uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You"

Transkript

1 výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

2 UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění pro soukromé i korporátní klienty. Naším cílem je dlouhodobé partnerství s našimi zákazníky v oblasti komplexního krytí jejich pojistných potřeb. Chceme pro ně vytvářet stabilní zázemí, aby se mohli bez nejistoty soustředit na to, co je pro ně v životě důležité. Rozhodující jsou přitom prvotřídní kvalita produktů a servisu, přiměřená cena, průběžná aktualizace nabídky, flexibilita a schopnost inovace. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK Předepsané pojistné / Written premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Zasloužené pojistné / Earned premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění / of which life assurance Náklady na pojistná plnění celkem / Claims incurred Total z toho náklady na pojistná plnění / of which claims paid z toho změna stavu rezervy na pojistná plnění / of which change in the provision for outstanding claims Náklady celkem / Total costs z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / of which acquisition costs z toho správní režie / of which administrative expenses Nákladovost / Cost ratio 33,3% 34,8% 32,0% 31,5% 32,1% Výše technických rezerv / Amount of technical provisions Základní kapitál / Registered capital Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Počet pojistných smluv / Number of insurance policies Hospodářský výsledek / Profit (loss) for the period

3 UNIQA is a composite insurance company providing a complete range of life and non-life insurance product types for individuals and corporate clientele. Our goal is to maintain long-term partnerships with clients and provide them with comprehensive coverage of their insurance needs. We strive to create a stable environment to help customers enjoy lifelong security and focus on what is most important for them. The key factors are top product and service quality, reasonable pricing policy, ongoing optimization of products, flexibility and ability to innovate. Obsah Contents Úvodní slovo / Introduction 2 UNIQA pojišťovna se představuje / Introducing UNIQA pojišťovna 10 Statutární orgány společnosti / Statutory bodies 20 Organizační struktura UNIQA pojišťovny / Organisational structure of UNIQA pojišťovna 22 Mateřský koncern UNIQA Group a jeho vývoj v roce 2012 / Parent UNIQA Group and its development in Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti / Report of the Board of Directors on Company business operations 30 Výhled pro rok 2013 / Outlook for Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce 2012 / Report on relations between controlling and controlled entities and related parties in Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. / Statement of the Board of Directors of UNIQA pojišťovna, a.s. 74 Zpráva dozorčí rady / Report of the Supervisory Board 76 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. / Independent Auditor s Report to the Shareholders of UNIQA pojišťovna, a.s. 78 Účetní závěrka / Financial Statements 84 Příloha účetní závěrky / Notes to the financial statements 96 Adresy UNIQA / UNIQA contact information 160

4 2 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo Vážení klienti, obchodní přátelé, akcionáři a kolegové, loňský rok nepřinesl v odvětví pojišťovnictví oživení a vývoj v něm tak prakticky kopíroval celkovou hospodářskou situaci České republiky. Evropský kontinent stále hledá recept na obnovení stability a růstu, což se negativně promítá i do naší silně otevřené ekonomiky. Také Česká republika musí řešit s ohledem na budoucí prosperitu otázku zadlužení, což se projevuje ve formě různých nekončících úspor veřejných prostředků i dalším přiznaným či skrytým zdaněním. Nepopulární opatření nepřejí spotřebě domácností a naopak motivují veřejnost k dalším úsporám a odkládání investičních rozhodnutí. Vláda se zaklíná potřebou šetřit, ale není schopna jasně říci, na co se strategicky zaměří a do čeho naopak hodlá investovat. Chatrně připravená, nedostatečně propagovaná a neustále z různých stran torpédovaná penzijní reforma dále odhalila nejednotnost politické scény a nemožnost prosadit zásadní kroky. Ani v oblasti zdravotní reformy nebylo dosaženo žádného pokroku. I to přispívá k tomu, že občané ztrácí důvěru a přehled. Pojišťovnictví v České republice se sice může chlubit dlouhodobou stabilitou a spolehlivostí, ale nechuť obyvatelstva utrácet se projevuje i tady. V loňském roce jsme byli už druhý rok po sobě konfrontováni se stagnací a v některých segmentech i s poklesem předepsaného pojistného. Produkt jednorázového životního pojištění, do předloňska hlavní nositel růstu, byl loni méně poptáván a poklesl meziročně o další více než 3 procenta. V neživotních odvětvích se negativně projevil pokles pojistného v povinném ručení a havarijním pojištění. V druhé polovině roku 2012 začaly pojišťovny v povinném ručení postupně ceny navyšovat, ale k celkovému zotavení segmentu povede ještě dlouhá cesta. Navíc se začátkem tohoto roku vrátil znovu do hry již mnohokrát v minulosti odmítnutý návrh na další odvody na záchranný systém z pojistného za povinné ručení. Příznivý byl naopak trend u běžně placeného životního pojištění, které měřeno předepsaným pojistným posílilo meziročně o více než 2 procenta. Pozitivně se tak projevila zejména zvýšená poptávka žen po krytí životních rizik, kterou před koncem roku 2012 způsobilo zavedení nového pravidla jednotných sazeb pro muže a ženy. Tato Bruselem vnucená a pojistně technicky zcela neopodstatněná úprava výrazně zdražila životní pojištění ženám, a ty využily hojně poslední možnosti sjednat si pojištění za výhodnější cenu před termínem zavedení unisexu. Současně je ale třeba konstatovat, že přes výrazný příliv klientek loni celkový počet pojistných smluv na životní pojištění klesl o 1,4 procenta. Za o to větší úspěch lze považovat skutečnost, že v kontextu všeobecně nepříznivých podmínek dokázala UNIQA pojišťovna růst vysoko nad tržním průměrem. Předepsané pojistné vzrostlo podle metodiky České asociace pojišťoven o 3,4 procenta. Rostli jsme jak v neživotním pojištění, tak i v běžně placeném životním pojištění. Díky absenci přírodních katastrof a velkých škod bylo možné udržet mimořádně příznivou škodovost. Naše společnost vytvořila historicky druhý nejvyšší hospodářský výsledek. Přiblížili jsme se k hranici sedmi set tisíců pojistných smluv.

5 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Introduction Dear customers, business friends, shareholders and colleagues, Last year did not bring recovery in the insurance industry. The sector development thus reflected the overall economic conditions in the Czech Republic. The European continent keeps seeking a remedy for renewal of stability and growth, which has a negative impact on our strongly open economy. With regard to future prosperity, the Czech Republic also has to tackle the country s indebtedness. These efforts result in never-ending cuts to public funding and new admitted or hidden taxation. The unpopular measures do not boost household consumption, on the opposite, they motivate the public to save more and postpone investment decisions. The government proclaims the need to reduce expenditures, but it is unable to clearly define its strategic goals and investment projects. The poorly prepared, insufficiently promoted and heavily and consistently torpedoed pension reform exposed the lack of political consensus and impossibility to enforce critical measures. No progress has been made in the implementation of the healthcare reform. All this further undermines the trust of the people and their grasp of the situation. Although the insurance industry in the Czech Republic can boast long-standing stability and reliability, the reluctance of consumers to spend is impacting the sector as well. In 2012, for the second consecutive year, we were faced with stagnation and in some segments even a decline in premiums written. Demand for single-premium life assurance, the key growth driver until 2011, fell by another 3% year-on-year. In the non-life segment, motor third-party liability insurance and motor damage insurance generated a lower volume of premiums. In the second half of 2012, insurance companies started raising the rates of motor third-party liability insurance, but we still have a long road ahead to the full recovery of the entire segment. In addition, a proposal for the imposition of another levy on motor third-party liability insurance to finance the rescue system, which was rejected several times in the past, has been back on the table since the beginning of Conversely, recurrent-premium life assurance products saw a favourable trend. The volume of premium written rose by more than 2% year-on-year. Another positive factor was increased demand by women for coverage of life risks at the end of the year, stemming from the impending implementation of equal rates for men and women. This Brussels-imposed, quite unjustified change in terms of actuarial and technical aspects, made life assurance considerably more expensive for women. For this reason, many women took the opportunity to take out life assurance at lower rates prior to the implementation of the unisex rates. Nonetheless, in spite of the influx of female customers, the number of life assurance policies dropped by 1.4% in The more impressive is the fact that in the context of adverse conditions UNIQA s growth rate significantly surpassed the average market growth. According to Czech Insurance Association methodology, premiums written increased by 3.4%. Growth was recorded both in the non-life insurance segment and in recurrent-premium life assurance. The absence of natural disasters and large losses helped retain an exceptionally low loss rate. The Company posted the second highest profit in its history. The number of policies climbed to almost seven hundred thousand.

6 4 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hlavní událostí loňského roku bylo pro UNIQA pojišťovnu navázání strategické spolupráce s DIRECT Pojišťovnou, která v polovině roku ohlásila postupné stažení z českého pojistného trhu. Během několika týdnů jsme dokázali nabídnout vedení společnosti vyvážený a rozumný koncept, podle něhož mohou zákazníci DIRECT při výročí smlouvy přejít bez komplikací do naší pojišťovny za srovnatelných podmínek, jaké měli doposud. Pro UNIQA se tak otevřel potenciál k získání několika desítek tisíc dalších klientů. Od listopadu 2012 jsme převzali od DIRECT rovněž likvidaci všech škod. Výsledkem postupného procesu byl rovněž vznik druhého call centra v Praze, které se nyní soustředí hlavně na bezproblémový přechod klientů DIRECT k nám, na obchodní a retenční aktivity. Již první měsíce fungování ukázaly, že jde o perspektivní doplňkový obchodní kanál, jenž nám bude po náběhové fázi generovat desítky milionů korun na pojistném ročně. Loňský rok přinesl UNIQA ve vzájemném poměřování pojišťoven řadu úspěchů a ocenění. Čelní místa v tradičním hodnocení ze strany makléřů Pojišťovna roku, v soutěžích Zlatá koruna nebo Zlatý měšec a získání titulu národního finalisty v mezinárodní soutěži European Business Awards dokládají, že UNIQA je silným hráčem se stále vyššími ambicemi. Osobně mne velmi potěšilo i mé vítězství v kategorii Pojišťovák roku v hlasování dvaceti generálních ředitelů největších českých pojišťoven (v soutěži Banka roku). Vnímám ho jako ocenění výsledků celé naší společnosti a všech, kteří za našimi úspěchy stojí. Důležitým barometrem pro nás zůstává každoroční výzkum zákaznické spokojenosti. V listopadu 2012 bylo s UNIQA pojišťovnou spokojeno 96 % oslovených klientů a 84 % respondentů by UNIQA doporučilo svým blízkým, přátelům a známým. Nechceme se spokojit jen s tím, čeho jsme zatím dosáhli. Naším cílem je dlouhodobá aktivita na českém pojistném trhu a posilování našeho tržního podílu. V rámci celokoncernové evropské prorůstové vize UNIQA 2.0 do roku 2020 chceme i v České republice přispět k upevnění pozice naší skupiny. V souvislosti s tím jsme vypracovali naši lokální strategii růstu do konce roku Bylo vytyčeno několik konkrétních rozvojových projektů, jejichž prostřednictvím chceme vedle zachování dosavadního dynamického organického růstu získat dodatečný potenciál. Na konci roku 2015 bychom tak chtěli dosáhnout 7% podílu v neživotním pojištění a 3% podílu v běžně placeném životním pojištění.

7 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT The key event of last year was establishing strategic cooperation between UNIQA pojišťovna and DIRECT Pojišťovna. In mid-2012 the latter announced its gradual withdrawal from the Czech insurance market. Within several weeks we were able to offer DIRECT management a balanced and reasonable strategy allowing DIRECT s customers to transfer on the one-year mark of their policy to our insurance company without any inconvenience, under conditions comparable to their previous terms of contract. This cooperation opened up an opportunity for UNIQA to acquire tens of thousands of clients. As of November 2012, we also took over from DIRECT loss adjustment arising from all claims. The gradual transfer of DIRECT s business resulted in building another call centre in Prague, which focuses primarily on the smooth transition of DIRECT s customers to our Company and also on business and retention activities. The first months of the centre s operation showed that it can serve as an efficient supplementary business channel and, after it is put in full operation, will generate tens of millions of crowns in premium annually. In mutual competition among insurers, UNIQA scored a number of successes and awards last year. Top awards won in the traditional competition Insurer of the Year judged by brokers, in the Zlatá koruna and Zlatý měšec contests, and the National Finalist title won in the international competition European Business Awards are evidence that UNIQA is a strong player with rising ambitions. Personally, I was very pleased by having been voted the winner of the Insurance Manager of the Year category by twenty CEOs of the largest Czech insurance companies (in the Bank of the Year competition). I consider the award an appreciation of the results of the entire Company and all who contributed to our success. The annual survey of customer satisfaction is an important barometer for us. In November 2012, 96% of respondents were satisfied with UNIQA s services and 84% would recommend UNIQA to their loved ones, friends and acquaintances. Our achievements do not make us rest on laurels. Our goal is long-term activity in the Czech insurance market and increased market share. As part of the Group-wide European pro-growth vision UNIQA 2.0 by 2020, we in the Czech Republic want to contribute to fostering the Group position. To facilitate that, we have devised a local growth strategy by We have prepared several specific development projects with the aim to sustain our dynamic and organic growth and increase our potential. Our target is a 7% market share in non-life insurance and a 3% market share in recurrent-premium life assurance by the end of 2015.

8 6 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení přátelé UNIQA pojišťovny, v polovině letošního roku oslavíme dvacáté výročí aktivit naší pojišťovny na českém trhu. Naše společnost, tehdy ještě Česko-rakouská pojišťovna, byla v roce 1993 jedním ze základních kamenů dnešního silného koncernu působícího na dvaceti trzích Evropy. Jsem velmi rád, že dodnes potkávám mezi našimi současnými zaměstnanci pamětníky tehdejší skutečně pionýrské doby založení nové pojišťovny na zelené louce. Jejich vizi, sebedůvěře a neskutečnému elánu vděčíme dodnes za to, kam jsme se za ta léta dostali. Personální politika, vytváření aktivních pracovních týmů a navazování i udržování dobrých vztahů s klienty a obchodními partnery jsou pro mne nejdůležitějšími oblastmi, kterým hodlám v zájmu budoucí prosperity a korektního fungování UNIQA pojišťovny věnovat svoji energii i do budoucna. Jsem přesvědčen, že mám okolo sebe dostatek kvalifikovaných a lidsky slušných kolegyň a kolegů, s nimiž se mi to bude i nadále dařit. Dovolte mi poděkovat na tomto místě Vám všem, kteří se podílíte na naší práci a vytváříte pro nás potřebné zázemí. Chci Vás požádat o aktivní nasazení i v roce letošním. Věřím, že společně napíšeme další úspěšnou kapitolu v historii naší pojišťovny jako stabilní a dynamické součásti českého pojistného trhu. Ing. Martin Žáček, CSc. předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovny

9 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Dear friends of UNIQA pojišťovna, Halfway into this year we will celebrate the twentieth anniversary of UNIQA s operations in the Czech market. In 1993 our Company, then under the name Česko-rakouská pojišťovna, became one of the cornerstones of what is today a strong Group operating on twenty European markets. I am lucky to be able to encounter among our staff the witnesses of that pioneer era when the Company was founded on a green field. It was their vision, self-confidence and enormous zeal that helped UNIQA become so successful over the years and we are grateful to them. I consider human resources policy, creating active work teams and establishing and maintaining good relations with customers and business partners the priorities that I will focus on to ensure future prosperity and fair business practices of UNIQA pojišťovna. I am convinced that there are enough skilled and honest staff members who will support my endeavours and make them successful in the years to come. I would like to extend my thank you to all of you who contribute to our work and back our efforts. I want to ask you to keep up the good work this year. I believe that together we will write another successful chapter in the history of our Company as a stable and dynamic player on the Czech insurance market. Martin Žáček Chairman of the Board of Directors and CEO of UNIQA pojišťovna

10

11 20 let na trhu Již dvacet let naše pojišťovna působí na českém trhu toto významné výročí oslavíme v polovině roku V roce 1993 byla naše společnost založena pod názvem Česko-rakouská pojišťovna, která se v roce 2001 přejmenovala na UNIQA pojišťovnu. Změna se týkala většiny dceřiných společností v koncernu a souvisela s celoevropským vývojem a vstupem ČR do EU. Po celou dobu své existence patří UNIQA pojišťovna mezi 10 nejsilnějších hráčů v České republice. 20 years on the market UNIQA has been operating on the Czech market for twenty years we will celebrate this anniversary in mid The Company was founded in 1993 under the name Českorakouská pojišťovna, which was renamed to UNIQA pojišťovna in The change affected most Group subsidiaries, relating to the Europe-wide development and the accession of the Czech Republic to the EU. Throughout its existence, UNIQA has ranked among ten leading players in the Czech Republic.

12 10 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 UNIQA pojišťovna se představuje UNIQA pojišťovna, založená v roce 1993, oslaví letos dvacet let své činnosti na českém pojistném trhu. V době svého zřízení byla jedním z prvních základních kamenů dnešního evropského pojišťovacího koncernu UNIQA Group s aktivitami na dvaceti trzích celého kontinentu. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (pod svým tehdejším jménem Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií jednotné prezentace společností skupiny byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovnu, a.s. (dále také jen UNIQA). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR (dále jen MF ) uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. S účinností od 21. ledna 2013 byla UNIQA pojišťovně rozšířena licence o zprostředkování jiných finančních služeb jako činnosti související s pojišťovací činností, a to zejména pro účely prodeje II. pilíře důchodového spoření. UNIQA byla pro účely získání uvedené licence registrována jakožto investiční zprostředkovatel s účinností od 17. prosince UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Aktuální pozice na českém pojistném trhu Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouská pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Společnost nepřetržitě celou dobu dynamicky roste, zpravidla nad průměrem tržního tempa. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna s kompletním portfoliem produktů pro všechny pojistné potřeby. Ke konci roku 2012 patřila UNIQA pojišťovně osmá příčka na trhu a tržní podíl ve výši 4,6 %. Podle metodiky vykazování výsledků společností sdružených v České asociaci pojišťoven (APE vykázání předpisu jednorázového životního pojistného jednou desetinou; oddělení statistiky zákonného nesmluvního pojistného, bez pojistného postoupeného členům ČAP) dosáhla UNIQA pojišťovna růstu předepsaného pojistného o 3,4 %, zatímco trh celkově stagnoval. Celkový objem předepsaného pojistného podle APE činil 5,332 miliardy korun (skutečný předpis pojistného byl 5,563 miliardy korun). Silnější pozici měla UNIQA i nadále v neživotním pojištění tržní podíl vzrostl na 6,1 % (sedmé místo; oproti předchozímu roku zlepšení o 0,3 %). V životním pojištění činil podíl 2,5 % (dvanácté místo na trhu).

13 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT Introducing UNIQA pojišťovna UNIQA pojišťovna, established in 1993, is marking the twentieth anniversary of its operation on the Czech insurance market this year. At the time of its founding it became one of the first cornerstones of what is today UNIQA Group active in some twenty markets across Europe. The Company was entered in the Commercial Register on 28 May 1993 (under its then name Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). In line with the Group strategy of presenting a uniform image of its branches, on 18 June 2001 the insurance company was renamed to UNIQA pojišťovna, a.s. (hereinafter UNIQA ). UNIQA was awarded a licence to conduct business in financial services on 23 April Pursuant to Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, UNIQA was subject to the re-licensing process completed within the statutory time limit, and was awarded a licence by the Ministry of Finance of the Czech Republic (hereinafter MF ) on 7 February 2002 to conduct business in insurance, reinsurance and related services. On 29 November 2004, the foregoing licence was expanded to include educational activities for insurance brokers and independent loss adjusters. On 12 July 2005, the licence to provide facultative reinsurance was extended to include additional insurance segments. In the second half of 2005, the Company was granted approval to expand insurance services to Poland, Hungary and Slovakia, based on the freedom to temporarily provide services. As of 21 January 2013, UNIQA pojišťovna s licence has been expanded to include brokering other financial services as insurance-related activity, particularly for the purpose of the sale of second-pillar pension contributions. In order to obtain the foregoing licence, UNIQA was registered as an investment intermediary, effective as of 17 December UNIQA pojišťovna is a composite insurance company offering a broad range of life and nonlife insurance products for individuals, entrepreneurs and businesses. Position ON the Czech insurance market Throughout its presence on the Czech market, UNIQA (and its predecessor, Česko-rakouská pojišťovna, until 2001) has ranked among ten leading players. The Company has continued to grow organically and at a dynamic pace. The insurance firm, which in the first several years offered only property coverage, has evolved into a versatile insurer with a complete portfolio of products covering all insurance needs. At the end of 2012, UNIQA ranked eighth in the insurance market with a 4.6% market share. According to methodology of reporting financial results by Czech Insurance Association members (APE reporting single-premium life assurance figures as one tenth; separation of statutory non-contractual premium statistics, without outward ČAP members premiums) UNIQA recorded overall growth of 3.4%, even though the insurance market stagnated. The total volume of premiums written amounted to CZK billion, according to APE (actual premiums written totalled CZK billion). The Company retained the stronger position in the non-life insurance segment, where the market share rose to 6.1% (7 th place, up 0.3% year-on-year). The market share in the life assurance segment accounted for 2.5% (12 th place).

14 12 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zisk před zdaněním za rok 2012 činil 405,5 milionu korun (2011: 206,9 mil. Kč). Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International Versicherungs-Holding AG. Základní kapitál k činil 500 milionů Kč, vlastní kapitál vzrostl na milionů Kč (meziročně +15,1 %). Svým klientům byla loni UNIQA pojišťovna k dispozici na téměř 160 místech po celé České republice, a to díky systematickému rozšiřování obchodních pracovišť v místech s obchodním potenciálem i dalšímu přírůstku počtu generálních agentur jako malých, zpravidla rodinných pojišťoven pod značkou UNIQA. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu a na internetu nebo na obchodních místech finanční skupiny Raiffeisen. K dispozici je informační zákaznické call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody ze všech oblastí pojištění. I loni byly v této oblasti péče o klienty investovány další prostředky, když v druhé polovině roku zahájilo svoji činnost v Praze paralelní obchodní call centrum zaměřené jak na prodej pojištění, tak na retenční činnost. Zákazníkům UNIQA na cestách autem a při pobytu v zahraničí je k dispozici na telefonu kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a poradit nebo zasáhnout přímo na místě. Na jaře 2013 byly doplněny i asistenční služby pro domácnost. Poslání, hodnoty a pravidla UNIQA Naší snahou je vytvářet pro naše zákazníky spolehlivé a stabilní zázemí všestranné pojistné péče, aby se mohli v klidu soustředit na to, co je pro každého z nich v jejich životě důležité. Naše chování pracovníků UNIQA navzájem i ve vztahu ke klientům je založeno na čtyřech korporátních hodnotách, které byly v průběhu roku 2012 aktualizovány v rámci nové koncernové strategie Brand 2.0: Jako zaměstnanci UNIQA pojišťovny se podílíme na budování přední pojišťovací skupiny v regionu Střední Evropy. V praxi aplikujeme mezinárodní know-how v našich lokálních podmínkách. Jsme evropská pojišťovna s důrazem na potřeby českých klientů. Zajímáme se o lidi. MOTIVUJEME. Zajímáme se o naše zákazníky stejně jako o své kolegy. Známe je a chápeme jejich potřeby. Dle toho motivujeme a podporujeme naše kolegy v týmové spolupráci. Neustále se rozvíjíme. UTVÁŘÍME. Jsme proaktivní a zavádíme standardy v pojistném sektoru pomocí nových inteligentních řešení. Tím využíváme našich silných stránek a jsme připraveni učit se a růst. Jednáme čestně. JSME OTEVŘENÍ. Naše spolupráce v rámci pojišťovny i s jinými stranami je transparentní a otevřená. Poskytujeme spolehlivé služby, neboť ctíme naše zákazníky i kolegy a důvěřujeme jim. Nemáme žádnou skrytou agendu. Jdeme za našimi cíli. JSME VÝKONNÍ. Naším hlavním cílem jako zástupců UNIQA pojišťovny je být vždy mezi nejlepšími. Poskytujeme našim zákazníkům špičkové služby. Vždy dodržujeme naše sliby.

15 UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. ANNUAL REPORT The Company posted a profit before taxes of million for 2012 (2011: CZK million). Since its inception, UNIQA pojišťovna has been backed by the stable financial support, know-how and experience of its Austrian sole shareholder, UNIQA International Versicherungs- Holding, GmbH. At 31 December 2012, the Company s registered capital amounted to CZK 500 million; equity increased by 15.1% year-on-year to CZK 1,530 million. In 2012, UNIQA pojišťovna served its clients in nearly 160 locations across the Czech Republic, primarily due to continuous expansion of UNIQA s sales centres to places with business potential and dynamic growth in the number of general agencies, providing services as small, mostly family-type insurance firms under the UNIQA brand. Some types of insurance may be also taken out via telephone or the internet or in sales centres of the Raiffeisen Group. UNIQA s call centre handles all queries and records claims related to all types of insurance. In 2012 the Company again made an investment into this area of customer care when another call centre was opened in Prague in the second half of the year with the aim to ensure insurance sales and retention activity. Travellers and clients driving or staying abroad may take advantage of highquality assistance services prepared to assess any emergency and arrange effective assistance or intervention. In the spring of 2013, assistance services were extended to households. UNIQA s mission, values and rules UNIQA is committed to creating a reliable and stable environment and provide comprehensive insurance customer care to help clients enjoy lifelong security and focus on what is most important for them. UNIQA s staff conduct and engagement with our customers is based on four corporate values that were updated in 2012 in line with the new Group strategy Brand 2.0: As employees of UNIQA pojišťovna we contribute to building a leading insurance group in the Central European region. We apply international know-how in our local conditions. We are a European insurer with a focus on Czech customer needs. We are dedicated to people. We Inspire. We are committed to both our customers and our colleagues. We know and understand their needs. We inspire and support our colleagues in team work. We continuously develop. We Shape. We are proactive and our new and intelligent solutions make us a pioneer in the industry. We are resolute in fostering our strengths and are ready to learn and to grow on a continuous basis. We are honest and direct. We Are Straightforward. We deal with our customers, colleagues and other parties in a transparent and straightforward manner. We provide reliable services because we are committed to our customers and colleagues and we trust them. We have no hidden agenda. We want to succeed. We Deliver. As representatives of UNIQA pojišťovna we seek to be among the best. We deliver a top performance for our customers. We deliver on our promises.

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Předepsané pojistné / Written premium 4 693 401 4 378 188 3 783

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na BUDOUCNOST. Think FUTURE.

UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na BUDOUCNOST. Think FUTURE. Výroční zpráva 2016 ANNUAL REPORT UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na BUDOUCNOST. Think FUTURE. UNIQA je univerzální pojišťovnou s kompletní paletou životního a neživotního pojištění pro privátní i korporátní

Více

UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na to, že život je plný šancí. Think THE LIFE is full of opportunities.

UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na to, že život je plný šancí. Think THE LIFE is full of opportunities. Výroční zpráva 2015 ANNUAL REPORT UNIQA pojišťovna, a.s. Myslete na to, že život je plný šancí. Think THE LIFE is full of opportunities. UNIQA je univerzální pojišťovnou s kompletní paletou životního a

Více

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010 19. výroční valná hromada Vídeň, 29. června 2010 20 let ve střední a východní Evropě Klíčové kroky od roku 1990 do dnešní doby V.I.G. v roce 1990 Vedoucí postavení v Rakousku jako základ pro mezinárodní

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU Solutions for Demanding Business ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU ITAPA 2012 Michal Polehňa Říjen 2012 AGENDA Asseco Central Europe Základní registry Registr práv a povinností Registr osob

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Č. 16/2010 19. srpna 2010 Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2010: Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) navzdory rozsáhlým škodám v důsledku živelných pohrom

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize UEFA Euro 2016 10/6 10/7/2016 Basic information term: 10/6 10/7/2016 country: France venues: Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint- Denis, Saint-Etienne, Toulouse mascot: Super Victor

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více