Dějiny kostela sv. Jakuba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny kostela sv. Jakuba"

Transkript

1 Dějiny kostela sv. Jakuba zpracoval Pavel Ramík Kostel sv. Jakuba leží v těsné blízkosti místeckého náměstí. V minulých dobách jistě tvořil dominantu města, ale v současné době je téměř skryt za hradbou poměrně vysokých domů postavených okolo náměstí. Hlavní vchod kostela kupodivu nesměřuje na náměstí, ale kolmo k němu, jak je vidět z kopie kartografické mapy města, v příloze této práce. Přestože jde o kostel rozměrově poměrně malý, má pro věřící obyvatele Místku svůj význam, jednak tím, že se jednalo o první kostel na území města a také tím, že do konsekrace kostela sv. Jana a Pavla se jednalo o kostel farní. V současné době je kostelem filiálním. V těsné blízkosti kostela je postavena farní budova, jednopodlažní stavba obdélníkového tvaru. Fara byla postavena pravděpodobně současně s kostelem, anebo vzápětí po výstavbě kostela. V minulosti byla několikrát opravována. O její starobylosti dnes vypovídají kamenné veřeje hlavního vchodu. Až do současné doby je sídlem Farního úřadu a také bytem současného administrátora farnosti P. Maňáka. Kolem kostela se v minulosti rozkládal hřbitov, dnes již po něm není ani památky a plocha hřbitova se z větší části proměnila na městské chodníky a na stavební místa blízkých budov. Kdy se na tomto hřbitově přestalo pohřbívat, nelze dnes s jistotou říci, jisté však je, že koncem 17. století byla ještě opravována hřbitovní zeď. 1. Založení kostela a jeho nejstarší historie. Kostel sv. Jakuba je nejstarším kostelem na území města. Leží v severovýchodním rohu hlavního městského náměstí. Bohužel zástavba na náměstí nedovoluje, aby kostel tvořil dominantu či alespoň výrazný prvek náměstí. Konkrétní doklad o založení kostela sv. Jakuba není znám. Zdá se, že kostel vznikl v souvislosti s obnovou válečnými konflikty zaniklé osady Friedberch. Jak již bylo uvedeno, nová osada byla obnovena na jiném, výhodnějším místě a při ní byl s největší pravděpodobností založen i kostel. O dějinách kostela, zvlášť o nejstarší historii není mnoho písemných zpráv. Dílem snad proto, že se nejednalo o velký kostel v důležitém městě, zčásti možná proto, že město bylo během historie několikrát zasaženo pustošivými požáry. Při jednom z nich, v roce 1602, shořela i budova fary včetně farního archivu. Z tohoto důvodu jsou zprávy z nejstarší historie kostela velmi útržkovité a časově nekonzistentní. Novější historie však poskytuje mnohem více informací, mnohdy velmi bohatě vyvedených, i když v období po roce 1798 je téměř stoletá mezera v zápisech. Nejstarší písemná zmínka o kostelu je poměrně pozdní datace a pochází až z roku Jedná se o zápis z generální vizitace místeckého kostela za biskupa Stanislava Pavlovského. Vizitace zjistila, že kostel je dřevěný, zděný jen v presbytáři. 1 POLÁŠEK, J. Badatelé dodnes nezjistili. Frýdecko-Místecko roč. 6. číslo 17

2 Na hlavním oltáři je socha sv. Mikuláše na zlatém pozadí a kromě hlavního oltáře jsou v kostele ještě dva boční oltáře. Kromě toho se vypočítávají dva stříbrné pozlacené kalichy, měděná monstrance a čtyři kasule. Kostel tehdy neměl žádnou věž. Ze zápisu je patrné, že biskup byl vizitaci osobně přítomen. Vizitátoři viděli údajně originál zakládací listiny, bohužel není známo, ze kterého roku. Tato listina velmi pravděpodobně shořela při obrovském požáru města roku 1602, kdy lehl popelem i kostel. Kostel byl v té době zasvěcen sv. Mikuláši. Později, snad po některé větší obnově, o které není nic známo, byl zasvěcen sv. Jakubovi Většímu, apoštolu. Proč se tak stalo, o tom není dochována žádná zmínka, kromě spisu Dominika Škarudy 2. Z listiny z věže kostela, nalezené při jedné z oprav, se dozvídáme o jednom požáru, který v pátek před svátkem sv. Bartoloměje v roce 1615 zachvátil město i kostel. Při požáru byly podle zápisu zcela zničeny dva zvony. Z města zůstalo jen několik malých chaloupek, což dokládá i skutečnost, že musel být vystavěn i nový rathaus, který pak vydržel až do roku Dominik Škaruda však ve své práci uvádí jako rok zničujícího požáru rok 1622, odkud čerpal, nezaznamenal. Píše dále, že v té době však již byl kostel zbudován z kamene ve slohu gotickém. Měl čtyři okna. Při pohledu na velikost vnějších opěrných pilířů při presbytáři, což je nejstarší část kostela, se nabízí domněnka, že snad původně měl kostel poněkud strměji vedenou klenbu. Tato klenba se nedochovala a není o ní ani zmínka v písemných materiálech. Můžeme se jen domnívat, že snad tato klenba byla poškozena požárem, bleskem či jinou podobnou pohromou. Je také možné, že poškození klenby nastalo právě požárem v roce Nicméně na tento presbytář pak později navázala podélná, nepříliš dlouhá loď kostela, takže vznikl jednolodní kostel s lodí v podélné ose. Kompletní stavba kostela byla dokončena až v roce 1644 položením pískovcové dlažby do interiéru. Dominik Škaruda píše, že tento nový kostel byl zasvěcen sv. Jakubu Většímu. Proč, to nedodává, ani se nezmiňuje, odkud čerpal. Tvrdí také, že kostel byl konsekrován světícím biskupem Kašparem Karasem z Rhomštejna. Na kostelních zdech mělo být na tuto paměť vyznačeno dvanáct křížů. V té době snad měl kostel už malé varhany. Mariánská kaple byla ke kostelu přistavěna pravděpodobně v roce 1644, jak o tom referuje letopočet uvedený na portálu kaple. Kaple sloužila tehdy Bratrstvu Nejsvětějšího růžence. O její nové vybavení se postaral suknař Jan Laník v roce Vzhledem k datu postavení kaple a datu vybavení kaple se lze domnívat, že šlo pravděpodobně spíše o obnovu již existujícího vybavení kaple, či pořízení zcela nového vybavení. Kaple byla pokryta nástěnnými malbami ukazujícími výjevy z růžencových tajemství a byla v ní malá pavlač, ze kterého bylo vidět do lodě kostela. Kaple kromě toho obsahovala obraz Panny Marie Czestochowské, který daroval farář Christian Passek. Stříbrné korunky na obraze měly pocházet od Anny Opavské. Tehdy, tedy v roce 1644, byl také kostel nově vysvěcen, z čehož se dá usuzovat na v podstatě dokončené stavební práce. V letech byla k čelní straně přistavěna čtvercová věž, jejíž horní konec přecházel v osmistěn a nejvyšší část byla dřevěná. Tato část byla později 2 ŠKARUDA, D. Pomníky zbožnosti křesťanské v Místku na Moravě. Method roč. 10. číslo 9, str. 102

3 nahrazena špičatou cihlovou věží. Součásti věže byly věžní hodiny, pořízené v roce Z roku 1708 pochází zmínka o kapli sv. Kříže, je tedy zřejmé, že byla postavena již před tímto rokem. V roce 1723, za faráře Antonína Augusty, do věže udeřil blesk a napáchal velké škody, proto bylo nutno věž provizorně opravit. Síla blesku byla tak velká, že částečně natavila a zkroutila některé varhanní píšťaly, naštěstí nedošlo k požáru 3. Řádná oprava věže na sebe dala čekat více než 30 let. Byla opravena až za faráře Josefa Čejky a po opravě bylo vloženo do makovičky věže pouzdro s listinami. Než se tak stalo, kaplan Klement Míček přečetl shromážděným farníkům obsah ukládaných listin. Slavnost byla ukončena zvláštním ceremoniálem. Totiž po uložení pouzdra do věžní makovičky, byla z věže rozhazována mezi shromážděný lid jablka, ořechy a jiné drobné dobroty. Později byl tento ceremoniál obdarovávání přítomných opakován při zavěšování nových zvonů do věže kostela sv. Jana a Pavla. Pouzdro vložené do věže bohužel shořelo při požáru v roce Dominik Škaruda se zmiňuje, že ve věži bylo tehdy pět zvonů. Sv. Václav o váze kolem 1500 kg, sv. Jakub vážící asi 1000 kg a sv. Mikuláš s váhou okolo 600 kg, který pochází z roku Navíc zde byl malý zvon umíráček a malý zvonek přenesený sem z radniční věže, na nějž se zvonil poplach. V sanktusové vížce byl zavěšen sanktusník. V tomtéž roce, kdy byla opravena věž, byla také k Mariánské kapli přistavěna předsíň a v lodi kostela zřízena oratoř. V roce 1724 byla věž kostela poněkud zvýšena a osazena barokní bání 4. Že věž kostela trpěla z času na čas údery blesků, které věž a někdy i kostel poškodily, je jisté. Taková událost je popsána z roku Tehdy blesk udeřil do věže v okamžiku, kdy dva zvoníci právě zvonili. Jeden zvoník, zasažen bleskem, na místě zemřel. Druhého zvoníka blesk zranil na noze a tváři a zvoník po zásahu ztratil vědomí. Později jej zachránci přivedli k sobě. Blesk zničil část dřevěné konstrukce, některé součásti věžních hodin a povalil kříž na hřbitově. Poté zmizel v zemi, naštěstí bez toho, že by způsobil požár. Podobně udeřil do věže blesk jen v roce 1777 třikrát. V roce 1791 byl celý kostel zevrubně opraven. Uvnitř byl kostel nově vydlážděn a dřevěná konstrukce střechy opravena. Současně byla zvýšena nástavba věže s bání a vystavěna pavlač pro zpěváky. Na pavlač pak byly pořízeny nové varhany, které zhotovil jezuita František Horčička, původem z Frýdku, za cenu 200 zlatých. Do kostela byl pořízen hlavní, pravděpodobně nový, oltář, který vyrobil Frýdečan Matěj Weiszman. Ten také zhotovil kazatelnu. Také oba boční oltáře byly buď zrenovovány, anebo zcela nově udělány Hippolytem Weiszmannem. Hippolyt Weiszmann také vytesal novou kamennou křtitelnici. Další oprava byla provedena v roce Co se tehdy opravovalo a jak věž tehdy vypadala, nevíme. Zaznamenána je výše opravy, a sice 600 zlatých a skutečnost, že věž byla natřena žlutobíle a pokryta bílým plechem. D. Škaruda píše, že v té době jsou už na věži jen tři velké zvony a současně je podrobně popisuje. Není však jasné, 3 POLÁŠEK, J. Hořel Místek, hořel. Frýdecko-Místecko roč. 2. číslo 41 4 POLÁŠEK, J. Za historií místeckých kostelů. Frýdecko-Místecko roč. 2. číslo 31

4 zda některý z těchto tří zvonů je totožný s některým z pěti původních zvonů, které byly ve věži po opravě za Josefa Čejky, anebo se jedná o zcela jiné zvony. U všech tří z nich by to, podle datace uvedené v nápisech na zvonech, mohlo být možné. Co se stalo s ostatními dvěma zvony není známo. Největší zvon nese nápis: Ulit jsem ke cti Boha Otce všemohoucího, blahoslavené Panny Marie nákladem kostela a města Místku, na zakázku ctihodného faráře Matouše Svitavského v měsíci říjnu léta Páně Na zvonu je pak dále obraz Ukřižovaného, P. Marie, nějakého biskupa, pak další dvě postavy a znak města Místku. Prostřední zvon nese nápis: Ke cti Boží a blahoslavené Panny Marie jsem pro město Místek léta Páně 1626 ulit. Třetí, nejmenší zvon má tento nápis: Tento zvon obstaral ctihodný pan Václav Ignác Zezulka z Místku na Moravě rodem, sv. teologie bakalář, farář ve Zdounkách, léta Páně Dále pak přídavek: Pavel Sreksfuz mne v Brně 1638 ulil. O více než šedesát let později, v roce 1858, byla znovu v kostele vyměněna dlažba a obnoven interiér. Při tom byla vyměněna kazatelna a dva boční oltáře. V období let byl kostel nově vymalován a obnoven mariánský oltář v kapli Panny Marie. Za faráře Bedřich Kauna, pravděpodobně v letech , byl kostel zevrubně vevnitř i zevně opraven. Dělo se tak z odkazu měšťana, výrobce a obchodníka hudebními nástroji, Rafaela Piskoře, který zemřel 1. května Byla opravena sakristie, vymalován interiér, báň věže byla obnovena a natřena na červeno. Došlo také k zazdění jednoho z průchodů pod věží, aby tak bylo získáno o něco více místa do poměrně malého vnitřního prostoru kostela, který nabízel místo asi třem stům věřících. Současně byly pořízeny dvě sochy: soška Ježíška, před níž se pak konaly dětské pobožnosti a socha P. Marie, před kterou se konaly májové pobožnosti. Kostel měl tehdy dle popisu deset oken, čtyři vchody, dvě pavlače, hlavní oltář sv. Jakuba Většího a dva boční oltáře, z nichž jeden byl zasvěcen Nejsvětějšímu srdci Páně a druhý Panně Marii. Vedle bočních oltářů existovaly dva vedlejší oltáříky zasvěcené sv. Antonínu Paduánskému a sv. Mikuláši. V Mariánské kapli byl celodřevěný oltář P. Marie, podávající sv. Dominikovi růženec a ještě několik obrazů a drobných sošek. Datace této opravy není přesně známa a je na ni možné usuzovat jen ze zmínky v kronice, že shořely dva roky staré varhany pořízené částkou 1060 zlatých. Dominik Škaruda zaznamenává zvláštní zvyk, který se slavil v předvečer patronicia sv. Jakuba. Večer před svátkem hráli hudebníci na věži kostela, načež byl z věže shozen mezi shromážděné kozel s pozlacenými rohy. Krev zabitého kozla si brávalo do šátků množství Slováků, kteří chodili na slavnost patronicia. Krev měla sloužit jako prostředek proti různým nemocem. Tento zvláštní zvyk však koncem 19. stol. postupně odumřel. Rok 1887 se navždy zapíše do historie kostela sv. Jakuba, protože znamenal pro kostel jednu z největších katastrof v jeho historii. V tom roce ve středu 10. srpna, tedy v horkém letním období, kdy bylo všechno vysušené sluncem, se kolem poledne začal zvedat severozápadní vítr, který velmi brzy přešel v silný vichr. Tou dobou začalo z nezjištěných příčin hořet v oblasti tzv. Eliášova domu, kde byl městský špitál. Oheň se s vydatnou pomocí větru šířil městem a zachvacoval celé ulice. Na své cestě zničil mnoho obytných budov a i místní průmyslovou přádelnu. Místní hasiči museli však

5 brzo zanechat svých snah oheň uhasit a to dílem z nedostatku vody v tomto období běžném a také pro obrovský žár vydávaný požárem. Nakonec se oheň přiblížil i k místům, kde stojí kostel sv. Jakuba. Začala hořet věž kostela, která se pravděpodobně vzňala od množství žhavých uhlíků hnaných v ovzduší prudkým větrem. Během chvíle se oheň rozhořel s takovou intenzitou, že se začaly tavit zvony ve věži. Z věže opadával hořící materiál na střechu kostela. Nakonec byla konstrukce věže natolik požárem oslabena, že se zřítila na střechu a prorazila ji. Klenba se propadla do interiéru, a tak bylo umožněno plamenům, aby dokonaly své dílo zkázy kompletním zničením vnitřního zařízení. Shořely nové lavice, varhany pořízené dva roky předtím nákladem zlatých, kazatelna i oltáře. Z celého kostela byla zachráněna jen monstrance s Nejsvětější svátostí, kterou duchapřítomně vynesl tehdejší kooperátor Gogela. Zvláštním způsobem byla od požáru uchráněna fara, ležící v těsné blízkosti kostela, snad proto, že byla pokryta plechovou krytinou. Záznam v kronice mluví o velké snaze zachránit farní archiv, což se s obrovskou námahou nakonec podařilo. Zásluhu na tom měl obchodník Eduard Žižka, který vlastním přičiněním archiv hájil. Škody na kostele byly natolik obrovské, že někteří městští zastupitelé dokonce navrhovali trosky zcela zbořit. Pro místecké farníky šlo o ránu o to větší, že kostel byl krátce před požárem poručením Rafaela Piskoře uvnitř obnoven a vymalován. Generální oprava byla započata ihned po požáru a prováděla se v rozmezí let a kromě věže byla ukončena právě v zimě Ovšem už v zimě 1887 byly opravy tak daleko, že se zde sloužily mše sv. Na jaře 1888 se pak ihned pokračovalo. Vzhledem k rozsahu škod je dlužno uznat, že oprava musela probíhat velmi rychlým tempem. Finančním základem pro opravy byla vyplacená pojistka ve výši zlatých. Na vnější fasádě se oprava podepsala snížením počtu bohatých barokních štuk a sjednocením fasády. Věž nedostala bývalou barokní nástavbu, nýbrž prostý jehlanec, který byl nahrazen současnou věžní bání po poškození této jehlancové nástavby za druhé světové války. Výška věže po opravě činila 53 metrů. Protože vnitřní inventář kostela nebyl pojištěn, byla učiněna sbírka na pořízení nového vybavení. Do této sbírky přispěl i olomoucký arcibiskup částkou zlatých. Byly tedy nově zřízeny oltáře včetně oltáře Panny Marie Lurdské v Růžencové kapli. V březnu 1888 byly osazeny nové varhany dodané od varhanáře Neussera z Nového Jičína v ceně zlatých a v presbytáři usazena nová černobílá dlažba. Současně byly pořízeny nové lavice. Také ostatní potřebné věci byly zařízeny pomocí darů, např. stříbrný kalich v ceně 190 zlatých darovaný vdovou Matějíčkovou, či stříbrná, silně zlacená monstrance v ceně 400 zlatých darovaná Františkem Kořínkem. Veškerý inventář tak získal současnou novogotickou střízlivost, oproti bývalé rozvláčné barokní kráse. Slavnost obnovy chrámu se udála dne 8. prosince 1888, kdy byly do kostela slavnostně přeneseny tři sochy, a to socha Panny Marie Lurdské, Božského Srdce Páně a Nejčistějšího Srdce Rodičky Boží, které byly uloženy na tři nové oltáře. Byla to obrovská slavnost, jíž se účastnilo velké množství věřících a která je podrobně popsána ve farní kronice místecké i kronice města Místku. O několik dní později byly přivezeny nové čtyři zvony ze zvonařské dílny brněnského zvonaře Emila Webra v ceně zlatých. Zvon Jakub o váze 1696 kg, P. Marie o váze 859 kg, sv.václav s váhou 437 kg a sv. Josef vážící 212 kg. Zvony

6 byly posvěceny v Brně brněnským biskupem Františkem Bauerem v pondělí 17. prosince 1888, pak byly dopraveny vlakem na frýdecké nádraží. Dne 21. prosince byly zvony s obrovským průvodem čítajícím několik tisíc osob včetně duchovenstva a obecního zastupitelstva dopraveny spřežením běloušů na vyzdobených vozech až ke kostelu. Zde byly po požehnání ihned vytaženy na kostelní věž. Upevňovací práce pak probíhaly ještě následující den. Současně se zvony byly na kostelní věž osazeny i nové hodiny, původem z nedaleké Bašky. Dalšího dne, 22. prosince, hodiny poprvé odbily poledne a nové zvony poprvé zvonily Anděl Páně. Zdálo se, že tyto zvony budou při kostele na věky, bohužel další vývoj ukázal, že ještě dvakrát budou místečtí farníci opakovat slavnost svěcení zvonů. Současně s opravou byla přestavěna zásadním způsobem i sakristie, aby byla větší a praktičtější. Tuto přestavbu zaplatilo město. Zásluhu na tom má tehdejší kaplan P. Ferdinand Winkler, který dohodu s městem vyjednal. O rok později, 15. srpna 1889, stále ještě v zápalu oprav kostela po strašlivém požáru, byla slavnostně korunována socha Panny Marie zlatou korunkou, zvlášť pro tuto sochu vytvořenou ve Vídni. Na tuto korunku darovaly své zlaté ozdoby bohatší místecké ženy. Korunku posvětil a na sochu Panny Marie usadil děkan P. Vincenc Falta. 2. Další historie kostela. V roce 1916 dne 18. října byl v kostele sejmut nejmenší ze zvonů a odveden pro účely válečného průmyslu. Komise si počínala zvláště necitelně. Zvon byl shozen z věže jednak pro ušetření práce, jednak proto, aby nemusel být pracně rozbíjen. Zbylé tři zvony se podařilo zachránit, ale i tak věřící vyprovodili zvon z farnosti s pláčem. Také z ostatních kostelů byl sejmuty některé zvony. Současně byla sebrána měděná střešní krytina, ta byla však v poměrně špatném stavu, takže se zde neděla tak velká škoda, jako u rekvírování zvonů. Další rekvírování se odehrálo o pouhé dva roky později v roce 1918, kdy byly odebrány v červnu z varhan cínové píšťaly a největší zvon sv. Jakub. Třetí zvon byl z věže shozen a rozbit, ale na rázný zákrok faráře P. Kopeckého byl, i když rozbitý, ponechán na místě. Další osudy rozbitého zvonu nejsou známy. Za rok nato, už po válce, v roce 1919, se konala oslava 150-letého výročí posvěcení kostela. Slavnost proběhla tak, jak byla slavena v roce 1769 a vedl ji P. František Bařina z Brna za přítomnosti velkého množství dalších kněží. Po delší době bez oprav byla v roce 1923 provedena oprava zevnějšku kostela a oprava klempířských prvků. Zednické práce přišly na částku Kč, a provedla je stavební firma Hendrych a práce klempířské pak stály Kč a provedl je klempíř Růžička. Také byla pokrývačem Hartenbergem opravena krytina v ceně Kč. V roce 1923 využil místecký farář P. Pochyla vhodné hospodářské situace v Německu, kdy se platilo za jednu miliardu marek asi 8 Kč, a objednal u německé firmy Geittner nové zvony. Tato událost je blíže rozepsána v části o dějinách kostela Jana a Pavla. Dne 17. června 1923, v neděli, byly za ohromné účasti věřících zvony posvěceny. Svěcení vykonal olomoucký kanovník P. Ignác Janák v zastoupení právě nemocného arcibiskupa Antonína Stojana. Pro kostel sv. Jakuba byly posvěceny tyto

7 zvony: sv. Václav o váze 420 kg s obrazem sv. Václava a nápisem Ke cti a slávě Boží a sv. Václava. Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám i budoucím., v tónu Gis a zvon sv. František o váze 315 kg, s obrazem sv. Františka Serafinského a nápisem Ke cti a slávě a slávě Boží a sv. Františka z Asissi. Můj Bože-mé všecko. Na druhé straně zvonu je nápis Věnoval František Pochyla, farář v Místku.. Tón zvonu je H. Účtovaná cena většího zvonu byla Kč, clo činilo Kč, montážní práce dělaly 615 Kč. Celkem tedy Kč. Celkové náklady se však snížily o příjem za rekvizici starého zvonu, který činily Kč. Za druhý, menší, rekvírovaný zvon činil příjem Kč. Přitom je ovšem nutno uvážit, že hodnota válečných a předválečných peněz se podstatně lišila. V roce 1929 byl kostel elektrifikován. Náklady byly hrazeny z darů. O této záležitosti není v kronice širší zmínka. Rok 1930 přinesl kostelu opravu lavic, či jejich výměnu za nové lavice. Stará olejová malba byla smyta a nahrazena novou, jednoduchou a světlou výmalbou. Ta byla záměrně jednoduchá, protože se očekávala větší oprava celého interiéru kostela. Celá oprava vyšla na Kč a byla hrazena ze sbírek věřících. Časem poznamenaná a povětrnostními vlivy poničená fasáda si žádala opravu. Ta se uskutečnila v roce 1941, i přesto, že byl rok války. Celý kostel byl otlučen až na zdivo a znovu nahozen. Při této příležitosti byl opraven i venkovní výklenek za apsidou zvaný Getsemanská zahrada. Práce prováděl stavitel Klema. Náklad opravy byl Kč. Getsemanská zahrada stála Kč a uhradil ji dárce Jarolím. Současně měla být podobným způsobem opravena fara, ale při zahájení prací přišel státní zákaz v práci pokračovat z důvodu válečného nedostatku materiálu. V tomto roce byla také Památkovým úřadem provedena prohlídka všech kostelů a shledáno mnoho starožitných věcí, které potřebují restauraci. Mají být provedeny později. V roce 1942 již po třetí se místečtí farníci museli rozloučit se svými zvony. Stalo se tak 8. dubna z nařízení německých okupačních úřadů a z města bylo odvezeno celkem 21 zvonů. Náhradou byly sjednány válečné zvony zvané křapáky, celkem 5 kusů. Kronika lakonicky poznamenává, že zvoní jak umí, ale pěkně ne. V rozmezí léto až podzim roku 1945 se provedla oprava vnitřku kostela, také jeho dřevěného vybavení. Varhany a celý kostel byl elektrifován. Nakonec byl kostel vymalován a do lodě zavěšen lustr přenesený z kostela sv. Jana a Pavla. Pořízeny byly kovové rámy oken v kapli a sakristii a okna nově zasklena. Také se jednalo o přestavbě varhan s varhanářem Hrabovským z Hukvald, ale marně, a tak byla přestavba odložena na pozdější dobu. Opravu měla původně provést firma Petrák z Valašského Meziříčí, ale před zahájením prací firma odřekla. Práce proto provedl místní malíř Josef Kozelský. Práci na oknech provedla firma Blaschke zdarma, ostatní práce byly zúčtovány ve výši Kč a zaplaceny ihned v hotovosti.

8 3. Současný stav kostela. Kostel má v současné době podobu jednolodí s poměrně krátkou a širokou lodí obdélníkového půdorysu. Loď má valenou klenbu s lunetovými výsečemi a profilovanými žebry, které jsou zvýrazněny hnědavou malbou a která vhodně kontrastuje se světlou výmalbou ostatních ploch. Kněžiště, připojené k lodi z jihovýchodní strany, je půdorysně trojboké, odsazené od lodi a jeho osa se mírně odklání k severu. Kněžiště je zaklenuto jedním polem křížové klenby s tunelovým závěrem. V čelní stěně kněžiště, za hlavním oltářem, se nachází jediné malé gotické okno s gotickou vitráží. Ostatní okna mají po provedených opravách pseudorománský profil s moderními skleněnými vitrážemi provedenými brněnskou firmou Vitráž Brno. V severozápadním průčelí dominuje předsazená věž na poměrně mohutném čtvercovém základě, který je směrem nahoru odstupňován a výše pak přechází do oktaedru. V horní části základu věže jsou malé niky, které byly původně zaplněny sochami světců. V oktaedrové části věže se nachází hodiny. Věž je zakončena typickou cibulovitou nástavbou s kampanilou, ukončenou křížem. Krytina věže je z měděného plechu. Věž i kostel má bílo-červenou hladkou omítku. Z pravé strany se k lodi kostela přimyká centrální kaple Panny Marie Růžencové s předsíní na straně hlavní věže a pavlačí. Kaple je přístupná z interiéru kostela dvojicí půlkruhových průchodů. V kapli je oltář Panny Marie Lurdské, doplněný sochami sv. Anny a sv. Josefa s Ježíškem. V soklu retabula jsou pozlacené dřevoryty s obrazy ze života Panny Marie. V kapli se nachází také malý boční oltář sv. Františka z Asissi. Naproti němu je vchod do předsíně kaple, v současné době využívané jako zpovědní místnost. Na opraveném gotickém portálu je dobře patrné vročení Kněžiště i loď jsou opatřeny odstupňovanými opěrnými pilíři opatřenými malými nikami, v nichž byly původně sošky světců. Téměř naproti Růžencové kapli se nachází sakristie s patrem v horní části, využívaném jako depozitář. V interiéru lodi je na levé straně umístěna dřevěná plastika sedící sv. Anny s Ježíškem a se sv. Janem Křtitelem, pravděpodobně z konce 15. století, autor není znám. Na obou bocích kněžiště jsou umístěny dva oválné obrazy zobrazující sv. Josefa a sv. Augustina ze závěru 18. století, autor je neznámý. Na pravé straně kněžiště je umístěna menší, dřevěná, gotická křtitelnice, stojící na jednoduchém válcovém sloupu. Na víku křtitelnice je dřevěná plastika křtu Ježíše Krista v Jordánu. Křtitelnici doplňuje dřevořezba sv. Ducha umístěná na stěně nad křtitelnicí. V hlavním oltáři je obraz Oslavy sv. Judy Tadeáše od místeckého malíře Dominika Pieczky z roku Oltář je gotického charakteru, po obou stranách doplněn sochami sv. Petra a Pavla. V současné době je v kněžišti umístěn obětní stůl, ambon a sedes z bílého ušlechtilého kamene. Tato sestava velmi dobře doplňuje interiér kostela. V zadní části kostela jsou umístěny obrazy křížové cesty v současném moderním pojetí, umístěné zde počátkem roku 2002.

9 V sanktusové vížce je zavěšen zvon z roku 1797 od olomouckého zvonaře Wolfganga Jana Sarkandera Strauba s obrazy Kalvárie a postavami svatých Jana, Pavla, Ondřeje a Ambrože. Zvon pravděpodobně pochází z věže kostela sv. Jana a Pavla. V posledních desíti letech byl kostel zevrubně opraven. Toto úsilí dokumentuje následující řada oprav a rekonstrukcí kostela, ze kterých jmenujme alespoň ty největší. V roce 1991 byla Stavebním podnikem Opava a nákladem Kč opravena střecha. O čtyři roky později, tedy v roce 1995, bylo na věž instalováno zařízení pro automatické zvonění v celkové ceně Kč, které dodala firma Tkadlec z Halenkova. Poslední velká rekonstrukce pochází z roku Jde o celkovou rekonstrukci krovů, provedené firmou Artes z Frýdku-Místku v celkové ceně Kč. Celý kostel je tedy nyní uvnitř i vně opraven. Vybavení interiéru je nově zrenovováno nákladem několika miliónů korun. O tyto práce se s nesmírnou obětavostí a pílí postaral současný děkan P. Josef Maňák. Jeho úsilí by samozřejmě vyznělo zcela naprázdno, jestliže by se nenašlo dost finančních přispěvatelů z řad věřících. Vzhledem k dobré spolupráci mezi farností a městským úřadem je značným přispěvatelem oprav i samotné město. Kostel se tak stal velmi krásným a důstojným stánkem Božím pro farnost i celé okresní město.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Farní kostel sv. Havla

Farní kostel sv. Havla Farní kostel sv. Havla Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou datovány již od roku 1350.1) Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc:

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Bohuslav Karban 1 U vyhořelého kostela Je 19. leden

Více

roč. 10. číslo 10, str. 111 1 ŠKARUDA, D. Pomníky zbožnosti křesťanské v Místku na Moravě. Method. 1884.

roč. 10. číslo 10, str. 111 1 ŠKARUDA, D. Pomníky zbožnosti křesťanské v Místku na Moravě. Method. 1884. Dějiny kostela sv. Jana a Pavla. zpracoval Pavel Ramík Farní kostel sv. Jana a Pavla v Místku leží v těsné blízkosti čtyřproudé výpadovky z Místku směrem na Příbor a Olomouc. Jeho velkolepost, umocněnou

Více

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km Farní pouť Slapy 14. května 2016 Letošní farní pouť nás zavede na Slapy do kostela sv. Petra a Pavla. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras,

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry listopad 2012 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Promítání v roce 2014

Promítání v roce 2014 Promítání v roce 2014 V neděli 22. února 2014 se na modřické radnici sešlo šedesát tři farníků, aby se společně s P. Robertem M. Mayerem vrátili k událostem, které v minulém roce proběhly v naší farnosti.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace krovu. Kostel sv. Václava v Mikulovicích. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace krovu Kostel sv. Václava v Mikulovicích Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu pohled

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Románský sloh znaky a stavební typy

Románský sloh znaky a stavební typy Románský sloh znaky a stavební typy Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: prosinec 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Archivní a restaurátorský průzkum

Archivní a restaurátorský průzkum Archivní a restaurátorský průzkum 2 Zdenka Gláserová Lebedová NPÚ ÚP K O N T A K T z.lebedova@seznam.cz Téma letošní konference nazvané Průzkumy památek zahrnuje rozmanité množství způsobů, pomocí kterých

Více

ecclesia Ransir - Rancířov 1257-2007

ecclesia Ransir - Rancířov 1257-2007 g ecclesia Ransir - Rancířov 1257-2007 h G 750. výročí vzniku farnosti H Rancířov obec leží 10 km jihozápadně od Jemnice v nadmořské výšce 474 m. Počtem obyvatel i domů malá ves patří pod OÚ Dešná, Jihočeský

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 26 Martina PEŘINKOVÁ 1 SANACE FARNÍHO KOSTELA TŘÍ KRÁLŮ V BŘIDLIČNÉ Abstrakt

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry leden 2010 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku 1735

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE Telc slohy brozura 100x210 final text.indd 1 11/15/2011 3:47:28 PM Slohy v Telči Procházka Telčí je přímo přehledem vývoje stavebních slohů v Čechách a na Moravě. Pomineme-li

Více

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Kutná Hora 24.9.2013 Čj: 642/2013-131305 Z p r á v a z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Organizátor : Partneři : Účastníci : Agentura pro zemědělství

Více

Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo.

Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. OBČASNÍK FARNOSTÍ KYSELOVICE CHROPYNĚ BŘEST Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12 NOC KOSTELŮ 2015 Noc kostelů má svůj původ v roce 2000 v Německu a Rakousku.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Rozhledny. a vyhlídková místa

Rozhledny. a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa 1 Kramolín Rozhledna Babylon Pohled z výšky na krajinu láká lidi již od nepaměti. Místa dálkových rozhledů bývala od 19. století často vylepšována

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

CHYBNÝ NÁVRH JAKO PŘÍČINA HAVÁRIE KONSTRUKCE

CHYBNÝ NÁVRH JAKO PŘÍČINA HAVÁRIE KONSTRUKCE CHYBNÝ NÁVRH JAKO PŘÍČINA HAVÁRIE KONSTRUKCE Miloš Lavický 1, Jan Pěnčík 2 Abstrakt Příspěvek popisuje případ zřícení zděné klenby ve výpravní budově železniční stanice Zastávka u Brna. Jako primární příčina

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ

3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ 3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ název připravované akce obnovy Oprava kostela sv. Jakuba - exteriéry

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel

I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel -.. \ I I I r- ( Chórové lavice v kněž/ tl kostela sv. Petra a Pavla Na titulní straně: Celkový pohled na novofíšský kostel NovA Ří~E Městečko rozložené kolem svažujícího se náměstí ohtéká na severovýchodě

Více

Průvodce "Průvodce Německo"

Průvodce Průvodce Německo Rozhodně chci ještě někdy navštívit Drážďany!!! Park Drážďany - Grosser Garten 51 2'50.12"N 13 46'7.67"E Raně barokní palác z let 1678-85 uprostřed Velké zahrady (Grosser Garten) sloužil jako zázemí dvorských

Více

Poznáváme dřevěné kostely - část IV

Poznáváme dřevěné kostely - část IV Poznáváme dřevěné kostely - část IV Povídání bych mohla začít slovy klasika Vladislava Vančury "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným". Nečekáme tedy na volný, ale deštivý víkend a vyjíždíme zcela

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

NÁMĚSTÍ HRANICE U AŠE

NÁMĚSTÍ HRANICE U AŠE DOSTAVBA NÁMĚSTÍ V HRANICÍCH U AŠE NÁMĚSTÍ AUTORSKÁ ZPRÁVA ANALÝZA Předmětný prostor se nachází v centrální části obce Hranice, jedná se o dořešení prostoru Masarykova náměstí, které je z části již zrekonstruované.

Více

CHYBNÝ NÁVRH JAKO PŘÍČINA HAVÁRIE KONSTRUKCE

CHYBNÝ NÁVRH JAKO PŘÍČINA HAVÁRIE KONSTRUKCE Ing. Miloš Lavický, Ph.D. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. CHYBNÝ NÁVRH JAKO PŘÍČINA HAVÁRIE KONSTRUKCE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ABSTRAKT: Příspěvek popisuje případ

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359

Minorité Pardubice [1516] Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//359 Inventář archivní pomůcka č. 8991 NAD č. 359 Minorité Pardubice [1516] Zpracovala: PhDr. Markéta Česáková

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

Husův kostel ve Vratimově

Husův kostel ve Vratimově Info PRO Vratimov (2014-9) Husův kostel ve Vratimově Město Vratimov nemá mnoho historických památek, a proto by bylo určitě dobré, vážit si toho mála, co nám generace našich předků přenechala. V naší obci

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

2.2.Urbanistický vývoj

2.2.Urbanistický vývoj 2.2.Urbanistický vývoj Gotické založení města z poloviny 13.století představovalo okolo 100 domů postavených ze dřeva. Sakrální stavby byly již prováděny jako zděné. Do obvodu města byl zapojen městský

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY

5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY 5) KOMUNIKACE V HISTORICKÉM JÁDRU, OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI, HISTORICKÉ PARKY Komunikace v historickém jádru města V letech 2009 2010 byla realizována I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná

Více

Trojtřídní národní škola v Moravském Lačnově, dům č. 125

Trojtřídní národní škola v Moravském Lačnově, dům č. 125 Moravský Lačnov, dům č. 129 Vlastník: Demel Johann a Marie roz. Kruschina Obrázek dole: Kaple v Lačnově společně s rychtou a školou tvořila střed obce. Okolí kaple, která byla již bohužel zbořena (1971),

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. Hlavním symbolem tohoto svátku byla hromniční svíce, která se rozsvěcovala v domě při závažných

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Proměna Mikulášského vrchu ve fotografii text a foto: Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši

Proměna Mikulášského vrchu ve fotografii text a foto: Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši Proměna Mikulášského vrchu ve fotografii text a foto: Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši 1 Revitalizace znamená znovuoživení. O jedno takové se nyní pokouší ašská radnice tím, že revitalizuje

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Tabulka č. 21: Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Bečov kostel sv. Jiljí návrší v severovýchodní části obce Bečov socha sv. Floriána u kostela

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník srpen 2012 Historie továrny v Dolní Brusnici II. Ve zpravodaji naleznete: Historie továrny v Dolní Brusnici str. 1 a 2 Pivní slavnosti Brusnický

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko MAULBRONN 12 D BADEN-WÜRTTEMBERG BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO Mìsteèko s nejvìtším zachovalým

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

č.ú.: 182725650/0300 variabilní symbol 1122

č.ú.: 182725650/0300 variabilní symbol 1122 Přispějte na obnovu presbytáře ve farním kostele Zamýšlené úpravy presbytáře zahrnují položení nové mramorové podlahy vytvoření nového obětního stolu, ambonu, abaku a sedadel Mramorová podlaha bude mít

Více

Dějiny kostela Panny Marie Sněžné v Lysůvkách.

Dějiny kostela Panny Marie Sněžné v Lysůvkách. Dějiny kostela Panny Marie Sněžné v Lysůvkách. zpracoval Pavel Ramík Lysůvecký kostel Panny Marie Sněžné je umístěn na širokém, dobře viditelném pravém svahu silnice, která vede směrem na Příbor a Olomouc.

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Poprvé jsem vstoupila do budovy dnešního střediska Eljon téměř před deseti lety. Byl večer, tma, okolní krajinu pokryl první sníh. Tehdy jsem spatřila, mírně řečeno, ubohé stavení. Byla jsem

Více

Martin Blažek. Astronomický Ústav UK

Martin Blažek. Astronomický Ústav UK ORLOJ Martin Blažek Astronomický Ústav UK 1) Principy astrolábu 2) Astronomický ciferník orloje 3) Kalendářní ciferník orloje 4) Co není vidět 5) Původ orloje 6) Pražské povstání 7) QUIZ 1. Principy astrolábu

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více