Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110"

Transkript

1 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110

2 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k základním informacím pořebným pro insalaci a nasavení frekvenčního měniče SINAMICS G110. Návod k obsluze Návod k obsluze poskyuje informace o provozu měniče kmioču SINAMICS G110 včeně insalace, uvedení do provozu, způsobů řízení, srukury sysémových paramerů, vyhledávání a odsraňování problémů, echnických údajů a doplňků měniče. Seznam paramerů Seznam paramerů zahrnuje podrobný popis všech paramerů měniče kmioču SINAMICS G110, seřazených podle čísel. Kaalogy V Kaalogu naleznee jak veškeré informace nezbyné pro volbu správného měniče, ak volielné součási série výrobků SINAMICS G110.

3 Paramery 1 Poruchová a výsražná hlášení 2 Příloha SINAMICS G W - kw Seznam paramerů Příručka uživaele Planos pro: Vydání 04/0 Typ měniče SINAMICS G110 Sofware V1.0 Vydání 04/0

4 Důležié informace 04/0 Důležié informace Teno Seznam paramerů lze použí pouze v kombinaci s Návodem k obsluze výrobku SINAMICS G110. UPOZORNĚNÍ Věnuje prosím zvýšenou pozornos výsrahám, upozorněním, varováním a poznámkám obsaženým v Návodu k obsluze. Návod k obsluze naleznee na CD s dokumenací, keré si můžee objedna prosřednicvím svého zasoupení společnosi Siemens pod číslem obj. 6SL271-0CA00-0AG0. Návod k obsluze si aké můžee sáhnou z našich inerneových sránek na adrese hp://www.siemens.com/sinamics. Schváleno Oddělením pro sofware a školení pro DIN ISO 9001, reg. č Je zakázáno rozmnožova, přenáše nebo užíva eno dokumen nebo jeho čási bez písemného souhlasu. Porušením ohoo usanovení vzniká odpovědnos za způsobené škody. Všechna práva včeně práv spojených s udělením paenu nebo regisrací užiného vzoru či konsrukčního návrhu jsou vyhrazena. Siemens AG 200. All Righs Reserved. SINAMICS je regisrovanou ochrannou známkou společnosi Siemens Výrobek může disponova i funkcemi, jejichž popis není součásí éo příručky. Tao skuečnos však nezakládá povinnos výrobce poskyova yo funkce s novým ovládáním nebo při opravě. Výrobce ověřil, že obsah ohoo dokumenu odpovídá popisovanému hardwaru a sofwaru. Přeso se mohou vyskynou odlišnosi; soprocenní shodu nelze zaruči. Informace obsažené v éo dokumenaci podléhají pravidelním revizím a veškeré zjišěné nezbyné úpravy budou jsou zahrnuy do příších vydání. Uvíáme všechny návrhy na zlepšení. Manuály firmy Siemens se isknou na papír bez obsahu chloru, vyrobený z rvale udržielné suroviny. Při isku a vázání se nepoužívají žádná rozpoušědla. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění. Vyišěno ve Spolkové republice Německo. Siemens-Akiengesellschaf. SINAMICS G110 Seznam paramerů 4 6SL298-0BA11-0BP0

5 04/0 Obsah Obsah 1 Paramery Úvod do Sysému paramerů výrobku SINAMICS G Rychlé uvedení do provozu (P0010=1) Popis paramerů Poruchová a výsražná hlášení Poruchová hlášení Výsražná hlášení Příloha Seznam použiých zkraek SL298-0BA11-0BP0 5

6

7 04/0 Paramery 1 Paramery 1.1 Úvod do Sysému paramerů výrobku SINAMICS G110 Způsob popisu paramerů je naznačen v následující abulce: 1 Par č. 2 Název parameru 9 Min: [index] ProvSav: 5 Typ da: 7 Jednoka: 10 Def: 4 Skupina: 6 Akivní: 8 RychUved: 11 Max: 1 Popis: 12 přísup: 2 1. Číslo parameru Označuje číslo příslušného parameru. Užívají se čyřčíselné kódy v rozmezí od 0000 do Čísla, jimž předchází označení písmenem r, označují paramery určené pouze ke čení, jež pouze zobrazují určiou hodnou, ale nemohou bý změněny přímo zadáním jiné hodnoy pro oo číslo parameru (v akových případech se v hlavičce popisu parameru zadává pomlčka - v bodech Jednoka, Min, Def a Max. Před všechny osaní paramery se zadává písmeno P. Hodnoy ěcho paramerů mohou bý měněny přímo, a o v rozsahu určeném hodnoami Min a Max v hlavičce. [index] označuje, že jde o indexový paramer a specifikuje číslo dosupných indexů. 2. Název parameru Označuje název příslušného parameru. Sysém BICO není měničem SINAMICS G110 podporován. Názvy paramerů nebyly měněny, aby byla zaručena jejich použielnos napříč celým spekrem různých ypů měničů.. ProvSav Provozní sav měniče. Exisují ři možnosi: Uvedení do provozu C Chod U Připraven ke spušění T Tao kaegorie označuje, kdy je možné paramer upravova. Lze uvés jeden, dva nebo všechny ři savy. Jsou-li uvedeny všechny ři savy, znamená o, že lze měni nasavení ohoo parameru ve všech řech savech měniče. 4. Skupina Označuje funkční skupinu součásky. Poznámka Paramer P0004 (paramerový filr) působí jako filr a směruje přísup k paramerům podle zvolené funkční skupiny. 6SL298-0BA11-0BP0 7

8 Paramery 04/0 5. Typ da Následující abulka uvádí dosupné ypy da: Značení Význam U16 U2 I16 I2 floa 16-bi bez znaménka 2-bi bez znaménka 16-bi celé číslo 2-bi celé číslo Pohyblivá čárka (floaing poin) 6. Akivní Označuje, zda Okamžiě se změny hodno parameru projeví ihned po zadání, nebo Povrdi je nuné nejdříve sisknou lačíko P na operačním panelu OP 7. Jednoka Označuje jednoku pro hodnoy příslušného parameru. 8. RychUved Označuje, zda může bý daný paramer změněn během rychlého uvedení do provozu, či nikoli (Ano nebo Ne), j. v době, kdy je P0010 (skupina paramerů pro uvedení do provozu ) nasaven na 1 (rychlé uvedení do provozu). 9. Min Označuje minimální hodnou, na kerou může bý nasaven daný paramer. 10. Def Označuje výchozí hodnou, j. hodnou, kerá je použia, nezadá-li uživael sám jinou hodnou pro daný paramer. 11. Max Označuje maximální hodnou, na kerou může bý nasaven daný paramer. 12. Označuje úroveň přísupových práv uživaele. Exisují ři úrovně: sandardní, rozšířená a experní. Poče paramerů, keré se objevují ve všech funkčních skupinách, závisí na přísupových právech nasavených v P000 (přísupová práva). 8 6SL298-0BA11-0BP0

9 04/0 Paramery 1. Popis Popis parameru je rozdělen na níže uvedené čási. Někeré z ěcho čásí jsou volielné a budou vynechány v závislosi na konkréním případu. Popis: Nákres: Nasavení: Příklad: Závislos: Kráké vysvělení funkce parameru. Pokud je o možné, jsou účinky parameru znázorněny na křivce charakerisiky. Seznam možných nasavení. Obsahuje kaegorie Možnosi nasavení, Běžné nasavení, Index a Biová pole. Volielný příklad účinků určiého nasavení parameru. Podmínky, keré musí bý splněny v souvislosi s ímo paramerem. Zahrnuje aké případné zvlášní účinky, kerými eno paramer ovlivňuje jiný paramer nebo paramery, případně jimiž jiné paramery působí na daný paramer. Výsraha / Varování / Upozornění / Důležié informace, jimiž je nuno se řídi, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození vybavení / speciální informace, jimiž je nuno se řídi, aby nedošlo k poížím / pomocné informace pro uživaele Další informace: Další zdroje podrobnějších informací o příslušném parameru. 6SL298-0BA11-0BP0 9

10 Paramery 04/0 1.2 Rychlé uvedení do provozu (P0010=1) Rychlé uvedení měniče do provozu vyžaduje následující paramery (P0010=1): Číslo Název ProvSav P0100 Evropa / Severní Amerika 1 C P004 Jmenovié napěí mooru 1 C P005 Jmenoviý proud mooru 1 C P007 Jmenoviý výkon mooru 1 C P008 Jmenoviý účiník mooru cosphi C P009 Jmenoviá účinnos mooru C P010 Jmenoviý kmioče mooru 1 C P011 Jmenovié oáčky mooru 1 C P05 Způsob chlazení mooru CT P0640 Špičkový proud mooru [%] CUT P0700 Způsob ovládání měniče 1 CT P1000 Výběr zdroje žádané hodnoy 1 CT P1080 Minimální hodnoa výsupního kmioču 1 CUT P1082 Maximální hodnoa výsupního kmioču 1 CT P1120 Doba rozběhu mooru 1 CUT P1121 Doba doběhu mooru 1 CUT P115 Doba doběhu mooru po povelu OFF CUT P100 Volba módu řízení a regulace 2 CT P900 Ukončení rychlého uvedení do provozu 1 C Pokud je zvoleno P0010 = 1, lze použí P000 (přísupová práva) a zvoli paramery, ke kerým se bude přisupova. Teno paramer aké umožňuje zvoli uživaelsky definovaný seznam paramerů pro rychlé uvedení do provozu. Na konci posupu pro rychlé uvedení měniče do provozu nasave P900 = 1, čímž provedee nezbyné výpočy paramerů mooru a všechny osaní paramery (nezahrnué v P0010=1) nasavíe zpě na výchozí hodnoy. POZNÁMKA Informace se vzahují pouze k rychlému uvedení do provozu. Obnovi ovární nasavení Slouží k nasavení všech paramerů na výchozí hodnoy. Provede se následujícím nasavením ěcho paramerů: Se P0010 = 0 Se P0970 = 1 POZNÁMKA Proces obnovení nasavení rvá zhruba 10 sekund. 10 6SL298-0BA11-0BP0

11 04/0 Paramery Sedmisegmenový displej Obrázek znázorňuje uspořádání sedmisegmenového displeje: Segmen Bi Segmen Bi Význam jednolivých biů na displeji je popsán v paramerech savu a řídicích výrazů. 6SL298-0BA11-0BP0 11

12 Paramery 04/0 1. Popis paramerů r0000 Displej jednoky Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: VIDITELNÉ_VŽDY Max: - 1 Zobrazení výsupu zvoleného uživaelem v P0005. Siskem lačíka Fn na déle než 2 sekundy můžeme zobrazi hodnoy napěí sejnosměrného meziobvodu, výsupního kmioču, výsupního proudu a zvoleného nasavení r0000 (definovaného v P0005). r0002 Sav jednoky Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazuje akuální sav jednoky. Možnosi nasavení: 0 Režim uvedení do provozu (P0010!= 0) 1 Jednoka připravena 2 Porucha jednoky Spoušění jednoky (Přípravné nabíjení sejnosměrného meziobvodu) 4 Chod mooru 5 Vypínání (doběh mooru) Závislos: Sav je zobrazen pouze při přípravném nabíjení sejnosměrného meziobvodu. P000 ová práva Min: 1 ProvSav: CUT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 1 Skupina: VIDITELNÉ_VŽDY Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 4 1 Definuje úroveň přísupových práv ke skupinám paramerů. Pro věšinu aplikací je dosačující výchozí nasavení (sandard). Možnosi nasavení: 1 Sandardní: Umožňuje přísup k nejčasěji používaným paramerům. 2 Rozšířené: Umožňuje rozšířený přísup, např. k I/O funkcím měniče. Experní: Pouze pro odborníky. 4 vyhrazeno P0004 Filr paramerů Min: 0 ProvSav: CUT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: VIDITELNÉ_VŽDY Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 21 Filruje dosupné paramery podle funkčnosi, čímž je dosaženo přesněji zaměřeného přísupu ke spušění. Možnosi nasavení: 0 Všechny paramery 2 Měnič Moor 7 Povely, binární I/O 8 ADC 10 Kanál žádané hodnoy / RFG 12 Prvky jednoky 1 Řízení mooru 20 Komunikace 21 Výsražná hlášení / upozornění / sledování Příklad: P0004 = 8 zobrazí pouze paramery ADC. P0005 Výběr displeje Min: 2 ProvSav: CUT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 21 2 Skupina: NAST_ POHONU Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 4000 Vybere displej pro paramer r0000 (displej jednoky). Běžné nasavení: 21 Akuální kmioče 25 Výsupní napěí 26 Napěí sejnosměrného meziobvodu 27 Výsupní proud Upozornění: Tao nasavení se vzahují pouze k paramerům určeným pouze ke čení ( rxxxx ) Další informace: Viz příslušný popis paramerů rxxxx. 12 6SL298-0BA11-0BP0

13 04/0 Paramery P0010 Volba savu měniče Min: 0 ProvSav: CT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: VIDITELNÉ_VŽDY Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 0 1 Filruje paramery ak, že jsou vybrány pouze y, keré se vzahují ke zvolené funkční skupině. Možnosi nasavení: 0 Připraveno 1 Rychlé uvedení do provozu 2 Měnič 29 Sažení 0 Tovární nasavení Závislos: Pro spušění měniče nasave na 0. k paramerům určuje aké paramer P000 (přísupová práva). P0010 = 1 Měnič může bý nasaven velmi snadno a rychle pomocí P0010 = 1. Dále jsou zobrazeny pouze důležié paramery (např.: P004, P005 ad.). Je nuné jednu po druhé nasavi hodnoy ěcho paramerů. Rychlé uvedení do provozu ukončíme a vniřní výpoče zahájíme nasavením P900 = 1 -. Paramery P0010 a P900 budou následně auomaicky nasaveny zpě na nulu. P0010 = 2 Určeno výhradně pro servisní účely. P0010 = 29 Pro přesunuí souboru parameru pomocí počíačového programu (např.: STARTER) nasaví program paramer P0010 na 29. Po ukončení sahování program nasaví paramer P0010 zpě na nulu. P0010 = 0 Pokud inicializujeme paramery měniče, paramer P0010 musí bý nasaven na 0. Inicializace paramerů se spusí nasavením parameru P0970 = 1. Měnič auomaicky obnoví výchozí hodnoy všech svých paramerů. Výhodou éo funkce je možnos začí znovu, pokud dojde k poížím během nasavování paramerů. P0014[] Režim ukládání Min: 0 ProvSav: UT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: - Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 1 Nasaví režim ukládání paramerů. Režim ukládání lze nasavi pro všechna rozhraní obsažená v Indexu. Možnosi nasavení: 0 Dočasné (RAM) 1 Trvalé (EEPROM) Index: P0014[0] : USS P0014[1] : vyhrazeno P0014[2] : vyhrazeno Součásí sériové komunikace může bý nezávislý požadavek na uložení (např. PKE biy prookolu USS), zadaný programovými násroji PLC nebo počíačovým programem, jako je např. STARTER. V níže uvedené abulce jsou uvedeny účinky na nasavení parameru P OP vždy uloží paramer do paměi EEPROM. 2. Samoný paramer P0014 bude vždy uchován v EEPROM.. Paramer P0014 nebude změněn obnovou ovárního nasavení (P0010 = 0 a P0971 = 1). 4. Paramer P0014 může bý přesunu během sahování (DOWNLOAD) (P0010 = 29). 5. Pokud je nasaveno Požadavek na uložení pomocí USS = dočasné (RAM) a P0014[x] = dočasné (RAM), lze přesunou všechny hodnoy parameru do rvalé paměi pomocí P Pokud Požadavek na uložení pomocí USS a P0014[x] nejsou v souladu, má nasavení parameru P0014[x] = uloži rvale (EEPROM) vždy vyšší prioriu. Požadavek na uložení pomocí USS EEPROM EEPROM RAM RAM Hodnoa P0014[x] RAM EEPROM RAM EEPROM Výsledek EEPROM EEPROM RAM EEPROM r0018 Verze firmwaru Min: - Typ da: U2 Jednoka: - Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení čísla verze insalovaného firmwaru. 6SL298-0BA11-0BP0 1

14 Paramery 04/0 r0019 CO/BO: Řídicí slovo OP Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - Zobrazení savu příkazů ovládacího panelu. Biová pole: Bi00 ON/OFF1 0 NE 1 ANO Bi01 OFF2: Elekrické vypnuí 0 ANO 1 NE Bi08 Krokování vpravo 0 NE 1 ANO Bi11 Reverzace (změna chodu oáčení) 0 NE 1 ANO Bi1 Moorpoenciomer zvýši 0 NE 1 ANO Bi14 Moorpoenciomer sníži 0 NE 1 ANO Jednolivým lačíkům lze přiřadi následující funkce: - ON/OFF1 (Zapnuí/Vypnuí1), - OFF2 (Vypnuí2), - JOG (Krokování), - REVERSE (Reverzace), - INCREASE (MOP up moorpoenciomer zvýši), - DECREASE (MOP down moorpoenciomer sníži) Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. r0020 CO: Žádaná hodnoa výsupního kmioču před RFG Min: - Typ da: Floa Jednoka: Hz Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení skuečného nasavení kmioču (výsupu z rampového generáoru). r0021 CO: Skuečný kmioče Min: - Typ da: Floa Jednoka: Hz Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: Zobrazení skuečné hodnoy výsupního kmioču (r0024) kromě skluzové kompenzace a omezení kmioču. r0024 CO: Skuečný výsupní kmioče Min: - Typ da: Floa Jednoka: Hz Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení skuečné hodnoy výsupního kmioču (včeně skluzové kompenzace a omezení kmioču). r0025 CO: Skuečné výsupní napěí Min: - Typ da: Floa Jednoka: V Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení efekivní hodnoy napěí napájeného na moor. r0026 CO: Skuečné filrované napěí ss meziobvodu Min: - Typ da: Floa Jednoka: V Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení napěí sejnosměrného meziobvodu. r0027 CO: Skuečný výsupní proud Min: - Typ da: Floa Jednoka: A Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení odhadované efekivní hodnoy proudu mooru [A]. r004 CO: Teploa mooru (i2) Min: - Typ da: Floa Jednoka: % Def: - Skupina: MOTOR Max: - 2 Zobrazení výpoču eploy mooru (model I2) jako procena maximální povolené hodnoy. Hodnoa vyšší než 100% znamená, že moor dosáhl své maximální povolené provozní eploy. V akovém případě se moor pokusí sníži zaížení mooru určené paramerem P0610 (reakce mooru na eplou I2). 14 6SL298-0BA11-0BP0

15 04/0 Paramery r0052 CO/BO: Savové slovo 1 Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - 2 Zobrazení prvního akivního savového slova měniče (v biovém formáu). Slovo může bý použio pro diagnosiku savu měniče. Biová pole: Bi00 Připraven k provozu 0 NE 1 ANO Bi01 Připraven k zapnuí 0 NE 1 ANO Bi02 Chod mooru 0 NE 1 ANO Bi0 Porucha 0 NE 1 ANO Bi04 OFF2 0 ANO 1 NE Bi05 OFF 0 ANO 1 NE Bi06 Blokování zapnuí 0 NE 1 ANO Bi07 Výsraha 0 NE 1 ANO Bi08 Odchylka skuečné hodnoy oáček 0 ANO 1 NE Bi09 Požadavek řízení z řídicího sysému 0 NE 1 ANO Bi10 f_ac >= P1082 (f_max) 0 NE 1 ANO Bi11 Upozornění: Proudové omezení 0 ANO 1 NE Bi12 Brzda mooru akivní 0 NE 1 ANO Bi1 Přeížení mooru 0 ANO 1 NE Bi14 Směr oáčení vpravo 0 NE 1 ANO Bi15 Přeížení měniče 0 ANO 1 NE Závislos: r0052 Bi00 - Bi02: Diagram savové posloupnosi diagram po připojení napájení nebo povelu ON/OFF1 : ==> viz níže Připojení napájení 1 r0052 Bi 00 0 Připraven ke spušění ON/OFF Přípravné nabíjení akivní r0052 Bi Připraven ke spušění 1 0 Povolení pulsu 1 Chod mooru r0052 Bi Konec doběhu r005 1 Bi 09 0 r0052 Bi0 "Porucha ": Výsup Biu (Porucha) bude změněn na digiální výsup (Nízký = Porucha, Vysoký = OK). 6SL298-0BA11-0BP0 15

16 Paramery 04/0 r0052 Bi08 "Odchylka skuečné hodnoy ": ==> viz níže ON OFF f f se Hz Hz Hz f ac Odchylka skuečné hodnoy Hz r Bi08 0 r0052 Bi10 "f_ac >= P1082 (f_max)" ==> viz paramer P1082 r0052 Bi12 "Brzda mooru akivní" ==> viz paramer P1215 r0052 Bi14 "Směr oáčení vpravo" ==> viz níže ON/OFF1 r0054 Bi 00 r0054 Bi 11 ON Reverzace f ac 0 Chod mooru r0052 Bi 02 Směr oáčení vpravo r0052 Bi 14 vlevo není definováno Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. 16 6SL298-0BA11-0BP0

17 04/0 Paramery r005 CO/BO: Savové slovo 2 Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - 2 Zobrazení druhého výrazu měniče (v biovém formáu). Biová pole: Bi00 DC brzda akivní 0 NE 1 ANO Bi01 f_ac > P2167 (f_off) 0 NE 1 ANO Bi02 f_ac > P1080 (f_min) 0 NE 1 ANO Bi06 f_ac >= nasavení (f_se) 0 NE 1 ANO Bi09 Konec rampy 0 NE 1 ANO Upozornění: r005 Bi00 "Sejnosměrné brždění " ==> viz paramer P12 r005 Bi01 "f_ac > P2167 (f_off)" ==> viz paramer P2167 r005 Bi02 "f_ac > P1080 (f_min)" ==> viz paramer P1080 r005 Bi06 "f_ac >= žádaná hodnoa (f_se)" ==> viz níže ON OFF f f se Hz f ac f ac f se r005 1 Bi06 0 r005 Bi09 "Konec doběhu" ==> viz níže ON OFF f f se f ac Konec doběhu r005 1 Bi09 0 Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. 6SL298-0BA11-0BP0 17

18 Paramery 04/0 r0054 CO/BO: Řídicí slovo 1 Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - Zobrazení prvního řídicího slova měniče (v biovém formáu). Slovo může bý použio pro indikaci, kerý příkaz je právě akivní. Biová pole: Bi00 ON/OFF1 0 NE 1 ANO Bi01 OFF2: Elekrické vypnuí 0 ANO 1 NE Bi02 OFF: Rychlé vypnuí 0 ANO 1 NE Bi0 Povolení pulsu 0 NE 1 ANO Bi04 Zapnuí RFG 0 NE 1 ANO Bi05 Sar RFG 0 NE 1 ANO Bi06 Zapnuí žádané hodnoy 0 NE 1 ANO Bi07 Nulování poruchy 0 NE 1 ANO Bi08 Krokování vpravo 0 NE 1 ANO Bi09 Krokování vlevo 0 NE 1 ANO Bi10 Požadavek řízení z řídicího sysému 0 NE 1 ANO Bi11 Reverzace (změna chodu oáčení) 0 NE 1 ANO Bi1 Moorpoenciomer zvýši 0 NE 1 ANO Bi14 Moorpoenciomer sníži 0 NE 1 ANO Bi15 Mísní ovládání / Dálkové ovládání 0 NE 1 ANO Upozornění: Paramer je idenický s paramerem r206, pokud je pomocí parameru P0700 nebo P0719 jako způsob ovládání zvoleno USS. Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. r0055 CO/BO: Řídicí slovo 2 Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - Skupina: DIG_I/O Max: - Zobrazení přídavného řídicího slova měniče (v biovém formáu). Slovo může bý použio pro indikaci, kerý příkaz je právě akivní. Biová pole: Bi00 Pevný kmioče Bi 0 0 NE 1 ANO Bi01 Pevný kmioče Bi 1 0 NE 1 ANO Bi02 Pevný kmioče Bi 2 0 NE 1 ANO Bi09 Ss brždění akivováno 0 NE 1 ANO Bi1 Exerní porucha 1 0 ANO 1 NE Upozornění: Paramer je idenický s paramerem r206, pokud je pomocí parameru P0700 nebo P0719 jako způsob ovládání zvoleno USS. Další informace: Sedmisegmenový displej biových paramerů (binárních paramerů) je popsán v Úvodu Seznamu paramerů. r0056 CO/BO: Savové slovo pro řízení mooru Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - 2 Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení savového slova pro řízení funkcí mooru (v biovém formáu). Slovo může bý použio pro diagnosiku savu měniče. Biová pole: Bi00 Ukončena inicializace řízení 0 NE 1 ANO Bi01 Ukončena demagneizace mooru 0 NE 1 ANO Bi02 Povolení pulsu 0 NE 1 ANO Bi04 Ukončena magneizace mooru 0 NE 1 ANO Bi05 Zvýšení počáečního napěí akivní 0 NE 1 ANO Bi06 Zvýšení poč. napěí při rozběhu akivní 0 NE 1 ANO Bi07 Kmioče je záporný 0 NE 1 ANO Bi08 Odbuzování mooru je akivní 0 NE 1 ANO Bi09 Omezení napěí 0 NE 1 ANO Bi10 Omezení skluzu 0 NE 1 ANO Bi1 Reguláor I-max je akivní 0 NE 1 ANO Bi14 Reguláor ss napěí je akivní 0 NE 1 ANO Upozornění: V okamžiku, kdy skuečný výsupní proud (r0027) překročí omezení proudu v parameru r0067, je akivován reguláor I-max (r0056 Bi1). Další informace: Viz popis sedmisegmenového displeje v Úvodu. 18 6SL298-0BA11-0BP0

19 04/0 Paramery r0067 CO: Skuečný maximální výsupní proud Min: - Typ da: Floa Jednoka: A Def: - Skupina: ŘÍZENÍ Max: - Zobrazení planého maximálního výsupního proudu měniče. P005 Moor Měnič P0640 r0209 Ochrana mooru Ochrana měniče Min r0067 Závislos: Tao hodnoa je ovlivněna paramerem P0640 (špičkový proud mooru), odlehčovací charakerisikou mooru a ochranou měniče. Chování měniče při dosažení maximálního výsupního proudu je dána paramery P0610 (epelná reakce mooru I2) a P0290 (chování měniče při přeížení). Normálně : - maximální proud (r0067) = jmenoviý proud mooru P005 x špičkový proud mooru P Je menší nebo roven maximálnímu proudu měniče r0209. Hodnou maximálního proudu lze sníži, indikuje-li epelný model mooru nebo měniče nebezpečí přehřáí. 6SL298-0BA11-0BP0 19

20 Paramery 04/0 P0100 Evropa / Severní Amerika Min: 0 ProvSav: C Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: NAST_ MENIČE Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: 2 1 Určuje, zda je nasavení výkonu uváděno v [kw] nebo [hp] (např. jmenoviý výkon mooru P007). Auomaicky se zde aké kromě referenčního kmioču P2000 provádí výchozí nasavení jmenoviého kmioču mooru P010 a maximálního kmioču P1082. Možnosi nasavení: 0 Evropa [kw], základní kmioče mooru 50 Hz 1 Severní Amerika [hp], základní kmioče mooru 60 Hz 2 Severní Amerika [kw], základní kmioče mooru 60 Hz Závislos: Kde: - Před provedením změny parameru nejdříve zasave jednoku (j. vypněe všechny impulsy). - Změna P0100 vynuluje všechny jmenovié paramery mooru, sejně jako osaní paramery závislé na jmenoviých paramerech mooru (viz P040 výpoče paramerů mooru). Změna P0100 přepíše nasavení přepínače DIP50/60 (umísění je znázorněno na obrázku): 1. Paramer P0100 má vyšší prioriu než přepínač DIP50/ Pokud je ovšem měnič opě připojen k síi a P0100 < 2, získá nasavení DIP50/60 prioriu a přepíše P Přepínač DIP50/60 nemá žádný účinek, je-li P0100 = 2. Přepínač DIP50/60 Resar Blokové schéma Quick commissioning P0010 = 1 Nasavení P0010 = 1 P0100 = 2? ano ano P0100 = 2? ne ne ne P0100 = 1? DIP50/60 = 50 Hz? ne ano ano Výkon v kw Výkon v kw Výkon v hp P0100 = 0 P0100 = 2 P0100 = 1 Upozornění: Nasavení P0100 na hodnou 2 (==> [kw], výchozí kmioče 60 [Hz]) není přepsáno nasavením přepínače DIP50/60 (viz obrázek nahoře). r0127 Analogový řídicí panel / Variana USS Min: - Typ da: U16 Jednoka: - Def: - 2 Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení variany řídicího panelu. Možnosi nasavení: 0 Analogový 1 USS 20 6SL298-0BA11-0BP0

21 04/0 Paramery r0200 Typ měniče (objednací číslo) Min: - Typ da: U2 Jednoka: - Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Tabulka s označením hardwarových varian. 6SL298-0BA11-0BP0 21

22 Paramery 04/0 Upozornění: Paramer r0200 = 0 znamená, že yp měniče nebyl idenifikován. P0201 Povrzení ypu měniče Min: 0 ProvSav: C Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: MĚNIČ Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 6555 Povrzení idenifikace ypu měniče. r0206 Jmenoviý výkon měniče [kw] / [hp] Min: - Typ da: Floa Jednoka: - Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení jmenoviého výkonu mooru z měniče. Závislos: Hodnoa je zobrazena v [kw] nebo [hp] dle nasavení P0100 (Evropa / Severní Amerika). r0206 [hp] = 0.75 r0206 [kw] 22 6SL298-0BA11-0BP0

23 04/0 Paramery r0207[] Jmenoviý proud měniče Min: - Typ da: Floa Jednoka: A Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení jmenoviého proudu měniče. Index: r0207[0] : Jmenoviý proud měniče r0207[1] : Jmenoviý VT proud (proměnný očivý momen) r0207[2] : Jmenoviý CT proud (konsanní očivý momen) Jmenoviý VT proud r0207[1] a jmenoviý CT proud r0207 [2] znázorňují odpovídající sandardní čyřpólový moor Siemens (IEC) pro zvolený zaěžovací cyklus (viz obr.). Paramery r0207[1], r0207[2] jsou výchozí hodnoou P005 spolu s aplikací CT/VT (zaěžovací cyklus). Pokud r0207[1] = r0207[2], pak není možné provés diferenciaci mezi aplikacemi CT/VT. Proud/výkon měniče % r % r0207[0] 100 % 85 % Jmenoviý proud měniče (rvalý) Základní záěžový proud (s možnosí přeížení) Krákodobý proud 60 s 00 s r0209 Maximální proud měniče Min: - Typ da: Floa Jednoka: A Def: - Skupina: MĚNIČ Max: - Zobrazení maximálního výsupního proudu měniče. Závislos: Paramer r0209 závisí na odlehčení, keré je ovlivněno kmiočem impulsů P1800, okolní eploou a nadmořskou výškou. Daa k odlehčení jsou uvedena v NÁVODU K OBSLUZE. P0290 Chování měniče při přeížení Min: 0 ProvSav: CT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: MĚNIČ Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 1 Zobrazení chování měniče při vniřním přehřáí. Možnosi nasavení: 0 Sníži výsupní kmioče 1 Vypnou (F0004 / F0005) Závislos: Ochranu měniče před přeížením ovlivňují následující fyzikální hodnoy (viz obr.): - Teploa chladiče - I² měniče Chování měniče při přeížení P0290 i 2 Reguláor I-max A0505 F0005 Teploa chladiče F0004 Upozornění: P0290 = 0: - Snížení výsupního kmioču má smysl pouze v případě, že snížíme aké zaížení. To plaí např. pro VT aplikace s kvadraickou charakerisikou očivého momenu, jako jsou čerpadla nebo veniláory. - Pokud P0290 = 0, reguláor I-max bude v případě přehřáí působi na omezení výsupního proudu (r0067). Pokud eno posup nepovede k dosaečnému snížení vniřní eploy, dojde vždy k vypnuí. 6SL298-0BA11-0BP0 2

24 Paramery 04/0 P0295 Zpoždění vypnuí veniláoru Min: 0 ProvSav: CUT Typ da: U16 Jednoka: s Def: 0 Skupina: ANAL._VSTUP Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 600 Definuje zpoždění vypnuí veniláoru měniče v sekundách po zasavení jednoky. Nasavení na 0 znamená, že veniláor měniče se vypne zároveň se zasavením jednoky, edy není nasaveno žádné zpoždění. Model SINAMICS G110 FS A není vybaven veniláorem. P004 Jmenovié napěí mooru Min: 10 ProvSav: C Typ da: U16 Jednoka: V Def: 20 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenovié napěí mooru [V] na ypovém šíku. Na obrázku níže je ypický ypový šíek s příslušnými údaji o mooru. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Výsraha: Vložená daa z ypového šíku musí souhlasi s vinuím mooru (sar / dela). To znamená, že pokud moor používá vinuí dela, je řeba zada daa z ypového šíku dela. Třífázové zapojení mooru Síť 1AC 20 V Měnič W2 U1 U2 V1 V2 W1 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 20 V 400 V U1 V1 W1 Zapojení dela V1 W1 Zapojení sar Na obrázku nahoře by jmenovié napěí mooru (P004) bylo 20 V pro zapojení dela (do rojúhelníku) a 400 V pro zapojení sar (do hvězdy). Výchozí nasavení závisí na ypu měniče a jeho paramerech. 24 6SL298-0BA11-0BP0

25 04/0 Paramery P005 Jmenoviý proud mooru Min: 0.01 ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: A Def:.25 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenoviý proud mooru [A] na ypovém šíku viz obr. u parameru P004. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Maximální hodnoa parameru P005 závisí na maximálním proudu měniče r0209 a na ypu mooru: Asynchronní moor : P005 max, asyn = 2 r0209 Doporučuje se, aby poměr P005 (jmenoviý proud mooru) a r0207 (jmenoviý proud měniče) nebyl nižší než: V/f: 1 8 P005 r0207 Pokud je poměr jmenoviého proudu mooru P005 a poloviny maximálního proudu měniče (r0209) vyšší než 1,5, dojde k přídavnému odlehčení proudu. Jde o nezbynou ochranu měniče před vlnami harmonického proudu. r0209 I max,inv 0.7 r P005 r0209 Výchozí nasavení závisí na ypu měniče a jeho paramerech. P007 Jmenoviý výkon mooru Min: 0.01 ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: - Def: 0.12 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenoviý výkon mooru [kw/hp] na ypovém šíku. Závislos: Pokud P0100 = 1, hodnoy budou v [hp] viz obr. u parameru P004 (ypový šíek). Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Výchozí nasavení závisí na ypu měniče a jeho paramerech. P008 Jmenoviý účiník mooru cosphi Min: ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: - Def: Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenoviý účiník mooru (cosphi) na ypovém šíku viz obr. u parameru P004. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Paramer se zobrazuje, pouze pokud P0100 = 0 nebo 2, (výkon mooru uvedený v [kw]). Nasavení na 0 znamená, že hodnoa bude vypočena inerně. P009 Jmenoviá účinnos mooru Min: 0.0 ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: % Def: 0.0 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: 99.9 Jmenoviá účinnos mooru v [%] na ypovém šíku. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Paramer se zobrazuje, pouze pokud P0100 = 1, (j. výkon mooru uvedený v [hp]). Nasavení na 0 znamená, že hodnoa bude vypočena inerně. Další informace: Viz obr. u parameru P004 (ypový šíek). 6SL298-0BA11-0BP0 25

26 Paramery 04/0 P010 Jmenoviý kmioče mooru Min: ProvSav: C Typ da: Floa Jednoka: Hz Def: Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenoviý kmioče mooru v [Hz] na ypovém šíku. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Je-li paramer změněn, je auomaicky vypočen poče pólů mooru. Další informace: Viz obr. u parameru P004 (ypový šíek) P011 Jmenovié oáčky mooru Min: 0 ProvSav: C Typ da: U16 Jednoka: 1/min Def: 0 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: Jmenovié oáčky mooru v [rpm] na ypovém šíku. Závislos: Paramer lze měni, pokud plaí P0010 = 1 (rychlé uvedení do provozu). Nasavení na 0 znamená, že hodnoa bude vypočena inerně. Skluzová kompenzace v řízení U/f vyžaduje pro správné fungování jmenovié oáčky mooru. Je-li paramer změněn, je auomaicky vypočen poče pólů mooru. Výchozí hodnoa závisí na ypu měniče a jeho paramerech. Další informace: Viz obr. u parameru P004 (ypový šíek) r00 Jmenoviý skluz mooru Min: - Typ da: Floa Jednoka: % Def: - Skupina: MOTOR Max: - Zobrazení jmenoviého skluzu mooru v [%] vzaženého k paramerům P010 (jmenoviý kmioče mooru) a P011 (jmenovié oáčky mooru). P011 P010 r01 r00 [%] = % P010 P05 Způsob chlazení mooru Min: 0 ProvSav: CT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ano Max: 1 Volba sysému chlazení mooru. Možnosi nasavení: 0 Vlasní chlazení: na hřídeli mooru je umísěn chladicí veniláor 1 Moor je chlazen samosaně napájeným veniláorem P040 Výpoče paramerů mooru Min: 0 ProvSav: CT Typ da: U16 Jednoka: - Def: 0 Skupina: MOTOR Akivní: Povrdi RychUved: Ne Max: 1 Výpoče různých paramerů mooru (viz abulka): P040 = 1: - P046 Doba magneizace - P046 Doba demagneizace - P050 Odpor saorového vinuí - P116 Kmioče zvýšení napájecího napěí mooru - P2000 Referenční kmioče Možnosi nasavení: 0 Bez výpoču 1 Komplení paramerizace Teno paramer je nezbyný pro opimalizaci výkonu při uvádění měniče do provozu. 26 6SL298-0BA11-0BP0

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL

vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL vacon nxl FREKVENČNÍ MĚNIČE SYSTÉM ŘÍZENÍ MULTI-CONTROL APLIKAČNÍ MANUÁL VACON 1 Multifunkční software Vacon NXL (software ALFIFF20) Ver. 3.5 Verze: DPD0165A Datum: 11.02.201 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Řídicí

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více