Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Petr Zámečník Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc. Praha Červen 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. podpis autora V Praze, dne Petr Zámečník

3 Poděkování: Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Aloisi Rousovi, CSc. za vedení při tvorbě této bakalářské práce a za konzultace věnované dané tematice.

4 Anotace: Popis jednotlivých variant pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel na českém pojistném trhu. Srovnání těchto variant u vybraných pojišťoven. Srovnání doplňkového pojištění. Analýza kladných a negativních stránek současné podoby v tomto druhu pojištění. Návrh možných kroků ke zlepšení. Závěrečné zhodnocení posledního vývoje povinného ručení a jeho současného stavu. Klíčová slova: pojistitel, pojistné, pojistník, pojišťovna, povinné ručení, spoluúčast

5 Annotation: Description of each variant liability insurance of motor vehicles on the Czech insurance market. Comparison of these variants by selected insurance companies. Comparison of supplementary insurance. Analysis of the positive and negative aspects of the current form of this type of insurance. Proposal of possible improvement actions. Final evaluation of recent developments liability insurance and their current status Key words: insurer, premium, policy holder, insurance company, liability insurance, complicity

6 Obsah Prohlášení:... 2 Poděkování:... 3 Anotace:... 4 Klíčová slova:... 4 Annotation:... 5 Key words:... 5 Obsah... 6 Úvod... 7 Zvolené metody zpracování... 9 Historie a vývoj povinného ručení Legislativní vymezení Aktuální stav povinného ručení Struktura trhu Konkurence pojišťoven v povinném ručení Segmentace klientů Konkurenční srovnání vybraných pojišťoven Možné cesty vývoje Korekce systému bonus/malus Cesta zavedení spoluúčasti ( franšízy ) na škodách z POV Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Je mnoho různých pohledů ze kterých by se dalo analyzovat povinné ručení, legislativní, makroekonomický, analýza pojistného produktu jako takového, jak se na toto pojištění dívají klienti ( co toto pojištění přináší klientům z jejich pohledu psychologický pohled ), apod. Pokusím se na toto pojištění podívat z hlediska struktury pojistných produktů na současném trhu, v souvislosti s jeho vývojem v posledních letech a předpokládaného možného vývoje, s přihlédnutím k některým aktuálně problematickým jevům v tomto odvětví. Při tomto pohledu budu vycházet ze své zkušenost ( v oblasti obchodu působím na pojistném trhu působím 20 let ) a zároveň z veřejně dostupných informačních zdrojů v ČR. Povinné ručení je pro většinu ( všeobecných ) pojišťoven jakási povinná položka v portfoliu pojistných produktů, která otevírá dveře k prodeji dalších pojištění, protože povinné ručení potřebuje velká část klientů. Proto velká část pojišťoven usiluje o prodej tohoto produktu i za cenu, že ho budou dotovat z příjmů ostatních ( neživotních ) pojištění. Cílem bakalářské práce je zhodnocení pojištění odpovědnosti z provozu automobilů v České republice a to jak z hlediska významu, současné situace na trhu v ČR, srovnání současné nabídky vybraných pojišťoven a navržení možných směrů vývoje v budoucnu. Analýzu povinného ručení lze pojmout z různých pohledů, některá z hledisek by vydala na samostatnou práci ( např. rozbor právních aspektů povinného ručení, podrobná analýza stavu rezerv pojišťoven, motivace jednání pojistníků, aplikace nového Občanského zákoníku nejen s ohledem na povinné ručení ). Tato bakalářská práce analyzuje a srovnává současné podoby pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel v ČR u vybraných pojišťoven. Analyzoval jsem povinné ručení v jeho historickém vývoji, zejména v posledních letech po liberalizaci trhu. Charakterizoval jsem jeho aktuální podobu a analýzou jeho globálních parametrů jsem pokusil popsat příčiny stavu tohoto pojistného produktu ve kterém se nyní nachází z hlediska agregátního i z hlediska podoby konečného produktu. Z toho jsem následně vyvodil možné změny, které by mohly přispět k udržení rentability tohoto pojištění do budoucna při zachování spravedlivých, adekvátních cen pro konečné klienty. Práce si neklade si za cíl pojmout toto téma ve vyčerpávajícím pohledu, což vzhledem k rozsahu ani není možné. 7

8 Analyzoval několik podstatných okolností v této specifické oblasti a sice kvantitativní údaje povinného ručení, segmentaci klientů, korekci systému bonus/malus a zavedení spoluúčasti v povinném ručení. Zkoumání vybraných pojišťoven může přinést ne zcela kompletní informaci o povinném ručení na celém trhu v ČR, ale výběrem tří dominantních pojišťoven mají zjištěné informace dostatečnou vypovídající schopnost a jsou určující pro tuto analýzu. V této práci se tedy pokusím: definovat legislativní vymezeni povinného ručení charakterizovat změny v povinném ručení v ČR v posledních letech analyzovat poslední vývoj trhu provést komparaci produktů tří vybraných pojišťoven zhodnotit stav současný stav navrhnout možnosti vývoje do budoucna 8

9 Zvolené metody zpracování Analýza: metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší, od celku k detailům. Dedukce: metoda zkoumání, kdy se z přijatých výroků (premis) dospívá k novému tvrzení, závěru, důsledku Komparace: přirovnání, srovnání, porovnání Indukce: způsob úsudku od konkrétních případů k obecnému jevu, vychází z empiricky zjištěných faktů a dospívá k obecným závěrům 9

10 Historie a vývoj povinného ručení Úvod Oblast pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, zjednodušeně povinné ručení, se týká velké části obyvatel České republiky vzhledem k počtu vozidel registrovaných k provozu na pozemních komunikacích dosahujících řádu milionů. Z hlediska pojištění můžeme pojištění automobilů rozdělit do dvou základních kategoriích vyplývajících z definice zákona o pojistné smlouvě. 1 Z hlediska zákona tedy můžeme rozlišovat pojištění automobilů na zákonné povinně smluvní, a pojištění smluvní. Pojištění povinně smluvní definuje legislativa 2 jako zákonnou povinnost sjednat pojištění odpovědnosti v případě splnění určitých podmínek. V případě povinného ručení je to většinou podmínka provozu motorového vozidla na pozemních komunikací. Co se týká pojištění smluvního, tak to je pojištění dobrovolné, v případě pojištění motorových vozidel můžeme mluvit především o pojištění majetkovém, tj. havarijní pojištění proti odcizení, živelné pojištění, či jejich kombinace, např. tzv. Allrisk. Povinné ručení je definováno zákonem jako povinně smluvní a jeho sjednání musí dodržovat zákonem ustanovené mantinely. Základním požadavkem je, aby každé motorové vozidlo, provozované na pozemních komunikacích mělo sjednáno toto pojištění odpovědnosti. Zde zákon předepisuje požadavky na takto sjednané pojištění především v parametrech limity pojistného krytí, územní rozsah a rizika, která mají být krytá z tohoto pojištění, především rizika škody na zdraví, škody majetkové a škody finanční. Historicky je výpočet pojistného založen především na technickém parametru vozidla, objem motoru v ccm. V poslední době se stále více začínají uplatňovat další, již individuální parametry konkrétního klienta, které jsou významné pro stanovení konečné ceny pojištění. Pojišťovny tedy v současné době používají jako parametr například věk pojistníka či provozovatele vozidla, jeho bydliště, jeho předchozí škodovost, výkon motoru konkrétního vozidla či celkovou bonitu klienta, pohlaví. 1 zákon č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě 2 Zákon č. 168/1999 Sb 10

11 Historie povinného ručení 3 : V rámci této části shrnu historii povinného ručení až do současnosti. Počátek povinného ručení lze datovat zhruba do roku 1811, kdy odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla byla stanovena na principu subjektivní odpovědnosti za vinu (tj. bylo potřeba zavinění škody), od roku 1908 bylo pojištění rozšířeno i o tzv. objektivní odpovědnost za škodu následkem vozidla (tj. bez zavinění konkrétního subjektu). Pojištění bylo sjednáváno jako dobrovolné. Princip dobrovolnosti sjednání takového pojištění byl zachován do konce roku Od roku 1932 nabyl platnosti zákon číslo 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel. Podle znění tohoto zákona se osobní či nákladní doprava pravidelná či nepravidelná stala koncesovanou živností, a tento koncesionář měl povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z této činnosti, které by krylo závazky z možných škod, vyplívajících z provozování této činnosti. Bez sjednání tohoto pojištění nebyla vydána koncesní listina k provozování autodopravy. Roku 1935 nabyl platnosti zákon číslo 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, kde bylo uloženo provozovateli či držiteli motorového vozidla, zapsaného v registru československých motorových vozidel, uzavřít tzv. povinné ručení, byla zde zavedená franšíza 400,-Kč, do které pojišťovna škodu nehradila, nad touto hranicí se pojistník (viník) podílel spoluúčastí na škodě 10%. Tento zákon byl opakovaně novelizován. Roku 1935 vznikl také Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem který měl za úkol odškodňovat škody způsobené motorovými vozidly. Do tohoto fondu šly příspěvky z pokut majitelům nepojištěných vozidel a dotace od některých orgánů a organizací. Zákonem číslo 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných silnicích, se výhradním pojistitelem pro tento druh pojištění stala Československá pojišťovna a pojištění se změnilo na pojištění zákonné a povinné. Pojištění se tedy nesjednávalo, přestalo být pojištěním smluvním a provozem motorového vozidla automaticky vznikala povinnost platit toto pojištění. Od roku 2000 vstoupil v platnost zcela nový zákon číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, který zrušil monopol České pojišťovny pro sjednání tohoto pojištění a tím umožnil vstup do této oblasti i jiným pojistitelům. Pojištění změnil ze zákonného na povinně smluvní ( tj. povinnost uzavřít individuální pojistnou 3 Zdroj: ČKP, 11

12 smlouvu ) a zároveň ustanovil instituci Česká kancelář pojistitelů (ČKP) 4, jako sdružení pojišťoven sjednávajících povinné ručení. Ministerstvo financí tehdy udělilo licenci 12 pojišťovnám. Odpovědnost za sjednání tohoto povinně smluvního pojištění zákon stanoví na majitele motorového vozidla provozovaného na pozemních komunikacích. Zákon stanoví krytí poměrně širokého rozsahu škod na majetku, zdraví i finančních, jež způsobí provoz konkrétního motorového vozidla třetím osobám v tomto případě poškozeným, kteří jsou z tohoto pojištění odškodněni. Z tohoto pojištění nepřísluší náhrada škody viníkovi, který je za škodu zodpovědný. Nově byla mimo jiné také zavedena definice subjektů, kterých se povinné ručení týká, a sice pojistník ( ten kdo uzavírá pojistnou smlouvu ), pojistitel ( pojišťovna, instituce, se kterou pojistník pojištění uzavírá a která poskytuje pojistnou ochranu ) a poškozený ( tj. subjekt který škodu na majetku či újmu na zdraví utrpěl ). Zpočátku byly zákonem stanovené minimální sazby pojistného, uvolnění těchto sazeb nastalo v roce Kolem roku 2007 se začínají objevovat první internetové srovnávače pojištění s možností sjednat povinné ručení on-line. Tyto srovnávače výrazně přispěli ke spuštění pozdější cenové války. Uvolnění trhu s pojištěním povinného ručení a konkurenční prostředí přineslo časem pestřejší nabídku tohoto pojištění. Po uplynutí určitého přechodového období ( do roku 2003 kdy byl tento trh ještě do jisté míry přísněji regulován ) se začala objevovat rozmanitější nabídka tohoto pojištění. Většina pojišťoven jde cestou různých volitelných připojištění k základnímu pojištění anebo rovnou zdarma přidaných benefitů např. živelní pojištění automobilu, asistenční služby, připojištění škody na čelním skle, přímá likvidace škody poškozeného vozidla přímo u jeho mateřské pojišťovny apod. Veškeré povinné ručení je v současnosti nabízeno vždy s nějakým benefitem ( alespoň jakousi formou právní ochrany klienta v případě sporů nebo alespoň nějaké formy asistence ). Pojišťovny dále provádí segmentaci klientů podle různých kritérií s ohledem na pojistně-matematické modely. Od byla také pojišťovnami zavedena evidence škodovosti klientů tzv. systém bonusů a malusů pro konkrétního klienta. Bonus je forma pozitivního záznamu o bezeškodné historii předchozího pojištění u povinného ručení. Eviduje se v měsících po které klient jezdil bez 4 Česká kancelář pojistitelů, je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dne 30. července 1999 jako, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 12

13 nehody a tedy nebylo čerpáno plnění z jeho pojištění. Za určité uběhlé období ( standardně 12 měsíců ) je klientovi přiznána sleva na pojistném. Toto bezeškodné období se eviduje a lze jej uplatnit do dalšího pojištění formou slevy na pojistném. Podobně malus naopak indikuje škodovost konkrétního klienta a působí jako protiváha bonusu. Malus tedy bonus naopak zmenšuje a tedy klientovi který svým motorovým vozidlem působí škody a je tedy z jeho pojištění čerpáno plnění, mu toto povinné ručení zdražuje. Tento systém evidence bonusů byl zpočátku veden jednotlivými pojišťovnami individuálně, bez výměny příslušných informací mezi pojišťovnami. Od 1. října 2007 začala být v ČKP ve spolupráci s členskými pojišťovnami provozována centrální evidence škodných a pojistných událostí. Zřízení této evidence je zakotveno již zákoně č. 168/1999 Sb. a tímto spuštěním provozu došlo tak k naplnění tohoto zákona. Díky této centrální databázi došlo k zpřístupnění evidence škodného průběhu pojištění klientů napříč pojišťovnami. Ve svém důsledku to potenciálně přináší možnost lépe odhalovat některé podezřelé okolnosti v souvislosti s pojištěním a pro klienty lepší komfort při uplatňování bonusových slev z předchozích smluv povinného ručení u různých pojišťoven. Pojištění povinného ručení je vůbec nejčastější druh pojištění sjednávaných v České republice, počtem sjednaných smluv i objemem předepsaného pojistného za jeden konkrétní pojistný produkt - k bylo v ČR 6,99 mil. pojištěných vozidel a za celý trh povinného ručení bylo předepsáno celkově 19,2 mld. Kč pojistného. 5 Odhaduje se, že nepojištěných vozidel je v ČR kolem , jejich počet dlouhodobě klesá ( ještě v roce 2008 se tento počet odhadoval na 200 až 300 tisíc ). 5 Zdroj: ČKP, 13

14 Legislativní vymezení Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ukládá povinnost sjednat povinné ručení každému vlastníkovi či provozovateli vozidla ( definovaného v tomto zákoně ). Z definice zákona plyne krytí škod způsobených provozem vozidla na zdraví, na majetku, a škod, které mají povahu ušlého zisku. Platnost povinného ručení je vymezena nejen na území České republiky ale i na územích dalších států Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru a dále na územích dalších států kde je platnost dána dohodou s ČKP. V ČR i v zahraničí se povinné ručení prokazuje tzv. zelenou kartou, což je mezinárodně uznávaný dokument prokazující platnost sjednaného pojištění. Ve státech, kde platnost sjednaného povinného ručení není mezinárodně ujednána je potřeba uzavřít tzv. hraniční pojištění, tj. krátkodobé pojištění odpovědnosti z provozu motorového na území daného státu, které zde standardní povinné ručení nahrazuje. Pojištěnými v tomto pojištění jsou subjekty ( osoby ), které za škodu způsobenou vozidlem odpovídají, tedy vlastník, provozovatel a řidič vozidla. Limity plnění Zákon č. 168/1999 Sb. definuje pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví ( pro každou jednotlivou škodu na zdraví ), 35 mil. Kč pro škodu na majetku ( souhrnně za celou pojistnou událost ). Pojišťovny většinou nabízí klientům výrazně vyšší limity většinou 100 mil. Kč, někdy i 200 mil. Kč. 14

15 Z povinného ručení jsou podle současného legislativního vymezení kryty tyto škody 6 : újmy vzniklé na zdraví, škody vzniklé usmrcením škody vzniklé poškozením, zničením či ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (souhrnně nazýváme věcná škoda) škody mající povahu ušlého zisku účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování výše uvedených nároků na náhradu škody Výluky z pojistné ochrany 7 : škody, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena škody, za které pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, výjimkou jsou škody vzniklé na zdraví nebo škody vzniklé usmrcením škody na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, výjimkou jsou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe škody vzniklé mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem a škody na věcech přepravovaných těmito vozidly škody vzniklé manipulací s nákladem stojícího vozidla náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče a dávek nemocenského pojištění nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena škody způsobené provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, výjimkou je pokud řidič při těchto závodech či soutěžích je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích škody vzniklé provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí 6 Převzato z: Zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 7 Převzato z: Zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 15

16 Výjimky z pojištění odpovědnosti 8 : (zákon č. 168/1999 Sb.,) Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle tohoto zákona nemá: a) řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, b) složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, c) Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce. Územní rozsah povinného ručení viz: Příloha č. 1 8 Převzato z: Zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 16

17 Aktuální stav povinného ručení Struktura trhu Nejdůležitějším ukazatelem struktury pojištění je jeho dělení na životní a neživotní pojištění. Obr. 1 Podíl ŽP a NŽP na celkovém předepsaném pojistém v ČR v % Z obrázku vyplývá, že neživotní pojištění v současné situaci převládá nad životním pojištění rozdílem 18 procenty. Tab 1. Celkový objem předepsaného pojistného v ČR, r v mld. Kč předepsané pojistné mld. Kč % celkem 116,1 100 z toho: životní pojištění 47,7 41,1 neživotní pojištění 68,4 58,9 z toho povinné ručení 19,3 16,6 zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 Povinné ručení jako součást neživotního pojištění tvoří v současné době významnou část trhu předepsaného pojistného. Jestliže celkové předepsaného pojistné v ČR za rok 2013 bylo

18 mld. Kč, pak oblast neživotního pojištění ( dále NŽP ) zaujímá celých 68,4 mld. Kč a životní pojištění ( dále ŽP ) 47,7 mld. Kč. a povinné ručení 19,3 mld. Kč. S povinným ručením logicky souvisí další důležitý produkt neživotního pojištění havarijní pojištění. Jejich podíl v neživotním pojištění ukazuje následující obrázek. a to Obr. 2 Podíl povinného ručení a havarijního pojištění na celkovém NŽP v % Tab 2. Předepsané pojistné NŽP, r v mld. Kč. předepsané pojistné mld. Kč % NŽP celkem 68,4 100 z toho pojištění automobilů celkem 33,6 49 z toho: povinné ručení 19,3 28,2 havarijní pojištění 14,3 20,9 zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok

19 Z celkového objemu předepsaného pojistného neživotního pojištění 68,4 mld. Kč připadá na pojištění automobilů celých 33,6 mld. Kč, tedy 49%, což je téměř polovina objemu NŽP. Povinné ručení je svým předepsaným pojistným 19,3 mld. Kč na trhu zdaleka nejobjemnějším pojistným produktem, jeho podíl na NŽP je 28,2%. 9 Velkému objemu předepsaného pojistného povinného ručení odpovídá i velký počet pojistných smluv. Tab. 3 Počet pojistných smluv celkem v ČR, r v mil. ks počet pojistných smluv mil. ks % celkem 26,8 100 ŽP 6,4 24,6 NŽP 20,4 76,1 z toho: povinné ručení 6,9 25,7 zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 Celkový počet pojistných smluv v ČR je 26,8 mil. ks, neživotní pojištění z celkového objemu zabírá 76,1% počtem 20,4 mil. ks. Povinné ručení, jako konkrétní pojistný produkt, je zdaleka nejrozšířenějším pojištěním s největším počtem pojistných smluv na domácím pojistném trhu. K datu 31. prosince 2013 bylo sjednáno 6,9 mil. ks pojistných smluv povinného ručení a svým relativním podílem na celkovém počtu obsahuje jednu čtvrtinu všech pojistných smluv, přesně 25,7%. 10 Pro pojišťovny je tedy z tohoto pohledu velmi výhodné mít nabídku povinného ručení ve svém portfoliu. S povinným ručením se téměř každý někdy, spíše opakovaně, potkal a nejlépe mu proto rozumí. Tento fakt nutí pojišťovny mít povinné ručení v nabídce, protože toto důvěrně známé pojištění otevírá dveře ke klientovi s nabídkou a prodejem dalších ( již třeba méně známých ) druhů pojištění. 9 Zdroj: ČAP, 10 Zdroj: ČAP, 19

20 Objem předepsaného pojistného za povinné ručení přímo souvisí s počtem pojištěných vozidel. Současně s pojištěnými vozidly se vyskytují v provozu vozidla, která nemají povinné ručení sjednáno. Obr. 3 Grafické srovnání počtu pojištěných vs. nepojištěných vozidel v mil. ks/tis. ks Číselný vývoj počtu pojištěných a nepojištěných aut ukazuje níže uvedená tabulka. Tab. 4 Množství pojištěných a nepojištěných vozidel rok počet pojištěných vozidel 6,00 6,26 6,51 6,63 6,76 6,87 6,95 v databázi ČKP ( mil. ks ) počet nepojištěných 217,53 224,65 134,67 125,68 125,35 124,30 126,55 vozidel - odhad ( tis. ks ) zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 Počet provozovaných aut v ČR setrvale v sledovaných letech narůstal. Počet nepojištěných vozidel nelze přesně zjistit, protože je spousta vozidel, která po ukončení provozování jejich majitelé prostě jenom neodhlásili z evidence nic je k tomu výrazně nemotivovalo. Takže pouhé odečtení počtu vozidel v centrální evidenci vozidel a počtu uzavřených smluv povinného ručení nedává přesné číslo, např. k bylo evidováno přihlášených vozidel ale počet smluv povinného ručení byl jen Rozdíl činil více než 854 tisíc vozidel tj. 13,5% vozidel pro která nebylo sjednáno povinné ručení tolik nepojištěných vozidel jistě na silnicích nejezdilo. Velká většina vozidel už fyzicky vůbec neexistuje. Seriózní odhady hovořily o několika málo stech tisíc vozidel, která skutečně 20

21 jezdila bez povinného ručení. Od roku 2009 ČKP začala vymáhat do garančního fondu příspěvek na nepojištěná vozidla po odpovědných osobách. To byla silná motivace pro hříšníky, aby fakticky neexistující auta formálně odhlásili z provozu. V tomto období nastal výrazný pokles těchto nepojištěných vozidel a od tohoto roku se jejich kvalifikovaný odhad snižoval až k dnešním předpokládaným cca 126 tis. vozidel. 21

22 Konkurence pojišťoven v povinném ručení Povinné ručení svým dominantním postavením na pojistném trhu ovlivnilo i samotný vývoj pojištění po roce Zákonem o pojišťovnictví č. 185/1991 se demonopolizoval pojistný trh a zahájil se proces rozvoje moderního komerčního pojišťovnictví v konkurenčním prostředí. Výjimku však tvořilo povinné ručení, které pokračovalo v monopolním postavení u České pojišťovny až do roku Celých deset let tento výjimečný produkt nesměl mít konkurenta z jiné pojišťovny než České pojišťovny. K byla byl liberalizován trh s povinným ručením a platnou licenci k poskytování tohoto pojištění roku mělo, mimo původního monopolního pojistitele České pojišťovny, ještě dalších 11 pojišťoven. Všechny měly za sebou náročnou a intenzivní kampaň, kdy se koncem předchozího roku snažili přesvědčit potenciální klienty, že jejich nabídka povinného ručení je nejlepší. Velká část klientů si povinné ručení sjednala u těchto nových pojišťoven, přestože, především v prvních letech, klientům nabízeli v podstatě identické produkty jen pod jinou značkou. České pojišťovna po prvním roce uhájila zhruba polovinu původních klientů. Nejúspěšnějšími konkurenty České pojišťovny tehdy byly Kooperativa, Allianz a Komerční pojišťovna. Kooperativě se po druhém roce podařilo dosáhnout zhruba 25% podílu na tomto novém trhu. Během let Česká pojišťovna poměrně setrvale ztrácela podíl na trhu na úkor svých konkurentů, zejména Kooperativy, která naopak postupem času svůj podíl, již pomalejším tempem, navyšovala. V současné době si Česká pojišťovna si zatím stále udržuje největší tržní podíl ale Kooperativa je se svým tržním podílem hned na druhém místě, aktuálně již s odstupem několika málo procent. Vývoj konkurence pojišťoven charakterizují následující statistiky. 22

23 Obr. 4 Podíl pojišťoven na celkovém počtu pojištěných vozidel k Tab. 5 Počet pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven k zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok Zdroj ČKP, 23

24 Záhy po liberalizaci trhu povinného ručení začalo výrazné přerozdělování tržních podílů. Z prvního grafu a tabulky je vidět, že dříve monopolní poskytovatel povinného ručení ztrácí již po dvou letech téměř polovinu svých dřívějších klientů, konkrétně z celkového počtu pojištěných vozidel ks jich měla k ve své správě Druhé pojišťovně Kooperativa se podařilo sjednat k tomuto datu pojistit ks. Třetí v pořadí se umístila pojišťovna Allianz s ks pojišťěných vozidel. 24

25 Obr. 5 Podíl pojišťoven na celkovém počtu pojištěných vozidel k Tab. 6 Počet pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven k zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 Po dalších pěti letech se tržní podíly jednotlivých pojišťoven začínají stabilizovat a již nedochází k masivním přesunu pojištění od dříve monopolního pojistitele. Česká pojišťovna v uplynulých letech dále přicházela o svůj tržní podíl ale stále je počtem pojištěných vozidel 5 12 Zdroj ČKP, 25

26 ks lídrem trhu. Druhou pozici drží pojišťovna Kooperativa s ks pojištěnými vozidly, když se jí podařilo za uplynulých pět let získat dalších více než 350 tis. smluv. Třetí místo které dříve patřilo pojišťovně Allianz nyní obsadila Česká podnikatelská pojišťovna s ks pojištěných vozidel. Allianz nyní zaujala čtvrté místo a množství pojištěných vozidel ji kleslo z ks k na ks k Obr. 6 Podíl pojišťoven na celkovém počtu pojištěných vozidel k

27 Tab. 7 Počet pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven k zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 K množství pojištěných vozidel České pojišťovně dále kleslo oproti o ks na ks přesto však stále má ve svém portfoliu nejvíce pojištěných vozidel. Na druhém místě zůstává pojišťovna Kooperativa s mírně navýšeným množstvím vozidel na ks, té za identické období přibylo přibližně 50 tis. vozidel. Česká pojišťovna si k navýšila své množství pojištěných vozidel na ks, její celkový nárůst množství je o více než 400 tis. ks. 13 Zdroj ČKP, 27

28 Obr. 7 Podíl pojišťoven na předepsaném pojistném povinného ručení k Tab. 8 k Tržní podíly pojišťoven na předepsaném pojistném povinného ručení zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok

29 Z vývoje tržních podílů jednotlivých pojišťoven je vidět, že po uvolnění monopolu k došlo velmi rychle k odlivu klientů od původního výhradního poskytovatele povinného ručení. V současné době je již trh usazený, žádné velké přesuny tržních podílů se se nedějí. První pozici zatím s 25% na trhu udržuje Česká pojišťovna s předepsaným pojistným 4,9 mld. Kč, Kooperativa je na druhém místě s 22% s předepsaným pojistným 4,2 mld. Kč. Obě tyto pojišťovny tady se svým společným podílem 47% zaujímají téměř polovinu trhu s předepsaným pojistným 9,1 mld. Kč. Aktuálním problémem povinného ručení je však několikaletý pokles objemu předepsaného pojistného, což charakterizuje následující graf. Obr. 8 Srovnání počtu pojištěných vozidel a objemu předepsaného pojistného POV Graf znázorňuje poměrně setrvalý růst počtu motorových vozidel, které mají sjednáno povinné ručení. Zároveň je zde vidět, že celkový objem předepsaného pojistného za segment povinného ručení téměř adekvátně rostl do roku , poté následuje výrazný pokles předepsaného pojistného, což je způsobeno počínající cenovou válkou mezi pojišťovnami, kdy hlavním marketingovým nástrojem začala být cena povinného ručení. 29

30 Obr 9. Vývoj průměrného pojistného POV v Kč zdroj: ČKP Jak už z předchozího odstavce vyplývá, snižování objemu předepsaného pojistného a zvyšování množství pojištěných vozidel ve svém důsledku vede ke snižování průměrného pojistného na vozidlo které je zřejmé z obr. 9. Toto jistě uvítají klienti ale nastavený trend vede z dlouhodobého hlediska k závažným komplikacím. Zatímco od roku 2000 se průměrné pojistné mírně navyšovalo z 2 784Kč na 4 043Kč, od roku 2005, se pojistné naopak setrvale a dlouhodobě snižuje až na aktuální výši ( roku 2013 ). Tím jsme se dostali na stejnou hladinu která byla na počátku otevření trhu s povinným ručením v roce Je vidět, že průměrné pojistné začalo klesat velmi brzy po ukončení cenové regulace v roce 2004 i když růst předepsaného pojistného trval do roku Do tohoto roku byl růst předepsaného pojistného způsoben narůstajícím množstvím pojištěných vozidel. Pokračující tlak na cenu povinného ručení však obrátil trend růstu předepsaného pojistného v pokles i přes setrvalý růst množství pojištěných vozidel. Negativní důsledky pro tento pojistný produkt a v podstatě pro celý pojistný trh charakterizuje porovnání výnosů a nákladů povinného ručení. 30

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Comparison of Compulsory Motor Insurance in the Czech

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace výše pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel v expresních službách Aleš Novák Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Radek Táčner Březen 2010 1 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Online pojištění Bakalářská práce Autor: Nikola Neumannová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010 Prohlášení:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jan Čech Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti Bc. Jan Čech Diplomová práce 2013

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysotskiy Sergey České Budějovice 2014 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více