ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY"

Transkript

1 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY schválené Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne Úvod Článek I. 1. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z rozpočtu města Karlovy Vary ve smyslu podpory a rozvoje činností v oblastech a) kultury a rozvoje lázeňství a cestovního ruchu b) sportu c) zabezpečování volnočasových aktivit občanů, zejména dětí a mládeže d) sociální péče a zdravotnictví e) ochrany přírody f) prevence kriminality a protidrogové prevence 2. Těmito zásadami nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými předpisy ( např. zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, občanský zákoník, apod.). 3. Dotace nebudou poskytovány na činnost politických stran. Použití prostředků Článek II. 1. Finanční prostředky z rozpočtu města vymezené na přidělování dotací lze použít : a) na příspěvek na podporu činnosti (dále jen dotace na činnost) např. na úhradu provozních nákladů žadatele, příspěvek na údržbu a opravy užívaných zařízení, příspěvek na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku prokazatelně sloužícího pro představovanou oblast činnosti, propagaci činnosti vedoucí k rozšíření členské základny, k vytvoření podmínek činnosti vedoucích ke zkvalitnění života obyvatel a návštěvníků města Karlovy Vary s výjimkami v jednotlivých oblastech, které budou přímo specifikovány ve Smlouvě o poskytnutí dotace. b) na příspěvek na podporu konkrétního projektu (dále jen dotace na projekt) např. příspěvek na vydání propagačních materiálů pro konkrétní akci, pronájem prostor potřebných k realizaci akce, vydání konkrétní publikace, tiskoviny či digitální verze těchto materiálů, příspěvek na technické zajištění akce, příspěvek na dopravu, příspěvek na pořádání soustředění, letních táborů pro děti a mládež, apod. c) na režijní náklady přesně specifikované ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

2 d) příspěvek v případě podmínky povinné spoluúčasti města Karlovy Vary na financování projektu při poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu (MPSV, MZ ČR) nestátnímu neziskovému subjektu. Přidělování finančních prostředků Článek III. 1. Dotace z rozpočtu města Karlovy Vary budou přidělovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace. 2. Informace o možnostech podávání žádostí na přidělení dotace vč. termínu uzávěrky podání žádosti zajistí příslušný odbor Magistrátu města Karlovy Vary v souladu s obecně závaznými předpisy. Přidělení dotací bude vyhlašováno pro dvě kategorie : dotace na jednorázové projekty s ohledem na charakter činnosti či zaměření projektu dotace dlouhodobé s platností Smlouvy o poskytnutí dotace na dobu určitou - v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje města 3. Termíny pro podávání žádostí o poskytnutí dotací budou vyhlašovány pravidelně jedenkrát ročně a to do příslušného kalendářního roku. Žadatelé o dotace Článek IV. 1. Žádost o udělení dotace mohou podat fyzické a právnické osoby, které působí ve smyslu Čl. I., bod I. na území města Karlovy Vary. 2. Žádost o udělení dotace mohou podat i fyzické a právnické osoby se sídlem na území ČR, jejichž činnost je orientována na aktivity neziskového charakteru a jsou pořadateli konkrétní akce na území města Karlovy Vary. 3. Žádost o udělení dotace mohou podat i fyzické a právnické osoby se sídlem na území ČR, jejichž činnost je zaměřena na prezentaci a konkrétní akce, ke které se vztahuje žádost o udělení dotace, bude sloužit k propagaci a prezentaci města Karlovy Vary. 4. Žadateli o udělení dotace podle těchto zásad nemohou být organizace, které jsou přímo či zprostředkovaně napojeny na rozpočet města, kraje nebo státu, s výjimkou Městské policie, Vzdělávacích organizací a institucí Nestátních neziskových organizací, úzce spolupracujících s Městem na poskytování sociálních služeb 5. Žadatelem o udělení dotace nemůže být subjekt, který je veden v centrální evidenci dlužníků Města Karlovy Vary. Při posuzování žádostí o dotace se přihlíží k tomu, zda Česká republika, město či městem řízené organizace a společnosti nemají vůči žadateli pohledávky po lhůtě splatnosti.

3 6. Žadatel může podat na jeden konkrétní projekt pouze jednu žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Karlovy Vary v kalendářním roce. Žádosti o dotace na činnost Článek V. 1. Žádosti o udělení dotace se podávají písemně v souladu s čl. III., odst. 2 těchto zásad. 2. Žadatel musí podat žádost na předepsaném formuláři, k žádosti musí doložit tyto povinné přílohy : a) charakteristiku akce, na kterou je dotace požadována včetně podrobného popisu záměru, jenž je akcí sledován b) předběžný rozpočet příjmů a výdajů s konkrétní akcí spojených s uvedením výše finanční spoluúčasti žadatele a výše požadované dotace c) písemnou informaci, zda na projekt, k němuž se vztahuje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Karlovy Vary, obdržel žadatel dotaci z veřejných prostředků od jiného subjektu (např. Krajský úřad, ministerstvo, apod.) a případně v jaké výši. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k vyřazení žádosti z dotačního řízení. Formuláře žádosti o přidělení dotace jsou k dispozici ve vestibulu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, a U Spořitelny 2, Karlovy Vary, telefon a na oficiálních internetových stránkách města Karlovy Vary Písemná žádost o přidělení dotace včetně uvedených příloh je vždy adresována odboru Magistrátu města, kterému dle charakteru akce, na kterou je dotace požadována, tato činnost přísluší. 3. Odbor Magistrátu města Karlovy Vary, příslušný dle charakteru akce, na kterou je dotace požadována a) zkontroluje úplnost žádosti o dotaci včetně povinných příloh b) zajistí informace o zkušenostech se žadatelem z předchozích let pro potřeby rozhodování o přidělení dotace příslušné komise Rady města Karlovy Vary c) zkompletuje žádost pro projednání v příslušné komisi Rady města Karlovy Vary, popř. v Radě města Karlovy Vary d) zajistí posouzení žádosti v příslušné komisi Rady města Karlovy Vary, popř. přímo v Radě města Karlovy Vary e) odpovídá za vedení evidence žádostí o udělení dotace, eviduje usnesení Rady města a Zastupitelstva města Karlovy Vary k danému tématu, připravuje Smlouvy o poskytnutí dotace, které rovněž eviduje. f) poskytne nejpozději do 30 dnů ode dne schválení přidělení dotací Zastupitelstvem města Karlovy Vary odboru VAK magistrátu města přehled přidělených dotací s uvedením jmen příjemců dotace, popisu projektů, ke kterým se dotace vztahuje a výše přidělených dotací. 4. Příslušná komise Rady města a) do 60 dnů od data uzávěrky podání žádostí o udělení dotací předloží prostřednictvím metodicky příslušného odboru Radě města návrh na přidělení či nepřidělení dotací přehledným způsobem vždy za oblast, která konkrétní komisi přísluší. Přehled musí obsahovat sumarizaci všech navrhovaných dotací

4 včetně návrhu případných náležitostí, které udělení dotace podmiňují a které se stávají nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí dotace a předmět účelu dotace. 5. Rada města a) projedná předložený materiál v nejbližším termínu po postoupení materiálů jednotlivými komisemi b) do 30 dnů po předložení materiálů jednotlivými komisemi k projednání Radou města tato postoupí materiály dál včetně svého vyjádření k projednání Zastupitelstvem města Karlovy Vary. 6. Zastupitelstvo města a) projedná předložený materiál v nejbližším termínu po postoupení materiálů Radou města k projednání Zastupitelstvem města Karlovy Vary b) určí definitivní výši udělených dotací v souladu s obecně závaznými předpisy. Článek VI. Posouzení žádostí. 1. Finanční prostředky určené pro poskytnutí dotací se rozdělí mezi oprávněné žadatele s přihlédnutím především k těmto kritériím : a) podíl vlastní finanční spoluúčasti žadatele na projektu či činnosti, efektivnost projektu, způsob spolufinancování b) zkušenosti ze spolupráce se žadatelem z předchozího období c) účelnost zvolených metod dle zaměření akce a její dopad na obyvatele a návštěvníky města Karlovy Vary d) účel konkrétních akcí a jejich vliv na kulturně společenský život ve městě Karlovy Vary e) ostatní specifická kritéria tvoří nedílnou součást tohoto materiálu (přílohy 1 4) vždy pro oblast, k níž se žádost o dotaci vztahuje f) technické zabezpečení akce a proveditelnost projektu. 2. Finanční prostředky určené pro poskytnutí dotací mohou být závazným příslibem přiděleny i na delší časové období (max. 4 roky). Článek VII. Poskytnutí dotací 1. Oznámení o poskytnutí či neposkytnutí dotace zasílá žadateli příslušný odbor Magistrátu města Karlovy Vary do 30 dnů ode dne přijetí usnesení Zastupitelstva města. 2. Žadatel se na vyzvání dostaví na příslušný odbor Magistrátu města Karlovy Vary, kde je s ním sepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Přidělení finančních prostředků bude provedeno způsobem, který je uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

5 Při podpisu smlouvy musí žadatel doložit tyto přílohy: a) ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (právnická osoba) mladší tří měsíců b) ověřenou kopii živnostenského listu (fyzická osoba) s výjimkou svobodných povolání c) ověřené osvědčení o registraci d) u jiných než právnických osob kopie stanov nebo statutu žadatele (zřizovací listina, apod.) včetně uvedení jmen osob, oprávněných za žadatele jednat e) uvedení čísla účtu g) kopie zápisu ustavující schůze h) charakteristiku činnosti žadatele, v případě žádosti o poskytnutí dotace na činnost předložit finanční rozvahu činnosti na období, ke kterému se žádost vztahuje. 3. Poskytnutou finanční dotaci je příjemce dotace povinen, není li ve Smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak, vyúčtovat nejpozději do 30. listopadu téhož roku, na který byla dotace přidělena. 4. Příjemce dotace je oprávněn přidělenou dotaci čerpat do výše a na činnosti uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace následujícím způsobem : a) příjemce dotace předloží příslušnému odboru Magistrátu města Karlovy Vary kopie uhrazených daňových dokladů (předložené doklady musí mít náležitosti účetních dokladů ve smyslu 11 zákona č. 563/1991 Sb.) a výpisy z účtu, které odpovídají jménem, IČ, bankovním účtem a předmětem uzavřené Smlouvě o poskytnutí dotace a zároveň předloží ke kontrole originály těchto dokladů b) přidělená dotace bude fyzicky poskytnuta až po předložení výše uvedených dokladů, resp. po uskutečnění akce či po uskutečnění činností nutných k zajištění akce na základě písemné výzvy příjemce dotace poskytovateli dotace, nebude-li ve Smlouvě na základě odůvodněných příčin uvedeno jinak c) v odůvodněných případech může být příjemci dotace poskytnuta záloha do výše maximálně 50 % celkové výše schválené dotace. Tato skutečnost musí být zakotvena v předmětné Smlouvě o poskytnutí dotace. Článek VIII. Kontrola nakládání s dotacemi. 1. Kontrolu nakládání s dotacemi a kontrolu vyúčtování přidělených dotací včetně ověření skutečností, které mají vztah k poskytované dotaci, provádí pověřený pracovník příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary a následně pracovníci OVAK v rámci následné veřejnosprávní kontroly na místě u příjemce dotace, jejíž průběh se řídí ustanoveními zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a Kontrolním řádem Magistrátu města Karlovy Vary. 2. Krátkým zápisem do příslušného spisu v evidenci smluv o poskytnutých dotacích zhodnotí pracovník příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary spolupráci žadatele o dotaci při kontrole vyúčtování dotace. Fotokopie dokladů předložených ke kontrole vyúčtování dotace se přiloží ke spisu.

6 Článek IX. Povinnosti příjemců dotací. 1. Příjemce dotace je povinen : a) umožnit pracovníkům příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary kontrolu organizace, zajištění akce a způsob využití přidělené dotace b) vést průkaznou, řádnou a oddělenou účetní a daňovou evidenci o použití poskytnuté dotace v účetnictví příjemce dotace c) používat poskytnutou dotaci hospodárně a efektivně, dle zákona č.320/2001 Sb., k prostředkům nesplňujícím podmínky, bude přistupováno jako k neoprávněně použitým prostředkům ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. d) uvádět na plakátech, propagačních materiálech, pozvánkách, apod. text, že akce se koná Za podpory města Karlovy Vary, případně logo města.město Karlovy Vary bude prezentováno na tiskových materiálech i samotných akcích, dle výše příspěvku a to na základě smluvní dokumentace. 1. Na přidělení dotace není právní nárok. Článek X. Závěrečná ustanovení. 2. Rozhodnutí o výši přidělené dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu Zastupitelstva města Karlovy Vary. Z tohoto důvodu není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše přidělené dotace nebo jejího zamítnutí. 3. Žadatelé o dotace odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i ostatních poskytnutých dokladech. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno jejich objasnění. Při zjištění zkreslených, neúplných nebo nepravdivých údajů, či nesplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, vyřadí příslušná komise Rady města žadatele pro daný rok ze seznamu žadatelů a v případě, že je příspěvek již vyplacen, doporučí komise Radě města, resp. Zastupitelstvu města Karlovy Vary požadovat jeho navrácení v plné výši. 4. Po schválení dotace v orgánech města nelze pro daný rok měnit účel, pro který byla dotace určena. Tyto zásady nabývají na účinnost dnem schválení Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

7 Příloha č. 1 ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY ve smyslu ustanovení článku VI. odst.l písm.e) specifické podmínky pro posuzování žádostí Oblast lázeňství, cestovního ruchu a kultury 1. Oblast lázeňství a cestovního ruchu Projekty musí obsahovat náměty na realizaci projektů propagujících lázeňství a CR. Zaměření projektů: I. Studie, výzkumné práce - odborné projekty propagující lázeňství a CR v K. Varech - odborné projekty zaměřené na význam lázeňské léčby II. Kongresy, semináře, ostatní aktivity s tematikou lázeňství a CR - projekty musí obsahovat záměr, tvorbu a zpracování formou uceleného produktu Dotace z oblasti lázeňství a cestovního ruchu může být přidělena na základě projektu, který významným způsobem: a) přispěje k informovanosti o jedinečnosti a praktických výsledcích karlovarských léčebných procedur b) přispěje k vyšší odbornosti pracovníků v karlovarském lázeňství a cestovním ruchu c) přispěje ke zkvalitnění lázeňského prostředí a zpříjemnění pobytu lázeňských hostů d) vyplní absenci marketingových koncepcí rozvoje karlovarského lázeňství a cestovního ruchu e) přispěje propagaci Karlových Varů jako perly světového lázeňství s bezkonkurenční mnohasetletou tradicí 2. Oblast kultury Dotace z oblasti kultury může být přidělena na základě projektů: a) které rozšiřují nabídku kulturních akcí v K. Varech b) kulturním akcím, které zvyšují atraktivitu města pro návštěvníky a posilují význam K. Varů, jako regionálního kulturního centra c) pro činnost rozšiřující nabídku v oblasti kulturního vyžití d) pro činnost sloužící k rozvoji místní kulturní sféry (souborů, spolků apod.) Dotace v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a kultury nebudou poskytovány na pořízení majetku.

8 ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY ve smyslu ustanovení článku VI. odst.l písm.e) specifická kritéria pro posuzování žádostí Oblast podpora tělovýchovy a sportu Příloha č. 2 Žádosti pro tělovýchovu a sport jsou posuzovány z hlediska jejich účelovosti a jsou členěny na dotace pro: 1. Masovou tělovýchovu a sportovní činnost 2. Vrcholové sportovce 3. Význačné akce 1. Dotace na masovou tělovýchovu a sportovní činnost je posuzována z hlediska: - členské základny: dospělí nad 18 let muži, ženy dorost do 18ti let dorostenci, dorostenky žactvo do 15ti let žáci, žákyně - sportoviště: vlastní v trvalém užívání výpůjčka v nájmu - stručné charakteristiky činnosti: pořádání celostátních soutěží, oblastních soutěží pro mládež, dospělé i pro seniory. Výchovy mládeže včetně přípravky dětí. - rozpočtu na rok: příjmy, výdaje a celkové výše požadovaného příspěvku - návrhu využití požadovaného příspěvku - sportovní úspěchy - výše poskytnuté dotace v předchozích letech 2. Dotace pro vrcholové sportovce. Vrcholoví sportovci jsou posuzování z hlediska dosaženého umístění na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Českého poháru a to jak v kategorii jednotlivců, tak i družstva. 3. Význačné akce Význačné akce jsou posuzovány z hlediska význačnosti pro Město Karlovy Vary, její propagace v rozsahu republikového významu i významu světového.

9 Příloha č. 3 ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY ve smyslu ustanovení článku VI. odst.l písm.e) specifická kritéria pro posuzování žádostí Oblast sociální péče a zdravotnictví V návaznosti na metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací na sociální služby jsou upřesněny Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Karlovy Vary pro oblast sociální péče a zdravotnictví následujícím způsobem : 1. Žádosti o poskytnutí dotace jsou posuzovány z hlediska jejich účelovosti. Přednostně jsou dotace poskytovány nestátním neziskovým organizacím, které vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti tím, že poskytují pro občany města Karlovy Vary nezbytné služby sociální péče, které město nezajišťuje prostřednictvím vlastních příspěvkových organizací a na jejichž poskytování má město zájem. Z těchto organizací mají prioritu ty, kterým je na činnost poskytována státní dotace a dotace města je tedy považována za spoluúčast na projektu. 2. Vybraným nestátním neziskovým organizacím, jmenovitě uvedeným v návrhu rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, bude dotace poskytnuta zálohově a bez dalších časových a finančních omezení v co možná nejkratší době po schválení rozpočtu, případně rozpočtového provizoria, zastupitelstvem města. Částka, která bude vybraným subjektům zálohově vyplacena, je součástí celkového objemu finančních prostředků určených na dotace do zdravotně sociální oblasti. 3. Zbývající částka, schválená v rozpočtu města jako dotace do zdravotně sociální oblasti, je poskytována jednorázově nebo ve splátkách po realizaci jednotlivých projektů v příslušném kalendářním roce. Podpořeny mohou být projekty se zaměřením na tyto oblasti činnosti : 1. Podpora péče o rodiny s dětmi Tento podprogram je určen na podporu středisek s funkcí informační, kontaktní a provozní, vytvoření mezičlánku mezi rodinnou a institucionální výchovou, na psychosociální podporu rodin s dětmi včetně rodin neúplných, poskytování odborných informací, integraci dětí zdravotně postižených a dětí z různých národnostních menšin a jejich rodin do programů středisek.

10 2. Podpora péče o rodiny, děti a dospělé občany v krizových situacích Tento podprogram je určen na podporu řešení krizových situací formou krizových intervencí, prevence psychosociálních a zdravotních důsledků, humanitární pomoc v oblasti zdravotně sociální. 3. Péče o seniory a zdravotně postižené občany Poskytování sociálních a zdravotně sociálních služeb, prevence sociálního vyloučení seniorů a zdravotně postižených občanů, integrace těchto občanů do společnosti. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná zejména o chráněné bydlení, osobní asistenci, tísňovou péči, centra denních služeb, ranou péči pečovatelskou službu apod. 4. Podpora integrace příslušníků romské komunity Projekty zaměřené na podporu integrace příslušníků romské komunity, na prevenci sociálního vyloučení a na podporu sociální práce v romských komunitách. Doplněk k obecným zásadám : 1. Žadatelem o dotace mohou být rovněž nestátní zdravotnická zařízení se sídlem na území města Karlovy Vary, za předpokladu, že předmětem účelu dotace jsou aktivity nebo požadavky neinvestičního charakteru, nehrazené zdravotními pojišťovnami ani poplatkem od klientů. 2. Nestátní neziskový subjekt je povinen předložit odboru ZSV Výroční zprávu o průběhu poskytování sociálních služeb v rozpočtovém období, v němž byla poskytnuta dotace, nejpozději do následujícího roku. 3. Bude-li dotace požadována na odměnu pro pracovníka, který poskytuje odborné sociální nebo zdravotně-sociální služby, předloží organizace na vyžádání doklad o jeho odborné kvalifikaci. 4. Odměna za účetní práce v organizaci, která je vyplácena z dotace města, nesmí překročit 10% z poskytnuté dotace, nebude-li komisí zdravotní a sociální při navrhování výše dotace stanoveno jinak. Příspěvek se neposkytuje: na pohoštění a dary, na členské příspěvky v mezinárodních institucích, na splátky finančních závazků a leasingové splátky, na odpisy majetku, na náklady spojené se zahraničními cestami, na rekondiční a rekreační pobyty, zájezdy, kulturní a sportovní akce, na stravné, na pokuty a sankce, na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit), na poplatky za telefonní hovory, fax

11 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY ve smyslu ustanovení článku VI. odst.l písm.e) specifické podmínky pro posuzování žádostí Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence Příloha č Oblast prevence kriminality Projekty musí být zaměřeny na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města. Zaměření projektů: I. Studie, výzkumné práce - odborné projekty zpracování statistik vývoje nápadu trestné činnosti ve městě - odborné projekty zpracování anket a průzkumů veřejného mínění, týkající se bezpečnostní situace ve městě II. Sociální prevence Dotace může být přidělena na základě projektu, který významným způsobem: a) přispěje k prohloubení právního vědomí občanů všech věkových a sociálních skupin, především pak skupin rizikových b) přispěje k vyšší odbornosti pracovníků zabývajících se prevencí kriminality c) přispěje ke zkvalitnění spolupráce mezi správními orgány, městskou policií, Policií ČR a nestátními neziskovými organizacemi d) přispěje ke zlepšení nebo rozšíření volnočasových aktivit dětí a mládeže e) přispěje ke snížení nezaměstnanosti ve městě a začlenění osob s kriminální zkušeností zpět do běžného života III. Situační prevence Dotace může být přidělena na základě projektu, který významným způsobem a) přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města v rizikových lokalitách b) přispěje k ochraně majetku osob

12 2. Oblast protidrogové prevence Dotace z oblasti protidrogové prevence může být přidělena projektům: a) které zajišťují primární, sekundární i terciální protidrogovou prevenci b) zajišťují snižování zdravotních a sociálních rizik c) zajišťují poradenství o dostupných léčebných programech a psychiatrické a psychologické služby d) které mapují místní drogovou scénu

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Kamil Kastner, ved. odboru financí a ekonomiky Mgr. Jakub Kaválek tajemník magistrátuměsta Počet stran 8 Počet

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT Zastupitelstvo města Ostrov schválilo usnesením č. 224/15 dne 11. listopadu 2015 tato Pravidla

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 225/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

žadatelé o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora Ing. Lenka Filipová, Bc.Eva Srněnská, Bc.Petra Friedlová

žadatelé o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora Ing. Lenka Filipová, Bc.Eva Srněnská, Bc.Petra Friedlová MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: P R A V I D L A pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbor Druh předpisu: PRAVIDLA

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 736/2015 Pořadové číslo: 9 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ SMĚRNICE č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí Jan Herzog, starosta Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03.

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03. PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V PROGRAMU PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03.2016 I. ÚVODNÍ

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace PROGRAM MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA PODPORU SPORTU I. Název programu II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace III. Úvodní ustanovení IV. Cíl programu (účelové určení) V. Vymezení okruhu žadatelů VI. Podmínky

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3209 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 30. 03.2012 Účinnost

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2016

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Program města pro poskytování dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2016 Město vyhlašuje dotační program pro oblast. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí neinvestiční

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016

Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 I. Účel Účelem je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009G04P* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/2215/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.02.2015 Účinnost od : 26.02.2015 Platnost do: Zpracoval: Mgr. Kateřina Gaňová

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0125/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 410/OŠK/2016 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

Program dotací z rozpočtu města Trutnova

Program dotací z rozpočtu města Trutnova Příloha č. 1 Program dotací z rozpočtu města Trutnova Okruh způsobilých žadatelů o dotace - Žadatel musí mít bydliště, sídlo či působnost na území obce. - Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vůči poskytovateli,

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 1 Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 219/8/2015 ze dne 10.12.2015. Vyhlašuje město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015 Smluvní strany: S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /xxxx/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne xxx, usnesením č. xxx/15/rk Liberecký

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016. II. Vyhlašovatel

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI.

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží Číslo vnitřního předpisu: VP/12/2015

Více

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009 Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Kupní smlouva č. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Kupní smlouva č. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník Kupní smlouva č. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník 1.1 Kupující: Název: Sídlo: Zastoupen: I. Smluvní strany Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most Ing. Vlastimilem

Více

671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna

671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Smluvní strany: 1. Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno IČ 44 99 27 85 bankovní spojení:

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany Usnesení č. 20/1600 Příloha č. 1 Strana 1 Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:...

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:... Příloha č. 3 Evidenční číslo smlouvy:... Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2016

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2016 Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2016 Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně vyhlašuje: DOTACE MĚSTA NA PROJEKTY PODPORUJÍCÍ

Více

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotací z rozpočtu obce Kamenný Újezd

Pravidla pro žadatele a příjemce dotací z rozpočtu obce Kamenný Újezd Pravidla pro žadatele a příjemce dotací z rozpočtu obce Kamenný Újezd I. Cíl dotace Podpora realizace projektů neziskových organizací na území okresu Rokycany. II. Předmět dotace Prioritou dotací je: 1.

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o vyhlášení výběrového

Více

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady Příloha č.2 materiál k projednání Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady I. Úvodní ustanovení 1. Účelem těchto Zásad

Více

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM. Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě

Více

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15.

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smlouva Příloha č.2 USN SML-2013-. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smluvní strany: 1. Městská část Praha 15 se sídlem: Praha

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 13/15

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Více

Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005. 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu

Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005. 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu Pokyny pro hodnotitele: a) Formulář je třeba vyplnit na počítači. b) Hodnotitel

Více

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Podklady na zasedání ZM dne: 31.3.2016 Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Předkládá: Mgr. Jana Svobodová Vypracovala: Mgr. Martina Marková Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr.

Více

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel )

Obec Poteč IČ: 00568694 se sídlem Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky zastoupená Josefem Manou, starostou (dále jen poskytovatel ) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poteč číslo: 16/2015 uzavřená dle 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 11/15 Prioritní oblast a opatření

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

www.krasnalipa.cz 1) Účel dotace: A) Dotace na činnost

www.krasnalipa.cz 1) Účel dotace: A) Dotace na činnost Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 07-22/2015 ze dne 9. prosince 2015 Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice Obec TROUBELICE tel./fax: +420 585 032 108 Program č: 1 Rok vydání: 2015 Datum účinnosti: 12. 3. 2015 Typ: platné Označení programu: 1/2015/P PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení 527a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

Více