NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

2

3 Obsah Úvod Účel použití Indikace Princip funkce Bezpečnostní informace Základní popis Použití zařízení TrueCPR Provádění KPR Zobrazení na displeji Rady pro řešení problémů Kontrolní seznam pro obsluhu Správa dat Rady pro řešení problémů při správě dat Čištění zařízení Skladování zařízení Údržba a likvidace zařízení Údržba Výměna baterií Servis a opravy Provozní životnost Likvidace zařízení a baterií Symboly Technické údaje výrobku Bezpečnostní klasifikace Pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility Prohlášení o shodě

4

5 Úvod Úvod Physio-Control TrueCPR poskytuje záchranářům během kardiopulmonální resuscitace (KPR) v reálném čase zpětnou vazbu o kompresi hrudníku podle současných směrnic pro KPR. DŮLEŽITÉ! Před jeho použitím si pečlivě pročtěte následující pokyny a uchovejte je pro případ budoucí potřeby. Tento návod k použití popisuje kroky nutné ke správné obsluze zařízení TrueCPR. Návod lze použít pro výukové účely. Před použitím zařízení by si měla obsluha přečíst následující pokyny a důkladně se se zařízením seznámit. Účel použití Zařízení TrueCPR je určeno záchranářům jako pomůcka poskytující zpětnou vazbu při provádění KPR. Záchranáři musí absolvovat výcvik v KPR i v použití zařízení. Zařízení TrueCPR je určeno pro použití u pacientů ve věku minimálně osmi let. Indikace Zařízení TrueCPR je indikováno pro použití u pacientů se zástavou srdce (v bezvědomí, bez pulsu, nedýchá normálně). Princip funkce Zařízení TrueCPR tvoří hrudní podložka, která se přikládá na hrudní kost, a podložka pod záda, která se umisťuje pod pacienta. Zařízení určuje hloubku komprese hrudníku při KPR tím, že měří vzdálenost mezi hrudní podložkou a podložkou pod záda. Vzdálenost se měří vysláním a přijetím elektromagnetického signálu, které proběhne mezi hrudní podložkou a podložkou pod záda Physio-Control, Inc. 1

6 Bezpečnostní informace Bezpečnostní informace Tento návod používá následující termíny: Varování: Rizika či nebezpečné postupy, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti osoby. Upozornění: Rizika či nebezpečné postupy, které mohou vést k méně závažným poraněním osoby, poškození výrobku či ke škodám na majetku. VAROVÁNÍ MOŽNÉ PORANĚNÍ PACIENTA: Zařízení TrueCPR není určeno pro použití u malých dětí. Používejte zařízení jen u pacientů, kteří dosáhli 8 let věku. MOŽNOST NEÚČINNÉ KPR: Po použití zkontroluje, že zařízení ani kabel nejsou poškozeny a nedošlo k jejich opotřebení. Poškozené díly nepoužívejte. Nepoužívejte zařízení TrueCPR na velkých kovových plochách. V takovém případě proveďte KPR bez podpory.* Při nevhodném umístění může zařízení TrueCPR poskytovat chybnou zpětnou vazbu. Po přemístění pacienta a během přepravy kontrolujte polohu hrudní podložky a podložky pod záda. Pokud pacient leží na matraci, umístěte pod něj pevnou podložku v souladu se standardními předpisy. Podložku pod záda pak umístěte mezi pacienta a pevnou podložku. Nelze-li zařízení správně umístit na tělo pacienta nebo dojde k selhání zařízení, odstraňte zařízení a proveďte KPR bez podpory. MOŽNÉ SELHÁNÍ ZAŘÍZENÍ: Neprovádějte na zařízení TrueCPR žádné úpravy. MOŽNOST ELEKTRICKÉ INTERFERENCE PŘI ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ: Přístroje nacházející se v těsné blízkosti zařízení mohou vysílat silné elektromagnetické či rádiové frekvenční interference (RFI), které by mohly činnost zařízení ovlivnit. Vyvarujte se použití zařízení v blízkosti kauterizačních zařízení, diatermického vybavení a jiných přenosných a mobilních zařízení, které komunikují s využitím rádiových vln. Ohledně doporučených vzdáleností zařízení viz Oddělovací vzdálenosti na straně 21. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte prosím technickou podporu Physio-Control. RIZIKO NEBEZPEČÍ VÝBUCHU: Nepoužívejte toto zařízení v přítomnosti hořlavých plynů či anestetik. * Zařízení TrueCPR bylo navrženo pro použití na nemocničních lůžkách, nosítkách, lůžkových vozících a v sanitkách. Zařízení je kompatibilní s kovy, které se u pacientů běžně vyskytují či implantují, např. šperky, defibrilátory a kardiostimulátory. DŮLEŽITÉ! Pravidelně kontrolujte indikátor stavu baterií. Pokud indikátor nebliká, baterie ihned vyměňte. 2 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

7 Základní popis Základní popis Hrudní podložka Displej Položka Popis Tlačítko napájení: Zařízení zapněte stiskem zeleného tlačítka. 1 Stisknutím tlačítka a podržením po dobu 2 sekund se zařízení vypne. Tlačítko ztlumení: Stisknutím tlačítka se zapne či vypne metronom. 2 V režimu kontroly události slouží tlačítko k přepínání mezi obrazovkami. 3 Dlaňová opěrka: Místo pro položení ruky. Tlačítko intubace: Stisknutím tlačítka se metronom přepíná mezi režimem intubace 4 (průběžné komprese) a režimem bez intubace. 5 Displej: Zobrazuje zpětnou vazbu o kompresi a další ukazatele. Zóna cílové dekomprese: Po úplném uvolnění komprese se změní ze světle zelené 6 na tmavě zelenou. Indikátor stavu baterií: Zobrazí se, pokud zbývající kapacita baterií klesne pod 25 minut 7 činnosti. Ukazatel kompresní frekvence: Zobrazuje frekvenci kompresí za minutu. 8 Při přerušení stlačování se změní v ukazatel doby nečinnosti. 9 Ukazatel uplynulého času: Měří čas uplynulý od počátku události. 10 Indikátor intubace: Zobrazí se, pokud zařízení pracuje v režimu intubace. Zóna cílové komprese: Když stlačení dosáhne cílové hloubky 5 6 cm, změní se ukazatel 11 ze světle zelené na tmavě zelenou. Historie hloubky komprese: Tmavě zelená resp. šedá výseč ve vnějším kruhu zobrazuje 12 hloubku předchozí komprese Physio-Control, Inc. 3

8 Použití zařízení TrueCPR Podložka pod záda Položka Popis Indikátor stavu baterií: Blikající dioda na držáku podložky pod záda signalizuje, že baterie mají dostatečnou kapacitu pro minimálně 25 minut činnosti. Poznámka: Dioda blikne přibližně jednou za 4 sekundy. Krytka konektoru USB: Zakrývá konektor USB. Otevřete pomocí mince či podobného předmětu. Prostor pro baterie: Určen pro dvě nenabíjecí baterie Duracell DL123. Otevřete pomocí mince či podobného předmětu. Použití zařízení TrueCPR Provádění KPR Použití zařízení TrueCPR: 1 Ujistěte se, že u pacienta nastala zástava srdce. 2 Vyjměte zařízení z přepravního pouzdra. 3 Oddělte hrudní podložku a podložku pod záda. 4 Zařízení zapněte stiskem tlačítka (NAPÁJENÍ). Objeví se kalibrační obrazovka. DŮLEŽITÉ! Na hrudní podložku netlačte dříve, než proběhne kalibrace a objeví se obrazovka zpětné vazby (to trvá přibližně 3 sekundy). 5 Pod pacienta umístěte podložku pod záda, jak ukazuje obrázek Obrázek 1. Tak bude podložka lépe držet na místě. Podložku lze pod záda vložit z libovolné strany. 6 Pokud je třeba, osušte pacientovi hrudník, aby podložka neklouzala. 4 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

9 Použití zařízení TrueCPR 7 Hrudní podložku umístěte tak, aby se dlaňová opěrka nacházela ve středu hrudníku na spodní polovině hrudní kosti. Obrázek 1 Doporučená poloha zařízení A Podložka pod záda ve svislé poloze Poznámky: Pokud se zobrazí indikátor nevhodného umístění podložky pod záda, upravte její polohu. Další informace najdete v části Varovné indikátory na straně 9. Pokud indikátor nevhodného umístění podložky pod záda stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory. Nelze-li zařízení umístit do doporučené polohy, lze použít alternativní polohu, kterou zobrazuje Obrázek 2. Pokud se podložka pod záda nachází v boční poloze, je nutné otočit hrudní podložku o 180. Dlaňovou opěrku ponechte ve středu hrudníku na spodní části hrudní kosti. Nelze-li zařízení správně umístit, proveďte KPR bez podpory. Obrázek 2 Alternativní poloha zařízení Hrudní podložka ve svislé poloze A Podložka pod záda v boční poloze Hrudní podložka v obrácené poloze 8 Položte spodní část dlaně na dlaňovou opěrku a podle metronomu začněte provádět komprese. Dodržujte správnou polohu ruky pro KPR a stlačení pokaždé zcela uvolněte Physio-Control, Inc. 5

10 Použití zařízení TrueCPR VAROVÁNÍ MOŽNOST NEÚČINNÉ KPR: Je-li displej zařízení TrueCPR nečitelný, neodpovídá nebo je jinak viditelně poškozený, zařízení nepoužívejte. V takovém případě proveďte KPR bez podpory. 9 Dodržujte rytmus komprese podle metronomu zařízení. Poznámka: Pro ztlumení metronomu stiskněte tlačítko (ZTLUMENÍ). 10 Sledujte displej a řiďte se zpětnou vazbou o hloubce stlačení a případnými výstrahami. Podle zpětné vazby upravte techniku kompresí. Zpětná vazba je podrobně znázorněna na obrázcích začínajících na strana Podle tónů a výzev k ventilaci na obrazovce provádějte umělé dýchání. Dva krátké tóny signalizují, kdy byste se měli připravit k vdechu. Dva delší tóny určují, kdy by měl být vdech proveden. Bezprostředně po zaznění dvou delších tónů opět obnovte stlačování hrudníku. Poznámka: V režimu bez intubace dává zařízení výzvy k ventilaci (umělému dýchání) v poměru 30 kompresí na 2 ventilace (30:2). V režimu intubace zařízení výzvy k ventilaci neposkytuje. Další informace najdete v části Použití zařízení TrueCPR se zajištěnou intubací na straně Pokračujte v KPR tak dlouho, jak to vyžadují místní pravidla. Když komprese ustanou, objeví se na místě ukazatele kompresního poměru ukazatel doby nečinnosti. Pokud se komprese do 10 minut obnoví, začne displej znovu zobrazovat zpětnou vazbu. Po 10 minutách nečinnosti se zařízení automaticky vypne. Ukazatel doby nečinnosti 13 Zařízení vypněte stiskem tlačítka (NAPÁJENÍ) a jeho podržením po dobu 2 sekund. Použití zařízení TrueCPR na matraci Pokud pacient leží na matraci, umístěte pod něj pevnou podložku v souladu se standardními předpisy. Podložku pod záda pak umístěte mezi pacienta a pevnou podložku. Použití zařízení TrueCPR se zajištěnou intubací Zařízení TrueCPR se po zapnutí automaticky nastaví do režimu bez intubace. V tomto režimu dává zařízení výzvy k ventilaci (umělému dýchání) v poměru 30 kompresí na 2 ventilace (30:2). Je-li zajištěna umělá intubace, přepněte zařízení stiskem tlačítka (INTUBACE) do režimu intubace (průběžné komprese). 6 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

11 Použití zařízení TrueCPR Přepnutím zařízení do režimu intubace dojde k těmto dvěma změnám: Na displeji se objeví indikátor intubace. Zařízení nebude dávat výzvy k ventilaci. Indikátor intubace Po každém stisku tlačítka INTUBACE se zařízení přepne mezi režimem s intubací a bez intubace. Použití zařízení TrueCPR během defibrilace Zařízení TrueCPR lze u pacienta použít i během defibrilace. Dodržujte následující preventivní bezpečnostní opatření: Hrudní podložku a defibrilační elektrody umístěte podle obrázku. Během defibrilace se nedotýkejte zařízení TrueCPR. Defibrilační elektrody nepřikládejte na kabel zařízení TrueCPR. Použití zařízení TrueCPR u pacientů s operovaným hrudníkem Pro použití zařízení TrueCPR u pacientů s operovaným či poraněným hrudníkem je třeba ověřit lokální předpisy a řídit se jimi. Použití zařízení TrueCPR u pacientů s implantovanými zařízeními Magnetická pole užívaná zařízením TrueCPR úspěšně prošla všemi testy na interakce a zařízení splňuje známé standardy pro implantované kardiostimulátory a systémy ICD. Použití zařízení TrueCPR pro výcvik Zařízení TrueCPR lze použít na figuríně pro účely výcviku. Některé figuríny mohou vyžadovat úpravu, aby bylo možné dosáhnout kompresní hloubky 5 až 6 centimetrů v souladu se směrnicemi AHA a ERC. Lze použít i figurínu, která dosažení této hloubky nedovoluje, ale pak zařízení TrueCPR nedosáhne zóny cílové komprese. Poznámka: Obsahuje-li figurína velké kovové plochy (viz strana 9), může se zobrazit indikátor nevhodného umístění podložky pod záda Physio-Control, Inc. 7

12 Použití zařízení TrueCPR Zobrazení na displeji Kalibrační obrazovka Po zapnutí zařízení TrueCPR se objeví kalibrační obrazovka. Probíhá kalibrace. Netlačte na hrudní podložku. Hrudní podložka a podložka pod záda musí být během kalibrace odděleny. Kalibrace dokončena. Začněte se stlačováním hrudníku. Ukazatele komprese: V průběhu kompresí se šedá výseč přesouvá mezi zónou komprese a dekomprese, jak ukazují obrázky. Probíhá komprese: Šedá výseč znázorňující hloubku se pohybuje přes displej. Dostatečná hloubka: Tmavě zelená výseč je v zóně cílové komprese. Dostatečné uvolnění: Tmavě zelená výseč je v zóně cílového uvolnění. Ukazatele nesprávné komprese: Příliš mělká komprese: Zobrazuje se šipka. Komprese > 6 cm: Mimo zónu cílové komprese se zobrazuje oranžová výseč. Neúplné uvolnění: Zobrazuje se šipka. 8 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

13 Použití zařízení TrueCPR Indikátory a tóny umělého dýchání Není-li zařízení v režimu intubace, zobrazí se časovač a zařízení bude vydávat tóny na znamení, kdy se máte připravit dát umělé dýchání. Po odpočítání následují dvě výzvy k ventilaci. Poměr kompresí a vdechů je 30:2. Odpočítávání do výzvy k ventilaci. Zazní tři krátké tóny. Výzvy k ventilaci. Dva dlouhé tóny určují, kdy by měl být vdech proveden. Bezprostředně po zaznění dalších dvou tónů opět obnovte stlačování hrudníku. Varovné indikátory Elektronický šum ruší zařízení. Zjistěte a odstraňte zdroj rušení. Pokud indikátor stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory. Zařízení neposkytuje zpětnou vazbu. Vypněte je a znovu zapněte. Pokud indikátor stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory. Podložka pod záda je v nesprávné vzdálenosti od hrudní podložky. Podložku pod záda přemístěte. Pokud indikátor stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory Physio-Control, Inc. 9

14 Použití zařízení TrueCPR Obrazovka vypínání Během vypínání se zobrazí indikátor průběhu. Poznámka: Vypínání může trvat několik minut. Během procesu vypínání nevyjímejte baterie. Obrazovky kontroly události Dvě obrazovky kontroly události zobrazují údaje o posledním použití zařízení. Aby se zobrazily obrazovky kontroly události, zařízení nejdříve vypněte. Pro zapnutí zařízení v režimu kontroly události stiskněte současně tlačítka (INTUBACE) a (NAPÁJENÍ). Pro přepínání mezi obrazovkami stiskněte tlačítko (ZTLUMENÍ). Procento kompresí o hloubce > 5 cm. Procento kompresí se správným uvolněním. Průměrná frekvence kompresí (počet kompresí za minutu). Celková délka trvání události. Podíl celkové doby události sprováděnými kompresemi. 10 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

15 Rady pro řešení problémů Rady pro řešení problémů Tyto rady pro řešení problémů poskytují okamžitá nápravná opatření pro možné problémy. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního zástupce společnosti Physio-Control. SITUACE Není slyšet metronom. Zařízení nefunguje. Displej zobrazuje, ale neposkytuje zpětnou vazbu o kompresi. Varovný indikátor stále signalizuje problém. NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ Jako vodítko použijte ukazatel frekvence kompresí. Používejte zařízení pouze ve specifikovaném rozmezí provozní teploty 0 C 40 C. Vyjměte baterie, vyčkejte 30 sekund a pak baterie opět vložte. Proveďte KPR bez podpory. Zařízení vypněte a znovu zapněte. Na hrudní podložku netlačte dříve, než proběhne kalibrace a objeví se obrazovka zpětné vazby. Proveďte KPR bez podpory. Zařízení vypněte a znovu zapněte. Pokud indikátor stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory. Obraťte se na technickou podporu nebo na místního zástupce společnosti Physio-Control Physio-Control, Inc. 11

16 Kontrolní seznam pro obsluhu Kontrolní seznam pro uživatele zařízení TrueCPR přístroj pro podporu kvality KPR Používejte tento kontrolní seznam ke kontrole zařízení TrueCPR: Tento formulář je možné kopírovat. Rok: Sériové číslo jednotky: Místo: Datum Iniciály Pokyny a doporučené nápravné opatření Zatrhněte každé políčko po dokončení Zkontrolujte, že indikátor stavu baterií na podložce pod záda bliká. Pokud nebliká, vyměňte baterie za dvě nové nenabíjecí baterie Duracell DL123. Zkontroluje, že zařízení ani kabel nejsou poškozeny a nedošlo k jejich opotřebení. Pokud se některý z těchto problémů vyskytuje, vyřaďte zařízení z provozu a obraťte se na svého zástupce společnosti Physio-Control.

17 Správa dat Správa dat Zařízení TrueCPR umí uložit data o kompresi pro tři 60minutové relace nebo až pro šest relací o celkové délce 180 minut. Při vyčerpání veškeré dostupné paměti dojde k automatickému přepsání dat z nejstaršího použití. Data lze přenést do počítače přes přípojku USB pomocí softwaru kompatibilního se zařízením TrueCPR. Zprávy o událostech lze vytisknout přímo ze softwaru. Pro informace o zprávách a plné funkčnosti kontroly událostí zařízení TrueCPR se obraťte na zástupce společnosti Physio-Control. VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM: Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, jakékoliv zařízení připojené k zařízení TrueCPR přes konektor USB by mělo být napájeno baterií nebo certifikováno na IEC Nepoužívejte konektor USB, je-li zařízení TrueCPR poškozené. NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO RUŠENÍ: Používání kabelů nebo příslušenství, které nejsou určeny k použití se zařízením TrueCPR, může vést ke zvýšenému vyzařování nebo snížené odolnosti proti elektromagnetickému nebo vysokofrekvenčnímu rušení (RFI) zařízení. To může ovlivnit výkon zařízení TrueCPR nebo přístrojů v bezprostřední blízkosti. Používejte pouze kabely a příslušenství uvedené v tomto návodu k použití. Zahájení přenosu dat: 1 Propojte zařízení TrueCPR a počítač s kompatibilním softwarem pomocí kabelu USB. Poznámka: Používejte pouze takový kabel USB, který splňuje následující specifikace: A konektor USB 2.0 vs. 5 kolíková zástrčka Mini-B, kabel 28/24 AWG s feritovým jádrem (zlacený), 1 m. 2 Zapněte zařízení TrueCPR. Pokud se software na počítači nespustí automaticky, otevřete program manuálně. 3 Pro volbu zařízení TrueCPR a zahájení přenosu dat se řiďte pokyny v softwaru na počítači. Přenos dat může trvat až 5 minut, je-li paměť zařízení plná. Na displeji zařízení TrueCPR se mohou objevit následující zprávy: Probíhá přenos dat. Přenos dat byl úspěšný. Přenos dat neproběhl Physio-Control, Inc. 13

18 Čištění zařízení Rady pro řešení problémů při správě dat SITUACE Na displeji zařízení TrueCPR se objeví obrazovka zpětné vazby a je slyšet metronom. Objeví se obrazovka Přenos dat neproběhl. NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ Ujistěte se, že kabel USB je řádně připojen. Ujistěte se, že počítač je zapnutý. Vyměňte kabel USB. Použijte doporučený kabel USB (viz krok č. 1 na straně 13). Vypněte zařízení TrueCPR a zkontrolujte připojení. Pak zařízení zapněte a pokuste se o přenos dat znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu. Čištění zařízení Zařízení TrueCPR byste měli po každém použití vyčistit a zkontrolovat. 1 Otřete zařízení houbou či hadříkem. Použijte při tom některý z následujících čisticích roztoků: Čtyřmocné amonné sloučeniny Peroxid vodíku, 3 % roztok Dichloroisokyanurát sodný (NaDCC), roztok ppm Roztok chlornanu (ředěný vodou v poměru 1:10) 2 Zkontroluje, že zařízení ani kabel nejsou poškozeny a nedošlo k jejich opotřebení. Poškozené díly nepoužívejte. 3 Po vyčištění roztok setřete čistým navlhčeným hadříkem. DŮLEŽITÉ! Hrudní podložku a podložku pod záda nenamáčejte ani neponořujte. Skladování zařízení Přiložte hrudní podložku na podložku pod záda. Skladujte v pouzdře pro přenos tak, aby byl vidět indikátor stavu baterie. UPOZORNĚNÍ MOŽNOST POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ: Pokud je zařízení TrueCPR skladováno po delší čas, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození v důsledku vytečení baterií. 14 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

19 Údržba a likvidace zařízení Údržba a likvidace zařízení Údržba Zařízení TrueCPR by mělo být pravidelně kontrolováno v rámci standardních kontrol vybavení. K pokynům viz kontrolní seznam pro obsluhu na strana 12. Výměna baterií Pro spolehlivý chod užívejte výhradně baterie Duracell DL123. VAROVÁNÍ MOŽNOST VYTEČENÍ, VZNÍCENÍ NEBO VÝBUCHU: Baterie nerozebírejte, neprorážejte, nedrťte, nezahřívejte na teplotu přes 100 C ani nevhazujte do ohně. V zařízení TrueCPR nepoužívejte nabíjecí baterie. Používejte výhradně nenabíjecí baterie Duracell DL123. Vyměňujte vždy obě baterie za nové baterie Duracell DL123. Nekombinujte nové a částečně vybité baterie. Při výměně baterií otevřete kryt prostoru pro baterie pomocí mince nebo podobného předmětu. Vyjměte staré baterie, vyčkejte 30 sekund a poté vložte nové baterie podle schématu na dvířkách prostoru pro baterie. Kryt prostoru pro baterie bezpečně uzavřete. Poznámka: Pokud po výměně baterií nezačne blikat indikátor stavu baterií, proveďte následující nápravná opatření: Přesvědčte se, že baterie jsou správně vloženy. Vyjměte baterie, vyčkejte 30 sekund a pak baterie opět vložte. Zapněte zařízení a sledujte, zda se na displeji nezobrazí indikátor nízké kapacity baterií. Pokud se indikátor stavu baterií nezobrazí, může být poškozen. Obraťte se na technickou podporu nebo na místního- zástupce společnosti Physio-Control. Servis a opravy Zařízení TrueCPR neobsahuje žádné servisem opravitelné součásti. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na místního zástupce společnosti Physio-Control. Provozní životnost Ve fázi vývoje prochází podpůrné zařízení TrueCPR přísnými testy z hlediska životnosti. Životnost všech moderních zdravotnických prostředků je však limitována rychlými technologickými změnami a dostupností náhradních dílů. Spolehlivý provoz zařízení je možno zajistit pomocí programu pravidelného čištění a kontroly, doporučeného v této příručce. Likvidace zařízení a baterií Zařízení a baterie je nutné recyklovat v souladu s národními a místními předpisy. Informace o recyklaci tohoto produktu najdete na adrese Můžete se též obrátit na místního zástupce společnosti Physio-Control Physio-Control, Inc. 15

20 Symboly Symboly Na zařízení TrueCPR nebo na jeho obalu se nacházejí následující symboly. SYMBOL POPIS Tlačítko napájení Tlačítko ztlumení Tlačítko intubace Zařízení vyžaduje dvě baterie Duracell DL123 (nenabíjecí) Provozní teplota 0 C až 40 C Díly v kontaktu s pacientem chráněny před defibrilačním výbojem typu BF Pozor, nahlédněte do doprovodných dokumentů. (Symbol je bílý na modrém pozadí.) Na zařízení nestoupejte. Na zařízení nesedejte. IP55 Nevhazujte produkt do netříděného komunálního odpadu. Zlikvidujte produkt dle místních pravidel. Pokyny o způsobu likvidace tohoto výrobku naleznete na stránce Stupeň krytí IP podle normy IEC Tento údaj určuje stupeň ochrany krytu před vniknutím částic a nežádoucím vniknutím vody. Zařízení obsahuje radiofrekvenční vysílač. Značka shody podle evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS Značka shody s kanadskými a americkými normami Značka shody s normami ACA Výstražná značka spojená se zařízením třídy 2 podle směrnice R&TTE (Rádiová a telekomunikační koncová zařízení) nebo nebo Identifikační číslo výrobce (číslo součásti) Katalogové číslo Sériové číslo YYYY Datum výroby Výrobce Oprávněné zastoupení pro ES 16 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

21 Technické údaje výrobku Technické údaje výrobku PARAMETR Požadavky na napájení Provozní doba Provozní teplota POPIS Baterie: 2 články nenabíjecí baterie Duracell DL123 S novými bateriemi 180 minut při pokojové teplotě Zařízení lze používat při teplotě 0 C až 40 C. Teplota dílů v kontaktu s pacientem může při dlouhodobém použití při okolní teplotě 40 C dosáhnout 43 C. Doba skladovatelnosti Po uložení s novými bateriemi, bez používání, po dobu 24 měsíců při teplotě 25 C poskytuje zařízení 30 minut podpory při KPR. Teplota skladování 30 C až 70 C Relativní vlhkost 5 až 90 %, nekondenzující Nadmořská výška 382 až m Odolnost proti částicím a vodě IP55 podle IEC a EN 1789 Hmotnost S instalovanými bateriemi méně než 0,75 kg Výzvy k ventilaci V režimu bez intubace: 2 výzvy k ventilaci na každých 30 kompresí V režimu intubace: bez výzev Hloubka komprese Cílová hloubka 5 až 6 cm Tempo metronomu 104,4±1 komprese za minutu, v souladu s pokyny AHA a ERC Model Bezpečnostní klasifikace KATEGORIE Ochrana proti úrazu elektrickým proudem KLASIFIKACE Interně napájený zdravotnický prostředek Díly v kontaktu s pacientem chráněny před defibrilačním výbojem typu BF* Ochrana proti vniknutí pevných předmětů IP55 a kapalin. Režim provozu Nepřetržitý provoz * Díly v kontaktu s pacientem chráněné před defibrilačním výbojem typu BF se nachází na spodní straně hrudní podložky a na horní straně podložky pod záda. Ilustrace k symbolům jsou k dispozici na strana Physio-Control, Inc. 17

22 Pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility Pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility Elektromagnetické vyzařování Tabulka 1 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetické vyzařování Podpůrné zařízení TrueCPR přístroj pro podporu kvality KPR, model , je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník či uživatel by měl zajistit, že zařízení je používáno v takovémto prostředí. Zkouška vyzařování Radiofrekvenční vyzařování CISPR 11 Radiofrekvenční vyzařování CISPR 11 Harmonické emise IEC Kolísání napětí / flikry IEC Splnění předpisu Skupina 1 Třída B Nevztahuje se Nevztahuje se Elektromagnetické prostředí pokyny Zařízení TrueCPR využívá vysokofrekvenční energii pouze pro vnitřní funkci. Proto je radiofrekvenční vyzařování velmi nízké a není pravděpodobné, že by jakkoliv rušilo elektronická zařízení v blízkosti. Zařízení TrueCPR je vhodné pro použití ve všech institucích, včetně domácností a budov napojených přímo na veřejnou rozvodnou síť nízkého napětí, která zásobuje budovy s bytovými prostory. Zařízení TrueCPR je napájeno z baterií. Zařízení TrueCPR vyzařuje spojitý vlnový signál na frekvenci 12±0,1 khz. Maximální efektivní izotropní síla záření (EIRP) a úrovně efektivního vyzářeného výkonu (ERP) jsou 40 dbm, měřeno ve vzdálenosti 3 m. Nezbytný výkon Zařízení TrueCPR poskytuje bezpečnou a efektivní funkci (přesná hloubka komprese a náležité uvolnění) při provozu v elektromagnetickém prostředí specifikovaném v Tabulka 2 až Tabulka 4. Elektromagnetická bezpečnost Tabulka 2 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetická bezpečnost Zařízení TrueCPR, model , je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník či uživatel by měl zajistit, že zařízení je používáno v takovémto prostředí. Zkouška imunity Testovací úroveň dle IEC Vyhovující hodnota Elektromagnetické prostředí pokyny Elektrostatický výboj (ESD) IEC kontaktně ±6 kv vzduchem ±8 kv kontaktně ±6 kv vzduchem ±8 kv Podlahy musí být dřevěné, betonové nebo z keramických obkladů. Jsou-li podlahy pokryty syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost činit nejméně 30 %. Rychlý elektrický přechod/výboj IEC napájecí vodiče ±2 kv komunikační vodiče ±1 kv Nevztahuje se Zařízení TrueCPR je napájeno z baterií. Elektrický ráz IEC zvodiče do vodiče ±1 kv zvodiče do uzemnění ±2 kv Nevztahuje se Zařízení TrueCPR je napájeno z baterií. 18 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

23 Pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility Tabulka 2 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetická bezpečnost (Pokračování) Zařízení TrueCPR, model , je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník či uživatel by měl zajistit, že zařízení je používáno v takovémto prostředí. Zkouška imunity Poklesy napětí, krátká < 5 % U T přerušení a kolísání ( > 95 % pokles U T ) napětí u přívodů napájení po dobu 0,5 cyklu IEC % U T (60 % pokles U T ) po dobu 5 cyklů 70 % U T (30 % pokles U T ) po dobu 25 cyklů < 5 % U T ( > 95 % pokles U T ) po dobu 5 sekund Magnetické pole frekvence napájení (50/60 Hz) IEC Testovací úroveň dle IEC Vyhovující hodnota Nevztahuje se Zařízení TrueCPR je napájeno z baterií. 3 A/m 3 A/m Výkonové frekvence magnetických polí musí být na úrovních charakteristických pro obvyklé umístění v obvyklém komerčním nebo nemocničním prostředí. Poznámka: U T je síťové napájení střídavým proudem před aplikací zkušební hodnoty. Elektromagnetické prostředí pokyny Tabulka 3 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetická bezpečnost Zařízení TrueCPR, model , je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník či uživatel by měl zajistit, že zařízení je používáno v takovémto prostředí. Zkouška imunity Vedené RF IEC Testovací úroveň dle IEC Vrms 150 khz 80 MHz 3Vrms Vyhovující hodnota Elektromagnetické prostředí pokyny Žádné přenosné či mobilní vysokofrekvenční komunikační vybavení se nesmí používat blíže ke kterékoli součásti zařízení TrueCPR, včetně kabelů, než je doporučený odstup vypočtený z rovnice platné pro frekvenci vysílače. Doporučený odstup d = 1,2 P Physio-Control, Inc. 19

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace o osvědčení Omezení

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost Česky Strana AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10 Pokyny

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 nl sv pt it es fr en Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií,

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY RESUSCITACE PRODUKTOVÁ BROŽURA

TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY RESUSCITACE PRODUKTOVÁ BROŽURA TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY RESUSCITACE PRODUKTOVÁ BROŽURA PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY RESUSCITACE Pro dosažení optimálních výsledků je nutné provést optimální kardiopulmonální resuscitaci (KPR).

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY

AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM VYSÍLAČ & PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY Důležitá bezpečnostní opatření CZE Toto zařízení generuje a používá radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

Protištěkací stanice PetSafe

Protištěkací stanice PetSafe Protištěkací stanice PetSafe venkovní stanice s ultrazvukovým signálem PBC19-11794 Návod k použití Přečtěte si prosím pozorně tento návod před uvedením stanice do provozu Pro další informace o výrobku

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt

NÁVOD K OBSLUZE. Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt NÁVOD K OBSLUZE Přesný digitální teploměr GTH 175 / Pt Obj. č.: 12 09 66 Pro provádění nejpřesnějších měření teploty kapalin (s ponorným čidlem) jakož i vzduchu a plynů. Kvalitní pouzdro z nárazuvzdorné

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 1 Návod na použití Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 2 Co je LoopHEAR 160 (LH160) Zesilovač LH160 byl vyvinut jako stacionární indukční smyčka pro použití ve vozidlech, prodejních místech,

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

Obsah. Makita LD050P 1

Obsah. Makita LD050P 1 Obsah CS Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návod k obsluze Ruční vysílač pro sluneční a větrné ovládání

Návod k obsluze Ruční vysílač pro sluneční a větrné ovládání Ruční vysílač pro sluneční a větrné ovládání Tento návod uschovejte! Obsah Všeobecné informace... 3 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému účelu... 4 Popis tlačítek a ukazatelů... 5 Popis

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informace o produktu

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informace o produktu Informace o produktu C A B D A: Zástrčka USB B: Ochranné víčko C: Indikátor spojení [pomalu bliká = připraveno k použití] [Bliká rychle = Bluetooth je v chodu] D: Prodlužovací kabel USB Instalace ON Zapněte

Více

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62 Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62 Katalogové číslo: 241026 Popis ruční bezdotykový teploměr pro profesionální použití, vhodné např. pro monitorování stavu elektrických motorů a rozvaděčů

Více

www.somfy.com Lighting Receiver io Montážní příručka

www.somfy.com Lighting Receiver io Montážní příručka www.somfy.com Lighting Receiver io CZ Montážní příručka ČESKY Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek odpovídá všem zásadním požadavkům a jiným relevantním ustanovením směrnice 1999/5/CE. Prohlášení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

NÁVRH - MAJETEK FIRMY. DŮVĚRNÉ: février 23, 2009. Návod k obsluze. P330 Wound Surface. Aktivní (terapeutická) matrace P330 W15028. Rev.

NÁVRH - MAJETEK FIRMY. DŮVĚRNÉ: février 23, 2009. Návod k obsluze. P330 Wound Surface. Aktivní (terapeutická) matrace P330 W15028. Rev. Návod k obsluze P330 Wound Surface Aktivní (terapeutická) matrace P330 W15028 Rev. 001 CS Výrobce: Hill-Rom Industries S.A. 188, Rue du Caducée Parc Euromédecine 34195 MONTPELLIER Cedex 5 - FRANCIE www.hill-rom.com

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více