Zápis ze shromáždění SVJ Makovského , Řepy konané ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, Praha 6- Řepy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění SVJ Makovského , Řepy konané ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, Praha 6- Řepy Za Výbor: Přítomni: předseda - Miroslav Škoda, místopředseda Jiří Staněk, člen Irena Šafrová, KK Milan Jurečka Program: 1. Přivítání M.Škoda 2. Volba sčitatele, zapisovatele, návrhové komise 3. Zpráva KK a výsledovka 2012 od Pokroku M. Jurečka 4. Zpráva o činnosti výboru M.Škoda 5. Zpráva o revitalizaci a dotaci ZÚ M.Škoda 6. Zpráva o štěnicích I. Šafrová 7. Zpráva o kamerovém systému J. Staněk 8. Zpráva o aktivitách a pracích (lino etc) M.Škoda 9. Refinancování úvěru a jeho možnosti M.Škoda 10. Ostatní 11. Diskuze 1. Schůze shromáždění v 18:30 byla po provedení prezence členů shromáždění prohlášena za neschopnou usnášení. Počet zúčastněných prostým součtem činil méně než potřebný počet (v danou chvíli přítomných osob a zkontrolovaných plných mocí). Proto výbor SVJ v souladu se stanovami společenství, č. 5, bod 6 svolal shromáždění s novým termínem a to na 19:00 hod. téhož dne. V 19:00 bylo na schůzi fyzicky přítomno či v zastoupení plnou mocí 47 VBJ a Shromáždění tedy bylo prohlášeno za usnášeníschopné. 2. Volba sčitatele, zapisovatele, návrhové komise Návrhová komise p. Kopecký, p. Škoda Sčítací komise p. Jurečka Zapisovatel p. Brůčková Volba byla 100% hlasů P. Škoda jako předseda a moderátor Shromáždění seznámil přítomné se skutečností, že p. Staněk rezignoval na práci místopředsedy ve výboru. Z tohoto důvodu nechal obratem hlasovat o přijetí změny v programu o extra bod, tedy volbu náhradního člena výboru SVJ. Toto bylo přijato 100% hlasů Mimořádný bod Došlo k dovolbě 3. člena do výboru, byl podán návrh na p. Jurečku. Schváleno poměrem 44 PRO, 0 PROTI a 3 se ZDRŽELI. Dále došlo k volbě nového revizora (KK) byl podán návrh na p. Brůčkovou. Schváleno poměrem 47 PRO, 0 PROTI a 0 se ZDRŽELI. 3. Zpráva kontrolní komise zprávu, kterou vypracoval pan Jurečka, přečetl p. Škoda

2 Zpráva Kontrolní komise o kontrole hospodaření za rok 2012 pro Shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Makovského , Řepy Kontrolní komise, Milan Jurečka řádně zvolený shromážděním vlastníků Druhý zvolený člen na shromáždění vlastníků konaném dne , p. Adam Kopecký, ukončil svou činnost v KK, po dohodě s výborem SVJ, z důvodu jeho neplnoletosti. Kontrolní komise (dále jen KK) provedla kontrolu účetnictví za rok Předmětem kontrol bylo: Kontrola vedení účetnictví SBD Pokrok Kontrola účtů České spořitelny a ČSOB Kontrola a vedení úvěru od stavební spořitelny Modrá pyramida. Kontrola a vedení Pokladní knihy výboru SVJ KK shledala následující: Účetní podklady a dokumentace od SBD Pokrok byly dodány včas a přehledně zpracovány. Platby a výdaje uvedené v podkladech SBD souhlasí s výpisy z bank. Stav prostředků na účtech a pokladně ke dni Počáteční stav k Konečný stav k Česká spořitelna ,50 Kč ,87 Kč Pokladna ,00 Kč ,00 Kč Úvěr u Modré pyramidy byl založen ve výši ,-Kč. Měsíční splátka úvěru v současné době je: ,-Kč spořící účet (celkem naspořeno ,00 Kč) ,67,-Kč úroky (celkem splacené úroky ,26 Kč). KK souhlasí s návrhem výboru SVJ na refinancování úvěru u jiné banky,nebo stavební spořitelny, z důvodu úspory, která by mohla být až 6 mil. Kč. P. Škoda zadává dotazy o možnostech refinancování. Za revitalizaci domu bylo zaplaceno Kč Dne byla schválena dotace z fondu Zelená úsporám ve výši ,-Kč a zaslána na účet SVJ do Fondu oprav. K byl zrušen účet u ČSOB a částka ,48 Kč byla převedena na účet SVJ u České spořitelny. Účetnictví je dle zjištění KK vedeno bez vážných závad. Kopie výpisů účtů a pokladní kniha jsou uloženy a dostupné u členů výboru SVJ. Zprávu sepsal dne M. Jurečka

3 Na závěr Zprávy KK navrhl pan Jurečka odměnu ve formě provize ve výši 3% z dotace členům výboru za práci kolem zajištění dotace. Tato provize bude vyplacena z Fondu oprav. Shromáždění SCHVÁLILO Zprávu KK a její odměnu, i navrženou odměnu členům výboru a to poměrem PRO 39, PROTI 3, ZDRŽELI Zpráva o činnosti Výboru Výbor se schází pravidelně 1x týdně a to vždy v pondělí od 19:30. Výbor projednává a schvaluje veškerou fakturaci na SVJ. Také se za poslední období zajistil dohled a přístup při všech potřebných pracích a to jak ohledně pravidelné údržby, tak oprav poruch a podobně (výtahy, dveře, výměny měřičů, kontrola hasicích prostředků, zvonky, opravy oken a žaluzií, havárie vody, UPC, Centronet, výměna elektroměru a další). Samostatným bodem je pak samozřejmě boj se štěnicemi ve 1339, jakož i pomoc s vyhubením mravenců ve 1340 Výbor vypsal a vyhodnotil výběrové řízení na výměnu linolea (samostatný bod), zajistil montáž a vyladění kamerového systému, zajistil pravidelný dozor a ochranu bezpečnostní službou a měsíčně kontroluje výkazy. Byl zajištěn reporting Modré pyramidě, s Pokrokem projednává veškerá účtování a snaží se zjistit nesrovnalosti. Pravidelně pracuje se seznamem dlužníků a uzavřel dohody o splácení dluhů. Taktéž jsme nechali udělat předváděcí akci na odstranění graffiti a technické / chemické vyčištění dlažby (normální prostředky nefungují ). Nyní jednáme o dopadech tohoto poměrně drastického chemického čištění na penetraci dlažby a následnou údržbu. Výbor též zajistil veškeré zákonné požadavky ohledně daňových přiznání. Výbor se též dlouhodobě zajímá a pracuje na možnosti snížení nákladů na splácení úvěru (samostatný bod). Výbor také pravidelně reaguje na podněty a požadavky vlastníků (klíče, čipy, pomoc s vyúčtováním, složenkami, doklady pro úřady a podobně. Členové výboru a KK se také zúčastní jednodenního školení účetnictví pro SVJ tak, aby mohli lépe a s jasnými podklady oponovat Pokroku a podobně. 5. Zpráva o revitalizaci a ZÚ Po velkých bojích s úředním šimlem, mnoha schůzkách s Judr. Švamberkem a komunikaci se SFŽP se dobrá věc podařila a dne 21/12/2012 jsme obdrželi na účet u spořitelny dotaci ve výši 4,781, CZK. Byly dokončeny všechny práce včetně mříží pod lávkami, kamery a podobně. O linoleu se zmiňuji v předchozím bodě. 6. Zpráva o štěnicích zprávu přednesla pí. Šafrová v roce 2012 výbor upozornila nájemnice ve 1339 na výskyt štěnic. Byla prověřena situace a bylo potvrzeno, že štěnice v bytech jsou a dokonce v několika případech silně přemnoženy. Nejhorší situace byla na stoupačkách západních bytů a přemnožení v bytech 3, 16, 19, 27, 30. další nahlášený výskyt byl v listopadu a prosinci a proto byla desinsekce opakována a to v několika bytech 2x. Za rok 2012 stála desinsekce 110,000 czk. V roce 2013 se stále štěnice v několika bytech vyskytovaly a proto byla desinsekce opět opakována. SVJ za ni zaplatilo 150, czk. 7. Zpráva o kamerovém systému P. Staněk informoval o instalaci kamerového systému. Taktéž bylo sděleno, že nejmenovaný VBJ

4 (známý potížista) opakovaně přenastavuje kameru tak, aby nemohla nic zaznamenat Zpráva o aktivitách a pracích Výbor vypsal výběrové řízení na výměnu linolea ve zbývajících patrech, kanceláři, suterénu kolem výtahu a společné místnosti sušárna, která bude dále využívána jako společenská místnost SVJ například i pro konání Shromáždění a podobně. Do tendru bylo pozváno 7 firem, 5 zaslalo nabídku, 3 byly následně vyzváni k účasti ve druhém kole. Na toto rezignovala jedna z firem (VDV) a zbylé 2 (JASA a Stamon servis) přišly osobně vysvětlit svoji nabídku na schůzku výboru (výběrové komise 13/5/2013). Po jejich vysvětlení, porovnání nabídek, technologií a zejména po prohlídce referenční domů, kde tyto firmy pracovaly, rozhodl výbor jednomyslně, že vítězem je firma Stamon servis. Cena zakázky je stanovena na ,-Kč bez DPH, kde DPH s výjimkou dopravy je ve výši 15%. Předpokládaný začátek prací je cca polovina až konec června a jeden vchod by měl trvat maximálně 10 dní. 9. Refinancování úvěru a jeho možnosti Pan Škoda jednal s několika finančními ústavy ohledně možnosti refinancování našeho úvěru. Jsme v historické chvíli, kdy úrokové sazby dosahují absolutního minima, a tudíž je výhodné vyjednat lepší podmínky, než jakých bylo možno dosáhnout v době, kdy jsme si úvěr brali. Jednu nabídku též zařídila paní Brůčková. Postupně jsme tedy dostali nabídky od Stavební spořitelny České spořitelny, přímo od České spořitelny, Komerční banky a ČSOB. Z těchto nabídek vyplývá, že nejvýhodnější variantou je v tuto chvíli nabídka ČSOB s fixací 5, případně 10 let. Tato nabídka je nejnižší ze všech a i ostatní náklady jsou jednoznačně nejnižší. Následovala dlouhá a bouřlivá diskuze. p. Škoda také s politováním konstatoval, že oproti předpokladu není možno promítat a tudíž promítnout výpočty, grafy plateb a podobně. Bylo navrženo zvolit komisi k výboru, ale byla navržena jen jedna a to nepřítomná vlastnice (pí. Donevová). Přes opakované výzvy, nebyl nikdo jiný ochoten se na komisi podílet. Z toho důvodu nechal p. Škoda hlasovat o původním návrhu a to tedy: za předpokladu úspory minimálně 3,500, czk uzavřít novou smlouvu (viz dále Usnesení) Pro účely banky: Bod 9. programu shromáždění vlastníků Usnesení: Shromáždění vlastníků schvaluje za výše uvedených podmínek): - refinancování úvěru do výše dle výsledku výpočtu MPSS při zachování současného výběru do fondu oprav (20,- Kč/m2, celkový měsíční výběr ,- Kč) a při zachování současné měsíční splátky

5 (118,591,67 Kč) u současného úvěru u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. - zajištění úvěru formou blokace peněžitých prostředků až do výše 3 násobku měsíční splátky úvěru - udělení mandátu členům výboru SVJ k výběru finančního ústavu na refinancování Shromáždění vlastníků pověřuje: - informovat vlastníky na dalším shromáždění vlastníků o bankovním ústavu, u kterého bylo refinancování provedeno Toto usnesení bylo schváleno poměrem: PRO 40, PROTI 4 a ZDRŽELI Ostatní P. Kopecký požaduje návrh změny stanov změny způsobu hlasování a postihy za nedodržování stanov p. Kopecký byl upozorněn, že na změnu stanov je nutný souhlas 100% vlastníků. Rád pomůže a přesvědčí vlastníky k podpisu. P. Kopecký si stěžoval na zamezení práv člena chtěl nahlížet do dokladů, ale nebylo mu umožněno. Vysvětleno a byl pozván na některé z jednání výboru, které je každé pondělí od 19:30. Termín bude upřesněn P. Ing. Hnízdo z Pokroku odpověděl na dotazy ohledně vyúčtování, současně byly uvedeny případy nesprávného účtování a chybných údajů slíbeno od p. Ing. Hnízda, že prověří 11. Různé Řešen špatný úklid, během diskuze spoustu lidí odešlo. Nakonec hlasováno o tom zda je úklid špatný pro spokojenost 21 hlasů, proti 4 a zdrželo se 5 (celkový počet vlastníků a plných mocí, kteří hlasovali bylo 30)návrh, že úklid je špatný tedy nebyl přijat. Následně p. Předseda M. Škoda ukončil Shromáždění a poděkoval všem, kteří se dostavili, za jejich čas a spolupráci na pracích a činnostech souvisejících s SVJ.

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Přítomni: p.machníková, Boušová, Anýž, Vondráčková, Korejsová za kontrolní komisi p. Uglaj (viz presenční listina v příloze zápisu) Schůzi výboru zahájila

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ

Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ Datum konání: 19. 3. 2015 Místo konání: kancelář SVJ, Jiránkova 1138/2, 163 00 Praha - Řepy Čas konání: 19:00 20:30 hod. Přítomni: Nepřítomni: Výbor SVJ: Tomáš Hácha

Více

ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013

ZÁPIS. z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013 ZÁPIS z mimořádné valné hromady Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod dne 19.10.2013 Program: 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a orgánů VH 2. Zpráva o činnosti výboru 3. Účetní

Více

Zápis z jednání Shromáždění

Zápis z jednání Shromáždění Zápis z jednání Shromáždění Společenství vlastníků a Stezce 489, Praha 10, se sídlem Na Stezce 489/6, Praha 10 Strašnice konaného dne 26.2.2009 od 18:30 v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 učebna

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65

Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65 Zápis ze shromáždění SVJ Společenství domů Rakovského 3160-65 Datum konání: 19.2.2015 Čas zahájení 17.00 hod a ukončení ve 20 hod Místo konání: ŽS Angelovova, Praha 4 Modřany Řídící zasedání: Ing. Jan

Více

Zkušenosti se založením SVJ, provozem a revitalizací

Zkušenosti se založením SVJ, provozem a revitalizací Zkušenosti se založením SVJ, provozem a revitalizací (diskuzní příspěvěk - Civín) Vážené dámy, vážení pánové, Dovolte mi, abych i já přispěl troškou do diskuze. Převážná většina z Vás, jak zde sedíte,

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více