Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110"

Transkript

1 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110

2 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k základním informacím pořebným pro insalaci a nasavení frekvenčního měniče SINAMICS G110. Návod k obsluze Návod k obsluze poskyuje informace o provozu měniče kmioču SINAMICS G110 včeně insalace, uvedení do provozu, způsobů řízení, srukury sysémových paramerů, vyhledávání a odsraňování problémů, echnických údajů a doplňků měniče. Seznam paramerů Seznam paramerů zahrnuje podrobný popis všech paramerů měniče kmioču SINAMICS G110, seřazených podle čísel. Kaalogy V Kaalogu naleznee jak veškeré informace nezbyné pro volbu správného měniče, ak volielné součási série výrobků SINAMICS G110.

3 Paramery 1 Poruchová a výsražná hlášení 2 Příloha SINAMICS G W - kw Seznam paramerů Příručka uživaele Planos pro: Vydání 04/0 Typ měniče SINAMICS G110 Sofware V1.0 Vydání 04/0

4 Důležié informace 04/0 Důležié informace Teno Seznam paramerů lze použí pouze v kombinaci s Návodem k obsluze výrobku SINAMICS G110. UPOZORNĚNÍ Věnuje prosím zvýšenou pozornos výsrahám, upozorněním, varováním a poznámkám obsaženým v Návodu k obsluze. Návod k obsluze naleznee na CD s dokumenací, keré si můžee objedna prosřednicvím svého zasoupení společnosi Siemens pod číslem obj. 6SL271-0CA00-0AG0. Návod k obsluze si aké můžee sáhnou z našich inerneových sránek na adrese hp://www.siemens.com/sinamics. Schváleno Oddělením pro sofware a školení pro DIN ISO 9001, reg. č Je zakázáno rozmnožova, přenáše nebo užíva eno dokumen nebo jeho čási bez písemného souhlasu. Porušením ohoo usanovení vzniká odpovědnos za způsobené škody. Všechna práva včeně práv spojených s udělením paenu nebo regisrací užiného vzoru či konsrukčního návrhu jsou vyhrazena. Siemens AG 200. All Righs Reserved. SINAMICS je regisrovanou ochrannou známkou společnosi Siemens Výrobek může disponova i funkcemi, jejichž popis není součásí éo příručky. Tao skuečnos však nezakládá povinnos výrobce poskyova yo funkce s novým ovládáním nebo při opravě. Výrobce ověřil, že obsah ohoo dokumenu odpovídá popisovanému hardwaru a sofwaru. Přeso se mohou vyskynou odlišnosi; soprocenní shodu nelze zaruči. Informace obsažené v éo dokumenaci podléhají pravidelním revizím a veškeré zjišěné nezbyné úpravy budou jsou zahrnuy do příších vydání. Uvíáme všechny návrhy na zlepšení. Manuály firmy Siemens se isknou na papír bez obsahu chloru, vyrobený z rvale udržielné suroviny. Při isku a vázání se nepoužívají žádná rozpoušědla. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění. Vyišěno ve Spolkové republice Německo. Siemens-Akiengesellschaf. SINAMICS G110 Seznam paramerů 4 6SL298-0BA11-0BP0

5 04/0 Obsah Obsah 1 Paramery Úvod do Sysému paramerů výrobku SINAMICS G Rychlé uvedení do provozu (P0010=1) Popis paramerů Poruchová a výsražná hlášení Poruchová hlášení Výsražná hlášení Příloha Seznam použiých zkraek SL298-0BA11-0BP0 5

6

7 04/0 Paramery 1 Paramery 1.1 Úvod do Sysému paramerů výrobku SINAMICS G110 Způsob popisu paramerů je naznačen v následující abulce: 1 Par č. 2 Název parameru 9 Min: [index] ProvSav: 5 Typ da: 7 Jednoka: 10 Def: 4 Skupina: 6 Akivní: 8 RychUved: 11 Max: 1 Popis: 12 přísup: 2 1. Číslo parameru Označuje číslo příslušného parameru. Užívají se čyřčíselné kódy v rozmezí od 0000 do Čísla, jimž předchází označení písmenem r, označují paramery určené pouze ke čení, jež pouze zobrazují určiou hodnou, ale nemohou bý změněny přímo zadáním jiné hodnoy pro oo číslo parameru (v akových případech se v hlavičce popisu parameru zadává pomlčka - v bodech Jednoka, Min, Def a Max. Před všechny osaní paramery se zadává písmeno P. Hodnoy ěcho paramerů mohou bý měněny přímo, a o v rozsahu určeném hodnoami Min a Max v hlavičce. [index] označuje, že jde o indexový paramer a specifikuje číslo dosupných indexů. 2. Název parameru Označuje název příslušného parameru. Sysém BICO není měničem SINAMICS G110 podporován. Názvy paramerů nebyly měněny, aby byla zaručena jejich použielnos napříč celým spekrem různých ypů měničů.. ProvSav Provozní sav měniče. Exisují ři možnosi: Uvedení do provozu C Chod U Připraven ke spušění T Tao kaegorie označuje, kdy je možné paramer upravova. Lze uvés jeden, dva nebo všechny ři savy. Jsou-li uvedeny všechny ři savy, znamená o, že lze měni nasavení ohoo parameru ve všech řech savech měniče. 4. Skupina Označuje funkční skupinu součásky. Poznámka Paramer P0004 (paramerový filr) působí jako filr a směruje přísup k paramerům podle zvolené funkční skupiny. 6SL298-0BA11-0BP0 7

8 Paramery 04/0 5. Typ da Následující abulka uvádí dosupné ypy da: Značení Význam U16 U2 I16 I2 floa 16-bi bez znaménka 2-bi bez znaménka 16-bi celé číslo 2-bi celé číslo Pohyblivá čárka (floaing poin) 6. Akivní Označuje, zda Okamžiě se změny hodno parameru projeví ihned po zadání, nebo Povrdi je nuné nejdříve sisknou lačíko P na operačním panelu OP 7. Jednoka Označuje jednoku pro hodnoy příslušného parameru. 8. RychUved Označuje, zda může bý daný paramer změněn během rychlého uvedení do provozu, či nikoli (Ano nebo Ne), j. v době, kdy je P0010 (skupina paramerů pro uvedení do provozu ) nasaven na 1 (rychlé uvedení do provozu). 9. Min Označuje minimální hodnou, na kerou může bý nasaven daný paramer. 10. Def Označuje výchozí hodnou, j. hodnou, kerá je použia, nezadá-li uživael sám jinou hodnou pro daný paramer. 11. Max Označuje maximální hodnou, na kerou může bý nasaven daný paramer. 12. Označuje úroveň přísupových práv uživaele. Exisují ři úrovně: sandardní, rozšířená a experní. Poče paramerů, keré se objevují ve všech funkčních skupinách, závisí na přísupových právech nasavených v P000 (přísupová práva). 8 6SL298-0BA11-0BP0

9 04/0 Paramery 1. Popis Popis parameru je rozdělen na níže uvedené čási. Někeré z ěcho čásí jsou volielné a budou vynechány v závislosi na konkréním případu. Popis: Nákres: Nasavení: Příklad: Závislos: Kráké vysvělení funkce parameru. Pokud je o možné, jsou účinky parameru znázorněny na křivce charakerisiky. Seznam možných nasavení. Obsahuje kaegorie Možnosi nasavení, Běžné nasavení, Index a Biová pole. Volielný příklad účinků určiého nasavení parameru. Podmínky, keré musí bý splněny v souvislosi s ímo paramerem. Zahrnuje aké případné zvlášní účinky, kerými eno paramer ovlivňuje jiný paramer nebo paramery, případně jimiž jiné paramery působí na daný paramer. Výsraha / Varování / Upozornění / Důležié informace, jimiž je nuno se řídi, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození vybavení / speciální informace, jimiž je nuno se řídi, aby nedošlo k poížím / pomocné informace pro uživaele Další informace: Další zdroje podrobnějších informací o příslušném parameru. 6SL298-0BA11-0BP0 9

10 Paramery 04/0 1.2 Rychlé uvedení do provozu (P0010=1) Rychlé uvedení měniče do provozu vyžaduje následující paramery (P0010=1): Číslo Název ProvSav P0100 Evropa / Severní Amerika 1 C P004 Jmenovié napěí mooru 1 C P005 Jmenoviý proud mooru 1 C P007 Jmenoviý výkon mooru 1 C P008 Jmenoviý účiník mooru cosphi C P009 Jmenoviá účinnos mooru C P010 Jmenoviý kmioče mooru 1 C P011 Jmenovié oáčky mooru 1 C P05 Způsob chlazení mooru CT P0640 Špičkový proud mooru [%] CUT P0700 Způsob ovládání měniče 1 CT P1000 Výběr zdroje žádané hodnoy 1 CT P1080 Minimální hodnoa výsupního kmioču 1 CUT P1082 Maximální hodnoa výsupního kmioču 1 CT P1120 Doba rozběhu mooru 1 CUT P1121 Doba doběhu mooru 1 CUT P115 Doba doběhu mooru po povelu OFF CUT P100 Volba módu řízení a regulace 2 CT P900 Ukončení rychlého uvedení do provozu 1 C Pokud je zvoleno P0010 = 1, lze použí P000 (přísupová práva) a zvoli paramery, ke kerým se bude přisupova. Teno paramer aké umožňuje zvoli uživaelsky definovaný seznam paramerů pro rychlé uvedení do provozu. Na konci posupu pro rychlé uvedení měniče do provozu nasave P900 = 1, čímž provedee nezbyné výpočy paramerů mooru a všechny osaní paramery (nezahrnué v P0010=1) nasavíe zpě na výchozí hodnoy. POZNÁMKA Informace se vzahují pouze k rychlému uvedení do provozu. Obnovi ovární nasavení Slouží k nasavení všech paramerů na výchozí hodnoy. Provede se následujícím nasavením ěcho paramerů: Se P0010 = 0 Se P0970 = 1 POZNÁMKA Proces obnovení nasavení rvá zhruba 10 sekund. 10 6SL298-0BA11-0BP0

11 04/0 Paramery Sedmisegmenový displej Obrázek znázorňuje uspořádání sedmisegmenového displeje: Segmen Bi Segmen Bi Význam jednolivých biů na displeji je popsán v paramerech savu a řídicích výrazů. 6SL298-0BA11-0BP0 11

12 Paramery 04/0 1. Popis paramerů r0000 Displej jednoky Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: VIDITELNÉ_VŽDY Max: - 1 Zobrazení výsupu zvoleného uživaelem v P0005. Siskem lačíka Fn na déle než 2 sekundy můžeme zobrazi hodnoy napěí sejnosměrného meziobvodu, výsupního kmioču, výsupního proudu a zvoleného nasavení r0000 (definovaného v P0005). r0002 Sav jednoky Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazuje akuální sav jednoky. Možnosi nasavení: 0 Režim uvedení do provozu (P0010!= 0) 1 Jednoka připravena 2 Porucha jednoky Spoušění jednoky (Přípravné nabíjení sejnosměrného meziobvodu) 4 Chod mooru 5 Vypínání (doběh mooru) Závislos: Sav je zobrazen pouze při přípravném nabíjení sejnosměrného meziobvodu. P000 ová práva Min: 1 ProvSav: CUT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 1 Skupina: VIDITELNÉ_VŽDY Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 4 1 Definuje úroveň přísupových práv ke skupinám paramerů. Pro věšinu aplikací je dosačující výchozí nasavení (sandard). Možnosi nasavení: 1 Sandardní: Umožňuje přísup k nejčasěji používaným paramerům. 2 Rozšířené: Umožňuje rozšířený přísup, např. k I/O funkcím měniče. Experní: Pouze pro odborníky. 4 vyhrazeno P0004 Filr paramerů Min: 0 ProvSav: CUT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: VIDITELNÉ_VŽDY Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 21 Filruje dosupné paramery podle funkčnosi, čímž je dosaženo přesněji zaměřeného přísupu ke spušění. Možnosi nasavení: 0 Všechny paramery 2 Měnič Moor 7 Povely, binární I/O 8 ADC 10 Kanál žádané hodnoy / RFG 12 Prvky jednoky 1 Řízení mooru 20 Komunikace 21 Výsražná hlášení / upozornění / sledování Příklad: P0004 = 8 zobrazí pouze paramery ADC. P0005 Výběr displeje Min: 2 ProvSav: CUT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 21 2 Skupina: NAST_ POHONU Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 4000 Vybere displej pro paramer r0000 (displej jednoky). Běžné nasavení: 21 Akuální kmioče 25 Výsupní napěí 26 Napěí sejnosměrného meziobvodu 27 Výsupní proud Upozornění: Tao nasavení se vzahují pouze k paramerům určeným pouze ke čení ( rxxxx ) Další informace: Viz příslušný popis paramerů rxxxx. 12 6SL298-0BA11-0BP0

13 04/0 Paramery P0010 Volba savu měniče Min: 0 ProvSav: CT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: VIDITELNÉ_VŽDY Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 0 1 Filruje paramery ak, že jsou vybrány pouze y, keré se vzahují ke zvolené funkční skupině. Možnosi nasavení: 0 Připraveno 1 Rychlé uvedení do provozu 2 Měnič 29 Sažení 0 Tovární nasavení Závislos: Pro spušění měniče nasave na 0. k paramerům určuje aké paramer P000 (přísupová práva). P0010 = 1 Měnič může bý nasaven velmi snadno a rychle pomocí P0010 = 1. Dále jsou zobrazeny pouze důležié paramery (např.: P004, P005 ad.). Je nuné jednu po druhé nasavi hodnoy ěcho paramerů. Rychlé uvedení do provozu ukončíme a vniřní výpoče zahájíme nasavením P900 = 1 -. Paramery P0010 a P900 budou následně auomaicky nasaveny zpě na nulu. P0010 = 2 Určeno výhradně pro servisní účely. P0010 = 29 Pro přesunuí souboru parameru pomocí počíačového programu (např.: STARTER) nasaví program paramer P0010 na 29. Po ukončení sahování program nasaví paramer P0010 zpě na nulu. P0010 = 0 Pokud inicializujeme paramery měniče, paramer P0010 musí bý nasaven na 0. Inicializace paramerů se spusí nasavením parameru P0970 = 1. Měnič auomaicky obnoví výchozí hodnoy všech svých paramerů. Výhodou éo funkce je možnos začí znovu, pokud dojde k poížím během nasavování paramerů. P0014[] Režim ukládání Min: 0 ProvSav: UT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: - Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 1 Nasaví režim ukládání paramerů. Režim ukládání lze nasavi pro všechna rozhraní obsažená v Indexu. Možnosi nasavení: 0 Dočasné (RAM) 1 Trvalé (EEPROM) Index: P0014[0] : USS P0014[1] : vyhrazeno P0014[2] : vyhrazeno Součásí sériové komunikace může bý nezávislý požadavek na uložení (např. PKE biy prookolu USS), zadaný programovými násroji PLC nebo počíačovým programem, jako je např. STARTER. V níže uvedené abulce jsou uvedeny účinky na nasavení parameru P OP vždy uloží paramer do paměi EEPROM. 2. Samoný paramer P0014 bude vždy uchován v EEPROM.. Paramer P0014 nebude změněn obnovou ovárního nasavení (P0010 = 0 a P0971 = 1). 4. Paramer P0014 může bý přesunu během sahování (DOWNLOAD) (P0010 = 29). 5. Pokud je nasaveno Požadavek na uložení pomocí USS = dočasné (RAM) a P0014[x] = dočasné (RAM), lze přesunou všechny hodnoy parameru do rvalé paměi pomocí P Pokud Požadavek na uložení pomocí USS a P0014[x] nejsou v souladu, má nasavení parameru P0014[x] = uloži rvale (EEPROM) vždy vyšší prioriu. Požadavek na uložení pomocí USS EEPROM EEPROM RAM RAM Hodnoa P0014[x] RAM EEPROM RAM EEPROM Výsledek EEPROM EEPROM RAM EEPROM r0018 Verze firmwaru Min: - Typ da: U2 Jednoka: - Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení čísla verze insalovaného firmwaru. 6SL298-0BA11-0BP0 1

14 Paramery 04/0 r0019 CO/BO: Řídicí slovo OP Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - Zobrazení savu příkazů ovládacího panelu. Biová pole: Bi00 ON/OFF1 0 NE 1 ANO Bi01 OFF2: Elekrické vypnuí 0 ANO 1 NE Bi08 Krokování vpravo 0 NE 1 ANO Bi11 Reverzace (změna chodu oáčení) 0 NE 1 ANO Bi1 Moorpoenciomer zvýši 0 NE 1 ANO Bi14 Moorpoenciomer sníži 0 NE 1 ANO Jednolivým lačíkům lze přiřadi následující funkce: - ON/OFF1 (Zapnuí/Vypnuí1), - OFF2 (Vypnuí2), - JOG (Krokování), - REVERSE (Reverzace), - INCREASE (MOP up moorpoenciomer zvýši), - DECREASE (MOP down moorpoenciomer sníži) Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. r0020 CO: Žádaná hodnoa výsupního kmioču před RFG Min: - Typ da: Floa Jednoka: Hz Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení skuečného nasavení kmioču (výsupu z rampového generáoru). r0021 CO: Skuečný kmioče Min: - Typ da: Floa Jednoka: Hz Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: Zobrazení skuečné hodnoy výsupního kmioču (r0024) kromě skluzové kompenzace a omezení kmioču. r0024 CO: Skuečný výsupní kmioče Min: - Typ da: Floa Jednoka: Hz Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení skuečné hodnoy výsupního kmioču (včeně skluzové kompenzace a omezení kmioču). r0025 CO: Skuečné výsupní napěí Min: - Typ da: Floa Jednoka: V Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení efekivní hodnoy napěí napájeného na moor. r0026 CO: Skuečné filrované napěí ss meziobvodu Min: - Typ da: Floa Jednoka: V Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení napěí sejnosměrného meziobvodu. r0027 CO: Skuečný výsupní proud Min: - Typ da: Floa Jednoka: A Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení odhadované efekivní hodnoy proudu mooru [A]. r004 CO: Teploa mooru (i2) Min: - Typ da: Floa Jednoka: % Def: - Skupina: MOTOR Max: - 2 Zobrazení výpoču eploy mooru (model I2) jako procena maximální povolené hodnoy. Hodnoa vyšší než 100% znamená, že moor dosáhl své maximální povolené provozní eploy. V akovém případě se moor pokusí sníži zaížení mooru určené paramerem P0610 (reakce mooru na eplou I2). 14 6SL298-0BA11-0BP0

15 04/0 Paramery r0052 CO/BO: Savové slovo 1 Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - 2 Zobrazení prvního akivního savového slova měniče (v biovém formáu). Slovo může bý použio pro diagnosiku savu měniče. Biová pole: Bi00 Připraven k provozu 0 NE 1 ANO Bi01 Připraven k zapnuí 0 NE 1 ANO Bi02 Chod mooru 0 NE 1 ANO Bi0 Porucha 0 NE 1 ANO Bi04 OFF2 0 ANO 1 NE Bi05 OFF 0 ANO 1 NE Bi06 Blokování zapnuí 0 NE 1 ANO Bi07 Výsraha 0 NE 1 ANO Bi08 Odchylka skuečné hodnoy oáček 0 ANO 1 NE Bi09 Požadavek řízení z řídicího sysému 0 NE 1 ANO Bi10 f_ac >= P1082 (f_max) 0 NE 1 ANO Bi11 Upozornění: Proudové omezení 0 ANO 1 NE Bi12 Brzda mooru akivní 0 NE 1 ANO Bi1 Přeížení mooru 0 ANO 1 NE Bi14 Směr oáčení vpravo 0 NE 1 ANO Bi15 Přeížení měniče 0 ANO 1 NE Závislos: r0052 Bi00 - Bi02: Diagram savové posloupnosi diagram po připojení napájení nebo povelu ON/OFF1 : ==> viz níže Připojení napájení 1 r0052 Bi 00 0 Připraven ke spušění ON/OFF Přípravné nabíjení akivní r0052 Bi Připraven ke spušění 1 0 Povolení pulsu 1 Chod mooru r0052 Bi Konec doběhu r005 1 Bi 09 0 r0052 Bi0 "Porucha ": Výsup Biu (Porucha) bude změněn na digiální výsup (Nízký = Porucha, Vysoký = OK). 6SL298-0BA11-0BP0 15

16 Paramery 04/0 r0052 Bi08 "Odchylka skuečné hodnoy ": ==> viz níže ON OFF f f se Hz Hz Hz f ac Odchylka skuečné hodnoy Hz r Bi08 0 r0052 Bi10 "f_ac >= P1082 (f_max)" ==> viz paramer P1082 r0052 Bi12 "Brzda mooru akivní" ==> viz paramer P1215 r0052 Bi14 "Směr oáčení vpravo" ==> viz níže ON/OFF1 r0054 Bi 00 r0054 Bi 11 ON Reverzace f ac 0 Chod mooru r0052 Bi 02 Směr oáčení vpravo r0052 Bi 14 vlevo není definováno Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. 16 6SL298-0BA11-0BP0

17 04/0 Paramery r005 CO/BO: Savové slovo 2 Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - 2 Zobrazení druhého výrazu měniče (v biovém formáu). Biová pole: Bi00 DC brzda akivní 0 NE 1 ANO Bi01 f_ac > P2167 (f_off) 0 NE 1 ANO Bi02 f_ac > P1080 (f_min) 0 NE 1 ANO Bi06 f_ac >= nasavení (f_se) 0 NE 1 ANO Bi09 Konec rampy 0 NE 1 ANO Upozornění: r005 Bi00 "Sejnosměrné brždění " ==> viz paramer P12 r005 Bi01 "f_ac > P2167 (f_off)" ==> viz paramer P2167 r005 Bi02 "f_ac > P1080 (f_min)" ==> viz paramer P1080 r005 Bi06 "f_ac >= žádaná hodnoa (f_se)" ==> viz níže ON OFF f f se Hz f ac f ac f se r005 1 Bi06 0 r005 Bi09 "Konec doběhu" ==> viz níže ON OFF f f se f ac Konec doběhu r005 1 Bi09 0 Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. 6SL298-0BA11-0BP0 17

18 Paramery 04/0 r0054 CO/BO: Řídicí slovo 1 Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - Zobrazení prvního řídicího slova měniče (v biovém formáu). Slovo může bý použio pro indikaci, kerý příkaz je právě akivní. Biová pole: Bi00 ON/OFF1 0 NE 1 ANO Bi01 OFF2: Elekrické vypnuí 0 ANO 1 NE Bi02 OFF: Rychlé vypnuí 0 ANO 1 NE Bi0 Povolení pulsu 0 NE 1 ANO Bi04 Zapnuí RFG 0 NE 1 ANO Bi05 Sar RFG 0 NE 1 ANO Bi06 Zapnuí žádané hodnoy 0 NE 1 ANO Bi07 Nulování poruchy 0 NE 1 ANO Bi08 Krokování vpravo 0 NE 1 ANO Bi09 Krokování vlevo 0 NE 1 ANO Bi10 Požadavek řízení z řídicího sysému 0 NE 1 ANO Bi11 Reverzace (změna chodu oáčení) 0 NE 1 ANO Bi1 Moorpoenciomer zvýši 0 NE 1 ANO Bi14 Moorpoenciomer sníži 0 NE 1 ANO Bi15 Mísní ovládání / Dálkové ovládání 0 NE 1 ANO Upozornění: Paramer je idenický s paramerem r206, pokud je pomocí parameru P0700 nebo P0719 jako způsob ovládání zvoleno USS. Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. r0055 CO/BO: Řídicí slovo 2 Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - Zobrazení přídavného řídicího slova měniče (v biovém formáu). Slovo může bý použio pro indikaci, kerý příkaz je právě akivní. Biová pole: Bi00 Pevný kmioče Bi 0 0 NE 1 ANO Bi01 Pevný kmioče Bi 1 0 NE 1 ANO Bi02 Pevný kmioče Bi 2 0 NE 1 ANO Bi09 Ss brždění akivováno 0 NE 1 ANO Bi1 Exerní porucha 1 0 ANO 1 NE Upozornění: Paramer je idenický s paramerem r206, pokud je pomocí parameru P0700 nebo P0719 jako způsob ovládání zvoleno USS. Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. r0056 CO/BO: Savové slovo pro řízení mooru Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - 2 Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení savového slova pro řízení funkcí mooru (v biovém formáu). Slovo může bý použio pro diagnosiku savu měniče. Biová pole: Bi00 Ukončena inicializace řízení 0 NE 1 ANO Bi01 Ukončena demagneizace mooru 0 NE 1 ANO Bi02 Povolení pulsu 0 NE 1 ANO Bi04 Ukončena magneizace mooru 0 NE 1 ANO Bi05 Zvýšení počáečního napěí akivní 0 NE 1 ANO Bi06 Zvýšení poč. napěí při rozběhu akivní 0 NE 1 ANO Bi07 Kmioče je záporný 0 NE 1 ANO Bi08 Odbuzování mooru je akivní 0 NE 1 ANO Bi09 Omezení napěí 0 NE 1 ANO Bi10 Omezení skluzu 0 NE 1 ANO Bi1 Reguláor I-max je akivní 0 NE 1 ANO Bi14 Reguláor ss napěí je akivní 0 NE 1 ANO Upozornění: V okamžiku, kdy skuečný výsupní proud (r0027) překročí omezení proudu v parameru r0067, je akivován reguláor I-max (r0056 Bi1). Další informace: Viz popis sedmisegmenového displeje v Úvodu. 18 6SL298-0BA11-0BP0

19 04/0 Paramery r0067 CO: Skuečný maximální výsupní proud Min: - Typ da: Floa Jednoka: A Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení planého maximálního výsupního proudu měniče. P005 Moor Měnič P0640 r0209 Ochrana mooru Ochrana měniče Min r0067 Závislos: Tao hodnoa je ovlivněna paramerem P0640 (špičkový proud mooru), odlehčovací charakerisikou mooru a ochranou měniče. Chování měniče při dosažení maximálního výsupního proudu je dána paramery P0610 (epelná reakce mooru I2) a P0290 (chování měniče při přeížení). Normálně : - maximální proud (r0067) = jmenoviý proud mooru P005 x špičkový proud mooru P Je menší nebo roven maximálnímu proudu měniče r0209. Hodnou maximálního proudu lze sníži, indikuje-li epelný model mooru nebo měniče nebezpečí přehřáí. 6SL298-0BA11-0BP0 19

20 Paramery 04/0 P0100 Evropa / Severní Amerika Min: 0 ProvSav: C Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: NAST_ MENIČE Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: 2 1 Určuje, zda je nasavení výkonu uváděno v [kw] nebo [hp] (např. jmenoviý výkon mooru P007). Auomaicky se zde aké kromě referenčního kmioču P2000 provádí výchozí nasavení jmenoviého kmioču mooru P010 a maximálního kmioču P1082. Možnosi nasavení: 0 Evropa [kw], základní kmioče mooru 50 Hz 1 Severní Amerika [hp], základní kmioče mooru 60 Hz 2 Severní Amerika [kw], základní kmioče mooru 60 Hz Závislos: Kde: - Před provedením změny parameru nejdříve zasave jednoku (j. vypněe všechny impulsy). - Změna P0100 vynuluje všechny jmenovié paramery mooru, sejně jako osaní paramery závislé na jmenoviých paramerech mooru (viz P040 výpoče paramerů mooru). Změna P0100 přepíše nasavení přepínače DIP50/60 (umísění je znázorněno na obrázku): 1. Paramer P0100 má vyšší prioriu než přepínač DIP50/ Pokud je ovšem měnič opě připojen k síi a P0100 < 2, získá nasavení DIP50/60 prioriu a přepíše P Přepínač DIP50/60 nemá žádný účinek, je-li P0100 = 2. Přepínač DIP50/60 Resar Blokové schéma Quick commissioning P0010 = 1 Nasavení P0010 = 1 P0100 = 2? ano ano P0100 = 2? ne ne ne P0100 = 1? DIP50/60 = 50 Hz? ne ano ano Výkon v kw Výkon v kw Výkon v hp P0100 = 0 P0100 = 2 P0100 = 1 Upozornění: Nasavení P0100 na hodnou 2 (==> [kw], výchozí kmioče 60 [Hz]) není přepsáno nasavením přepínače DIP50/60 (viz obrázek nahoře). r0127 Analogový řídicí panel / Variana USS Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - 2 Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení variany řídicího panelu. Možnosi nasavení: 0 Analogový 1 USS 20 6SL298-0BA11-0BP0

21 04/0 Paramery r0200 Typ měniče (objednací číslo) Min: - Typ da: U2 Jednoka: - Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Tabulka s označením hardwarových varian. 6SL298-0BA11-0BP0 21

22 Paramery 04/0 Upozornění: Paramer r0200 = 0 znamená, že yp měniče nebyl idenifikován. P0201 Povrzení ypu měniče Min: 0 ProvSav: C Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: MĚNIČ Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 6555 Povrzení idenifikace ypu měniče. r0206 Jmenoviý výkon měniče [kw] / [hp] Min: - Typ da: Floa Jednoka: - Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení jmenoviého výkonu mooru z měniče. Závislos: Hodnoa je zobrazena v [kw] nebo [hp] dle nasavení P0100 (Evropa / Severní Amerika). r0206 [hp] = 0.75 r0206 [kw] 22 6SL298-0BA11-0BP0

23 04/0 Paramery r0207[] Jmenoviý proud měniče Min: - Typ da: Floa Jednoka: A Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení jmenoviého proudu měniče. Index: r0207[0] : Jmenoviý proud měniče r0207[1] : Jmenoviý VT proud (proměnný očivý momen) r0207[2] : Jmenoviý CT proud (konsanní očivý momen) Jmenoviý VT proud r0207[1] a jmenoviý CT proud r0207 [2] znázorňují odpovídající sandardní čyřpólový moor Siemens (IEC) pro zvolený zaěžovací cyklus (viz obr.). Paramery r0207[1], r0207[2] jsou výchozí hodnoou P005 spolu s aplikací CT/VT (zaěžovací cyklus). Pokud r0207[1] = r0207[2], pak není možné provés diferenciaci mezi aplikacemi CT/VT. Proud/výkon měniče % r % r0207[0] 100 % 85 % Jmenoviý proud měniče (rvalý) Základní záěžový proud (s možnosí přeížení) Krákodobý proud 60 s 00 s r0209 Maximální proud měniče Min: - Typ da: Floa Jednoka: A Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení maximálního výsupního proudu měniče. Závislos: Paramer r0209 závisí na odlehčení, keré je ovlivněno kmiočem impulsů P1800, okolní eploou a nadmořskou výškou. Daa k odlehčení jsou uvedena v NÁVODU K OBSLUZE. P0290 Chování měniče při přeížení Min: 0 ProvSav: CT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: MĚNIČ Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 1 Zobrazení chování měniče při vniřním přehřáí. Možnosi nasavení: 0 Sníži výsupní kmioče 1 Vypnou (F0004 / F0005) Závislos: Ochranu měniče před přeížením ovlivňují následující fyzikální hodnoy (viz obr.): - Teploa chladiče - I² měniče Chování měniče při přeížení P0290 i 2 Reguláor I-max A0505 F0005 Teploa chladiče F0004 Upozornění: P0290 = 0: - Snížení výsupního kmioču má smysl pouze v případě, že snížíme aké zaížení. To plaí např. pro VT aplikace s kvadraickou charakerisikou očivého momenu, jako jsou čerpadla nebo veniláory. - Pokud P0290 = 0, reguláor I-max bude v případě přehřáí působi na omezení výsupního proudu (r0067). Pokud eno posup nepovede k dosaečnému snížení vniřní eploy, dojde vždy k vypnuí. 6SL298-0BA11-0BP0 2

24 Paramery 04/0 P0295 Zpoždění vypnuí veniláoru Min: 0 ProvSav: CUT Typ da: U16 Jednoka: s Def: 0 Skupina: ANAL._VSTUP Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 600 Definuje zpoždění vypnuí veniláoru měniče v sekundách po zasavení jednoky. Nasavení na 0 znamená, že veniláor měniče se vypne zároveň se zasavením jednoky, edy není nasaveno žádné zpoždění. Model SINAMICS G110 FS A není vybaven veniláorem. P004 Jmenovié napěí mooru Min: 10 ProvSav: C Typ da: U16 Jednoka: V Def: 20 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenovié napěí mooru [V] na ypovém šíku. Na obrázku níže je ypický ypový šíek s příslušnými údaji o mooru. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Výsraha: Vložená daa z ypového šíku musí souhlasi s vinuím mooru (sar / dela). To znamená, že pokud moor používá vinuí dela, je řeba zada daa z ypového šíku dela. Třífázové zapojení mooru Síť 1AC 20 V Měnič W2 U1 U2 V1 V2 W1 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 20 V 400 V U1 V1 W1 Zapojení dela V1 W1 Zapojení sar Na obrázku nahoře by jmenovié napěí mooru (P004) bylo 20 V pro zapojení dela (do rojúhelníku) a 400 V pro zapojení sar (do hvězdy). Výchozí nasavení závisí na ypu měniče a jeho paramerech. 24 6SL298-0BA11-0BP0

25 04/0 Paramery P005 Jmenoviý proud mooru Min: 0.01 ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: A Def:.25 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenoviý proud mooru [A] na ypovém šíku viz obr. u parameru P004. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Maximální hodnoa parameru P005 závisí na maximálním proudu měniče r0209 a na ypu mooru: Asynchronní moor : P005 max, asyn = 2 r0209 Doporučuje se, aby poměr P005 (jmenoviý proud mooru) a r0207 (jmenoviý proud měniče) nebyl nižší než: V/f: 1 8 P005 r0207 Pokud je poměr jmenoviého proudu mooru P005 a poloviny maximálního proudu měniče (r0209) vyšší než 1,5, dojde k přídavnému odlehčení proudu. Jde o nezbynou ochranu měniče před vlnami harmonického proudu. r0209 I max,inv 0.7 r P005 r0209 Výchozí nasavení závisí na ypu měniče a jeho paramerech. P007 Jmenoviý výkon mooru Min: 0.01 ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: - Def: 0.12 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenoviý výkon mooru [kw/hp] na ypovém šíku. Závislos: Pokud P0100 = 1, hodnoy budou v [hp] viz obr. u parameru P004 (ypový šíek). Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Výchozí nasavení závisí na ypu měniče a jeho paramerech. P008 Jmenoviý účiník mooru cosphi Min: ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: - Def: Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenoviý účiník mooru (cosphi) na ypovém šíku viz obr. u parameru P004. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Paramer se zobrazuje, pouze pokud P0100 = 0 nebo 2, (výkon mooru uvedený v [kw]). Nasavení na 0 znamená, že hodnoa bude vypočena inerně. P009 Jmenoviá účinnos mooru Min: 0.0 ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: % Def: 0.0 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: 99.9 Jmenoviá účinnos mooru v [%] na ypovém šíku. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Paramer se zobrazuje, pouze pokud P0100 = 1, (j. výkon mooru uvedený v [hp]). Nasavení na 0 znamená, že hodnoa bude vypočena inerně. Další informace: Viz obr. u parameru P004 (ypový šíek). 6SL298-0BA11-0BP0 25

26 Paramery 04/0 P010 Jmenoviý kmioče mooru Min: ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: Hz Def: Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenoviý kmioče mooru v [Hz] na ypovém šíku. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Je-li paramer změněn, je auomaicky vypočen poče pólů mooru. Další informace: Viz obr. u parameru P004 (ypový šíek) P011 Jmenovié oáčky mooru Min: 0 ProvSav: C Typ da: U16 Jednoka: 1/min Def: 0 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenovié oáčky mooru v [rpm] na ypovém šíku. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Nasavení na 0 znamená, že hodnoa bude vypočena inerně. Skluzová kompenzace v řízení U/f vyžaduje pro správné fungování jmenovié oáčky mooru. Je-li paramer změněn, je auomaicky vypočen poče pólů mooru. Výchozí hodnoa závisí na ypu měniče a jeho paramerech. Další informace: Viz obr. u parameru P004 (ypový šíek) r00 Jmenoviý skluz mooru Min: - Typ da: Floa Jednoka: % Def: - Skupina: MOTOR Max: - Zobrazení jmenoviého skluzu mooru v [%] vzaženého k paramerům P010 (jmenoviý kmioče mooru) a P011 (jmenovié oáčky mooru). P011 P010 r01 r00 [%] = % P010 P05 Způsob chlazení mooru Min: 0 ProvSav: CT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: 1 Volba sysému chlazení mooru. Možnosi nasavení: 0 Vlasní chlazení: na hřídeli mooru je umísěn chladicí veniláor 1 Moor je chlazen samosaně napájeným veniláorem P040 Výpoče paramerů mooru Min: 0 ProvSav: CT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 1 Výpoče různých paramerů mooru (viz abulka): P040 = 1: - P046 Doba magneizace - P046 Doba demagneizace - P050 Odpor saorového vinuí - P116 Kmioče zvýšení napájecího napěí mooru - P2000 Referenční kmioče Možnosi nasavení: 0 Bez výpoču 1 Komplení paramerizace Teno paramer je nezbyný pro opimalizaci výkonu při uvádění měniče do provozu. 26 6SL298-0BA11-0BP0

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.

ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel. ČAOVÉ RELÉ PCM-07/ NÁVOD K OBLZE ZAMEL p. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland el. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelce.com, e-mail: markeing@zamel.pl POPI Vícefunkční časové

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Strana CZ Návod k používání obj. číslo.: 3ZX1012-0RW40-2DA1

Strana CZ Návod k používání obj. číslo.: 3ZX1012-0RW40-2DA1 SIRIUS Sofsaréry 3RW40 3RW402 3RW403 3RW404 EN/ 60947-4-2 Sofsaréry 3RW40 Srana CZ Návod k používání obj. číslo.: 3ZX12-0RW40-2DA1 2-4 Grafická čás - 8 Bezpečnosní pokyny a uvádění do provozu ve výbušném

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po sisknuí libovolného lačíka dojde k auomaickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi sikovaný ermosa, kerý je možné ovláda na dálku pomocí SMS

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Návod k použití. easy / easy compact / easy split. elektronické digitální termostaty s řízením odmrazování

Návod k použití. easy / easy compact / easy split. elektronické digitální termostaty s řízením odmrazování easy / easy compac / easy spli elekronické digiální ermosay s řízením odmrazování Návod k použií NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER READ CAREFULLY IN THE TEXT! Inegraed Conrol Soluions & Energy Savings

Více

Bipolární tranzistor jako

Bipolární tranzistor jako Elekronické součásky - laboraorní cvičení 1 Bipolární ranzisor jako Úkol: 1. Bipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi. 2. Unipolární ranzisor jako řízený odpor (spínač) ověření činnosi.

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j.

+ b) = R R R R 3. vystup. vstup. 1. Hodnota proudu protékajícího odporem R2 činí: 2. Aby oba obvody byly ekvivalentní musí nastávat m.j. . odnoa proudu proékajícího odporem činí: I I [ ] I I I I. b oba obvod bl ekvivalenní musí nasáva m.j. vzah: ( ). Obvod se svorkami nahrazujeme Noronovým bipólem (skuečný zdroj proudu). odnoa proudu bude

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé

Více

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw s,12 kw - 11 kw Návod k obsluze - stručný Vydání 7/4 Uživatelská dokumentace Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání 7/4 Výstrahy, upozornění a poznámky Cílem následujících výstrah, upozornění a poznámek

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001 .2.29 Bezpečnos hemikýh výrob N Základní pojmy z regulae a řízení proesů Per Zámosný mísnos: A-72a el.: 4222 e-mail: per.zamosny@vsh.z Účel regulae Základní pojmy Dynamiké modely regulačníh obvodů Reakor

Více

Elektronická a řídicí relé Bezpečnostní moduly

Elektronická a řídicí relé Bezpečnostní moduly www.moeller.cz www.easy-mfd.cz Elekronická a řídicí relé Bezpečnosní moduly Řídicí sysémy pro řízení srojů a echnologických procesů. HMI-PLC a PLC založená na PC Kombinovaná HMI-PLC Modulární PLC Kompakní

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin

Nové jistiãe do 630 A Compact NR Merlin Gerin Nové jisiãe do 630 A Compac NR Merlin Gerin S elekrickou energií dokážeme více. Compac NR Obsah srana Pfiehled pfiísrojû znaãky Merlin Gerin do 630 A 2 a 3 Jisiãe Compac NR 4 aï 24 Funkce a charakerisiky

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY 13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY analogový osciloskop (základní paramery, blokové schéma, spoušěná časová základna princip synchronizace, pasivní sonda k osciloskopu, dvoukanálový osciloskop

Více

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém Konferenční sysémy MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém www.boschsecriy.cz Inovační řícívkový reprodkor Vynikající reprodkce řeči a hdby Žádné kompromisy mezi

Více

Uživatelský manuál. EVD evolution. Ovladač elektronického expanzního ventilu. Integrated Control Solutions & Energy Savings

Uživatelský manuál. EVD evolution. Ovladač elektronického expanzního ventilu. Integrated Control Solutions & Energy Savings EVD evoluion Ovladač elekronického expanzního venilu Uživaelský manuál NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER READ CAREFULLY IN THE TEXT! Inegraed Conrol Soluions & Energy Savings VAROVÁNÍ LIKVIDACE Firma

Více

Úloha IV.E... už to bublá!

Úloha IV.E... už to bublá! Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku Milan Vůjek Elekronická měření pro aplikovanou fyziku Předkládaný kompilá je určen k výuce sudenů oboru Aplikovaná fyzika. Podává přehled o základních principech elekronických měření a problemaice měření,

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

MICROMASTER 430 7,5 kw - 250 kw

MICROMASTER 430 7,5 kw - 250 kw 7,5 kw - 25 kw Návod k obsluze - stru ný Vydání 2/6 U ivatelsk dokumentace Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání 2/6 Výstrahy, upozornění a poznámky Cílem následujících výstrah, upozornění a poznámek

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Multifunkèní digitální termostat TER-6. Návod k obluze. Obsah. 1. Døíve, ne zaènete... 1. Døíve, ne zaènete... strana TER-6

Multifunkèní digitální termostat TER-6. Návod k obluze. Obsah. 1. Døíve, ne zaènete... 1. Døíve, ne zaènete... strana TER-6 Mulifunkèní digiální ermosa ìkujeme Vám, e jse si zakoupili eno pøísroj. dmìnou za Vaši projevenou dùvìru Vámbudou vysoké echnické a funkèní vlasnosi, keré eno výrobek poskyuje. Vìøíme, e Vámeno návod

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K 1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Minia. Aplikační příručka Spínací přístroje. www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C. Změny vyhrazeny

Minia. Aplikační příručka Spínací přístroje. www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk SP3-2014-C Změny vyhrazeny Minia Aplikační příručka www.oez.cz www.oez.sk eoreická čás Minia OBSAH EOREICKÁ ČÁS 1. Základní paramery spínacích přísrojů... 3 1.1. yp a poče hlavních

Více

Polovodicova. Rele 2008/2009

Polovodicova. Rele 2008/2009 So Re olovodicova v Rele 2008/2009 AUTOMATIZAČNÍ KOMONENTY, UVEDENÉ V TÉTO KAITOLE, JSOU VÝROBKY FIRMY CARLO GAVAZZI (DÁLE JEN CG), KTEROU ENIKA.CZ S.R.O V ČESKÉ REUBLICE VÝHRADNĚ ZASTUUJE. vůli přehlednosi

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Informace pro objednání

Informace pro objednání Časové relé DIN 17,5 - mm -M/-S/-A Časové relé s monáží na DIN lišu, sandard 17,5-mm, mulifunkční Univerzální napájecí napěí 24 až 230 VAC / 24 až 48 VDC Unikání bezpečnosní mechanismus zamezující neoprávněné

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly

Vnitřní hvězdice / Torx Optimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální p enos síly Vniřní hvězdice / Torx Opimální přenos síly Nízké opořebení Nízké přílačné síly Bez «came-ou» efeku Vniřní hvězdice podle ISO 10664 - Technické výhody-ekonomická

Více

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola Varnsdorf PRAKTKA z FOTOVOTAKY ng. Per BANNERT Tao publikace vznikla v rámci projeku: Solární foovolaický sysém a Zelená energie v Českém Švýcarsku a jeho

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

7. CVIČENÍ - 1 - Témata:

7. CVIČENÍ - 1 - Témata: České vsoké čení echnické v Praze Fakla informačních echnologií Kaedra číslicového návrh Doc.Ing. Kaeřina Hniová, CSc. Kaeřina Hniová POZNÁMKY 7. CVIČENÍ Témaa: 7. Nespojié regláor 7.1Nespojié regláor

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Modulační techniky pro víceúrovňové střídače

Modulační techniky pro víceúrovňové střídače ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakula elekroechnická Kaedra elekrických pohonů a rakce DIPLOMOVÁ PRÁCE ADIP25 Modulační echniky pro víceúrovňové sřídače Sudijní program: Elekroechnika, energeika

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém Rekonsrukce věrání byových domů CTB ineligenní DCV sysém Cenrální podlakové Skříň je z ocelového pozinkového plechu. Je opařena černým epoxidovým náěrem. Všechny modely jsou vybaveny ochrannou síí proi

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

www.elkoep.sk ELKO EP Russia ELKO EP Poland ELKO EP Ukraine ELKO EP Czech Republic ELKO EP Germany ELKO EP Austria ELKO EP Espana ELKO EP Slovakia

www.elkoep.sk ELKO EP Russia ELKO EP Poland ELKO EP Ukraine ELKO EP Czech Republic ELKO EP Germany ELKO EP Austria ELKO EP Espana ELKO EP Slovakia MODUOV M MODUOVÉ ODUOVÉ EEKTROICKÉ EEKTROICKÉ PRÍTROJE P RÍTROJE Í OJJ EKO EP Russia T EC H I C K Ý K ATA ÓG EKO EP Poland EKO EP Germany EKO EP Ausria ~ EKO EP Espana MODUOVÉ M D O ÉE EEKTROICKÉ E T O

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace Voltmetr pro elektromobil Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Hardwarové řešení a technické parametry...3 2. Připojení měřených napětí a ovládání...4

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více