Pozn.: autorka neznáma v prípade nájdenia identity bude doplnená.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: autorka neznáma v prípade nájdenia identity bude doplnená."

Transkript

1 Pozn.: autorka neznáma v prípade nájdenia identity bude doplnená. DROGY VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE I. - Důvody, které mě vedly k napsání této práce. První a asi hlavní důvod je zájem o literaturu. A není to jen literatura dvacátého století, které zde budu nakonec věnovat přece jen nejvíce prostoru, ale také stará, starší a nejstarší literatura, jež mi učarovala. Ale proč jsem si vybrala zrovna drogy, když v dnešní době existuje tolik publikací o nich? Odpověď je jednoduchá. Nikde jsem se zatím nesetkala s naučnou knihu, která by svým obsahem pojednávala jenom o působení drog v literatuře. Věřím, že někde existuje a doufám že budu mít to potěšení ji někdy vzít do svých rukou, ale zatím jsem se k ní nedostala. Proto bych se touto prací chtěla pokusit o shrnutí základních bodů tzv. "drogové literatury" (zavádím tento termín záměrně ale nemyslím ho v nějakém hanebném slova smyslu). Vím, že mé snažení nebude nikdy dokonalé a bezchybné. Druhý důvod, avšak velice okrajový, je celosvětový problém drog. Chci podat (i když nedokonalé) svědectví o tom, jak drogy a jejich účinky ovlivnily tvorbu a vývoj moderní literatury, ať už to byl vliv negativní nebo pozitivní. V mnoha případech si musíme připustit, že příslušná díla by bez drog nevznikla. Je to tak špatně? Dá se vůbec takové dílo považovat za umění? V žádném případě se nebudu snažit odpovídat, protože takové otázky jsou záludné a skrývají v sobě mnohem víc, než odpověď zosobněné morálky samé. (samozřejmě, že ta by konstatovala: "Ano, je to špatné! Ne není to umění!) Faktem však zůstává, že v letech, kdy řada velikánů, kteří naši literaturu razantně ovlivnili, nebyly omamné látky zakázány. V 19. století šlo dokonce o módní trend, v šedesátých letech 20. století v USA dokonce o druh životního stylu. Řada těchto škodlivých látek byla zakázána až v druhé polovině dvacátého století (MDMA, LSD, Extáze atd.), na rozdíl od marihuany, která byla už ve čtyřicátých letech považována za nebezpečnou drogu. Kde by byla dnešní moderní literatura bez takových velikánů, jako byl Edgar Allan Poe (nadměrně požívající alkohol, občasně i opium), z jehož díla vyšli takoví umělci jako Ch. Baudelaire (stačí připomenout slavnou "Báseň o hašiši") nebo A. Rimbaud s P. Verlainem (oddávající se šťastně účinkům Absintu a opia)...a tak bych mohla pokračovat dál, příkladů by se našlo mnoho. Křižovatky a objížďky cest umění jsou prostě nevyzpytatelné. A proto si znovu položím otázku, na tomto osudném místě: "Je tohle všechno umění?" Chtěla bych zúročit všechen čas v podobě této práce. Čas, jež jsem s radostí obětovala a věnovala studiu a četbě těchto "drogových autorů". Snaha pochopit toto odvětví literatury mě často přiváděla k otázce: "Proč? Proč psali o drogách?" Popřípadě: "Proč je užívali?" Zde je výsledek mého snažení... pozn.: Chtěla bych upozornit, že v této práci se nehodlám věnovat droze číslo 1 v naší společnosti - alkoholu. Zjevila by se mi pak další ze záludných otázek: "Existuje vlastně autor, který nikdy nepodlehl slastnému mámení alkoholu?"

2 II. - CO TO JSOU DROGY? Základní rozdělení, stručná charakteristika, závislost DEFINICE O drogách už toho bylo napsáno nepřeberné množství a existuje také řada názorů a definicí těchto látek. Ale která z toho množství je ten pravá? Například podle Slovníku cizích slov (SPN, 1994) je droga: 1) omamující prostředek, dráždivý přípravek 2) surovina rostlinného nebo živočišného původu užívaná po určité přípravě jako léčivo A máme tu první dělení. Řekněme velice hrubé. Protože takto stručné definice jsou v dnešním světě nedostačující, ba přímo nevyhovující. Na další definici z roku 1969 (vydala ji Světová zdravotnická organizace) bychom ovšem měli brát vážné ohledy: Drogou je totiž jakákoli látka (substance), která, je-li vpravena do živého organizmu, může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí. To znamená s největší pravděpodobností fyzickou i psychickou. Droga, dříve název pro léky, je podle nejnovějších poznatků taková látka, která splňuje tyto základní požadavky: 1) má psychotropní tj. "ovlivňující psychiku" účinky, které určitým způsobem ovlivňují naše poznávání a vnímání reality, chemické složky takové látky -může být přírodní ale i syntetická- vyvolávají pocity opojení, otupení nebo naopak povzbuzení, vyvolávají plno různých pocitů a zážitků 2) způsobuje dočasné nebo trvalé změny tělesné a duševní povahy, změny chování a emocí 3) může vyvolat závislost, tehdy se látka stává součástí organizmu, nastává stav onemocnění toxikomanie (toxikofilie) DĚLENÍ DROG Úplně základní, tedy primární, dělení je notoricky známé, jsou to: a. lehké drogy Do této skupiny patří např. káva, tabákové výrobky, produkty konopí. Potenciál závislosti je u těchto substancí malý (nebo alespoň menší než u tvrdých drog), tyto drogy jsou povětšinou společensky tolerovány. b. tvrdé drogy Sem patří všechny drogy, u kterých je potenciál závislosti vysoký, tudíž mohou vyvolat onemocnění toxikofilie (toxikomanie), patří sem např.: heroin, alkohol, opium, kokain, MDMA

3 pozn.: alkohol je někdy také klasifikován jako přechod (rozhraní) mezi lehkými a tvrdými drogami, i přesto, že jeho somatické účinky jasně odpovídají klasifikaci tvrdých drog Existuje další a mnohem podrobnější dělení podle psychotropních účinků a příznaků: SEDATIVA Jsou to látky používané pro uklidnění při nervozitě, vzrušení, bolesti nebo pro otupění smyslů. (např. pro navození spánku) a) alkohol: nejrozšířenější a jedna z nejnebezpečnějších drog v naší společnosti, existuje u ní vysoká společenská tolerance b) narkotika (jinak též opiáty): látky, které utišují bolest a často způsobují spánek, patří sem : opium, morfin, heroin, Brown c) nikotin: tabák je také hodně rozšířen a společensky tolerován STIMULANTY Substance, jež uvolňují lehkou depresi a zvyšují aktivitu a energii (často nastává hyperaktivita). a) kofein: obsažen hlavně v kávě, čaji b) kokain (a crack) c) psychoanaleptika: efedrin, kathin, budivé aminy, metamfetamin, MDMA (extáze) HALUCINOGENY Látky způsobující halucinace a vidiny po určitý časový interval. a) přírodní halucinogeny: meskalin, DMT, muchomůrka červená, lysohlávka kopinatá, durman, rulík, blín, muškátový oříšek, kawa-kawa, žen-šen, b) syntetické halucinogeny: LSD, DOM, 2C-B (2C-D,2C-E), ketamin, nootropní látky, barbituráty, nebarbiturátová hypnotika, běžná analgetika (obsahující fenacetin), neuroleptika, silná analgetika, methadonová skupina, těkavé látky KONOPÍ A JEHO PRODUKTY a) marihuana b) hašiš

4 ZÁVISLOST Drogová závislost je klasifikována jako onemocnění nazývané toxikomanie nebo toxikofilie, u alkoholu pak alkoholismus.stejně jako u definice drogy i zde dochází k častým sporů, co to vlastně závislost na droze ve skutečnosti je. Můžeme ji charakterizovat v pár základních bodech: 1) je to nezvladatelná, neodolatelná touha po opakovaném braní drogy 2) existuje zde tendence ke zvyšování dávek 3) je přítomna psychická nebo fyzická závislost na určité látce 4) vyskytuje se abstinenční syndrom (syndrom odnětí) Abstinenční syndrom se dostavuje tehdy, když má tělo nedostatek drogy, může působit v oblasti psychické i fyzické. Fyzický syndrom odnětí se často projevuje bolestmi různých částí těla, křečemi, průjmy, zácpami, pocením, slzením atd. A psychický pak úzkostí, neklidem, agresivitou, pasivitou, vyčerpaností, předrážděností atd. U každé skupiny drog existuje tzv. potenciál závislosti, to znamená, jak moc je pravděpodobné (či jak rychle nebo po jak velké dávce), že se vytvoří závislost. Potenciál je největší u opiátů nejmenší pak u halucinogenů. Drogy byly součástí lidstva už od prvopočátku, tak jak se postupně vyvíjela civilizace, se i ony dostávaly do popředí. To znamená, že drogy různého druhu bohužel odjakživa byly, jsou a budou nedílnou součástí prakticky každé kultury. Vývoj drog není zdaleka ukončen, s rozvojem civilizace, chemických a technologických postupů vzniká celá řada nových životu nebezpečných syntetických drog. A vždy se najde někdo, kdo tyto látky bude zneužívat. III. - VLIV DROG NA LITERATURU V literatuře nejstarší doby jsou drogy zmiňovány jen okrajově v porovnání s literaturou devatenáctého a dvacátého století. V devatenáctém století se užívání drog stalo módou hlavně v polosvětě, mezi nudící se zlatou mládeží a ve výstředních kruzích umělecké elity a dostávalo se od popředí vědecké bádání typu "ochutnám" a "popíšu". Drogová závislost není tedy hrozbou jen tohoto století, ale můžeme hovořit o dvěstěleté tradici. Samozřejmě, že drogy byly zneužívány i dříve a existovalo onemocnění toxikomanie, ale nevyskytovalo se v tak hojné míře jako nyní na sklonku druhého tisíciletí, kdy jde o vážný společenský problém. Hlavním negativem jsou právě oni literáti, kteří se užíváním drog nikdy netajili, a mohou se tak stát vzorem mladším generacím (stejně jako i jiné slavné osobnosti z řad sportovců,herců, zpěváků atd.). Na druhou stranu, každý by si měl uvědomit, co taková drogová závislost přináší a způsobuje jedinci a jeho nejbližšímu okolí.

5 Je tu však další fakt a to, že omamné látky byly zákonem zakázány až ve dvacátém století, což vlastně znamená, že všichni umělci předchozí doby užívali drogy zcela legitimně. Každopádně si musíme připustit, že tyto látky odjakživa byly součástí vývoje jak lidstva, tak literatury i přesto, že mnohdy působí negativně. Musím si neustále klást otázku: "Byla by, nebo existovala by dnešní literatura v takové podobě, v jaké ji známe, bez působení drog?" IV. - ROZDĚLENÍ SFÉRY VLIVU DROG V LITERATUŘE Své vlastní rozdělení jsem vypracovala na základě studia krásné i naučné literatury a došla jsem k tomuto (určitě rozporuplnému) výsledku. pozn.: toto dělení bude použito v 1. příloze DĚLENÍ PODLE AUTORA Do první skupiny bych zařadila jednoduše spisovatele, kteří jsou zde relativně nevinně obviňováni, že píší "drogovou literaturu". Skupinu jsem nazvala:autoři PÍŠÍCÍ O DROGÁCH (budu používat zkratku D) Myslím tím, že oni sami drogy neužívali a přesto o nich psali. Druhá skupina je nazvána:autoři OVLIVNĚNI DROGAMI (zkratka OD)To (podle mého názoru) znamená, že byli částečně ovlivněni drogovou subkulturou, ale o omamných látkách přímo nepsali. A třetí a nejrozporuplnější skupina: AUTOŘI -KONZUMENTI PÍŠÍCÍ O DROGÁCH (zkratka KD)Název je -myslím- dostatečně výstižný. Patří sem autoři, jež sami drogy užívali a posléze o nich psali. DĚLENÍ PODLE ŽÁNRŮ K tomuto druhému dělení jsem dospěla z výčtu žánrů, jež se u těchto autorů ponejvíce objevují. Připouštím, že mohou existovat i výjimky. 1) drogová životopisná díla (T.DeQuincey, J. Kerouac...) 2) drogová žurnalistická nebo populárně naučná díla (T.Wolfe, T.Leary, J.X.Doležal...) 3) drogová próza (K.Kesey,W.S.Burroughs...) 4) drogová poezie (E.A.Poe, A.Rimbaud, L.Cohen...) Samozřejmě, že nechci hanobit díla některých velikánů, přízviskem "drogová", učinila jsem tak z čistě praktických důvodů, ne z důvodů nenávisti či odporu. DĚLENÍ PODLE OBDOBÍ Může být zase chápáno úplně jinak, než ho zde uvádím.

6 1. Je to období, kdy se drogy pozvolna pronikaly do literatury. To bylo tedy od starověku, kdy byly drogy součástí rituálů v náboženstvích, později ve starověkém Řecku se staly jistým druhem zábavy a módy. Ale ještě v malém množství vzhledem k 20.stol. Zahrnuji sem taktéž celý středověk. 2. Druhé období jsem nazvala "vědecko-experimentální". Je to časový úsek od začátku novověku (pokud tedy za počátek novověku bereme zámořské objevy, popř. objevení Ameriky) až do čtyřicátých let 20.století. Drogy byly zkoumány z hlediska chemického, lékařského, farmakologického atd. 3. Třetí období má zase přiléhavý název "populárně konzumační". V té stále žijeme, počítám ji od padesátých let. Myslím tím hlavně masové zneužívání drog. vím, že experimenty pokračují dál, ale i tak jsem skupinu nazvala jinak. V. - JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ 1) STAROVĚK, STŘEDOVĚK A NOVOVĚK STAROVĚK DROGY V TOMTO OBDOBÍ Nepočítáme-li první experimentátory z prvobytně pospolné společnosti, začaly se drogy dostávat do popředí a na určité pomyslné místo v žebříčku hodnot ve starověku. Kolébkou (nám tedy známou z této doby) celé škály drog byla Asie. Ve staré Číně a Indii hrálo velkou roli konopí, ne jen z hlediska potěšení, ale i kulturněhospodářského využití. V těchto zemích tvořilo společně s rýží, sojovými boby, prosem a ječmenem pět základních životu potřebných plodin. Už před čtyřmi tisíci lety bylo v Indii v souvislosti s hinduistickým náboženstvím známo jako posvátná rostlina, hlavně pak v uctívání hinduistického boha Šivy, který konopí a jeho produkty měl údajně hojně užíval ke svému potěšení. V této době už byly známé psychoaktivní účinky marihuany a hašiše. Později konopí proniklo i do buddhismu, z historických pramenů se můžeme dozvědět, že sám Siddhárta Gautama - Budha požíval konopí v téměř všech formách (jeho semínka, která jsou bohatá na proteiny, listy i palice, ty obsahují největší množství alkaloidu THC, jež má psychotropní účinek) V tantrickém buddhismu (který je nyní rozšířen hlavně v himalájsko-tibetské oblasti) se konopné rituály praktikují dodnes k navozování stavu hluboké meditace a rozšiřování vědomí. Nesmím zapomenou na civilizace Arabského poloostrova a Egypt. Z mnoha archeologických nálezů je známo, že i tam se konopí hojně využívalo jak k meditativním nebo čistě narkomanským aktům, tak i k výrobě papíru, látek, bot a provazů. Ve Starém zákoně se objevuje zmínka o konopí, jednak jako o látce způsobující intoxikaci, ale také jako o kadidlu. Bůh také přikazuje Mojžíšovi vyrobit svatý

7 olej z myrty, kasie, sladké skořice a sladkého rákosu, čímž je s největší pravděpodobností myšleno konopí. Další velmi hojně používanou drogou bylo opium, rozšířené hlavně v Číně a Japonsku té doby. Bylo doporučováno a podáváno mužům a ženám, kteří vykonávali těžkou manuální práci, po konzumaci se tak práce stávala relativně lehčí a zábavnější, tudíž se zvyšovala produktivita. Tabák nebyl přímo znám, ale kouření vonných listů (konopí, eukalypt, muškátový oříšek atd.) bylo rozšířeno téměř ve všech známých civilizacích. S rozvojem středomořských kultur v Evropě se začaly omamné látky dostávat i do Evropy. Na Kypru byly nalezeny džbánky pocházející z 1500 př.n.l. a obsahující opium určené k exportu do Egypta. Galenos popisuje užívání marihuany jako normální zábavu v tehdejší jižní Itálii, Hippokrates uznává opium jako účinný lék. Existuje velké množství zmínek, z čehož vyplývá, že užívání všech možných druhů drog bylo zcela běžné a normální. LITERATURA STAROVĚKU Jak jsem se již uvedla drogy byly součástí naší civilizace téměř od prvopočátku. Do literárních památek se dostávají ve starověku nejprve v souvislosti s hospodářstvím (různé obchodní spisy), poté v přímém kontaktu s náboženstvím a nakonec také jako omamné prostředky přinášející nádherné duševní stavy. V Indii bylo rozšířeno konopí, i ono tedy hrálo důležitou roli v hinduismu, tudíž právě proto se dostalo do bájných véd. Ty byly sice nejprve tradovány ústně, ale v VII. století př.n.l. byl jejich vývoj ukončen a jejich obsah pečlivě zapsán. Prví RGVÉDA je vedle Chamurappiho zákoníku nejstarší památník indoevropského písemnictví (dále Sámavéda, Jadžurvéda, Atharvavéda). Další známou památkou je také epos "Rámajáma", kde bůh Višnu svádí boj s démony o svoji ženu. Další významnou zmínku zanechalo konopí ve "Starém zákoně" a to ne jen nepatrnou (viz výše) Informací o konopí se zde objevuje poskrovnu, ale i to málo stačí. V "Novém zákoně" pak narážíme na "ocet se žlučí", jež je podáván ukřižovanému Ježíšovi. Existuje řada spekulací o tom, co to vlastně ona "žluč" byla. V jedné z nich se dozvídáme, že šlo právě o opium, jelikož starohebrejské slovo "rosh", které je překládáno jako žluč, má svůj druhý význam a to pojmenování pro opium. Ve starověkém Řecku a Římě bylo užívání omamných látek běžným a společensky akceptovaným aktem. Podle jedné z bájí dala bohyně Demeter Řekům mák přinášející spánek. Helena Trojská z Homérovy Odysey vaří nápoj zapomnění, zahánějící bolest, jehož hlavní složkou bylo opium. Demokritos dokonce napsal, že víno obohacené marihuanou a myrhou vyvolává jasnovidné stavy. Mimo jiné byly utišující prostředky uznávány lékařskými kapacitami například Hippokratem, Galénem, Discoridem. O opiátech a konopných produktech se také zmiňují Herodotes, proslulý filosof "blaženosti a slasti" Epikuros, Plinius (u něj nalezneme výstižné pojmenování marihuany - "listy vzbuzující smích"). A nesmím samozřejmě

8 opomenout slavný nápoj "bolehlav", kterým se usmrtil slavný řecký filosof Sokrates, jehož hlavními složkami bylo opium, blín a rulík. STŘEDOVĚK A NOVOVĚK DROGY V TOMTO OBDOBÍ Křesťanství částečně vymýtilo pohanské antické zvyky, ale zároveň přijímala raně středověká společnost poznatky antické kultury, zvláště pak Aristotelovu filosofii (o to se nejvíce zasloužil zakladatel scholastiky a sám velký filosof Tomáš Akvinský) a poznatky z přírodních věd, které byly mnohdy mylné. U klášterů, ty tvořily centra vzdělanosti, bývaly přítomny "lékárny", kde se nacházelo mnoho známých jedů, léků i drog. Také středověké čarodějnické procesy dávají tušit přítomnost omamných a někdy dokonce halucinogenních drog. Byla totiž známa škála přírodních halucinogenů od blínu, rulíku, mandragory, durmanu až po námelové alkaloidy (z nichž bylo později extrahováno syntetické LSD) Právě tyto látky mnohdy navozovaly známé extatické stavy např. posednutí ďáblem, uřknutí a uhranutí. Od dob Marca Pola se v Evropě pije čaj a káva (kofein patří mezi stimulanty). Tato tradice se k nám dostala podstatně déle, protože v řadě východních náboženství patří od nepaměti k důležitému rituálu (obzvláště pak v zenbuddhismu) V Africe se žvýkají kolové ořechy, v Jižní Americe pak pijí maté (národní zvyk). K velkým objevům celé řady nových halucinogenů a stimulantů došlo po objevení Amerického kontinentu v r Dvacet let poté se do Evropy dostala první semena tabáku. Původně se tabák kouřil v dýmce, doutníky se začaly vyrábět ve Španělsku počátkem 18.stol., první cigarety vznikly až okolo r Do této doby byla evropská "drogová scéna" celkem mnoho let poklidná. Až s koloniálními výboji a velkými zámořskými objevy se situace razantně změnila. Do Evropy se dostalo mnoho nových plodin, mezi nimi i kokain, ve větší míře opium a konopí, meskalin. V 16.století pronikla marihuana (v souvislosti s psychoaktivními účinky) například do díla Francoise Rabelaise, ve třetí knize o Pentagruelovi. V 18 století se seznámil s účinky hašiše sám Napoleon Bonaparte a francouzský psycholog Jean Moreau považoval marihuanu za prostředek vhodný pro porozumění a vcítění se do psychotických stavů svých pacientů. Další drogou dovezenou z Jižní Ameriky byly kokové listy keře Erythroxylon cocca. (alkaloid kokain byl izolován až r. 1859) Koka byla a stále je součástí Jihoamerických civilizací. Kokové listy byly žvýkány při práci ve vysokých nadmořských výškách, v organismu docházelo ke stahu periferních cév a nižšímu výdeji tepla. Anestetický účinek vedl ke snížení pocitu hladu a odbourání únavy. Velikou roli v Mexickém indiánském náboženství hrál kaktus Peyotl, jehož hlavní složkou je meskalin, ten umožňoval spojení s božským světem. I on se dostal (avšak v podstatně menší míře než kokain) do Evropy. 19. století bylo ve znamení chemických pokusů s omamnými látkami. Roku 1804 byl izolován morfin, r kokain, dále byl vyroben kodein r a heroin 1898, r meskalin. V Číně proběhly známé tři opiové války.

9 2) OSAMĚLÍ STŘELCI 19. STOLETÍ DROGY V TOMTO OBDOBÍ V 19. století přišla do Evropy nová módní vlna "užívání opiátů a hašiše". Nebylo těžké tyto drogy sehnat, běžně se prodávaly jako léky, utišující prostředky. Přesto se nedostavilo masové zneužívání. Většinou se mystickým zkušenostem oddávaly jen zasvěcené skupiny, nejvíce se pak rozmohlo zneužívání u umělců. Toto století proběhlo ve znamení chemických pokusů s omamnými látkami. Roku 1804 byl izolován morfin, r kokain, dále byl vyroben kodein r a heroin 1898, r meskalin. V Číně proběhly známé tři opiové války. LITERATURA Začátkem 19. století r spatřila světlo světa kniha Thomase De Quinceyho "Zpověď anglického poživače opia", z níž později čerpal Ch.Baudelaire a považoval ji za jedno z nejlépe podaných svědectví o zotročující závislost na tomto narkotiku. De Quincey byl anglický romantický prozaik, esejista a literární kritik, už za svých studií v Oxfordu propadl mystické kráse opia. Závislost mu však přinášela řadu problémů a nezdarů v životě, ve své knize dokázal velice působivě popsat stavy drogových halucinací. V roce 1856 vychází další jeho kniha věnující se tomuto problému "Vzdechy z hlubin", která je přímým pokračováním Zpovědi. Roku 1845, kdy byly přiváženy z exotických kolonií - mimo nových druhů kořeníi omamné látky, vznikl ve Francii proslavený "KLUB HAŠIŠÍNů" (Le Club Des Haschischins), jehož zakládajícími členy byl Alexandr Dumas st.( ), Victor Hugo( ) a Théophile Gautier( ). Tento spolek můžeme považovat za první "Cannabis club" v Evropě. Zda užívání hašiše nějak ovlivnilo tvorbu těchto autorů není zcela známo a těžko lze nalézt v jejich dílech nějaké přímé narážky. Avšak další, autor soumístník DeQuiceyho, Fitz Hugh Ludlow se už přímo odkazuje na své problémy s touto drogou. Ve svém díle "The Hashish Eater" velebí požívání hašiše jako nádherné duševní a mystické dobrodružství, zároveň však varuje před nebezpečnou závislosti. Na americkém kontinentě, kde od 16. století až do roku 1930, kdy Harry J. Anslinger započal monstrózní anti-kampaň proti marihuaně a dalším drogám, bylo konopí nadměrně rozšířeno a pěstováno. Existovaly veřejné kuřárny marihuany a hašiše, později (díky velké migraci Asiatů) se přidaly i opiové dýchánky. Mezi významné poživače opia můžeme zařadit Edgara Alana Poea. Zmínky o užívání tohoto omamného prostředku jsou sice minimální, je však známo, že ve větší míře se oddával účinkům alkoholu. Jeho převratná básnická díla ovlivnila mnoho dalších umělců jako byl Ch.Baudelaire, S. Mallarmé, A.Rimbaud nebo P.Verlaine. V jeho tvorbě se objevují náznaky či zmínky o "uvolňujících" látkách, které s největší pravděpodobností velmi dobře znal a využíval jejich účinků. Poe dokázal až neskutečně vyjádřit psychickou labilitu a rozervanost (sám měl velice pestrý a nešťastný životní osud), ve svých báječných povídkách např.: "Jáma a kyvadlo", "Černý kocour", "Pád domu Usherových", v jiných zase použil

10 deduktivního pátrání a postavil tak základní kámen ke vzniku detektivního žánru např.: "Vraždy v ulici Morgue", "Zlatý brouk" a nakonec dokázal vyjádřit děs a hrůzu tak živě, že se řadí k čelním představitelům "černého románu" (horroru), sem např. patří povídky: "Maska červené smrti, "Zánik domu Usherových", "Zrádné srdce", "Jáma a kyvadlo" a mnoho dalších. Všeobecně se v každé z jeho povídek objevuje část těchto žánrů a i přesto byl Poe romantik. Díky svým básním (myslím, že je zbytečné připomínat báseň "Havran") dal jeden z podnětů ke vzniku moderní poezie. (např.: "Sen ve snu", "Sám", "Zvony", "Duchové mrtvých" atd.) Narozdíl od členů "Klubu Hašišínů" byl Charles Baudelaire ( ) z větší částí ovlivněn užíváním drog. Užíval všechny možné kombinace opia (nejčastěji ve formě laudána), marihuany i hašiše a samozřejmě alkoholu. Část své tvorby zasvětil popisu, oslavě a kritice všemožných jedů. Ve svých třiceti letech napsal studii "O vínu a hašiši" (1851), o pár let později po velkém skandálu s vydáním jeho proslulé básnické sbírky "Květy zla" publikuje časopisecky "Báseň o hašiši" (1858), o dva roky později pak pod vlivem De Quinceyho Zpovědi píše esej "Poživač opia". Mimo jiné proslul jako vynikající překladatel E.A.Poea, byl blízkým přítelem T.Gautiera. Nejproslulejší však dodnes zůstává jeho básnická sbírka Květy zla, která byla vydána v červnu r.1855 a hned tři týdny na to byla úředně zakázána. Údajně pro její nevhodný a pobuřující obsah. Ano, na tu dobu to bylo moc šokující a nevyhovují vyšší, protože Baudelaire dokázal tak nádherně vyjádřit bídu a chudobu obyčejného života a shledával ji krásnou. Baudelairovo charakteristické hledání krásy ve špatnosti a ošklivosti zavdalo vzniku nového uměleckého směru-dekadence, jeho přirovnání a symboly se pak řadí k symbolismu a nakonec i krásně zachycenými okamžiky, které dokázal nádherně básnicky vyjádřit, ho můžeme řadit k impresionismu. Ale i přes všechny předzvěsti nových uměleckých směrů se tento autor řadí k parnasismu. Mnoho dalších následovníků i současníků vyšlo z jeho převratného díla. K nejvýznamnějším pokračovatelům i bortitelům zajisté patří Jean Arthur Rimbaud ( ), Paul Verlaine ( ) a Stéphane Mallarmé ( ), kteří také tvořili v duchu dekadence, symbolismu nebo impresionismu. Arthur Rimbaud vytvořil své nejznámější básně mezi rokem svého života. Šokoval veřejnost otevřeností, spontánností a hlavně osobitým stylem. Ještě více pak způsobem svého bohémského života. Jeho nejznámější soubor básní v próze i ve verších je Iluminace. Společně s Paulem Verlainem, který ho uvedl do světa pařížské literární smetánky, tam však tehdy šestnáctiletý mladíček také nezapadl, se oddávali sladkému mámení absintu, opia(nezapomenutelná je jistě i stále přítomná dýmka v koutku úst Rimbauda) a v té době nepřípustné homosexualitě (která bude ve dvacátém století hrát velmi důležitou roli v tomto druhu literatury). Verlainova nejznámější díla jsou Romance beze slov, kde se nejvíce přiblížil bezprostřednímu stylu Rimbauda, dále Galantní slavnosti a Saturnské básně, v těchto sbírkách přímo navázal na Baudelaira. Dalším známým spisovatelem, který však drogy zkoušel záměrně byl Lewis Carroll ( ), jehož nejslavnější román "Alenka v říši divů" udivuje a uchvacuje svým vyjádřením do dnešního dne. Jeho obrovská představivost byla částečně ovlivněna zkušeností s psychotropními látkami, obzvláště marihuanou a halucinogenními houbami.

11 3) PRVNÍ POLOVINA 20.STOLETÍ DROGY V TOMTO OBDOBÍ 20. století přeje i nadále výzkumu drog. Sám velký Freud zkoušel účinky kokainu na sobě a na svém příteli, u kterého se snažil odbourat závislost na morfiu, a poznal tak svazující závislost. Na konci třicátých a čtyřicátých let do dostává v Evropě do obliby kokain, jež je součástí zbohatlíků a umělecké avantgardy (první kokainová vlna)., vznikají první syntetické halucinogeny a léky, které jsou později zneužívány jako drogy. Mezi nejznámější patří bezesporu LSD-25, jež bylo vyrobeno r Albertem Hofmannem pod záštitou švýcarské firmy Sandoz (zakázáno r.1967), dále MDMA (extáze), tato látka byla chemicky připravena už r německou firmou Merck a byla zakázána a zařazena do omamných látek až o 65 let později. Ve třicátých a čtyřicátých letech proběhla první vlna kokainismu téměř po celém světě, v osmdesátých pak druhá. V šedesátých letech v Americe se rozmohlo užívání všemožných drog, přelom šedesátých a sedmdesátých let přál heroinu. K nejznámějším odpůrcem drog patřil Harry J. Anslinger (hlavní komisař oddělení pro narkotika US), který zahájil v r monstrózní anti-kampaň proti drogám. Její důsledky dopadly na celý svět. V r byla zakázána marihuana v mnoha státech USA a tresty se pohybovaly v rozmezí pěti až deseti let vězení za první přestoupení tohoto zákazu. Mělo to však i negativní dopady, bylo zakázáno i průmyslové a lékařské zpracování. Dvacáté století je spojeno s největším rozmachem drog a drogové závislosti. Na počátku to byly vědecké experimenty a avantgardní umělecké směry, které si zahrávaly s omamnými látkami na konci stojí techno, house a rave parties, neohippies a hlavně nuda-která tak často způsobuje, že se nejmladší zástupci naší generace dostávají právě k těmto látkám. Ale také tu je beznaděj a odcizenost konce tisíciletí, kdy se do popředí dostává studená a neosobní technika. LITERATURA Vznik nových směrů jako byl surrealismus, futurismus, expresionismus byl spojen taktéž s drogovými experimenty. Stačí připomenout předchůdce surrealismu Appolinaira, který se nechal ovlivnit hlavně opiem a alkoholem. Na počátku století tvořil velký americký básník Walt Whitman, průkopník moderních směrů v americké literatuře a zakladatel civilismu, který později ovlivnil celou generaci básníků a prozaiků (např.j.kerouac, A. Ginsberg). Existují však i smutné případy, kdy se slavní literáti stali obětí svých bolestí, jenž tišili opiáty nebo stimulanty. Mezi takové případy mohu zařadit například Jamese Joyce(autor moderních experimentálních próz a psychologicky strukturovaného románu např. "Portrét umělce v jinošských letech"), který léčil své bolestivé problémy s očima kokainem, nebo Stefana Zweiga (psal psychologické romány např. "První zážitek", "Zmatení citů" nebo "Amok"), jež bojoval s migrénou všemi možnými opiáty. Lze jen těžko tvrdit, že tito autoři nebyli ovlivněni drogami, jelikož sami trpěli "nechtěnou a netušenou" toxikomanií.

12 Do první poloviny dvacátého století také spadají kořeny americké beatgeneration. Mezi její velké předchůdce patří americký básník Kenneth Rexroth ( ), jež později spolupracoval s mladými začínajícími beatnickými básníky, obhajoval jejich tvorbu (nejprosnulejší je soudní spor s básníkem Allenem Ginsbergem za pobuřující poemu Kvílení) a pořádal jazzové produkce, při kterých se četli básně beatniků. Hrál velmi důležitou roli pro vytvoření "Sanfanciské renesance". K dalším předchůdcům beatniků patřil Aldous Huxley ( ), autor mnoha filozofických románů a zabývající se rozšiřováním vědomí pomocí psychedelických drog. Mezi jeho nejznámější díla patří "Dveře vnímání" (The Doors of Perception), u nás je spíš znám jako autor vědeckofantastického románu "Konec civilizace". Stejně tak Henry Miller ( ) svými šokujícími romány ze třicátých a čtyřicátých let oslovil mladší generace. Tyto romány (např. "Obratník Raka", "Obratník kozoroha") byly velmi dlouho v USA zakázány a mohly vyjít pouze v Paříži v padesátých letech. Na východním pobřeží v New Yorku působil William Carlos Williams ( ), který značně ovlivnil nadcházející generaci, pomáhal Kerouacovi při hledání vlastního vyjádření, stejně tak i Ginsbergovi, tomu byl patronem při vydání sbírky "Kvílení". 4) AMERICKÁ EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZA A POEZIE a) PADESÁTÁ LÉTA Všechno, co bylo dlouho potlačováno v americkém životním stylu vyvrcholilo právě v padesátých letech a spěšně se řítilo k létům šedesátým. Životní podmínky, nespokojenost s politickou situací, s maloměšťáckým pokrytectvím, to všechno a ještě mnohem víc vyjadřovala beatnická generace. Volnost vyjadřování, experimenty s drogami, homosexualita, levicově orientovaná sdružení. (např. Nová levice) Slovo "beat" má v angličtině mnoho významů. Jednak je to zbitý, unavený, opotřebovaný nebo také vítězný, dále pak úder nebo rána. Ale tento výraz úzce souvisí s "beatific", což znamená blažený, oblažující a s "beatitude" česky blaženost. A nakonec slovo "beat" má také vztah k jazzu, především k bopu Charlieho Parkera a Duka Ellingtona. Poprvé tohoto názvu použil John Holmes ve svém románu "Jeď" (Go) z roku 1951, ale vymyslel ho Jack Kerouac. Hlavní představitelé této skupiny se znali už od čtyřicátých let, spojovalo je studium literatury, nekonvenční přístup k životu a experimenty s drogami. Manifestem beatnické generace se stal román Jacka Kerouaca( ) "Na cestě" (On the way) vydaný r Částečně životopisný román o svobodném a spontánním životě, inspirovaný osobností Neala Cassydyho, který byl nejlepším přítelem Kerouaca. Ginsberg nazval Kerouaca andělem americké prózy. Jeho další romány jsou taktéž hodně inspirovány jeho životními zkušenostmi.

Drogy a drogové závislosti jako morální problém

Drogy a drogové závislosti jako morální problém MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Drogy a drogové závislosti jako morální problém Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Vladimíra Štejrová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Vladimíra Štejrová Studijní

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Beatnici

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Beatnici ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Beatnici Olomouc, červen 2011 Jana KOUTNÁ Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 KDO TO BYLI BEATNICI?... 7 1.1 Vznik beatové generace... 7 1.1.1 První fáze New York... 7

Více

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS.

Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku. Kateřina Mahovská, DiS. Drogová problematika a dopad na vývoj kriminality na Břeclavsku Kateřina Mahovská, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na drogovou problematiku a kriminalitu v Břeclavi.

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Drogové delikty Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Lukáš Bohuslav Vypracovala: Milena Trägnerová Čelákovice 2013

Více

Marihuana, kam to všechno vede?

Marihuana, kam to všechno vede? STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A SOU PROSTĚJOV, LIDICKÁ 4 (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) Marihuana, kam to všechno vede? (VOLNĚ ŠÍŘITELNÁ VERZE) (pozn. nemusí se shodovat stránky přesně s originální prací) JAN LAVRINČÍK

Více

Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Vliv drog na lidský organismus

Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Vliv drog na lidský organismus Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Vliv drog na lidský organismus Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Simona Dvořáková, Veronika Jechová, Marie

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 17 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Diplomová práce 2009 Bc. Tomáš Nechutný UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Bc. Tomáš Nechutný Konec konopné

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali,

Více

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie DIPLOMOVÁ PRÁCE Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Michaela Voříšková Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Katedra

Více

AYAHUASCOVÉ OBŘADY MOTIVACE A EFEKTY AYAHUASCA SESSION MOTIVATION AND EFFECTS

AYAHUASCOVÉ OBŘADY MOTIVACE A EFEKTY AYAHUASCA SESSION MOTIVATION AND EFFECTS Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie AYAHUASCOVÉ OBŘADY MOTIVACE A EFEKTY AYAHUASCA SESSION MOTIVATION AND EFFECTS Magisterská diplomová práce Autor: Šárka Vosáhlová

Více

Drogové trestné činy

Drogové trestné činy Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Drogové trestné činy Bakalářská práce Autor: Markéta Ptáčníková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha

Více

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM CHYSTÁME NA ROK 2007 NA CESTĚ edice americké literatury 1. Robert M. Pirsig: Lila Zkoumání morálních hodnot Z angličtiny přeložil Martin Svoboda Pirsigův filosofický román představuje myšlenkově velmi

Více

Nikdy nekončící probuzení jara

Nikdy nekončící probuzení jara JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Muzikálové herectví Nikdy nekončící probuzení jara Diplomová práce Autor práce: Barbora Remišová Vedoucí práce: Mgr. Klára Latzková Oponent práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ideová východiska československého undergroundu v období 1973 až 1983 PRAHA 1999 PAVEL UHL Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Časopis Ikarie v žánrovém kontextu science fiction, fantasy a hororu. Jitka Kratochvílová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Časopis Ikarie v žánrovém kontextu science fiction, fantasy a hororu. Jitka Kratochvílová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Časopis Ikarie v žánrovém kontextu science fiction, fantasy a hororu Jitka Kratochvílová Bakalářská práce 2008 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra

Více

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI (filozofie a psychologie lidských vztahů) Simona Vallová Plzeň 2013 Západočeská

Více

Sborník přeložené metodologické literatury

Sborník přeložené metodologické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

Čtěte více na straně 3. moci ve věci legislativního návrhu předloženého skupinou

Čtěte více na straně 3. moci ve věci legislativního návrhu předloženého skupinou #28 2012 Láska Jana Kabelíka a Konopí : Význam osoby Jana Kabelíka má několik aspektů. Jednak jsou to nepopíratelné výsledky práce tohoto vědce, s čímž souvisí jeho zápal a výdrž, ale také události uplynulého

Více

Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál

Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BRUNTÁL HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ Vydavatel: Citadela, o.s. Bruntál Vydání:

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více