návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P"

Transkript

1 návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

2 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 3 Použití varné desky 5 Tipy k vaření a smažení 10 Čištění a údržba 11 Co dělat, když Likvidace 13 Pokyny k instalaci 13 Servis 15 Zmĕny vyhrazeny Bezpečnostní informace Upozornění Dodržujte prosím tyto pokyny. V případě nedodržení těchto pokynů se na žádné způsobené poškození nevztahuje záruka. Správné používání Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, které jim brání v bezpečném používání spotřebiče, s výjimkou situace, kdy je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k bezpečnému použití spotřebiče. Při používání nenechávejte spotřebič bez dozoru. Tento spotřebič je určen výlučně pro běžné domácí vaření a smažení jídel. Spotřebič se nesmí používat jako pracovní plocha nebo odkládací prostor. Doplňování nebo změny spotřebiče jsou zakázány. Nepokládejte nádoby s hořlavými kapalinami, vysoce hořlavé materiály nebo předměty, které by se mohly roztavit, (např. plastové fólie, plast, hliník) na spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na něm neskladujte. Bezpečnost dětí Malé děti by se neměly ke spotřebiči přibližovat. Větší děti smějí spotřebič používat jen za dozoru dospělých. Doporučujeme zapnout dětskou pojistku, aby malé děti nebo domácí zvířata nemohly spotřebič náhodně zapnout. Všeobecné bezpečnostní pokyny Spotřebič smí instalovat a zapojit pouze proškolený registrovaný servisní technik. Vestavné spotřebiče mohou být používány pouze po zabudování do vhodných vestavbových jednotek a pracovních desek vyhovujících příslušným normám. Dojde-li k závadě spotřebiče nebo poškození sklokeramického povrchu (praskliny, poškrábání nebo odštípnutí), musí být spotřebič vypnut a odpojen od přívodu elektrické energie, aby byla vyloučena možnost úrazu elektrickým proudem. Opravy spotřebiče smí provádět pouze proškolený servisní technik. Bezpečnost provozu Ze sklokeramické desky odstraňte nálepky a fólii. Při neopatrném používání spotřebiče hrozí nebezpečí popálenin. Kabely elektrických spotřebičů se nesmí dotýkat horkého povrchu spotřebiče nebo horkých nádob. Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Upozornění! Nebezpečí požáru! Po každém použití varné zóny vypněte. Uživatelé s kardiostimulátory by se horní částí těla neměli k zapnuté indukční varné zóně přiblížit blíže než na 30 cm. Nebezpečí popálení! Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu. Bezpečnost při čištění Při čištění musí být spotřebič vypnutý a vychladlý.

3 electrolux 3 Čištění spotřebiče pomocí parního nebo vysokotlakého přístroje je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Rady k ochraně spotřebiče před poškozením Pokud na sklokeramickou desku něco spadne, může se poškodit. Okraj sklokeramické desky se zase může poškodit nárazem varné nádoby. Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným spodkem mohou při posunování po povrchu sklokeramickou desku poškrábat. Popis spotřebiče Uspořádání varné desky 1 2 Roztavené předměty a přeteklé tekutiny se mohou ke sklokeramické desce připálit a je proto nutné je ihned odstranit. Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob. Nechcete-li nádobí a sklokeramickou desku poškodit, nenechávejte hrnce a pánve vypražit do sucha. Ventilační mezera široká 5 mm mezi pracovní deskou a přední stranou spotřebiče se nesmí zakrýt. Vaření na dvou varných zónách Velké nádoby lze ohřívat na dvou varných zónách současně. Můžete k tomu použít dvě varné zóny na levé nebo na pravé straně varné desky. 1. Nádobu postavte doprostřed dvou varných zón. Nádoba musí zakrýt alespoň dva křížky. 2. U obou varných zón nastavte stejný tepelný výkon (max. nastavení 8). Různé nádoby se mohou vyznačovat rozdíly v rozvodu tepla. Dobrých výsledků dosáhnete s nádobím se silným rovným dnem Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3200 W 2 Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3200 W 3 Ovládací panel 4 Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3200 W 5 Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3200 W 6 Ovládací panel Varná deska je rozdělena na čtyři varné zóny. V každé varné zóně je pod sklokeramickou deskou indukční topný článek a střed každého článku je na sklokeramickém povrchu označen křížkem. Nádobu můžete postavit na jakoukoli varnou zónu. Nádoba musí křížek úplně zakrýt. Spodek nádoby musí mít průměr mm.

4 4 electrolux Uspořádání ovládacího panelu Dětská pojistka s ukazatelem 2 STOP+GO s ukazatelem 3 Zap/Vyp s kontrolkou 4 Funkce výkonu 5 Ukazatel nastavení tepelného výkonu 6 Ukazatel automatického vypnutí 7 Ukazatel zbytkového tepla 8 Volba nastavení tepelného výkonu 9 Časový spínač 10 Kontrolky varné zóny - funkce časového spínače 11 Displej časového spínače Senzorové tlačítko Zap/Vyp Zámek STOP+GO Varná zóna vypnutá Senzorová tlačítka dotekového ovládání Varná deska se ovládá senzorovými tlačítky dotekového ovládání. Funkce se ovládají dotekem senzorových tlačítek a potvrzují zobrazením ukazatelů a zvukovými signály. Senzorových tlačítek se dotýkejte shora a nezakrývejte přitom jiná senzorová tlačítka. Zapíná a vypíná spotřebič. Funkce Zablokování/odblokování ovládacího panelu. K zapnutí a vypnutí nastavení Uchovat teplé. K vypnutí varné zóny / Tepelný výkon K nastavení tepelného výkonu. Výkon Časový spínač Zvýšení nastavení Snížení nastavení Zapnutí a vypnutí výkonu Volba časového spínače K prodloužení času časového spínače. Ke zkrácení času časového spínače.

5 electrolux 5 Ukazatele Ukazatel Zbytkové teplo Varná zóna je stále horká. + číslo Porucha Došlo k poruše. Zjištění nádoby Automatické vypnutí Ukazatel zbytkového tepla Upozornění Nebezpečí popálení zbytkovým teplem. Po vypnutí potřebují varné zóny určitý čas k ochlazení. Podívejte se na ukazatel zbytkového tepla. Použití varné desky Význam Nádoba je nevhodná, nebo je příliš malá, nebo na varné zóně není žádné nádobí. Vypnutí je aktivní. Indukční varné zóny používejte s vhodnými nádobami. Zapnutí a vypnutí varné desky Ovládací panel Zapnutí Dotkněte se na 1 vteřinu. Vypnutí Dotkněte se na 1 vteřinu. Jestliže po zapnutí varné desky nenastavíte asi do 10 vteřin tepelný výkon nebo funkci, varná deska se automaticky sama vypne. Nastavení tepelného výkonu Dotkněte se ovládací lišty v místě požadovaného stupně varného výkonu. Stupeň varného výkonu se zobrazí na ukazateli. Podle potřeby ho zvyšte nebo snižte. Neuvolňujte, dokud nedosáhnete požadovaného varného stupně. Zbytkové teplo lze použít k rozpouštění nebo k udržení teploty jídel. Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné k vaření přímo u dna nádoby. Sklokeramické varné desky se ohřívají pouze zbytkovým teplem nádoby. Ukazatel Rozsvítí se kontrolka. Ukazatele připravenosti jednotlivých varných zón rovněž svítí. Kontrolka zhasne. Ukazatele připravenosti jednotlivých varných zón rovněž zhasnou. B Zablokování/odblokování ovládacího panelu. Ovládací panel s výjimkou senzorového tlačítka "Zap/Vyp" lze kdykoli zablokovat, aby se nemohlo změnit nastavení např. při otírání panelu hadříkem.

6 6 electrolux Ovládací panel Ukazatel Zapnutí Stiskněte Ukazatel se rozsvítí. Vypnutí Stiskněte Ukazatel zhasne. Když varnou desku vypnete, funkce zámku se automaticky vypne. Zapnutí a vypnutí funkce STOP+GO Funkce STOP+GO přepne všechny zapnuté varné zóny na nastavení uchování teploty Ovládací panel Zapnutí Stiskněte současně a pak zpět na původní tepelné nastavení. Ukazatel Vypnutí Stiskněte Předchozí tepelný výkon (ne funkce automatického ohřevu) STOP+GO nevypne funkci časového spínače. STOP+GO zablokuje celý ovládací panel mimo senzorová tlačítka. Použití funkce automatického ohřevu Všechny varné zóny jsou vybaveny funkcí automatického ohřevu. Při nastavování tepelného výkonu s použitím funkce automatického ohřevu se varná zóna na určitou dobu zapne na plný výkon, a pak se automaticky přepne zpět na nastavený tepelný výkon. Krok Ovládací panel Ukazatel 1. Zvolte nastavení ohřevu. Ukazatel bliká. 2. Zvolte požadovaný tepelný výkon mezi 1 a 8. Délka zapnutí funkce automatického ohřevu závisí na zvoleném tepelném výkonu. Tepelný výkon Zobrazí se požadovaný tepelný výkon. Ukazatel se rozsvítí. Po dobu zobrazení funguje varná deska na plný výkon. Po dokončení automatického ohřevu ukazatel zhasne. Délka automatického ohřevu [min:s] 1 0:12 2 0:12 3 3:07 4 5: :12 6 2:01 7 2:28 8 2: Použití dětské pojistky Dětská pojistka brání neúmyslnému použití varné desky.

7 electrolux 7 Zapnutí dětské pojistky Krok Ovládací panel Kontrolka 1. Zapněte varnou desku. Nenastavujte tepelný výkon. svítí. Ukazatele připravenosti jednotlivých varných zón rovněž svítí. 2. Dotkněte se na 4 vteřiny. nad se rozsvítí. Dětská pojistka je zapnutá. Dočasné zrušení dětské pojistky Dětskou bezpečnostní pojistku můžete tímto způsobem zrušit jen na jedno vaření; pojistka zůstane po vaření aktivní. Krok Ovládací panel Kontrolka 1. Zapněte varnou desku. nad se rozsvítí. 2. Dotkněte se na 4 vteřiny. nad zhasne Při dalším zapnutí varné desky ji můžete použít jako obvykle. Po dočasném zrušení dětské pojistky je nutné nastavit tepelný výkon nebo funkci do asi 10 vteřin, jinak se varná deska automaticky sama vypne. Vypnutí dětské pojistky Krok Ovládací panel Kontrolka 1. Zapněte varnou desku. Nenastavujte tepelný nad se rozsvítí. výkon. 2. Dotkněte se na 4 vteřiny. nad zhasne 3. Vypněte varnou desku. Dětská pojistka je vypnutá. Ovládací panel Zapnutí a vypnutí výkonu Funkce výkonu přidá další dostupný výkon indukčním varným zónám, např. k rychlému ohřevu velkého množství vody. Funkce výkonu se aktivuje maximálně na 10 minut. Pak se indukční varná zóna automaticky přepne zpět na tepelný výkon 9. Ukazatel Zapnutí Stiskněte Kontrolka nad ovládací lištou se rozsvítí. Ukazatel bliká. Vypnutí Vyberte tepelný výkon 1-9. Zvolený tepelný výkon se zobrazí na displeji. Ukazatel nad zhasne.

8 8 electrolux Řízení výkonu Varné zóny varné desky mají stanovený maximální výkon. Maximálního výkonu je dosaženo, když je tepelný výkon nastavený na 8 pro všechny varné zóny. Dvě varné zóny spolu vytváří pár (viz obrázek), a proto řízení proudu rozděluje maxi- Použití časového spínače mální dostupný výkon mezi tyto dvě varné zóny. Pokud je funkce výkonu zvolena pro jednu varnou zónu, řízení proudu umožní zesílení výkonu pro tuto varnou zónu snížením výkonu příslušné druhé varné zóny v páru. Příklad: tepelný výkon je nastavený na 8 pro jednu varnou zónu. Funkce výkonu je pro tuto varnou zónu zapnutá. Funkce výkonu je aktivována, ale tepelný výkon nastavený na 8 pro jednu varnou zónu a funkce výkonu pro druhou varnou zónu z páru překračuje maximální výkon pro obě varné zóny ve stejnou dobu. Řízení proudu proto sníží výkon varné zóny, která byla nastavena jako první, například z 8 na 5, na displeji této varné zóny se 8 mění na 5 a pak zůstane na nejvyšším možném maximu 5. (Změna hodnoty na displeji z 8 na 5 nebo 8 na 3 nebo jinou hodnotu záleží na typu spotřebiče a velikosti varné zóny.) Funkce Podmínky Po uplynutí času Automatické vypnutí je nastavený tepelný výkon zvukový signál 00 bliká Varná zóna se vypne. Minutka varné zóny nejsou zapnuté zvukový signál 00 bliká Jestliže je při zapnutí minutky na této varné zóně nastavený i tepelný výkon, varná zóna se po uplynutí nastaveného času vypne. Volba varné zóny Krok Ovládací panel Ukazatel 1 Dotkněte se jednou. Kontrolka první varné zóny bliká. 2 Dotkněte se jednou. Kontrolka druhé varné zóny bliká. 3 Dotkněte se jednou. Kontrolka třetí varné zóny bliká. 4 Dotkněte se jednou. Kontrolka čtvrté varné zóny bliká. Jestliže se varná zóna vypne, nastavená funkce časového spínače se také vypne. Jestliže jsou nastavené další funkce časového spínače, po několika vteřinách se zobrazí nejkratší zbývající čas ze všech nastavených funkcí časového spínače a příslušná kontrolka bliká. Nastavení času Krok Ovládací panel Ukazatel 1 Zvolte varnou zónu. Kontrolka pro zvolenou varnou zónu bliká.

9 electrolux 9 Krok Ovládací panel Ukazatel 2 Dotkněte se nebo. 00 až 99 minut Za několik vteřin bude kontrolka blikat pomaleji. Čas je nastavený. Začne se odpočítávat čas. Vypnutí funkce časového spínače Krok Ovládací panel Ukazatel 1 Zvolte varnou zónu. Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji. Zobrazuje se zbývající čas. 2 Stiskněte Odpočítává se zbývající čas až na 00. Kontrolka zhasne. Funkce časového spínače pro zvolenou varnou zónu je vypnutá. Změna času Krok Ovládací panel Ukazatel 1 Zvolte varnou zónu. Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji. Zobrazí se zbývající čas. 2 Dotkněte se nebo. 01 až 99 minut Za několik vteřin bude kontrolka blikat pomaleji. Čas je nastavený. Začne se odpočítávat čas. Zobrazení zbývajícího času pro varnou zónu Krok Tlačítko ovládacího panelu Ukazatel 1 Zvolte varnou zónu. Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji. Zobrazuje se zbývající čas. Za několik vteřin bude kontrolka blikat pomaleji. Vypnutí zvukového signálu Krok Tlačítko ovládacího panelu Zvukový signál 1 Stiskněte Potvrzení zvukovým signálem. Zvukový signál se vypne. Automatické vypnutí Varná deska Jestliže po zapnutí varné desky nenastavíte asi do 10 vteřin pro varnou zónu tepelný výkon, deska se automaticky sama vypne. Jestliže je jedno nebo víc senzorových tlačítek zakrytých nějakými předměty (např. nádobou) déle než přibližně 10 vteřin, zazní signál a varná deska se automaticky vypne. Jestliže jsou vypnuté všechny varné zóny, varná deska se automaticky sama vypne po asi 10 vteřinách. Ovládací panel Jestliže je spotřebič vypnutý a jedna nebo více senzorových tlačítek na ovládacím panelu jsou zakryté na více než 10 vteřin, zazní zvukový signál. Zvukový signál se automaticky vypne po odkrytí senzorových tlačítek. Indukční varné zóny V případě přehřátí (např. když se vyvaří obsah kastrolu) se varná zóna automaticky sama vypne. se zobrazí. Před novým použitím je nutné nastavit varnou zónu na 0 a nechat ji vychladnout.

10 10 electrolux Pokud použijete nevhodné nádoby, displej se rozsvítí a po 2 minutách se ukazatel varné zóny vypne. Jestliže do určité doby varnou zónu nevypnete, ani nezměníte nastavení tepelného výkonu, příslušná varná zóna se sama automaticky vypne. se zobrazí. Před novým použitím je nutné nastavit varnou zónu na. Tepelný výkon Vypne se za hodin hodin 5 4 hodiny 6-9 1,5 hodině Tipy k vaření a smažení Materiály pro nádoby Informace o akrylamidech Podle nejnovějších vědeckých poznatků může akrylamid vznikající při intenzivním zhnědnutí pokrmů, zejména u škrobna- Nádoby pro indukční varné zóny tých potravin, poškozovat zdraví. Doporučujeme proto připravovat jídla raději při nízkých teplotách a dbát na to, aby příliš nezhnědla. Vhodný Ocel, smaltovaná ocel + Litina + Nerezová ocel +* Nádoby s vícevrstvým dnem +* Hliník, měď, mosaz - Sklo, keramika, porcelán - * Nádoby pro indukční varné zóny jsou výrobcem označeny jako vhodné. Test vhodnosti nádobí Nádoby jsou vhodné pro indukční vaření, když se malé množství vody na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší tepelný výkon za chvíli ohřeje.... se magnet přilepí na dno nádoby. Některé nádoby mohou být při použití na indukčních varných zónách hlučné. Tento hluk neznamená závadu spotřebiče a nemá žádný vliv na provoz varné desky. Dno nádoby Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější. Tepelný výkon Velikost nádoby Indukční varné zóny se do určité míry automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby. Přesto musí mít magnetická část dna nádoby minimální průměr v závislosti na velikosti indukční varné zóny. Nádoby se spodkem o průměru menším než 12 cm nejsou vhodné. Rady k úspoře energie Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte. Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami. Příklady použití varné desky Údaje uvedené v následující tabulce jsou jen orientační. Účel ohřevu vhodné pro Doba vaření Tipy a rady 0 Poloha Vypnuto 1 Udržení teploty jídla Udržení teploty uvařeného jídla. Podle potřeby Víko

11 electrolux 11 Tepelný výkon Účel ohřevu vhodné pro Doba vaření Tipy a rady 1-2 Rozpouštění Holandská omáčka, rozpouštění másla, čokolády, želatiny 1-2 Zhutnění Nadýchané omelety, míchaná vejce 2-3 Dušení při nízké teplotě 3-4 Vaření v páře Dušení Dušení jídel z rýže a mléčných jídel. Ohřívání hotových jídel. Vaření zeleniny a ryb v páře Dušení masa 5-25 min. Občas zamíchejte min. Vařte s pokličkou min. Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během vaření občas zamíchejte min. K zelenině přilijte jen trochu vody (několik polévkových lžic). 4-5 Uvedení do varu Vaření brambor v páře min. Přilijte jen trochu vody, např. max. Ľ l vody pro 750 g brambor 4-5 Uvedení do varu Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek min. Až 3 l vody a přísady 6-7 Mírné smažení Smažení plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih 7-8 Prudké smažení Opečená bramborová kaše, silné řízky, steaky, zavářka z vaječného těsta do polévky 9 Var, opražení, hluboké smažení Funkce výkonu je vhodná pro ohřívání velkého množství tekutiny. Stálé smažení 5-15 min. na pánev Uprostřed smažení otočte. Uprostřed smažení otočte. Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), hluboké smažení hranolků Čištění a údržba Upozornění Ostré předměty a abrazivní čisticí prostředky mohou varnou desku poškodit. Po každém použití varnou desku omyjte vodou s tekutým prostředkem na mytí nádobí a zbytky jídel odstraňte. Odstraňte také zbytky čisticího prostředku! Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce, které nelze odstranit, nemají vliv na funkci varné desky. Varnou desku čistěte po každém použití. 1. Jídlo obsahující cukr, plasty a staniol odstraňte okamžitě pomocí škrabky. Škrabku přiložte šikmo ke sklokeramickému povrchu a posunem ostří škrabky po povrchu seškrábněte nečistoty. Varnou desku otřete vlhkým hadříkem s trochou tekutého mycího prostředku. Nakonec ji otřete do sucha čistým hadříkem. 2. Vodní kámen a vodové kroužky, tukové stříkance a kovově lesklé zbarvení se odstraňuje až po vychladnutí varné desky pomocí čisticích prostředků pro sklokeramický nebo nerezový povrch.

12 12 electrolux Co dělat, když... Problém Možná příčina Řešení Varné zóny nelze zapnout, nebo nefungují. Při vypnutí varné desky zní zvukový signál. Ukazatel zbytkového tepla nic nezobrazuje. Zazní zvukový signál (6 x), spotřebič se vypne. Zazní zvukový signál a varná deska se sama zapne a opět vypne; za 5 vteřin zazní další zvukový signál. Displej se přepíná mezi dvěma tepelnými výkony. Od zapnutí varné desky uplynulo více než 10 vteřin. Je zapnutý zámek. Dětská pojistka je zapnutá. Dotkli jste se více senzorových tlačítek současně. Bylo aktivováno automatické vypnutí. Zapněte varnou desku znovu. Vypněte zablokování (viz část "Zablokování/odblokování ovládacího panelu"). Vypněte dětskou pojistku (viz část "Dětská pojistka"). Dotkněte se pouze jednoho senzorového tlačítka. Odstraňte všechny předměty (nádoby apod.), které leží na ovládacím panelu. Zapněte varnou desku znovu. je aktivní Vypnutí Ovládací panel je úplně nebo Odstraňte všechny předměty. částečně zakrytý. Varná zóna byla zapnutá jen Jestliže by měla být horká, obraťte krátkou dobu a není tedy horká. se na místní servis. Jedno nebo více senzorových tlačítek bylo zakryto na déle než 10 vteřin. Senzorové tlačítko Zap/Vyp je zakryté, např. utěrkou. Řízení proudu snižuje výkon této varné zóny. Odkryjte senzorové tlačítko. Na ovládací panel nic nepokládejte. Viz část "Zapnutí a vypnutí výkonu" se rozsvítí Nevhodné nádobí Používejte vhodné nádobí Na varné zóně není žádná nádoba. Postavte na ni nádobu. Průměr dna nádoby je pro varnou zónu příliš malý. Zareagovala ochrana proti přehřátí pro varnou zónu. Bylo aktivováno automatické vypnutí. Přesuňte ji na menší varnou zónu. Používejte vhodné nádobí Vypněte varnou zónu. Zapněte ji znovu. Vypněte varnou desku. Zapněte varnou desku znovu. a číslo jsou na displeji Elektronická porucha Odpojte varnou desku na několik minut od elektrické sítě (vyjměte pojistku z domácího rozvodu). Jestliže se po zapnutí znovu zobrazí, zavolejte do oddělení péče o zákazníky. Pokud problém nemůžete vyřešit s pomocí výše uvedených pokynů sami, ob- na oddělení péče o zákazníky. raťte se prosím na svého prodejce nebo Upozornění Opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Nesprávně provedené opravy představují pro uživatele velké nebezpečí.

13 electrolux 13 Jestliže v případě závady v důsledku nesprávné obsluhy spotřebiče zavoláte do servisu, budete muset návštěvu opraváře zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Zvuky při vaření Při používání indukční varné zóny se mohou podle materiálu a zpracování dna nádoby objevit následující zvuky. 1 Praskání 1 při použití nádob vyrobených z různých materiálů (sendvičové dno) Likvidace Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, 2 3 Hvízdavý zvuk 1 při použití jedné varné zóny nebo několika varných zón na vysoký výkon, jestliže byly nádoby vyrobeny z různých materiálů (sendvičové dno) Hučení 2 se může objevit při vysokém výkonu Cvakání 2 během přepínání elektřiny Syčení, bzučení 3 Spotřebič je vybaven ventilátorem k ochlazení elektrických dílů. Ventilátor může způsobovat hučení, které se může lišit podle výkonu a může chvíli pokračovat po vypnutí spotřebiče. Popsané zvuky jsou normální a neznamenají žádnou závadu. služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Obalový materiál Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště. Pokyny k instalaci Bezpečnostní pokyny Upozornění Přečtěte si prosím důkladně tyto pokyny! Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v dané zemi (bezpečnostní předpisy, pokyny ke správné recyklaci v souladu s předpisy apod.). Instalaci smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Je nutné dodržet minimální vzdálenosti od dalších spotřebičů a nábytku. Instalace musí zajišťovat ochranu před úrazem elektrickým proudem, například zásuvky se musejí instalovat s ochranným spodkem přímo pod varnou deskou. Oříznuté okraje pracovní desky se musejí izolovat před vlhkostí vhodným těsnicím prostředkem. Těsnicí prostředek zajišťuje dokonalé přilnutí varné desky k pracovní ploše bez jakékoli mezery. Při vestavbě chraňte spodní stranu varné desky před vlhkem a párou, např. z myčky nádobí nebo trouby. Varnou desku neinstalujte v blízkosti dveří nebo pod okna. Při otevření oken nebo dveří by mohlo dojít k nárazu do horké nádoby. Upozornění Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Koncovka elektrické sítě je pod napětím.

14 14 electrolux Zajistěte, aby v koncovce elektrické sítě nebylo žádné napětí. Dodržujte schéma připojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy k elektrické instalaci. Správné provedení instalace musí zajišťovat ochranu před úrazem elektrickým proudem. Varná deska musí být připojena k elektrickému napájení kvalifikovaným elektrikářem. Volné a nevhodné spojení zástrčky se zásuvkou může mít za následek přehřátí koncovky. Svorkové připojení si nechte provést pouze kvalifikovaným elektrikářem. Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu. V případě jednofázového nebo dvoufázového připojení, je nutné použít vhodný síťový kabel typu H05BB-F Tmax 90 C (nebo vyšší). Poškozený síťový kabel se smí vyměnit pouze za speciální kabel (typ H05BB-F Tmax 90 C; nebo vyšší). Další informace získáte v místním servisním středisku. Při elektrické instalaci se musí instalovat zařízení, které umožňuje oddělení všech pólů spotřebiče od zdroje napájení s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm. Vhodným izolačním zařízením jsou například ochranné vypínače vedení, pojistky (typ šroubových pojistek se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače. Přilepení těsnění Očistěte pracovní desku v místě výřezu. Nalepte jednostrannou těsnící pásku, která je součástí dodávky, po celé dolní hraně varného povrchu podél vnější hrany sklokeramického panelu. Nenatahujte ji. Odstřižené konce musí být uprostřed jedné strany. Pokud musíte pásku zkrátit (přidejte několik mm), vyrovnejte oba konce k sobě. Instalace 600 = = R

15 electrolux 15 min. 5 min. 20 min. 5 min. 25 min. 38 min. 5 min. 5 min. 20 Typový štítek Modell EHD68210P Prod. Nr Typ 55 GDD D4 AU V, 50 Hz ELECTROLUX Servis V případě technické poruchy prosím nejprve zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí pokynů v části "Co dělat, když..." Pokud jste nedokázali problém odstranit sami, obraťte se prosím na naše oddělení péče o zákazníky nebo na některého z našich servisních partnerů. Abychom vám mohli rychle pomoci, potřebujeme následující informace: Třímístnou kombinaci číslic a písmen pro sklokeramickou varnou desku Označení modelu Výrobní číslo (PNC) Sériové číslo (S No. - viz typový štítek) Druh poruchy Všechna zobrazená chybová hlášení varná deska

16 B

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana 501931902055.book Page 108 Thursday, June 4, 2009 4:21 PM ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2 Návod k obsluze INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4 Obsah Princip činnosti, 2 Pokyny pro uživatele, 2 Instalace, 2 Používání, 2 Údržba, 4 DZ 2KIL (IX)/HA Pokyny pro instalaci, 6 Instalace, 6 Umístění

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU

NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU CZ NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉMU www.gorenje.com 2 - automatické ovládání varné desky - varná automatika - úspora až 40 % energie - aktivně uchovává v potravinách živiny, vitaminy a proteiny 3 OBSAH DŮLEŽITÁ

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502

návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502 návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502 2 electrolux Obsah Electrolux. Myslíme na Vás. Více o našich představách najdete na stránkách www.electrolux.com. Důležitá bezpečnostní upozornění... 3 Popis

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku BRANDT. Vložili jsou do tohoto přístroje veškerý svůj um, naše know-how, aby

Více

NÁVOD K VESTAVBĚ A K POUŽITÍ

NÁVOD K VESTAVBĚ A K POUŽITÍ CZ NÁVOD K VESTAVBĚ A K POUŽITÍ Varná deska OBSAH CZ Pokyny k bezpečnosti......................................... 2 Ochrana životního prostředí.................................... 2 Popis spotřebiče.............................................

Více

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH. Abychom vám mohli nabídnout prvotřídní výrobek, naše výzkumné týmy pro vás vyvinuly

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Kookplaat Varná deska Varný panel Főzőlap

Kookplaat Varná deska Varný panel Főzőlap NL CS SK HU RU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ PRÍRUČKA NA INŠTALÁCIU A NA POUŽÍVANIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ӏ ӀӀ Ӏ ӀӀ Kookplaat Varná deska Varný panel Főzőlap CS

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com UŽITEČNÉ RADY A TIPY UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. Pro trouby vestavné pod desku: Nastavení Vhodné pro: teploty 1-2 Holandská omáčka, rozpouštění:

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B Návod k obsluze Indukční varná deska TI 1242 B Vážená zákaznice, vážený zákazníku, zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ. POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ. POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více