Ekologie. EKOLOGIE je biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologie. EKOLOGIE je biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem."

Transkript

1 Ekologie EKOLOGIE je biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. STSTÉM EKOLOGICKÝCH VĚD obecná ekologie: zabývá se obecně platnými ekologickými principy. ekologie mikroorganismů, ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie člověka: zabývají se vztahy mezi příslušnými organismy a prostředím. ekologie moře: vztahy mezi organismy a prostředím v mořích. ekologie lesa: vztahy mezi organismy a prostředím v lese. ekologie krajiny: souvislosti mezi částmi krajiny, změny v krajině (včetně důsledků činností člověka). ekologie globální: souvislosti a změny na celé planetě Zemi a jejich vliv na život. Ekologie vychází z: biologie, meteorologie, klimatologie, geologie, geografie, fyziky, chemie, antropologie, lékařských věd (hygiena), ekonomiky, práva, historie, psychologie, technické vědy. STUPNĚ INTEGRACE (SJEDNOCENÍ, SPOJENÍ) BIOTICKÝCH MATERIÁLŮ 1. BIOTICKÉ MATERIÁLY (proteiny, nukleové kyseliny, lipidy...). 2. BUŇKA. 3. ORGANISMUS (INDIVIDUUM). 4. POPULACE (DEMOS) = skupina jedinců TÉHOŽ DRUHU, žijících v určitém časovém intervalu a v určitém prostředí (BIOTOP = stanoviště). 5. SPOLEČENSTVO (CENÓZA) = soubor populací, mikrobiocenóza: mikroorganismy (baktérie...), fytocenóza: soubor rostlinných populací, zoocenóza: soubor živočišných populací, biocenóza: soubor všech populací. 6. EKOSYSTÉM = biocenóza se svým prostředím (jezero, rybník, moře, bažina, louka, les, tundra, městský park, pole...). 7. BIOSFÉRA = soubor ekosystémů, v moři - biohydrosféra, na pevninách - biogeosféra. ORGANISMY A PROSTŘEDÍ Každý organismus žije v určitém místě, v němž má vše, co potřebuje k životu (biotop = stanoviště). V prostředí působí na organismus: 1. ABIOTICKÉ FAKTORY: sluneční záření, teplota vzduchu, vítr, atmosférická vlhkost = KLIMA (podnebí). SUBSTRÁT: původní - sladká, teplá voda v praoceánu, současný - sladká, brakická (poloslaná), slaná voda, půda. JEDNÁ SE TEDY O FAKTORY KLIMATICKÉ, HYDRICKÉ, EDAFICKÉ.

2 2. BIOTICKÉ FAKTORY: ostatní živé organismy, vliv člověka, TEDY FAKTORY VNITRODRUHOVÉ, MEZIDRUHOVÉ, ANTROPOGENNÍ. Organismy a prostředí jsou v interakci, abiotické a biotické faktory působí na organismy současně. Soubor všech faktorů prostředí, které organismus využívá pro průběh svých životních funkcí (nároky na výživu, prostor, teplotu, vlhkost, světlo, ph, salinitu vody) = NIKA. Schopnost organismů snášet určité rozpětí libovolného faktoru = TOLERANCE (SNÁŠENLIVOST). Vzdálenost mezi minimem a maximem vyjadřuje EKOLOGICKOU VALENCI (EKOLOGICKÁ PŘIZPŮSOBIVOST) faktoru a jí je vymezena tolerance druhu. Druhy: stenoekní: mají úzkou ekologickou valenci. euryekní: mají širokou ekologickou valenci. stenotermní, eurytermní (teplota), stenohalinní, euryhalinní (salinita), stenofágní, euryfágní (potrava).... Stenoekní druhy jsou vzácné, žijí na speciálních stanovištích a mívají menší plochu rozšíření = AREÁL. Abiotické složky prostředí 1. Sluneční záření Na svrchní obal atmosféry dopadá stále během dne sluneční záření o průměrné hustotě 1,38 kj.m -2.s -1 (-solární konstanta). Část záření se odrazí od mračen (33%) a od zemského povrchu. UV záření pohlcuje z velké části ozonosféra. Na zemský povrch na plochu kolmou ke slunečním paprskům dopadá asi 50% ze solární konstanty. Tato průměrná hodnota závisí na oblačnosti a čistotě ovzduší. Hory - vyšší hustota záření (kratší průchod atmosférou, čistší a řidší vzduch). Vlhké tropy - snížená hustota záření (větší obsah vodní páry ve vzduchu). Pouště - snížená hustota záření (zvýšený obsah prachu). Pro organismy má největší význam viditelné záření (vidění, fotosyntéza). Infračervené záření - z velké části pohlceno v atmosféře vodní párou a prachem a otepluje ovzduší, zbývající část dopadá na zemský povrch - pohlcena v tělech organismů, v půdě, ve vodě a je přeměněna v teplo. Pohybem Země dochází periodicky ke změnám v hustotě záření během dne a roku, což se projevuje v periodicitě životních projevů u rostlin a živočichů. Délka dne (fotoperioda) vyvolává například pohlavní aktivitu organismům hnízdění, tah ptáků, rozkvétání rostlin (rostliny dlouhodenní, krátkodenní). Teplota Pohlcené záření se mění v teplo, ohřívá těla organismů a jejich prostředí. Ptáci a savci: homoiotermní (řízená tělesná teplota). Ptáci: kolem 43 o C, savci: kolem 37 o C. V zimním období netopýři, ježci, sysli, křečci, plši a další upadají do zimního spánku, hibernují, snižují teplotu těla až na teplotu svého bezprostředního okolí (například jeskyně, nory apod.). Ostatní živočichové: poikilotermní (proměnlivá tělesná teplota), mění tělesnou teplotu v závislosti na teplotě svého okolí, při nepříznivé teplotě upadají do stavu strnulosti, během něhož se snižují všechny životní projevy, tzv. kviescence. Rostliny: organismy poikilotermní.

3 Na přímém slunci se přehřívají, vyšší rostliny snižují svou teplotu transpirací. Optimální teplota pro organismy: o C. Vodní organismy na teplotu citlivější než suchozemské (koráli). Druhy: studenomilné (psychrofilní) - arktičtí ptáci a savci (tučňáci), dřeviny východní Sibiře (až -70 o C). Druhy: kryofilní (žijí trvale na sněhu a ledovcích) řasy, chvostoskoci. Druhy: teplomilné (termofilní) - suché teplo - polopouště, vlhké teplo - tropické pralesy. Energetika biosféry Záření vysílané Sluncem: 1. Sluneční záření: krátkovlnná E, symbol: Q c 1. ultrafialové záření nm 2. viditelné světlo nm 3. infračervené záření nm 2. Tepelné záření: dlouhovlnná E, symbol: Q l delší složka infračerveného záření nm Celková bilance záření: Q = Q c + Q l G...globální záření, S...přímé sluneční záření, D...rozptýlené sluneční záření (radiace oblohy), as...sluneční záření odražené od povrchu, A...atmosférické tepelné záření, a n A...tepelné záření z atmosféry odražené od povrchu, T...tepelné záření Země. Q c = G - as - ad Q c = S + D - a.(s + D) Q l = A - a n A -T Ve dne nejčastěji: Q > 0, vždy v noci: Q < 0, během celého dne nebo celého roku: Q > 0. Závěr: Atmosféra chladne, povrch země se otepluje, život nemožný! Skutečnost: Klima dlouhé období relativně stálé! Proč? Symbol K - stoupání teplého vzduchu, nahrazování studeným, vzniká vítr. Symbol V - odpařování vody, kondenzace, déšť. Symbol B - absorpce tepla substrátem. Symbol PNB - fotosyntéza. Platí vztah: Q + V + K + B + PNB = 0 2. Atmosféra Z plynů největší význam: KYSLÍK (dýchání), OXID UHLIČITÝ (fotosyntéza), méně DUSÍK

4 (Azotobacter, Rhizobium). Kyslík tvoří asi 21% vzduchu, vznikl činností - fotosyntéza - sinic a zelených řas. Kyslík ze vzduchu proniká do půdy a vody (dýchání vodních organismů). Oxid uhličitý tvoří asi 0,035% vzduchu. Jeho koncentrace v atmosféře vlivem spalování fosilních paliv stoupá. Je rozpuštěn rovněž ve vodě. Dusík tvoří asi 78% vzduchu. Většina organismů ho neumí využít. Ve vzduchu dále obsažen argon (asi 1%), vodní páry, pevné částice (např. pyl, výtrusy, cysty, mikroorganismy, krystalky solí nad mořskou hladinou...), kapky vody. Atmosféru tvoří TROPOSFÉRA (8-18 km) - zde se "vytváří" počasí, STRATOSFÉRA (20-50 km), jejíž součástí je OZONOSFÉRA (24 km). Ozonosféra pohlcuje podstatnou část UV záření. Bez ní by nedošlo k přechodu života z moře na souš. Znečišťování ovzduší lidskou činností -EMISE (vypouštění plynných, kapalných, pevných odpadních látek, tepla, hluku, radioaktivních látek). LÁTKY: jednoduché plynné anorganické sloučeniny (oxid siřičitý, dusnatý, dusičitý, uhelnatý, uhličitý, chlorovodík, fluorovodík). organické sloučeniny (uhlovodíky, halogenderiváty organických sloučenin - freony, PCB - polychlorované bifenyly). látky s obsahem radionuklidů (pokusy s jadernými zbraněmi, havárie jaderných zařízení: nuklidy: 131 I, 137 Cs, 134 Cs, 90 Sr...). látky obsahující těžké kovy. látky biologického původu s toxickými účinky. Kyselý déšť spalovací procesy: 1. SO 2 --O 2 --> SO 3 + H 2 O -----> H 2 SO 4 (déšť, sníh, námraza) 2. NO x -----> HNO 3 Opatření: 1. odsiřovací technologie tepelných elektráren (SO 2 + Ca(OH) > CaSO > CaSO 4 ) 2. ostraňování NO x přidává se NH 3, pak průchod vrstvou katalyzátoru (oxidy Ti, Fe, aktivní C), při teplotě o C -----> N 2 + H 2 O Důsledky kyselých dešťů: 1. podporuje korozi. 2. ničí vegetaci (jehličnany...). 3. ohrožuje lidské zdraví (zánět průdušek, rozedma plic, selhání srdeční činnosti).

5 VZNIK SMOGU Typy: 1. fotochemický smog los angelského typu Podmínky pro vznik: zvýšená koncentrace výfukových a jiných plynů (NO x, nenasycené uhlovodíky - R), slabé proudění vzduchu, nízká vlhkost vzduchu, teplota o C, intenzivní sluneční záření. NO 2 --slun. zář.--> NO + O O + O > O 3 (v přízemní vrstvě škodlivý) NO 2 + O + R ==O 3 ==> R-C00-0-NO 2 (peroxyacylnitráty, např. jedovatý peroxyacetylnitrát: CH 3 -C00-0-NO 2 (PAN)) 2. smog londýnského typu (u nás obvyklejší!) obsahuje: pevné částice, kapičky H 2 SO 4, plynný SO 2, vyznačuje se hustou mlhou, vzniká v zimním období, největší koncentrace dosahuje ráno a při teplotě 0-5 o C. FREONY A OZONOSFÉRA 1. chladiva 2. aerosolové přípravky o vypuzují náplň o rozprašují do kapiček Např.: freon 11: trichlorfluormethan CCl 3 F, freon 12: dichlordifluormethan CCl 2 F 2 Freonový kód: C - 1 = 0 se neuvádí H + 1 = 1 F = 1 V atmosféře působí na freony UV záření, štěpí je, fragmenty rozkládají ozón. Množství ozónu není velké. Za tlaku 100 kpa (při zemském povrchu) by měla ozonosféra tloušťku 3 mm. Reakce: 1. O > O + O O 2 + O -----> O 3 2. CF 2 Cl >.CF 2 Cl + Cl. (radikál) Cl. + O > O 2 + ClO ClO + O -----> O 2 + Cl. 1 atom Cl rozloží molekul O 3. Důsledky: lidé: poškození zraku, rakovina kůže, snižuje výnosy plodin, ohrožuje živočichy, ohrožuje fytoplankton (hlavní producent kyslíku), roste koroze povrchů.

6 SKLENÍKOVÝ EFEKT CO 2, freony, CH 4 způsobují, že atmosféra působí jako střecha skleníku, tzn., že zachycuje část sluneční energie odražené zemským povrchem, která by byla vyzářena do vesmírného prostoru. Důsledek: zvyšování průměrné teploty na Zemi (následky: tání ledovců, zatopení pobřežních oblastí, rozšiřování pouští). MIKROKLIMA OBYTNÝCH PROSTOR z horninového podloží stoupá do bytů RADON (rakovina plic). z vnitřního zařízení se uvolňuje např. HCHO (formaldehyd) např. z nábytku. z údržby bytu - rozpouštědla (benzín, aceton) kouření tabáku o alkaloid NIKOTIN (z 1 cigarety kuřák vstřebá 1-2 mg, smrtelná dávka pro člověka: mg.). o oxid uhelnatý (pevná vazba na Fe hemoglobinu erytrocytů) o karcinogenní látky - PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky 3. Hydrosféra (benzo(a)pyren). Život ve vodním prostředí je hlavně limitován obsahem ve vodě rozpuštěného kyslíku, oxid uhličitý se zde vyskytuje vždy v dostatečném množství. Hustota slunečního záření je mnohem nižší než ve vzduchu. Část záření se odrazí od hladiny a od pevných částic rozptýlených ve vodě, část záření je pohlceno a přeměněno v teplo, takže pouze horní vrstvy vody jsou dobře prokysličeny a ohřáty. Žije zde větší část organismů, hlavně sinice a řasy. Ve spodních vrstvách vody je nízká hustota záření, nižší teplota a obsah kyslíku, organismů je zde málo. Limitujícím faktorem života v oceánech a mořích je také SALINITA (slanost) vody. Znečišťování vody: Voda (podle původu): přírodní (atmosférická, povrchová, podzemní) odpadní Složení přírodní vody: plyny, anorganické a organické látky, KYSLÍK (pro samočištění povrchových vod, pro vodní živočichy - např. kapr: 2 mg/l, pstruh: 5 mg/l), OXID UHLIČITÝ: 1% reaguje s vodou (H 2 O + CO > H 2 CO 3 ) ovlivňuje příznivě chuť vody, N 2, H 2 S, CH 4, Ca 2+, Mg 2+, K +, Na +, HCO 3 -, SO 4 2-, Cl -, NO 3 -, NO 2 -, fosfáty. Látky znečišťující vody Sloučeniny Hg, Pb, As, Cd, Zn, Al, Ni, Mn, Se, Mo..., kyanidy CN -, dusitany NO 2 -, splachem

7 z polí - NO 3 -, fosfáty, důsledkem dusičnanů a fosfátů ve vodě je nadměrný rozvoj řas a sinic a z toho vyplývá: ucpávání vodárenských filtrů, pronikání mikroorganismů do upravené vody, vznik toxických sloučenin (produkty metabolismu sinic), pak je znemožněno rekreační využití vody ("vodní květ" - záněty kůže, vyrážky). Organické látky: fenoly. PITNÁ VODA: NO mezní hodnota: 50 mg/l DOBRÁ VODA: NO 3 - : 0,4 mg/l norma pro kojence: 15 mg/l (Nezapomeň, že NO 3 - se váže na Fe II hemoglobinu erytrocytů a vzniká methemoglobin, železo s oxidačním číslem II přechází na III, znemožněna vazba O 2, pozor tedy na pitnou vodu a rychlenou zeleninu s velkým obsahem dusičnanů). ODPADNÍ VODY průmyslové splaškové obsahují: TENZIDY (prací prostředky) - způsobují silné pěnění, zpomalují průnik O 2 do vody, ve vyšších koncentracích působí toxicky na vodní organismy. Fenoly, oleje, úniky ROPNÝCH LÁTEK. 4. Pedosféra Spolu s litosférou (horniny a nerosty) je základním zdrojem anorganických látek nutných pro život rostlin i živočichů. Půda představuje systém anorganických látek tvořených zvětráváním geologického substrátu (horniny), dále vody, vzduchu, živých i mrtvých organismů a jejich rozkladných produktů. Z fyzikálních vlastností je důležitá PÓROVITOST. V půdních pórech se udržuje vzduch nebo voda. Důležitou složkou půdy je HUMUS. Jsou to zbytky rostlinných a živočišných těl v různém stupni rozkladu. Humus v půdě zadržuje srážkovou vodu, zmenšuje kolísání teploty a vlhkosti v půdě, ovlivňuje reakci půdních roztoků (ph), je zdrojem potravy půdních živočichů. EDAFON (půdní společenstvo) tvoří mikroorganismy (aktinomycety, další půdní bakterie, řasy, houby, prvoci), chvostoskoci, různý hmyz, jeho larvy, žížaly, hraboši, krtci. Znečišťování půd Látky poškozující půdu SO > kyselé deště (ph < 4,6) -----> okyselování půd. Z toho vyplývá: špatný příjem Ca, vyšší příjem těžkých kovů, zpomalování humifikace a mineralizace, ubývá heterotrofních bakterií, narušení mykorrhizy (např. řepa cukrovka vyžaduje ph: 6,8-7,5). těžké kovy z nekvalitních hnojiv, z popílku (As, Cd, Cr, Pb, Ni...). PAU - spalování fosilních paliv, výroba koksu, spalování odpadů. PCB - polychlorované bifenyly, obsaženy např. v nátěrových látkách, zjištěny v potravinách. pesticidy - hubení škůdců, insekticid: DDT 2,2-bis-(4-chlorfenyl)-1,1,1-trichlorethan, zakázán, jeho zbytky jsou v potravních řetězcích, herbicidy, fungicidy.

8 POPULACE - demos je soubor jedinců téhož druhu, kteří žijí v určitém časovém intervalu v určitém prostředí. Je to soubor všech jedinců: dospělců, larev, vajíček, spor apod. Soubor všech populací příslušného druhu zaujímá oblast rozšíření druhu - areál. Charakteristika populace: 1. DISPERZE - rozmístění jedinců v prostoru populace 2. DENZITA - hustota - populace - počet jedinců na jednotce plochy nebo objemu (počet střevlíků na 1 m 2 povrchu půdy, množství zooplanktonu na 1 litr vody) - hmotnost jedinců (BIOMASA) na jednotce plochy nebo objemu 3. NATALITA - množivost počet nových jedinců za jednotku času 4. MORTALITA - úmrtnost počet uhynulých jedinců za jednotku času 5. MOBILITA - pohyblivost pohyb jedinců v prostoru populace (VNITŘNÍ MIGRACE) pohyb jedinců mimo uvažovanou plochu populace (VYSTĚHOVÁNÍ - EMIGRACE) pohyb z okolí na plochu populace (PŘISTĚHOVÁNÍ - IMIGRACE) Šíření populace o o aktivně - větší živočichové pasivně - menší živočichové, rostliny, mikroorganismy (větrem, vodními proudy, jinými živočichy, člověkem) 6. STRUKTURA POPULACE 1. poměr pohlaví - nemusí být 1:1 (např. partenogeneze) 2. věková struktura 7. RŮST POPULACE (zvětšování počtu jedinců) souvisí s natalitou a mortalitou 8. KOLÍSÁNÍ POČETNOSTI 0. v průběhu jednoho roku (OSCILACE) jaro: hustota populace nízká, narůstání do podzimu, klesání přes zimu. 1. v průběhu více let (FLUKTUACE) Organismy suchých stanovišť - suchomilné (XEROFILNÍ) druhy. Organismy vlhkých stanovišť - vlhkomilné (HYGROFILNÍ) druhy. Maximální možný počet vajíček, mláďat nebo semen, který může populace vyprodukovat za určitou dobu, označujeme jako BIOTICKÝ POTENCIÁL. Snižování počtu jedinců v populaci rostlin následkem vnitrodruhové konkurence se označuje jako SAMOZŘEĎOVÁNÍ POPULACE. Příkladem vnitrodruhové konkurence u živočichů je vytváření hájených území (TERITORIÍ) zejména v období rozmnožování.

9 Vztahy mezi populacemi různých druhů název vztahu populace A populace B poznámka NEUTRALISMUS 0 0 (jsou na sobě nezávislé) PROTOKOOPERACE + + ALIANCE + + (nejvolnější případy kladných vztahů: hnízdění různých ptáků na jednom místě - úspěšnější obrana) (dočasné sdružování jedinců různých druhů - zlepšená obrana před nebezpečím - jedni dobrý zrak, druzí dobrý čich - pštrosi a zebry, žirafy a sloni, ptáci a kopytníci) KOMENZALISMUS + 0 (hyeny, šakali, supi - velké šelmy) MUTUALISMUS - SYMBIÓZA + + AMENZALISMUS - 0 KOMPETICE - KONKURENCE - - PREDACE + - (dravec a kořist) (trvalá, nezbytná vazba: hlízkovité bakterie a kořeny bobovitých rostlin, rostliny a opylovači, sasanka a rak poustevníček, mšice a mravenci, mykorrhiza, lichenismus) (sinice produkující toxiny a ryby, obojživelníci, savci) PARAZITISMUS + - (parazit a hostitel) HYPERPARAZITISMUS + - (parazit a parazit) Společenstvo - CENÓZA (dospělci chrousta a housenky obaleče dubového, rak behenní vytlačí raka říčního, veverka popelavá vytlačí veverku obecnou) je soubor populací různých druhů mikroorganismů, rostlin a živočichů, kteří jsou vzájemně spjati složitými vztahy. Je to BIOCENÓZA žijící na určitém BIOTOPU (stanovišti). Společenstva mohou být různě velká, od nejmenších souborů organismů žijících na zahnívajícím pařezu až po rozsáhlá společenstva tropických deštných lesů nebo savan. Příkladem půdní biocenózy je EDAFON. Společenstva vodního prostředí jsou např. PLANKTON a BENTOS. První tvoří soubor organismů vznášejících se ve vodě, druhý osídluje dno. U suchozemských biocenóz jsou hranice nejčastěji vymezeny rozsahem vegetace, např. lesní biocenózy určuje okraj lesa. U vodních biocenóz jsou hranice vymezeny břehy rybníka nebo nádrže. Společenstva mohou mít různý počet druhů, což závisí také na podmínkách biotopu, např. na množství živin nebo potravy. Druhově velmi bohaté jsou např. tropické deštné lesy (1 ha - např. přes 100 druhů stromů). Druhově bohatá jsou také

10 společenstva vznikající na přechodu jedné biocenózy do druhé. Jsou to tzv. LEMOVÁ SPOLEČENSTVA, která s abiotickým prostředím tvoří EKOTONY. Např. ekoton mezi loukou a lesem. Zde se vyskytují druhy lesní, luční i specifické druhy lemové. Struktura společenstva je dána prostorovým rozmístěním jednotlivých populací v biotopu. Společenstva vykazují VERTIKÁLNÍ (svislé) rozvrstvení do jednotlivých pater (tzv. STRATIFIKACE SPOLEČENSTVA). V lese např. rozlišujeme stromové, keřové, bylinné a přízemní patro, v půdě pak kořenová patra. V každém patru žijí specifické skupiny živočichů. Ve směru HORIZONTÁLNÍM (vodorovném) jsou jednotlivé populace různě rozmístěny po ploše společenstva a podmiňují jeho HORIZONTÁLNÍ strukturu, např. okraj lesa má jinou strukturu než střed. Vzájemné vztahy mezi populacemi (interakce): 1. přímé - KORELACE (jeden druh přímo ovlivňuje jiný druh, např. dravec a kořist nebo cizopasník a hostitel). 2. nepřímé - INTERRELACE (jeden druh ovlivňuje jiný druh prostřednictvím třetího, např. ryby ovlivňují rozvoj fytoplanktonu požíráním některých druhů zooplanktonu, které se fytoplanktonem živí). Cenóza vázána na určité prostředí - CENOTOP, např. cenóza střevních bakterií, prvoků - cenotop: trávící soustava živočichů. Cenózy: 1. ustálené - složením se podstatně nemění v časovém intervalu (společenstva lesů, travnatých porostů, moří, řek...) 2. proměnlivé - složením se pomalu nebo rychle mění (obnovování lesního společenstva po požáru) Každá biocenóza se mění během dlouhého období, trvajícího často mnoho až tisíce let. Společenstvo se mění od strukturně jednoduchého s jedním patrem a malým počtem druhů ve společenstvo strukturně složité, které má větší počet pater a větší počet druhů i vzájemných mezidruhových vztahů. Tento vývoj společenstva se nazývá EKOLOGICKÁ SUKCESE. 1. primární - probíhá na obnažené skále, na vychladlé lávě... směřují nejvíce k biocenóze lesa. 2. sekundární - probíhá v pokáceném a spáleném lese, na opuštěném poli. Konečné stádium vývoje biocenózy - KLIMAX (lesní biocenóza). EKOSYSTÉMY Základní funkční jednotka v přírodě je EKOSYSTÉM. Je to ekologický systém, v němž jsou ve vzájemných vztazích všechny živé složky se souborem fyzikálních a chemických faktorů, které vytvářejí prostředí těchto organismů. Je to otevřený systém, poněvadž do něho stále přicházejí toky energie slunečního záření, dále voda dešťovými srážkami a různé anorganické

11 látky z ovzduší, půdy i vody. Naproti tomu vznikají v ekosystému určité ztráty energie především vyzařováním, přeměnou skupenství, přenosem v důsledku turbulencevzduchu a vody, biochemickými procesy (zvláště respirací) apod. Ekosystém může mít různý rozměr. Největší a nejúplnější ekosystém je biosféra Země. Další ekosystémy: tropický deštný prales, rašeliniště, jezero, louka i umělý výtvor člověka, např. pole, městský park (sad), město, výsypka, halda.... Složky ekosystému 1. EKOTOP (biotop) - prostředí jako soubor všech abiotických faktorů (sluneční energie a všechny fyzikální a chemické vlastnosti ovzduší, vody a půdu). 2. PRODUCENTI - autotrofní organismy, tvoří organické látky z látek anorganických v procesech fotosyntézy zelených rostlin. 3. KONZUMENTI - heterotrofní organismy, konzumenti I. řádu - býložravci, konzumenti II. řádu - masožravci DESTRUENTI (REDUCENTI) - rozkládači (dekompozitoři), heterotrofní mikrokonzumenti, živí se mrtvou organickou hmotou v různém stupni rozkladu. Baktérie, plísně, houby, organické látky postupně přecházejí na anorganické. ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ VLASTNOSTÍ EKOSYSTÉMU JE KOLOBĚH LÁTEK A JEDNOSMĚRNÝ TOK ENERGIE. Přenos látek a energie v ekosystému se uskutečňuje v POTRAVNÍCH (TROFICKÝCH) ŘETĚZCÍCH. Potravní řetězec je přenos látek a energie z rostliny sérií organismů konzumujících a konzumovaných. Počet článků v potravním řetězci je obvykle 4-5. Existují při typy potravních řetězců: 1. DRAVCŮ: vojtěška-hraboš-káně; řasy, perloočky, nedravé ryby, dravé ryby, člověk. 2. PARAZITŮ: člověk-glossina palpalis-trypanosoma gambiense; člověk-anopheles- Plasmodium malariae. 3. SAPROFYTŮ: rozklad uhynulých organismů-baktérie, houby, žížaly, hrobaříci, supi, šakali, hyeny.... Jednotlivé potravní úrovně (organismy, které získávají potravu ve stejném potravním článku) lze hodnotit kvantitativně a graficky znázornit EKOLOGICKOU PYRAMIDU (početnosti, biomasy, energie). EKOLOGICKÉ (POTRAVNÍ, TROFICKÉ) PYRAMIDY

12 BIOGEOCHEMICKÉ CYKLY Chemické látky cirkulují mezi živými a neživými složkami ekosystému, stávají se součástí koloběhů látek, které nazýváme BIOGEOCHEMICKÉ CYKLY. K biogeochemickým cyklům patří: cykly C, O, H 2 O, N, P, S... i Pb, As, Hg, Cd (nebezpečné, znečišťování prostředí). Např.: tetraethylolovo - olovnatý benzín, lze použít jiné antidetonátory: terc. butylmethylether - bezolovnatý benzín (CH 3 ) 3 C-O-CH 3. HOMEOSTÁZE EKOSYSTÉMU homeostáze: stabilita, úzce souvisí s potravní sítí (propojení potravních řetězců). Např.: populace predátora potravně vázána na populaci jediného druhu kořisti. Tento ekosystém je velmi labilní. Malá početnost predátora-přemnožení kořisti-velká početnost predátora-vyhubení kořisti-zánik predátora. V jiném ekosystému bude populace predátora potravně vázána na populace dvou druhů kořisti.

13 Ekosystém je stabilnější. Při nedostatku jedné kořisti, loví druhou v té době hojnější, první kořist se UVOLNÍ Z PREDAČNÍHO TLAKU a její početnost vzroste. Čím bohatší a rozmanitější je potravní síť, tím je stabilnější ekosystém. Bohatost a rozmanitost potravní sítě je určena druhovou pestrostí (DIVERZITA) biocenózy. INTRODUKCE - záměrné nebo neúmyslné zavlečení druhů organismů člověkem do oblastí, kde nežili. Např.: zavlečení krys, koček, králíkům psů, v novém prostředí se stávají vážnou hrozbou pro místní flóru a faunu (např. králík v Austrálii). Rozsáhlé ekologické systémy jsou BIOMY, např.: tropické deštné lesy, stepi (pusta prérie, pampa), pouště, listnaté lesy mírného pásma, tajga, tundra. BIOSFÉRA A ČLOVĚK Růst lidské populace - nutné zabezpečit výživu (kácení lesů, odvodňování mokrých luk a močálů, proměna lesů na pole a pastviny). Kácení tropických deštných lesů - následky: změny klimatu Země. Regulace vodních toků. Výstavba měst. Intenzivní lov - velryby, kožešinové druhy. Introdukce. Znečišťování ovzduší (prach, SO 2, NO x, CO, slouč. Pb, freony, CO 2 ). Znečišťování půdy (zvyšování acidity půdy, změny v edafonu, přehnojování, těžké kovy). Znečišťování sladkých vod (městské a odpadní vody, ze zemědělství, potravinářského průmyslu, průmyslových závodů). Znečišťování moře (vrty ropy, doprava, vyvážení odpadů, např. jedy, radioaktivní látky, voda z průmyslových závodů, havárie tankerů). Radioaktivní látky, voda z průmyslových závodů, havárie tankerů). Radioaktivní zamoření (pokusy s atomovými zbraněmi, atomové elektrárny). Pesticidy (herbicidy, fungicidy, insekticidy...). ANTROPOCENÓZA: společenstvo lidí, potkanů, myší, plevelů molů, vlaštovek.... OCHRANA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ Zákon České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny (sbírka zákonů č. 114/1992). Národní parky: ŠUMAVA, PODYJÍ, KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK. Chráněné krajinné oblasti: Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České Středohoří, Český kras, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory. Státní přírodní rezervace: Boubínský prales, Lednické rybníky... Chráněné naleziště: Barrandovy jámy, Zábřežské louky... Chráněná studijní plocha Chráněný přírodní výtvor nebo památka: Čedičová Panská skála u České

14 Kamenice... Chráněný park nebo zahrada: Průhonický park... Chráněné druhy rostlin a živočichů

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky 10 (2+3) EKOLOGIE Ekologie původně představovala biologickou vědu, která se zabývala vzájemnými vztahy mezi živými organismy a vztahem těchto organismů k jejich prostředí. Postupně se však do slova ekologie

Více

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii Vybrané základní pojmy užívané v ekologii A abaptace (předpona -ab zdůrazňuje, že dědičné vlastnosti organismu jsou důsledkem minulých adaptací) samotný výraz charakterizuje proces působení evolučních

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Slovníček základních ekologických pojmů

Slovníček základních ekologických pojmů Slovníček základních ekologických pojmů abiotické faktory souhrn vlivů neživého prostředí, které působí v daném ekosystému na organismy acidofyty rostliny rostoucí na kyselých půdách (ph do 6,7) Agenda

Více

. c,;,,\,;,,.č::~'" ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY;

. c,;,,\,;,,.č::~' ..'<...«tý. Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; Viz též KRAJINNÝ RÁZ, OCHRANA PŘíRODY, zvlášť CHRÁNĚNÁ ČÁST PŘíRODY, EVROP.SKY VÝZNAMNÉ LeJKALlTY; IMISE viz EXHALACE. INSITU / EXSITU. "ill situ" znamená, že organismus žije ve svém přirozeném prostředí;

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova:

Prohlášení: Anotace: Klíčová slova: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Školní rok: 2004/2005, letní semestr Ročník: I. (obor TŘD kombinované studium Praha), Příjmení, jméno: Filadelfiová Radka Datum: 26.04.2004 Název práce:

Více

ZÁKLADY EKOLOGIE 3 Člověk a životní prostředí

ZÁKLADY EKOLOGIE 3 Člověk a životní prostředí ZÁKLADY EKOLOGIE 3 Člověk a životní prostředí Mgr. Lukáš Rambousek GIO Semily Člověk a životní prostředí Člověk jako biologický druh je stejnou součástí přírody jako ostatní biologické druhy. Na rozdíl

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II.

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Znečišťování vod Znečištění Jako znečištění lze z praktického hlediska chápat každou změnu přirozených fyzikálních a chemických vlastností vody, která snižuje

Více

edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů

edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Vliv člověka na životní prostřed edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Trochu historie. Mezníkem ve vývoji lidstva a jeho prostřed edí byla skutečnost, že e se člověk k stal PÁNEM P TECHNIKY. Nevyváženost

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka.

Vývoj lidské populace. Životní prostředí člověka. ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ Vývoj lidské populace. Před 10 000 lety žilo na Zemi asi 5 milionů lidí. V období tzv. neolitické revoluce se stává z člověka zemědělec, vznikají první velké civilizace, počet lidí se

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více