Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz"

Transkript

1 1 Výroční zpráva 2011 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor)

2 2

3 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo psycholožky...6 Poslání...7 Cíle...8 Projekty...9 Čísla Finanční zpráva...13 Akce Lidé Veřejná sbírka...20 Poděkování...21 Z alba...23 Kontakty...24 Tiráž...25

4 4 Úvodní slovo Milí přátelé a příznivci mateřského centra, dovolte mi, abych výroční zprávu Mateřského centra Klubíčko, o.s. za rok 2011 uvedla následujícím citátem. V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem. Neznámý autor Právě v tomto duchu uplynul minulý rok. Zaznamenali jsme větší zájem o nabízené služby. Průměrný denní počet malých i velkých návštěvníků Klubíčka v roce 2011 přesahuje stovku. Úspěšně jsme pokračovali v realizaci projektu Rodičovství není handicap, který financuje Evropský sociální fond prostřednictvím OP LZZ a částečně státní rozpočet. Hlavním cílem je usnadnit skloubení pracovního a rodinného života. V rámci projektu poskytujeme hlídací služby pro děti ve věku od jednoho do šesti let tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Ženy mající děti prokazují daleko větší službu naší zemi než mnozí generální ředitelé! Rostya Gordon Smith, personalistka Rok 2011 byl v pořadí už 9. rokem, ve kterém se Klubíčko snažilo naplnit své poslání poskytovat služby pro rodiny. V loňském roce jsme uskutečnili 46 pravidelných aktivit a 50 jednorázových akcí s cílem prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku. Mnohé z těchto činností jsme uspořádali v rámci projektu Mateřství není handicap spolufinancovaného MPSV. V předchozím roce jsme také zrealizovali 25 odborných besed a diskuzí, 5 pobytových akcí pro rodiny s dětmi a rovněž jsme zorganizovali ve spolupráci se Sítí mateřských center rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti od 3 do 15 let. Výrazný nárůst počtu klientů jsme zaznamenali i v oblasti poradenství. Zahájili jsme spolupráci s mnohými dalšími neziskovými organizacemi v sociální oblasti s Azylovým domem pro matky s dětmi a ženy v tísni či Dětským domovem. Hluboký smysl naší činnosti vidíme v oblasti primární prevence, práce s funkčními i ohroženými rodinami, v oblasti vzdělávání rodičů i v oblasti volnočasových aktivit. Důležité je sebeuvědomění a vědění toho, co umím. Pak můžu dělat prakticky cokoliv. Rostya Gordon Smith, personalistka Do budoucna spřádáme velké plány. Chtěli bychom se stát komunitním centrem otevřeným široké veřejnosti. Rádi bychom posílili možnost jazykového a kulturního vzdělávání. Připravujeme slavnostní otevření Francouzského klubu (jaro 2012) i Anglického klubu (podzim 2012). Plánujeme se akreditovat jako přijímající organizace pro Evropskou dobrovolnou službu, abychom tak mohli v našem týmu uvítat rodilé mluvčí v rámci projektu Mládež v akci. V roce 2011 jsme založili cyklistický oddíl pro rodiče s dětmi, do dalších let chystáme rozšíření sportovních aktivit v duchu sportujeme na pohodu a radost také pro děti staršího školního věku. V nadcházejícím roce připravujeme rozšíření hlídací služby dětí předškolního věku o školku s výukou anglického jazyka a rovněž o přírodní školku zaměřenou na přírodu, ekologii a životní prostředí. Co uslyšíš, zapomeneš. Co uvidíš, nezapomeneš. Co prožiješ, pochopíš.

5 5 Orientální přísloví Plánujeme mezinárodní projekty, zahraniční stáže a širší spolupráci s dalšími organizacemi. Jsme otevření novým možnostem, příležitostem i obzorům, které nám život přináší. Závěrem bych chtěla poděkovat především všem návštěvníkům za jejich zájem a podporu. Děkuji dárcům, sponzorům, partnerům, bez kterých by Mateřské centrum nemohlo existovat. Velmi si vás vážíme. Váš zájem a pozitivní reakce nám dávají chuť jít dál a zkoušet nové věci. Nikdo není dokonalý, ale tým může být. Je tomu tak zejména zásluhou zaměstnanců, dobrovolníků a externích spolupracovníků, kterým bych chtěla vyslovit poděkování. Společně přispívají svou dobrou prací, nadšením i dovednostmi do barevné mozaiky rozmanitého Klubíčka. V Kroměříži dne Ing. Marcela Bradová statutární zástupce Hudební výchova

6 6 Slovo psycholožky Ohroženou rodinou je každá rodina. Narození dítěte bývá idealizováno, mnoho lidí si neuvědomuje, že také přináší do rodiny stres, je zátěžovou situací. Pracuji v psychiatrické léčebně v Kroměříži a vidím mnoho žen, které začaly mít problémy na MD zúzkostněly, začaly pít, objevily se vztahové problémy. V mateřských centrech vidím velký smysl v rámci primární prevence. Pro harmonický vývoj dítěte je nejdůležitější období do 3 let věku. Do 1,5 roku se vytváří ve vztahu s matkou pocit bazální důvěry, pokud je vztah v pořádku, je dítě dobře nastartováno do života. Toto důležité období není podchyceno jinou organizací než právě mateřským centrem. Mateřská centra nabízejí předporodní přípravu, aktivizační programy, poradenství, tím se v neformálním prostředí odbourají zábrany k větší ochotě jít za odborníkem či do intervenčního centra, pokud se vyskytne v rodině problém. Důležitou úlohu hraje samozřejmě i socializace dítěte a začlenění matek do komunitního života. Potřebu dokazují i případy klientek z "bezproblémových rodin", které jsem v loňském roce odeslala do ambulance k odborníkům s neurózou (např. generalizovanou úzkostnou poruchou, poporodní depresí, OCD), poruchami příjmu potravy i nadměrným užíváním alkoholu. Dobrá spolupráce je také s poradnou pro rodinu pokud se nepodaří problém v manželství vyřešit přímo na půdě mateřského centra. PaedDr, Mgr., Bc. Hana Pašteková Rupertová

7 7 Poslání Poslání Mateřského centra Klubíčko, o.s. posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení Kurz první pomoci

8 8 Cíle Cíle Mateřského centra Klubíčko, o.s. poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, především služeb hlídání dětí provozování mateřského centra v Kroměříži poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti organizování programů a kroužků pro děti kojeneckého, předškolního až školního věku pořádání víkendových a vícedenních akcí pro rodiny s dětmi odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, především poskytováním služeb hlídání dětí a pořádáním školení a kurzů vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii a ochraně životního prostředí pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity spolupráce se státními i nestátními organizacemi spolupráce s médii hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností Skočte si s Klubíčkem

9 9 Projekty Realizované projekty 2011 Mateřství není handicap 2011 projekt zaměřený na poskytování služeb a aktivizačních programů s cílem prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečujícího děti předškolního věku. Sekundárně byl projekt zaměřen na aktivní trávení volného času rodičů s dětmi a poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, především služeb hlídání dětí a provozování setkávání & sdílení pro rodiče. Za důležité považujeme, aby uživatelé služeb trávili část volného času společně se svými dětmi, pouze v případě doprovodných služeb odděleně. Projekt byl spolufinancovaný MPSV částkou , Kč. V rámci tohoto projektu jsme zrealizovali 46 pravidelných aktivit (str ), 25 odborných besed a diskuzí, 50 jednorázových aktivit pro rodiny (str ) a 5 pobytových akcí pro rodiny s dětmi. Zaznamenali jsme nárůst počtu klientů i hodin v oblasti poradenství. Setkáváním & sdílením pro rodiče se rozumí vedení zdánlivě neřízených činností, které umožňují sdílení zkušeností, aktivizaci rodičů, vyhledávání ohrožených rodin a poskytování poradenství včetně zpětné vazby nebo přesměrování na odborníky. Setkávání a sdílení bylo v roce 2011 přístupno rodičům 36hod za týden. Počet klientů: 684 dospělých a 821 dětí, s celkovým počtem 7783 intervencí. Konzultační a poradenská činnost byla realizována s 10 poradci, v oblastech výchovného, pedagogického, laktačního, logopedického, psychologického, výživového či sociálního poradenství. Celkem bylo v rámci projektu realizováno 318 hod poradenství, 768 klientům. Jedná se o nárůst co do počtu klientů (2010: 508 klientů) i do počtu hodin poradenství: 171 hod (2010). Tento projekt navazoval na předcházející projekty a je trvale podporován MPSV od roku Rodičovství není handicap Projekt financovaný ESF, z OP LZZ, 3.4 Rovné příležitosti. Obsahem projektu je zajištění dostupné hlídací služby pro děti tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Cílem projektu je usnadnění slaďování pracovního a rodinného života: pracovat na částečné, sdílené pracovní úvazky nebo pracovat z domu, mohou řešit své vzdělávací či jiné potřeby spojené s plánovaným návratem na trh práce. Projekt je realizován od do Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. V nově vybavené herně jsou realizovány 2 aktivity, tzv. babyškolka příležitostné a občasné nepravidelné hlídání dětí předškolního věku (v provozu denně od 8 do 16 hod) a miniškolka pravidelné, krátkodobé hlídání dětí ve dvou věkových kategoriích (1 2,5 roku, 2,5 4 roky) vždy 2 týdně dopoledne. Součástí hlídání je vzdělávací program s ohledem na věk dítěte. Dětem se věnují kvalifikovaní odborníci připraveni poskytnout rodičům poradenství v otázkách výchovy a péče o dítě. Za rok 2011 bylo v rámci tohoto projektu podpořeno 160 rodičů a hlídáno 172 dětí. Hlídací služba je pro rodiče bezplatná.

10 10 Klubíčko aktivně pro rodiny Projekt spolufinancovaný Nadací D K S částkou , Kč. Cílem projektu bylo zorganizování programů pro rodiče a děti (např. cvičení rodičů s dětmi, prázdninových pobytů, poradenského programu Předškolák, volnočasových aktivit pro děti). Hmotným výstupem tohoto projektu je zakoupení sportovního vybavení a Montessori pomůcek. Revitalizace Hanáckého náměstí v Kroměříži V rámci tohoto projektu jsme zrealizovali 2 akce pro rodiny. První akce Šťastný život bez úrazů proběhla v 4/2011 (350 návštěvníků), druhá akce Klubíčko světel v 11/2011 (360 návštěvníků). Město Kroměříž Město Kroměříž trvale podporuje MC Klubíčko. V roce 2011 jsme získali dotaci , Kč na provoz, 5 000, Kč na rodinnou akci Tajemné putování Podzámeckou zahradou (12/2011) a také 3 350, Kč na akci Klubíčko světel (11/2011). Zdravý úsměv Projekt byl zaměřen na prevenci zubního kazu a parodontopatií rodičů a dětí, snaží se zvýšit povědomí o důležitosti orální hygieny, edukace rodičů/maminek, jak o orální hygienu svoji a dětí pečovat. V rámci tohoto projektu bylo realizováno v roce besed se 150 dětskými i dospělými klienty.

11 11 Čísla Činnost MC v roce 2011 v řeči čísel Mateřství není handicap projekt 2011/ spolufinancovaný MPSV Průměrný počet návštěvníků za den Počet intervencí/klientů služeb prevence soc. vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku Počet realizovaných programů (46 pravidelných, 50 jednorázových aktivit) (44 pravidelných, 38 jednorázových aktivit) (38 pravidelných, 29 jednorázových aktivit) (32 pravidelných, 32 jednorázových aktivit) Počet dnů provozu

12 12 (pokles kvůli stěhování v červenci a srpnu) Další data Počet dobrovolníků: Počet dobrovolnicky odpracovaných hodin: Rodičovství není handicap Projekt CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Hlídání dětí zdarma: denně od 8.00 do Počet podpořených osob: (rodičů prokazatelně slaďující rodinný a pracovní život) Počet hlídaných dětí: Prázdninové pobyty

13 13 Finanční zpráva Výnosy a náklady Výnosy v tisících Kč Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy úroky 56 Přijaté příspěvky (dary) 45 Provozní dotace Tržby z prodeje majetku 4 Výnosy celkem Náklady v tisících Kč Osobní náklady celkem Spotřebované nákupy 289 Služby celkem 758 Ostatní náklady celkem 11 Poskytnuté členské příspěvky 1 Náklady celkem Výsledek hospodaření 423 Výsledek hospodaření je záporný, protože jsme byli předfinancovaní provozní dotací na projekt Rodičovství není handicap z roku 2010 (311 tis. Kč). Dále byl rozdíl uhrazen z rezerv vytvořených v minulých letech (112 tis. Kč). Členění provozní dotace dle zdrojů Provozní dotace MPSV ÚP DKS Město Kroměříž Marlin ESF Provozní dotace celkem

14 14 Akce Pravidelné akce v roce 2011 Individuální poradenství pro rodiče výchova, výživa, zdraví Internet zdarma, připojení na wifi, internetové poradenství Setkávání a sdílení Předporodní příprava Laktační poradna Logopedická poradna Psychologická poradna s Hankou Želvičková odpoledne klub rodičů a dětí se speciálními potřebami Poradenství pro rodiče předškolních dětí Výživová poradna Vaničkování psychosociální aktivita pro rodiče Klub kojenců a batolat Kurz masáží pro kojence Pohybové hry pro rodiče s kojenci Pohybové hry pro rodiče s batolaty Hrátky s batolátky a notujeme s batolátky Cvičení rodičů s dětmi Zpívánky s tetou Věrkou Zpíváme a tančíme s Věrkou Zpíváme si francouzsky a anglicky Hrajeme a zpíváme si anglicky Angličtina pro rodiče s dětmi začátečníci Angličtina pro rodiče s dětmi mírně pokročilí Angličtina pro rodiče s dětmi středně pokročilí Francouzština pro rodiče s dětmi Otisky dětských rukou a nohou do keramické hlíny Povídání s tetou Věrkou a Lucinkou Výtvarné dílna pro rodiče s dětmi Hudební miniškolka pro rodiče s dětmi začátečníci Hudební miniškolka pro rodiče s dětmi pokročilí Tanečky pro rodiče s dětmi začátečníci Tanečky pro rodiče s dětmi pokročilí Tvořivá herna Ženský kruh Muzikoterapie pro rodiče s hlídáním dětí Ukázka stříhání dětí a vlasový styling

15 15 Angličtina pro dospělé 1 Angličtina pro dospělé 2 Angličtina pro dospělé 3 Jóga pro dospělé Cvičení pro děti (bez rodičů) Miniškolička pro rodiče s dětmi od 2,5 let Balónkování s Bětkou (bez rodičů) Taneční přípravka balet (bez rodičů) Aerobic pro děti (bez rodičů) Předškolák (výuka pro děti, poradenství pro rodiče)

16 16 Jednorázové akce v roce 2011 Leden Kdo by dnes nechtěl ušetřit finanční poradenství Zimní pobyt pro rodiny v Chrasticích Den otevřených dveří Lednové zpívání vystoupení hudební miniškolky Únor Karnevalový rej pro rodiny s dětmi do 4 let I. Karnevalový rej pro rodiny s dětmi do 4 let II. Karnevalový rej pro rodiny s dětmi od 4 do 7 let Březen Karnevalový rej pro rodiny s dětmi do 4 let III Burza jarního a letního oblečení a sportovních potřeb Moje první kniha odpoledne pro rodiny Ples MC a ZŠ Zachar Duben Zdravý úsměv v mateřských centrech Šťastný život bez úrazů na Hanáckém náměstí Jak se žije s dítětem v Americe beseda Hledáme velikonočního zajíce hra pro rodiče s dětmi Květen Město patří dětem Jak se žije v SOS vesničce Zahradní party ke Dni dětí Den dětí na letišti Červen Přijďte zdolat Eiffelovku Indiánské léto zahradní akce pro rodiny Multižánrový hudební piknik Hudby v zahradách Červenec Prázdninový pobyt pro rodiny Hurá do bažiny 1 Prázdninová pobyt pro rodiny Hurá do bažiny 2 Příměstský tábor Cirkus Klubíčko Prázdninová školka Cesta kolem světa 1 Srpen Prázdninový pobyt pro rodiny Hurá do bažiny 3 Prázdninová školka Cesta kolem světa 2

17 17 Září Cyklovýlet k rybníkům Říjen Burza zimního oblečení a sportovních potřeb Drakiáda na letišti Magický aktivizační víkend u Schuberta Výstava v Knihovně Kroměřížska Dětský vzdor beseda s psychologem Sourozenecké vztahy beseda s psychologem Hravé dopoledne Listopad Klubíčko světel na Hanáckém náměstí Zdravý úsměv v Azylovém domě Oslava 9. narozenin MC Malý den zdraví s VZP Paris est un escargot Paříž je šnek Když budeš zlobit, přijde čert beseda s psychologem Rodinné odpoledne s psycholožkou a cvičitelem zumby Prosinec Vánoční jarmark Mikulášské dopoledne Mikulášské odpoledne Tajemné putování Podzámeckou zahradou Výuka resuscitace dětí Taneční vystoupení na vánočních trzích

18 18 Lidé Lidé v Klubíčku v roce 2011 Rada Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) Zdenka Slaníková Mgr. Pavlína Švecová Zaměstnanci Ing. Marcela Bradová (fundraising, finanční řízení, projektový manažer) Bc. Renata Cveková (pedagog, odborný garant, hlídací teta) Mgr. Natalie Csizmaziová (aktivizační pracovník, lektor od 10/2011) Bc. Lucie Slaníková (hlídací teta) Zdenka Slaníková (koordinátor MC od 5/2011, realizátor projektu MPSV, lektor) Mgr. Pavlína Švecová (vedoucí MC do 5/2011, odborný garant, pedagog) Věra Vargová (aktivizační pracovník, lektor, hlídací teta) Pavlína Volánková (pečovatelka o děti)

19 19 Dobrovolníci Za rok 2011 spolupracovalo s MC přes 30 dobrovolníků, kteří se podíleli jak na pravidelné činnosti a údržbě MC, tak i při organizování jednorázových víkendových akcí či prázdninových pobytových akcích. Děkujeme! Pavel Brada, Jan Brada, Kateřina Váňová, Kateřina Havránková, Marie Jarská, Dagmar Menšíková, Ondřej Oharek, Hana a Daniel Paštekovi, Janka Dubická, Petr Škop, Magdalena Fišerová, Tomáš Varga, Petra Pokorná, Libor Slaník, Tereza Slaníková, Richard Šmíd, Jitka Šuhejová, Jiří Švec, Lucie Volná, Drahomíra Horáčková, Kateřina Jordová, Šárka Šmídová, Andrea Konstantopoulou, Martin Mazánek st., Martin Mazánek ml., a studenti Střední soukromé podnikatelské školy Kroměříž. Karneval

20 20 Veřejná sbírka MC Klubíčko pořádá veřejnou sbírku pro Aničku, která je těžce tělesně a mentálně postižená. Sbírka se koná formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu č /2010. Příspěvky budou použity na nákup pomůcek, vybavení a rehabilitačních pobytů. Sbírka se koná od Do jsme vybrali ,97 Kč. Všem dárcům děkujeme. Tajemné putování Podzámeckou zahradou

21 21 Poděkování Velké díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom nebyli schopni realizovat naše plány. Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu i porozumění našim potřebám. Velmi si vážíme také podpory ze strany ZŠ Zachar, vstřícného přístupu a otevřené mysli. Laskavé poděkování patří našim významným dárcům: ESF MPSV Město Kroměříž Nadace D K S Uherské Hradiště Síť mateřských center Linear reklamní agentura sítotisk Kateřina a Miroslav Huťkovi Hildebrand Marek Loupancová Ivana Panoramas

22 22 Děkujeme také našim partnerům za spolupráci: Město Kroměříž KROK MÚ odbor školství MÚ odbor sociální ZŠ Zachar Zdravé město Síť mateřských center Knihovna Kroměřížska VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Oblastní charita Kroměříž Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísni Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ speciální Kroměříž Korálky Jaspis Církev československá husitská Koh i noor Dětský domov Kroměříž

23 23 Z alba

24 24 Kontakty Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Albertova 4062/ Kroměříž Zdenka Slaníková koordinátor MC Tel Ing. Marcela Bradová předsedkyně Tel IČO: Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1 1/51304/02 R Datum registrace: Číslo účtu: /0300

25 25 Tiráž Výroční zpráva MC Klubíčko o.s., redakce: rada o.s., foto: archív MC, schváleno valnou hromadou , počet výtisků: 50

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2014 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2012 OBSAH: 1.,2. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 3.,4. Rok 2012 5. Orgány sdružení, zaměstnanci 6. Programová nabídka 7. 8. Akce pro celou rodinu

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz 1 Slovo úvodem Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, pro všechny generace. Prioritou našich

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více