Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele"

Transkript

1 Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele Bakalářská práce Josef Ebr Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vladimír Filip Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation The specifics of the hotel, which provides services to Japanese and Chinese clients Josef Ebr The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hospitality Thesis Advisor: Ing. Vladimír Filip Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Josef Ebr

4 Abstrakt EBR, Josef. Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran Cílem mé bakalářská práce je analýza specifických požadavků čínských a japonských turistů na ubytování. Práce se zaměřuje na požadavky, které tito turisté mají na ubytování, stravu a služby. Věnoval jsem se historii jednotlivých zemí, abych mohl lépe porozumět jejich kultuře, protože právě kultura je ten odlišující faktor. Z kultury vznikají specifické požadavky na ubytování a služby. Ve své práci jsem analyzoval požadavky těchto turistů a ze zjištěných skutečností jsem vyvodil závěry a navrhl opatření, které by měl hotel zavést, pokud chce přilákat více návštěvníků z tohoto segmentu. V práci jsou použita primární i sekundární data. Primární data jsem získal od pracovníků hotelu Art Deco Imperial a ze svého působení v penzionu Pod Věží. Sekundární data jsem čerpal hlavně od agentury CzechTourism, European Travel Commision a z prací, které se zabývají tímto tématem. Cíl mé práce se mi podařilo naplnit. Na základě zjištěných údajů je možné zlepšit služby hotelu tak, aby se stal více atraktivním pro čínské a japonské turisty. Těmito opatřeními by hotely mohly přispět k celkovému zvýšení návštěvnosti České republiky tímto segmentem, neboť v budoucnu půjde o největší zdrojové trhy světa. Klíčová slova: Čína, hotel, Japonsko, požadavky, specifika, turisté

5 Abstract The goal of this work is to analyse specific requirements of Chinese and Japanese tourists on accommodation. The work focuses on requirements that these tourists have on accommodation, food quality and provided services. I studied history of both countries to better understand their culture, because it is the culture what creates the factor of difference. Requirements on accommodation and services also come from national culture. The work analyses requirements of these tourists and from its results designs solutions that hotels should implement to attract more customers from this region. Both primary and secondary data were used. The primary data were gathered from my personal experience while i was working at Pod Věží pension and from Art Deco hotel's employees. The secondary data come s from Czech Tourism agency, European Travel Commision and literature concerning this matter. It is possible to improve provided services for the targeted tourists based on results of this research. This measures should also help Czech Republic to become more attractive for tourist from this region and shows great opportunity in promising Asian markets in the future. Key words: hotel, China, Japan, requirements, services, specifics, tourist

6 Obsah Úvod Teoretická část Čína Historie Kultura a zvyklosti Cestovní ruch Číny Japonsko Historie Kultura a zvyklosti Cestovní ruch Japonska Čína, Japonsko a Česká republika Analytická část Čínský a Japonský turista Prezentace České republiky Specifikace hotelu Požadavky čínské klientely Požadavky japonské klientely Hotely v České republice Příjezdový cestovní ruch z Číny a Japonska Současný trend Návrhová část Závěr Literatura... 41

7 Úvod Práci na téma Specifikace provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele, jsem si vybral, protože k východním kulturám mám velice blízko. Zajímám se o ně už nějaký čas a jsem jimi fascinován. Myslím si, že do budoucna budou turisté z Číny a Japonska tvořit velice početný segment turistů. Proto bychom je neměli opomíjet a měli bychom se začít více zajímat o jejich potřeby a odlišné požadavky při jejich návštěvě České republiky. Cílem mé práce je nastínit čínskou a japonskou historii, charakterizovat profil čínského a japonského turisty, analyzovat požadavky čínských a japonských turistů při cestování do České republiky a zjistit jejich speciální požadavky na ubytování v hotelu. Chtěl bych se zaměřit i na důvody návštěvy České republiky, dobu zdržení a jejich chování při cestách po Evropě. Má práce vychází z těchto hypotéz: I. Japonští a čínští turisté mají speciální nároky na služby hotelů oproti ostatním turistům. II. III. Hotely v České republice mnoho svých služeb nepřizpůsobují čínské a japonské klientele. Čínští a japonští turisté u nás navštěvují pouze Prahu. Má bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsem se zaměřil hlavně na obecnou charakteristiku Japonska a Číny. Zaměřil jsem na historii, kterou obě země mají velmi bohatou, a jejich rozmanitou kulturu. Myslím si, že nemůžeme analyzovat specifika v požadavcích těchto klientů, pokud nebudeme rozumět alespoň základům rysům a tradicím jejich kultury. Protože právě odlišnosti v požadavcích a způsobu cestování plynou z odlišností obou kultur od té naší. V této kapitole jsem se věnoval charakterizování trhu cestovního ruchu obou zemí. Použil jsem zde metodu deskripce, kdy jsem popsal historii, kulturu, zvyklosti a cestovní ruch Japonska a Číny. Pracoval jsem se sekundárními daty, které jsem získal hlavně z literatury a publikací, které vydala agentura CzechTourism. Na závěr kapitoly jsem se krátce věnoval vztahům mezi Čínou a Českou Republikou a mezi Japonskem a Českou Republikou. Vztahy s oběma zeměmi je nutné udržovat a dále rozvíjet, protože jedině tak se bude moci příjezdový cestovní ruch v tomto segmentu rozvíjet. 7

8 Ve druhé kapitole jsem použil metodu analýzy. Na začátku kapitoly jsem analyzoval profily japonských a čínských turistů a snažil se určit různé charakterizující znaky. Například jsem se zaměřil na věkové skupiny, které k nám nejčastěji cestují, na to, jak provádějí své rezervace, jaké hotely preferují při svých cestách. Dále jsem se zabýval tím, s jakými charakterizujícími slovy mají Evropu spojenou, jaký je hlavní motiv jejich cesty a jak tráví čas v České Republice. Poté jsem se věnoval specifikům hotelům, které chtějí přilákat japonské a čínské turisty nebo businessmany. Chce-li být hotel v tomto segmentu úspěšný, musí upravit svou nabídku produktů dle požadavků této klientely. Dále jsem analyzoval požadavky čínské a japonské klientely, se kterými se setkali zaměstnanci hotelu Art Deco Imperial Hotel v Praze a zaměstnanci penzionu Pod Věží v Kolíně. V této kapitole jsem pracoval jak s primárními daty, tak i s daty sekundárními. Primární data jsem získal od Moniky Váchové, která pracuje v Art Deco Imperial Hotel jako front office manager. Dále jsem vycházel ze svých zkušeností, které jsem získal jako pracovník recepce v kolínském penzionu. Sekundární data jsem čerpal hlavně z aktuálních novinových článků a vydaných tiskových zpráv agentur zabývajících se touto problematikou. Na závěr kapitoly jsem se snažil z dostupných sekundárních dat vyvodit určité trendy a prognózy pro tento segment. V závěrečné kapitole jsem shrnul všechny zásadní poznatky, které jsem při analýze požadavků této klientely zjistil. Na základě svých zjištění jsem se pokusil navrhnout řešení či opatření, která by měl hotel učinit, aby se stal více atraktivní pro čínské a japonské turisty. Ovšem dle mého soudu to není jen na hotelu, abychom se stali atraktivnější zemí pro tento segment návštěvníků. Může to ovlivnit celá společnost chování lidí, materiály vydávané v japonštině či čínštině, zlepšení úrovně a více možností stravování pro tyto návštěvníky. 8

9 1 Teoretická část V teoretické části mé práce jsem se zaměřil na historické a kulturní zvyklosti Číny a Japonska a na charakteristiku cestovního ruchu v obou zemích. Poznání těchto kultur je nezbytné pro správné definování a charakterizování jejich požadavků a nároků na služby, které vyžadují při jejich cestování napříč Evropou. Čína i Japonsko země mají velmi bohatou historii a kulturu. Po dlouhá staletí patřily k uzavřeným a tajuplným zemím, které nebyly příliš probádané. V dnešní době patří mezi světové mocnosti. S rostoucí ekonomikou jde ruku v ruce i nárůst počtu výjezdů do zahraničí a zvláště Čína má nejdynamičtěji rostoucí trh výjezdového cestovního ruchu. Proto je nezbytné, pokud chceme přilákat tyto návštěvníky do naší země a respektive do našich hotelů, poznat tyto kultury. Musíme se naučit nabídnout jim správné služby a hlavně správnou kvalitu těchto služeb. 1.1 Čína Čínská lidová republika Čína - je nejlidnatější stát na světě. Patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky a se svojí vojenskou sílou se řadí mezi supervelmoci. Od roku 1949 tu vládne Komunistická strana Číny. Hlavním městem je Peking. Nejvyšším bodem je Mount Everest, ze kterého se pomaličku stává turistická atrakce. Čína se rozprostírá v Severovýchodní Asii. Její rozloha činí 9,6 milionů km 2 a po Rusku a Kanadě je největší zemí na světě. Administrativně se Čína člení na 23 provincií (včetně Tchaj-wanu), 5 autonomních oblastí, 4 městské samosprávy spravované přímo vládou a 2 zvláštní administrativní regiony Hongkong a Macao. Čína má 1,3 miliardy obyvatel a je nejlidnatější zemí světa. Na venkově žije 58% obyvatelstva a zbylých 42% obyvatel žije v městských oblastech. Čína se snažila brzdit svůj populační růst zavedením kontroverzní politiky plánovaného rodičovství, která určovala limit jednoho dítěte párům žijícím ve městě a dvou dětí venkovským rodinám. Největším čínským městem je Šanghaj s 12,9 miliony obyvatel, druhý je Peking s 10,8 miliony. Městem s největší hustotou obyvatelstva je Šanghaj s lidmi na km 2 a proti tomu stojí provincie Qinghai, která má hustotu osídlení 7 obyvatel na km CZECH TOURISM. Výjezdový cestovní ruch Číny: s hlubším pohledem na image Evropy jako destinace

10 1.1.1 Historie Pravěké období na dnešním čínském území probíhalo stejně jako v ostatních částech světa. Před půl milionem let žil v severní Číně Pekingský člověk. O mnoho let později, v povodí Žluté řeky, se začaly rozšiřovat dvě kultury. První je označována jako kultura červené keramiky (Jang-Šao). Druhá bývá nazývána jako kultura černé keramiky (Lung-Šan). Druhá zmiňovaná kultura nám přinesla důkazy o vyspělejších obydlích, řemeslech a lepší organizaci společnosti než tomu bylo v kultuře Jang-Šao. První rysy civilizace se začínají projevovat v průběhu 3. tisíciletí př. n. l. Civilizace se začala rodit v oblasti kultu, věštění a organizování společnosti. Postupně se čínský svět stal civilizačním střediskem Dálného východu. Jedním z faktorů, který to zapříčinil, je úloha, která byla přisuzována člověku. Člověk se vyvinul z uctívatele božstev, které symbolizovaly prvky stojící nad ním (Nebe, Země, Prameny atd.), v člena trojice Nebe Země Člověk. V této trojici má svou roli a je schopen a povinen podílet se na vytváření harmonie světa. Tento vztah je doprovázen cítěním vazeb mezi jednotlivými složkami světa. Člověk se stal součástí jednoho kontinua společně s ročním obdobím, rostlinami, zvířaty a vším, co existuje. Dynastie Sia je považována za první dynastii. O její existenci se vedou značné diskuze. Někdo ji považuje za legendu, někdo v její existenci nevěří. První opravdu historicky doloženou dynastií je dynastie Šang. Tato dynastie se usídlila kolem Žluté řeky v době mezi stoletím př. n. l. Do roku 221 př. n. l. na území Číny existovalo mnoho států, které mezi sebou válčily. V roce 221 př. n. l. byl ustanoven úřad císaře a také první jednotný stát, který založila dynastie Čchin. Dynastie u moci moc dlouho nevydržela. Vystřídala ji dynastie Chan, která vládla až do roku 220 n. l. Toto období jednotného státu bylo vystřídáno érou neshod. Ke znovusjednocení došlo až v roce 580 n. l. za vlády dynastie Suej. Po tomto sjednocení v Číně nastal zlatý věk a mezi stoletím byla Čína jednou z nejvyspělejších civilizací na světě. Měla rozvinutou kulturu i technologii. Ve 13. století napadl dynastii Sung mongolský vládce Kublajchán a po svém vítězství založil dynastii Jüan. Mongolská vláda trvala téměř sto let. Tuto dynastii svrhl rolník Ču Jüang-čang a založil dynastii Ming. Dynastie Ming vládla v Číně až do roku Dynastii Ming vystřídala mandžuská dynastie Čching. Ta měla moc nad Čínou až do počátku 20. století, kdy byl sesazen poslední císař, a byla založena republika. 10

11 Čínská republika byla vyhlášena v Nankingu 1. ledna Po pokusu obnovit císařství, který provedl generál bývalé dynastie, se republika rozpadla na oblasti, ve kterých prakticky neomezeně vládli vojenští vůdci. Toto rozdrobení trvalo až do roku 1920, kdy Kuomintang pod vedením generála Čankajška Čínu znovu sjednotil. Pod záminkou transformace Číny v demokratický stát prosadil politiku jedné strany. Druhá světová válka donutila ke spolupráci komunisty a nacionalisty. Čína byla po druhé světové válce velmi finančně vyčerpaná a v následující komunisticko-nacionalistické válce zvítězili komunisté, kteří 1. října 1949 v Pekingu vyhlásili Čínskou lidovou republiku. Původní vláda odešla do exilu Kultura a zvyklosti Pokud někdo chce porozumět dnešní Číně, je třeba zapomenout na všechna klišé a předsudky, která nám jsou předkládána v masových mediích. Čína je pro nás velmi vzdálená země, ať už se jedná o vzdálenost geografickou, kulturní nebo historickou. Velké rozdíly jsou v tradicích a ve společenských hodnotách. Čínská řeč a písmo jsou pro nás nepředstavitelnou překážkou v porozumění dnešní Číny. Čína je také někdy nazývána jako Říše středu. Toto označení vystihuje nejen velikost země a její geografické postavení v rámci Asie, ale také důležitost národa ve vývoji světa. 3 Čínská kultura stojí na čtyřech základních pilířích. Prvním pilířem je hierarchické uspořádání společnosti. V posledním čtvrtstoletí se Čína proměňuje v průmyslový stát, ale dříve to byla tradiční zemědělská země. Lidé nehospodařili individuálně, vždy pracovali kolektivně, protože vzájemná pomoc byla klíčem k přežití. Z toho vychází dodnes trvající hierarchické uspořádání společnosti v Číně. Důraz je kladen na spolupráci, na respektování starších a na vztahy v rodině. Nezbytná je loajalita a obecná harmonie mezi lidmi. Toto jsou základní hodnoty agrární společnosti, ovšem tyto stejné hodnoty dominují i v dnešní Čně a organizují ji v dnešním digitálním světě. Druhý pilíř se odvíjí od konfuciánského konceptu morálních hodnot. Tento koncept se stal principem čínského vzdělávání po více jak let. Konfucius definoval pět 2 KAMENAROVIĆ, Ivan P. Klasická Čína: [dějiny, říše a její metropole, politické uspořádání, společenské uspořádání, hospodářství, čas, náboženský život, umění, volný čas]. Praha: Lidové noviny, 2001, 281 s. ISBN HUBIČKA, Jiří. Hledání čínského draka. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, 197 s. ISBN

12 základních společenských vztahů mezi vládcem a poddaným, mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, starším bratrem a jeho mladšími sourozenci a mezi přáteli. Jednalo se vždy o hierarchické vztahy vyjma toho posledního. Znamenalo to, že člověk měl přesně stanovenou roli v rodině či ve společnosti, které se nebylo možné vyhnout. Tento koncept zaručoval sociální harmonii, stabilitu a prosperitu. Zabraňoval sporům v rodině, vzpourám nebo občanským válkám. V tomto konceptu je celek stavěn nad jedince, přetrvání rodiny nad životem či ambicemi jednotlivce. Ztráta tváře či síť známostí jsou podstatnější než pravda a právo i v dnešní moderní době. Proto čínské zákonodárství nehraje v dnešní Číně až tak důležitou roli jako v západním světě. Druhý pilíř je obohacen o filozofii taoismu. Tato filozofie hledá ideály ve vztahu mezi dvěma silami mezi silou Jin, který zastupuje ženský princip (princip tmy a pasivních sil), a silou Jan, který představuje mužský princip (princip světla a aktivních sil). Jedná se o protikladné síly, které nemohou existovat samy o sobě a ani je nelze od sebe oddělit. Důležité je vnímání celku. Podle Lao-c, který položil základy taoismu, je klíčem ke smyslu života nalezení cesty mezi těmito dvěma silami, nalezení dokonalého kompromisu. V tomto konceptu nehrají hlavní roli pravda a cíl, ale cesta. Z tohoto principu se odvíjí i způsob jednání v Číně. Není zde podstatný výsledek jednání, ale způsob, jakým bylo výsledku dosaženo, což mnozí obchodníci západní kultury nevědí nebo si to neuvědomují. Pomíjením pravdy, která je v atlantické kultuře klíčovým elementem, se v Číně zjednodušují vztahy mezi dobrem a zlem. Nenajdeme zde pozitivní či negativní situaci, člověk není dobrý nebo zlý, ve všem je kus toho i ono. Jedná se o vyvážení vztahů, o jejich harmonickou souvislost. Žádná z těchto sil nesmí převažovat. O toto se snaží dnešní čínská vláda, o vytvoření harmonické společnosti. Na utváření čínské kultury se ve značné míře podílí třetí pilíř. Třetí pilíř představuje piktogramové písmo. Je zde velký rozdíl mezi západním světem, kde se dětem stačí naučit přibližně tři desítky znaků, a Čínou, kde si děti musí zapamatovat a naučit se používat tisíce znaků. Písmo musí být přesné, kvůli zachování informace. Proto se ve školách velmi oceňuje dokonalé kopírování. Kopírování, stejně jako přejímání hotových myšlenek nebo technických konceptů, je vysoce začleněno do základů čínské kultury a školství. Číňané vidí text spíše jako řadu obrazů než jako písmena a jednotlivá slova. Jsou vychováváni spíše k holistickému vnímání informací místo logického a analytického myšlení. Problém vnímají 12

13 spíše jako celkový obraz a nezaměřují se pouze na jeho detaily. Toto myšlení má velký dopad na společnost, neboť hlavně dlouhodobé cíle zaručují kontinuitu existence. Toto myšlení se odráží i v dojednávání kontraktů s obchodníky ze západu. Západní obchodníci se zaměřují na přesné právní definice jednotlivých článků smlouvy, zatímco Číňané přemýšlejí o dlouhodobém dopadu vzájemné dohody a jejím vlivu na hospodaření firmy, odborný růst zaměstnanců a dalších věcí v horizontu i desítek let. Posledním základním pilířem čínské kultury je nedůvěra k přejímání cizích tradic. Panuje zde velmi silná nedůvěra k cizincům. Z atlantické kultury Čína přejímá převážně jen technologický pokrok. Západní systém demokratického řízení státu a důraz na práva nikterak nezapadá do kulturní a společenské tradice Číny. Diskuze na toto téma se setkávají s neporozuměním nebo odmítáním. Objektivních důvodů, proč v Číně není vhodná demokracie, je řada. Většina z nich má své počátky v tradicích a kulturní historii. Některé důvody jsou pragmatické např. k efektivní správě tak lidnaté země je zapotřebí odlišných nástrojů než jakými disponuje parlamentní demokracie. Vláda tzv. jedné strany není v praxi vůlí malé skupinky jednotlivců, ale kompromisem mezi zájmy mnoha mocenských a nátlakových skupin. Pokud by snad někdy v Číně došlo k závažným demokratickým reformám, musí k tomu dojít evolucí, nikoli revolucí, a už vůbec ne násilným importem. Vytvoření důvěry mezi cizinci a čínskými partnery je dlouhodobou záležitostí. Důvěra se musí tvořit a hlavně neustále potvrzovat. Jedná se o vytváření dlouhodobých vztahů a základů pro spolupráci na spoustu let dopředu. V Číně se důležitá rozhodnutí dělají v soukromí banketních salónků dobrých restaurací. V západní kultuře představuje kulatý stůl partnerskou rovnost. V Číně kulatý stůl vyjadřuje rovnost při rozdělování jídla, které je považováno za výsledek společné práce. Tyto základní pilíře prostupují celou Čínou. Odvíjí se od nich literatura, architektura, stolování, gastronomie, vzdělávání, obchod a samozřejmě i cestovní ruch. V Číně nejde o bílou či černou, o pravdu či lež, ale o harmonické vztahy. 4 4 BENDA, Jan. Kořeny čínské kultury. In: Blog.aktualne.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 1.1.3 Cestovní ruch Číny Tak jako všude ve světě se rozšiřuje i trh cestovních služeb v Číně. Tomu pomáhá růst otevřeného trhu a rozvoj internetových technologií. V roce 1997 vlastnilo licenci na výjezdový ruch 67 cestovních kanceláří. V roce 2005 jejich počet vzrostl na 672 a 44% kanceláří, které byly zapojeny do mezinárodního cestovního ruchu, mělo licenci pro výjezdový i příjezdový cestovní ruch. Výjezdové cestovní kanceláře jsou rozmístěny po celé zemi. Roste zde prodej prostřednictvím internetu. V roce 2006 bylo v Číně 127 milionů uživatelů internetu, toto číslo bylo staveno na základě odhadů, jelikož neexistuje mnoho zdrojů informací. Ovšem počet uživatelů internetu neustále roste. Internet je uživateli primárně používán pro vyhledávání informací a ne pro nákup produktu. Podle průzkumu, který proběhl v roce 2004 v Šanghaji a Kantonu, jen 1% turistů nakoupilo turistické služby přes internet. Toto může být zapříčiněno faktem, že většina Číňanů nevlastní kreditní karty, což může být překážka v online rezervacích. V Číně existuje Čínský národní úřad pro cestovní ruch (CNTA), jedná se o vládní organizaci, která je zodpovědná za turistický ruch. Jejím úkolem je dohlížet na cestování a regulace cestovního ruchu. Je zodpovědná za rozvíjení, propagaci a regulaci příjezdového, výjezdového a domácího cestovního ruchu. Druhou organizací, která zasahuje do cestovního ruchu, je Veřejná bezpečnost (PBC). Ta má na starosti dohled a vydávání pasů. Pro nás, Evropany, jsou čínské předpisy, které se týkají výjezdového cestovní ruchu a licencování cestovních kanceláře, složité a přísné. V posledních letech dochází ke zmírňování těchto předpisů. V Číně mají tři druhy pasů, o které může člověk zažádat. Prvním typem je osobní pas, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí. Tyto pasy jsou vydávány Číňanům, kteří navštěvují rodinné příslušníky a přátele. Někdy jsou vydávány i turistům cestujícím na dovolenou. Údaj z roku 2006 hovoří o 6,2 milionu vydaných osobních pasů. Druhým je veřejný pas pro oficiální cesty, které většinou sponzorují zahraniční společnosti, vydaný Ministerstvem veřejné bezpečnosti. Poslední typem jsou pasy pro námořníky, které vydává Ministerstvo komunikací. Od 90. let 20. století existují také turistické pasy. Tyto pasy mají obvykle platnost jeden roku a umožňují jeden výjezd a jeden vstup do země. 14

15 Někteří lidé se domnívají, že odrazujícím prostředkem pro turistickou poptávku Číny může být povinnost podávání žádosti o vízum. Proces vyřízení víza je obtížný, dlouhý a také nákladný. Při cestování do zahraničí žádost vyřizuje cestovní kancelář. Čínský trh výjezdového cestovního ruchu patří k nejrychleji rostoucím na světě. Každoroční nárůst činí od roku 2000 přibližně 22%. Musíme brát ovšem v úvahu počet výjezdů do speciálních administrativních regionů Číny Hongkongu a Macaa. Do těchto regionů směřovalo více než 70% všech výjezdů. Toto musíme zahrnout při definování trendů tohoto rozvoje. Dle údajů CNTA mezi oblíbené evropské destinace patří Německo, Francie a Velká Británie. Velký počet čínských turistů zamíří také do Ruska. Německo těží z největšího počtu přímých letů z Číny a proto je zpravidla první zastávkou čínských turistů po evropských destinacích. Skoro polovina všech čínských turistů chce v Evropě navštívit hlavně velká města zájezdy se většinou skládají z několika hlavních měst. Na čínském trhu funguje méně než 30 národních turistických organizací (NTO). Otevřít si cestovní kancelář v Číně může být velice složité. Proto se mnoho NTO snaží prezentovat pomocí svých ambasád, konzultantů nebo např. pomocí národních aerolinií. První cestovní kancelář z Evropy přišla v roce 1998 ze Švýcarska. Do roku 2006 ji následovala 16 dalších. Česká republika má 1 pobočku v Pekingu. Obchodování s Číňany má svá určitá specifika, která plynou z kulturních odlišností. Základním pravidlem pro obchodování na čínském trhu je nutnost mít v Číně nějaké zastoupení, které bude mít ustanovený personál nebo průvodce, kteří budou mluvit mandarínsky nebo kantonsky. Další nezbytností jsou internetové stránky v čínštině. Poskytovatelé služeb by měli být připraveni pracovat podle čínské pracovní doby. Čínští zákazníci totiž očekávají, že na jejich dotazy a požadavky bude reagováno 24 hodin denně, a to 7 dní v týdnu. Nezajímá je pracovní doba v cílových destinací. Občas mají čínští turisté speciální požadavky a je velice důležité, aby se je ubytovací zařízení pokusilo i přes tyto požadavky ubytovat. Mohou například požadovat, aby spropitné bylo již zahrnuto v ceně daného balíčku. Čínští turisté chtějí cenu, která již zahrnuje kompletní služby, protože potom přesně vědí, kolik jim zbývá peněz na nákupy či další výdaje. 15

16 V Číně se jako všude na světě koná mnoho veletrhů zaměřených na turismus. Toto může být velice dobrá cesta, jak se daná destinace může dostat do podvědomí čínských zákazníků. Nejdůležitějším veletrhem je China International Travel Market. Tento veletrh se koná každý rok v Šanghaji nebo v Kummingu. Problém je v tom, že 75% veletrhu je zaměřeno na příjezdový a domácí cestovní ruch. Novým veletrhem je China Outbound Travel and Tourism Market v Pekingu, který je více zaměřen na výjezdový cestovní ruch. Tohoto veletrhu zatím proběhlo jen několik ročníků Japonsko Japonsko je ostrovní císařství, které leží ve východní Asii. Na západě je Japonsko odděleno od pobřeží Koreje Korejským průlivem. Japonské moře ho odděluje od území Ruska a Severní Koreje. Japonské souostroví tvoří více než ostrovů v západní části Tichého oceánu. Mezi největší japonské ostrovy patří: Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú. Japonské ostrovy jsou převážně pokryté lesy a země je velmi hornatá, proto je obyvatelstvo soustředěno na pobřeží. Japonské souostroví se rozprostírá na hranici tektonických desek, tudíž tu jsou velmi častá zemětřesení, která někdy vyvolají vlnu tsunami. Japonsko je konstituční monarchií a dělí se na 47 prefektur. Hlavním městem je Tokio, které má 8,2 milionu obyvatel a s předměstím cca 12 milionů. Další významná města jsou Jokohama, Ósaka, Nagoja, Sapporo, Kóbe a Kjóto. V Japonsku najdeme největší konurbaci na světě, je to oblast Tokio-Jokohama. Rozlohou se Japonsko řadí na 61. místo na světě. Ovšem se 127 mil. obyvateli se řadí na 10. místo světového žebříčku. Hustota zalidnění je velmi vysoká. Mezi náboženstvími dominují šintoismus a buddhismus. Nejvyšším bodem a zároveň i symbolem Japonska je sopka Fudži, která je vysoká m. n. m. Japonsko je asijská velmoc, má 3. největší ekonomiku na světě, která je zaměřená především na průmysl výrobu automobilů, dopravních prostředků, elektroniku a strojírenství. Japonský ekonomický úspěch vychází hlavně z japonské disciplinovanosti, která je zakořeněná v japonské kultuře. 6 5 CZECH TOURISM. Výjezdový cestovní ruch Číny: s hlubším pohledem na image Evropy jako destinace BENSON, [contributors John, Photographers Demetrio CARRASCO a Illustrators Richard Bonson... et]. AL]. Japan: [festivals, temples, gardens, theatre, crafts, nightlife, martial arts]. Reprinted with revisions. Překlad Josef Koval. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2003, 416 s. ISBN

17 1.2.1 Historie Japonsko bylo osídleno již v průběhu starší doby kamenné ranými humanoidy. Během posledního milionu let se opakovalo mnoho dob ledových. V těchto dobách bylo Japonsko pravidelně spojováno s Asií pevninskými mosty, které umožňovaly migraci obyvatel, zvířat a rostlin z dnešní Číny a Koreje. Na přelomu střední a mladší doby kamenné se objevila polo kočovná společnost lovců a sběračů nazývána Džómon. Tato kultura se proslavila výrobou nejstarší keramiky na světě. Příslušníci této kultury jsou považováni za předchůdce prvních Japonců a dnešního národa Ainu. Kolem roku 300 př. n. l., v období Jajoi, se z Asie do Japonska dostává technika pěstování rýže. Toto období je také spojeno s masivní migrací lidí, zejména z oblasti Pekingu a Šanghaje, ale také z ostatních částí Koreje a Číny, do dnešního Japonska, která zapříčinila masivní růst populace. Tradiční japonská mytologie považuje za svého zakladatele císaře Jimma, který tak učinil v 7 století př. n. l. V Japonsku bylo během 5. a 6. století n. l. zavedeno čínské písmo a buddhismus. Oficiálními vládci Japonska byli císaři, nicméně skutečnou moc držela v rukou šlechta, regenti nebo šógunové. Na následujících několik století se Japonsko stalo územím válčících států. Období válek a bojů střídalo období vlád vítězných šógunů. V roce 1600 byl po další z těchto válek ustanoven šógunát Tokugawa. Tento šógunát byl ustanoven v malé rybářské vesničce Edo. Vesnička Edo je dnes známá jako Tokio, hlavní město Japonska. Japonsko bylo od druhé poloviny 16. století navštěvováno obchodníky a křesťanskými misionáři z Portugalska, Španělska, Nizozemí a Anglie. Později byli tito misionáři podezříváni japonským šógunem, že jsou předvojem ozbrojené invaze a okamžitě přerušil veškeré styky s Evropany. Tato izolace trvala do Konference v Kanagawě v roce 1854, kde si komodor Matthew Perry vynutil otevření japonských přístavů pro americké obchodníky. Následovalo podepsání podobných smluv i s evropskými mocnostmi. Od otevření se Japonska okolnímu světu začala zásadní proměna japonské společnosti. Nejprve byl zrušen šógunát a byla obnovena moc císaře. Na trůn nastoupil nový císař zvaný Meidži, který vládl 45 let a uskutečnil mnoho reforem. Byl zrušen feudální systém a byly zavedeny převzaté západní instituce. Byl zaveden systém západního právního řádu a vlády. Další reformy se týkaly ekonomické, sociální a vojenské oblasti. Tyto reformy znamenaly transformaci Japonska z izolovaného státu na moderní světovou mocnost. 17

18 Dvacáté století bylo pro Japonsko stoletím vzrůstajícího expanzivního militarismu, který vyústil invazí do Mandžuska a čínsko-japonskou válkou. Dále se Japonsko zapojilo i do první světové války na straně Dohody. Japonsko mělo vážný nedostatek nerostných surovin jako je ropa a kaučuk. Museli vše dovážet, a i proto se zajímali o naleziště, která se nalézala v jihovýchodní Asii. Během druhé světové války obsadili letecké a námořní základny ve francouzské Indočíně. Následně bylo na Japonsko uvaleno embargo a USA zmrazily jejich aktiva ve svých bankách. Za této situace japonští velitelé považovali za nutnost zaútočit na americkou základu v Pearl Harbor. Tento útok se uskutečnil v prosinci 1941 a Japonsku měl zajistit nadvládu v Pacifiku. Ovšem USA na to reagovaly vstupem do světové války a to pro Japonsko znamenalo porážku, která byla zapříčiněna i strategickým bombardováním japonských měst Tokio a Ósaka a svržením dvou atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Japonsko bylo po válce pod okupační správou USA až do roku Po skončení této správy Japonci zahájili fázi oživení ekonomiky, která by vrátila jejich státu prosperitu a postavení. Tato fáze je označována za úspěšnou a jednou ze známek toho, že Japonsko získalo svoje postavení zpět, jsou i olympijské hry v Tokiu, které se uskutečnily v roce Nicméně vojenská přítomnost USA ve východní Asii přetrvává až do dnešních dnů Kultura a zvyklosti Stejně jako o čínské kultuře, tak se i o japonské dá říct, že je diametrálně odlišná od kultury evropské. Japonci jsou, ostatně jako skoro celý svět, fascinování a ovlivněni americkou kulturou a přejímají z ní a z ostatních kultur různé moderní výdobytky. Jsou ovšem stále schopni se před světem uzavřít a vrátit se k tradičním japonským hodnotám a normám chování. Proto je nezbytné porozumět japonským tradicím, abychom mohli lépe porozumět japonské společnosti. Japonské myšlení bylo značně ovlivněno konfucianismem, které je po buddhismu a šintoismu pokládané za třetí neoficiální náboženství. Ovšem spíše než o náboženství se jedná o morální zásady a nástroj sloužící k organizování společnosti. Náboženství v Japonsku společně s rodinnými hodnotami a oddání se usilovné práci, které je charakterizováno podrobením se zájmům skupiny, zceluje japonskou společnost. 7 LABUS, David. Japonsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2009, 184 s. Stručná historie států, sv. č. 59. ISBN

19 Podobně jako Čínu lze Japonsko označit za zemi protikladů. Zahraniční návštěvníci jsou nuceni poupravit si svoje představy o Japonsku, když zemi navštíví, jelikož zevnějšek v Japonsku často klame. Na ulicích můžete vidět stánek tradičního věštce před prodejnou počítačového softwaru, tradiční ordinaci vedle provozovny rychlého občerstvení a mnoho dalších protikladů. V Japonsku se velké oblibě těší rocková hudba, avantgardní divadlo i abstraktní umění stejně jako tradiční aranžování květin, lyrické drama nebo čajový obřad. Japonsko je směsice Východu a Západu. Můžete zde potkat zenové mnichy na Hondách, neonové reklamy s tradičním japonským obrázkovým písmem Cestovní ruch Japonska Sektor služeb zažil v posledním desetiletí významný nárůst a Japonsko je zemí, ve které služby převažují. Velký podíl na tom měla vláda, která řídila změny ve struktuře průmyslu a zapříčinila změnu životního stylu. Nyní více jak 70% pracovní síly pracuje v terciárním sektoru. 9 V roce 2003 japonský výjezdový cestovní ruch poznamenala epidemie nemoci SARS. Výjezdový cestovní ruch poklesl o téměř 20%. V roce 2003 Japonci podnikli 13,288 mil. zahraničních výjezdů. Od roku 2003 se japonský trh cestovního ruchu rozvíjí. Do Japonska přijíždí každý rok více a více turistů. V roce 2012 Japonsko navštívilo 8,37 milionu turistů, ale do zahraničí vyjelo 18,5 milionu japonských turistů Čína, Japonsko a Česká republika Čínská lidová republika navázala styky s Československem v říjnu v roce Po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 Čína uznala její samostatnost a pokračovala v navázaných diplomatických vztazích. 11 Česká republika a Japonsko navázaly diplomatické vztahy v roce V období mezi roky byly vztahy dočasně přerušeny. Japonsko bylo jednou z prvních zemí, 8 KRAEMEROVÁ, Alice. Jak komunikovat s Japonci, aneb, Nebuďme xenofobní. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2013, 184 s., [32] s. obr. příl. ISBN KOŠATKA, Martin. Japonsko. Praha: CzechTourism, Japonsko: Ekonomická charakteristika země. BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Embassy of the People's Republic of China in the Czech Republic [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 která projevila České republice oficiální uznání při vyhlášení její samostatnosti v roce Česká republika má, navzdory politickým a ekonomickým rozdílům, vztahy s Japonskem velmi dobré. Významný rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi nastal v roce 1989, kdy se k ekonomické spolupráci přidala i kulturní výměna mezi oběma státy. Do České republiky byly přeneseny různé formy japonského umění a tradic. Lidé v České republice mají dnes možnost navštěvovat mnoho druhů tradičně japonských věcí, např. kurzy čajového obřadu, kurzy japonské kaligrafie apod. Tendence oboustranné výměny se nadále rozvíjí. Vznikají partnerství mezi českými a japonskými městy např. Takasaki a Plzeň, Karlovy Vary a Kusatsu a Praha navázala přátelské vztahy s městem Kyoto Japonsko a Česko. Velvyslanectví Japonska v České republice [online] [cit ]. Dostupné z: 20

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století

5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 434 Digitální učební materiál Autor: Silvie Lidmilová Datum: 25.4.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

BRANO GROUP, a.s. Čína očima Pavla Juříčka

BRANO GROUP, a.s. Čína očima Pavla Juříčka BRANO GROUP, a.s. Čína očima Pavla Juříčka Čína v základních datech Počet obyvatel: 1,340 mld. Rozloha: 9 597

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: leden 2012 Číslo projektu:

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ Šablona č. 01.27 Zeměpis Regiony Asie sever a východ Anotace: Tato prezentace pojednává o severní a východní Asii. Popisuje zdejší přírodní podmínky, státy, hospodářství a obyvatelstvo těchto regionů.

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Evropský fenomén v příjezdových číslech

Evropský fenomén v příjezdových číslech Evropský fenomén v příjezdových číslech OBSAH Aktuální lázeňské statistiky za 1. 3. Q 211 Vývoj lázeňství od roku 25 TOP 1 zdrojových zemí Trendy v cestovním ruchu Marketingová podpora produktu lázeňství

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Segmentace trhu ve vybraných strategických zemích 2 Pozadí a cíle výzkumu

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Jak se v Číně neztratit?

Jak se v Číně neztratit? Jak se v Číně neztratit? SME Exportníforum Praha, listopad 2012 A project funded by the European Union Shanghai 1990 a 2010 Investice do infrastruktury Výstavba vysokorychlostní železnice spojující velké

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Jízdomat.cz. Media Kit 2014. Největší portál pro spolujízdu autem v ČR

Jízdomat.cz. Media Kit 2014. Největší portál pro spolujízdu autem v ČR Jízdomat.cz Media Kit 2014 Největší portál pro spolujízdu autem v ČR Představení projektu Jízdomat Největší český portál pro spolujízdu autem, spuštěn v říjnu 2010 Regionální působnost a silně rostoucí

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 263 Jméno autora Datum, ve kterém byl DUM vytvořen Jana Klimentová 19. 1. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. + 7.S Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_15_CINA Čína Předmět: Zeměpis Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací cíle: Rozvíjené

Více