Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Pøejeme vám s novým spotøebièem hodnì radosti. Obsah Návod k pouzití Bezpeènostní pokyny Popis spotøebièe Celkový pohled Elektronické ovládání trouby Vybavení trouby Pøíslusenství trouby Pøed prvním pouzitím Nastavení jazyka Nastavení hodin První Èistìní Obsluha trouby Nabídka v pøehledu Pouzití funkcí trouby Zapnutí a vypnutí trouby Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku Nasazení/vyjmutí tukového filtru Funkce pro vaøení v páøe Jehla do masa Automatické programy Funkce Funkce hodin 31 Doplòkové funkce 36 Mechanické zajistìní dveøí 38 Èistìní a údrzba 39 Vnìjsí èást spotøebièe 39 Vnitøní prostor trouby 39 Pøíslusenství trouby 39 Filtr proti mastnotì 39 CISTENI < PARA > 39 Zasouvací møízky 40 Systém tvoøení páry 42 Osvìtlení trouby 42 Dveøe trouby 44 Sklenìná tabule dveøí trouby a zlábek k zachycení vody 46 Co dìlat, kdyz Likvidace 50 Pokyny k montázi 51 Bezpeènostní pokyny pro elektroinstalatéra 51 Servis 55 V tomto návodu pro uzivatele se pouzívají následující symboly: Dùlezité informace týkající se Vasí bezpeènosti a informace o ochranì spotøebièe pøed poskozením. Vseobecné informace a rady Upozornìní k ochranì zivotního prostøedí Návod k pouzití 3 Návod k pouzití 1 Bezpeènostní pokyny Elektrické zabezpeèení Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smazení a peèení jídel v domácnosti. Pozor pøi zapojování elektrických spotøebièù do zásuvek v blízkosti trouby. Pøipojovací kabely se nesmí dotýkat horkých varných ploch a nesmí se pøivøít horkými dveømi trouby. Upozornìní: Nebezpeèí popálení! Pøi provozu se vnitøek trouby zahøeje. Upozornìní: Pøi vitálním vaøení v páøe nikdy neotvírejte dveøe trouby! Vlhkost unikající páry by mohla poskodit nábytek. Vyhnìte se také pøímému zásahu unikající páry, mohla by vás spálit. Pouzíváte-li pøi pøípravì jídla v troubì alkoholické pøísady, mùze vzniknout lehce zápalná smìs vzduchu s alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte dveøe trouby velmi opatrnì. Nemanipulujte pøitom se zhavými uhlíky, jiskrami nebo ohnìm. 3 Varování k akrylamidu Podle nejnovìjsích vìdeckých poznatkù mùze akrylamid vznikající pøi intenzivním zhnìdnutí pokrmù, zejména u skrobnatých potravin, poskozovat zdraví. Doporuèujeme proto pøipravovat jídla radìji pøi nízkých teplotách a dbát na to, aby jídla pøílis nezhnìdla. Jak zabráníte poskození spotøebièe: Nevykládejte troubu alobalem a na dno trouby nestavte peèicí plechy, hrnce apod., protoze smalt trouby by se mohl nahromadìným zárem poskodit. 4 Bezpeènostní pokyny Ovocné st'ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny, které jiz nejdou odstranit. Pøi peèení koláèù s vysokým obsahem vody pouzijte proto hluboký plech. Otevøené dveøe trouby nièím nezatìzujte. Nikdy nelijte vodu pøímo do horké trouby. Mohlo by dojít k poskození smaltu a zbarvení. Pøi silném tlaku, pøedevsím na hrany pøední sklenìné tabule, mùze sklo prasknout. V troubì neskladujte zádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí trouby vznítit. V troubì neskladujte zádné vlhké potraviny. Mohly by poskodit smalt trouby. 3 Upozornìní ke smaltovanému povrchu Barevné zmìny na smaltovaném povrchu trouby v dùsledku pouzívání nemají vliv na bìzný provoz spotøebièe a jeho pouzívání v souladu s podmínkami smlouvy. Nepøedstavují tedy zádnou závadu ve smyslu práva na záruku. Popis spotøebièe 5 Popis spotøebièe Celkový pohled Ukazatele trouby a tlaèítka Zásuvka na vodu Drzadlo dveøí Sklenìná tabule dveøí 6 Popis spotøebièe Elektronické ovládání trouby Ukazatele Lista symbolù Nabídková lista Textová øádka HORKY VZDUCH 150ûc Úrovnì drázek Ukazatel ohøevu Teplota Denní èas Teplota masového jádra Èasové funkce Doba pouzívání Nabídková lista Vase souèasná poloha se v nabídkové listì zobrazí v nabídce blikajícím prouzkem Jakmile není nabídková lista na displeji vidìt, zaène trouba høát, nebo zaène plynout nastavený èas. Lista symbolù Symbol RYCHLOOHREV PECICI SONDA Funkce RYCHLOOHREV je v provozu.

3 PECICI SONDA je zasunutá. Tlaèítka wm ¹º»¼-+ Tlaèítko Funkce Volba funkcí trouby. Dolù a nahoru v nabídce. w m Popis spotøebièe 7 Tlaèítko Funkce Otevøení nabídky Doplòkové funkce. Zavøení nabídky Doplòkové funkce (delsí stisknutí tlaèítka). Potvrzení, pøechod do podnabídky. Zapnutí nebo vypnutí spotøebièe. Zapnutí nebo vypnutí RYCHLOOHREV. Volba mezi funkcemi trouby, èasovými funkcemi a PECICI SONDA. ¹ º» ¼ + Nastavení hodnot (napø. teplota, èas, váha, stupeò pøípravy). Vybavení trouby Horní topné tìleso a topné tìleso grilu Úroveò drázek Osvìtlení trouby Zásuvka pro jehlu do masa Ventilátor Osvìtlení trouby Topné tìleso v zadní stìnì/ Drázky, vyjímatelné Drázky, vyjímatelné Dolní topné tìleso Vyvíjeè páry/rozeta pro páru 8 Popis spotøebièe Vnitøní strana dvíøek Na vnitøní stranì dvíøek trouby je uvedeno èíslování úrovnì drázek trouby. Pøíslusenství trouby Rost Pro nádoby, koláèové formy, porce k peèení a grilování. Plech na peèení Na koláèe a placky (není vhodný pro provoz VLHKA PARA). Odkapávací plech na tuky Pro peèení pøípadnì jako nádoba na zachycení tuku (není vhodné pro provoz VLHKA PARA). Jehla do masa K pøesnému urèení stupnì propeèení masa (není urèeno k vitálnímu vaøení v páøe). Popis spotøebièe 9 Sada nádob na vaøení (pro provoz vaøení v páøe) Nádoba na vaøení bez dìr, i v kombinaci s nádobou na vaøení s dírami. Nádoba na vaøení s dírami Na zeleninu, ryby, knedlíky a v kombinaci s nádobou na vaøení bez dìr na zachytávání výpeku. Plech na cukroví Na housky, preclíky a malé kousky peèiva. Vhodný pro provoz v páøe. Zabarvení povrchu neovlivòuje funkci. "Quick Schwamm 180" Velmi savá houba k odsátí zbylé vody z nádoby na páru. 10 Pøed prvním pouzitím Pøed prvním pouzitím Nastavení jazyka 1. Po pøipojení trouby k síti se na displeji zobrazí SPRACHE EINSTELLEN - LANGUAGE MENU. SPRACHE EINSTELLEN 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 0ü0 ý ýþ ýþ ý 2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovaný jazyk. wm ¹º»¼-+ CESTINA 888ûcþ ýýý ý ý ý 88.8ú8 ý&y. Na displeji teploty se objeví navrhovaná teplota. Trouba zaène høát. ý ý ý 88.8ú9 ýý ýý TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.0ü0 ýý ýý wpm ¹º»¼-+ TRADICNI PECENI ý 180ûcþÝÜÜÜþ1ü2. 2ü6 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.0ü1 3. Tlaèítkem nebo mùzete teplotu zvýsit nebo snízit. 3 Pøi dosazení nastavené teploty zazní signál. ýý ý& jehlou do masa BEEF BEEF RARE Stupeò Poznámka BEEF MEDIUM BEEF WELL DONE BEEF SCA BEEF SCA RARE BEEF SCA MEDIUM BEEF SCA WELL DONE VEPROVE SE SONDOU TELECI SE SONDOU JEHNECI SE SONDOU ZVERINA SE SONDOU KRUTI - Rostbíf na skandinávský zpùsob, (slabé zhnìdnutí) - Pouzití, tabulky, tipy a recepty Praktické pokyny k rùzným funkcím trouby, programùm a automatickým receptùm najdete v pøilozené pøíruèce. Zapnutí a vypnutí trouby Zvolení funkce trouby. 1. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP 2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou funkci trouby. Na displeji teploty se objeví navrhovaná teplota. Trouba zaène høát.. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý wpm ¹º»¼-+ TRADICNI PECENI ý 180ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü6 ý ýýý ýþ ýþ ý ý 00.0ü0 ýý ýý Zmìna teploty trouby Tlaèítkem nebo zvýsit nebo snízit. lze teplotu 3 Pøi dosazení nastavené teploty se ozve zvukový signál. wm ¹º»¼-P+P ý 00.0ü1 ýý ýý 16 Obsluha trouby Vypnutí funkce trouby Smìrová tlaèítka nebo tolikrát stisknìte, az na je na displeji opìt FUNKCE TROUBY. --FUNKCE TROUBY 280ûcþ ýýý þüþ1ü2. 2ü5 ý ýþ ýþ ý ý wpmp ¹º»¼-+ Kompletní vypnutí trouby Spotøebiè vypnìte tlaèítkem ZAP/ VYP. ýýý ý 88.8ú9 ýý ýý 280ûcþ ý þüþ1ü2.2ü5 ý ýþ ýþ ý wm ¹ºP»¼-+ ý 88.

4 8ú9 ýý ýý 3 Chlazení ventilátorem Ventilátor se automaticky zapne, aby se vnìjsí plochy spotøebièe udrzely chladné. Po vypnutí trouby bìzí ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè neochladí, a pak se sám vypne. Ukazatel ohøevu Ukazatel zahøívání Po zapnutí funkce trouby ukazují postupnì se pomalu rozsvìcující prouzky stupeò zahøátí trouby. TRADICNI PECENI ý 180ûcþþÝÞÜÜþ1ü2.12 ý ýýý ýþ ýþ ý Ukazatel rychlého ohøevu Po zapnutí funkce RYCHLOOHREV ukazují postupnì blikající prouzky, ze RYCHLOOHREV je v provozu. wm ¹º»¼-+ TRADICNI PECENI ý 180ûcþÝÜÜÜþ1ü2. 1ü0 ý ý ý ý é ýþ ýþ ý ý ý 00.ü07 ýý ýý 00.0ü5 ýý ýý wm ¹º»P¼-+ Obsluha trouby 17 Ukazatel zbytkového tepla Po vypnutí trouby se zobrazí zbytkové teplo v troubì. 160ûcþÝÞßÜþ1ü3.2ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý ý wm ¹º»¼-+ Dotaz na pøesnou teplotu Stisknìte souèasnì tlaèítko a. Zobrazí se momentální teplota trouby. ý ý 88.8ú9 ýý ýý TRADICNI PECENI 295ûcþ ýýý ý þüþ1ü3.2ü5 ý ýþ ýþ ý 00.0ú2 ýý ýý wm ¹º»¼-P+P Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku Bezpeèné vysunutí a pojistka proti pøeklopení K bezpeènému vysunutí mají vsechny zasunovací díly na levé i pravé stranì malou prohlubeò. Zasunovací díly zasunujte vzdy tak, aby tato prohlubeò byla v zadním prostoru trouby. Tato prohlubeò slouzí i jako pojistka proti pøeklopení zasunovacích dílù. Zasunutí plechu nebo pánve na zachycení tuku: Plech nebo pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì 3 18 Obsluha trouby Zasunutí rostu: Rost zasunujte tak, aby nozièky smìøovaly dolù. Rost zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì 3 Rost má po celém obvodu vyvýsený rám a nádobí tak nemùze sklouznout. Spoleèné zasunutí rostu a pánve na zachycení tuku: Rost polozte na pánev na zachycení tuku. Pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì. Nasazení/vyjmutí tukového filtru Tukový filtr chrání pøi peèení masa topné tìleso zadní stìny pøed vystøíknutým tukem. Nasazení tukového filtru Filtr uchopte za drzadlo a obì úchytky zasuòte shora dolù do otvoru na zadní stìnì trouby (vìtrací otvor). Vyjmutí tukového filtru Filtr uchopte za drzadlo a vyháknìte smìrem nahoru. Obsluha trouby 19 Funkce pro vaøení v páøe Pozor: Funkce pro vaøení v páøe se vzdy musí nastavit ve spojení s hodinovými funkcemi TRVANI nebo KONEC (viz kapitolu Hodinové funkce TRVANI /KONEC ). Pozor: Jako tekutinu pouzívejte pouze vodu! Bzuèák ohlásí, kdyz je voda spotøebovaná. Krátce po doplnìní vody se bzuèák zase vypne. Z dùvodu automatického vypoustìní páry po dobu asi 5 minut na konci doby vaøení a asi 2 minut zahøívání jsou nastavení pod 10 minut málo úèinná. Pøi otevøení dvíøek pára jestì uniká. VLHKA PARA 1. Vodu (650 ml) nelijte pøímo do vyvíjeèe páry, ale pøes zásuvku na vodu na ovládacím panelu. Zásoba vody staèí asi na minut. 2. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP. 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte funkci trouby VLHKA PARA a íî ýýý ýþ ýþ ý ý tlaèítkem nebo nastavte ýý pozadovanou teplotu. 296ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý 00.0ü0 4. Tlaèítkem VÝBER zvolte funkci TRVANI nebo KONEC a tlaèítkem nebo nastavte pozadovanou dobu peèení pøíp. èas vypnutí. Zhruba po 2 minutách je vidìt první páru. Zvukový signál ohlásí, ze se dosáhlo teploty vaøení asi 96 C. Dalsí signální tón ohlásí konec doby vaøení. 5. Spotøebiè vypnìte tlaèítkem ZAP/VYP. Po vychladnutí trouby zbytek vody vysajte z vyvíjeèe páry houbou a pøípadnì vyèistìte nìkolika kapkami octa. Pro úplné vyschnutí nechte dvíøka trouby otevøená. VLHKA PARA wpm ¹º»¼-+ ý PARA INTENSIV a HORKA PARA Stálé støídání horkého vzduchu a páry se provádí automaticky, v pøípadì PARA INTENSIV je vsak podíl páry vyssí. 20 Obsluha trouby 1. Vodu nelijte pøímo do vyvíjeèe páry, ale pøes zásuvku na vodu na ovládacím panelu. 2. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP.

5 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte funkci trouby PARA íî ýýý ýþ ýþ ý ý INTENSIV nebo HORKA PARA a ýý tlaèítkem nebo nastavte 110ûcþÝÜÜÜþ1ü2. 2ü5 ý 00.0ü0 pozadovanou teplotu. 4. Tlaèítkem VÝBER zvolte funkci TRVANI nebo KONEC a tlaèítkem nebo nastavte pozadovanou dobu peèení pøíp. èas vypnutí. Dalsí postup jako pøi VLHKA PARA. PARA INTENSIV wpm ¹º»¼-+ ý Jehla do masa 3 1 Pro pouzití masové jehly nabízí nabídka FUNKCE TROUBY velký výbìr funkcí peèení a pøídavné programy. Pozor: Mùzete pouzít pouze jehlu do masa, která se dodává se spotøebièem! V pøípadì výmìny pouzijte pouze originální náhradní díl. Zasuòte jehlu do masa. 1. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP. 2. Spièku jehly do masa zasuòte pokud mozno úplnì do masa tak, aby se spièka nacházela v jeho støedu. 3. Zástrèku jehly do masa zasuòte az na doraz do zásuvky na boèní stranì trouby. Nastavení tepoty jádra pro jehludo masa Tato funkce slouzí k pøesnému vypnutí trouby po dosazení nastavené teploty jádra pokrmu. V úvahu je nutné brát dvì teploty: Teplotu trouby: Viz tabulka peèení masa Teplotu jádra: Viz tabulka jehly do masa 1. Jehlu do masa pouzijte, jak je popsáno výse. Obsluha trouby 21 V textové øádce se ukáze PECICI SONDA a svítí symbol. 888ûcþ 2. Bìhem 5 vteøin nastavte pozadovanou teplotu jádra tlaèítkem nebo. ýýý ý þüþ8ü6ü0û8 ý ýþ ë ý PECICI SONDA wm ¹º»¼-+ 280ûcþ ýýý ý ý ý 88.8ú8 ýý ýý ý þüþ1ü6ü5û1 ý ýþ ë ý PECICI SONDA 00.5ü5 ýý ýý wm ¹º»¼-P+P Na displeji se zobrazí aktuální teplota jádra masa. --FUNKCE TROUBY 888ûcþ ýýý 3 Pokud by v textové øádce uz bylo zobrazeno FUNKCE TROUBY, døíve nez je nastavena pozadovaná teplota jádra, tisknìte tlaèítko VÝBER, dokud nebude blikat symbol, a pak proveïte nastavení. ý þüþ8ü3ü0û8 ý ýþ ë ý 88.8ú8 ýý ýý wm ¹º»¼ Teplota jádra se zaène zobrazovat od 30 C. 3. Nastavení funkce trouby a pøípadnì teploty trouby. Podle mnozství jídla, nastavené teploty trouby (min. 120 C) a také druhu provozu se pøedbìznì vypoèítá èas, kdy bude jídlo upeèené. Tento postup mùze trvat pøibliznì 30 min. a aktualizuje se v prùbìhu peèení na displeji. Pro systém je zapotøebí, aby jehla do masa byla na zaèátku procesu zasunuta jak do pokrmu, tak do zásuvky, a bìhem tepelné úpravy se nevyjímala. Bìhem fáze výpoètu ukazuje ukazatel pro hodinový èas a teplotu masa "blikající obdélník". Jakmile je dosazeno pøednastavené teploty jádra, ozve se signál a trouba se vypne. 4. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko. Dodateèná zmìna teploty jádra: Tlaèítko VÝBER stisknìte tolikrát, az se v textové øádce objeví PECICI SONDA a v ukazateli teploty se objeví nastavená teplota jádra masa. Teplotu pak zmìòte tlaèítkem nebo. 22 Obsluha trouby Vyjmutí jehly do masa 1 Upozornìní: Jehla do masa je horká. Pøi vytahování zástrèky a spièky hrozí nebezpeèí popálení! 1. Zástrèku masové jehly vytáhnìte ze zásuvky a jídlo vyjmìte z trouby. 2. Vypnìte troubu. Pokyny k programùm pro maso s jehlou do masa najdete v kapitole "Automatické programy". 3 Automatické programy Mimo funkcí trouby urèených pro individuální nastavení peèení mouèníkù a masa máte navíc moznost vyuzívat rùzných automatických programù: 1. Program pro maso s údajem o váze (nabídka FUNKCE TROUBY) 2. Program pro maso s jehlou do masa (nabídka FUNKCE TROUBY) 3. Automatické recepty (Nabídka funkcí) Programy pro maso s údaji o váze Programy pro maso nabízí optimální nastavení pro daný druh masa. Doba peèení se stanoví automaticky zadáním váhy masa. 1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovaný program pro íý ýýý ýþ ýþ ý ý maso. ýý V textové øádce bliká váha masa. 280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý 01.4ü0 DRUBEZ wmp ¹º»¼-+ 2. Dokud váha bliká, nastavte tlaèítkem nebo váhu masa. íý ýýý ýþ ýþ ý ý Nastavení probíhá v krocích po ýý 280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý 01. 0ü5 0,1kg (u DRUBEZ v krocích po 0,2kg). Program pro maso se spustí. V ukazateli èasových funkcí se zobrazí trvání programu.

6 Èas se zaène odpoèítávat. Tak se v prùbìhu programu zobrazuje vzdy aktuální zbývající èas. ÒÓ ÒÓ 2,5 KG --DRUBEZ 1,1 KG wm ¹º»¼-P+P 3 Pokud navrzenou váhu do 5 vteøin nezmìníte, spustí se program pro maso automaticky. Údaj o váze mùzete zmìnit jestì bìhem prvních dvou minut. Staèí stisknout tlaèítko VÝBER. Obsluha trouby 23 Údaj o váze bliká a je mozné ho zmìnit. 3. U programu pro maso DRUBEZ maso otoète, jakmile zazní zvukový signál a v textové øádce se objeví pokyn OBRATTE MASO. Po uplynutí vsech programù pro maso zazní signál. OBRATTE MASO ýýý ýþ ýþ ý 280ûcþÝÞßàþ1ü2.55 ý ý wm ¹º»¼-+ ÒÕ 00.2ü5 íý ýý Programy pro maso s jehlou do masa 3 1 Pro pouzití masové jehly nabízí nabídka FUNKCE TROUBY pøídavné programy s jehlou do masa. Tyto programy nabízejí optimální nastavení pro daný druh masa. Pozor: Mùzete pouzít pouze jehlu do masa, která se dodává se spotøebièem! V pøípadì výmìny pouzijte pouze originální náhradní díl. 1. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP. 2. Zasuòte jehlu do masa. V textové øádce se zobrazí PECICI SONDA a symbol bliká. ýýý ýþ ë ý 888ûcþ 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovaný PECICI SONDAprogram. ý þüþ8ü6ü0û8 ý PECICI SONDA wm ¹º»¼-+ ý 88.8ú8 ýý ýý TELECI SE SONDOU ý 280ûcþÝÜÜÜþ1ü30û1 ý ýýý ýþ ë ý wmp ¹º»¼-+ Po dosazení nastavené teploty jádra zazní signál a dosazená teplota bliká. 4. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko. 5. Vytáhnìte jehlu do masa. ÒÓ ÒÓ 00.0ü0 ýý ýý TELECI SE SONDOU ý 888ûcþÝÞßÜþ8ü6ü0û8 ý ýýý ýþ ë ý 00ü0ü0 ýý ýý 1 Upozornìní: Jehla do masa je horká. Pøi vytahování zástrèky a spièky hrozí nebezpeèí popálení! wm ¹º»¼-+ 24 Obsluha trouby Funkce RECEPTY v pøehledu RECEPTY ¹ RECEPTY PRO PARU ¹ w m REGENERACE CERSTVA ZELENINA RYBA < PSTRUH > ¹ ZPET PECENI ¹ w m CITRONOVY KOLAC SVEDSKY KOLAC PISKOTOVY KOLAC ¹ w m ZPET PECENI MASA ¹ w m PIZZA CIBULOVY KOLAC QUICHE LORRAINE ¹ ZPET SPECIALNI RECEPTY HOTOVA JIDLA ¹ w m ¹ ZPET ZPET ¹ Obsluha trouby Pro kategorie RECEPTY PRO PARU, PECENI a PECENI MASA pouzijte návrhy receptù z brozury "Tabulky, tipy a recepty". Tato funkce nabízí optimální nastavení pro pøíslusný recept. RECEPTY PRO PARU, PECENI a PECENI MASA Pro RECEPTY PRO PARU Mnozství vody uvedené v receptu nalijte do zásuvky na vodu. Volba receptu 1. Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do menu Moznosti. 280ûcþ ýýý RECEPTY ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý wm P¹º»¼-+ 2. Pomocí tlaèítka OK menu RECEPTY. pøejdìte do ý ý ý ý 01.5ü5 ýý ýý 280ûcþ ýýý RECEPTY PRO PARU ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý 01.5ü5 ýý ýý wm ¹Pº»¼-+ 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou kategorii receptù. PECENI MASA 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý 01.5ü5 ýý ýý wpm ¹º»¼-+ 4. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte napø. do menu PECENI MASA. PIZZA 280ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý 00.5ü4 ýý ýý wm ¹Pº»¼-+ 5. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovaný recept. Kdyz se tato volba nìkolik sekund nezmìní, trouba toto nastavení pøevezme a zaène høát. 160ûcþ ýýý CIBULOVY KOLAC ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý wpm ¹º»¼-+ ÒÓ 00.5ü5 íý ýý 26 Obsluha trouby 6. Po uplynutí doby peèení zazní zvukový signál. Na ukazateli èasu bliká "00:00" a symbol. Ohøev trouby se vypne. 7. Stiskem libovolného tlaèítka lze signál vypnout. 280ûcþ ýýý CIBULOVY KOLAC ý þüþ1ü3.1ü5 ý ýþ ýþ ý wm ¹º»¼-+ ÒÓ 00.0ü0 íý ýý Posunutí startu Prùbìh programu lze spustit automaticky i v pozdìjsí dobì (viz Funkce hodin KONEC ). 3 Funkci hodin KONEC minuty.

7 lze nastavit jen tehdy, nebìzí-li program déle nez dvì Pøedèasné ukonèení doby peèení Tlaèítko MOZNOSTI drzte stisknuté delsí dobu nebo pomocí smìrových tlaèítek nebo zvolte polozku menu ZPET. SPECIALNI RECEPTY 1. Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do menu Moznosti. 2. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do menu RECEPTY. 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte kategorii receptù SPECIALNI RECEPTY. 4. Pomocí tlaèítka OK pøejdìte do menu SPECIALNI RECEPTY. 280ûcþ ýýý SPECIALNI RECEPTY ý þüþ1ü2.2ü0 ý ýþ ýþ ý wm ¹Pº»¼-+ 5. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte pozadovanou polozku menu. Na displeji se objeví navrhovaná teplota. Kdyz se tato volba nìkolik sekund nezmìní, trouba toto nastavení pøevezme a zaène høát. ý 00.5ü4 ýý ýý 160ûcþ ýýý HOTOVA JIDLA ý þüþ1ü3.0ü5 ý ýþ ýþ ý wpmp ¹º»¼-+ nebo ÒÕ 00.0ü0 ýý ýý 3 U receptù HOTOVA JIDLA a MRAZENA PIZZA lze tlaèítkem navrhovanou teplotu zmìnit o 10 C nahoru nebo dolù. Obsluha trouby 27 V kategorii SPECIALNI RECEPTY jsou tyto polozky menu: HOTOVA JIDLA MRAZENA PIZZA SUSENI Pro peèení hotových koláèù a smìsi peèiva. Pro peèení hotových jídel jako jsou napø. pizza, lasagne, gratinovaná jídla a hranolky z mrazáku. Pro susení ovoce, bylinek a hub. Dalsí pokyny k tìmto funkcím naleznete v brozuøe "Tabulky, tipy a recepty". PAMET MENU Touto funkcí mùzete ulozit do pamìti optimální nastavení pro vlastní recepty. První tøi "Vlastní recepty" lze opìt vyvolat pøímo v nabídce Funkce trouby. K dispozici je 10 míst v pamìti pro recepty a pro recepty s pøednastavenou teplotou jádra pro jehlu do masa. Ulození nastavení pro "Vlastní recepty" Ulození nastavení pro známý recept 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2. Podle okolností pøejdìte tlaèítkem VÝBER k funkci hodin TRVANI zadejte pozadovanou dobu peèení (viz oddíl "Funkce hodin") a nebo tlaèítkem VÝBER pøejdìte k funkci PECICI SONDA a zadejte pozadovanou teplotu jádra (viz oddíl "PECICI SONDA"). 3. Tlaèítkem MOZNOSTI pøejdìte do nabídky Doplòkové funkce. 4. Tlaèítkem OK vyberte navrhovanou polozku nabídky ULOZIT PAMET. OK zvolte napø. PAMET 1. dalsí písmeno a mùze se zvolit atd. zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP 2. Smìrovým tlaèítkem ulozený recept. MENU PRODL: CASU ZAP PRODL. nastavení jazyka na displeji. vypnutí trouby se zobrazí zbytkové teplo. Po vypnutí trouby se nezobrazí zbytkové teplo. PRODL. PRODL. CASU se nenabízí. Stisknìte tlaèítko OK. Na ukazateli se objeví nastavená hodnota. 6. Stisknìte tlaèítko OK. Pomocí volbu potvrïte. Po ukonèení funkce trouby zazní signál a spustí se funkce Ohøev a uchování teploty. Nastavená funkce bìzí pøi 80 C po dobu 30 minut. Po uplynutí 30 minut s funkcí Ohøev a uchování teploty se trouba vypne. 3 3 Bez ohledu na nastavenou funkci trouby zùstane funkce Ohøev a uchování teploty aktivní. Funkce trouby mùzete mìnit. Funkce Ohøev a uchování teploty se mùze aktivovat nebo deaktivovat v nabídce NASTAVENI. PRODL. CASU MENU Prodlouzení poslední funkce trouby po uplynutí její doby trvání. Pøedpoklad: Vsechny funkce trouby s TRVANI nebo s automatickým stanovením podle váhy. Zádné funkce trouby s funkcí PECICI SONDA. Funkci PRODL. CASU MENU lze zapnout nebo vypnout v nabídce NASTAVENI. Zapnutí funkce PRODL. CASU MENU Funkce trouby je ukonèena. Zní zvukový signál a objeví se hlásení. Stisknìte libovolné tlaèítko (s výjimkou ZAP/VYP ). Objeví se hlásení PRODL. CASU MENU po dobu cca. 3 minut. Pomocí aktivujte funkci PRODL. CASU MENU. Nastavte doby peèení PRODL. CASU MENU pomocí nebo. PRODL. CASU MENU spust'te pomocí, nebo nechte po 5 vteøinách spustit automaticky. Zobrazí se nastavení funkcí trouby s novou dobou peèení Obsluha trouby 31 3 Dalsí postup odpovídá normální funkci trouby. Funkci PRODL. CASU MENU je mozné nastavovat zase znovu. Pøedehøátí s funkcí RYCHLOOHREV Po volbì funkce trouby lze pomocí pøídavné funkce RYCHLOOHREV zkrátit èas pøedehøátí. Pøedehøátí prázdné trouby u vìtsiny zpùsobù peèení je zbyteèné, protoze nastavené teploty trouba obvykle dosáhne v krátkém èase (viz Tabulky a tipy). Pøedehøátí prázdné trouby doporuèujeme u funkce RYCHLOOHREV pro malé peèivo, které se rychle rozteèe, housky a rolády. 1 Pozor: Jídlo vlozte do trouby, teprve kdyz je RYCHLOOHREV hotovo a trouba je zapnutá na pozadovanou funkci. 1. Nastavte funkci trouby (napø. TRADICNI PECENI). Mùzete také zmìnit navrhovanou teplotu. 2. Stisknìte tlaèítko RYCHLOOHREV.

8 Symbol svítí. Postupnì blikající prouzky ukazují, ze je RYCHLOOHREV v provozu. Pøi dosazení nastavené teploty svítí prouzky ukazatele ohøevu. Zazní signál. Symbol zhasne. Nyní høeje trouba dál podle pøedem nastavené funkce trouby a teploty. Mùzete vlozit jídlo do trouby. Dáváte-li pøednost vlození do pøedem vyhøáté trouby, mùzete jestì zapnout funkci RYCHLOOHREV (viz nabídka NASTAVENI). Tlaèítkem RYCHLOOHREV se pak funkce RYCHLOOHREV vypne. Funkci RYCHLOOHREV je mozné zapnout pøi funkcích trouby HORKY VZDUCH, HORKY VZDUCH PIZZA, TRADICNI PECENI a INFRAPECENI. MINUTKA K nastavení krátkého èasového úseku. Po uplynutí nastavené doby zazní signál. Tato funkce neovlivòuje provoz trouby. TRVANI Tato funkce slouzí k nastavení délky provozu trouby. symbol svítí. 1. minut). ý ý ý ý 00.0ü0 ýý ñý 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü4. 3ü5 ý ýþ ýþ ý MINUTKA 03.5ü0 ýý ñý wm ¹º»¼-P+P Po asi 5 vteøinách se na displeji zobrazí zbývající èas. FUNKCE TROUBY a symbol se zobrazí na displeji. --FUNKCE TROUBY 888ûcþ ýýý þüþ1ü4.3ü5 ý ýþ ýþ ý ý 03. 4ü9 ýý ñý wm ¹º»¼-+ Po uplynutí èasu zazní na 2 minuty signál. "00.00" a symbol blikají. Vypnutí signálu: Stiskem libovolného tlaèítka. 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü4. 3ü8 ý ýþ ýþ ý MINUTKA 00.0ü0 ýý ñý wm ¹º»¼-+ Obsluha trouby 33 TRVANI 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2. Tlaèítko VÝBER tisknìte tak dlouho, az se zobrazí TRVANI a symbol. ýýý ýþ ýþ ý TRVANI 200ûcþ ý þüþ1ü4.3ü5 ý wm ¹º»¼P-+ 3. Tlaèítkem nebo nastavte pozadovanou dobu peèení. ý ý ý ý 00.0ü0 íý ýý 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü4. 3ü5 ý ýþ ýþ ý TRVANI 00.3ü0 íý ýý wm ¹º»¼-P+P Asi za 5 vteøin se zobrazí zbývající doba peèení. Symbol svítí. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü4.3ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.2ü9 íý ýý wm ¹º»¼-+ Po uplynutí èasu zazní na 2 minuty signál. Trouba se vypne. "00.00" a symbol blikají. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÞßàþ1ü5. 0ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.0ü0 íý ýý Vypnutí signálu: Stiskem libovolného tlaèítka. wm ¹º»¼-+ 34 Obsluha trouby KONEC 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2. Tlaèítko VÝBER tisknìte tak dlouho, az se zobrazí KONEC a symbol. ýýý ýþ ýþ ý KONEC 200ûcþ ý þüþ1ü4.3ü5 ý wm ¹º»¼P-+ 3. Tlaèítkem nebo nastavte pozadovanou dobu peèení. ý ý ý ý 14. 3ü5 ýî ýý 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü4.3ü5 ý ýþ ýþ ý KONEC 15.2ü5 ýî ýý wm ¹º»¼-P+P Asi za 5 vteøin se zobrazí èas vypnutí. Symbol svítí. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü4.3ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 15.2ü5 ýî ýý wm ¹º»¼-+ Po uplynutí èasu zazní na 2 minuty signál. Trouba se vypne. "00.00" a symbol blikají. TRADICNI PECENI ý 200ûcþÝÞßàþ1ü5.2ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.00ü ýî ýý Vypnutí signálu: Stiskem libovolného tlaèítka. wm ¹º»¼-+ Obsluha trouby 35 Kombinace funkce TRVANI a KONEC 3 TRVANI a KONEC mùzete pouzít souèasnì, jestlize se má trouba automaticky zapnout a vypnout az po uplynutí urèité doby. 1. Zvolte funkci trouby a teplotu. 2. Pomocí funkce TRVANI nastavte èas, který je nutný k pøípravì jídla, napø. 1 hodinu. ýýý ýþ ýþ ý TRVANI 200ûcþ ý þüþ1ü2. 0ü5 ý wm ¹º»¼-+ 3. Pomocí funkce KONEC nastavte èas, kdy by jídlo mìlo být hotové napø. 14:05 hodin. ý ý ý ý 01.0ü0 íý ýý 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü2. 0ü5 ý ýþ ýþ ý KONEC 14.0ü5 ýî ýý wm ¹º»¼-+ V textové øádce je NAPROGRAMOVANO. NAPROGRAMOVANO 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.0ü5 ý ýþ ýþ ý 14.

9 0ü5 ýý ýý wm ¹º»¼-+ Trouba se automaticky v pozadovanou dobu zapne, napø. 13:05 hodin. Po uplynutí nastavené doby peèení zazní na 2 minuty signál a trouba se vypne, napø. 14:05 hodin. DENNI CAS zmìnit TRADICNI PECENI 200ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.0ü5 ý ýþ ýþ ý 01.0ü0 íî ýý wm ¹º»¼-+ 3 Èas lze zmìnit pouze tehdy, kdyz je dìtská pojistka vypnutá, není nastavena zádná z hodinových funkcí TRVANI nebo KONEC a zádná funkce trouby. 1. Troubu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP. 36 Obsluha trouby 2. Tlaèítko VÝBER stisknìte tolikrát, az se zobrazí DENNI CAS a symbol. 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü2.2ü5 ý ýþ ýþ ý DENNI CAS wm ¹º»¼P-+ 3. Tlaèítkem nebo nastavte aktuální hodinový èas. ý ý ý 88.8ú8 ýý ýò 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü3.2ü5 ý ýþ ýþ ý DENNI CAS 88.8ú8 ýý ýò wm ¹º»¼-P+P 4. Tlaèítkem VÝBER volbu potvrïte. Spotøebiè je nyní pøipraven k provozu. --FUNKCE TROUBY 888ûcþ ýýý ý þüþ1ü3. 2ü5 ý ýþ ýþ ý 88.8ú8 ýý ýý wm ¹º»¼P-+ Doplòkové funkce DETSKA POJISTKA trouby Po zapnutí DETSKA POJISTKA není mozné uvést troubu do provozu. DETSKA POJISTKA zapnutí 1. Spotøebiè mùzete zapnout také tlaèítkem ZAP/VYP Nesmí být zvolena zádná funkce trouby. 2. Tlaèítka VÝBER a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se v ukazateli objeví DETSKA POJISTKA. Nyní je DETSKA POJISTKA zapnutá. ýýý. DETSKA POJISTKA 280ûcþ ý þüþ1ü2.2ü8 ý ýþ ýþ ý wm ¹º»¼P-P+ ý 88. 8ú9 ýý ýý DETSKA POJISTKA vypnutí 1. Spotøebiè mùzete zapnout také tlaèítkem ZAP/VYP. 2. Tlaèítka VÝBER a tisknìte souèasnì tak dlouho, az v ukazateli zhasne DETSKA POJISTKA. DETSKA POJISTKA je nyní vypnutá a troubu je mozné opìt pouzívat. BLOKOVANI TLACITEK K zablokování vsech nastavených funkcí trouby pøed náhodným pøepnutím. Obsluha trouby 37 BLOKOVANI TLACITEK zapnutí 1. Troubu mùzete zapnout tlaèítkem ZAP/VYP 2. Zvolte funkci trouby. 3. Tlaèítka VÝBER a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se v ukazateli objeví BLOKOVANI TLACITEK. Nyní je BLOKOVANI TLACITEK zapnutá. BLOKOVANI TLACITEK vypnutí Souèasnì stisknìte tlaèítka VÝBER. BLOKOVANI TLACITEK ý 200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü8 ý ýýý ýþ ýþ ý wm ¹º»¼P-P+ a asi na 2 vteøiny. ý 00.0ü5 ýý ýý 3 3 BLOKOVANI TLACITEK nechrání pøed náhodným vypnutím. Po vypnutí trouby se BLOKOVANI TLACITEK automaticky zrusí. Automatické vypnutí trouby Pokud troubu po urèité dobì nevypnete, nebo nezmìníte teplotu, vypne se automaticky sama. Na ukazateli teploty bliká poslední nastavená teplota. Trouba se vypne pøi dosazení teploty v troubì: C C C za za za 12,5 hodiny 8,5 hodiny 5,5 hodiny Uvedení do provozu po automatickém vypnutí Stisknìte libovolné tlaèítko. 3 Automatické vypnutí se zrusí, kdyz se nastaví funkce hodin TRVANI KONEC. nebo 38 Obsluha trouby Mechanické zajistìní dveøí Pøi zakoupení spotøebièe nejsou dveøe zajistìny. Zajistìní dveøí Zárázku povytáhnìte az na doraz dopøedu. Otevøení dveøí trouby 1. Pøitisknìte dveøe. 2. Zarázku stisknìte a drzte. 3. Otevøete dveøe. Zavøení dveøí trouby Dveøe zavøete bez stisknutí zarázky. Vyøazení zarázky Zarázku zatlaète az k panelu. 3 Vypnutím spotøebièe se mechanická zarázka dveøí nezrusí. Èistìní a údrzba 39 Èistìní a údrzba 1 Pozor: Pro èistìní je tøeba spotøebiè vypnout a nechat zchladnout. Pozor: Z bezpeènostních dùvodù neèistìte spotøebiè proudem páry ani vysokotlakým èistícím zaøízením. Pozor: Nepouzívejte zádná drsná èinidla, ostré èistící nástroje ani drátìnky. K èistìní skla ve dvíøkách trouby nepouzívejte zádné hrubé brusné èistící prostøedky ani ostré kovové skrabky, protoze mohou poskrábat povrch, coz mùze vést k rozbití skla. Vnìjsí èást spotøebièe Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplém roztoku mycího prostøedku. Na kovový pøední panel pouzívejte obvyklé èisticí prostøedky.

10 Powered by TCPDF ( Nepouzívejte zádné pískové èisticí prostøedky ani abrazivní houbièky. Vnitøní prostor trouby Troubu èistìte po kazdém pouzití. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. 1. Otevøením dveøí trouby se automaticky vypne osvìtlení trouby. 2. Po kazdém pouzití troubu vytøete vodou s mycím prostøedkem a vysuste. 3 1 Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èistìní trouby. Upozornìní: Pøi pouzití spreje do trouby se pøesnì øiïte pokyny výrobce. Vsechny zasunovací doplòky (rost, plech na peèení, drázky apod.) po kazdém pouzití umyjte a dobøe osuste. Mytí bude jednodussí, jestlize tyto díly necháte nejprve krátce odmoèit. Pøíslusenství trouby Filtr proti mastnotì 1. Filtr myjte v teplém roztoku mycího prostøedku nebo v myèce. 2. Jsou-li na nìm pøipeèené neèistoty, vyvaøte ho ve vodì s 2-3 polévkovými lzícemi mycího prostøedku na nádobí pouzívaného v myèkách. CISTENI < PARA > 1. Vodu (asi 150ml) a 1 polévkovou lzíci octa nalijte pøímo do vyvíjeèe páry. 40 Èistìní a údrzba 2. Pomocí tlaèítka MOZNOSTI pøejdìte do menu Moznosti 888ûcþ ýýý RECEPTY ý þüþ1ü5.0ü5 ý ýþ ýþ ý wm P¹º»¼-+ 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte polozku menu CISTENI. ý ý ý 88.8ú8 ýý ýý 888ûcþ ýýý CISTENI ý þüþ1ü5.0ü5 ý ýþ ýþ ý 00.1û5 ýý ýý wpmp ¹º»¼-+ 4. Tlaèítkem OK volbu potvrïte. Trouba se nyní zahøeje na pozadovanou teplotu. Doba trvání postupu (15 min.) se zobrazí na displeji. 5. Po uplynutí programu CISTENI < PARA > zazní zvukový signál. CISTENI < PARA > ý 888ûcþÝÜÜÜþ1ü5.0ü5 ý ýýý ýþ ýþ ý 00.1û5 íý ýý wm ¹Pº»¼-+ 3 Stisknutím libovolného tlaèítka lze signál vypnout. 6. Troubu vytøete mìkkou utìrkou. Zbylou vodu z vyvíjeèe páry odstraòte. Zum vollständigen Austrocknen Backofen-Tür ca. 1 Stunde offen lassen.pro úplné vyschnutí nechte dvíøka trouby otevøená asi 1 hodinu. Chcete-li vyèistit boèní stìny trouby, mùzete møízky na levé i pravé stranì trouby vyjmout. Vyjmutí zasouvacích møízek 1. Møízky opatrnì vytáhnìte z pøedního uchycení smìrem nahoru Zasouvací møízky Èistìní a údrzba Møízky v pøedním uchycení otoète lehce dovnitø trouby. 3. Vytáhnìte drázky ze zadního závìsu smìrem dopøedu. Zasazení møízek 1. Møízky vkládejte do zadního uchycení sikmo shora a podél boèní stìny. 2. Møízku na pøedním závìsu nasadte pøes èep ke stìnì. 42 Èistìní a údrzba 3. Møízky zasuòte do pøedního uchycení. Systém tvoøení páry Upozornìní: Odpaøovaè po kazdém pouzití otøete dosucha. Zbylou vodu vysajte houbou. Pøípadné usazeniny vodního kamene odstraníte nejlépe octovou vodou. Upozornìní: Pøi pouzití chemických prostøedkù k odstranìní vodního kamene se mùze poskodit smalt trouby. Vzdy dodrzujte pokyny výrobce. Zásobník na vodu a odpaøovaè 1. Octovou vodu (asi 250 ml) nalijte pøes zásobník na vodu do odpaøovaèe Nechte pùsobit asi 10 minut. 2. Octovou vodu pak vysajte mìkkou houbou. 3. Systém tvoøení páry propláchnìte pøes zásobník na vodu èistou vodou ( ml). 4. Vodu vysajte z odpaøovaèe houbou a otøete dosucha. 5. Dveøe trouby nechte otevøené, aby úplnì vyschla. Osvìtlení trouby 1 3 Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Pøed výmìnou zárovky trouby: troubu vypnìte. Pojistky v pojistkové skøíòce vysroubujte nebo vypnìte. Na dno trouby polozte kus látky kvùli ochranì zárovky a sklenìného krytu. Èistìní a údrzba 43 Výmìna zadní zárovky/omytí sklenìného krytu 1. Sklenìný kryt vysroubujte smìrem doleva a omyjte. 2. Odstraòte tìsnicí destièky a kovový krouzek a omyjte sklenìný kryt. 3. Je-li to nutné: vymìòte zárovku do trouby 25 Watt, 230 V, 300 C záruvzdornou. 4. Na sklenìný kryt nasaïte tìsnící destièky a kovový krouzek. 5. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo. Výmìna boèní zárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1. Vyjmutí levých drázek 2. Pomocí køízového sroubováku uvolnìte srouby kovového krytu. 3. Kovový kryt a tìsnìní sejmìte a vyèistìte.

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba

B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba 2 Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Bezpečnostní pokyny Podrobné pokyny k provozu Rady a tipy

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 78AU570

Návod k použití HB 78AU570 Návod k použití HB 78AU570 SM-309-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pro Vaše bezpečí... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečící trouba...9 Ovládací panel... 9 Tlačítka... 10 Volič

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Návod k použití HB 78GU570

Návod k použití HB 78GU570 Návod k použití HB 78GU570 Q4ACZM2207 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Návod k použití HB 78G4580

Návod k použití HB 78G4580 Návod k použití HB 78G4580 Q4ACZM1869 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

použití elektrické trouby

použití elektrické trouby Návod k obsluze a použití elektrické trouby KT820PX, KT530TX KT540TX,KT520TB KT520TW NO 29/08 2 - Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2634778

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2634778 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití EOA05751O EOA45751O EOA5751AO CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Obsah Vaření v páře Všeobecně S. 3 Jak parní trouba vypadá? S. 4 Příslušenství S. 5 Instalace parní trouby Elektrické připojení S. 6 Zástavba S. 7 Okamžité vaření

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5851AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Návod k použití Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Rychlé spuštìní Než vysavaè Kobold VR100 poprvé použijete, pøeètìte si pozornì úplný návod k použití. Dbejte na to, aby podlahové senzory

Více

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 EOC6851...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR GP 3513 COMFORT http://cs.yourpdfguides.com/dref/5314853 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LIEBHERR GP 3513 COMFORT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LIEBHERR GP 3513

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY CS PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat

Více

Návod k použití HB 36P585

Návod k použití HB 36P585 Návod k použití HB 36P585 Q4ACZM1868 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Váš nový spotřebič...7 Ovládací panel... 7 Tlačítka...

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35. 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp IOAK-1606 8048187 (12.2010.

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35. 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp IOAK-1606 8048187 (12.2010. MENU EO LEAN 1143.4TdYDbHaOQVS 1143.4TdYDbHaOQVJXSp 1143.4TdYDpHaOQXSp (Z) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...35 IOAK-1606 8048187 (12.2010./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba Amica je spojením výjimečné

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití HBC 86K753

Návod k použití HBC 86K753 Návod k použití HBC 86K753 Q4ACZM0244 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před instalací... 5 Pokyny pro vaši bezpečnost... 5 Pokyny k mikrovlnné troubě... 7 Příčiny poruch... 10 Ovládací pole... 11 Váš nový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52 Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umožní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Vícesystémová

Více

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 EOB6850...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

Návod k použití HB 36GB560

Návod k použití HB 36GB560 Návod k použití HB 36GB560 Q4ACZM1916 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více