Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích."

Transkript

1 Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová, Václav Kohout, Dagmar Krtová, JUDr. Josef Lipenský (18.30 hod.), Marie Nechoďdomů, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D, Pavel Veselák. Omluveni: Jan Doktor, Ing. Jindřich Kohout, Ing. Zdeněk Linda, Vlastimil Vondraš. Nepřítomni: PhDr. Petr Mužík, Jiří Timura. Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha. Pro účely evidence hlasování: Adamcová (Ada), Doktor (Dok), Kociánová (Koc), Kohout Jindřich (KoJ), Kohout Václav (KoV), Krtová (Krt), Linda (Lin), Lipenský (Lip), Mužík (Muž), Nechoďdomů (Ned), Timura (Tim), Říha (Říh), Vejvančická (Vej), Veselák (Ves), Vondraš (Von). Hlasování pro (+), hlasování proti (-), zdržení se hlasování (0), nehlasováno (X). nepř ítomen nepř ítomen Usnesení uvedeno tučně kurzívou: ZM Starosta vyčkal příchodu potřebného počtu zastupitelů, poté přivítal všechny přítomné a uvedl, že 31. zasedání ZM Poběžovice bylo svoláno v souladu s právními předpisy, při zahájení je přítomno 8 zastupitelů a ZM je tedy usnášeníschopné. K přijetí závazných usnesení zastupitelstva je potřeba 8 hlasů. Poté seznámil zastupitele s navrženým programem jednání : Navržený program 31. jednání ZM: 1. Zpráva ověřovatelů zápisu z 30. ZM 2. Volba ověřovatelů zápisu z 31. ZM 3. Prodej, koupě a směna městského majetku 4. Hospodaření města k Refinancování závazků města 6. Různé Starosta se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má k navrženému programu připomínky, či jej chce doplnit. Nikdo z přítomných zastupitelů se nepřihlásil. Hlasování o doplněném programu jednání 8:0:0 1 ZM schvaluje navržený program 31. zasedání ZM. 1. Zpráva ověřovatelů z 30. zasedání ZM. Starosta vyzval ověřovatele zápisu a usnesení z 30. ZM, Romanu Adamcovou, aby se stránka 1

2 vyjádřila ke znění zápisu z 30. ZM. Oslovená uvedla, že zápis odpovídá projednávaným skutečnostem, zápis i usnesení jsou v souladu s průběhem jednání. Druhý ověřovatel, nepřítomný Ing. Jindřich Kohout provedl v zápisu několik drobných úprav, se kterými tajemník podrobně přítomné seznámil a s upraveným zápisem vyjádřil pak svůj souhlas prostřednictvím ové pošty. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl proti zápisu a usnesení z 30. ZM další připomínku. Hlasování o zápisu a usnesení z 30. ZM 8:0:0 2 ZM schvaluje upravený zápis a usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice. 2. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a zapisovatele z 31. zasedání ZM. Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu z 31. zasedání ZM Poběžovice byli Mgr. Olga Kociánová, Václav Kohout a zapisovatelem Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ. Hlasování o ověřovatelích zápisu 8:0:0 3 ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 31. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Mgr. Olgu Kociánovou a Václava Kohouta a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka MěÚ Poběžovice. 3. Prodej, koupě a směna městského majetku. Starosta předložil zastupitelům k projednání: a) Záměr města prodat pozemek p.č. 31 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Sezemín Uvedl, že město Poběžovice obdrželo dne žádost p. Olgy Parkanové, bytem Sezemín 7, Poběžovice, o prodej pozemku p.č. 31 dle KN, o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Sezemín. Jedná se o pozemek města, který sousedí s pozemky žadatelky, je porostlý hustou náletovou zelení, část je rovinná, ale druhá část je poměrně příkře svažitá. Rada města doporučuje schválit záměr města prodat uvedený pozemek, který je pro město nevyužitelný. Současně vzhledem k připravované komplexní pozemkové úpravě aktuálně zpeněžitelný, neboť při provádění komplexních pozemkových úprav jsou městské pozemky přednostně používány na vyřešení majetkoprávních vztahů pod cestami a o tento pozemek by zřejmě město při těchto úpravách přišlo. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, na něhož se nevztahuje schválená Směrnice č. 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků (jde o zemědělský pozemek trvalý travní porost) je na zastupitelích, aby stanovili cenu pro prodej. K ceně lze uvést, že pokud by se orientačně aplikovala směrnice vycházela by cena 48,- Kč/m2 (80,- Kč x koeficient 0,6). V roce 2008 byl blízký pozemek p.č. 34/1 KN prodán manželům Šlehoferovým za cenu 30,- Kč/m2 (pozemek nebyl v takovém svahu a při změně územního plánu by byl možný k případnému zastavení). Vzhledem k dostupnosti obce Sezemín a s ohledem na to, že se jedná o pozemek mimo intravilán obce, navrhl ke zvážení kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2. Zastupitelé se po krátké diskuzi shodli na tom, že pozemek město prodá a stanovili prodejní cenu, vzhledem ke všem uvedeným okolnostem na 20.-Kč/m2. Hlasování o záměru prodat pozemek p.č. 31 v k.ú. Sezemín 8:0:0 4 ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 31 dle KN, o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Sezemín, za cenu 20.- Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva. stránka 2

3 b) Prodej případně směna pozemku p.č. 706/7 dle KN o výměře 222 m2, druh pozemku ostatní plocha neplodná půda v k.ú. Šitboř Připomněl, že zastupitelstvo na svém minulém jednání schválilo záměr města prodat, případně směnit pozemek p.č. 706/7 dle KN o výměře 222 m2, druh pozemku ostatní plocha neplodná půda v k.ú. Šitboř. Jedná se o pozemek, který se nachází uvnitř oploceného pozemku, který užívá p. Irena Kaslová, bytem Šitboř 59, Poběžovice a p. Antonín Štauber, bytem Husitská 790/44, Praha (současně vlastníci pozemku p.č. 887 dle KN o výměře 193 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha). Vlastníci pozemku p.č. 887 dle KN nabízejí městu směnu uvedeného pozemku za zmíněný pozemek p.č. 706/7 dle KN. Zastupitelé se shodli na tom, že město nabízený pozemek, na kterém je částečně umístěna příjezdová komunikace přijme, ale před směnou pozemků dali přednost prodeji pozemku p.č. 706/7 a koupi pozemku p.č Shodli se i na tom, že kupní cena pro zahájení vyjednávání bude stanovena na 40.-Kč/m2. Do jednání se v hod. dostavil JUDr. Josef Lipenský, počet zastupitelů = 9. Hlasování o prodeji pozemku p.č. 706/7 9:0:0 5 ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 706/7 dle KN, o výměře 222 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Šitboř do spolupodílového vlastnictví Ireny Kaslové, bytem Šitboř č.p. 59, Poběžovice a Antonína Štaubera, bytem Husitská 790/44, Praha, za cenu 80.-Kč/m2. 6 ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 887 dle KN, o výměře 193 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Šitboř, za cenu 40.-Kč/m2. 4. Hospodaření města k Starosta uvedl základní parametry hospodaření města k : Příjmy činily ,32 Kč (po konsolidaci ,32 Kč), výdaje činily ,62 Kč (po konsolidaci ,62 Kč) a financování činilo celkem ,70 Kč; z toho uhrazené splátky dlouhodobých závazků, tzn. splátky půjček a úvěrů činily ,19 Kč a změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech činila ,49 Kč. Závazky města: ,55 Kč - hlavně a) neuhrazené faktury před splatností i po splatnosti ,55 Kč; b) splátka za pozemek ŘKF Poběžovice ve výši ,- Kč /k aktuálnímu datu konání ZM již splaceno/. Z toho byly celkové závazky města po lhůtě splatnosti ,00 Kč. Pohledávky města: ,91 Kč. Z toho byly pohledávky města po lhůtě splatnosti ,87 Kč. Dodal, že město Poběžovice platí všechny běžné faktury do termínů splatnosti a pracuje průběžně na vymáhání pohledávek. Naplňování rozpočtu daňovými příjmy probíhá podle předpokladů, zlepšuje se výběr a plnění DPH, kde se příznivě projevuje růst ekonomiky. V městských lesích je vytěženo dřevo za cca 1 mil. Kč, ale v současnosti je uhrazena méně než polovina vytěžené kulatiny, zbytek úhrad za prodávané dřevo bude nabíhat na účet průběžně. V lesích jsou provedeny a uhrazeny všechny zásadní pěstební práce, takže město již nečekají žádné velké náklady na práce v lese, kromě prací těžebních, které budou pokračovat. Připomněl vyšší odvod DPH oproti plánovanému, který byl zapříčiněn tím, že větší prodej dřeva proběhl koncem roku Hlasování o hospodaření k :0:0 7 ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k s příjmy ve výši ,32 Kč (po konsolidaci ,32 Kč), výdaji ve výši ,62 Kč (po konsolidaci ,62 Kč) a financováním ve výši ,70 Kč, přičemž závazky města k činily ,55 Kč (po lhůtě splatnosti ,00 Kč) a pohledávky města k činily ,91 Kč (po lhůtě splatnosti ,87 Kč) /7 stránka 3

4 5. Refinancování závazků města. Starosta informoval přítomné, že na základě usnesení ZM ( ) bylo uskutečněno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na služby Poskytnutí investičního úvěru pro Město Poběžovice na konsolidaci úvěrů. Celkem bylo osloveno 6 finančních domů, aby podaly své nabídky. V termínu do 12:00 hodin podaly nabídku 2 banky Komerční banka a.s. (KB) a Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB). K otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek došlo v pátek Hodnotící komise ve složení Pavel Veselák, PhDr. Petr Mužík a Ing. Jindřich Kohout doporučila dle platné směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu (dále jen směrnice ) Radě města Poběžovice (RM) jako vítězného uchazeče Komerční banku, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1. RM pak na svém pondělním jednání rozhodla o přidělení veřejné zakázky tomuto, komisí doporučenému, uchazeči. K dokončení procesu výběru bankovního domu na refinancování závazků města je nutné projednat a schválit příslušnou smlouvu o úvěru s vítězným uchazečem zastupitelstvem města. Hlasování o přijetí úvěru na refinancování závazků města 9:0:0 8 ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši Kč, na konsolidaci závazků, vyplývajících a) ze smlouvy s Komerční bankou č znějící na Kč, se zůstatkem k ve výši Kč, b) ze smlouvy o úvěru s Komerční bankou č znějící na Kč, se zůstatkem k ve výši ,21 Kč, c) ze smlouvy o zajištění kofinancování projektu Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy, pro dobu realizace projektu, s Mikroregionem Radbuza, se zůstatkem k ve výši ,23 Kč, včetně poplatku za předčasné splacení ve výši cca 1,5 mil. Kč (bude upřesněn ve chvíli, kdy bude závazek vůči Mikroregionu Radbuza zaplacen). Hlasování o uzavření smlouvy o úvěru na refinancování závazků 9:0:0 9 ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1 a pověřuje starostu podpisem této úvěrové smlouvy. Hlasování o zástavě nemovitostí k uzavření smlouvy o úvěru 9:0:0 10 ZM schvaluje zastavění nemovitých věcí a to: a) pozemek p.č. 3 včetně stavby (Městské kulturní a informační středisko Poběžovice, č.p 210), b) pozemek p.č. 116/22 včetně stavby (bytový dům č.p. 116 v ulici Pohraniční stráže), c) pozemek p.č. 125/7 včetně stavby (bytový dům č.p. 145 v Krátké ulici) d) pozemek p.č. 34/1 včetně stavby (Městský úřad Poběžovice), e) pozemek p.č. 125/8 včetně stavby (bytový dům č.p. 146 v Krátké ulici), f) pozemek 6/6 včetně stavby (budova č. 1 v areálu zámeckého parku), g) pozemek p.č. 125/6 včetně stavby (bytový dům č.p. 141 v Krátké ulici), ve prospěch Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1, v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru č , jako zajištění poskytnutého úvěru ve výši Kč. 6. Různé. Starosta informoval přítomné o: žádosti pí, Jaroslavy Záhořové o poskytnutí finanční podpory pro účast na mistrovství světa veteránů, kterého se zúčastní na podzim ve španělské Malaze. Jde o dlouholetou závodnici SK JUDO Poběžovice, která zde donedávna pracovala i jako trenérka mládeže. Byla pravidelně oceňována v anketě Sportovec domažlického okresu a získala několik velmi cenných úspěchů na republikových i mezinárodních kláních. RM tuto žádost projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí finanční podpory ve výši Kč. Hlasování o poskytnutí fin. podpory pí. Záhořové ve výši Kč 9:0:0 stránka 4

5 11 ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na přípravu a účast na Mistrovství světa veteránů v judu, které se uskuteční v září 2014 paní Jaroslavě Záhořové, bytem Květinová 355, Poběžovice, ve výši Kč. Písemném poděkování Osadního výboru v Sedleci pracovníkům Služeb města Poběžovice a především p. Václavu Antonymu, za rychlé a kvalitní provedení terénních úprav po uložení kanalizačních rour ve středu obce Sedlec. Průběhu jednání s generálním vikářem Plzeňského biskupství, díky jemuž bylo dosaženo uvolnění finančních prostředků pro Římskokatolickou farnost Poběžovice, potřebných k doložení vlastního podílu církve k dotaci z Ministerstva kultury ČR na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích. Výsledku provedené optimalizace nákladů na odběr zemního plynu v ZŠ a MŠ Poběžovice. Díky provedenému výběrovému řízení na dodavatele zemního plynu by měla v budoucnu (při stejném režimu jako v roce 2013) MŠ uspořit cca Kč a ZŠ cca Kč. Zatímco MŠ bude za výhodnější cenu (686.- Kč/MW) plyn odebírat již od , ZŠ přejde na nového dodavatele až od , protože je vázána současně platnou smlouvou. Probíhajících opravách krajských komunikací ve městě. Firma Správa a údržba silnic Plzeňského kraje bez předchozího avíza začala v úterý s frézováním několika úseků komunikace na nám. Míru, ale při prohlídce úseků označených k opravám bylo patrné, že jsou vyznačené plochy nedostatečné. Proto starosta vyvolal okamžité jednání s odpovědným zástupcem firmy a na místě spolu dopřesnili některé další úseky, které je nutno v rámci započatých prací opravit. Firma má k dispozici velmi omezené prostředky na opravu komunikací v Poběžovicích (cca 300 tis. Kč) a celoplošná oprava, kterou průtah městem potřebuje proto nepřichází v úvahu. Město bude muset v budoucnu o tento způsob opravy státních komunikací ve městě usilovat. Adamcová se dotázala zda je povoleno provozování výherních hracích automatů v budově č.p. 129 ve Slovanské ulici. Starosta odpověděl, že tento objekt byl kolaudován jako herna s barem. Dodal, že se po instalaci tří výherních hracích automatů vyskytly problémy s rušením nočního klidu a slovními kontakty mezi návštěvníky a kolemjdoucími občany. Návštěvníci, konzumující alkohol na lavicích před budovou, slovně obtěžují kolemjdoucí a znečišťují okolí. Dle názoru vedení města se v tomto případě nejedná o klasické restaurační zařízení, protože předmětem podnikání je provozování VHP a proto se na ně nevztahuje výjimka z obecně závazné vyhlášky města č. 3/2013, čl. 6 odst. 2, písm. d). V tomto smyslu bude podána informace OO Policie ČR v Poběžovicích, jak o to bylo město požádáno. Ing. Vejvančická dodala, že Policie ČR může zasáhnout na základě narušování společného soužití mezi občany. Starosta odpověděl, že dokazování takovéto činnosti je velmi problematické a Policie ČR bude mít mnohem jednodušší pozici pro zásah, když se bude moci odvolat na porušení konkrétního článku platné obecně platné vyhlášky města. Adamcová upozornila, že problém s dlouhodobou návštěvou příbuzných p. Červeňáka v bytě v bytovém domě č.p. 116 v ulici Pohraniční stráže přetrvává neboť dosud nikdo ještě byt neopustil. Starosta odpověděl, že tito příbuzní zneužívají vstřícnosti p. Červeňáka a termín, kdy měli opustit byt uplynul Před dalšími kroky v řešení tohoto problému ještě jednou vše projedná s p. Červeňákem. Dne zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice. Ověřovatelé:.. Mgr. Olga Kociánová... Václav Kohout Mgr. Hynek Říha, starosta Pavel Veselák, místostarosta stránka 5

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Přítomni: členové zastupitelstva města Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více