NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

2

3 Obsah Úvod Účel použití Indikace Princip funkce Bezpečnostní informace Základní popis Použití zařízení TrueCPR Provádění KPR Zobrazení na displeji Rady pro řešení problémů Kontrolní seznam pro obsluhu Správa dat Rady pro řešení problémů při správě dat Čištění zařízení Skladování zařízení Údržba a likvidace zařízení Údržba Výměna baterií Servis a opravy Provozní životnost Likvidace zařízení a baterií Symboly Technické údaje výrobku Bezpečnostní klasifikace Pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility Prohlášení o shodě

4

5 Úvod Úvod Physio-Control TrueCPR poskytuje záchranářům během kardiopulmonální resuscitace (KPR) v reálném čase zpětnou vazbu o kompresi hrudníku podle současných směrnic pro KPR. DŮLEŽITÉ! Před jeho použitím si pečlivě pročtěte následující pokyny a uchovejte je pro případ budoucí potřeby. Tento návod k použití popisuje kroky nutné ke správné obsluze zařízení TrueCPR. Návod lze použít pro výukové účely. Před použitím zařízení by si měla obsluha přečíst následující pokyny a důkladně se se zařízením seznámit. Účel použití Zařízení TrueCPR je určeno záchranářům jako pomůcka poskytující zpětnou vazbu při provádění KPR. Záchranáři musí absolvovat výcvik v KPR i v použití zařízení. Zařízení TrueCPR je určeno pro použití u pacientů ve věku minimálně osmi let. Indikace Zařízení TrueCPR je indikováno pro použití u pacientů se zástavou srdce (v bezvědomí, bez pulsu, nedýchá normálně). Princip funkce Zařízení TrueCPR tvoří hrudní podložka, která se přikládá na hrudní kost, a podložka pod záda, která se umisťuje pod pacienta. Zařízení určuje hloubku komprese hrudníku při KPR tím, že měří vzdálenost mezi hrudní podložkou a podložkou pod záda. Vzdálenost se měří vysláním a přijetím elektromagnetického signálu, které proběhne mezi hrudní podložkou a podložkou pod záda Physio-Control, Inc. 1

6 Bezpečnostní informace Bezpečnostní informace Tento návod používá následující termíny: Varování: Rizika či nebezpečné postupy, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti osoby. Upozornění: Rizika či nebezpečné postupy, které mohou vést k méně závažným poraněním osoby, poškození výrobku či ke škodám na majetku. VAROVÁNÍ MOŽNÉ PORANĚNÍ PACIENTA: Zařízení TrueCPR není určeno pro použití u malých dětí. Používejte zařízení jen u pacientů, kteří dosáhli 8 let věku. MOŽNOST NEÚČINNÉ KPR: Po použití zkontroluje, že zařízení ani kabel nejsou poškozeny a nedošlo k jejich opotřebení. Poškozené díly nepoužívejte. Nepoužívejte zařízení TrueCPR na velkých kovových plochách. V takovém případě proveďte KPR bez podpory.* Při nevhodném umístění může zařízení TrueCPR poskytovat chybnou zpětnou vazbu. Po přemístění pacienta a během přepravy kontrolujte polohu hrudní podložky a podložky pod záda. Pokud pacient leží na matraci, umístěte pod něj pevnou podložku v souladu se standardními předpisy. Podložku pod záda pak umístěte mezi pacienta a pevnou podložku. Nelze-li zařízení správně umístit na tělo pacienta nebo dojde k selhání zařízení, odstraňte zařízení a proveďte KPR bez podpory. MOŽNÉ SELHÁNÍ ZAŘÍZENÍ: Neprovádějte na zařízení TrueCPR žádné úpravy. MOŽNOST ELEKTRICKÉ INTERFERENCE PŘI ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ: Přístroje nacházející se v těsné blízkosti zařízení mohou vysílat silné elektromagnetické či rádiové frekvenční interference (RFI), které by mohly činnost zařízení ovlivnit. Vyvarujte se použití zařízení v blízkosti kauterizačních zařízení, diatermického vybavení a jiných přenosných a mobilních zařízení, které komunikují s využitím rádiových vln. Ohledně doporučených vzdáleností zařízení viz Oddělovací vzdálenosti na straně 21. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte prosím technickou podporu Physio-Control. RIZIKO NEBEZPEČÍ VÝBUCHU: Nepoužívejte toto zařízení v přítomnosti hořlavých plynů či anestetik. * Zařízení TrueCPR bylo navrženo pro použití na nemocničních lůžkách, nosítkách, lůžkových vozících a v sanitkách. Zařízení je kompatibilní s kovy, které se u pacientů běžně vyskytují či implantují, např. šperky, defibrilátory a kardiostimulátory. DŮLEŽITÉ! Pravidelně kontrolujte indikátor stavu baterií. Pokud indikátor nebliká, baterie ihned vyměňte. 2 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

7 Základní popis Základní popis Hrudní podložka Displej Položka Popis Tlačítko napájení: Zařízení zapněte stiskem zeleného tlačítka. 1 Stisknutím tlačítka a podržením po dobu 2 sekund se zařízení vypne. Tlačítko ztlumení: Stisknutím tlačítka se zapne či vypne metronom. 2 V režimu kontroly události slouží tlačítko k přepínání mezi obrazovkami. 3 Dlaňová opěrka: Místo pro položení ruky. Tlačítko intubace: Stisknutím tlačítka se metronom přepíná mezi režimem intubace 4 (průběžné komprese) a režimem bez intubace. 5 Displej: Zobrazuje zpětnou vazbu o kompresi a další ukazatele. Zóna cílové dekomprese: Po úplném uvolnění komprese se změní ze světle zelené 6 na tmavě zelenou. Indikátor stavu baterií: Zobrazí se, pokud zbývající kapacita baterií klesne pod 25 minut 7 činnosti. Ukazatel kompresní frekvence: Zobrazuje frekvenci kompresí za minutu. 8 Při přerušení stlačování se změní v ukazatel doby nečinnosti. 9 Ukazatel uplynulého času: Měří čas uplynulý od počátku události. 10 Indikátor intubace: Zobrazí se, pokud zařízení pracuje v režimu intubace. Zóna cílové komprese: Když stlačení dosáhne cílové hloubky 5 6 cm, změní se ukazatel 11 ze světle zelené na tmavě zelenou. Historie hloubky komprese: Tmavě zelená resp. šedá výseč ve vnějším kruhu zobrazuje 12 hloubku předchozí komprese Physio-Control, Inc. 3

8 Použití zařízení TrueCPR Podložka pod záda Položka Popis Indikátor stavu baterií: Blikající dioda na držáku podložky pod záda signalizuje, že baterie mají dostatečnou kapacitu pro minimálně 25 minut činnosti. Poznámka: Dioda blikne přibližně jednou za 4 sekundy. Krytka konektoru USB: Zakrývá konektor USB. Otevřete pomocí mince či podobného předmětu. Prostor pro baterie: Určen pro dvě nenabíjecí baterie Duracell DL123. Otevřete pomocí mince či podobného předmětu. Použití zařízení TrueCPR Provádění KPR Použití zařízení TrueCPR: 1 Ujistěte se, že u pacienta nastala zástava srdce. 2 Vyjměte zařízení z přepravního pouzdra. 3 Oddělte hrudní podložku a podložku pod záda. 4 Zařízení zapněte stiskem tlačítka (NAPÁJENÍ). Objeví se kalibrační obrazovka. DŮLEŽITÉ! Na hrudní podložku netlačte dříve, než proběhne kalibrace a objeví se obrazovka zpětné vazby (to trvá přibližně 3 sekundy). 5 Pod pacienta umístěte podložku pod záda, jak ukazuje obrázek Obrázek 1. Tak bude podložka lépe držet na místě. Podložku lze pod záda vložit z libovolné strany. 6 Pokud je třeba, osušte pacientovi hrudník, aby podložka neklouzala. 4 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

9 Použití zařízení TrueCPR 7 Hrudní podložku umístěte tak, aby se dlaňová opěrka nacházela ve středu hrudníku na spodní polovině hrudní kosti. Obrázek 1 Doporučená poloha zařízení A Podložka pod záda ve svislé poloze Poznámky: Pokud se zobrazí indikátor nevhodného umístění podložky pod záda, upravte její polohu. Další informace najdete v části Varovné indikátory na straně 9. Pokud indikátor nevhodného umístění podložky pod záda stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory. Nelze-li zařízení umístit do doporučené polohy, lze použít alternativní polohu, kterou zobrazuje Obrázek 2. Pokud se podložka pod záda nachází v boční poloze, je nutné otočit hrudní podložku o 180. Dlaňovou opěrku ponechte ve středu hrudníku na spodní části hrudní kosti. Nelze-li zařízení správně umístit, proveďte KPR bez podpory. Obrázek 2 Alternativní poloha zařízení Hrudní podložka ve svislé poloze A Podložka pod záda v boční poloze Hrudní podložka v obrácené poloze 8 Položte spodní část dlaně na dlaňovou opěrku a podle metronomu začněte provádět komprese. Dodržujte správnou polohu ruky pro KPR a stlačení pokaždé zcela uvolněte Physio-Control, Inc. 5

10 Použití zařízení TrueCPR VAROVÁNÍ MOŽNOST NEÚČINNÉ KPR: Je-li displej zařízení TrueCPR nečitelný, neodpovídá nebo je jinak viditelně poškozený, zařízení nepoužívejte. V takovém případě proveďte KPR bez podpory. 9 Dodržujte rytmus komprese podle metronomu zařízení. Poznámka: Pro ztlumení metronomu stiskněte tlačítko (ZTLUMENÍ). 10 Sledujte displej a řiďte se zpětnou vazbou o hloubce stlačení a případnými výstrahami. Podle zpětné vazby upravte techniku kompresí. Zpětná vazba je podrobně znázorněna na obrázcích začínajících na strana Podle tónů a výzev k ventilaci na obrazovce provádějte umělé dýchání. Dva krátké tóny signalizují, kdy byste se měli připravit k vdechu. Dva delší tóny určují, kdy by měl být vdech proveden. Bezprostředně po zaznění dvou delších tónů opět obnovte stlačování hrudníku. Poznámka: V režimu bez intubace dává zařízení výzvy k ventilaci (umělému dýchání) v poměru 30 kompresí na 2 ventilace (30:2). V režimu intubace zařízení výzvy k ventilaci neposkytuje. Další informace najdete v části Použití zařízení TrueCPR se zajištěnou intubací na straně Pokračujte v KPR tak dlouho, jak to vyžadují místní pravidla. Když komprese ustanou, objeví se na místě ukazatele kompresního poměru ukazatel doby nečinnosti. Pokud se komprese do 10 minut obnoví, začne displej znovu zobrazovat zpětnou vazbu. Po 10 minutách nečinnosti se zařízení automaticky vypne. Ukazatel doby nečinnosti 13 Zařízení vypněte stiskem tlačítka (NAPÁJENÍ) a jeho podržením po dobu 2 sekund. Použití zařízení TrueCPR na matraci Pokud pacient leží na matraci, umístěte pod něj pevnou podložku v souladu se standardními předpisy. Podložku pod záda pak umístěte mezi pacienta a pevnou podložku. Použití zařízení TrueCPR se zajištěnou intubací Zařízení TrueCPR se po zapnutí automaticky nastaví do režimu bez intubace. V tomto režimu dává zařízení výzvy k ventilaci (umělému dýchání) v poměru 30 kompresí na 2 ventilace (30:2). Je-li zajištěna umělá intubace, přepněte zařízení stiskem tlačítka (INTUBACE) do režimu intubace (průběžné komprese). 6 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

11 Použití zařízení TrueCPR Přepnutím zařízení do režimu intubace dojde k těmto dvěma změnám: Na displeji se objeví indikátor intubace. Zařízení nebude dávat výzvy k ventilaci. Indikátor intubace Po každém stisku tlačítka INTUBACE se zařízení přepne mezi režimem s intubací a bez intubace. Použití zařízení TrueCPR během defibrilace Zařízení TrueCPR lze u pacienta použít i během defibrilace. Dodržujte následující preventivní bezpečnostní opatření: Hrudní podložku a defibrilační elektrody umístěte podle obrázku. Během defibrilace se nedotýkejte zařízení TrueCPR. Defibrilační elektrody nepřikládejte na kabel zařízení TrueCPR. Použití zařízení TrueCPR u pacientů s operovaným hrudníkem Pro použití zařízení TrueCPR u pacientů s operovaným či poraněným hrudníkem je třeba ověřit lokální předpisy a řídit se jimi. Použití zařízení TrueCPR u pacientů s implantovanými zařízeními Magnetická pole užívaná zařízením TrueCPR úspěšně prošla všemi testy na interakce a zařízení splňuje známé standardy pro implantované kardiostimulátory a systémy ICD. Použití zařízení TrueCPR pro výcvik Zařízení TrueCPR lze použít na figuríně pro účely výcviku. Některé figuríny mohou vyžadovat úpravu, aby bylo možné dosáhnout kompresní hloubky 5 až 6 centimetrů v souladu se směrnicemi AHA a ERC. Lze použít i figurínu, která dosažení této hloubky nedovoluje, ale pak zařízení TrueCPR nedosáhne zóny cílové komprese. Poznámka: Obsahuje-li figurína velké kovové plochy (viz strana 9), může se zobrazit indikátor nevhodného umístění podložky pod záda Physio-Control, Inc. 7

12 Použití zařízení TrueCPR Zobrazení na displeji Kalibrační obrazovka Po zapnutí zařízení TrueCPR se objeví kalibrační obrazovka. Probíhá kalibrace. Netlačte na hrudní podložku. Hrudní podložka a podložka pod záda musí být během kalibrace odděleny. Kalibrace dokončena. Začněte se stlačováním hrudníku. Ukazatele komprese: V průběhu kompresí se šedá výseč přesouvá mezi zónou komprese a dekomprese, jak ukazují obrázky. Probíhá komprese: Šedá výseč znázorňující hloubku se pohybuje přes displej. Dostatečná hloubka: Tmavě zelená výseč je v zóně cílové komprese. Dostatečné uvolnění: Tmavě zelená výseč je v zóně cílového uvolnění. Ukazatele nesprávné komprese: Příliš mělká komprese: Zobrazuje se šipka. Komprese > 6 cm: Mimo zónu cílové komprese se zobrazuje oranžová výseč. Neúplné uvolnění: Zobrazuje se šipka. 8 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

13 Použití zařízení TrueCPR Indikátory a tóny umělého dýchání Není-li zařízení v režimu intubace, zobrazí se časovač a zařízení bude vydávat tóny na znamení, kdy se máte připravit dát umělé dýchání. Po odpočítání následují dvě výzvy k ventilaci. Poměr kompresí a vdechů je 30:2. Odpočítávání do výzvy k ventilaci. Zazní tři krátké tóny. Výzvy k ventilaci. Dva dlouhé tóny určují, kdy by měl být vdech proveden. Bezprostředně po zaznění dalších dvou tónů opět obnovte stlačování hrudníku. Varovné indikátory Elektronický šum ruší zařízení. Zjistěte a odstraňte zdroj rušení. Pokud indikátor stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory. Zařízení neposkytuje zpětnou vazbu. Vypněte je a znovu zapněte. Pokud indikátor stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory. Podložka pod záda je v nesprávné vzdálenosti od hrudní podložky. Podložku pod záda přemístěte. Pokud indikátor stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory Physio-Control, Inc. 9

14 Použití zařízení TrueCPR Obrazovka vypínání Během vypínání se zobrazí indikátor průběhu. Poznámka: Vypínání může trvat několik minut. Během procesu vypínání nevyjímejte baterie. Obrazovky kontroly události Dvě obrazovky kontroly události zobrazují údaje o posledním použití zařízení. Aby se zobrazily obrazovky kontroly události, zařízení nejdříve vypněte. Pro zapnutí zařízení v režimu kontroly události stiskněte současně tlačítka (INTUBACE) a (NAPÁJENÍ). Pro přepínání mezi obrazovkami stiskněte tlačítko (ZTLUMENÍ). Procento kompresí o hloubce > 5 cm. Procento kompresí se správným uvolněním. Průměrná frekvence kompresí (počet kompresí za minutu). Celková délka trvání události. Podíl celkové doby události sprováděnými kompresemi. 10 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

15 Rady pro řešení problémů Rady pro řešení problémů Tyto rady pro řešení problémů poskytují okamžitá nápravná opatření pro možné problémy. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního zástupce společnosti Physio-Control. SITUACE Není slyšet metronom. Zařízení nefunguje. Displej zobrazuje, ale neposkytuje zpětnou vazbu o kompresi. Varovný indikátor stále signalizuje problém. NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ Jako vodítko použijte ukazatel frekvence kompresí. Používejte zařízení pouze ve specifikovaném rozmezí provozní teploty 0 C 40 C. Vyjměte baterie, vyčkejte 30 sekund a pak baterie opět vložte. Proveďte KPR bez podpory. Zařízení vypněte a znovu zapněte. Na hrudní podložku netlačte dříve, než proběhne kalibrace a objeví se obrazovka zpětné vazby. Proveďte KPR bez podpory. Zařízení vypněte a znovu zapněte. Pokud indikátor stále signalizuje problém, proveďte KPR bez podpory. Obraťte se na technickou podporu nebo na místního zástupce společnosti Physio-Control Physio-Control, Inc. 11

16 Kontrolní seznam pro obsluhu Kontrolní seznam pro uživatele zařízení TrueCPR přístroj pro podporu kvality KPR Používejte tento kontrolní seznam ke kontrole zařízení TrueCPR: Tento formulář je možné kopírovat. Rok: Sériové číslo jednotky: Místo: Datum Iniciály Pokyny a doporučené nápravné opatření Zatrhněte každé políčko po dokončení Zkontrolujte, že indikátor stavu baterií na podložce pod záda bliká. Pokud nebliká, vyměňte baterie za dvě nové nenabíjecí baterie Duracell DL123. Zkontroluje, že zařízení ani kabel nejsou poškozeny a nedošlo k jejich opotřebení. Pokud se některý z těchto problémů vyskytuje, vyřaďte zařízení z provozu a obraťte se na svého zástupce společnosti Physio-Control.

17 Správa dat Správa dat Zařízení TrueCPR umí uložit data o kompresi pro tři 60minutové relace nebo až pro šest relací o celkové délce 180 minut. Při vyčerpání veškeré dostupné paměti dojde k automatickému přepsání dat z nejstaršího použití. Data lze přenést do počítače přes přípojku USB pomocí softwaru kompatibilního se zařízením TrueCPR. Zprávy o událostech lze vytisknout přímo ze softwaru. Pro informace o zprávách a plné funkčnosti kontroly událostí zařízení TrueCPR se obraťte na zástupce společnosti Physio-Control. VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM: Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, jakékoliv zařízení připojené k zařízení TrueCPR přes konektor USB by mělo být napájeno baterií nebo certifikováno na IEC Nepoužívejte konektor USB, je-li zařízení TrueCPR poškozené. NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO RUŠENÍ: Používání kabelů nebo příslušenství, které nejsou určeny k použití se zařízením TrueCPR, může vést ke zvýšenému vyzařování nebo snížené odolnosti proti elektromagnetickému nebo vysokofrekvenčnímu rušení (RFI) zařízení. To může ovlivnit výkon zařízení TrueCPR nebo přístrojů v bezprostřední blízkosti. Používejte pouze kabely a příslušenství uvedené v tomto návodu k použití. Zahájení přenosu dat: 1 Propojte zařízení TrueCPR a počítač s kompatibilním softwarem pomocí kabelu USB. Poznámka: Používejte pouze takový kabel USB, který splňuje následující specifikace: A konektor USB 2.0 vs. 5 kolíková zástrčka Mini-B, kabel 28/24 AWG s feritovým jádrem (zlacený), 1 m. 2 Zapněte zařízení TrueCPR. Pokud se software na počítači nespustí automaticky, otevřete program manuálně. 3 Pro volbu zařízení TrueCPR a zahájení přenosu dat se řiďte pokyny v softwaru na počítači. Přenos dat může trvat až 5 minut, je-li paměť zařízení plná. Na displeji zařízení TrueCPR se mohou objevit následující zprávy: Probíhá přenos dat. Přenos dat byl úspěšný. Přenos dat neproběhl Physio-Control, Inc. 13

18 Čištění zařízení Rady pro řešení problémů při správě dat SITUACE Na displeji zařízení TrueCPR se objeví obrazovka zpětné vazby a je slyšet metronom. Objeví se obrazovka Přenos dat neproběhl. NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ Ujistěte se, že kabel USB je řádně připojen. Ujistěte se, že počítač je zapnutý. Vyměňte kabel USB. Použijte doporučený kabel USB (viz krok č. 1 na straně 13). Vypněte zařízení TrueCPR a zkontrolujte připojení. Pak zařízení zapněte a pokuste se o přenos dat znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu. Čištění zařízení Zařízení TrueCPR byste měli po každém použití vyčistit a zkontrolovat. 1 Otřete zařízení houbou či hadříkem. Použijte při tom některý z následujících čisticích roztoků: Čtyřmocné amonné sloučeniny Peroxid vodíku, 3 % roztok Dichloroisokyanurát sodný (NaDCC), roztok ppm Roztok chlornanu (ředěný vodou v poměru 1:10) 2 Zkontroluje, že zařízení ani kabel nejsou poškozeny a nedošlo k jejich opotřebení. Poškozené díly nepoužívejte. 3 Po vyčištění roztok setřete čistým navlhčeným hadříkem. DŮLEŽITÉ! Hrudní podložku a podložku pod záda nenamáčejte ani neponořujte. Skladování zařízení Přiložte hrudní podložku na podložku pod záda. Skladujte v pouzdře pro přenos tak, aby byl vidět indikátor stavu baterie. UPOZORNĚNÍ MOŽNOST POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ: Pokud je zařízení TrueCPR skladováno po delší čas, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození v důsledku vytečení baterií. 14 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

19 Údržba a likvidace zařízení Údržba a likvidace zařízení Údržba Zařízení TrueCPR by mělo být pravidelně kontrolováno v rámci standardních kontrol vybavení. K pokynům viz kontrolní seznam pro obsluhu na strana 12. Výměna baterií Pro spolehlivý chod užívejte výhradně baterie Duracell DL123. VAROVÁNÍ MOŽNOST VYTEČENÍ, VZNÍCENÍ NEBO VÝBUCHU: Baterie nerozebírejte, neprorážejte, nedrťte, nezahřívejte na teplotu přes 100 C ani nevhazujte do ohně. V zařízení TrueCPR nepoužívejte nabíjecí baterie. Používejte výhradně nenabíjecí baterie Duracell DL123. Vyměňujte vždy obě baterie za nové baterie Duracell DL123. Nekombinujte nové a částečně vybité baterie. Při výměně baterií otevřete kryt prostoru pro baterie pomocí mince nebo podobného předmětu. Vyjměte staré baterie, vyčkejte 30 sekund a poté vložte nové baterie podle schématu na dvířkách prostoru pro baterie. Kryt prostoru pro baterie bezpečně uzavřete. Poznámka: Pokud po výměně baterií nezačne blikat indikátor stavu baterií, proveďte následující nápravná opatření: Přesvědčte se, že baterie jsou správně vloženy. Vyjměte baterie, vyčkejte 30 sekund a pak baterie opět vložte. Zapněte zařízení a sledujte, zda se na displeji nezobrazí indikátor nízké kapacity baterií. Pokud se indikátor stavu baterií nezobrazí, může být poškozen. Obraťte se na technickou podporu nebo na místního- zástupce společnosti Physio-Control. Servis a opravy Zařízení TrueCPR neobsahuje žádné servisem opravitelné součásti. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na místního zástupce společnosti Physio-Control. Provozní životnost Ve fázi vývoje prochází podpůrné zařízení TrueCPR přísnými testy z hlediska životnosti. Životnost všech moderních zdravotnických prostředků je však limitována rychlými technologickými změnami a dostupností náhradních dílů. Spolehlivý provoz zařízení je možno zajistit pomocí programu pravidelného čištění a kontroly, doporučeného v této příručce. Likvidace zařízení a baterií Zařízení a baterie je nutné recyklovat v souladu s národními a místními předpisy. Informace o recyklaci tohoto produktu najdete na adrese Můžete se též obrátit na místního zástupce společnosti Physio-Control Physio-Control, Inc. 15

20 Symboly Symboly Na zařízení TrueCPR nebo na jeho obalu se nacházejí následující symboly. SYMBOL POPIS Tlačítko napájení Tlačítko ztlumení Tlačítko intubace Zařízení vyžaduje dvě baterie Duracell DL123 (nenabíjecí) Provozní teplota 0 C až 40 C Díly v kontaktu s pacientem chráněny před defibrilačním výbojem typu BF Pozor, nahlédněte do doprovodných dokumentů. (Symbol je bílý na modrém pozadí.) Na zařízení nestoupejte. Na zařízení nesedejte. IP55 Nevhazujte produkt do netříděného komunálního odpadu. Zlikvidujte produkt dle místních pravidel. Pokyny o způsobu likvidace tohoto výrobku naleznete na stránce Stupeň krytí IP podle normy IEC Tento údaj určuje stupeň ochrany krytu před vniknutím částic a nežádoucím vniknutím vody. Zařízení obsahuje radiofrekvenční vysílač. Značka shody podle evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS Značka shody s kanadskými a americkými normami Značka shody s normami ACA Výstražná značka spojená se zařízením třídy 2 podle směrnice R&TTE (Rádiová a telekomunikační koncová zařízení) nebo nebo Identifikační číslo výrobce (číslo součásti) Katalogové číslo Sériové číslo YYYY Datum výroby Výrobce Oprávněné zastoupení pro ES 16 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

21 Technické údaje výrobku Technické údaje výrobku PARAMETR Požadavky na napájení Provozní doba Provozní teplota POPIS Baterie: 2 články nenabíjecí baterie Duracell DL123 S novými bateriemi 180 minut při pokojové teplotě Zařízení lze používat při teplotě 0 C až 40 C. Teplota dílů v kontaktu s pacientem může při dlouhodobém použití při okolní teplotě 40 C dosáhnout 43 C. Doba skladovatelnosti Po uložení s novými bateriemi, bez používání, po dobu 24 měsíců při teplotě 25 C poskytuje zařízení 30 minut podpory při KPR. Teplota skladování 30 C až 70 C Relativní vlhkost 5 až 90 %, nekondenzující Nadmořská výška 382 až m Odolnost proti částicím a vodě IP55 podle IEC a EN 1789 Hmotnost S instalovanými bateriemi méně než 0,75 kg Výzvy k ventilaci V režimu bez intubace: 2 výzvy k ventilaci na každých 30 kompresí V režimu intubace: bez výzev Hloubka komprese Cílová hloubka 5 až 6 cm Tempo metronomu 104,4±1 komprese za minutu, v souladu s pokyny AHA a ERC Model Bezpečnostní klasifikace KATEGORIE Ochrana proti úrazu elektrickým proudem KLASIFIKACE Interně napájený zdravotnický prostředek Díly v kontaktu s pacientem chráněny před defibrilačním výbojem typu BF* Ochrana proti vniknutí pevných předmětů IP55 a kapalin. Režim provozu Nepřetržitý provoz * Díly v kontaktu s pacientem chráněné před defibrilačním výbojem typu BF se nachází na spodní straně hrudní podložky a na horní straně podložky pod záda. Ilustrace k symbolům jsou k dispozici na strana Physio-Control, Inc. 17

22 Pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility Pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility Elektromagnetické vyzařování Tabulka 1 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetické vyzařování Podpůrné zařízení TrueCPR přístroj pro podporu kvality KPR, model , je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník či uživatel by měl zajistit, že zařízení je používáno v takovémto prostředí. Zkouška vyzařování Radiofrekvenční vyzařování CISPR 11 Radiofrekvenční vyzařování CISPR 11 Harmonické emise IEC Kolísání napětí / flikry IEC Splnění předpisu Skupina 1 Třída B Nevztahuje se Nevztahuje se Elektromagnetické prostředí pokyny Zařízení TrueCPR využívá vysokofrekvenční energii pouze pro vnitřní funkci. Proto je radiofrekvenční vyzařování velmi nízké a není pravděpodobné, že by jakkoliv rušilo elektronická zařízení v blízkosti. Zařízení TrueCPR je vhodné pro použití ve všech institucích, včetně domácností a budov napojených přímo na veřejnou rozvodnou síť nízkého napětí, která zásobuje budovy s bytovými prostory. Zařízení TrueCPR je napájeno z baterií. Zařízení TrueCPR vyzařuje spojitý vlnový signál na frekvenci 12±0,1 khz. Maximální efektivní izotropní síla záření (EIRP) a úrovně efektivního vyzářeného výkonu (ERP) jsou 40 dbm, měřeno ve vzdálenosti 3 m. Nezbytný výkon Zařízení TrueCPR poskytuje bezpečnou a efektivní funkci (přesná hloubka komprese a náležité uvolnění) při provozu v elektromagnetickém prostředí specifikovaném v Tabulka 2 až Tabulka 4. Elektromagnetická bezpečnost Tabulka 2 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetická bezpečnost Zařízení TrueCPR, model , je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník či uživatel by měl zajistit, že zařízení je používáno v takovémto prostředí. Zkouška imunity Testovací úroveň dle IEC Vyhovující hodnota Elektromagnetické prostředí pokyny Elektrostatický výboj (ESD) IEC kontaktně ±6 kv vzduchem ±8 kv kontaktně ±6 kv vzduchem ±8 kv Podlahy musí být dřevěné, betonové nebo z keramických obkladů. Jsou-li podlahy pokryty syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost činit nejméně 30 %. Rychlý elektrický přechod/výboj IEC napájecí vodiče ±2 kv komunikační vodiče ±1 kv Nevztahuje se Zařízení TrueCPR je napájeno z baterií. Elektrický ráz IEC zvodiče do vodiče ±1 kv zvodiče do uzemnění ±2 kv Nevztahuje se Zařízení TrueCPR je napájeno z baterií. 18 Zařízení TrueCPR PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Návod k použití

23 Pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility Tabulka 2 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetická bezpečnost (Pokračování) Zařízení TrueCPR, model , je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník či uživatel by měl zajistit, že zařízení je používáno v takovémto prostředí. Zkouška imunity Poklesy napětí, krátká < 5 % U T přerušení a kolísání ( > 95 % pokles U T ) napětí u přívodů napájení po dobu 0,5 cyklu IEC % U T (60 % pokles U T ) po dobu 5 cyklů 70 % U T (30 % pokles U T ) po dobu 25 cyklů < 5 % U T ( > 95 % pokles U T ) po dobu 5 sekund Magnetické pole frekvence napájení (50/60 Hz) IEC Testovací úroveň dle IEC Vyhovující hodnota Nevztahuje se Zařízení TrueCPR je napájeno z baterií. 3 A/m 3 A/m Výkonové frekvence magnetických polí musí být na úrovních charakteristických pro obvyklé umístění v obvyklém komerčním nebo nemocničním prostředí. Poznámka: U T je síťové napájení střídavým proudem před aplikací zkušební hodnoty. Elektromagnetické prostředí pokyny Tabulka 3 Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetická bezpečnost Zařízení TrueCPR, model , je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník či uživatel by měl zajistit, že zařízení je používáno v takovémto prostředí. Zkouška imunity Vedené RF IEC Testovací úroveň dle IEC Vrms 150 khz 80 MHz 3Vrms Vyhovující hodnota Elektromagnetické prostředí pokyny Žádné přenosné či mobilní vysokofrekvenční komunikační vybavení se nesmí používat blíže ke kterékoli součásti zařízení TrueCPR, včetně kabelů, než je doporučený odstup vypočtený z rovnice platné pro frekvenci vysílače. Doporučený odstup d = 1,2 P Physio-Control, Inc. 19

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020 PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Všechna práva vyhrazena. Omezená licence software a užití zařízení. *S-ICD,

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití CZ BM 70 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážení

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití

Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití avod_cz_fin.indd 1 8/22/11 5:55:15 PM Plně automatický digitální přístroj na měření krevního tlaku s manžetou na paži Model BP -103H Návod k použití KLINICKY PŘESNÉ MĚŘENÍ Cemio Switzerland AG info@cemio.net,

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více