Praha: Dle rozdělovníku Číslo jednací: /2014/KUSK Spisová značka: SZ_161755/2013/KUSK. Vyřizuje / Linka: Anna Preiszlerová l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha: 22.1.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 014922/2014/KUSK Spisová značka: SZ_161755/2013/KUSK. Vyřizuje / Linka: Anna Preiszlerová l."

Transkript

1 Praha: Dle rozdělovníku Číslo jednací: /2014/KUSK Spisová značka: SZ_161755/2013/KUSK Vyvěšeno: 12. června 2014 Vyřizuje / Linka: Anna Preiszlerová l. 981 Svěšeno: 30. června 2014 Značka: OŽP/Pr Kompletní průběh posuzování vlivů na životní prostředí je k dispozici na odkazu: STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. Název záměru Obchodní centrum Slaný 2. Kapacita (rozsah) záměru Připravovaný stavební záměr zahrnuje výstavbu klasického obchodního centra zahrnujícího supermarket, menší obchodní jednotky, služby, sociální a administrativní zázemí. Součástí záměru je povrchové parkoviště a podzemní parkoviště zákazníků s kapacitou do 150 PS. Orientační údaje záměru jsou následující: Celková plocha pozemku : m 2 Plocha funkční plochy OM3 : m % Plocha funkční plochy ZV : m 2 Zastavěná plocha objektu OC m 2 30,1 % Plocha komunikací asfalt m 2 Plocha komunikací beton. dlažba 856 m 2 Plocha pro pěší : 505 m 2 Plocha opěrných stěn : 112 m 2 Zpevněné plochy celkem : m 2 28,4 % Plocha zeleně na funkční ploše OM3: m 2 Plocha zatravňovací dlažby 517 m 2 Zeleň na funkční ploše OM3 celkem: m 2 41,5 % Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 - 2 - V areálu bude 143 parkovacích stání pro osobní vozy. 50 PS je navrženo na terénu a 93 stání pod objektem. 3. Umístění záměru Kraj: Středočeský Obec: Slaný Katastrální území: Slaný [749362] 4. Obchodní firma oznamovatele : IMMO Slaný, a.s. 5. IČ oznamovatele : Sídlo oznamovatele : Plaská 622/3, PRAHA 5 7. Oprávněný zástupce oznamovatele: RHM a.s.-ing. Jan Tomášek, Senovážná 996/6, Praha 1 II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 1. Oznámení Zpracovatel: Ing. Pavel Beran, Ph.D. Rustical B, Holubí 1238/7, Praha 6 - Suchdol Číslo osvědčení odborné způsobilosti: 16664/4517/OEP/92 Č.j. rozhodnutí o prodloužení autorizace: 35967/ENV/06, 41768/ENV/11 Datum předložení: 12/ Dokumentace Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Obchodní centrum Slaný bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovatel: Ing. Pavel Beran, Ph.D. Rustical B, Holubí 1238/7, Praha 6 - Suchdol Číslo osvědčení odborné způsobilosti: 16664/4517/OEP/92 Č.j. rozhodnutí o prodloužení autorizace: 35967/ENV/06, 41768/ENV/1 Datum předložení: 6/ Posudek Zpracovatel: Ing. Aleš Calábek, MBA, Dolany 570, Dolany Číslo osvědčení odborné způsobilosti 8939/1302/OPVŽP/96 Č.j. rozhodnutí o prodloužení autorizace: 47582/ENV/06; 47266/ENV/11 Datum předložení: 11/ Veřejné projednání

3 - 3 - Veřejné projednání se konalo dne od do cca hod. na Městském úřadě ve Slaném. Veřejné projednání proběhlo v souladu s 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a s 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. O průběhu veřejného projednání byl zpracován zápis z veřejného projednání podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb. 5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti Časový průběh celého procesu posuzování: Oznámení ve smyslu zákona zpracoval Ing. Pavel Beran, Ph.D. - autorizovaná osoba ze zákona. Investor (ze zákona oznamovatel), kterým je společnost IMMO Slaný, a.s. (zastoupený na základě plné moci RHM a.s.) předložil oznámení k projednání Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ, dne Zjišťovací řízení zahájil Krajský úřad, odbor ŽPaZ, vypravením oznámení dotčeným subjektům k projednání a vyjádření, a vyvěšením dne na úřední desku Středočeského kraje a na internet. Závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽPaZ, dne pod č.j.:174618/2012/kusk s tím, že je nutno záměr posoudit v celém rozsahu ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zejména na základě požadavku Středočeského kraje, který požadoval zaměřit se na podrobné vyhodnocení hlukových a rozptylových poměrů, neboť zvýšením dopravního zatížení může dojít k překračování emisních a imisních limitů, vzhledem k umístění záměru v obytné zástavbě, dále Města Slaný, které upozorňovalo na hluk z dopravy a velké dopravní zatížení. Rovněž požadavek na další posouzení zaslali Kopalovi a pan Král v zastoupení občanů města, kteří se obávají poškození životního prostředí v bezprostřední blízkosti jejich domovů. Dokumentace vlivů na životní prostředí k projednávanému záměru byla zpracována rovněž Ing. Pavlem Beranem, Ph.D., autorizovanou osobou ze zákona. Krajskému úřadu, odboru ŽPaZ, byla předložena k projednání oznamovatelem dne Dokumentace byla Krajským úřadem, odborem ŽPaZ, vypravena k vyjádření dotčeným subjektům a zveřejněna dne Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zadán dne Středočeským krajem Ing. Aleši Calábkovi, MBA, autorizované osobě ze zákona. Dne požádal zpracovatel posudku z důvodu časově náročného vypořádávání

4 - 4 - obdržených vyjádření k dokumentaci, především problematiky hlukové zátěže a rovněž z důvodu nemoci o prodloužení termínu pro předložení posudku ze zákona činí 30 dní. Zpracovaný posudek byl předložen KÚSK dne Dne byl posudek zveřejněn a rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření Dne byla KÚ zveřejněna informace o konání veřejného projednání. Dne se konalo veřejné projednání, které se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ ve Slaném od 16,00 hodin. Závěry veřejného projednání: Veřejné projednání proběhlo v souladu s 17 zákona a 4 vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Výsledky veřejného projednání jsou uvedeny v zápisu z veřejného projednání č.j.: /2014/KUSK OŽP/Pr ze dne a zveřejněny na internetu. 6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 1.Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Č.j.: /2013/KUSK; Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha Č.j.: ČIŽP/41/IPP/ /13/PPA; Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Č.j.: KHSSC32083/2013; Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí Č.j.: ŽP 33349/13; Středočeský kraj, PhDr. Bc. Marek Semerád náměstek hejtmana Č.j.: /2013/KUSK; Vladimír Kopal, Eva Kopalová Král Miroslav Město Slaný, Městský úřad, odbor správy majetku Č.j.: 33357/2013/OSM; Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha Č.j.: ČIŽP/41/IPP/ /13/PPA, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Č.j.: KHSSC55574/2013, Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí Č.j.: ŽP 57267/13,

5 Středočeský kraj, PhDr. Bc. Marek Semerád náměstek hejtmana Č.j.: /2014/KUSK, Město Slaný, Městský úřad, odbor správy majetku Č.j.: 56920/2013/OSM, III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu stavby a technologie do životního prostředí, včetně současné environmentální zátěže. Na základě celkového posouzení bylo konstatováno, že navržené řešení je ve většině potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska ekologické únosnosti přijatelné a realizovatelné. Realizace a provoz obchodního centra neovlivní resp. minimálně (nepatrně) ovlivní ekosystémy, půdu, horninové prostředí, klima, krajinu, přírodní zdroje, ovzduší, hmotný majetek a kulturní památky, ovlivní sice akustickou situaci, avšak ve vazbě na opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelným způsobem. To platí i ve vztahu s dalšími obdobnými záměry supermarket při ulici Petra Hrubého a soubor tří supermarketů při ulici Ouvalova. 2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí Výstavba a provoz obchodního centra, včetně navrhovaných opatření vyplývajících z posuzování vlivů pole zákona č. 100/2001 Sb., vylučují závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky či rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie. 3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí Ve stanovisku příslušného úřadu v části III. bod 6. jsou uvedena všechna zásadní opatření z dokumentace posuzovaného záměru doplněná o opatření, která vyplývají z připomínek uplatněných v rámci posuzování záměru, včetně veřejného projednání. Soubor opatření

6 - 6 - k prevenci, eliminaci, minimalizaci či kompenzaci účinků vlivů posuzovaného záměru tak, jak vyplynuly s procesu posuzování, jsou podrobně rozpracovány jako podmínky souhlasného stanoviska. 4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí V rámci předkládané dokumentace byla předložena jedna varianta realizace záměru. Řešení vychází z podnikatelského záměru, legislativního vymezení návrhu a úmyslu oznamovatele minimalizovat dopady na životní prostředí. 5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku Ke zveřejněné dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 8 vyjádření, z toho 4 vyjádření dotčených správních úřadů a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 2 vyjádření občanů města. Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření k dokumentaci jsou komentována v části V. předloženého, zveřejněného a veřejně projednaného posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z obdržených vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, vypořádány a ve formě podmínek jsou zahrnuty do stanoviska příslušného úřadu. Ke zveřejněnému posudku obdržel příslušný úřad celkem 6 vyjádření, z nichž 4 jsou vyjádření orgánů státní správy (ČIŽP, KUSK/OŽP, MěÚ/OŽP Slaný a KHS) a 2 vyjádření samosprávy (Středočeský kraj Město Slaný,). Vyjádření k posudku jsou níže komentována a vypořádána zpracovatelem posudku. Připomínky z došlých vyjádření k posudku i z veřejného projednání byly zohledněny úpravou a doplněním podmínek návrhu stanoviska příslušného úřadu. ČIŽP OI Praha bez připomínek KÚSK/OŽP bez připomínek MěÚ/OŽP Slaný bez připomínek, z hlediska odpadového hospodářství upozornění odkaz na zákonná ustanovení KHS územní pracoviště Kladno nemá připomínky, neboť požadavek na měření hluku k ověření dodržení hygienických limitů a předpokladů akustické studie a zároveň k vyloučení složek tónového charakteru, který je spojován s vyšší subjektivní rušivostí, v rámci zkušebního provozu OC Slaný (konkrétní místa a doba měření budou upřesněny v řízeních dle stavebního zákona) byl v dokumentaci zapracován. Vypořádání: požadavky zapracovány v posudku Středočeský kraj - souhlasí se závěry posudku Město Slaný nesouhlasí se zvýšením intenzity dopravy v Dražkovické ulici ve Slaném v souvislosti s uvažovanou výstavbou obchodního centra v uvedené ulici. Je uvedeno obsáhlé

7 - 7 - odůvodnění (hluk z dopravy i provozu OC, možnosti omezení rychlosti jízdy, doplnění bezpečnostních ostrůvků apod.) a odkaz na připomínky k dokumentaci záměru. Vypořádání: Konkrétní návrh opatření sloužících ke zklidnění dopravy provede v rámci dalšího stupně projektové dokumentace autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Návrh technického řešení komunikace i návrh opatření (snížení rychlosti i na 30 km/h, příčné prahy, ostrůvky, atd.) bude konzultován a schválen s příslušným majitelem / správcem komunikace, který je dotčeným orgánem v rámci následných povolovacích řízení dle stavebního zákona. Do návrhu stanoviska je dále doplněni požadavek na prověření významu použití protihlukového asfaltu v celé Dražkovické ulici. 6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru Na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání podle 10 odst. 1 zákona a vyjádřením k nim uplatněných vydává Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle 22 odst. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí SOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru Obchodní centrum Slaný za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí s tím, že níže uvedené podmínky stanoviska budou v dalších fázích přípravy záměru, jeho realizace a provozu respektovány a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. Podmínky souhlasného stanoviska: Minimalizace vlivů navrženého záměru na životní prostředí při návrhu stavby a jejího architektonického řešení: Vlivy na vody - záměr uvažuje s retenční nádrží pro zachycení srážkových vod z přívalových dešťů a se vsakem dešťové vody. Na odtoku z pojížděných zpevněných ploch budou instalovány odlučovače lehkých kapalin pro zachycení smyvu úkapů ropných látek. V případě splaškových vod je tuková kanalizace osazena odlučovačem tuků. Vlivy na faunu a flóru - záměr minimalizuje rozsah kácení v rámci stávajícího areálu. V souladu s doporučením vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude kácení

8 - 8 - provedeno v mimovegetační době. Vjezdy do areálu jsou navrženy tak, aby byly vzdáleny stávajícím chráněným objektům. Uspořádání areálu je zvoleno tak, aby navržená budova chránila sousední obytné domy před hlukem z areálových komunikací, parkoviště a železniční trati. K vytápění budou použity nízkoemisní kotle. Záměr respektuje stávající památník odboje a tento památník bude přemístěn na pietní místo pod skupinou vzrostlých stromů. V obchodním centru budou 2 kotelny. Bude se jednat o nové zdroje znečišťování ovzduší, na které musí být příslušným orgánem ochrany ovzduší vydáno závazné stanovisko. Stavba musí být prováděna v souladu se zásadami ochrany dřevin na nelesních pozemcích dle ustanovení 7 zákona; dále musí být prováděna v souladu s normou ČSN Pro kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm měřeném ve 130 cm nad zemí je třeba předem požádat o souhlas s tímto kácením. Při řízení o povolení ke kácení bude zároveň navržena a následně předepsána přiměřená náhradní výsadba. Povolení ke kácení bude vydáno v návaznosti na pravomocné stavební povolení. Podmínky pro minimalizaci hlukové zátěže: K eliminaci navýšení hluku od vyvolané dopravy OC Slaný bude po dohodě s investorem proveden nový povrch komunikace v ulici Dražkovická v úseku Jungmannova vjezd a výjezd OA OC Slaný (délka cca 100 m) odpovídající faktoru F3 = 1 v metodice výpočtu. Doporučuje se zvážit použití protihlukového asfaltu (např. VIAPHONE). V návazném stupni hlukové studie zapracovat variantu s použitím protihlukového asfaltu v celé Dražkovické ulici. Hlučnost stacionárních zdrojů OC Slaný musí být v úrovni dle tabulky č. 1 akustické studie. Toho lze dosáhnout v případě spalin kotelen vřazením příslušného tlumiče hluku do spalinové trasy plynových kotlů před vstup trasy do tělesa komínu. V případě klimatizační jednotky je nutné instalovat jednotku méně hlučnou, resp. prostor stávající klimatizační jednotky oddělit od venkovního prostoru protihlukovou žaluzií s útlumem min. 12 db (např. výrobce Stavoklima v.o.s.). Prostor klimatizační jednotky je nutné v obou případech obložit zvukopohltivým materiálem. Dále je nutné kolem místa instalace venkovních chladicích kondenzátorů (P36, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50) na střeše obchodního objektu vybudovat protihlukovou zástěnu převyšující horní rovinu kondenzátorů min. o 0,5 m). Konstrukce zástěny musí být zvukově těsněná, musí vykazovat min. hodnotu Rw = 25 db (vážená hodnota

9 - 9 - vzduchové laboratorní neprůzvučnosti). Zástěna musí být ze strany chladicích kondenzátorů zvukopohltivá. V noční době, kdy bude OC Slaný mimo provoz, je nutné automaticky zastavit provoz zdrojů TZB (týká se vzduchotechniky, včetně nástřešních ventilátorů), resp. omezit provoz zdrojů týká se kotelen a chlazení. V další fázi projektu, až bude známé přesné situování zdrojů TZB a jejich hlukové charakteristiky, je nutné akustické úpravy a omezení provozu zdrojů TZB upřesnit. Instalace protihlukové zástěny na opěrné stěně před jižní a západní fasádou obchodního objektu. Konstrukce zástěny musí být zvukově těsněná, musí vykazovat min. hodnotu Rw = 25 db. Zástěna musí být ze strany zásobovacích dvorů a trasy zásobování zvukopohltivá. Povrch areálových komunikací (vjezd výjezdu pro OA, příjezd k venkovním parkovištím a do podzemního parkoviště, komunikace pro zásobování) musí být hladký odpovídající faktoru F3 = 1 v metodice výpočtu např. kryt z asfaltového betonu ACO 8, ACO 11, kryt z asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy BBTM 5, 8, 11, kryt z asfaltového koberce mastixového SMA 4, 5, 8, 11, kryt z litého asfaltu MA 8, kryt z asfaltového koberce drenážního PA 8, PA 11, PA 16. Doporučuje se zvážit použití protihlukového asfaltu (např. VIAPHONE). Provoz OC Slaný včetně zásobování musí být omezen pouze na den. V noci (22:00 6:00 hodin) musí být areál mimo provoz, včetně vyvolané dopravy zásobování, resp. pojezdu zásobování v areálu. V prostorách určených pro kavárnu (případně restauraci) nelze provozovat hlučnou hudební produkci. Kavárna (restaurace) musí být ve vnitřních uzavřených prostorách s nuceným větráním (nelze větrat otevřenými okny). V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení aktualizovat hlukovou studii, která bude řešit i variantní výpočet výšky protihlukové stěny 3 a 4 m, pro prokázání významu úpravy výšky protihlukové stěny. Pro ověření predikovaných ekvivalentních hladin akustického tlaku bude po zahájení provozu záměru Obchodní centrum Slaný provedeno u nejbližší obytné zástavby (referenční body vybrat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) kontrolní měření akustické situace k prokázání souladu reálného stavu s příslušnými hygienickými limity stanovenými v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě nedodržení aktuálně platných limitů bude nutno realizovat nápravná opatření. Nutné úpravy a omezení stavby z hlediska hluku od stavební činnosti na okolní zástavbu: Na jižní a západní hranici staveniště směrem k pozemkům stávajících rodinných domů

10 v ulici Riegrova, Čelakovského a Pokorného vybudovat plné těsněné oplocení výšky min. 3 m nad povrch staveniště. Lze použít např. desky OSB tl. 20 mm instalované nasraz k vertikálním nosníkům (těsněné spoje). Hodnota Rw konstrukce oplocení musí být v úrovni 25 db. Trasu nákladní dopravy stavby po dobu demolic, zemních prací a výstavby vést z ulice Dražkovická budoucím vjezdem a výjezdem nákladní dopravy zásobování a odvozu odpadků OC Slaný. Pro vjezd a výjezd nákladní dopravy stavby nelze z hlediska hluku použít budoucí vjezd a výjezd pro osobní automobily zákazníků (je situován v blízkosti obytné zástavby). Nakládku a vykládku materiálu, stanoviště automixu a čerpadla na beton situovat v místě budoucího venkovního parkoviště OC Slaný, tzn. před východní stěnou objektu budoucího supermarketu. Demolici stávajících objektů je nutné provádět od východní a severní strany stávajícího areálu, aby hluk šířící se směrem k rodinným domům v ulici Riegrova, Čelákovského a Pokorného byl stíněn nezbouranými částmi stávajících objektů. V těsné blízkosti hranic pozemku RD je nutné provádět bourání kladivem a sekáčem s minimálním využitím sbíječky, resp. bouracího el. kladiva. V opačném případě bude nutné požádat v době demolice v těchto místech staveniště o výjimku na dočasné překročení hygienického limitu LAeq,14h = 65 db pro hluk ze stavby pro časový úsek dne 7 21 hodin. Je třeba provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy, případný kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze v protihlukové kapotě. Je třeba dodržet využití a hlučnosti mechanismů uvedených v tabulce č. 12 akustické studie. Na stavbu je nutné přivážet již hotové díly. Při řezání ocelových profilů používat zejména strojní pilu, případně autogen, z hlediska hluku je nutné omezit rozbrušovačku. Používat systémové bednění. Stavební činnost lze provádět pouze v denní době v časovém intervalu 7 21 hodin. Je nepřípustné provádět hlučnou stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku u chráněné zástavby v oblasti stavby. K zamezení stížností se doporučuje provádět hlučnou stavební činnost pouze v pracovní dny v časovém úseku dne od 7 do 18 hodin. Na stavbě musí být ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních domů. V případě stížností obyvatel na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za

11 snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě. Další opatření: Veškeré stavební práce musí být prováděny šetrně s ohledem na co nejmenší míru narušení okolního prostředí. V rámci výstavby OC Slaný používat stavební mechanismy v dobrém technickém stavu. Při výstavbě a provozu obchodního centra bude vznikat nebezpečný odpad, se kterým je možné dle 16, odst. 3 zákona o odpadech, nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Při provádění stavebních prací (zejména demolic) je nutno identifikovat části staveb možný zdroj vzniku nebezpečných odpadů (i případnou kontaminaci nebezpečnými látkami) a zajistit odstraňování těchto staveb odděleně tak, aby se zabránilo mísení odpadů kategorie ostatní a kategorie nebezpečný. Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i podzemních vod. V prostoru staveniště: nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla); bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) pro případnou likvidaci úniků ropných látek. Závěrečná ustanovení: Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Správní úřad, který vydává následná rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí nebo opatření požadavky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví uvedené v tomto stanovisku EIA, popřípadě uvede důvody pro které tak neučinil, nebo učinil jen z části. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Platnost tohoto stanoviska je pět let ode dne jeho vydání, s možností prodloužení této lhůty na žádost oznamovatele. Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů. Ing. Josef Keřka, Ph.D. vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství v.z.ing.marie Stáňová vedoucí oddělení nakládání s odpady

12 Dotčené územní samosprávné celky: 1/ Středočeský kraj, zde 2/ Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Dotčené správní úřady: 3/ KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště Kladno, generála Klapálka 1583, Kladno 4/ Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136, Slaný 5/ ČIŽP OI Praha, Wolkerova 11/40, Praha 6 6/ Krajský úřad Středočeského kraje, zde Oznamovatel : 7/ IMMO Slaný a.s., Plaská 622/3, Praha 5 8/ RHM a.s., Senovážná 996/6, Praha 1 zástupce oznamovatele na základě plné moci Na vědomí : 9/ MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, Praha 10 10/ MŽP, OVSS I, Podskalská 19, Praha 2 11/ Městský úřad Slaný, odbor výstavby, Velvarská 136, Slaný 12/ Ing. Pavel Beran, Ph.D Rustical B, Holubí 1238/7, Praha 6 zpracovatel dokumentace 13/ Ing. Aleš Calábek, MBA, Dolany 570

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Praha: 2. 11. 2011 Číslo jednací: 182647/2011/KUSK Spisová značka: SZ_182647/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha: 29.5.2015 Číslo jednací: 154416/2014/KUSK Spisová značka: SZ_154416/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŢP/ŠJ Dle rozdělovníku ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0153MIW* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 146066/2012 Sp. zn.: ŽPZ/35486/2012/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: V Olomouci dne 10. 1. 2011 Sp. Zn.: KÚOK/68349/2010/OŽPZ/7330 Sp. a skart. znak: 208.1-A/20

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 76226/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 14.11.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 76226/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 14.11.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/1863/14 ZN/48/ŽP/14 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 87844/2010 V Olomouci dne 30. 9. 2010 SpZn.: KÚOK/87844/2010/OŽPZ/7411 Sp. a skart. znak:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 103293/2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 7.12.2011

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 103293/2011/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 7.12.2011 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 40723/2016 Olomouc 29. 4. 2016 SpZn: KÚOK/26105/2016/OŽPZ/7232 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kotrášová,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 79449/2015 Olomouc 4. 9. 2015 SpZn: KÚOK/70147/2015/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 63070/2016 Olomouc 20. 6. 2016 SpZn: KÚOK/51893/2016/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

Více

Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í

Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 85422/2012 V Olomouci dne 5.10.2012 SpZn.: KÚOK/75591/2012/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 6. 1. 2012 Číslo jednací: 223927/2011/KUSK Spisová značka SZ_223927/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka OŽP/HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 27. května 2011 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 45518/2007 KUSP 45518/2007

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 17566/ZP/2010-Čr 10.11.2010

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 17566/ZP/2010-Čr 10.11.2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 17566/ZP/2010-Čr 10.11.2010 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor ţivotního

Více

předpisů. Záměr je předmětem posuzování podle ust. 4 odst. 1 písm. e) zákona.

předpisů. Záměr je předmětem posuzování podle ust. 4 odst. 1 písm. e) zákona. Praha: 1.12.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spisová značka: 131022/2014/KUSK SZ_131022/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1729/ZZ/15-20 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 78911/2013 Sp. zn.: S-JMK 63208/2013 OŽP/Sme Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK. a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345

Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK. a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345 Praha: 25. 5. 2015 Městský úřad v Říčanech Číslo jednací: 050097/2015/KUSK Odbor územního plánování Spisová značka: SZ_050097/2015/KUSK a regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/ l. 345 Masarykovo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/11773/14 ZN/2308/ŽP/14

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 9. 4. 2013 Číslo jednací: 017464/2013/KUSK Spisová značka SZ_017464/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í. Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/5961/16 Spis. zn.: ZN/1871/ŽP/16 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 4 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 12535/ZP/2012-Čr 22.08.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 08.01.2015 Číslo jednací: Spis. značka: 150631/2014/KUSK SZ_150631/2014/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o.

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o. Praha: 12. 1. 2016 Praha: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 15. 6. 2016 079221/2016/KUSK SZ_073794/2016/KUSK/5 Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz OŽP/Zk dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 143672/2015 Sp. zn.: S-JMK 127055/2015 OŽP/Dan Vyřizuje: Bc. Hana Daňková

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 49665/2011 V Olomouci dne 20.5.2011 SpZn.: KÚOK/38088/2011/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 17.10.2012 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 135562/2012/KUSK Spisová značka: SZ_135562/2012/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/6777/14 ZN/1306/ŽP/14

Více

Název záměru: Sklady čtvrtprovozu v areálu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Název záměru: Sklady čtvrtprovozu v areálu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Praha: 26.5.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 065280/2014/KUSK SZ_065280/2014/KUSK/10 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ číslo jednací: KUJCK 27912/2011 OZZL/15/Hon datum: 15. 8. 2011 vyřizuje: Mgr. Jakub Honetschläger telefon: 386 720 739 Věc: Předání závěru

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 59365/2011. Bc. Miroslav Janoušek 29. 6.

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 59365/2011. Bc. Miroslav Janoušek 29. 6. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Z Á P I S z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13814/ZP/2013- Po 28.08.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc č.j.: KUOK 113450/2014 V Olomouci dne 8. 1. 2015 SpZn.: KÚOK/103028/2014/OŽPZ/507 vyřizuje: Ing. Barbora

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 8. 2014 Č.j.: 49741/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec - Břeclav

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec - Břeclav MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 8. 2011 Č.j.: 52538/ENV/11 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 7. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 6. 11. 2015 Číslo jednací: 121403/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_ 121403/2015/KUSK/6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7. 1. 2016 Číslo jednací: 142420/2015/KUSK OŽP/HoA Spisová značka: SZ_142420/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Aneta Holasová dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 97974/2009 V Olomouci dne 18. 12. 2009 SpZn: KÚOK/97974/2009/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A85I1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 139439/2013 Sp. zn.: ŽPZ/32791/2013/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ

TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ OZNAMOVATEL Autodoprava Veselý s.r.o. TERÉNNÍ ÚPRAVY V PLOŠE LOMOVÉ JÁMY - SANACE A REKULTIVACE LOMU KAMENNÝ PŘÍVOZ posudek k dokumentaci o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ číslo jednací: KUJCK 36290/2011 OZZL/10/Lz datum: 27.10.2011 vyřizuje: Ing Petr Láznička telefon: 386 720 770 Předání závěru zjišťovacího

Více

R O Z H O D N U T Í - Rozšíření výrobní kapacity závodu Parker Hannifin s.r.o.

R O Z H O D N U T Í - Rozšíření výrobní kapacity závodu Parker Hannifin s.r.o. V Praze dne 8. července 2015 Č.j.: 929/500/15, 26551/ENV/15 R O Z H O D N U T Í - - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy

Více

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ P O S U D E K o vlivech záměru HNĚVOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ 110 kv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

076484/2014/KUSK SZ_076484/2014/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

076484/2014/KUSK SZ_076484/2014/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25. 7. 2014 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 076484/2014/KUSK SZ_076484/2014/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 6. 9. 2010 Č.j.: 77736/ENV/10 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 19. 3. 2014 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 029749/2014/KUSK SZ_029749/2014/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 91125/2014 V Olomouci dne 10. 10. 2014 Sp.Zn: KÚOK/80613/2014/OŽPZ/7149 Sp. a skart. znak:

Více

Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje/linka Datum MHMP 2140893/2015/EIA/986/Nov Ing. Novotný/4278 16.12.2015 Sp. zn. Počet listů/příloh

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01BAD0S* Čj: MSK 1474/2014 Sp. zn.: ŽPZ/930/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 3. 2015 Č.j.: 11838/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek 16. 10. 2013 OZP 1931/2013 Jan. nad Sázavou

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek 16. 10. 2013 OZP 1931/2013 Jan. nad Sázavou KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

\h$ful^ * S00RP00PHIIQ. 27. dubna 2016 12145/ENV/16 Ing. Říčan 267 122 486. V Praze dne Cj.: Vyřizuje: Tel.: ODESILATEL: ADRESÁT:

\h$ful^ * S00RP00PHIIQ. 27. dubna 2016 12145/ENV/16 Ing. Říčan 267 122 486. V Praze dne Cj.: Vyřizuje: Tel.: ODESILATEL: ADRESÁT: S00RP00PHIIQ \h$ful^ * Ministerstvo životního prostředí ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 38839/2015 Sp. zn.: S-JMK 22399/2015 OŽP/Sme Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 30359/ENV/16 V Praze dne 16. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 124722/2015 Sp. zn.: S - JMK 107724/2015 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 25.09.2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. dubna 2013 Č. j.: 25683/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-145521/2004/0lPNI/EIA/111-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.12.2004 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/9934/13 ZN/2486/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Vodovodní přiváděcí řad Jirny PČS Fibichova Praha: 24. 1. 2013 Číslo jednací: 177561/2012/KUSK Spisová značka: SZ_177561/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, Dubno (ORP Příbram)

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ. Identifikační údaje: Název záměru: Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, Dubno (ORP Příbram) V Praze dne: 28. 12. 2011 Číslo jednací: 217539/2011/KUSK-OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803

V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 V Praze dne: 05.09.2008 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117801/2008/KUSK OŽP/Ja Vyřizuje: Ing. Simona Jandurová / l.803 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 84479/2015 Čech/391 9. leden 2016 OŽPZ 1315/2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC Slavíková/583 magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 32614/2016 Sp. zn.: S JMK 11882/2016 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 29.02.2016

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 12145/ENV/16 V Praze dne 27. dubna 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX014079M* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 111716/2012 Sp. zn.: ŽPZ/27993/2012/Chro 208.3 V10

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce Č. j.: 33800/ENV/16 V Praze dne 13. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 29854/ZP/2015-NV 29.12.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 24292/2016 Sp. zn.: S JMK 161623/2015 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 16.02.2016

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1009/ZP/2013-Čr 21.02.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1009/ZP/2013-Čr 21.02.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1009/ZP/2013-Čr 21.02.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 359/2009-910-IPK/10 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyřizuje: Ing. Podhájecký tel.: 225 131 410 Rozhodnutí

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 528/2008/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 3.1.2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČIN A Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE FÁZI KONCEPTU Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územ.plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-102737/2007/00PNI/EIA/341-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. lákavá /4425 Datum 16.5.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/2444/15 ZN/404/ŽP/15

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více