Pozn.: autorka neznáma v prípade nájdenia identity bude doplnená.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: autorka neznáma v prípade nájdenia identity bude doplnená."

Transkript

1 Pozn.: autorka neznáma v prípade nájdenia identity bude doplnená. DROGY VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE I. - Důvody, které mě vedly k napsání této práce. První a asi hlavní důvod je zájem o literaturu. A není to jen literatura dvacátého století, které zde budu nakonec věnovat přece jen nejvíce prostoru, ale také stará, starší a nejstarší literatura, jež mi učarovala. Ale proč jsem si vybrala zrovna drogy, když v dnešní době existuje tolik publikací o nich? Odpověď je jednoduchá. Nikde jsem se zatím nesetkala s naučnou knihu, která by svým obsahem pojednávala jenom o působení drog v literatuře. Věřím, že někde existuje a doufám že budu mít to potěšení ji někdy vzít do svých rukou, ale zatím jsem se k ní nedostala. Proto bych se touto prací chtěla pokusit o shrnutí základních bodů tzv. "drogové literatury" (zavádím tento termín záměrně ale nemyslím ho v nějakém hanebném slova smyslu). Vím, že mé snažení nebude nikdy dokonalé a bezchybné. Druhý důvod, avšak velice okrajový, je celosvětový problém drog. Chci podat (i když nedokonalé) svědectví o tom, jak drogy a jejich účinky ovlivnily tvorbu a vývoj moderní literatury, ať už to byl vliv negativní nebo pozitivní. V mnoha případech si musíme připustit, že příslušná díla by bez drog nevznikla. Je to tak špatně? Dá se vůbec takové dílo považovat za umění? V žádném případě se nebudu snažit odpovídat, protože takové otázky jsou záludné a skrývají v sobě mnohem víc, než odpověď zosobněné morálky samé. (samozřejmě, že ta by konstatovala: "Ano, je to špatné! Ne není to umění!) Faktem však zůstává, že v letech, kdy řada velikánů, kteří naši literaturu razantně ovlivnili, nebyly omamné látky zakázány. V 19. století šlo dokonce o módní trend, v šedesátých letech 20. století v USA dokonce o druh životního stylu. Řada těchto škodlivých látek byla zakázána až v druhé polovině dvacátého století (MDMA, LSD, Extáze atd.), na rozdíl od marihuany, která byla už ve čtyřicátých letech považována za nebezpečnou drogu. Kde by byla dnešní moderní literatura bez takových velikánů, jako byl Edgar Allan Poe (nadměrně požívající alkohol, občasně i opium), z jehož díla vyšli takoví umělci jako Ch. Baudelaire (stačí připomenout slavnou "Báseň o hašiši") nebo A. Rimbaud s P. Verlainem (oddávající se šťastně účinkům Absintu a opia)...a tak bych mohla pokračovat dál, příkladů by se našlo mnoho. Křižovatky a objížďky cest umění jsou prostě nevyzpytatelné. A proto si znovu položím otázku, na tomto osudném místě: "Je tohle všechno umění?" Chtěla bych zúročit všechen čas v podobě této práce. Čas, jež jsem s radostí obětovala a věnovala studiu a četbě těchto "drogových autorů". Snaha pochopit toto odvětví literatury mě často přiváděla k otázce: "Proč? Proč psali o drogách?" Popřípadě: "Proč je užívali?" Zde je výsledek mého snažení... pozn.: Chtěla bych upozornit, že v této práci se nehodlám věnovat droze číslo 1 v naší společnosti - alkoholu. Zjevila by se mi pak další ze záludných otázek: "Existuje vlastně autor, který nikdy nepodlehl slastnému mámení alkoholu?"

2 II. - CO TO JSOU DROGY? Základní rozdělení, stručná charakteristika, závislost DEFINICE O drogách už toho bylo napsáno nepřeberné množství a existuje také řada názorů a definicí těchto látek. Ale která z toho množství je ten pravá? Například podle Slovníku cizích slov (SPN, 1994) je droga: 1) omamující prostředek, dráždivý přípravek 2) surovina rostlinného nebo živočišného původu užívaná po určité přípravě jako léčivo A máme tu první dělení. Řekněme velice hrubé. Protože takto stručné definice jsou v dnešním světě nedostačující, ba přímo nevyhovující. Na další definici z roku 1969 (vydala ji Světová zdravotnická organizace) bychom ovšem měli brát vážné ohledy: Drogou je totiž jakákoli látka (substance), která, je-li vpravena do živého organizmu, může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí. To znamená s největší pravděpodobností fyzickou i psychickou. Droga, dříve název pro léky, je podle nejnovějších poznatků taková látka, která splňuje tyto základní požadavky: 1) má psychotropní tj. "ovlivňující psychiku" účinky, které určitým způsobem ovlivňují naše poznávání a vnímání reality, chemické složky takové látky -může být přírodní ale i syntetická- vyvolávají pocity opojení, otupení nebo naopak povzbuzení, vyvolávají plno různých pocitů a zážitků 2) způsobuje dočasné nebo trvalé změny tělesné a duševní povahy, změny chování a emocí 3) může vyvolat závislost, tehdy se látka stává součástí organizmu, nastává stav onemocnění toxikomanie (toxikofilie) DĚLENÍ DROG Úplně základní, tedy primární, dělení je notoricky známé, jsou to: a. lehké drogy Do této skupiny patří např. káva, tabákové výrobky, produkty konopí. Potenciál závislosti je u těchto substancí malý (nebo alespoň menší než u tvrdých drog), tyto drogy jsou povětšinou společensky tolerovány. b. tvrdé drogy Sem patří všechny drogy, u kterých je potenciál závislosti vysoký, tudíž mohou vyvolat onemocnění toxikofilie (toxikomanie), patří sem např.: heroin, alkohol, opium, kokain, MDMA

3 pozn.: alkohol je někdy také klasifikován jako přechod (rozhraní) mezi lehkými a tvrdými drogami, i přesto, že jeho somatické účinky jasně odpovídají klasifikaci tvrdých drog Existuje další a mnohem podrobnější dělení podle psychotropních účinků a příznaků: SEDATIVA Jsou to látky používané pro uklidnění při nervozitě, vzrušení, bolesti nebo pro otupění smyslů. (např. pro navození spánku) a) alkohol: nejrozšířenější a jedna z nejnebezpečnějších drog v naší společnosti, existuje u ní vysoká společenská tolerance b) narkotika (jinak též opiáty): látky, které utišují bolest a často způsobují spánek, patří sem : opium, morfin, heroin, Brown c) nikotin: tabák je také hodně rozšířen a společensky tolerován STIMULANTY Substance, jež uvolňují lehkou depresi a zvyšují aktivitu a energii (často nastává hyperaktivita). a) kofein: obsažen hlavně v kávě, čaji b) kokain (a crack) c) psychoanaleptika: efedrin, kathin, budivé aminy, metamfetamin, MDMA (extáze) HALUCINOGENY Látky způsobující halucinace a vidiny po určitý časový interval. a) přírodní halucinogeny: meskalin, DMT, muchomůrka červená, lysohlávka kopinatá, durman, rulík, blín, muškátový oříšek, kawa-kawa, žen-šen, b) syntetické halucinogeny: LSD, DOM, 2C-B (2C-D,2C-E), ketamin, nootropní látky, barbituráty, nebarbiturátová hypnotika, běžná analgetika (obsahující fenacetin), neuroleptika, silná analgetika, methadonová skupina, těkavé látky KONOPÍ A JEHO PRODUKTY a) marihuana b) hašiš

4 ZÁVISLOST Drogová závislost je klasifikována jako onemocnění nazývané toxikomanie nebo toxikofilie, u alkoholu pak alkoholismus.stejně jako u definice drogy i zde dochází k častým sporů, co to vlastně závislost na droze ve skutečnosti je. Můžeme ji charakterizovat v pár základních bodech: 1) je to nezvladatelná, neodolatelná touha po opakovaném braní drogy 2) existuje zde tendence ke zvyšování dávek 3) je přítomna psychická nebo fyzická závislost na určité látce 4) vyskytuje se abstinenční syndrom (syndrom odnětí) Abstinenční syndrom se dostavuje tehdy, když má tělo nedostatek drogy, může působit v oblasti psychické i fyzické. Fyzický syndrom odnětí se často projevuje bolestmi různých částí těla, křečemi, průjmy, zácpami, pocením, slzením atd. A psychický pak úzkostí, neklidem, agresivitou, pasivitou, vyčerpaností, předrážděností atd. U každé skupiny drog existuje tzv. potenciál závislosti, to znamená, jak moc je pravděpodobné (či jak rychle nebo po jak velké dávce), že se vytvoří závislost. Potenciál je největší u opiátů nejmenší pak u halucinogenů. Drogy byly součástí lidstva už od prvopočátku, tak jak se postupně vyvíjela civilizace, se i ony dostávaly do popředí. To znamená, že drogy různého druhu bohužel odjakživa byly, jsou a budou nedílnou součástí prakticky každé kultury. Vývoj drog není zdaleka ukončen, s rozvojem civilizace, chemických a technologických postupů vzniká celá řada nových životu nebezpečných syntetických drog. A vždy se najde někdo, kdo tyto látky bude zneužívat. III. - VLIV DROG NA LITERATURU V literatuře nejstarší doby jsou drogy zmiňovány jen okrajově v porovnání s literaturou devatenáctého a dvacátého století. V devatenáctém století se užívání drog stalo módou hlavně v polosvětě, mezi nudící se zlatou mládeží a ve výstředních kruzích umělecké elity a dostávalo se od popředí vědecké bádání typu "ochutnám" a "popíšu". Drogová závislost není tedy hrozbou jen tohoto století, ale můžeme hovořit o dvěstěleté tradici. Samozřejmě, že drogy byly zneužívány i dříve a existovalo onemocnění toxikomanie, ale nevyskytovalo se v tak hojné míře jako nyní na sklonku druhého tisíciletí, kdy jde o vážný společenský problém. Hlavním negativem jsou právě oni literáti, kteří se užíváním drog nikdy netajili, a mohou se tak stát vzorem mladším generacím (stejně jako i jiné slavné osobnosti z řad sportovců,herců, zpěváků atd.). Na druhou stranu, každý by si měl uvědomit, co taková drogová závislost přináší a způsobuje jedinci a jeho nejbližšímu okolí.

5 Je tu však další fakt a to, že omamné látky byly zákonem zakázány až ve dvacátém století, což vlastně znamená, že všichni umělci předchozí doby užívali drogy zcela legitimně. Každopádně si musíme připustit, že tyto látky odjakživa byly součástí vývoje jak lidstva, tak literatury i přesto, že mnohdy působí negativně. Musím si neustále klást otázku: "Byla by, nebo existovala by dnešní literatura v takové podobě, v jaké ji známe, bez působení drog?" IV. - ROZDĚLENÍ SFÉRY VLIVU DROG V LITERATUŘE Své vlastní rozdělení jsem vypracovala na základě studia krásné i naučné literatury a došla jsem k tomuto (určitě rozporuplnému) výsledku. pozn.: toto dělení bude použito v 1. příloze DĚLENÍ PODLE AUTORA Do první skupiny bych zařadila jednoduše spisovatele, kteří jsou zde relativně nevinně obviňováni, že píší "drogovou literaturu". Skupinu jsem nazvala:autoři PÍŠÍCÍ O DROGÁCH (budu používat zkratku D) Myslím tím, že oni sami drogy neužívali a přesto o nich psali. Druhá skupina je nazvána:autoři OVLIVNĚNI DROGAMI (zkratka OD)To (podle mého názoru) znamená, že byli částečně ovlivněni drogovou subkulturou, ale o omamných látkách přímo nepsali. A třetí a nejrozporuplnější skupina: AUTOŘI -KONZUMENTI PÍŠÍCÍ O DROGÁCH (zkratka KD)Název je -myslím- dostatečně výstižný. Patří sem autoři, jež sami drogy užívali a posléze o nich psali. DĚLENÍ PODLE ŽÁNRŮ K tomuto druhému dělení jsem dospěla z výčtu žánrů, jež se u těchto autorů ponejvíce objevují. Připouštím, že mohou existovat i výjimky. 1) drogová životopisná díla (T.DeQuincey, J. Kerouac...) 2) drogová žurnalistická nebo populárně naučná díla (T.Wolfe, T.Leary, J.X.Doležal...) 3) drogová próza (K.Kesey,W.S.Burroughs...) 4) drogová poezie (E.A.Poe, A.Rimbaud, L.Cohen...) Samozřejmě, že nechci hanobit díla některých velikánů, přízviskem "drogová", učinila jsem tak z čistě praktických důvodů, ne z důvodů nenávisti či odporu. DĚLENÍ PODLE OBDOBÍ Může být zase chápáno úplně jinak, než ho zde uvádím.

6 1. Je to období, kdy se drogy pozvolna pronikaly do literatury. To bylo tedy od starověku, kdy byly drogy součástí rituálů v náboženstvích, později ve starověkém Řecku se staly jistým druhem zábavy a módy. Ale ještě v malém množství vzhledem k 20.stol. Zahrnuji sem taktéž celý středověk. 2. Druhé období jsem nazvala "vědecko-experimentální". Je to časový úsek od začátku novověku (pokud tedy za počátek novověku bereme zámořské objevy, popř. objevení Ameriky) až do čtyřicátých let 20.století. Drogy byly zkoumány z hlediska chemického, lékařského, farmakologického atd. 3. Třetí období má zase přiléhavý název "populárně konzumační". V té stále žijeme, počítám ji od padesátých let. Myslím tím hlavně masové zneužívání drog. vím, že experimenty pokračují dál, ale i tak jsem skupinu nazvala jinak. V. - JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ 1) STAROVĚK, STŘEDOVĚK A NOVOVĚK STAROVĚK DROGY V TOMTO OBDOBÍ Nepočítáme-li první experimentátory z prvobytně pospolné společnosti, začaly se drogy dostávat do popředí a na určité pomyslné místo v žebříčku hodnot ve starověku. Kolébkou (nám tedy známou z této doby) celé škály drog byla Asie. Ve staré Číně a Indii hrálo velkou roli konopí, ne jen z hlediska potěšení, ale i kulturněhospodářského využití. V těchto zemích tvořilo společně s rýží, sojovými boby, prosem a ječmenem pět základních životu potřebných plodin. Už před čtyřmi tisíci lety bylo v Indii v souvislosti s hinduistickým náboženstvím známo jako posvátná rostlina, hlavně pak v uctívání hinduistického boha Šivy, který konopí a jeho produkty měl údajně hojně užíval ke svému potěšení. V této době už byly známé psychoaktivní účinky marihuany a hašiše. Později konopí proniklo i do buddhismu, z historických pramenů se můžeme dozvědět, že sám Siddhárta Gautama - Budha požíval konopí v téměř všech formách (jeho semínka, která jsou bohatá na proteiny, listy i palice, ty obsahují největší množství alkaloidu THC, jež má psychotropní účinek) V tantrickém buddhismu (který je nyní rozšířen hlavně v himalájsko-tibetské oblasti) se konopné rituály praktikují dodnes k navozování stavu hluboké meditace a rozšiřování vědomí. Nesmím zapomenou na civilizace Arabského poloostrova a Egypt. Z mnoha archeologických nálezů je známo, že i tam se konopí hojně využívalo jak k meditativním nebo čistě narkomanským aktům, tak i k výrobě papíru, látek, bot a provazů. Ve Starém zákoně se objevuje zmínka o konopí, jednak jako o látce způsobující intoxikaci, ale také jako o kadidlu. Bůh také přikazuje Mojžíšovi vyrobit svatý

7 olej z myrty, kasie, sladké skořice a sladkého rákosu, čímž je s největší pravděpodobností myšleno konopí. Další velmi hojně používanou drogou bylo opium, rozšířené hlavně v Číně a Japonsku té doby. Bylo doporučováno a podáváno mužům a ženám, kteří vykonávali těžkou manuální práci, po konzumaci se tak práce stávala relativně lehčí a zábavnější, tudíž se zvyšovala produktivita. Tabák nebyl přímo znám, ale kouření vonných listů (konopí, eukalypt, muškátový oříšek atd.) bylo rozšířeno téměř ve všech známých civilizacích. S rozvojem středomořských kultur v Evropě se začaly omamné látky dostávat i do Evropy. Na Kypru byly nalezeny džbánky pocházející z 1500 př.n.l. a obsahující opium určené k exportu do Egypta. Galenos popisuje užívání marihuany jako normální zábavu v tehdejší jižní Itálii, Hippokrates uznává opium jako účinný lék. Existuje velké množství zmínek, z čehož vyplývá, že užívání všech možných druhů drog bylo zcela běžné a normální. LITERATURA STAROVĚKU Jak jsem se již uvedla drogy byly součástí naší civilizace téměř od prvopočátku. Do literárních památek se dostávají ve starověku nejprve v souvislosti s hospodářstvím (různé obchodní spisy), poté v přímém kontaktu s náboženstvím a nakonec také jako omamné prostředky přinášející nádherné duševní stavy. V Indii bylo rozšířeno konopí, i ono tedy hrálo důležitou roli v hinduismu, tudíž právě proto se dostalo do bájných véd. Ty byly sice nejprve tradovány ústně, ale v VII. století př.n.l. byl jejich vývoj ukončen a jejich obsah pečlivě zapsán. Prví RGVÉDA je vedle Chamurappiho zákoníku nejstarší památník indoevropského písemnictví (dále Sámavéda, Jadžurvéda, Atharvavéda). Další známou památkou je také epos "Rámajáma", kde bůh Višnu svádí boj s démony o svoji ženu. Další významnou zmínku zanechalo konopí ve "Starém zákoně" a to ne jen nepatrnou (viz výše) Informací o konopí se zde objevuje poskrovnu, ale i to málo stačí. V "Novém zákoně" pak narážíme na "ocet se žlučí", jež je podáván ukřižovanému Ježíšovi. Existuje řada spekulací o tom, co to vlastně ona "žluč" byla. V jedné z nich se dozvídáme, že šlo právě o opium, jelikož starohebrejské slovo "rosh", které je překládáno jako žluč, má svůj druhý význam a to pojmenování pro opium. Ve starověkém Řecku a Římě bylo užívání omamných látek běžným a společensky akceptovaným aktem. Podle jedné z bájí dala bohyně Demeter Řekům mák přinášející spánek. Helena Trojská z Homérovy Odysey vaří nápoj zapomnění, zahánějící bolest, jehož hlavní složkou bylo opium. Demokritos dokonce napsal, že víno obohacené marihuanou a myrhou vyvolává jasnovidné stavy. Mimo jiné byly utišující prostředky uznávány lékařskými kapacitami například Hippokratem, Galénem, Discoridem. O opiátech a konopných produktech se také zmiňují Herodotes, proslulý filosof "blaženosti a slasti" Epikuros, Plinius (u něj nalezneme výstižné pojmenování marihuany - "listy vzbuzující smích"). A nesmím samozřejmě

8 opomenout slavný nápoj "bolehlav", kterým se usmrtil slavný řecký filosof Sokrates, jehož hlavními složkami bylo opium, blín a rulík. STŘEDOVĚK A NOVOVĚK DROGY V TOMTO OBDOBÍ Křesťanství částečně vymýtilo pohanské antické zvyky, ale zároveň přijímala raně středověká společnost poznatky antické kultury, zvláště pak Aristotelovu filosofii (o to se nejvíce zasloužil zakladatel scholastiky a sám velký filosof Tomáš Akvinský) a poznatky z přírodních věd, které byly mnohdy mylné. U klášterů, ty tvořily centra vzdělanosti, bývaly přítomny "lékárny", kde se nacházelo mnoho známých jedů, léků i drog. Také středověké čarodějnické procesy dávají tušit přítomnost omamných a někdy dokonce halucinogenních drog. Byla totiž známa škála přírodních halucinogenů od blínu, rulíku, mandragory, durmanu až po námelové alkaloidy (z nichž bylo později extrahováno syntetické LSD) Právě tyto látky mnohdy navozovaly známé extatické stavy např. posednutí ďáblem, uřknutí a uhranutí. Od dob Marca Pola se v Evropě pije čaj a káva (kofein patří mezi stimulanty). Tato tradice se k nám dostala podstatně déle, protože v řadě východních náboženství patří od nepaměti k důležitému rituálu (obzvláště pak v zenbuddhismu) V Africe se žvýkají kolové ořechy, v Jižní Americe pak pijí maté (národní zvyk). K velkým objevům celé řady nových halucinogenů a stimulantů došlo po objevení Amerického kontinentu v r Dvacet let poté se do Evropy dostala první semena tabáku. Původně se tabák kouřil v dýmce, doutníky se začaly vyrábět ve Španělsku počátkem 18.stol., první cigarety vznikly až okolo r Do této doby byla evropská "drogová scéna" celkem mnoho let poklidná. Až s koloniálními výboji a velkými zámořskými objevy se situace razantně změnila. Do Evropy se dostalo mnoho nových plodin, mezi nimi i kokain, ve větší míře opium a konopí, meskalin. V 16.století pronikla marihuana (v souvislosti s psychoaktivními účinky) například do díla Francoise Rabelaise, ve třetí knize o Pentagruelovi. V 18 století se seznámil s účinky hašiše sám Napoleon Bonaparte a francouzský psycholog Jean Moreau považoval marihuanu za prostředek vhodný pro porozumění a vcítění se do psychotických stavů svých pacientů. Další drogou dovezenou z Jižní Ameriky byly kokové listy keře Erythroxylon cocca. (alkaloid kokain byl izolován až r. 1859) Koka byla a stále je součástí Jihoamerických civilizací. Kokové listy byly žvýkány při práci ve vysokých nadmořských výškách, v organismu docházelo ke stahu periferních cév a nižšímu výdeji tepla. Anestetický účinek vedl ke snížení pocitu hladu a odbourání únavy. Velikou roli v Mexickém indiánském náboženství hrál kaktus Peyotl, jehož hlavní složkou je meskalin, ten umožňoval spojení s božským světem. I on se dostal (avšak v podstatně menší míře než kokain) do Evropy. 19. století bylo ve znamení chemických pokusů s omamnými látkami. Roku 1804 byl izolován morfin, r kokain, dále byl vyroben kodein r a heroin 1898, r meskalin. V Číně proběhly známé tři opiové války.

9 2) OSAMĚLÍ STŘELCI 19. STOLETÍ DROGY V TOMTO OBDOBÍ V 19. století přišla do Evropy nová módní vlna "užívání opiátů a hašiše". Nebylo těžké tyto drogy sehnat, běžně se prodávaly jako léky, utišující prostředky. Přesto se nedostavilo masové zneužívání. Většinou se mystickým zkušenostem oddávaly jen zasvěcené skupiny, nejvíce se pak rozmohlo zneužívání u umělců. Toto století proběhlo ve znamení chemických pokusů s omamnými látkami. Roku 1804 byl izolován morfin, r kokain, dále byl vyroben kodein r a heroin 1898, r meskalin. V Číně proběhly známé tři opiové války. LITERATURA Začátkem 19. století r spatřila světlo světa kniha Thomase De Quinceyho "Zpověď anglického poživače opia", z níž později čerpal Ch.Baudelaire a považoval ji za jedno z nejlépe podaných svědectví o zotročující závislost na tomto narkotiku. De Quincey byl anglický romantický prozaik, esejista a literární kritik, už za svých studií v Oxfordu propadl mystické kráse opia. Závislost mu však přinášela řadu problémů a nezdarů v životě, ve své knize dokázal velice působivě popsat stavy drogových halucinací. V roce 1856 vychází další jeho kniha věnující se tomuto problému "Vzdechy z hlubin", která je přímým pokračováním Zpovědi. Roku 1845, kdy byly přiváženy z exotických kolonií - mimo nových druhů kořeníi omamné látky, vznikl ve Francii proslavený "KLUB HAŠIŠÍNů" (Le Club Des Haschischins), jehož zakládajícími členy byl Alexandr Dumas st.( ), Victor Hugo( ) a Théophile Gautier( ). Tento spolek můžeme považovat za první "Cannabis club" v Evropě. Zda užívání hašiše nějak ovlivnilo tvorbu těchto autorů není zcela známo a těžko lze nalézt v jejich dílech nějaké přímé narážky. Avšak další, autor soumístník DeQuiceyho, Fitz Hugh Ludlow se už přímo odkazuje na své problémy s touto drogou. Ve svém díle "The Hashish Eater" velebí požívání hašiše jako nádherné duševní a mystické dobrodružství, zároveň však varuje před nebezpečnou závislosti. Na americkém kontinentě, kde od 16. století až do roku 1930, kdy Harry J. Anslinger započal monstrózní anti-kampaň proti marihuaně a dalším drogám, bylo konopí nadměrně rozšířeno a pěstováno. Existovaly veřejné kuřárny marihuany a hašiše, později (díky velké migraci Asiatů) se přidaly i opiové dýchánky. Mezi významné poživače opia můžeme zařadit Edgara Alana Poea. Zmínky o užívání tohoto omamného prostředku jsou sice minimální, je však známo, že ve větší míře se oddával účinkům alkoholu. Jeho převratná básnická díla ovlivnila mnoho dalších umělců jako byl Ch.Baudelaire, S. Mallarmé, A.Rimbaud nebo P.Verlaine. V jeho tvorbě se objevují náznaky či zmínky o "uvolňujících" látkách, které s největší pravděpodobností velmi dobře znal a využíval jejich účinků. Poe dokázal až neskutečně vyjádřit psychickou labilitu a rozervanost (sám měl velice pestrý a nešťastný životní osud), ve svých báječných povídkách např.: "Jáma a kyvadlo", "Černý kocour", "Pád domu Usherových", v jiných zase použil

10 deduktivního pátrání a postavil tak základní kámen ke vzniku detektivního žánru např.: "Vraždy v ulici Morgue", "Zlatý brouk" a nakonec dokázal vyjádřit děs a hrůzu tak živě, že se řadí k čelním představitelům "černého románu" (horroru), sem např. patří povídky: "Maska červené smrti, "Zánik domu Usherových", "Zrádné srdce", "Jáma a kyvadlo" a mnoho dalších. Všeobecně se v každé z jeho povídek objevuje část těchto žánrů a i přesto byl Poe romantik. Díky svým básním (myslím, že je zbytečné připomínat báseň "Havran") dal jeden z podnětů ke vzniku moderní poezie. (např.: "Sen ve snu", "Sám", "Zvony", "Duchové mrtvých" atd.) Narozdíl od členů "Klubu Hašišínů" byl Charles Baudelaire ( ) z větší částí ovlivněn užíváním drog. Užíval všechny možné kombinace opia (nejčastěji ve formě laudána), marihuany i hašiše a samozřejmě alkoholu. Část své tvorby zasvětil popisu, oslavě a kritice všemožných jedů. Ve svých třiceti letech napsal studii "O vínu a hašiši" (1851), o pár let později po velkém skandálu s vydáním jeho proslulé básnické sbírky "Květy zla" publikuje časopisecky "Báseň o hašiši" (1858), o dva roky později pak pod vlivem De Quinceyho Zpovědi píše esej "Poživač opia". Mimo jiné proslul jako vynikající překladatel E.A.Poea, byl blízkým přítelem T.Gautiera. Nejproslulejší však dodnes zůstává jeho básnická sbírka Květy zla, která byla vydána v červnu r.1855 a hned tři týdny na to byla úředně zakázána. Údajně pro její nevhodný a pobuřující obsah. Ano, na tu dobu to bylo moc šokující a nevyhovují vyšší, protože Baudelaire dokázal tak nádherně vyjádřit bídu a chudobu obyčejného života a shledával ji krásnou. Baudelairovo charakteristické hledání krásy ve špatnosti a ošklivosti zavdalo vzniku nového uměleckého směru-dekadence, jeho přirovnání a symboly se pak řadí k symbolismu a nakonec i krásně zachycenými okamžiky, které dokázal nádherně básnicky vyjádřit, ho můžeme řadit k impresionismu. Ale i přes všechny předzvěsti nových uměleckých směrů se tento autor řadí k parnasismu. Mnoho dalších následovníků i současníků vyšlo z jeho převratného díla. K nejvýznamnějším pokračovatelům i bortitelům zajisté patří Jean Arthur Rimbaud ( ), Paul Verlaine ( ) a Stéphane Mallarmé ( ), kteří také tvořili v duchu dekadence, symbolismu nebo impresionismu. Arthur Rimbaud vytvořil své nejznámější básně mezi rokem svého života. Šokoval veřejnost otevřeností, spontánností a hlavně osobitým stylem. Ještě více pak způsobem svého bohémského života. Jeho nejznámější soubor básní v próze i ve verších je Iluminace. Společně s Paulem Verlainem, který ho uvedl do světa pařížské literární smetánky, tam však tehdy šestnáctiletý mladíček také nezapadl, se oddávali sladkému mámení absintu, opia(nezapomenutelná je jistě i stále přítomná dýmka v koutku úst Rimbauda) a v té době nepřípustné homosexualitě (která bude ve dvacátém století hrát velmi důležitou roli v tomto druhu literatury). Verlainova nejznámější díla jsou Romance beze slov, kde se nejvíce přiblížil bezprostřednímu stylu Rimbauda, dále Galantní slavnosti a Saturnské básně, v těchto sbírkách přímo navázal na Baudelaira. Dalším známým spisovatelem, který však drogy zkoušel záměrně byl Lewis Carroll ( ), jehož nejslavnější román "Alenka v říši divů" udivuje a uchvacuje svým vyjádřením do dnešního dne. Jeho obrovská představivost byla částečně ovlivněna zkušeností s psychotropními látkami, obzvláště marihuanou a halucinogenními houbami.

11 3) PRVNÍ POLOVINA 20.STOLETÍ DROGY V TOMTO OBDOBÍ 20. století přeje i nadále výzkumu drog. Sám velký Freud zkoušel účinky kokainu na sobě a na svém příteli, u kterého se snažil odbourat závislost na morfiu, a poznal tak svazující závislost. Na konci třicátých a čtyřicátých let do dostává v Evropě do obliby kokain, jež je součástí zbohatlíků a umělecké avantgardy (první kokainová vlna)., vznikají první syntetické halucinogeny a léky, které jsou později zneužívány jako drogy. Mezi nejznámější patří bezesporu LSD-25, jež bylo vyrobeno r Albertem Hofmannem pod záštitou švýcarské firmy Sandoz (zakázáno r.1967), dále MDMA (extáze), tato látka byla chemicky připravena už r německou firmou Merck a byla zakázána a zařazena do omamných látek až o 65 let později. Ve třicátých a čtyřicátých letech proběhla první vlna kokainismu téměř po celém světě, v osmdesátých pak druhá. V šedesátých letech v Americe se rozmohlo užívání všemožných drog, přelom šedesátých a sedmdesátých let přál heroinu. K nejznámějším odpůrcem drog patřil Harry J. Anslinger (hlavní komisař oddělení pro narkotika US), který zahájil v r monstrózní anti-kampaň proti drogám. Její důsledky dopadly na celý svět. V r byla zakázána marihuana v mnoha státech USA a tresty se pohybovaly v rozmezí pěti až deseti let vězení za první přestoupení tohoto zákazu. Mělo to však i negativní dopady, bylo zakázáno i průmyslové a lékařské zpracování. Dvacáté století je spojeno s největším rozmachem drog a drogové závislosti. Na počátku to byly vědecké experimenty a avantgardní umělecké směry, které si zahrávaly s omamnými látkami na konci stojí techno, house a rave parties, neohippies a hlavně nuda-která tak často způsobuje, že se nejmladší zástupci naší generace dostávají právě k těmto látkám. Ale také tu je beznaděj a odcizenost konce tisíciletí, kdy se do popředí dostává studená a neosobní technika. LITERATURA Vznik nových směrů jako byl surrealismus, futurismus, expresionismus byl spojen taktéž s drogovými experimenty. Stačí připomenout předchůdce surrealismu Appolinaira, který se nechal ovlivnit hlavně opiem a alkoholem. Na počátku století tvořil velký americký básník Walt Whitman, průkopník moderních směrů v americké literatuře a zakladatel civilismu, který později ovlivnil celou generaci básníků a prozaiků (např.j.kerouac, A. Ginsberg). Existují však i smutné případy, kdy se slavní literáti stali obětí svých bolestí, jenž tišili opiáty nebo stimulanty. Mezi takové případy mohu zařadit například Jamese Joyce(autor moderních experimentálních próz a psychologicky strukturovaného románu např. "Portrét umělce v jinošských letech"), který léčil své bolestivé problémy s očima kokainem, nebo Stefana Zweiga (psal psychologické romány např. "První zážitek", "Zmatení citů" nebo "Amok"), jež bojoval s migrénou všemi možnými opiáty. Lze jen těžko tvrdit, že tito autoři nebyli ovlivněni drogami, jelikož sami trpěli "nechtěnou a netušenou" toxikomanií.

12 Do první poloviny dvacátého století také spadají kořeny americké beatgeneration. Mezi její velké předchůdce patří americký básník Kenneth Rexroth ( ), jež později spolupracoval s mladými začínajícími beatnickými básníky, obhajoval jejich tvorbu (nejprosnulejší je soudní spor s básníkem Allenem Ginsbergem za pobuřující poemu Kvílení) a pořádal jazzové produkce, při kterých se četli básně beatniků. Hrál velmi důležitou roli pro vytvoření "Sanfanciské renesance". K dalším předchůdcům beatniků patřil Aldous Huxley ( ), autor mnoha filozofických románů a zabývající se rozšiřováním vědomí pomocí psychedelických drog. Mezi jeho nejznámější díla patří "Dveře vnímání" (The Doors of Perception), u nás je spíš znám jako autor vědeckofantastického románu "Konec civilizace". Stejně tak Henry Miller ( ) svými šokujícími romány ze třicátých a čtyřicátých let oslovil mladší generace. Tyto romány (např. "Obratník Raka", "Obratník kozoroha") byly velmi dlouho v USA zakázány a mohly vyjít pouze v Paříži v padesátých letech. Na východním pobřeží v New Yorku působil William Carlos Williams ( ), který značně ovlivnil nadcházející generaci, pomáhal Kerouacovi při hledání vlastního vyjádření, stejně tak i Ginsbergovi, tomu byl patronem při vydání sbírky "Kvílení". 4) AMERICKÁ EXPERIMENTÁLNÍ PRÓZA A POEZIE a) PADESÁTÁ LÉTA Všechno, co bylo dlouho potlačováno v americkém životním stylu vyvrcholilo právě v padesátých letech a spěšně se řítilo k létům šedesátým. Životní podmínky, nespokojenost s politickou situací, s maloměšťáckým pokrytectvím, to všechno a ještě mnohem víc vyjadřovala beatnická generace. Volnost vyjadřování, experimenty s drogami, homosexualita, levicově orientovaná sdružení. (např. Nová levice) Slovo "beat" má v angličtině mnoho významů. Jednak je to zbitý, unavený, opotřebovaný nebo také vítězný, dále pak úder nebo rána. Ale tento výraz úzce souvisí s "beatific", což znamená blažený, oblažující a s "beatitude" česky blaženost. A nakonec slovo "beat" má také vztah k jazzu, především k bopu Charlieho Parkera a Duka Ellingtona. Poprvé tohoto názvu použil John Holmes ve svém románu "Jeď" (Go) z roku 1951, ale vymyslel ho Jack Kerouac. Hlavní představitelé této skupiny se znali už od čtyřicátých let, spojovalo je studium literatury, nekonvenční přístup k životu a experimenty s drogami. Manifestem beatnické generace se stal román Jacka Kerouaca( ) "Na cestě" (On the way) vydaný r Částečně životopisný román o svobodném a spontánním životě, inspirovaný osobností Neala Cassydyho, který byl nejlepším přítelem Kerouaca. Ginsberg nazval Kerouaca andělem americké prózy. Jeho další romány jsou taktéž hodně inspirovány jeho životními zkušenostmi.

13 Dalším romanopiscem byl William Seward Burroughs ( ), jehož nejslavnějším dílem je "Nahý obět" (Naked lunch, 1959). Tento náročný román, zprvu odsouzený za pornografii, je vlastně ostrou kritikou tehdejší doby, někdy spadá do absurdní až vědecko-fantastické polohy. K soudnímu stíhání také hodně přispěl fakt, že Burroughs byl dlouholetým narkomanem (celkem asi 15 let byl závislý na heroinu) a homosexuálem. Musím zajisté připomenout další díla,např.autobiografické novely "Feťák"(1953) a "Teplouš" (1985) nebo "Dopisy o Yage" (The Yage letters, 1963) adresované Ginsbergovi. SANFRANCISKÁ BÁSNICKÁ RENESANCE (A.Ginsberg, K.Rexroth, G.Corso, M.McClure, G.Snyder, P.Lamontia, P.Whalen) Hlavním iniciátorem byl básník Kenneth Rexroth, který provozoval veřejné jazzové dýchánky, kde se recitovala nová experimentální poezie za doprovodu hudby. Mezi čelní představitele patří jeden z největších amerických básníků druhé poloviny dvacátého století Allen Ginsberg ( ). Otevřeně dokázal přiznat svou homosexualitu (jeho životní partner Peter Orlovsky byl rovněž básníkem) i všemožné experimenty s halucinogenními látkami, které velmi hojně propagoval, byl členem Nové levice. Všeobecně bořil téměř všechna tabu tehdejší doby. V roce 1956 vydal svojí básnickou sbírku Kvílení (Howl) a byl z toho velký skandál. Konal se soudní spor v němž byla kniha obviněna z přílišné otevřenosti a pornografie, ale nakonec spor Ginsberg vyhrál, byly totiž uznány estetické kvality díla. K dalším převratným dílům tohoto básníka patří Kadiš a jiné básně (Kaddish and Other Poems, 1961) a Sendviče reality (Reality Sandwitches, 1963). Na vydání téměř všech děl beatnické generace má velký podíl Lawrence Ferlinghetti (narozen r.1919), který roku 1953 s Petem Martinem založil v San Franciscu paperbackové nakladatelství a knihkupectví City Lights Books, jež bylo pojmenováno podle filmu Charlieho Chaplina. Sám Ferlinghetti byl básníkem, k jeho významným dílům zajisté patří sbírka Lunapark v hlavě (A Coney island of the mind, 1958). Grogory Corso (narozen r.1930) navazoval na Ferlinghettiho, byl také členem Sanfanciské básnické honorace. Zajímavé životné zkušenosti většinou nasbíral ve věznici a na newyorských ulicích. V r poznal Ginsberga a o šest let později přesídlil z New Yorku do San Francisca, zde vydal svojí básnickou sbírku Benzin (Gasoline, 1958) Jeho dílo je hodně ovlivněno evropskou kulturou (antikou, renesancí) z osobností je to pak Arthur Rimbaud. Gary Snyder (narozen r.1930) velký znalec východní zen-buddhistické filosofie (žil více než rok v buddhistickém klášteře v Japonsku), básník a další člen honorace, který značně ovlivnil celé hnutí beat generation ve filosofickém myšlení. Sám psal také eseje např. Buddhismus a nastávající revoluce. Dalším významným členem by Michael McClure (narozen r.1932), věnoval se studiu Dálného východu a psaní esejů. V letech pak spolupracoval s Jimem Morrisonem (básník a vokalista skupiny The Doors). b) ŠEDESÁTÁ LÉTA

14 Ve své tvorbě dál pokračovali zástupci beatnické generace, přidávali se i zástupci nejmladší generace. V r se na Kalifornské univerzitě v Berkley vzniklo sdružení Nová levice jako spontánní protestní hnutí proti imperialismu, rasismu a kapitalismu, jejímiž členy jsou také zástupci z řad beatniků (obzvláště pak Allen Ginsberg) Na beatnické hnutí rázem navazuje generace nejmladšíchhippies. Pořádá se množství protestních akcí, nejčastěji proti válce ve Vietnamu, kterých se účastní mnoho autorů beatnické i jiné generace. nejvýznamnější akce: v Berkley se pořádá 32 hodinový protest proti válce 1965 na Michiganské univerzitě probíhá dlouhá diskuse o válce 1965 pochod na Washington, účastní se ho lidí V letech je zrušeno osvobození studentů od vojenské služby. Následné akce: 1967 pochod na Pentagon, účastníků 1968 srpen demonstrace v Chicagu, lidí a vojáků a policistů 1968 listopad pochod na Washington, lidí 1969-demonstrace v Berkley Už v padesátých letech prováděl pokusy s psychedeliky Timothy Leary ( ), ale největší intenzity a hlavně popularity se mu dostalo právě v letech šedesátých. Pracoval původně jako psycholog, ale když se seznámil s účinky halucinogenních látek, věnoval se jejich vědeckému výzkumu. Na katedru psychologie Harvardské univerzity přinesl LSD a podnikal pokusy na dobrovolnících z řad studentů. S množstvím pozitivních výsledků se snažil pokračovat na úroveň léčení a nápravu zločinců ve věznicích. Ale jeho pokusy byly záhy ukončeny vládou s tím, že se jedná o nebezpečnou novou drogu, jelikož její užívání se značně rozmohlo v komunitách hippies. Leary se, ale nedal odradit a pokračoval ve zveřejňování prospěšných účinků LSD, psal instrukční příručky pro jeho bezpečné použití. Propagoval známou frázi zapni se, nalaď se, sjeď se (turn on, tune in, drop out). Vydal knihu Záblesky paměti (The Psychedelic Experience). V r byl uvězněn za držení marihuany (byla tehdy jednou z drog, která byla zakázána), ale po několika letech z vězení uprchl. Když byl znovu zatčen hrozil mu trest až 75 let, za propagaci nebezpečné drogy. V roce 1976 byl propuštěn. Je považován za LSD gurua. Vedle něj je pak druhým největším propagátorem drog Terrence McKenna, který však akceptuje a vyzdvihuje přírodní halucinogeny jako je například meskalin. K významným prozaiků šedesátých let zajisté patří Ken Kesey ( narozen r.1935), jež prosnul svým zatím nepřekonaným dílem Vyhoďme ho z kola ven (One Flew over the Cuckoo s Nest,1962), které bylo zfilmováno M.Formanem s originálním názvem Přelet nad kukaččím hnízdem. Se skupinou svých přátel Veselých šprýmařů (Merry Pranksters) putoval v letech po Spojených Státech v pomalovaném autobuse, s legendou Nealem Cassadym za volantem a s

15 poselstvím nové drogy LSD. Svoboda vyjadřování, drog a sexu zcela šokovala tehdejší společnost. Všechny tyto zážitky zcela objektivně a podle pravdy zachytil ve své knize Kyselinovej test (The Electric Kool-Aid Acid Test, 1968) Tom Wolfe. Americký žurnalista, jež strávil část putování se samotnými Šprýmaři. Dalším spisovatelem šedesátých let byl Charles Bukowski ( ), spadající sice ke starší generaci, ale začínající tvořit právě v tomto období. Způsobem života a svojí tvorbou se blížil k beat-generation, ale nikdy k nim přímo nepatřil. Pro texty a zvláště pak básně je charakteristický drsný humor, jehož prostřednictvím ukazuje USA zemi svobody z její druhhé stinné stránky. Napsal díla: Paměti starého chlapáka (Notes Of A Dirty Old Man, 1969), Poštovní úřad (Post Office, 1971), z básnických sbírek je pak známá Láska je pes (Love Is a Dog from Hell). Do literatury tohoto období také patří nová americká sci-fi literatura. Sem mohu zařadit například Roberta Antona Wilsona, u nás je známý první díl jeho trilogie Illuminatus! Oko v pyramidě a Phillipa K. Dicka ( ), který napsal velmi známou novelu Sní androidi o elektrických ovečkách (Do Androids Dream Of Electric Sheeps), která byla r pod režijním vedením R.Scotta zfilmována jako Blade Runner. c) ZPÍVAJÍCÍ BÁSNÍCI V období šedesátých let v Americe hrála velice důležitou roli hudba (neměla bych zapomenout na tři dny lásky a míru ve Woodstocku roku 1969). K nejznámějším představitelům patří kanadský písničkář a básník Leonard Cohen (narozen r. 1934, byl hodně ovlivněn beat-generation. Vydal dva modernistické romány: Oblíbená hra (Favourite Game, 1963) a Krásní poražení (Beautiful Losers, 1966), ale hlavně se věnoval zpívané poezii. Známé jsou sbírky: Kořenka země (The Spice-Box of Earth, 1961) nebo Smrt muže jedné ženy (Death of Lady s Man, 1978). A kromě toho také nazpíval řadu písňových alb. Ženou americké zpívané poezie -té doby- číslo jedna byla Joni Mitchelová (narozená r.1943). Její píseň Woodstock byla považována za hymnu hnutí hippies. Zajímavou postavou poezie v písních byl James Douglas Morrison ( ) přední postava a vokalista rockové skupiny The Doors, který vedl naprosto bohémský život odpovídající jeho velkým idolům (A.Rimbaud, Ch.Baudelaire, A.Huxley), jež ho nakonec přivedl předčasně k smrti. Nejznámější sbírkou jeho básní je Divočina (Wilderness). 5) PROBLÉM A SYNTÉZA DROG V LITERATUŘE NA KONCI 20.STOLETÍ Drogy s námi pokračují dál pouť života, jsou s námi odjakživa a asi zůstanou součástí naší civilizace ještě dlouho. V literatuře jim zatím také nehrozí vymýcení. Existuje mnoho autorů oddávajícím požíváním drog a tvořící pod jejím vlivem a existuje také řada autorů, kteří o drogách píší. Ve své tvorbě pokračují autoři, kteří měli možnost přežít smršť šedesátých let (například Ken Kesey) a na ně navazují novodobí experimentátoři. Bude asi nejlépe když uvedu zástupce

16 evropské feťácké literatury a tím je Irwin Welsh, proslulý svými černými groteskami o Edinburgském narkomanském podsvětí (Trainspotting, Acid House obě knihy jsou již zfilmované). Další část nové drogové literatury tvoří životopisy narkomanů nebo pozůstalých po těchto osobách. Mezi ně můžeme zařadit např. Yan Kerouac(ovou), která svůj životní osud dcery slavného spisovatele popsala v knize Baby Driver nebo Carrolyn Cassady(ovou), jež vkusně podala svoje manželství s věčnou inspirací Kerouaca Nealem Cassedym v díle Na cestě s Deanem. Známá je také kniha Yvonne Keulsové Matka Davida S. narozeného 3.července 1959 nebo My děti ze stanice Zoo, kde svůj životní osud líčí jistá narkomanka Christiane F. U nás pak jistě zaujme kniha od Radka Johna Memento Nebo nejnovější zkušenosti s drogami redaktora časopisu Reflex a feťáka (jak sám s oblibou dodává) Jiřího X. Doležala, který napsal řadu knih týkajících se právě užívání drog např. Marihuana a Jak se berou drogy. VI. - ČESKÁ DROGOVÁ LITERATURA Krásná literatura, jež se přímo dotýká oblasti drog, u nás zatím není moc rozšířena. Sem mohu zařadit už zmiňovaného Radka Johna s jeho Mementem. Postavou na přelomu bych asi nazvala Egona Bondyho (vl. jménem Zbyněk Fišer, narozen 1930). Tato naprosto osobitá postava se vymyká často všemožným zařazením. Sám, i přestože za totalitního režimu byl pronásledován, se považuje za marxistu. Napsal díla filosofická, týkající se hlavně náboženství (Buddha, Indická filozofie), v letech padesátých a šedesátých se věnoval poezii Deník dívky, která hledá Egona Bondyho nebo Ožralá raha. A mimo toho ještě hojně píše různé texty Šaman, Mníšek, Invalidní sourozenci. V letech sedmdesátých se stal vůdčí osobností českého undergroundu, byl ve spojení se skupinou Plastic People of the Universe, která interpretovala některé z jeho básní. Jeho dílo se vyznačuje ostrou kritikou všeho možného a drsnou otevřeností, někdy hraničící až s obscéstností. Jeho poslední překvapení se objevilo v podobě knihy Cybercosmic, která je ryze vědecko-fantastického ražení ve stylu cyber-punk. Dalším českým autorem beatnického projevu je Václav Hrabě ( ), jehož jedinou básnickou sbírkou je Blues (vydaná až po jeho předčasné smrti). Tento autor se nejvíce přiblížil ke tvorbě amerických beatniků, ať už to bylo spontáností verše nebo láskou k jazzu. V roce 1965, krátce před svou smrtí se setkal v Praze s Allenem Ginsbergem. VII. - KŘEHKÁ BARIÉRA MEZI POPULÁRNĚ NAUČNOU LITERATUROU A PROPAGACÍ DROG

17 Otázka, zda je správné publikovat knihy o drogách, je naprosto jasná a dořešená. Ano, obyvatelstvo má být dostatečně informováno. Ale neškodí pak někdy přemíra těchto publikací? (povětšinou líčící všechno, co je potřebné k sehnání i aplikaci drogy, vědět). Někteří autoři nám dokonce radí, jak se správně sjet, abychom byli naladěni na tu správnou vlnu tripu (viz.t.leary nebo J.X.Doležal). A když se k takovému textu dostane zvídavé nudící se desetileté dítě a řekne si: Proč bych to nezkusil, když to tady tak hezky popisují! Máme tu dalšího mladistvého narkomana. V dnešním světě existuje záplava drogové literatury, od naučných a čistě vědeckých textů, přes životopisy narkomanů až po návody, jak a co správně udělat? Existuje proto ona zmiňovaná křehká bariéra. Některé knihy (které jsou vlastně čistou propagací drog, viz výše jmenované) se totiž schovávají za závoj populárně-naučného díla. A to je právě špatné na tom všem, že leckdo může své pestré zkušenosti šířit spokojeně a šťastně dál. Je to tak správně, tam kam jsme dnes dospěli? Ptám se znovu na tuto osudnou otázku.a nevím sama, jak odpovědět, protože jsem přečetla tak moc naučné, poučné i propagující literatury, že jsem jí sama zahlcena. Ale nebudu se snažit odpovídat, nechám tuto otázku nedořešenou. Jsou pozitiva, ale mnohem více negativ. VIII. - ZÁVĚR Chtěla bych jen dodat, že nestojím za žádným a nepodporuji žádný z názorů zde uvedených autorů. Tato práce má být (dle mého názoru) miniaturním kukátkem do drogové literatury. Věřím, že se v budoucnosti najde zájemce, jež se tématu drog v literatuře bude věnovat mnohem hlouběji, neboť toto téma není časově nikdy ohraničeno. I já bych chtěla v blízké budoucnosti rozšířit rozhled v tomto -dosud neprozkoumaném- poli působnosti.

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

90. léta 19.století konec první světové války

90. léta 19.století konec první světové války 90. léta 19.století konec první světové války UDÁLOSTI FAKTA 1870 první vatikánský koncil (dogma o neomylnosti papeže) jako reakce vznik nových církví (m.j. starokatolické) pesimismus ve věcech víry 1871

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Dějiny psychologie Transpersonální psychologie

Dějiny psychologie Transpersonální psychologie Dějiny psychologie Transpersonální psychologie Milujte se, neválčete! (Make love, not war) Osvoboď svou mysl! (Let your minds be free) Síla květin (Flower power) Dej míru šanci! (Give peace a chance) Mír

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Světová literatura 2. pol. 20. století výklad 3

Světová literatura 2. pol. 20. století výklad 3 Světová literatura 2. pol. 20. století výklad 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CJK4_2260_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Témata absolventských prací 2011/2012:

Témata absolventských prací 2011/2012: Témata absolventských prací 2011/2012: 1. Můj oblíbený autor - život, historické souvislosti dílo četba (seznam, vlastní názor na jednotlivá díla, úvaha - jak mě knihy ovlivnily, stručný obsah, postavy..)

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_11_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_11_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_11_CJL_L Ročník: IV. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN?

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN? JUDr. Jiří HRUŠKA Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostně právní katedra trestního práva NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Závislost nevzniká náhle, ale ve většině případů v několika fázích.

Závislost nevzniká náhle, ale ve většině případů v několika fázích. Ivan Žárský Školní metodik prevence ivan.zarsky@centrum.cz konzultace dle potřeby Drogová problematika Historický pohled Drogy provázejí lidstvo po tisíciletí. Jde o to, s jakým cílem a v jakém případě

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více