ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU"

Transkript

1 ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU KE/Za/123. (03.)

2 Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní upozornìní, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnièka používá v souladu s písemnými pokyny, bude øádnì fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení. Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání. Bezpeènostní upozornìní Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpeènosti vaší osoby a vašeho spotøebièe. Rady, užiteèné informace Informace týkající se životního prostøedí Symboly používané k oznaèení poznámek U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhùm potravin a jejich uchovávání. From the Electrolux Group. The world s No.1 choice. Skupina Electrolux je nejvìtším výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní použití. Více než 55 milionù výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ vêcelkové hodnotì až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích svìta. 2

3 Obsah CZ Dùležité bezpeènostní informace...4 Obecná bezpeènostní opatøení...4 Opatøení pro bezpeènost dìtí...4 Bezpeènostní opatøení pro instalaci...4 Bezpeènostní opatøení pro isobutan...4 Pokyny pro uživatele...5 Obecné informace...5 Popis spotøebièe, hlavní souèásti...5 Obsluha spotøebièe...6 Uvedení do provozu...6 Regulace teploty, nastavení...6 Rady pro uchovávání...6 Doba uchovávání a teplota potravin...7 Jak používat oddíl mrazáku...7 Jak používat oddíl èerstvých potravin...7 Jak vyrábìt kostky ledu...7 Užiteèné informace a rady...7 Informace a poznámky...7 Jak ušetøit energii...7 Spotøebiè a životní prostøedí...7 Údržba...7 Odmrazování...7 Pravidelné èištìní...7 Když se chladnièka nepoužívá...8 Odstraòování závad...8 Pokyny pro instalatéra...8 Technické údaje...8 Instalace spotøebièe...9 Doprava, vybalení...9 Èištìní...9 Postavení na místo...9 Zmìna smìru otevírání dveøí...10 Elektrické pøipojení...10 Tabulka dob uchovávání...11 Záruka a servis...12 Záruèní podmínky...12 Servis a náhradní díly

4 Dùležité bezpeènostní infor ormace Obecná bezpeènostní opatøení Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet spotøebiè pøi jeho stìhování nebo pøi zmìnì jeho vlastníka. Tento spotøebiè je urèen pouze pro uchovávání potravin v domácnosti a použití, které je v souladu s tìmito pokyny. Servis a opravy spotøebièe, vèetnì zásahù do pøívodního kabelu a jeho výmìny, smìjí provádìt jen k tomu výrobcem autorizované specializované opravny. Pro opravy by se mìly používat jen jimi dodané náhradní díly. Jinak mùže dojít k poškození spotøebièe nebo k úrazu èi jiným škodám. Tento spotøebiè je odpojen od sítì pouze tehdy, když je zástrèka odpojena ze zásuvky. Pøed èištìním a údržbou vždy zástrèku odpojte ze zásuvky (netahejte pøitom za kabel). Jestliže je zásuvka tìžko pøístupná, vypnìte spotøebiè tak, že vypnete celý pøíslušný zásuvkový okruh. Pøívodní kabel se nesmí prodlužovat. Pøi èištìní, odmrazování, vyjímání zmrazených potravin nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré a špièaté pøedmìty, protože mohou zpùsobit poškození spotøebièe. Buïte opatrní, aby se do prostoru termostatu nedostaly žádné tekutiny. Led a mražené krémy mohou zpùsobit mrazové popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z oddílu mraznièky. Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je tøeba je spotøebovat co nejdøíve. Komerèní balíèky zmrazených potravin uchovávejte v souladu s pokyny jejich výrobce. Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím elektrických topných spotøebièù èi chemikálií. Nepokládejte horké hrnce k plastikovým souèástem. Neuchovávejte ve spotøebièi hoølavé plyny a tekutiny, protože by mohly explodovat. V oddílu mrazáku neuchovávejte nápoje obsahující kyslièník uhlièitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích èi sklenicích. Opatøení pro bezpeènost dìtí Bezpeènostní opatøení pro instalaci Umístìte spotøebiè ke stìnì, aby nemohlo dojít ke styku s horkými souèástmi (kompresor, kondenzátor) a pøípadným popáleninám. Když spotøebiè pøemis ujete, dbejte, aby zástrèka nebyla zapojena do zásuvky. Když stavíte spotøebiè na místo, dávejte pozor, aby nestál na svém pøívodním kabelu. Kolem spotøebièe je tøeba zajistit dobré vìtrání. Nedostateèné vìtrání zpùsobuje pøehøívání. Pro zajištìní dostateèného vìtrání dodržujte pokyny, týkající se instalace. Bezpeènostní opatøení pro isobutan Upozornìní Chladivem spotøebièe je isobutan (R 600a), který je vysoce hoølavý a výbušný. Zajistì te správnou ventilaci kolem spotøebièe který je obstaven nebo vestavìn a odstraòte veškeré pøekážky. Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné prostøedky k urychlení odmrazovacího procesu, s vyjímkou tìch které doporuèuje výrobce. Neporušte chladící okruh spotøebièe. Nepoužívejte žádné elektrické spotøebièe uvnitø skladovacího prostoru spotøebièe, jestliže nejsou typu doporuèeného výrobcem. Nenechávejte dìti, aby si s obaly spotøebièe hrály. Plastiková fólie mùže zpùsobit udušení. Spotøebiè vyžaduje obsluhu dospìlých. Nedovolte dìtem, aby si se spotøebièem nebo jeho ovládacími prvky hrály. Jestliže spotøebiè vyhazujete, odpojte zástrèku ze zásuvky, odøíznìte pøívodní kabel (co nejblíže u spotøebièe) a demontujte dveøe, aby hrající si dìti nemohly neutrpìt úraz elektrickým proudem, ani se nemohly uvnitø spotøebièe zavøít. Aby byla zajištìna bezpeènosti osob a majetku, dodržujte bezpeènostní opatøení tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese odpovìdnost za škody v dùsledku jejich opomíjení. 4

5 Pokyny y pro o uživat atele CZ Obecné informace Oficiální oznaèení spotøebièe je domácí chladnièka s oddílem mrazáku. Podle toho je spotøebiè vhodný pro uchovávání zmrazených a hluboko zmrazených potravin po omezenou dobu a pro výrobu ledu. Tento spotøebiè mùže splòovat požadavky norem na rùzné teplotní limity podle klimatické tøídy. Písmeno, symbolizující klimatickou tøídu, se nachází na typovém štítku. Popis spotøebièe, hlavní souèásti 1. Oddíl mrazáku 2. Typový štítek 3. Výrobník ledu 4. Drátìná police 5. Odkapávací podnos 6. Nožky 7. Dveøní tìsnìní 8. Dveøní pøihrádka 9. Termostat s knoflíkem 10. Kondenzátor 11. Proudìní vzduchu 12. Kompresor 13. Rozpìrná vložka 5

6 Obsluha spotøebièe Uvedení do provozu Vložte do spotøebièe veškeré pøíslušenství a pak zapojte zástrèku do zásuvky. Když chcete zapnout chlazení, otáèejte ovládací knoflíkem z polohy 0 po smìru otáèení hodinových ruèièek podle obrázku. V poloze 0 je spotøebiè mimo provoz. Další odstavec uvádí pokyny k nastavování. Regulace teploty, nastavení Termostatický regulátor podle tohoto nastavení pøerušuje automaticky provoz spotøebièe na delší nebo kratší dobu a pak ho znovu zapíná, aby byla zajištìna požadovaná teplota. Natáèením ovládacího knoflíku smìrem k vyšším èíslùm se chlazení stává intenzívnìjší. V mrazící èásti mùže být dosažena teplota -2 C nebo nižší, jestliže je nastavení termostatu v souladu s následující tabulkou: Okolní teplota Nastavení termostatu od 10 C do 16 C 1 od 16 C do 25 C 1-2 od 25 C do 32 C 2-3 od 32 C do 38 C 3-4 Pøi tomto nastavení bude teplota v chladicím prostoru automaticky pøibližnì +5 C nebo nižší. Nastavení na 5., 6. a 7. jsou vhodná pro rychlé chlazení velkého množství vložených potravin. Teplota v chladnièce není ovlivnìna jen nastavením termostatické regulace, nýbrž také okolní teplotou, èetností otevírání dveøí a množstvím potravin do chladnièky novì vložených, atd. V maximální poloze, tj. v poloze 7 - když jsou požadavky vyšší, napøíklad v období horka - mùže být provoz nepøetržitý, bez pøerušení. Tento stav nezpùsobuje poškození spotøebièe. Rady pro uchovávání Když dovnitø ukládáte rùzné druhy potravin, vybavte si uspoøádání podle obrázku: 1. Uchovávání zmrazených potravin, výroba ledu a zmrzliny. 2. Cukráøské výrobky, hotové pokrmy. 3. Pokrmy v nádobách. 4. Otevøené nádoby. 5. Mléko, mléèné výrobky. 6. Èerstvé maso, studené náøezy, salámy, atd. 7. Ovoce, zelenina, saláty. 8. Sýry, máslo. 9. Vejce. 10. Jogurty, kyselá smetana. 11. Láhve, nápoje. 6

7 Doba uchovávání a teplota potravin Pøipojená tabulka na konci tìchto pokynù pro uživatele podává informace o dobì uchovávání v oddílu èerstvých potravin. Dobu uchovávání nelze dopøedu pøesnì urèit, protože závisí na tom, jak jsou chlazené potraviny èerstvé a jak se s nimi zachází. Proto je uvádìná doba uchovávání jen orientaèní. Je bezpeèné takto uchovávat rychle zmrazené potraviny do okamžiku uložení do oddílu mrazáku jenom tehdy, pokud nebyly ani na krátkou dobu rozmrazeny. Jak používat oddíl mrazáku V závislosti na nastavení termostatické regulace je v oddílu mrazáku možné udržovat teplotu - 2 C nebo nižší. Je vhodný pro rychlé chlazení a pro uchovávání potravin v menším množství a pro výrobu kostek ledu. Jak používat oddíl èerstvých potravin Pro postaèující chlazení je nutné vytvoøit cirkulaci vnitøní atmosféry. Z toho dùvodu je tøeba, abyste nezakrývali celý povrch drátìných polic papírem, podnosy a pod. Nevkládejte do chladnièky horké pokrmy. Nechte je volnì zchladnout na pokojovou teplotu. Tím se vyhnete zbyteèné tvorbì námrazy. Potraviny mnohou vzájemnì nasávat svoje pachy a vùnì. Je proto nutné vkládat dovnitø potraviny v zakrytých nádobách, nebo je pøed vkládáním do chladnièky obalit celofánem, hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo mikroténem. Tak si uchovají svoji vlhkost, napø. zelenina za nìkolik dní nevyschne. Jak vyrábìt kostky ledu Když chcete vyrábìt kostky ledu, naplòte dodaný výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu mrazáku nebo na nìj. Navlhèením dna výrobníku a nastavením knoflíku termostatické regulace na maximální stupeò mùžete dobu výroby kostek ledu zkrátit. Po skonèení nezapomeòte nastavit knoflík termostatické regulace zpìt na vhodný stupeò. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo úderem. Užiteèné informace a rady Police uvnitø spotøebièe má po levé stranì díl se zahnutím zpìt, který umožòuje uchovávání velkých láhví. Horní dveøní pøihrádky vyjmuté ze spotøebièe se mohou použít k servírování pokrmù (ovoce, salátù, atd.). Dvì dveøní pøihrádky spojené k sobì se mohou použít uvnitø nebo vnì spotøebièe (napø. na zájezdech). Informace a poznámky V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a poznámky, jak používat spotøebiè a dosáhnout maximálních úspor energie, a také obsahují informace o spotøebièi, týkající se životního prostøedí. Jak ušetøit energii Neumis ujte spotøebiè na místo vystavené sluneènímu záøení nebo blízko zdrojù tepla. Ujistìte se, že kondenzátor a kompresor mají dobré vìtrání. Nezakrývejte místa, kudy proudí vzduch. Výrobky tìsnì zavírejte do pevnì uzavíratelných nádob nebo je balte do mikroténu, aby nedocházelo ke zbyteèné tvorbì námrazy. Nenechávejte dveøe otevøené déle, než je tøeba, a otevírejte je jen tehdy, když je to nutné. Tekutiny vkládejte do spotøebièe jen v uzavøených nádobách. Teplé pokrmy a tekutiny vkládejte do spotøebièe jen až když jejich teplota klesla na teplotu v místnosti. Spotøebiè odmrazujte tehdy, když vrstva námrazy v oddílu mrazáku je silnìjší než 4-5 mm. Udržujte kondenzátor v èistotì. Spotøebiè a životní prostøedí Tento spotøebiè neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu ani v izolaèním materiálu. Vyøazený spotøebiè by se nemìl vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní stranì blízko tepelného výmìníku. Informace o místech shromažïování odpadu mùžete získat u úøadù místní samosprávy. Materiály použité na tomto spotøebièi a oznaèené symbolem jsou recyklovatelné. Údržba Odmrazování Kondenzace vlhkosti ze vzduchu ve formì námrazy a ledu je souèástí provozu chladnièky. Silná vrstva námrazy a ledu má izolaèní úèinek s rostoucí teplotou snižuje úèinnost chlazení, zvyšuje spotøebu energie a pøi urèité tlouš ce vrstvy ledu nedovoluje otevøít dveøe oddílu mrazáku, které se mohou také ulomit. Doporuèujeme oddíl mrazáku odmrazovat jednou týdnì a tehdy, když je tlouš ka vrstvy námrazy silnìjší než 4-5 mm. Postup odmrazování: Vypnìte spotøebiè, nebo nastavte knoflík termostatické regulace do polohy 0. Vyprázdnìte mrazák. Potraviny uložené uvnitø zabalte do novinového papíru a uložte je na vhodném chladném místì nebo do jiného spotøebièe. Dveøe spotøebièe a dveøe oddílu mrazáku nechte otevøené. Odmrazování obvykle trvá nìkolik hodin. Když je odmrazování skonèeno, vylejte z podnosu nashromáždìnou vodu a vytøete povrch do sucha. Zapnìte spotøebiè nebo natoète knoflík termostatické regulace do støední polohy 4. Vyjmuté potraviny uložte zpìt na své místo. Pravidelné èištìní Doporuèuje se interiér chladnièky mýt jednou za 3-4 týdny. Èisticí prostøedky pro domácnost ani mýdlo se nesmí použít. Po vypnutí spotøebiè omyjte vlahou vodou s pøípadným pøídavkem sody a vytøete. 7

8 Profil magnetického dveøního tìsnìní vyèistìte èistou vodou. Po èištìní spotøebiè zapnìte do zásuvky. Je praktické oddíl mrazáku, když je prázdný, obèas vyèistit a odmrazit. Doporuèuje se prach a neèistoty, které jsou nashromáždìny na kondenzátoru na zadní stranì chladnièky, jednou nebo dvakrát za rok odstranit. Když se chladnièka nepoužívá V pøípadì, že se spotøebiè nebude dlouhou dobu používat, proveïte následující kroky: Vypnìte spotøebiè. Z chladnièky vyjmìte potraviny. Proveïte odmrazení a vyèistìte ji podle døíve uvedeného postupu. Nechte dveøe otevøené, aby vzduch uvnitø nezatuchl. Odstraòování závad Bìhem provozu spotøebièe se mohou èasto vyskytnout nìkteré drobné, ale nepøíjemné potíže, které nevyžadují pøivolání servisního technika. V následující tabulce jsou uvedeny pøíslušné informace, jak se vyhnout zbyteènému placení za servis. Chtìli bychom, abyste si uvìdomovali, že provoz spotøebièe provází urèité zvuky (kompresoru a cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepøedstavují závadu, nýbrž jsou souèástí normálního provozu. Ještì bychom chtìli upozornit, že spotøebiè pracuje pøerušovanì, takže zastavování kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se nesmíte dotýkat elektrických èástí spotøebièe, dokud není spotøebiè vypnut. Problém Spotøebiè dostateènì nechladí Spotøebiè chladí pøíliš silnì Spotøebiè vùbec nechladí Spotøebiè je hluèný Možná pøíèina Tlouš ka námrazy na výparníku je vìtší než 4-5 mm. Termostatická regulace je nastavena pøíliš nízko. K chlazení bylo vloženo nadmìrné množství potravin. Dovnitø byly vloženy pøíliš teplé potraviny. Dveøe nejsou øádnì zavøeny. Uvnitø nedochází k cirkulaci chladného vzduchu. Termostatická regulace je nastavena pøíliš vysoko. Zástrèka není správnì zapojena do zásuvky. V zásuvce není napìtí. Termostatická regulace je v poloze 0. Spotøebiè nestojí pevnì. Øešení Spotøebiè odmrazte. Nastavte vyšší polohu. K chlazení vkládejte menší množství potravin. Vkládejte dovnitø potraviny, vychladlé nejménì na teplotu místnosti. Zkontrolujte, zda jsou dveøe zavøeny. Zajistìte vnitøní cirkulaci chladného vzduchu. Nastavte na nižší hodnoty. Zkontrolujte zapojení do zásuvky. Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napìtím. Zkontrolujte nastavení termostatické regulace. Zkontrolujte, zda spotøebiè pevnì stojí. Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší znaèkové servisní støedisko. Technické údaje Pokyny y pro o instalatér alatéra Model/Typ Hrubý objem (l) Èistý objem (l) Šíøka (mm) Výška (mm) Hloubka (mm) Spotøeba energie (kwh/24hodin) (kwh/rok) Energetická tøída podle norem EU Jmenovitý výkon (W) Hmotnost (kg) ZT 75 (RB 70 I) Oddíl zmrazáku: 5 Oddíl èerstvých potravin: 65 Oddíl zmrazáku: 5 Oddíl èerstvých potravin: , A

9 Instalace spotøebièe Doprava, vybalení Doporuèuje se dopravovat spotøebiè v jeho originálním obalu ve svislé poloze a respektovat výstražná upozornìní na obalu. Po každé pøepravì se spotøebiè asi po dobu 2 hodin nesmí zapínat. Vybalte spotøebiè a zkontrolujte, zda není nìjak poškozen. Pøípadná poškození ihned oznamte tomu místu, kde jste spotøebiè zakoupili. V takovém pøípadì obaly nevyhazujte. Èištìní Odstraòte všechny lepicí pásky, které zajiš ují, aby se tyto souèásti ve spotøebièi nepohybovaly. Interiér spotøebièe omyjte vlahou vodou s neagresívním saponátem. Použijte mìkký hadr. Po vyèištìní interiér spotøebièe vytøete do sucha. CZ Postavení na místo Teplota okolí má vliv na spotøebu energie a na správnou funkci spotøebièe. Když spotøebiè stavíte na místo, berte v úvahu, že je nutné provozovat spotøebiè v mezích teploty okolí podle klimatické tøídy, uvedené v tabulce níže a na typovém štítku spotøebièe. Teplota okolí podle klimatické tøídy: SN C N C ST C Jestliže teplota okolí klesne pod nižší hodnotu, teplota v oddílu mrazení mùže dosahovat vyšších hodnot než pøedepsaných a teplota v oddílu chlazení mùže dosahovat nižších hodnot než pøedepsaných. Když teplota okolí pøesáhne vyšší hodnotu, znamená to delší dobu bìhu kompresoru, zvýšení teploty v oddílu chlazení, nebo zvýšení spotøeby energie. Když stavíte spotøebiè na místo, ujistìte se, že stojí rovnì. Neumis ujte spotøebiè na slunná místa nebo do blízkosti radiátoru nebo vaøièe èi sporáku. Jestliže je to nevyhnutelné kvùli nábytku a spotøebiè musí stát v blízkosti nìjakého vaøièe, berte v úvahu tyto minimální vzdálenosti: V pøípadì plynového nebo elektrického vaøièe se musí ponechat 3 cm vzdálenost, když je to ménì, vložte mezi tyto dva spotøebièe 0,5 až 1 cm silnou nehoølavou izolaèní desku. V pøípadì kamen na topný olej nebo tuhá paliva vzdálenost musí být 30 cm, protože tyto spotøebièe vydávají více tepla. Chladnièka je navržena pro provoz, kdy je zcela pøisazena ke stìnì. Když chladnièku stavíte na místo, dodržujte minimální vzdálenosti, uvedené na obrázku. A : umístìní pod nástìnnou skøíòku, B : umístìní jako volnì stojící. 9

10 Zmìna smìru otevírání dveøí Jestliže to vyžaduje místo, kde je spotøebiè postaven, nebo manipulace se spotøebièem, je možné zmìnit smìr otevírání dveøí z pravého na levé. Musí se provést následující operace podle obrázku a podaných vysvìtlení: Vypnìte spotøebiè. Sejmìte kryt horního dveøního závìsu, vyšroubujte šrouby pøidržující horní dveøní závìs a (2 kusy) a sejmìte ho postupem naznaèeným na obrázku. Dveøe sejmìte. Vyšroubujte šrouby, pøidržující spodní dveøní závìs (2 kusy) a sejmìte ho postupem naznaèeným na obrázku. Spodní dveøní závìs pøipevnìte na druhou stranu. Nasaïte dveøe na spodní dveøní èep. Pro nasazení horního dveøního závìsu opatrnì vyjmìte z otvorù dveøního závìsu plastikové záslepky (napø. nožem) a nasaïte je na druhou stranu. Horní dveøní závìs opatrnì pøipevnìte 2 šrouby na uvolnìné místo na druhé stranì tak, aby hrana dveøí byla rovnobìžná se stìnou kuchyòské skøíòky. Nasaïte kryt horního dveøního závìsu zpìt. Pøesaïte držadlo a záslepky z umìlé hmoty na druhou stranu. V pøípadì, že nechcete výše uvedené operace provádìt, zavolejte nejbližší autorizované servisní støedisko. Technici provedou zmìnu smìru otevírání dveøí odbornì za poplatek. Elektrické pøipojení Tato chladnièka je navržena pro provoz se støídavým napájecím napìtím 230 V, 50 Hz. Zástrèka musí být zapojena do zásuvky opatøené kolíkem, pøipojeným na ochranný vodiè. Jestliže taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u elektrikáøe s pøíslušnou kvalifikací, aby v blízkosti spotøebièe takovou zásuvku, vybavenou ochranným vodièem podle platných pøedpisù instaloval. Tento spotøebiè odpovídá následujícím direktivám (smìrnicím) E.E.C.: 73/23 EEC ze dne (Smìrnice o nízkém napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù, 89/336 EEC ze dne (Smìrnice o elektromagnetické kompatibilitì) ve znìní pozdìjších pøedpisù. 10

11 Tabulka a dob uchováv áváníání Doba a zpùsob uchovávání èerstvých potravin v chladnièce CZ Potraviny Doba uchovávání ve dnech Zpùsob zabalení Syrové maso X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøené maso X X X x x x zakrytý pokrm Peèené maso X X X x x zakrytý pokrm Syrová sekaná X zakrytý pokrm Peèená sekaná X X x x zakrytý pokrm Studené náøezy, vídeòský salám X X x x mikrotén, celofán, voskovaný papír Èerstvé ryby X x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøená ryba X X x x zakrytý pokrm Smažená ryba X X x x x zakrytý pokrm Ryby v otevøené plechovce X x x zakrytý pokrm Èerstvé kuøe X X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Smažené kuøe X X X x x x zakrytý pokrm Èerstvá slepice X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Vaøená slepice X X x x x zakrytý pokrm Èerstvá kachna, husa X X X x x x mikrotén, vzduchotìsnì Peèená kachna, husa X X X X x x x zakrytý pokrm Máslo, neotevøené X X X X X X X pùvodní obal Máslo, otevøené X X x x x x x pùvodní obal Mléko v plastikovém sáèku X X X x x pùvodní obal Smetana X X x x krabice z umìlé hmoty Kyselá smetana X X X X x x x krabice z umìlé hmoty Sýr (tvrdý) X X X X X X X hliníková fólie Sýr (mìkký) X X X X x x x mikrotén Tvaroh X X X X x x x mikrotén Vejce X X X X X X X mikrotén Špenát, š ovík X X x x mikrotén Zelený hrášek, zelené fazolové lusky X X X X x x x mikrotén Houby X X x x x mikrotén Mrkev, koøen X X X X X X X mikrotén Paprikové lusky X X x x x mikrotén Rajská jablíèka X X X X X X X mikrotén Zelí, kapusta X X X X X x x mikrotén Rychle se kazící ovoce (jahody, maliny, a pod.) X X X x x mikrotén Ostatní ovoce X X X X x x x mikrotén Otevøené ovocné konzervy X X X x x zakrytý pokrm Peèivo plnìné krémem X X x x zakrytý pokrm Poznámky: X obvyklá doba uchovávání, x možná doba uchovávání (týká se jen opravdu èerstvých výrobkù). 11

12 Záruk uka a a servis Záruèní podmínky Servis a náhradní díly Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže autorizovanému, který je od vás nejblíže. Pøi oznamování závady je nutné identifikovat spotøebiè pomocí údajù typového štítku. Tento typový štítek je pøilepen na vnitøní stìnu vedle zásuvky pro zeleninu v oddílu èerstvých potravin na levé stranì dole. Jsou zde veškeré údaje potøebné pro oznámení závady servisu (typ, model, sériové èíslo, atd.). Zde si poznamenejte údaje z typového štítku vašeho spotøebièe: Model Èíslo výrobku (Prod.No.) Sériové èíslo (Prod.No.) Datum nákupu: Výrobce si vyhrazuje právo provádìt na tìchto výrobcích jakékoli zmìny. 12

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 161 BO (TT 160 ICE) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364618 KE/Za/110.

Více

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.)

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.) ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA ZK 24/11 GR (ZLKI 352) NÁVOD K OBSLUZE CZ 1338462 KE/Za/49. (01.) Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní

Více

ZANUSSI KÜHLSCHRANK CHLADNIÈKA CH ODZIARKA HÛTÕSZEKRÉNY FRIGIDER ZC 255 AO (250 CI) GEBRAUCHSANLEITUNG NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

ZANUSSI GEFRIERSCHRANK MRAZNIÈKA ZAMRA ARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZV 55 (FB 50 I) GEBRAUCHSANLEITUNG NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Více

ZANUSSI TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA FAGYASZTÓLÁDA ZAMRZOVALNA SKRINJA ZAMRA ARKA ZFC 410 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - INSTRUKCJA OBS UGI - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HU PL RO 820 41 76

Více

Ovládací panel s kontrolkami d) Zelená kontrolka e) Ovladaè termostatu mrazáku f) Zelená kontrolka g) Ovladaè termostatu chladnièky

Ovládací panel s kontrolkami d) Zelená kontrolka e) Ovladaè termostatu mrazáku f) Zelená kontrolka g) Ovladaè termostatu chladnièky ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA-MRAZNIÈKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ COMBINA FRIGORIFICA ZK / ATO (ZLKI ) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Návod k použiti Használati útmutató

Návod k použiti Használati útmutató Návod k použiti Használati útmutató CZ HU kombinace chladnickamraznicka hűtő-fagyasztó kombináció ENB 39409 X We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Návod k použití Használati útmutató. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38400 W

Návod k použití Használati útmutató. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38400 W Návod k použití Használati útmutató CZ HU kombinace chladnickamraznicka hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu CZ electrolux

Více

Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na používanie. chladnička chłodziarka ERT 14002 W

Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na používanie. chladnička chłodziarka ERT 14002 W Návod k obsluze Instrukcja obsługi Návod na používanie CZ PL SK chladnička chłodziarka ERT 14002 W We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Návod k použiti Instrukcja obsługi Benutzerinformation mraznička zamrażarka gefrierschrank

Návod k použiti Instrukcja obsługi Benutzerinformation mraznička zamrażarka gefrierschrank Návod k použiti Instrukcja obsługi Benutzerinformation CZ PL DE mraznička zamrażarka gefrierschrank EUT 11001W We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu CZ electrolux

Více

CHLADNIČKA CHŁODZIARKA HŰTŐSZEKRÉNY FRIGIDER ZRA 319 SW NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

CHLADNIČKA CHŁODZIARKA HŰTŐSZEKRÉNY FRIGIDER ZRA 319 SW NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ZANUSSI CHLADNIČKA CHŁODZIARKA HŰTŐSZEKRÉNY FRIGIDER ZRA 319 SW NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CZ SK HU RO 200381563 SKE/Za/92. (07.) CZ Před instalací

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

návod k obsluze kezelési tájékoztató kombinace chladnicka-mraznicka hűtő-fagyasztó kombináció

návod k obsluze kezelési tájékoztató kombinace chladnicka-mraznicka hűtő-fagyasztó kombináció návod k obsluze kezelési tájékoztató CZ HU kombinace chladnicka-mraznicka hűtő-fagyasztó kombináció ENB 38607X We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu

Více

Návod k obsluze Használati utasítás. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ENB 35405S ENB 35405S8

Návod k obsluze Használati utasítás. kombinace chladnickamraznicka. hűtő-fagyasztó kombináció ENB 35405S ENB 35405S8 Návod k obsluze Használati utasítás CZ HU kombinace chladnickamraznicka hűtő-fagyasztó kombináció ENB 35405S ENB 35405S8 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu CZ

Více

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA383V MBA3833V MBA3834V MBA3835V Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA3833V MBA3834V MBA383V MBA3835V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Návod k použití Chladnička

Návod k použití Chladnička Chladnička Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze

Více

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze

Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze Chladnička TSM 1541 A++ Návod k obsluze 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 3 Popis spotřebiče... 3 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ... 4 POKYNY K PŘEPRAVĚ... 6 VYŘAZENÍ Z PROVOZU... 6 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE... 6 Umístění...

Více

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ NÁVOD K POUŽITÍ % PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE...STRANA 24 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ...STRANA 24 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ...STRANA 25 POPIS SPOTØEBIÈE...STRANA 26 PØIPOJENÍ SPOTØEBIÈE K ELEKTRICKÉ

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Chladnička CS. Před prvním použitím

Chladnička CS. Před prvním použitím Chladnička CS Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením naše Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti. Chladnička je určena k použití v domácnosti k uchovávání čerstvých potravin

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

Návod k obsluze. Chladnička

Návod k obsluze. Chladnička Návod k obsluze Chladnička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste si zakoupili náš výrobek a blahopřejeme vám k vynikajícímu vkusu. Věříme, že vám naše chladnička bude dobře sloužit

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače:

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače: Refrigerant R410A NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR Kompatibilní dálkové ovladače: AR-RAH2E (IR bezdrátový) UTB-RNNYM (po drátě, nástěnný) UTB-RSNYM (jednoduchý nástěnný)

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

CHLADNIČKA MODEL FIS-820

CHLADNIČKA MODEL FIS-820 CHLADNIČKA MODEL FIS-820 Návod k použití CH 54 Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič. Přejeme vám hodně radosti při jeho používání. Chladnička je určena k použití v domácnosti

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze SA 300 L Chladnička Návod k instalaci a obsluze SA 300 L CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541

INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 INTEGROVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU MODEL FIC-541 Návod k použití CH 49 FAGOR_FIC_541.indd 1 21.4.2010 9:07:18 Kombinovaná chladnička Děkujeme vám za důvěru, že jste si vybrali ke koupi právě náš spotřebič.

Více

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití

Šuplíkový mrazák HFN 136. Návod k použití Šuplíkový mrazák HFN 136 Návod k použití Obsah Strana Důležité! 1. Ochrana životního prostředí a správná likvidace... 2 2. Umístění... 2 3. Instalace... 2-3 4. Výkonnostní štítek... 3 5. Připojení k síti...

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití

Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Mraznička FNT 9672 A+ Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že tento spotřebič, který byl vyroben v moderních závodech a jehož výroba byla pečlivě kontrolována, Vám

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK SPOTŘEBIČ ODMRAZOVAT A ČISTIT JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 6cz33013.fm5 Page 11 Tuesday, July 2, 2002 4:30 PM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE OVLÁDACÍ PANEL PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO

Více

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V zastøihovaè plotù byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality.

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem

HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem HRZ-176 HRZ-176S HRZ-176 AA HRZ-176 AAS Skříňová lednice s mrazákem NÁVOD K OBSLUZE Názvy součástí 1 Vrchní kryt 2 Dvířka mrazáku 3 Termostat a osvětlení 4 Skleněné police 5 Kryt oddílu na ovoce a zeleninu

Více

MTB 4551 NF MTB 4553 NF MTB 4557 NF MTB 4559 NF

MTB 4551 NF MTB 4553 NF MTB 4557 NF MTB 4559 NF MTB 4551 NF MTB 4553 NF MTB 4557 NF MTB 4559 NF No-Frost Návod k instalaci a obsluze MTB 4551 NF MTB 4553 NF MTB 4557 NF MTB 4559 NF Cladnička s mrazničkou No-Frost Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku,

Více

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN

HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN Škofja Loka, d.d. POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CZ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M GN -2/8 HG 5.1 Z GN 25762.61 III/2007 OBSAH 1. POUŽITÍ... 3 2. POPIS... 3 3. UMÍSTĚNÍ... 4 3.1. Vybalení... 4 3.2. Instalace...

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více