Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele"

Transkript

1 Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele Bakalářská práce Josef Ebr Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Filip Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation The specifics of the hotel, which provides services to Japanese and Chinese clients Josef Ebr The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hospitality Thesis Advisor: Ing. Vladimír Filip Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Josef Ebr

4 Abstrakt EBR, Josef. Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran Cílem mé bakalářská práce je analýza specifických požadavků čínských a japonských turistů na ubytování. Práce se zaměřuje na požadavky, které tito turisté mají na ubytování, stravu a služby. Věnoval jsem se historii jednotlivých zemí, abych mohl lépe porozumět jejich kultuře, protože právě kultura je ten odlišující faktor. Z kultury vznikají specifické požadavky na ubytování a služby. Ve své práci jsem analyzoval požadavky těchto turistů a ze zjištěných skutečností jsem vyvodil závěry a navrhl opatření, které by měl hotel zavést, pokud chce přilákat více návštěvníků z tohoto segmentu. V práci jsou použita primární i sekundární data. Primární data jsem získal od pracovníků hotelu Art Deco Imperial a ze svého působení v penzionu Pod Věží. Sekundární data jsem čerpal hlavně od agentury CzechTourism, European Travel Commision a z prací, které se zabývají tímto tématem. Cíl mé práce se mi podařilo naplnit. Na základě zjištěných údajů je možné zlepšit služby hotelu tak, aby se stal více atraktivním pro čínské a japonské turisty. Těmito opatřeními by hotely mohly přispět k celkovému zvýšení návštěvnosti České republiky tímto segmentem, neboť v budoucnu půjde o největší zdrojové trhy světa. Klíčová slova: Čína, hotel, Japonsko, požadavky, specifika, turisté

5 Abstract The goal of this work is to analyse specific requirements of Chinese and Japanese tourists on accommodation. The work focuses on requirements that these tourists have on accommodation, food quality and provided services. I studied history of both countries to better understand their culture, because it is the culture what creates the factor of difference. Requirements on accommodation and services also come from national culture. The work analyses requirements of these tourists and from its results designs solutions that hotels should implement to attract more customers from this region. Both primary and secondary data were used. The primary data were gathered from my personal experience while i was working at Pod Věží pension and from Art Deco hotel's employees. The secondary data come s from Czech Tourism agency, European Travel Commision and literature concerning this matter. It is possible to improve provided services for the targeted tourists based on results of this research. This measures should also help Czech Republic to become more attractive for tourist from this region and shows great opportunity in promising Asian markets in the future. Key words: hotel, China, Japan, requirements, services, specifics, tourist

6 Obsah Úvod Teoretická část Čína Historie Kultura a zvyklosti Cestovní ruch Číny Japonsko Historie Kultura a zvyklosti Cestovní ruch Japonska Čína, Japonsko a Česká republika Analytická část Čínský a Japonský turista Prezentace České republiky Specifikace hotelu Požadavky čínské klientely Požadavky japonské klientely Hotely v České republice Příjezdový cestovní ruch z Číny a Japonska Současný trend Návrhová část Závěr Literatura... 41

7 Úvod Práci na téma Specifikace provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele, jsem si vybral, protože k východním kulturám mám velice blízko. Zajímám se o ně už nějaký čas a jsem jimi fascinován. Myslím si, že do budoucna budou turisté z Číny a Japonska tvořit velice početný segment turistů. Proto bychom je neměli opomíjet a měli bychom se začít více zajímat o jejich potřeby a odlišné požadavky při jejich návštěvě České republiky. Cílem mé práce je nastínit čínskou a japonskou historii, charakterizovat profil čínského a japonského turisty, analyzovat požadavky čínských a japonských turistů při cestování do České republiky a zjistit jejich speciální požadavky na ubytování v hotelu. Chtěl bych se zaměřit i na důvody návštěvy České republiky, dobu zdržení a jejich chování při cestách po Evropě. Má práce vychází z těchto hypotéz: I. Japonští a čínští turisté mají speciální nároky na služby hotelů oproti ostatním turistům. II. III. Hotely v České republice mnoho svých služeb nepřizpůsobují čínské a japonské klientele. Čínští a japonští turisté u nás navštěvují pouze Prahu. Má bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsem se zaměřil hlavně na obecnou charakteristiku Japonska a Číny. Zaměřil jsem na historii, kterou obě země mají velmi bohatou, a jejich rozmanitou kulturu. Myslím si, že nemůžeme analyzovat specifika v požadavcích těchto klientů, pokud nebudeme rozumět alespoň základům rysům a tradicím jejich kultury. Protože právě odlišnosti v požadavcích a způsobu cestování plynou z odlišností obou kultur od té naší. V této kapitole jsem se věnoval charakterizování trhu cestovního ruchu obou zemí. Použil jsem zde metodu deskripce, kdy jsem popsal historii, kulturu, zvyklosti a cestovní ruch Japonska a Číny. Pracoval jsem se sekundárními daty, které jsem získal hlavně z literatury a publikací, které vydala agentura CzechTourism. Na závěr kapitoly jsem se krátce věnoval vztahům mezi Čínou a Českou Republikou a mezi Japonskem a Českou Republikou. Vztahy s oběma zeměmi je nutné udržovat a dále rozvíjet, protože jedině tak se bude moci příjezdový cestovní ruch v tomto segmentu rozvíjet. 7

8 Ve druhé kapitole jsem použil metodu analýzy. Na začátku kapitoly jsem analyzoval profily japonských a čínských turistů a snažil se určit různé charakterizující znaky. Například jsem se zaměřil na věkové skupiny, které k nám nejčastěji cestují, na to, jak provádějí své rezervace, jaké hotely preferují při svých cestách. Dále jsem se zabýval tím, s jakými charakterizujícími slovy mají Evropu spojenou, jaký je hlavní motiv jejich cesty a jak tráví čas v České Republice. Poté jsem se věnoval specifikům hotelům, které chtějí přilákat japonské a čínské turisty nebo businessmany. Chce-li být hotel v tomto segmentu úspěšný, musí upravit svou nabídku produktů dle požadavků této klientely. Dále jsem analyzoval požadavky čínské a japonské klientely, se kterými se setkali zaměstnanci hotelu Art Deco Imperial Hotel v Praze a zaměstnanci penzionu Pod Věží v Kolíně. V této kapitole jsem pracoval jak s primárními daty, tak i s daty sekundárními. Primární data jsem získal od Moniky Váchové, která pracuje v Art Deco Imperial Hotel jako front office manager. Dále jsem vycházel ze svých zkušeností, které jsem získal jako pracovník recepce v kolínském penzionu. Sekundární data jsem čerpal hlavně z aktuálních novinových článků a vydaných tiskových zpráv agentur zabývajících se touto problematikou. Na závěr kapitoly jsem se snažil z dostupných sekundárních dat vyvodit určité trendy a prognózy pro tento segment. V závěrečné kapitole jsem shrnul všechny zásadní poznatky, které jsem při analýze požadavků této klientely zjistil. Na základě svých zjištění jsem se pokusil navrhnout řešení či opatření, která by měl hotel učinit, aby se stal více atraktivní pro čínské a japonské turisty. Ovšem dle mého soudu to není jen na hotelu, abychom se stali atraktivnější zemí pro tento segment návštěvníků. Může to ovlivnit celá společnost chování lidí, materiály vydávané v japonštině či čínštině, zlepšení úrovně a více možností stravování pro tyto návštěvníky. 8

9 1 Teoretická část V teoretické části mé práce jsem se zaměřil na historické a kulturní zvyklosti Číny a Japonska a na charakteristiku cestovního ruchu v obou zemích. Poznání těchto kultur je nezbytné pro správné definování a charakterizování jejich požadavků a nároků na služby, které vyžadují při jejich cestování napříč Evropou. Čína i Japonsko země mají velmi bohatou historii a kulturu. Po dlouhá staletí patřily k uzavřeným a tajuplným zemím, které nebyly příliš probádané. V dnešní době patří mezi světové mocnosti. S rostoucí ekonomikou jde ruku v ruce i nárůst počtu výjezdů do zahraničí a zvláště Čína má nejdynamičtěji rostoucí trh výjezdového cestovního ruchu. Proto je nezbytné, pokud chceme přilákat tyto návštěvníky do naší země a respektive do našich hotelů, poznat tyto kultury. Musíme se naučit nabídnout jim správné služby a hlavně správnou kvalitu těchto služeb. 1.1 Čína Čínská lidová republika Čína - je nejlidnatější stát na světě. Patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky a se svojí vojenskou sílou se řadí mezi supervelmoci. Od roku 1949 tu vládne Komunistická strana Číny. Hlavním městem je Peking. Nejvyšším bodem je Mount Everest, ze kterého se pomaličku stává turistická atrakce. Čína se rozprostírá v Severovýchodní Asii. Její rozloha činí 9,6 milionů km 2 a po Rusku a Kanadě je největší zemí na světě. Administrativně se Čína člení na 23 provincií (včetně Tchaj-wanu), 5 autonomních oblastí, 4 městské samosprávy spravované přímo vládou a 2 zvláštní administrativní regiony Hongkong a Macao. Čína má 1,3 miliardy obyvatel a je nejlidnatější zemí světa. Na venkově žije 58% obyvatelstva a zbylých 42% obyvatel žije v městských oblastech. Čína se snažila brzdit svůj populační růst zavedením kontroverzní politiky plánovaného rodičovství, která určovala limit jednoho dítěte párům žijícím ve městě a dvou dětí venkovským rodinám. Největším čínským městem je Šanghaj s 12,9 miliony obyvatel, druhý je Peking s 10,8 miliony. Městem s největší hustotou obyvatelstva je Šanghaj s lidmi na km 2 a proti tomu stojí provincie Qinghai, která má hustotu osídlení 7 obyvatel na km CZECH TOURISM. Výjezdový cestovní ruch Číny: s hlubším pohledem na image Evropy jako destinace

10 1.1.1 Historie Pravěké období na dnešním čínském území probíhalo stejně jako v ostatních částech světa. Před půl milionem let žil v severní Číně Pekingský člověk. O mnoho let později, v povodí Žluté řeky, se začaly rozšiřovat dvě kultury. První je označována jako kultura červené keramiky (Jang-Šao). Druhá bývá nazývána jako kultura černé keramiky (Lung-Šan). Druhá zmiňovaná kultura nám přinesla důkazy o vyspělejších obydlích, řemeslech a lepší organizaci společnosti než tomu bylo v kultuře Jang-Šao. První rysy civilizace se začínají projevovat v průběhu 3. tisíciletí př. n. l. Civilizace se začala rodit v oblasti kultu, věštění a organizování společnosti. Postupně se čínský svět stal civilizačním střediskem Dálného východu. Jedním z faktorů, který to zapříčinil, je úloha, která byla přisuzována člověku. Člověk se vyvinul z uctívatele božstev, které symbolizovaly prvky stojící nad ním (Nebe, Země, Prameny atd.), v člena trojice Nebe Země Člověk. V této trojici má svou roli a je schopen a povinen podílet se na vytváření harmonie světa. Tento vztah je doprovázen cítěním vazeb mezi jednotlivými složkami světa. Člověk se stal součástí jednoho kontinua společně s ročním obdobím, rostlinami, zvířaty a vším, co existuje. Dynastie Sia je považována za první dynastii. O její existenci se vedou značné diskuze. Někdo ji považuje za legendu, někdo v její existenci nevěří. První opravdu historicky doloženou dynastií je dynastie Šang. Tato dynastie se usídlila kolem Žluté řeky v době mezi stoletím př. n. l. Do roku 221 př. n. l. na území Číny existovalo mnoho států, které mezi sebou válčily. V roce 221 př. n. l. byl ustanoven úřad císaře a také první jednotný stát, který založila dynastie Čchin. Dynastie u moci moc dlouho nevydržela. Vystřídala ji dynastie Chan, která vládla až do roku 220 n. l. Toto období jednotného státu bylo vystřídáno érou neshod. Ke znovusjednocení došlo až v roce 580 n. l. za vlády dynastie Suej. Po tomto sjednocení v Číně nastal zlatý věk a mezi stoletím byla Čína jednou z nejvyspělejších civilizací na světě. Měla rozvinutou kulturu i technologii. Ve 13. století napadl dynastii Sung mongolský vládce Kublajchán a po svém vítězství založil dynastii Jüan. Mongolská vláda trvala téměř sto let. Tuto dynastii svrhl rolník Ču Jüang-čang a založil dynastii Ming. Dynastie Ming vládla v Číně až do roku Dynastii Ming vystřídala mandžuská dynastie Čching. Ta měla moc nad Čínou až do počátku 20. století, kdy byl sesazen poslední císař, a byla založena republika. 10

11 Čínská republika byla vyhlášena v Nankingu 1. ledna Po pokusu obnovit císařství, který provedl generál bývalé dynastie, se republika rozpadla na oblasti, ve kterých prakticky neomezeně vládli vojenští vůdci. Toto rozdrobení trvalo až do roku 1920, kdy Kuomintang pod vedením generála Čankajška Čínu znovu sjednotil. Pod záminkou transformace Číny v demokratický stát prosadil politiku jedné strany. Druhá světová válka donutila ke spolupráci komunisty a nacionalisty. Čína byla po druhé světové válce velmi finančně vyčerpaná a v následující komunisticko-nacionalistické válce zvítězili komunisté, kteří 1. října 1949 v Pekingu vyhlásili Čínskou lidovou republiku. Původní vláda odešla do exilu Kultura a zvyklosti Pokud někdo chce porozumět dnešní Číně, je třeba zapomenout na všechna klišé a předsudky, která nám jsou předkládána v masových mediích. Čína je pro nás velmi vzdálená země, ať už se jedná o vzdálenost geografickou, kulturní nebo historickou. Velké rozdíly jsou v tradicích a ve společenských hodnotách. Čínská řeč a písmo jsou pro nás nepředstavitelnou překážkou v porozumění dnešní Číny. Čína je také někdy nazývána jako Říše středu. Toto označení vystihuje nejen velikost země a její geografické postavení v rámci Asie, ale také důležitost národa ve vývoji světa. 3 Čínská kultura stojí na čtyřech základních pilířích. Prvním pilířem je hierarchické uspořádání společnosti. V posledním čtvrtstoletí se Čína proměňuje v průmyslový stát, ale dříve to byla tradiční zemědělská země. Lidé nehospodařili individuálně, vždy pracovali kolektivně, protože vzájemná pomoc byla klíčem k přežití. Z toho vychází dodnes trvající hierarchické uspořádání společnosti v Číně. Důraz je kladen na spolupráci, na respektování starších a na vztahy v rodině. Nezbytná je loajalita a obecná harmonie mezi lidmi. Toto jsou základní hodnoty agrární společnosti, ovšem tyto stejné hodnoty dominují i v dnešní Čně a organizují ji v dnešním digitálním světě. Druhý pilíř se odvíjí od konfuciánského konceptu morálních hodnot. Tento koncept se stal principem čínského vzdělávání po více jak let. Konfucius definoval pět 2 KAMENAROVIĆ, Ivan P. Klasická Čína: [dějiny, říše a její metropole, politické uspořádání, společenské uspořádání, hospodářství, čas, náboženský život, umění, volný čas]. Praha: Lidové noviny, 2001, 281 s. ISBN HUBIČKA, Jiří. Hledání čínského draka. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, 197 s. ISBN

12 základních společenských vztahů mezi vládcem a poddaným, mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, starším bratrem a jeho mladšími sourozenci a mezi přáteli. Jednalo se vždy o hierarchické vztahy vyjma toho posledního. Znamenalo to, že člověk měl přesně stanovenou roli v rodině či ve společnosti, které se nebylo možné vyhnout. Tento koncept zaručoval sociální harmonii, stabilitu a prosperitu. Zabraňoval sporům v rodině, vzpourám nebo občanským válkám. V tomto konceptu je celek stavěn nad jedince, přetrvání rodiny nad životem či ambicemi jednotlivce. Ztráta tváře či síť známostí jsou podstatnější než pravda a právo i v dnešní moderní době. Proto čínské zákonodárství nehraje v dnešní Číně až tak důležitou roli jako v západním světě. Druhý pilíř je obohacen o filozofii taoismu. Tato filozofie hledá ideály ve vztahu mezi dvěma silami mezi silou Jin, který zastupuje ženský princip (princip tmy a pasivních sil), a silou Jan, který představuje mužský princip (princip světla a aktivních sil). Jedná se o protikladné síly, které nemohou existovat samy o sobě a ani je nelze od sebe oddělit. Důležité je vnímání celku. Podle Lao-c, který položil základy taoismu, je klíčem ke smyslu života nalezení cesty mezi těmito dvěma silami, nalezení dokonalého kompromisu. V tomto konceptu nehrají hlavní roli pravda a cíl, ale cesta. Z tohoto principu se odvíjí i způsob jednání v Číně. Není zde podstatný výsledek jednání, ale způsob, jakým bylo výsledku dosaženo, což mnozí obchodníci západní kultury nevědí nebo si to neuvědomují. Pomíjením pravdy, která je v atlantické kultuře klíčovým elementem, se v Číně zjednodušují vztahy mezi dobrem a zlem. Nenajdeme zde pozitivní či negativní situaci, člověk není dobrý nebo zlý, ve všem je kus toho i ono. Jedná se o vyvážení vztahů, o jejich harmonickou souvislost. Žádná z těchto sil nesmí převažovat. O toto se snaží dnešní čínská vláda, o vytvoření harmonické společnosti. Na utváření čínské kultury se ve značné míře podílí třetí pilíř. Třetí pilíř představuje piktogramové písmo. Je zde velký rozdíl mezi západním světem, kde se dětem stačí naučit přibližně tři desítky znaků, a Čínou, kde si děti musí zapamatovat a naučit se používat tisíce znaků. Písmo musí být přesné, kvůli zachování informace. Proto se ve školách velmi oceňuje dokonalé kopírování. Kopírování, stejně jako přejímání hotových myšlenek nebo technických konceptů, je vysoce začleněno do základů čínské kultury a školství. Číňané vidí text spíše jako řadu obrazů než jako písmena a jednotlivá slova. Jsou vychováváni spíše k holistickému vnímání informací místo logického a analytického myšlení. Problém vnímají 12

13 spíše jako celkový obraz a nezaměřují se pouze na jeho detaily. Toto myšlení má velký dopad na společnost, neboť hlavně dlouhodobé cíle zaručují kontinuitu existence. Toto myšlení se odráží i v dojednávání kontraktů s obchodníky ze západu. Západní obchodníci se zaměřují na přesné právní definice jednotlivých článků smlouvy, zatímco Číňané přemýšlejí o dlouhodobém dopadu vzájemné dohody a jejím vlivu na hospodaření firmy, odborný růst zaměstnanců a dalších věcí v horizontu i desítek let. Posledním základním pilířem čínské kultury je nedůvěra k přejímání cizích tradic. Panuje zde velmi silná nedůvěra k cizincům. Z atlantické kultury Čína přejímá převážně jen technologický pokrok. Západní systém demokratického řízení státu a důraz na práva nikterak nezapadá do kulturní a společenské tradice Číny. Diskuze na toto téma se setkávají s neporozuměním nebo odmítáním. Objektivních důvodů, proč v Číně není vhodná demokracie, je řada. Většina z nich má své počátky v tradicích a kulturní historii. Některé důvody jsou pragmatické např. k efektivní správě tak lidnaté země je zapotřebí odlišných nástrojů než jakými disponuje parlamentní demokracie. Vláda tzv. jedné strany není v praxi vůlí malé skupinky jednotlivců, ale kompromisem mezi zájmy mnoha mocenských a nátlakových skupin. Pokud by snad někdy v Číně došlo k závažným demokratickým reformám, musí k tomu dojít evolucí, nikoli revolucí, a už vůbec ne násilným importem. Vytvoření důvěry mezi cizinci a čínskými partnery je dlouhodobou záležitostí. Důvěra se musí tvořit a hlavně neustále potvrzovat. Jedná se o vytváření dlouhodobých vztahů a základů pro spolupráci na spoustu let dopředu. V Číně se důležitá rozhodnutí dělají v soukromí banketních salónků dobrých restaurací. V západní kultuře představuje kulatý stůl partnerskou rovnost. V Číně kulatý stůl vyjadřuje rovnost při rozdělování jídla, které je považováno za výsledek společné práce. Tyto základní pilíře prostupují celou Čínou. Odvíjí se od nich literatura, architektura, stolování, gastronomie, vzdělávání, obchod a samozřejmě i cestovní ruch. V Číně nejde o bílou či černou, o pravdu či lež, ale o harmonické vztahy. 4 4 BENDA, Jan. Kořeny čínské kultury. In: Blog.aktualne.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 1.1.3 Cestovní ruch Číny Tak jako všude ve světě se rozšiřuje i trh cestovních služeb v Číně. Tomu pomáhá růst otevřeného trhu a rozvoj internetových technologií. V roce 1997 vlastnilo licenci na výjezdový ruch 67 cestovních kanceláří. V roce 2005 jejich počet vzrostl na 672 a 44% kanceláří, které byly zapojeny do mezinárodního cestovního ruchu, mělo licenci pro výjezdový i příjezdový cestovní ruch. Výjezdové cestovní kanceláře jsou rozmístěny po celé zemi. Roste zde prodej prostřednictvím internetu. V roce 2006 bylo v Číně 127 milionů uživatelů internetu, toto číslo bylo staveno na základě odhadů, jelikož neexistuje mnoho zdrojů informací. Ovšem počet uživatelů internetu neustále roste. Internet je uživateli primárně používán pro vyhledávání informací a ne pro nákup produktu. Podle průzkumu, který proběhl v roce 2004 v Šanghaji a Kantonu, jen 1% turistů nakoupilo turistické služby přes internet. Toto může být zapříčiněno faktem, že většina Číňanů nevlastní kreditní karty, což může být překážka v online rezervacích. V Číně existuje Čínský národní úřad pro cestovní ruch (CNTA), jedná se o vládní organizaci, která je zodpovědná za turistický ruch. Jejím úkolem je dohlížet na cestování a regulace cestovního ruchu. Je zodpovědná za rozvíjení, propagaci a regulaci příjezdového, výjezdového a domácího cestovního ruchu. Druhou organizací, která zasahuje do cestovního ruchu, je Veřejná bezpečnost (PBC). Ta má na starosti dohled a vydávání pasů. Pro nás, Evropany, jsou čínské předpisy, které se týkají výjezdového cestovní ruchu a licencování cestovních kanceláře, složité a přísné. V posledních letech dochází ke zmírňování těchto předpisů. V Číně mají tři druhy pasů, o které může člověk zažádat. Prvním typem je osobní pas, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí. Tyto pasy jsou vydávány Číňanům, kteří navštěvují rodinné příslušníky a přátele. Někdy jsou vydávány i turistům cestujícím na dovolenou. Údaj z roku 2006 hovoří o 6,2 milionu vydaných osobních pasů. Druhým je veřejný pas pro oficiální cesty, které většinou sponzorují zahraniční společnosti, vydaný Ministerstvem veřejné bezpečnosti. Poslední typem jsou pasy pro námořníky, které vydává Ministerstvo komunikací. Od 90. let 20. století existují také turistické pasy. Tyto pasy mají obvykle platnost jeden roku a umožňují jeden výjezd a jeden vstup do země. 14

15 Někteří lidé se domnívají, že odrazujícím prostředkem pro turistickou poptávku Číny může být povinnost podávání žádosti o vízum. Proces vyřízení víza je obtížný, dlouhý a také nákladný. Při cestování do zahraničí žádost vyřizuje cestovní kancelář. Čínský trh výjezdového cestovního ruchu patří k nejrychleji rostoucím na světě. Každoroční nárůst činí od roku 2000 přibližně 22%. Musíme brát ovšem v úvahu počet výjezdů do speciálních administrativních regionů Číny Hongkongu a Macaa. Do těchto regionů směřovalo více než 70% všech výjezdů. Toto musíme zahrnout při definování trendů tohoto rozvoje. Dle údajů CNTA mezi oblíbené evropské destinace patří Německo, Francie a Velká Británie. Velký počet čínských turistů zamíří také do Ruska. Německo těží z největšího počtu přímých letů z Číny a proto je zpravidla první zastávkou čínských turistů po evropských destinacích. Skoro polovina všech čínských turistů chce v Evropě navštívit hlavně velká města zájezdy se většinou skládají z několika hlavních měst. Na čínském trhu funguje méně než 30 národních turistických organizací (NTO). Otevřít si cestovní kancelář v Číně může být velice složité. Proto se mnoho NTO snaží prezentovat pomocí svých ambasád, konzultantů nebo např. pomocí národních aerolinií. První cestovní kancelář z Evropy přišla v roce 1998 ze Švýcarska. Do roku 2006 ji následovala 16 dalších. Česká republika má 1 pobočku v Pekingu. Obchodování s Číňany má svá určitá specifika, která plynou z kulturních odlišností. Základním pravidlem pro obchodování na čínském trhu je nutnost mít v Číně nějaké zastoupení, které bude mít ustanovený personál nebo průvodce, kteří budou mluvit mandarínsky nebo kantonsky. Další nezbytností jsou internetové stránky v čínštině. Poskytovatelé služeb by měli být připraveni pracovat podle čínské pracovní doby. Čínští zákazníci totiž očekávají, že na jejich dotazy a požadavky bude reagováno 24 hodin denně, a to 7 dní v týdnu. Nezajímá je pracovní doba v cílových destinací. Občas mají čínští turisté speciální požadavky a je velice důležité, aby se je ubytovací zařízení pokusilo i přes tyto požadavky ubytovat. Mohou například požadovat, aby spropitné bylo již zahrnuto v ceně daného balíčku. Čínští turisté chtějí cenu, která již zahrnuje kompletní služby, protože potom přesně vědí, kolik jim zbývá peněz na nákupy či další výdaje. 15

16 V Číně se jako všude na světě koná mnoho veletrhů zaměřených na turismus. Toto může být velice dobrá cesta, jak se daná destinace může dostat do podvědomí čínských zákazníků. Nejdůležitějším veletrhem je China International Travel Market. Tento veletrh se koná každý rok v Šanghaji nebo v Kummingu. Problém je v tom, že 75% veletrhu je zaměřeno na příjezdový a domácí cestovní ruch. Novým veletrhem je China Outbound Travel and Tourism Market v Pekingu, který je více zaměřen na výjezdový cestovní ruch. Tohoto veletrhu zatím proběhlo jen několik ročníků Japonsko Japonsko je ostrovní císařství, které leží ve východní Asii. Na západě je Japonsko odděleno od pobřeží Koreje Korejským průlivem. Japonské moře ho odděluje od území Ruska a Severní Koreje. Japonské souostroví tvoří více než ostrovů v západní části Tichého oceánu. Mezi největší japonské ostrovy patří: Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú. Japonské ostrovy jsou převážně pokryté lesy a země je velmi hornatá, proto je obyvatelstvo soustředěno na pobřeží. Japonské souostroví se rozprostírá na hranici tektonických desek, tudíž tu jsou velmi častá zemětřesení, která někdy vyvolají vlnu tsunami. Japonsko je konstituční monarchií a dělí se na 47 prefektur. Hlavním městem je Tokio, které má 8,2 milionu obyvatel a s předměstím cca 12 milionů. Další významná města jsou Jokohama, Ósaka, Nagoja, Sapporo, Kóbe a Kjóto. V Japonsku najdeme největší konurbaci na světě, je to oblast Tokio-Jokohama. Rozlohou se Japonsko řadí na 61. místo na světě. Ovšem se 127 mil. obyvateli se řadí na 10. místo světového žebříčku. Hustota zalidnění je velmi vysoká. Mezi náboženstvími dominují šintoismus a buddhismus. Nejvyšším bodem a zároveň i symbolem Japonska je sopka Fudži, která je vysoká m. n. m. Japonsko je asijská velmoc, má 3. největší ekonomiku na světě, která je zaměřená především na průmysl výrobu automobilů, dopravních prostředků, elektroniku a strojírenství. Japonský ekonomický úspěch vychází hlavně z japonské disciplinovanosti, která je zakořeněná v japonské kultuře. 6 5 CZECH TOURISM. Výjezdový cestovní ruch Číny: s hlubším pohledem na image Evropy jako destinace BENSON, [contributors John, Photographers Demetrio CARRASCO a Illustrators Richard Bonson... et]. AL]. Japan: [festivals, temples, gardens, theatre, crafts, nightlife, martial arts]. Reprinted with revisions. Překlad Josef Koval. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2003, 416 s. ISBN

17 1.2.1 Historie Japonsko bylo osídleno již v průběhu starší doby kamenné ranými humanoidy. Během posledního milionu let se opakovalo mnoho dob ledových. V těchto dobách bylo Japonsko pravidelně spojováno s Asií pevninskými mosty, které umožňovaly migraci obyvatel, zvířat a rostlin z dnešní Číny a Koreje. Na přelomu střední a mladší doby kamenné se objevila polo kočovná společnost lovců a sběračů nazývána Džómon. Tato kultura se proslavila výrobou nejstarší keramiky na světě. Příslušníci této kultury jsou považováni za předchůdce prvních Japonců a dnešního národa Ainu. Kolem roku 300 př. n. l., v období Jajoi, se z Asie do Japonska dostává technika pěstování rýže. Toto období je také spojeno s masivní migrací lidí, zejména z oblasti Pekingu a Šanghaje, ale také z ostatních částí Koreje a Číny, do dnešního Japonska, která zapříčinila masivní růst populace. Tradiční japonská mytologie považuje za svého zakladatele císaře Jimma, který tak učinil v 7 století př. n. l. V Japonsku bylo během 5. a 6. století n. l. zavedeno čínské písmo a buddhismus. Oficiálními vládci Japonska byli císaři, nicméně skutečnou moc držela v rukou šlechta, regenti nebo šógunové. Na následujících několik století se Japonsko stalo územím válčících států. Období válek a bojů střídalo období vlád vítězných šógunů. V roce 1600 byl po další z těchto válek ustanoven šógunát Tokugawa. Tento šógunát byl ustanoven v malé rybářské vesničce Edo. Vesnička Edo je dnes známá jako Tokio, hlavní město Japonska. Japonsko bylo od druhé poloviny 16. století navštěvováno obchodníky a křesťanskými misionáři z Portugalska, Španělska, Nizozemí a Anglie. Později byli tito misionáři podezříváni japonským šógunem, že jsou předvojem ozbrojené invaze a okamžitě přerušil veškeré styky s Evropany. Tato izolace trvala do Konference v Kanagawě v roce 1854, kde si komodor Matthew Perry vynutil otevření japonských přístavů pro americké obchodníky. Následovalo podepsání podobných smluv i s evropskými mocnostmi. Od otevření se Japonska okolnímu světu začala zásadní proměna japonské společnosti. Nejprve byl zrušen šógunát a byla obnovena moc císaře. Na trůn nastoupil nový císař zvaný Meidži, který vládl 45 let a uskutečnil mnoho reforem. Byl zrušen feudální systém a byly zavedeny převzaté západní instituce. Byl zaveden systém západního právního řádu a vlády. Další reformy se týkaly ekonomické, sociální a vojenské oblasti. Tyto reformy znamenaly transformaci Japonska z izolovaného státu na moderní světovou mocnost. 17

18 Dvacáté století bylo pro Japonsko stoletím vzrůstajícího expanzivního militarismu, který vyústil invazí do Mandžuska a čínsko-japonskou válkou. Dále se Japonsko zapojilo i do první světové války na straně Dohody. Japonsko mělo vážný nedostatek nerostných surovin jako je ropa a kaučuk. Museli vše dovážet, a i proto se zajímali o naleziště, která se nalézala v jihovýchodní Asii. Během druhé světové války obsadili letecké a námořní základny ve francouzské Indočíně. Následně bylo na Japonsko uvaleno embargo a USA zmrazily jejich aktiva ve svých bankách. Za této situace japonští velitelé považovali za nutnost zaútočit na americkou základu v Pearl Harbor. Tento útok se uskutečnil v prosinci 1941 a Japonsku měl zajistit nadvládu v Pacifiku. Ovšem USA na to reagovaly vstupem do světové války a to pro Japonsko znamenalo porážku, která byla zapříčiněna i strategickým bombardováním japonských měst Tokio a Ósaka a svržením dvou atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Japonsko bylo po válce pod okupační správou USA až do roku Po skončení této správy Japonci zahájili fázi oživení ekonomiky, která by vrátila jejich státu prosperitu a postavení. Tato fáze je označována za úspěšnou a jednou ze známek toho, že Japonsko získalo svoje postavení zpět, jsou i olympijské hry v Tokiu, které se uskutečnily v roce Nicméně vojenská přítomnost USA ve východní Asii přetrvává až do dnešních dnů Kultura a zvyklosti Stejně jako o čínské kultuře, tak se i o japonské dá říct, že je diametrálně odlišná od kultury evropské. Japonci jsou, ostatně jako skoro celý svět, fascinování a ovlivněni americkou kulturou a přejímají z ní a z ostatních kultur různé moderní výdobytky. Jsou ovšem stále schopni se před světem uzavřít a vrátit se k tradičním japonským hodnotám a normám chování. Proto je nezbytné porozumět japonským tradicím, abychom mohli lépe porozumět japonské společnosti. Japonské myšlení bylo značně ovlivněno konfucianismem, které je po buddhismu a šintoismu pokládané za třetí neoficiální náboženství. Ovšem spíše než o náboženství se jedná o morální zásady a nástroj sloužící k organizování společnosti. Náboženství v Japonsku společně s rodinnými hodnotami a oddání se usilovné práci, které je charakterizováno podrobením se zájmům skupiny, zceluje japonskou společnost. 7 LABUS, David. Japonsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2009, 184 s. Stručná historie států, sv. č. 59. ISBN

19 Podobně jako Čínu lze Japonsko označit za zemi protikladů. Zahraniční návštěvníci jsou nuceni poupravit si svoje představy o Japonsku, když zemi navštíví, jelikož zevnějšek v Japonsku často klame. Na ulicích můžete vidět stánek tradičního věštce před prodejnou počítačového softwaru, tradiční ordinaci vedle provozovny rychlého občerstvení a mnoho dalších protikladů. V Japonsku se velké oblibě těší rocková hudba, avantgardní divadlo i abstraktní umění stejně jako tradiční aranžování květin, lyrické drama nebo čajový obřad. Japonsko je směsice Východu a Západu. Můžete zde potkat zenové mnichy na Hondách, neonové reklamy s tradičním japonským obrázkovým písmem Cestovní ruch Japonska Sektor služeb zažil v posledním desetiletí významný nárůst a Japonsko je zemí, ve které služby převažují. Velký podíl na tom měla vláda, která řídila změny ve struktuře průmyslu a zapříčinila změnu životního stylu. Nyní více jak 70% pracovní síly pracuje v terciárním sektoru. 9 V roce 2003 japonský výjezdový cestovní ruch poznamenala epidemie nemoci SARS. Výjezdový cestovní ruch poklesl o téměř 20%. V roce 2003 Japonci podnikli 13,288 mil. zahraničních výjezdů. Od roku 2003 se japonský trh cestovního ruchu rozvíjí. Do Japonska přijíždí každý rok více a více turistů. V roce 2012 Japonsko navštívilo 8,37 milionu turistů, ale do zahraničí vyjelo 18,5 milionu japonských turistů Čína, Japonsko a Česká republika Čínská lidová republika navázala styky s Československem v říjnu v roce Po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 Čína uznala její samostatnost a pokračovala v navázaných diplomatických vztazích. 11 Česká republika a Japonsko navázaly diplomatické vztahy v roce V období mezi roky byly vztahy dočasně přerušeny. Japonsko bylo jednou z prvních zemí, 8 KRAEMEROVÁ, Alice. Jak komunikovat s Japonci, aneb, Nebuďme xenofobní. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2013, 184 s., [32] s. obr. příl. ISBN KOŠATKA, Martin. Japonsko. Praha: CzechTourism, Japonsko: Ekonomická charakteristika země. BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Embassy of the People's Republic of China in the Czech Republic [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 která projevila České republice oficiální uznání při vyhlášení její samostatnosti v roce Česká republika má, navzdory politickým a ekonomickým rozdílům, vztahy s Japonskem velmi dobré. Významný rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi nastal v roce 1989, kdy se k ekonomické spolupráci přidala i kulturní výměna mezi oběma státy. Do České republiky byly přeneseny různé formy japonského umění a tradic. Lidé v České republice mají dnes možnost navštěvovat mnoho druhů tradičně japonských věcí, např. kurzy čajového obřadu, kurzy japonské kaligrafie apod. Tendence oboustranné výměny se nadále rozvíjí. Vznikají partnerství mezi českými a japonskými městy např. Takasaki a Plzeň, Karlovy Vary a Kusatsu a Praha navázala přátelské vztahy s městem Kyoto Japonsko a Česko. Velvyslanectví Japonska v České republice [online] [cit ]. Dostupné z: 20

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Inovace nabídky hotelu Stein

Inovace nabídky hotelu Stein VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin Záboj Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce 2014 Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce Bc. Martin Záboj Vysoká škola hotelová v Praze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Filip Zeman Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského kraje Bakalářská práce 2014 Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského

Více

Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení - senioři. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení - senioři. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení - senioři Bakalářská práce Olga Barkhatova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích Diplomová práce 2014 Bc. Tereza Třešňáková Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Eva Tlacháčová Gastronomické služby podél dálnic Diplomová práce 2013 Gastronomické služby podél dálnic Diplomová práce Bc. Eva Tlacháčová Vysoká škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Vira Valenchuk Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce 2014 Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce Bc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU. Lukáš Kovač

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU. Lukáš Kovač Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU Lukáš Kovač Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce zachycuje vývoj a význam hotelového průmyslu ve společnosti. První část zachycuje

Více

Taneční festival jako motivace k účasti v cestovním ruchu

Taneční festival jako motivace k účasti v cestovním ruchu Taneční festival jako motivace k účasti v cestovním ruchu Bakalářská práce Nikola Slavíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management volného času

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska Bc. Petra Habartová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více