První pomoc pro laiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První pomoc pro laiky"

Transkript

1

2 První pomoc kaţdý je povinen poskytnout první pomoc v rozsahu přiměřeném svým znalostem a schopnostem, pokud tím váţně neohrozí sám sebe nikdy se nepouštějte do ničeho, co dobře neznáte, vţdy je horší zachraňovat raněného a několik nadšených zachránců neposkytnutí pomoci je trestný čin ( 150 a 151 TrZ)

3 První pomoc pro laiky systém technických a zdravotnických kroků vedoucí k záchraně ţivota a zdraví ohroţené osoby 1) počínat si tak, abych neohrozil sám sebe 2) především neškodit 3) poskytnout pomoc je morální i zákonná povinnost

4 První pomoc u ţivot ohroţujících stavů

5 CALL FIRST NEJPRVE VOLEJ

6 Tísňové volání jak volat 1) co se stalo 2) kolik je raněných 3) kde se to stalo nezapomenout nahlásit město 4) poslechnout pokyny dispečera 5) poţádat o radu s poskytováním první pomoci 6) nechat na sebe kontakt 7) nikdy nezavěšujte dokud vám dispečer neřekne, ţe můţete

7 112 + univerzální číslo + dispečer mluví více jazyky pomalejší většinou horší erudice v první pomoci ztráta informací v důsledku předávání Jaké číslo volat

8 Technická pomoc odstranit zdroj ohroţení uhasit oheň vypnout motor vyprostit zraněného vyvětrat místnost zamořenou plynem, zplodinami, kouřem, výpary v případě potřeby zavolat hasiče nebo poţádat záchranku o jejich přivolání

9 První pomoc čtyři body pro laiky A airways dýchací cesty zajistit průchodnost cizí tělesa, zvratky stabilizovaná poloha B breathing dýchání zahájit umělé dýchání z úst do úst C circulation krevní oběh nepřímá srdeční masáţ! 30:2 (malé děti 15:2) + AED automatická externí defibrilace

10 Vlastní zdravotnická první pomoc NA PRVNÍM MÍSTĚ JE ZÁSTAVA MASIVNÍHO KRVÁCENÍ

11 Oslovení pacienta nahlas a důrazně JSTE V POŘÁDKU? jemně zatřeste s raněným za rameno a opakujte dotaz pokud odpovídá zeptejte se, co mu je, nechte ho v poloze, jaká mu vyhovuje, a sledujte jeho stav v případě pochybnosti volejte záchranku

12 Abeceda první pomoci Airways = volné dýchací cesty Breathing = dýchání Circulation = krevní oběh Defibrilation = AED

13 Airways uvolnění dýchacích cest

14 Airways uvolnění dýchacích cest

15 Airways uvolnění dýchacích cest vyndejte viditelná cizí tělesa zubní protéza sousto příliš dlouze po nich nepátrejte zakloňte hlavu předsuňte dolní čelist umoţněte otevření úst (Esmarchův trojitý manévr) pokud zvrací otočte hlavu ke straně

16 Breathing - dýchání vyšetřete, jestli dýchá proud vzduchu na tváři dechové ozvy pohyby hrudníku pokud nedýchá, nebo nedýchá normálně zahajte resuscitaci pozor lapavé dechy

17 Ano - dýchá uloţte pacienta do stabilizované polohy udrţí otevřené dýchací cesty, nevdechne sliny a zvratky v případě nejistoty se chovat, jako kdyţ nedýchá

18 Ne - nedýchá nepokoušej se hodnotit tep i pokud jsi sám, volej TEĎ záchranku zahaj neodkladnou resuscitaci poloţ ruku na střed hrudní kosti ujisti se, ţe nestlačuješ ţebra napjatýma rukama přeloţenýma přes sebe stlačuj hrudník alespoň 5 cm frekvencí min 1 zahaj umělé dýchání poměr 30 stlačení : 2 vdechům Člověk který se resuscitaci nebrání ji potřebuje

19

20

21

22 AED na letištích, ve velkých nákupních centrech různé firmy postupujte podle návodu moţno pouţít i u dětí od 1 roku některé mají zvláštní dětské elektrody

23 Kdy můţeš resuscitaci ukončit pacient začne dýchat přijede RZP a převezme resuscitaci při úplném vyčerpání zachránce, které znemoţní pokračovat v resuscitaci (pokud lékař stanoví smrt)

24 Rozdíly u dětí hrudník stlačujeme do 1/3 zahajujeme 5 vdechy POZOR MENŠÍ OBJEM PLIC resuscitujeme v poměru 15 stlačení : 2 vdechům bez přerušování

25 Velké krvácení ať ţilní či tepenné ohroţuje ţivot pozor na vnitřní krvácení masivní krvácení je třeba stavět dříve neţ vše ostatní nelépe pomáhá tlak přímo na ránu pozor na přenos infekce ţloutenka B a C, HIV a jiné pouţij rukavice, igelitový sáček po stlačení je moţné krvácející část těla zdvihnout nad úroveň srdce

26

27 Tlakový obvaz 1. vrstva obvaz hotový 2. vrstva smotané obinadlo 3. vrstva pevně utaţené elastické obinadlo lze kombinovat s tlakem na ránu rukou přes obvaz zdviţením končetiny krvácejícího pacienta vţdy posadíme nebo poloţíme

28 Šok stav kdy není dostatečný objem tekutin v cévním řečišti (krvácení zejména vnitřní, alergie...) pacient je bledý, schvácený, opocený, rychle dýchá, nebo dýchat přestává, spavý, nebo naopak excitovaný, tep >120 min pokud není při horečce, má studené končetiny protišoková poloha šok ohroţuje pacienta na ţivotě!!!

29

30 Úrazy hlavy kaţdý úraz hlavy u kterého si nejsme jistí má vidět lékař spojený se zvracením bezvědomím i prchavé poruchou vidění brýlovým hematomem krvácením zejména je-li z ucha, nosu pokud se do něj nebouchnul ţlutobělavý výtok z ucha, nosu!!!

31 Úraz hlavy pacienta při vědomí uloţíme do polosedu v bezvědomí stabilizovaná poloha nepodáváme nic pít můţeme chladit čelo připravíme si nádobu do které můţe případně zvracet (pokud jiţ nezvrací ) pozor často kombinace s poraněním krční páteře

32 Úrazy hrudníku časté u dopravních nehod, pády z výše bodná poranění většinou mechanizmus přímého nárazu extrémně bolestivé (i jen naraţená ţebra) snaţí se omezit dýchání polohovat do sedu, polosedu, poloţit na poraněnou stranu při větším násilí hrozí poranění plic, srdce pokud bledý, opocený, nebo naopak promodralý ihned RZP

33 Pneumotorax hrudní dutině vzduch kolabuje plíce nejnebezpečnější je ventilový (tenzní) dochází k utlačení srdce, cév a druhé plíce hrozí srdeční zástava rozdílný poklep na jedné a druhé straně prudce se zhoršující stav první pomoc = hrudní drenáţ 4 meziţebří v podpaţní čáře při horním okraji ţebra můţe vzniknout třeba i po pádu z kola

34 Úrazy břicha velmi často tupá uzavřená poranění vţdy dost bolí i nepřímý mechanizmus decelerace dopravní nehoda, pád z výše na nohy hrozí roztrţení jater, sleziny s velkým krvácením krutá bolest, zhoršující se stav, bledý opocený, zvětšující se břicho nebo prknovité patří ihned do nemocnice první pomoc protišoková poloha i drobné bodné poranění musí vidět lékař hloubka můţe být i výrazně větší neţ například dětský noţík

35 Zlomeniny dlouhých kostí bolestivé vnitřní krvácení z dlouhých kostí končetin, pánve při uzavřených zlomeninách můţe ohrozit na ţivotě paţe 1500 ml stehno 3000 ml pánev aţ 5000 ml!! šetrná manipulace podloţit dlahu měkkým materiálem nereponovat otevřené sterilně krýt do nemocnice

36 Úrazy páteře skoky do vody, pády z výše dopravní nehody šlehnutí biče, nepřipoutaný + airbag pokud při vědomí nehýbat pokud bezvědomí, nedýchá KPR lepší ochrnutý, neţ mrtvý varovné známky porucha hybnosti necitlivost brnění

37 Mnohočetná poranění pád z výše dopravní nehody zavalení, zasypání ihned RZP pokud při vědomí nevyprošťovat technická PP vypnout motor uhasit oheň snaha zastavit krvácení

38 První pomoc u menších poranění a běţných onemocnění

39 Drobné krvácení ránu vyčistíme, vypláchneme čistou vodou okolí rány desinfikujeme ránu sterilně kryjeme

40 Krvácení z nosu pacienta vţdy PŘEDKLONÍME!!! krev necháme volně vytékat můţeme přiloţit studené na čelo a zátylek nikdy nenecháme pacienta krev polykat můţe způsobit zvracení nevíme kolik jí je pacient by neměl alespoň 2 hodiny smrkat

41 Cizí tělesa drobná tělesa jako štěrk a třísky vypláchneme vodou, odstraníme kartáčkem, jehlou a pinzetou pokud se nám je nepodaří odstranit, vezmeme dítě k lékaři velká zaklíněná tělesa (střep, nůţ zabodnutý v ráně) nikdy nevytahujeme mohou ucpávat poraněnou cévu a tak stavět krvácení!!

42 Cizí těleso v oku vyplachujeme sterilním očním roztokem (Ophtal) nebo pitnou vodou pouze zasaţení oka vápnem ihned vyplachujeme olejem jakýmkoli i motorovým vţdy nadělá menší paseku neţ vápno, vodu nelze pouţít, protoţe by vápno oko poleptalo!!!

43 Úrazy pohybového ústrojí zlomeniny vykloubení a podvrtnutí kloubů přetrţení vazů přetrţení svalů

44 Úrazy pohybového ústrojí pokud jsou poranění uzavřená, snaţíme se je zafixovat v té poloze, v jaké jsou sami nikdy nereponujeme nebezpečí vnitřního krvácení nohy zvednout, podloţit chladivý obklad nejlépe zmraţený hrášek gelové obklady pokud po ošetření lékařem bolí můţeme dát léky proti bolesti paralen, panadol, ibalgin, diclofenac, olfen

45 Běţná táborová onemocnění průjem a bolesti břicha zvracení horečnatá onemocnění úpal a úţeh popáleniny alergická reakce astmatický záchvat

46 Průjem a bolesti břicha na bolesti břicha nedáváme ŢÁDNÉ léky, zejména ne tišící bolest a Imodium mohou zastřít závaţné onemocnění břicho zabalíme do tepla, pokud do dvou hodin bolesti neustoupí, měli bychom vyhledat lékaře můţeme podávat vlaţný hořký černý čaj po lţičkách u průjmu můţeme podat ţivočišné uhlí masivní průjem můţe dítě ohrozit na ţivotě ztráta tekutin

47 Zvracení zvracející dítě necháme v předklonu vyzvracet, aby nevdechlo zvratky, můţeme jej drţet za čelo a zátylek necháme mu vypláchnout ústa studenou čistou vodou můţe pít malé mnoţství studené nebublinkové vody po lţičkách opakované zvracení nebo zvracení provázející průjem patří k lékaři

48 Horečnatá onemocnění děti mívají tepotu často vysokou teplotu <37,5 C léčíme pouze klidem při teplotách > 39,0 C ochladit zábaly vyšší podle hmotnosti dítěte paralen tablety nebo čípky, ibalgin tablety, brufen sirup dětem nikdy nepodáváme Acylpyrin pokud se objeví jakákoli vyráţka nebo drobné krvavé skvrnky na hřbetu rukou či pod nehty, váznutí šíje ihned k lékaři pokud se stav do 24 hodin nezlepší také

49

50 Úpal a úţeh vznikají přehřátím organizmu resp. působením slunečního záření schvácenost, malátnost, mdloby, zvracení pacienta přesuneme do stínu a přiměřeného chladu!! pozor na podchlazení!! podáváme dostatek tekutin po malých dávkách při TT > 39,0 C zábal pokud se dostaví bezvědomí a křeče voláme záchranku jde o známky otoku mozku

51 Popáleniny chladíme proudem studené vody alespoň 10 minut sterilně kryjeme, ţádné masti ani oleje na sluneční popáleniny lze pouţít přípravky s panthenolem

52 Alergická reakce lokální zarudnutí, otok fenistil gel Zyrtec tbl celková kopřivka Zyrtec tbl anafylaktický šok protišoková poloha a přivolat RZP děti po závaţné alergické reakci s sebou mívají epipen automatické injekční pero s adrenalinem podat podle obrázku

53 Astmatický záchvat pocit nedostatku vzduchu, strach o ţivot dítě sedí v předklonu, opírá se o ruce a usilovně sípavě dýchá uklidnit přísun studeného čerstvého vzduchu astmatici mají s sebou mít inhalátor podat 1-2 inhalace po několika minutách lze opakovat trvá-li i po 3 dávce RZP

54 Desinfekce v táborové lékárně Cutasept F výborná bezbarvá desinfekce ve spreji, někdy můţe lehce štípat Betadine roztok hnědá neštípající tekutina, moţno pouţít do rány, POZOR obsahuje Jod alergie!! Septonex, Peroxid vodíku nejsou vhodné Genciána (Mehylvioleť) 2% na rány, 0,5% do úst strašně barví, nejde vyprat

55 Léky Vhodné Paralen čípky a tablety Ibalgin 200 tablety Brufen sirup Ţivočišné uhlí Zyrtec Nevhodné Imodium léky proti bolesti u bolestí břicha léky na předpis (zakazuje vyhláška 258/2001 Sb.)

56 Prameny Evropská rada pro resuscitaci Doporučené postupy Server první pomoci

57 Děkuji za pozornost MUDr. Petr Mokrejš

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice Důleţitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná sluţba 155 Policie ČR 158

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci Úvodní informace Přednášející: Mgr. Jana Modrá Kontakt: jana.modra@tul.cz www-stránky s učebními materiály: www.janamodra.cz Požadavky na znalosti: Ukončení: učivo biologie člověka pro gymnázia + základy

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková

Základy první pomoci. Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Základy první pomoci Pro Mládež Českého červeného kříže zpracovala Michaela Miklíková Michaela Miklíková, 2012 Mládež Českého červeného kříže, 2012 Obsah 1. Úvod do první pomoci 1.1. Důležitá pravidla...

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07 PRVNÍ POMOC 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 Záleží nám na vašem zdraví Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy jeho rychlá a účinná pomoc zachrání zdraví, či dokonce život.

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více