Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Petr Zámečník Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc. Praha Červen 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. podpis autora V Praze, dne Petr Zámečník

3 Poděkování: Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Aloisi Rousovi, CSc. za vedení při tvorbě této bakalářské práce a za konzultace věnované dané tematice.

4 Anotace: Popis jednotlivých variant pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel na českém pojistném trhu. Srovnání těchto variant u vybraných pojišťoven. Srovnání doplňkového pojištění. Analýza kladných a negativních stránek současné podoby v tomto druhu pojištění. Návrh možných kroků ke zlepšení. Závěrečné zhodnocení posledního vývoje povinného ručení a jeho současného stavu. Klíčová slova: pojistitel, pojistné, pojistník, pojišťovna, povinné ručení, spoluúčast

5 Annotation: Description of each variant liability insurance of motor vehicles on the Czech insurance market. Comparison of these variants by selected insurance companies. Comparison of supplementary insurance. Analysis of the positive and negative aspects of the current form of this type of insurance. Proposal of possible improvement actions. Final evaluation of recent developments liability insurance and their current status Key words: insurer, premium, policy holder, insurance company, liability insurance, complicity

6 Obsah Prohlášení:... 2 Poděkování:... 3 Anotace:... 4 Klíčová slova:... 4 Annotation:... 5 Key words:... 5 Obsah... 6 Úvod... 7 Zvolené metody zpracování... 9 Historie a vývoj povinného ručení Legislativní vymezení Aktuální stav povinného ručení Struktura trhu Konkurence pojišťoven v povinném ručení Segmentace klientů Konkurenční srovnání vybraných pojišťoven Možné cesty vývoje Korekce systému bonus/malus Cesta zavedení spoluúčasti ( franšízy ) na škodách z POV Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Je mnoho různých pohledů ze kterých by se dalo analyzovat povinné ručení, legislativní, makroekonomický, analýza pojistného produktu jako takového, jak se na toto pojištění dívají klienti ( co toto pojištění přináší klientům z jejich pohledu psychologický pohled ), apod. Pokusím se na toto pojištění podívat z hlediska struktury pojistných produktů na současném trhu, v souvislosti s jeho vývojem v posledních letech a předpokládaného možného vývoje, s přihlédnutím k některým aktuálně problematickým jevům v tomto odvětví. Při tomto pohledu budu vycházet ze své zkušenost ( v oblasti obchodu působím na pojistném trhu působím 20 let ) a zároveň z veřejně dostupných informačních zdrojů v ČR. Povinné ručení je pro většinu ( všeobecných ) pojišťoven jakási povinná položka v portfoliu pojistných produktů, která otevírá dveře k prodeji dalších pojištění, protože povinné ručení potřebuje velká část klientů. Proto velká část pojišťoven usiluje o prodej tohoto produktu i za cenu, že ho budou dotovat z příjmů ostatních ( neživotních ) pojištění. Cílem bakalářské práce je zhodnocení pojištění odpovědnosti z provozu automobilů v České republice a to jak z hlediska významu, současné situace na trhu v ČR, srovnání současné nabídky vybraných pojišťoven a navržení možných směrů vývoje v budoucnu. Analýzu povinného ručení lze pojmout z různých pohledů, některá z hledisek by vydala na samostatnou práci ( např. rozbor právních aspektů povinného ručení, podrobná analýza stavu rezerv pojišťoven, motivace jednání pojistníků, aplikace nového Občanského zákoníku nejen s ohledem na povinné ručení ). Tato bakalářská práce analyzuje a srovnává současné podoby pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel v ČR u vybraných pojišťoven. Analyzoval jsem povinné ručení v jeho historickém vývoji, zejména v posledních letech po liberalizaci trhu. Charakterizoval jsem jeho aktuální podobu a analýzou jeho globálních parametrů jsem pokusil popsat příčiny stavu tohoto pojistného produktu ve kterém se nyní nachází z hlediska agregátního i z hlediska podoby konečného produktu. Z toho jsem následně vyvodil možné změny, které by mohly přispět k udržení rentability tohoto pojištění do budoucna při zachování spravedlivých, adekvátních cen pro konečné klienty. Práce si neklade si za cíl pojmout toto téma ve vyčerpávajícím pohledu, což vzhledem k rozsahu ani není možné. 7

8 Analyzoval několik podstatných okolností v této specifické oblasti a sice kvantitativní údaje povinného ručení, segmentaci klientů, korekci systému bonus/malus a zavedení spoluúčasti v povinném ručení. Zkoumání vybraných pojišťoven může přinést ne zcela kompletní informaci o povinném ručení na celém trhu v ČR, ale výběrem tří dominantních pojišťoven mají zjištěné informace dostatečnou vypovídající schopnost a jsou určující pro tuto analýzu. V této práci se tedy pokusím: definovat legislativní vymezeni povinného ručení charakterizovat změny v povinném ručení v ČR v posledních letech analyzovat poslední vývoj trhu provést komparaci produktů tří vybraných pojišťoven zhodnotit stav současný stav navrhnout možnosti vývoje do budoucna 8

9 Zvolené metody zpracování Analýza: metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší, od celku k detailům. Dedukce: metoda zkoumání, kdy se z přijatých výroků (premis) dospívá k novému tvrzení, závěru, důsledku Komparace: přirovnání, srovnání, porovnání Indukce: způsob úsudku od konkrétních případů k obecnému jevu, vychází z empiricky zjištěných faktů a dospívá k obecným závěrům 9

10 Historie a vývoj povinného ručení Úvod Oblast pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, zjednodušeně povinné ručení, se týká velké části obyvatel České republiky vzhledem k počtu vozidel registrovaných k provozu na pozemních komunikacích dosahujících řádu milionů. Z hlediska pojištění můžeme pojištění automobilů rozdělit do dvou základních kategoriích vyplývajících z definice zákona o pojistné smlouvě. 1 Z hlediska zákona tedy můžeme rozlišovat pojištění automobilů na zákonné povinně smluvní, a pojištění smluvní. Pojištění povinně smluvní definuje legislativa 2 jako zákonnou povinnost sjednat pojištění odpovědnosti v případě splnění určitých podmínek. V případě povinného ručení je to většinou podmínka provozu motorového vozidla na pozemních komunikací. Co se týká pojištění smluvního, tak to je pojištění dobrovolné, v případě pojištění motorových vozidel můžeme mluvit především o pojištění majetkovém, tj. havarijní pojištění proti odcizení, živelné pojištění, či jejich kombinace, např. tzv. Allrisk. Povinné ručení je definováno zákonem jako povinně smluvní a jeho sjednání musí dodržovat zákonem ustanovené mantinely. Základním požadavkem je, aby každé motorové vozidlo, provozované na pozemních komunikacích mělo sjednáno toto pojištění odpovědnosti. Zde zákon předepisuje požadavky na takto sjednané pojištění především v parametrech limity pojistného krytí, územní rozsah a rizika, která mají být krytá z tohoto pojištění, především rizika škody na zdraví, škody majetkové a škody finanční. Historicky je výpočet pojistného založen především na technickém parametru vozidla, objem motoru v ccm. V poslední době se stále více začínají uplatňovat další, již individuální parametry konkrétního klienta, které jsou významné pro stanovení konečné ceny pojištění. Pojišťovny tedy v současné době používají jako parametr například věk pojistníka či provozovatele vozidla, jeho bydliště, jeho předchozí škodovost, výkon motoru konkrétního vozidla či celkovou bonitu klienta, pohlaví. 1 zákon č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě 2 Zákon č. 168/1999 Sb 10

11 Historie povinného ručení 3 : V rámci této části shrnu historii povinného ručení až do současnosti. Počátek povinného ručení lze datovat zhruba do roku 1811, kdy odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla byla stanovena na principu subjektivní odpovědnosti za vinu (tj. bylo potřeba zavinění škody), od roku 1908 bylo pojištění rozšířeno i o tzv. objektivní odpovědnost za škodu následkem vozidla (tj. bez zavinění konkrétního subjektu). Pojištění bylo sjednáváno jako dobrovolné. Princip dobrovolnosti sjednání takového pojištění byl zachován do konce roku Od roku 1932 nabyl platnosti zákon číslo 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel. Podle znění tohoto zákona se osobní či nákladní doprava pravidelná či nepravidelná stala koncesovanou živností, a tento koncesionář měl povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z této činnosti, které by krylo závazky z možných škod, vyplívajících z provozování této činnosti. Bez sjednání tohoto pojištění nebyla vydána koncesní listina k provozování autodopravy. Roku 1935 nabyl platnosti zákon číslo 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, kde bylo uloženo provozovateli či držiteli motorového vozidla, zapsaného v registru československých motorových vozidel, uzavřít tzv. povinné ručení, byla zde zavedená franšíza 400,-Kč, do které pojišťovna škodu nehradila, nad touto hranicí se pojistník (viník) podílel spoluúčastí na škodě 10%. Tento zákon byl opakovaně novelizován. Roku 1935 vznikl také Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem který měl za úkol odškodňovat škody způsobené motorovými vozidly. Do tohoto fondu šly příspěvky z pokut majitelům nepojištěných vozidel a dotace od některých orgánů a organizací. Zákonem číslo 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných silnicích, se výhradním pojistitelem pro tento druh pojištění stala Československá pojišťovna a pojištění se změnilo na pojištění zákonné a povinné. Pojištění se tedy nesjednávalo, přestalo být pojištěním smluvním a provozem motorového vozidla automaticky vznikala povinnost platit toto pojištění. Od roku 2000 vstoupil v platnost zcela nový zákon číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla, který zrušil monopol České pojišťovny pro sjednání tohoto pojištění a tím umožnil vstup do této oblasti i jiným pojistitelům. Pojištění změnil ze zákonného na povinně smluvní ( tj. povinnost uzavřít individuální pojistnou 3 Zdroj: ČKP, 11

12 smlouvu ) a zároveň ustanovil instituci Česká kancelář pojistitelů (ČKP) 4, jako sdružení pojišťoven sjednávajících povinné ručení. Ministerstvo financí tehdy udělilo licenci 12 pojišťovnám. Odpovědnost za sjednání tohoto povinně smluvního pojištění zákon stanoví na majitele motorového vozidla provozovaného na pozemních komunikacích. Zákon stanoví krytí poměrně širokého rozsahu škod na majetku, zdraví i finančních, jež způsobí provoz konkrétního motorového vozidla třetím osobám v tomto případě poškozeným, kteří jsou z tohoto pojištění odškodněni. Z tohoto pojištění nepřísluší náhrada škody viníkovi, který je za škodu zodpovědný. Nově byla mimo jiné také zavedena definice subjektů, kterých se povinné ručení týká, a sice pojistník ( ten kdo uzavírá pojistnou smlouvu ), pojistitel ( pojišťovna, instituce, se kterou pojistník pojištění uzavírá a která poskytuje pojistnou ochranu ) a poškozený ( tj. subjekt který škodu na majetku či újmu na zdraví utrpěl ). Zpočátku byly zákonem stanovené minimální sazby pojistného, uvolnění těchto sazeb nastalo v roce Kolem roku 2007 se začínají objevovat první internetové srovnávače pojištění s možností sjednat povinné ručení on-line. Tyto srovnávače výrazně přispěli ke spuštění pozdější cenové války. Uvolnění trhu s pojištěním povinného ručení a konkurenční prostředí přineslo časem pestřejší nabídku tohoto pojištění. Po uplynutí určitého přechodového období ( do roku 2003 kdy byl tento trh ještě do jisté míry přísněji regulován ) se začala objevovat rozmanitější nabídka tohoto pojištění. Většina pojišťoven jde cestou různých volitelných připojištění k základnímu pojištění anebo rovnou zdarma přidaných benefitů např. živelní pojištění automobilu, asistenční služby, připojištění škody na čelním skle, přímá likvidace škody poškozeného vozidla přímo u jeho mateřské pojišťovny apod. Veškeré povinné ručení je v současnosti nabízeno vždy s nějakým benefitem ( alespoň jakousi formou právní ochrany klienta v případě sporů nebo alespoň nějaké formy asistence ). Pojišťovny dále provádí segmentaci klientů podle různých kritérií s ohledem na pojistně-matematické modely. Od byla také pojišťovnami zavedena evidence škodovosti klientů tzv. systém bonusů a malusů pro konkrétního klienta. Bonus je forma pozitivního záznamu o bezeškodné historii předchozího pojištění u povinného ručení. Eviduje se v měsících po které klient jezdil bez 4 Česká kancelář pojistitelů, je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dne 30. července 1999 jako, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 12

13 nehody a tedy nebylo čerpáno plnění z jeho pojištění. Za určité uběhlé období ( standardně 12 měsíců ) je klientovi přiznána sleva na pojistném. Toto bezeškodné období se eviduje a lze jej uplatnit do dalšího pojištění formou slevy na pojistném. Podobně malus naopak indikuje škodovost konkrétního klienta a působí jako protiváha bonusu. Malus tedy bonus naopak zmenšuje a tedy klientovi který svým motorovým vozidlem působí škody a je tedy z jeho pojištění čerpáno plnění, mu toto povinné ručení zdražuje. Tento systém evidence bonusů byl zpočátku veden jednotlivými pojišťovnami individuálně, bez výměny příslušných informací mezi pojišťovnami. Od 1. října 2007 začala být v ČKP ve spolupráci s členskými pojišťovnami provozována centrální evidence škodných a pojistných událostí. Zřízení této evidence je zakotveno již zákoně č. 168/1999 Sb. a tímto spuštěním provozu došlo tak k naplnění tohoto zákona. Díky této centrální databázi došlo k zpřístupnění evidence škodného průběhu pojištění klientů napříč pojišťovnami. Ve svém důsledku to potenciálně přináší možnost lépe odhalovat některé podezřelé okolnosti v souvislosti s pojištěním a pro klienty lepší komfort při uplatňování bonusových slev z předchozích smluv povinného ručení u různých pojišťoven. Pojištění povinného ručení je vůbec nejčastější druh pojištění sjednávaných v České republice, počtem sjednaných smluv i objemem předepsaného pojistného za jeden konkrétní pojistný produkt - k bylo v ČR 6,99 mil. pojištěných vozidel a za celý trh povinného ručení bylo předepsáno celkově 19,2 mld. Kč pojistného. 5 Odhaduje se, že nepojištěných vozidel je v ČR kolem , jejich počet dlouhodobě klesá ( ještě v roce 2008 se tento počet odhadoval na 200 až 300 tisíc ). 5 Zdroj: ČKP, 13

14 Legislativní vymezení Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ukládá povinnost sjednat povinné ručení každému vlastníkovi či provozovateli vozidla ( definovaného v tomto zákoně ). Z definice zákona plyne krytí škod způsobených provozem vozidla na zdraví, na majetku, a škod, které mají povahu ušlého zisku. Platnost povinného ručení je vymezena nejen na území České republiky ale i na územích dalších států Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru a dále na územích dalších států kde je platnost dána dohodou s ČKP. V ČR i v zahraničí se povinné ručení prokazuje tzv. zelenou kartou, což je mezinárodně uznávaný dokument prokazující platnost sjednaného pojištění. Ve státech, kde platnost sjednaného povinného ručení není mezinárodně ujednána je potřeba uzavřít tzv. hraniční pojištění, tj. krátkodobé pojištění odpovědnosti z provozu motorového na území daného státu, které zde standardní povinné ručení nahrazuje. Pojištěnými v tomto pojištění jsou subjekty ( osoby ), které za škodu způsobenou vozidlem odpovídají, tedy vlastník, provozovatel a řidič vozidla. Limity plnění Zákon č. 168/1999 Sb. definuje pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví ( pro každou jednotlivou škodu na zdraví ), 35 mil. Kč pro škodu na majetku ( souhrnně za celou pojistnou událost ). Pojišťovny většinou nabízí klientům výrazně vyšší limity většinou 100 mil. Kč, někdy i 200 mil. Kč. 14

15 Z povinného ručení jsou podle současného legislativního vymezení kryty tyto škody 6 : újmy vzniklé na zdraví, škody vzniklé usmrcením škody vzniklé poškozením, zničením či ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (souhrnně nazýváme věcná škoda) škody mající povahu ušlého zisku účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování výše uvedených nároků na náhradu škody Výluky z pojistné ochrany 7 : škody, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena škody, za které pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, výjimkou jsou škody vzniklé na zdraví nebo škody vzniklé usmrcením škody na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, výjimkou jsou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe škody vzniklé mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem a škody na věcech přepravovaných těmito vozidly škody vzniklé manipulací s nákladem stojícího vozidla náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče a dávek nemocenského pojištění nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena škody způsobené provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, výjimkou je pokud řidič při těchto závodech či soutěžích je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích škody vzniklé provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí 6 Převzato z: Zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 7 Převzato z: Zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 15

16 Výjimky z pojištění odpovědnosti 8 : (zákon č. 168/1999 Sb.,) Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle tohoto zákona nemá: a) řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, b) složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, c) Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce. Územní rozsah povinného ručení viz: Příloha č. 1 8 Převzato z: Zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 16

17 Aktuální stav povinného ručení Struktura trhu Nejdůležitějším ukazatelem struktury pojištění je jeho dělení na životní a neživotní pojištění. Obr. 1 Podíl ŽP a NŽP na celkovém předepsaném pojistém v ČR v % Z obrázku vyplývá, že neživotní pojištění v současné situaci převládá nad životním pojištění rozdílem 18 procenty. Tab 1. Celkový objem předepsaného pojistného v ČR, r v mld. Kč předepsané pojistné mld. Kč % celkem 116,1 100 z toho: životní pojištění 47,7 41,1 neživotní pojištění 68,4 58,9 z toho povinné ručení 19,3 16,6 zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 Povinné ručení jako součást neživotního pojištění tvoří v současné době významnou část trhu předepsaného pojistného. Jestliže celkové předepsaného pojistné v ČR za rok 2013 bylo

18 mld. Kč, pak oblast neživotního pojištění ( dále NŽP ) zaujímá celých 68,4 mld. Kč a životní pojištění ( dále ŽP ) 47,7 mld. Kč. a povinné ručení 19,3 mld. Kč. S povinným ručením logicky souvisí další důležitý produkt neživotního pojištění havarijní pojištění. Jejich podíl v neživotním pojištění ukazuje následující obrázek. a to Obr. 2 Podíl povinného ručení a havarijního pojištění na celkovém NŽP v % Tab 2. Předepsané pojistné NŽP, r v mld. Kč. předepsané pojistné mld. Kč % NŽP celkem 68,4 100 z toho pojištění automobilů celkem 33,6 49 z toho: povinné ručení 19,3 28,2 havarijní pojištění 14,3 20,9 zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok

19 Z celkového objemu předepsaného pojistného neživotního pojištění 68,4 mld. Kč připadá na pojištění automobilů celých 33,6 mld. Kč, tedy 49%, což je téměř polovina objemu NŽP. Povinné ručení je svým předepsaným pojistným 19,3 mld. Kč na trhu zdaleka nejobjemnějším pojistným produktem, jeho podíl na NŽP je 28,2%. 9 Velkému objemu předepsaného pojistného povinného ručení odpovídá i velký počet pojistných smluv. Tab. 3 Počet pojistných smluv celkem v ČR, r v mil. ks počet pojistných smluv mil. ks % celkem 26,8 100 ŽP 6,4 24,6 NŽP 20,4 76,1 z toho: povinné ručení 6,9 25,7 zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 Celkový počet pojistných smluv v ČR je 26,8 mil. ks, neživotní pojištění z celkového objemu zabírá 76,1% počtem 20,4 mil. ks. Povinné ručení, jako konkrétní pojistný produkt, je zdaleka nejrozšířenějším pojištěním s největším počtem pojistných smluv na domácím pojistném trhu. K datu 31. prosince 2013 bylo sjednáno 6,9 mil. ks pojistných smluv povinného ručení a svým relativním podílem na celkovém počtu obsahuje jednu čtvrtinu všech pojistných smluv, přesně 25,7%. 10 Pro pojišťovny je tedy z tohoto pohledu velmi výhodné mít nabídku povinného ručení ve svém portfoliu. S povinným ručením se téměř každý někdy, spíše opakovaně, potkal a nejlépe mu proto rozumí. Tento fakt nutí pojišťovny mít povinné ručení v nabídce, protože toto důvěrně známé pojištění otevírá dveře ke klientovi s nabídkou a prodejem dalších ( již třeba méně známých ) druhů pojištění. 9 Zdroj: ČAP, 10 Zdroj: ČAP, 19

20 Objem předepsaného pojistného za povinné ručení přímo souvisí s počtem pojištěných vozidel. Současně s pojištěnými vozidly se vyskytují v provozu vozidla, která nemají povinné ručení sjednáno. Obr. 3 Grafické srovnání počtu pojištěných vs. nepojištěných vozidel v mil. ks/tis. ks Číselný vývoj počtu pojištěných a nepojištěných aut ukazuje níže uvedená tabulka. Tab. 4 Množství pojištěných a nepojištěných vozidel rok počet pojištěných vozidel 6,00 6,26 6,51 6,63 6,76 6,87 6,95 v databázi ČKP ( mil. ks ) počet nepojištěných 217,53 224,65 134,67 125,68 125,35 124,30 126,55 vozidel - odhad ( tis. ks ) zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 Počet provozovaných aut v ČR setrvale v sledovaných letech narůstal. Počet nepojištěných vozidel nelze přesně zjistit, protože je spousta vozidel, která po ukončení provozování jejich majitelé prostě jenom neodhlásili z evidence nic je k tomu výrazně nemotivovalo. Takže pouhé odečtení počtu vozidel v centrální evidenci vozidel a počtu uzavřených smluv povinného ručení nedává přesné číslo, např. k bylo evidováno přihlášených vozidel ale počet smluv povinného ručení byl jen Rozdíl činil více než 854 tisíc vozidel tj. 13,5% vozidel pro která nebylo sjednáno povinné ručení tolik nepojištěných vozidel jistě na silnicích nejezdilo. Velká většina vozidel už fyzicky vůbec neexistuje. Seriózní odhady hovořily o několika málo stech tisíc vozidel, která skutečně 20

21 jezdila bez povinného ručení. Od roku 2009 ČKP začala vymáhat do garančního fondu příspěvek na nepojištěná vozidla po odpovědných osobách. To byla silná motivace pro hříšníky, aby fakticky neexistující auta formálně odhlásili z provozu. V tomto období nastal výrazný pokles těchto nepojištěných vozidel a od tohoto roku se jejich kvalifikovaný odhad snižoval až k dnešním předpokládaným cca 126 tis. vozidel. 21

22 Konkurence pojišťoven v povinném ručení Povinné ručení svým dominantním postavením na pojistném trhu ovlivnilo i samotný vývoj pojištění po roce Zákonem o pojišťovnictví č. 185/1991 se demonopolizoval pojistný trh a zahájil se proces rozvoje moderního komerčního pojišťovnictví v konkurenčním prostředí. Výjimku však tvořilo povinné ručení, které pokračovalo v monopolním postavení u České pojišťovny až do roku Celých deset let tento výjimečný produkt nesměl mít konkurenta z jiné pojišťovny než České pojišťovny. K byla byl liberalizován trh s povinným ručením a platnou licenci k poskytování tohoto pojištění roku mělo, mimo původního monopolního pojistitele České pojišťovny, ještě dalších 11 pojišťoven. Všechny měly za sebou náročnou a intenzivní kampaň, kdy se koncem předchozího roku snažili přesvědčit potenciální klienty, že jejich nabídka povinného ručení je nejlepší. Velká část klientů si povinné ručení sjednala u těchto nových pojišťoven, přestože, především v prvních letech, klientům nabízeli v podstatě identické produkty jen pod jinou značkou. České pojišťovna po prvním roce uhájila zhruba polovinu původních klientů. Nejúspěšnějšími konkurenty České pojišťovny tehdy byly Kooperativa, Allianz a Komerční pojišťovna. Kooperativě se po druhém roce podařilo dosáhnout zhruba 25% podílu na tomto novém trhu. Během let Česká pojišťovna poměrně setrvale ztrácela podíl na trhu na úkor svých konkurentů, zejména Kooperativy, která naopak postupem času svůj podíl, již pomalejším tempem, navyšovala. V současné době si Česká pojišťovna si zatím stále udržuje největší tržní podíl ale Kooperativa je se svým tržním podílem hned na druhém místě, aktuálně již s odstupem několika málo procent. Vývoj konkurence pojišťoven charakterizují následující statistiky. 22

23 Obr. 4 Podíl pojišťoven na celkovém počtu pojištěných vozidel k Tab. 5 Počet pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven k zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok Zdroj ČKP, 23

24 Záhy po liberalizaci trhu povinného ručení začalo výrazné přerozdělování tržních podílů. Z prvního grafu a tabulky je vidět, že dříve monopolní poskytovatel povinného ručení ztrácí již po dvou letech téměř polovinu svých dřívějších klientů, konkrétně z celkového počtu pojištěných vozidel ks jich měla k ve své správě Druhé pojišťovně Kooperativa se podařilo sjednat k tomuto datu pojistit ks. Třetí v pořadí se umístila pojišťovna Allianz s ks pojišťěných vozidel. 24

25 Obr. 5 Podíl pojišťoven na celkovém počtu pojištěných vozidel k Tab. 6 Počet pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven k zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 Po dalších pěti letech se tržní podíly jednotlivých pojišťoven začínají stabilizovat a již nedochází k masivním přesunu pojištění od dříve monopolního pojistitele. Česká pojišťovna v uplynulých letech dále přicházela o svůj tržní podíl ale stále je počtem pojištěných vozidel 5 12 Zdroj ČKP, 25

26 ks lídrem trhu. Druhou pozici drží pojišťovna Kooperativa s ks pojištěnými vozidly, když se jí podařilo za uplynulých pět let získat dalších více než 350 tis. smluv. Třetí místo které dříve patřilo pojišťovně Allianz nyní obsadila Česká podnikatelská pojišťovna s ks pojištěných vozidel. Allianz nyní zaujala čtvrté místo a množství pojištěných vozidel ji kleslo z ks k na ks k Obr. 6 Podíl pojišťoven na celkovém počtu pojištěných vozidel k

27 Tab. 7 Počet pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven k zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok 2013 K množství pojištěných vozidel České pojišťovně dále kleslo oproti o ks na ks přesto však stále má ve svém portfoliu nejvíce pojištěných vozidel. Na druhém místě zůstává pojišťovna Kooperativa s mírně navýšeným množstvím vozidel na ks, té za identické období přibylo přibližně 50 tis. vozidel. Česká pojišťovna si k navýšila své množství pojištěných vozidel na ks, její celkový nárůst množství je o více než 400 tis. ks. 13 Zdroj ČKP, 27

28 Obr. 7 Podíl pojišťoven na předepsaném pojistném povinného ručení k Tab. 8 k Tržní podíly pojišťoven na předepsaném pojistném povinného ručení zdroj: ČAP, výroční zpráva ČAP za rok

29 Z vývoje tržních podílů jednotlivých pojišťoven je vidět, že po uvolnění monopolu k došlo velmi rychle k odlivu klientů od původního výhradního poskytovatele povinného ručení. V současné době je již trh usazený, žádné velké přesuny tržních podílů se se nedějí. První pozici zatím s 25% na trhu udržuje Česká pojišťovna s předepsaným pojistným 4,9 mld. Kč, Kooperativa je na druhém místě s 22% s předepsaným pojistným 4,2 mld. Kč. Obě tyto pojišťovny tady se svým společným podílem 47% zaujímají téměř polovinu trhu s předepsaným pojistným 9,1 mld. Kč. Aktuálním problémem povinného ručení je však několikaletý pokles objemu předepsaného pojistného, což charakterizuje následující graf. Obr. 8 Srovnání počtu pojištěných vozidel a objemu předepsaného pojistného POV Graf znázorňuje poměrně setrvalý růst počtu motorových vozidel, které mají sjednáno povinné ručení. Zároveň je zde vidět, že celkový objem předepsaného pojistného za segment povinného ručení téměř adekvátně rostl do roku , poté následuje výrazný pokles předepsaného pojistného, což je způsobeno počínající cenovou válkou mezi pojišťovnami, kdy hlavním marketingovým nástrojem začala být cena povinného ručení. 29

30 Obr 9. Vývoj průměrného pojistného POV v Kč zdroj: ČKP Jak už z předchozího odstavce vyplývá, snižování objemu předepsaného pojistného a zvyšování množství pojištěných vozidel ve svém důsledku vede ke snižování průměrného pojistného na vozidlo které je zřejmé z obr. 9. Toto jistě uvítají klienti ale nastavený trend vede z dlouhodobého hlediska k závažným komplikacím. Zatímco od roku 2000 se průměrné pojistné mírně navyšovalo z 2 784Kč na 4 043Kč, od roku 2005, se pojistné naopak setrvale a dlouhodobě snižuje až na aktuální výši ( roku 2013 ). Tím jsme se dostali na stejnou hladinu která byla na počátku otevření trhu s povinným ručením v roce Je vidět, že průměrné pojistné začalo klesat velmi brzy po ukončení cenové regulace v roce 2004 i když růst předepsaného pojistného trval do roku Do tohoto roku byl růst předepsaného pojistného způsoben narůstajícím množstvím pojištěných vozidel. Pokračující tlak na cenu povinného ručení však obrátil trend růstu předepsaného pojistného v pokles i přes setrvalý růst množství pojištěných vozidel. Negativní důsledky pro tento pojistný produkt a v podstatě pro celý pojistný trh charakterizuje porovnání výnosů a nákladů povinného ručení. 30

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 POV 1) Rekalibrace Blackboxu V průměru bude pojistné po započtení BB vycházet výhodněji cca o 10% Klient s vysokým Bonusem a bezeškodnou historií nyní ještě

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti

Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Měření solventnosti pojistitele založené na metodě míry solventnosti Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na popis podstaty a postupu použití metody míry solventnosti jako jedné z metod měření

Více

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny.

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny. Informace o ověření platnosti stanovené maximální ceny osobní taxislužby 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy z důvodu ověření,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel. Způsoby oceňování pojištěného majetku

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel. Způsoby oceňování pojištěného majetku Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza rizik v pojištění motorových vozidel. Způsoby oceňování pojištěného majetku Zpracovali: Vladimíra Škrobáková Pavel

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více