Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa: Obecní úad Ddice Ddice I : Osoby oprávnné za zadavatele jednat: Pešl Bohumil starosta Kontaktní osoba: Pešl Bohumil starosta , tel, fax: I. Identifikaní údaje a adresa zadavatele Právní forma: obec Název zadavatele: Obec Ddice I: Doruovací adresa: Obecní úad Ddice, Ddice 40, II. Vymezení pedmtu veejné zakázky a jeho technická specifikace Zhotovení stavebních prací Veejná prostranství v obci Ddice v rozsahu projektové dokumentace vypracované projekcí STABO MB s.r.o., Jechova 1576, Mor. Budjovice a ATELIÉR BDŠ, s.r.o., Žižkova 1697/17, Jihlava Popis stavebních prací: Pedmtem veejné zakázky je obnova veejných prostranství v obci Ddice, par.. 172/7, 404/6, 404/7, 413/1, 413/3, 411/1 kat. území Ddice dle technické dokumentace. Podrobnjší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Celková doba plnní díla Zahájení stavby (po ádném ukonení veejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo) se pedpokládá v msíci dubnu 2009 Dokonení pedmtu plnní se stanovuje do Místo plnní/realizace Kraj Vysoina, par.. 172/7, 404/6, 404/7, 413/1, 413/3, 411/1 kat. území Ddice Klasifikace pedmtu veejné zakázky Druhy stavebních prací CPV MJ Rozsah Stavební práce soubor 1 1

2 III. Údaje o zadávací dokumentaci Zadávací dokumentaci tvoí: Tato Výzva k podání nabídky vetn 2 píloh (krycí list nabídky, vzor estného prohlášení,) je k dispozici v listinné i elektronické podob (elektronická podoba je k vyžádání u Bohumila Pešla - starosty, a Projektová dokumentace vypracovaná projekcí STABO MB s.r.o., Jechova 1576, Mor. Budjovice a ATELIÉR BDŠ, s.r.o., Žižkova 1697/17, Jihlava vetn výkazu výmr vypracovaným projekcí ATELIÉR BDŠ, s.r.o., Žižkova 1697/17, Jihlava projektová dokumentace s výkazem výmr v písemné i elektronické podob je k vyzvednutí na Obecním úad Ddice, Ddice 40, Pokud projektová dokumentace, nebo výkaz výmr obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a píjmení, specifická oznaení zboží a služeb, které by vedly ke zvýhodnní nebo vylouení uritých dodavatel nebo uritých výrobk, zadavatel umožuje v tchto pípadech použití i jiných, kvalitativn a technicky obdobných materiál nebo výrobk. IV. Lhta a místo pro podání nabídek Lhta pro podání nabídek koní v 15:00 hod. Nabídka bude doruena na adresu Obecní úad Ddice, Ddice 40, , v ádn uzavené obálce opatené na pelepu razítkem a na pední stran oznaené: NEOTVÍRAT ZAKÁZKA Veejná prostranství obce Ddice. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o výsledku zakázky. Nabídky je možné doruit poštou na adresu: Obecní úad Ddice, Ddice 40, nebo osobn každou stedu od 18 do 20 hod., poslední den lhty od do hod. Splnní lhty pro podání nabídek se posuzuje podle záznamu zadavatele. V. Požadavky na prokázání splnní kvalifikace Doklady, jimiž uchaze prokáže splnní kvalifikace: Uchaze je povinen prokázat splnní kvalifikace ve lht pro podání nabídek. Podává-li nabídku více uchaze spolen, prokazuje každý z nich splnní kvalifikace v plném rozsahu, to se netýká ekonomické, finanní nebo technické zpsobilosti nebo oprávnní k podnikání, lenství v profesní samosprávné komoe i jiné profesní organizaci nebo odborné zpsobilosti, v rámci kterých postauje, aby splnní této kvalifikace prokázali všichni spolen. Splnní kvalifikace týkající se požadavk na ekonomickou, finanní nebo technickou zpsobilost nebo oprávnní k podnikání, lenství v profesní samosprávné komoe i jiné profesní organizaci nebo odborné zpsobilosti v chybjícím rozsahu mže uchaze prokázat prostednictvím subdodavatele. Zadavatel je v takovém pípad povinen veejnému zadavateli pedložit smlouvu uzavenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnní ureného k plnní veejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí vcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní veejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnní kvalifikace. Dodavatelé, kteí podávají nabídku spolen, pedloží souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu (nap. smlouvu o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vi zadavateli a jakýmkoliv tetím osobám z jakýchkoliv z právních vztah vzniklých v souvislosti s veejnou zakázkou zavázáni spolen a nerozdíln. 2

3 Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou pedloženy v originále nebo v úedn ovené kopii, pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanoví jinak. Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn. a) Základní kvalifikaní pedpoklady uchaze prokáže v rozsahu dle 53 odst. 1 písm. a) i) zákona 137/2006 Sb. - jejich splnní prokáže uchaze pedložením estného prohlášení (nezávazn lze použít vzor estného prohlášení viz píloha. 1), z jehož obsahu bude zejmé, že spluje požadované základní kvalifikaní pedpoklady, a které bude podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem nebo za uchazee b) Profesní kvalifikaní pedpoklady uchaze prokáže v rozsahu dle 54 písm. a), b) zákona 137/2006 Sb. - výpisem z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, piemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendáních dn k poslednímu dni lhty pro prokázání splnní kvalifikace - dokladem o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu veejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím píslušné živnostenské oprávnní i licenci c) Technické kvalifikaní pedpoklady uchaze prokáže: - seznamem nejvýznamnjších stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazeem za poslední 3 roky. Seznam bude obsahovat nejmén 3 stavby. Seznam bude mít formu estného prohlášení s podpisem osoby oprávnné jednat jménem nebo za dodavatele). VI. Údaje o hodnotících kritériích Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. VII. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a) Požadavky na zpsob zpracování nabídkové ceny Uchaze použije pro uvedení celkové ceny za zakázku krycí list nabídky. Uchaze stanoví nabídkovou cenu: Za celé plnní veejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výmr obsaženým v zadávací dokumentaci. Ocenný výkaz výmr bude souástí nabídky. Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v lenní: nabídková cena bez dan z pidané hodnoty (DPH), samostatn DPH a nabídková cena díla celkem vetn DPH. Veškeré položky výkazu výmr podléhají 19% sazb DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena»nejvýše pípustná«! Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a pedložením nabídky nese uchaze. b) Podmínky, pi jejichž splnní je možno pekroit výši nabídkové ceny 3

4 Zadavatel nepipouští pekroení nabídkové ceny s výjimkou zákonných zmn sazeb DPH nebo za podmínek uvedených v l. 4 odst Obchodních podmínek. c) Variantní ešení Zadavatel nepipouští variantní ešení nabídky. d) Požadavky k obsahovému lenní a form zpracování nabídky a jejího pedložení Nabídka bude pedložena v jednom originále a jedné kopii v písemné form, v eském jazyce. Nabídka nebude obsahovat pepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; zadavatel doporuuje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevn svázány tak, aby byla znemožnna jejich manipulace. Všechny listy nabídky vetn píloh budou ádn oíslovány vzestupnou íselnou adou. Uchaze závazn použije v nabídce toto poadí dokument specifikované v následujících bodech tohoto lánku zadávací dokumentace: 1. Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu uchaze závazn použije pílohu. 2 Krycí list nabídky (vzor) zadávací dokumentace. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikaní údaje zadavatele a uchazee (vetn osob zmocnných k dalším jednáním), nejvýše pípustná nabídková cena (v lenní nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena vetn DPH), datum a podpis osoby oprávnné jednat jménem nebo za uchazee. 2. Doklady, jimiž uchaze prokáže splnní kvalifikace dle požadavk uvedených v této výzv (pro prokázání základních kvalifikaních pedpoklad nezávazn lze použít vzor prohlášení viz píloha. 1, ostatní doklady kvalifikace viz požadavky výzvy) 3. Návrh smlouvy Uchaze v návrhu smlouvy, který bude obsahovat obchodní podmínky dané touto zadávací dokumentací (. VIII.), uvede pesný název, I, adresu, telefonní spojení a podpis osoby (osob) oprávnné jednat jménem i za uchazee. 4. Ocenný výkaz výmr. 5. Ostatní údaje, které tvoí nabídku. VIII. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky je uchaze povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem pedkládané jako nabídka na realizaci veejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek mže uchaze pi zpracování návrhu smlouvy mnit i doplnit pouze v tch ástech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. V pípad, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých ástech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v tchto obchodních podmínkách. 1. Smluvní strany Objednatel : Obec Ddice Ddice 40, zástupce pro vci smluvní: Bohumil Pešl I : bankovní spojení : KB, a.s. 4

5 íslo útu: /0100 Zhotovitel:... zástupce pro vci smluvní:... I:... DI:... bankovní spojení:... íslo útu:... zápis v obchodním rejstíku: Pedmt díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní pedmt (dodávku) díla:,,veejná prostranství v obci Ddice 2.1. Pedmt díla bude proveden dle projektové dokumentace vypracované projekcí STABO MB s.r.o., Jechova 1576, Mor. Budjovice a ATELIÉR BDŠ, s.r.o., Žižkova 1697/17, Jihlava a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiál uvedených ve výkazu výmr, který je nedílnou souástí této smlouvy. Pokud bude ped zahájením prací a dodávek nebo v jejich prbhu zjištn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výmr, budou pedmtné práce a dodávky upesnny projektantem pedmtu díla. Pípadné zmny pedmtu díla musí být projednány s objednatelem, zpsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou pedmtu díla se pro úely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiál nutných k ádnému provedení díla Rozsah a kvalita pedmtu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací, b) píslušnými normami a pedpisy platnými v dob provádní díla, c) touto smlouvou s výkazem výmr Zhotovitel je povinen v rámci pedmtu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je teba trvale nebo doasn k zahájení, dokonení a pedání pedmtu díla, vetn provedení všech pedepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skuteného stavu provedení díla. Zhotoviteli bude ze strany objednatele poskytnuto nutné veejného prostranství na náklady objednatele, pokud by bylo poteba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude prbžn odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne s objednatelem, pokud má potebu, uzamykatelné prostory. Pi provádní vlastních prací budou dodržována veškerá bezpenostní opatení. Po skonení prací provede zhotovitel základní úklid suti, omítek, stavebních odpad a zbytk. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo pevzato a uhrazeno Zhotovitel zabezpeí provádní díla tak, aby v souvislosti s provádním díla nedošlo ke zranní osob a škodám na majetku osob a subjekt užívajících objekty a pozemky dotené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich souástí, zaízení a pilehlých pozemk. Pípadné škody vzniklé v souvislosti s provádním pedmtu díla uhradí na svj náklad zhotovitel Budou-li pi realizaci díla vynuceny zmny, doplky nebo rozšíení pedmtu díla vyplývající z pípadného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výmr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn od zápisu tchto zmn, doplk nebo rozšíení pedmtu díla do stavebního deníku, provést soupis zmn, doplk nebo rozšíení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a pedložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouv o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost 5

6 tyto zmny realizovat a má právo na jejich úhradu. V pípad ménprací bude jejich cena odetena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li pi realizaci pedmtu díla k jakýmkoli zmnám, doplkm nebo rozšíením pedmtu díla na základ požadavk objednatele, je objednatel povinen pedat zhotoviteli soupis tchto zmn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o tchto dohodnutých zmnách uzavou ob strany dodatek ke smlouv, ve kterém dohodnou i pípadnou úpravu termínu pedání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zmny realizovat a má právo na jejich úhradu Pokud zmny, doplky nebo rozšíení pedmtu díla nepekroí o více než 10 % celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve vcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto zmny, doplky nebo rozšíení pedmtu díla požadovat alespo 20 kalendáních dn ped termínem dokonení díla uvedeným v této smlouv, je zhotovitel povinen na tyto zmny, doplky a rozšíení pedmtu díla pistoupit a dílo dokonit v termínu dle této smlouvy. Po podpisu dodatku ke smlouv o dílo má zhotovitel povinnost tyto zmny realizovat a má právo na jejich úhradu Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za n záruku v plném rozsahu dle ásti 9. této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah pedmtu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání pistoupit Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové ásti projektové dokumentace s výkazem výmr a upozorní na pípadné rozdíly ped zajištním materiál a dodávek potebných pro dodávku pedmtu díla. Pokud toto neuiní, nepotebný materiál a nepotebné dodávky v pípad zmn dle l. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svj náklad Objednatel se zavazuje vas a ádn dokonené dílo v souladu s touto smlouvou pevzít a zaplatit za nj cenu uvedenou v bod 4.1. této smlouvy. 3. Termín plnní staveništ 3.1 Místo plnní: par.. 172/7, 404/6, 404/7, 413/1, 413/3, 411/1 kat. území Ddice 3.2 Práce budou zahájeny: dnem pedání staveništ (duben 2009) 3.3 Pedmt díla bude dokonen do: Za nesplnní dokonení a pedání pedmtu díla v termínu stanoveném v bod 3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny pedmtu díla vetn DPH za každý zapoatý den prodlení Provedením pedmtu díla se rozumí úplné dokonení stavby, její vyklizení, vyklizení staveništ, uvedení dotených ploch a pozemk do pvodního stavu, pedání požadovaných doklad dle této smlouvy a podepsání zápisu o pedání a pevzetí díla Termíny pro zahájení a dokonení prací mohou být prodlouženy jestliže pekážky v práci zavinil objednatel, jestliže perušení prací bylo zavinno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavinnými zhotovitelem. 6

7 3.7. Staveništm se rozumí prostor urený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zaízení staveništ Veškerá potebná povolení k užívání veejných ploch zajišuje zhotovitel, objednatel poskytne zhotoviteli nutnou souinnost Zhotovitel provede dostateným zpsobem zakrytí zaízení, které není možno vysthovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V pípad poškození uhradí tyto škody zhotovitel Staveništ odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádt práce v rozsahu uvedeném ve smlouv o dílo, nejpozdji dva dny ped zapoetím prací. Zhotovitel je povinen zajistit souinnost vedoucí k pedání staveništ Zhotovitel provede veškerá bezpenostní, hygienická, ochranná a jiná opatení na staveništi pedepsaná platnými právními pedpisy. Zabezpeí i veejná prostranství dotená pracemi Zhotovitel odstraní neprodlen veškerá zneištní a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli. 4. Cena za dílo 4.1. Cena pedmtu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností zmny pouze u pípad stanovených v této smlouv a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Cena bez DPH: DPH 9%: -0- DPH 19%: Cena celkem s DPH iní :... Slovy :... korun eských 4.2. Ob smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena mže být zmnna za následujících podmínek: pi zmn právních pedpis urujících sazby DPH, dojde-li ke zmnám dle ustanovení l. 2.5, l. 2.6 a l.2.9, dojde-li ke zmnám vynucených nepedvídatelnými okolnostmi. Všechny tyto zmny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzaven Dodatek ke smlouv o dílo. 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré pedpokládané zvýšení ceny v závislosti na ase plnní, pedpokládaný vývoj cen vstupních náklad a veškeré ztížené podmínky, které lze pi realizaci díla oekávat Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo Provedené práce budou fakturovány msín. Výše faktury bude odpovídat skuten provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro vci technické objednatele na zjišovacím protokolu, který vystaví zhotovitel (záznamy stavebního deníku). Nedojde-li mezi obma stranami k dohod pi odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávnn fakturovat pouze práce, u kterých 7

8 nedošlo k rozporu. Pokud bude objednatelem pevzato dílo vykazující vady nebo nedodlky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu do výše 90% sjednané smluvní ceny. Zbývající ást, tj. minimáln 10% ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základ konené faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit po odstranní poslední vady nebo posledního nedodlku. V pípad, že pedmt díla bude pedán a pevzat bez vad a nedodlk, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základ konené faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit Lhta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dn po jejich doruení objednateli, piemž dnem doruení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele Konená faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: výslovný název konená faktura v textu faktury, celkovou sjednanou cenu vetn DPH, soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur vetn DPH, ástku zbývající k úhrad konené faktury vetn DPH Pi prodlení objednatele se zaplacením iní úrok z prodlení 0,05% z fakturované ástky za každý den prodlení V pípad, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyútována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta útována podle skutené délky prodlení Smluvní strany se dohodly, že vyútovaná smluvní pokuta mže být vzájemn zapotena vi cen díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 6. Stavební deník 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pevzetí staveništ o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních pedpis, do kterého je povinen zapisovat všechny skutenosti rozhodné pro plnní smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o asovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté zmny provádných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádjící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník koní odstranním vad a nedodlk Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje povený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pedmtem zájmu. Krom poveného zástupce zhotovitele mže do stavebního deníku provádt potebné záznamy pouze objednatel, pípadn jím povený zástupce Nesouhlasí-li povený zástupce zhotovitele se zápisem, který uinil objednatel nebo jím povený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pipojit svoje stanovisko nejpozdji do pti pracovních dn, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 7. Pevzetí pedmtu díla 7.1. Pevzetí pedmtu díla bude provádno v rozsahu a zpsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro úely pejímky pedložení veškerých atest, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními pedpisy. Bez tchto doklad nelze považovat dílo za dokonené a schopné pedání. Souástí pevzetí pedmtu díla je pedání kompletního stavebního deníku podle platných právních pedpis Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén 5 pracovních dn pedem k pevzetí kompletn dokoneného pedmtu díla. 8

9 7.3. Objednatel pevezme pedmt díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a pedá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat pedmt díla žádné vady a nedodlky. Objednatel není povinen pevzít dílo vykazující vady nebo nedodlky bránící užívání díla Dnem podpisu pevzetí odstranní poslední vady, nedodlku nebo pejímacího protokolu bez vad a nedodlk pechází nebezpeí škody k pedmtu díla na objednatele a zaíná bžet záruní doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovdnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zaízení a jiných vcech urených k realizaci díla zajišované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody zpsobené v dsledku svého zavinní tetím osobám. Zhotovitel je povinen úastnit se úední kolaudace. V pípad zjištní kolaudaních vad dotenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svj náklad v termínu stanoveném stavebním úadem Vadou se pro úely této smlouvy rozumí odchylka v kvalit, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecn závaznými pedpisy. Nedodlkem se rozumí nedokonená práce oproti zadávací dokumentaci K pedání a pevzetí díla jsou poveni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnní jednat v technických vcech dle této smlouvy Objednatel bude pejímat a zhotovitel pedávat dokonené dílo v míst jeho provádní. 8. Ostatní podmínky smlouvy, pojištní odpovdnosti za škodu 8.1. Výkonem technického dozoru objednatele byl poven. (tel:.), který je oprávnn kontrolovat provádní díla v rozsahu: - kontrolovat, zda práce jsou provádny v souladu se smluvními podmínkami, píslušnými normami a obecnými právními pedpisy, - upozorovat zápisem do stavebního deníku na zjištné nedostatky, - dát pracovníkm zhotovitele píkaz k zastavení prací v pípad, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpenost provádné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, pejímat dokonené práce a uzavít dohodu o opateních a termínech k odstranní zjištných vad Zhotovitel je povinen zabezpeit po vyzvání úast povených pracovník pi kontrole provádných prací, kterou provádí technický dozor a init neprodlen opatení k odstranní zjištných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovdnosti za ádné a vasné plnní smlouvy Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé stran v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn Zhotovitel se zavazuje dodržet pi provádní díla veškeré podmínky a pipomínky vyplývající ze stavebního ízení. Pokud nesplnním tchto podmínek vznikne objednateli nebo tetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazateln vyzvat objednatele ke kontrole a provení prací, které budou zakryty nebo se stanou nepístupnými, a to nejmén pt pracovních dn ped jejich zakrytím. Neuiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepístupnými na svj náklad Pokud se objednatel pes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávnn pedmtné práce zakrýt. Bude-li v tomto pípad objednatel dodaten požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zpsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždní prbhu prací, má nárok na úhradu škod od 9

10 objednatele a prodloužení smluvního asu plnní. Pi zjištní vad v ásti rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatel mající píslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit Pokud inností zhotovitele dojde ke zpsobení škody objednateli nebo jiným subjektm z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplnním podmínek vyplývajících ze zákona, SN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finann uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu pechází ze zhotovitele na objednatele postupným provádním prací Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou jeho inností vetn možných škod zpsobených jeho pracovníky tetí osob. Doklad o pojištní je povinen pedložit objednateli pi podpisu smlouvy. Nepedložení dokladu o pojištní bude považováno za nesplnní podmínek zadání a bude dvodem k nepodepsání smlouvy. 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady pedmtu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 obchodního zákoníku se stanoví záruní doba na pedmt díla v délce : 36 msíc Veškeré dodávky stroj, zaízení technologií, zaizovacích pedmt, materiál apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruní listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem tchto prvk, nejmén však 24 msíc Záruka zhotovitele za vady zaíná bžet dnem pedání a pevzetí díla Zhotovitel je povinen nejpozdji do pti pracovních dn po obdržení reklamace písemn oznámit termín nástupu k odstranní vady a lhtu, ve které bude vada odstranna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává i neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozdji do deseti kalendáních dn ode dne uplatnní reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve vcech technických. Pokud tak neuiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- K za každý den, o který nastoupí pozdji. Náklady na odstranní tchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávnnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranní reklamované vady ani do 14 dn po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod o termínu odstranní vad je objednatel oprávnn podle vlastního uvážení povit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostednictvím zakoupit, vymnit vadnou i neúpln funkní ást pedmtu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dn od doruení faktury Prokáže-li se ve sporných pípadech, že objednatel reklamoval neoprávnn, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruní lhta, resp., že vadu zpsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstranním vady, vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 10

11 9.7. Za prodlení zhotovitele s odstranním reklamovaných vad v dohodnutých lhtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dn od doruení faktury smluvní pokutu ve výši 1000,- K za každý zapoatý den prodlení O odstranní reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín pedání a pevzetí vady. Protokol jsou oprávnni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve vcech technických. Osoba odpovdná za záruní práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávnný jednat ve vcech smluvních Záruní doby na reklamované ásti dodávky se prodlužují o dobu poínající datem uplatnní reklamace a koní dnem odstranní vady. Jestliže se v prbhu záruní doby nkterá ást pedmtu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametr i funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vymnna a objednatelem znovu pevzata, piemž dnem této pejímky zane bžet nová záruní doba. Pokud dojde k reklamaci v dob nepíznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespo provizorn opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v píznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnní reklamace až do odstranní vady a následného pevzetí objednatelem se prodlužuje záruní doba Veškeré škody zpsobené vadou dokoneného pedmtu díla uhradí na svj náklad zhotovitel objednateli do 21-ti dn od doruení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl.obchod.zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vylouení možnosti uplatovat ušlý zisk. 10. Závrené ustanovení Smlouvu lze zmnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob smluvní strany svými zástupci oprávnnými k zastupování stran Zhotovitel je povinen umožnit vstup kontrolou poveným osobám (pracovníkm Úadu regionální rady NUTS II Jihovýchod, R-Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského úetního dvora, Nejvyššího kontrolního úadu, finanního úadu a dalších oprávnných orgán) k ovování plnní podmínek smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od podpisu smlouvy, pokud k tomu bude vyzván Zhotovitel je v souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona. 320/2001 Sb., o finanní kontrole ve veejné správ, osobou povinnou spolupsobit pi výkonu finanní kontroly Nastanou-li u nkteré ze stran skutenosti bránící ádnému plnní této smlouvy je povinna to ihned bez zbyteného odkladu oznámit druhé stran a vyvolat jednání zástupc oprávnných k podpisu smlouvy. Tato smlouva je platná a úinná dnem podpisu oprávnných osob smluvních stran. Ob strany prohlašují, že došlo k dohod o celém rozsahu této smlouvy Ob smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostrann nevýhodných podmínek Ve všech pípadech, které neeší ujednání obsažené v této smlouv, platí píslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena píslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Obanského zákoníku. Smlouva je vyhotovena ve tech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou ureny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou souástí této smlouvy o dílo je výkaz výmr. 11

12 V dne:... za zhotovitele: za objednatele: IX. Další podmínky zakázky a práva zadavatele a) Další požadavky zadavatele - Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v této Výzv k podání nabídky, budou z hodnocení vyazeny. - Zadavatel zruší bez zbyteného odkladu zadávací ízení, pokud: - nebudou ve stanovené lht podány žádné nabídky - budou z úasti v zadávacím ízení vyloueni všichni uchazei - zadavatel je oprávnn zrušit zadávací ízení kdykoli do uzavení smlouvy o dílo i bez uvedení dvodu - uchaze mže podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatn nebo spolen s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a souasn je subdodavatelem jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyadí. - nabídky, které budou dorueny po uplynutí lhty pro podání nabídek, nebudou oteveny. Zadavatel bezodkladn vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhty pro podání nabídek - žádný z uchaze nemá ani ve výše uvedených pípadech nárok na náhradu náklad spojených s vypracováním a podáním nabídky Pojištní odpovdnosti za škodu Vybraný uchaze je povinen pedložit objednateli nejpozdji pi podpisu smlouvy doklad o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou jeho inností vetn možných škod zpsobených jeho pracovníky tetí osob. Nepedložení dokladu o pojištní bude považováno nesplnní podmínek zadání a bude dvodem k nepodepsání smlouvy. b) Zadávací lhta Zadavatel stanoví zadávací lhtu, po kterou je uchaze vázán svou nabídkou, v délce 1 msíce ode dne skonení lhty pro podání nabídek. c) Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatené informace Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace stavby v písemné podob musí být zadavateli doruena 5 dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Zadávací dokumentaci stavby je možno si vyzvednout na adrese: Obecní úad obce Ddice, Ddice 40, , u Bohumila Pešla - starosty, , Dodavatel je oprávnn požadovat po zadavateli dodatené informace k zadávací dokumentaci. Žádost se podává písemn nejpozdji 5 dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. 12

13 d) Prohlídka místa plnní: v 10:00 hod na míst samém e) Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami probhne v kancelái zadavatele, Obecní úad obce Ddice, Ddice 40, dne ve 16:00 hodin. Otevírání obálek se mže úastnit nejvýše jeden zástupce uchazee; uchaze nebo zástupce uchazee se musí ped zahájením otevírání obálek prokázat prkazem totožnosti, nebo píslušným povením (plnou mocí) podepsaným osobou oprávnnou jednat za uchazee a prkazem totožnosti. Píloha: - vzor estného prohlášení o splnní zákl. kvalif. pedpoklad - krycí list V Tebíi dne: Pešl Bohumil starosta 13

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1"

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1 KUJIP014W92U É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysočina S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014)

Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) KUJIP014VNLU Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D KUJIP00ZG0DQ Smlouva o dílo č. 2013-04 - D Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" uzavřená dle 536 a násl. zákona če.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce č. objednatele. č. zhotovitele 2015/3310/0074 SMLOUVA O DÍLO která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodržení především

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Klášterec nad Ohří se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 00261939 Zastoupeno: Ing. Kateřinou Mazánkovou,

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

f~ ENERGREEN PRODEJ,SERYl5,5Wmy

f~ ENERGREEN PRODEJ,SERYl5,5Wmy f~ ENERGREEN PRODEJ,SERYl5,5Wmy Kupní smlouva 1. Smluvní strany Objednatel : zástupce pro věci smluvní: Č: DČ: Sídlo: Bankovní spojení, č.ú.: Zhotovitel: zástupce pro věci smluvní: Č: DČ: Sídlo: Zápis

Více

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11I1111111111 MUCTP004KBD0 Smlouva o dílo c. 203-012 na verejnou zakázku 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Mesto Ceský Tešín adresa: námestí CSA 1/1,

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smlouva o dílo KUJIP00ZG84Ž uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Objednatel: Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 1882/57,

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více