UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova, 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova, 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Vyučuje se jako povinný předmět ve všech ročnících 1. stupně v počtu 7 hodin ročník 1 hodina týdně, ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Je možno využít odborné pracovny. Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Kompetence k učení Vedení žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby zprostředkování pohledu na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných a hudebních technik Kompetence k řešení problémů otevírání před žáky možnosti volby vhodných výtvarných a hudebních vyjadřovacích prostředků, kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě. Kompetence komunikativní Otvírání před žáky možností přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání, rozvoj dovedností důležitých pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla.

2 Kompetence sociální a personální Předkládání dostatečného množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém prostředí poskytování prostoru pro osobité výtvarné projevy žáků. Kompetence občanské Seznamování žáků s významnými výtvarnými díly a jejich autory vytváření potřeby návštěv výstav výtvarných prací podchycování individuálního zájmu žáků o kulturní dění a jeho podpora. Kompetence pracovní Osvojování výtvarných technik a nástrojů. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů. OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika, můj vztah ke mně samému, moje učení, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí. OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích Sociální rozvoj OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/ třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech. OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci. Morální rozvoj OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

3 VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá: život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy. EV EV 1 EV 2 EV 4 MV MV 5 MV 6 MV 7 VDO1 Environmentální výchova Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, moře a tropický deštný les, lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy), kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Lidské aktivity a problémy životního prostředí: zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině, dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví. Mediální výchova Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na každodenní život,role medií v každodenním životě jednotlivce vliv médií na uspořádání dne, rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování. Tvorba mediálního sdělení: tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizní či internetové médium. Práce v realizačním týmu: redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média, utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce týmu, faktory ovlivňující práci v týmu Občanská společnost a škola škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; MKV1 Kulturní diference jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; MKV2 Lidské vztahy právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci MKV3 Etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku MKV4 Multikulturalita multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti

4 ročník celkem Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období 1. ročník Počet hodin : 33 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

5 Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 1. rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 2. v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 3. vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 4. interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 5. na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu v 1. ročníku směřuje k: chápání uměleckého procesu jako způsobu poznání a komunikace získávání schopnosti přistupovat k uměleckému procesu v jeho celistvosti osobní účasti v uměleckém procesu chápání významu umění pro vlastní vnímání,cítění,poznávání,vyjadřování a komunikaci využití různorodých uměleckých vyjadřovacích prostředků Dílčí výstupy - OV5 probuzení chuti a odvahy vytvářet vizuálně obrazná vyjádření vycházející z vlastních pocitů a zážitků prostřednictvím vlastní tvorby - OV3 hledání a nacházení účinných vyjadřovacích prostředků, různých variant řešení a vhodných způsobů Nabídka okruhů, forem a technik práce tato nabídka je pouze orientační a každý z vyučujících si ji může upravit podle svých představ Každoroční projekty školy: Vánoční jarmark, Den Země, Den dětí PODZIM - zážitky z prázdnin Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova - pomáhá hledat každému žákovi jeho vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i dalším lidem, pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému - vede k chápání umění jako prostředku

6 prezentace pro vyjádření svých vjemů, dojmů, myšlenek, představ, pocitů poskytnutím dostatečného prostoru pro své osobité vyjádření těchto kvalit s respektování svého jedinečného a nezastupitelného vyjádření - OV2 pojmenovávání jednotlivých vizuálně obrazných kvalit, jako je linie, tvar, objem, barevná kvalita aj. a jejich vztahů, jako je podobnost, kontrast, rytmus, struktura aj. vzniklé interakcí s okolním prostředím, kterými žák vyjadřuje zkušenost z vlastního vnímání a představ jejíž využívání vede k vlastním originálním výsledkům - OV4 uvědomování si sama sebe jako svobodného jedince prostřednictvím volby, kreativní činnosti a komunikací s uměleckým dílem - OV3 rozvoji vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivosti, fantazii, intuici, invenci a tím k obohacování emocionálního života jedince a kultivovanosti jeho projevů - OV3 pochopení procesu tvorby uměleckého díla jako způsobu hledání, nalézání a vyjádření vztahu člověka k okolnímu světu - OV4 využívání specifického jazyka umění jako prostředku subjektivní výpovědi o vztahu člověka k vnějšímu a vnitřnímu světu - OV5 seznámení s různými formami neverbální komunikace (obrazové, zvukové, gestické) a - podzim v lese, na poli, na zahradě, u vody - barvy podzimu, listí, květiny - podzimní nálady - podzimní počasí, podzimní vítr, prší, první sníh - odlet ptáků - pouštění draků - práce na poli, v zahradě - ovoce, zelenina, sklizeň na polích, v zahradách - pavoučí síť (babí léto) (práce s přírodním materiálem, koláže z listů, z mechu, semen, suchých plodů, koláže z těstovin, koření, mušlí apod., otisky listů, prostorové práce v přírodě i ve třídě) ZIMA - Mikuláš, čert - vánoční přání, novoročenky - co si přeji pod stromeček, co jsem dostal pod stromeček - Vánoce u nás doma - zimní sporty - stavění sněhuláka - ptáci a zvířata v zimě - co dělá les v zimě, stromy pod sněhovou peřinou - rampouchy na střeše - co umí mráz (maluje na sklo) - jak vypadá sněhová vločka, - karneval, karnevalová maska - portrét spolužáka, sourozenců, rodičů - co umí ruka, noha - já a moje tělo - moje nejmilejší hračka JARO, LÉTO komunikace vnímání mimouměleckého estetična (estetiky mezilidských vztahů) - vede k objevování sebe a okolního světa, k cítění prostoru, rytmu a pohybu - vede k sebepoznání, já, moje postoje a hodnoty, moje chování k ostatním lidem, k stanovení si osobních cílů,k dosažení cílů, k organizace a plánování, kvůli, seberegulaci a sebeovládání, k dobré organizaci času (rozumovému zpracování problému, uvolnění - relaxaci, efektivní komunikaci apod.) - umožňuje získávání základních sociálních dovedností při řešení složitých situací a společných problémů (konfliktů), zvládání zátěžových situací - učí toleranci a pohledu na svět očima druhých, (umět vyslechnout a přijmout názor druhých, umět prosadit svůj názor) - učí pravidlům vzájemné komunikace, komunikace v různých situacích, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, analýze vlastních i cizích postojů a hodnot - vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, jejich názorů, přístupů k řešení problémů - připravuje na řešení problémů, rozhodování se a převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí - napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů jednání Výchova demokratického občana - učí angažovanému přístupu

7 k možnostem jejich vzájemného provázání - OV3 uvědomování si souvislosti zrakového vnímání a vnímání jinými smysly - OV5 rozvíjení schopností obohacovat práci skupiny o hledání různých variant řešení a nalézání originálních způsobů řešení v tvořivých činnostech - OV2 využívání různorodých vyjadřovacích technik a prostředků včetně nejnovějších technologií - OV4 zamýšlení se nad hodnotami které umění a kultura přinášejí, k uvědomování si důležitosti jejich zachování pro duchovní kontinuitu lidského společenství - OV1 uvědomování si podobností, shodností a odlišností jednotlivých kultur a vytváření tolerantních postojů prostřednictvím vzájemné konfrontace uměleckého díla se subjektivními vjemy, pocity, prožitky a představami každého jedince - OV5 chápání významu estetiky pracovního prostředí a pocitu potřeby účastnit se na jeho spoluvytváření - OV4 nazírání a hodnocení lidské činnosti a jejích produktů z estetického hlediska OV 1, OV 2, OV 3, OV 4, OV 5 - co všechno musí dělat jaro - jarní květiny - rozkvetlé stromy - velikonoční kraslice - změny v přírodě - domácí zvířata a jejich mláďata - volně žijící živočichové - koloběh vody v přírodě, voda kolem nás - doprava u nás ve městě - jak jezdím na kole, - dopravní značky - naše město, její okolí - třídění odpadů, ochrana přírody - jak se chovat v přírodě - přírodniny kolem nás - moje rodina - jak si hrajeme, jak si hrají a žijí děti v jiných částech světa - ilustrátoři a malíři práce s literaturou - ilustrace pohádky, básně, článku - zážitky z výletů (ZOO, hrady, zámky) - co nosím na sobě - kam pojedu o prázdninách Ochrana člověka za mimořádných situací, dopravní tématika FORMY PRÁCE - dlouhodobé a krátkodobé projekty - individuální práce, kolektivní práce - práce v terénu - práce na plakátu - vytváření ilustrací - pohlednice TECHNIKY PRÁCE k druhým, k okolnímu prostředí, k problémům světa ve kterém žijeme - rozvíjí schopnost komunikovat na základě dovednosti kritického myšlení, naslouchat názoru druhého - rozvíjí umění participovat na rozhodnutí celku s vědomím vlastní odpovědnosti za toto rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků - rozvíjí komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti - vede k prohlubování empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování - vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení, rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku - vede k sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti, k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu - vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy - napomáhá k porozumění vlivu kulturních, globálních problémů a jejich vzájemných souvislostí kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života

8 Kresba - kresba tužkou, kresba rudkou, perokresba, kresba dřívkem, kresba štětcem, kresba fixy, kresba špejlí Malba - malba temperou, malba akvarelem, výtvarné uplatnění pastelu, mastné pastely Grafika - rytá kresba, odkrývaná technika na voskovém podkladu, - kreslený monotyp (protisk), hra s otisky, počítačová grafika Plastická a prostorová tvorba - papír, jiné plošné materiály, materiály lineárního charakteru, prostorové hry se stavebnicovými prvky, průmyslové odpady, přírodní prvky, plastelína Soudobé výtvarné postupy - nové nástroje, soudobé výtvarné materiály, netradiční výtvarné postupy, DALŠÍ NÁMĚTY ZPRACOVÁNÍ Neobvyklá setkání s barvou - náhodné otisky materiálu (víčka, látky, muchlaný papír aj.) - stříkání barev rozprašovačem, přes šablonu, síťovinu, případně výřez do pasparty - rozmývání barvy - pastózní malba (neředěná tempera) - roztírání pastelu Obrázky pocitů a nálad - zakletá krajina - koláž - krajina ve snu zapouštění do mokrého podkladu (i muchlaný papír) - strach, kouzelná ryba, nálady - přetisk - na základě hudebního prožitku ztvárnění toho, co slyším, pláč, ukolébavka aj. - rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech, pomáhá překonávat stereotypy a předsudky, podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám a utváří pozitivní postoje k jinakosti a rozmanitosti a kulturní rozmanitosti Multikulturní výchova - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých - přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné - napomáhá žákům uvědomovat si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí - rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národností, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin - učí vnímat odlišnosti jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu - rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie, učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i

9 Barva - světlo x stín (slunce, odraz světla, požár) - barevný kruh (tóny barev) - teplé a studené barvy - mísení barev - barvy ročních období - sny - otisk rukou - portrét ve třech barvách - barvy duhy Napětí a klid - sám v lese - prales - stmívání - smutek v krajině - zátiší (kontrast oblé a hranaté) - op-art (barevný obrazec rozstříhaný a složený s mezerami) Tvar - struktura kůry, provazu - vytrhávání, vystříhávání - masky - kompozice z přírodnin - plastické obrázky a trojrozměrné objekty Využití plastelíny Kresba - frotáž - kresba hřebenem - roztírání barvy houbou, prstem, kartáčkem, rukou - lidské stopy (kam jdeme) - kresba boty - stopy ve sněhu neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání Environmentální výchova - vede k porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka k prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí, vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí - vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování - umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí - ukazuje příklady jednání, která jsou žádoucí a nežádoucí z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje - učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska - podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí - přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí - vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví Mediální výchova - učí využívat potencionál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času, vede k uvědomování si

10 Co dokáží lidské ruce - otisky rukou (sluníčko, vánoční skřítci ) Lidská tvář - více pohledů na jednu tvář - portrét maminky Svět věcí - kresba vlny, tkaniny, klubíčka - klíče, kávomlýnek, taška, bota, nůžky - skládání papíru, konfeta a prostorové práce s tímto materiálem Linie, barva a tvar - materiál: rozklad papírového výrobku, tvarování papíru, destrukce, stáčený papír, plastika z papíru, koláže, práce s vlnitou lepenkou, kniha jako objekt, papírové šaty, - osová symetrie x osová asymetrie (motýl) - výtvarný kontrast - pravidelný rytmus - uspořádání prvků v ploše - skvrny a skvrnky - variace z koření, těstovin a jiného materiálu hodnoty vlastního života a odpovědnosti za jeho naplnění - vytváří představu o roli médií v každodenním životě, rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům společnosti - rozvíjí komunikační schopnosti, napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace - přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci - přispívá ke schopnostem přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výtvarná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výtvarná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

Výtvarná výchova nižší gymnázium

Výtvarná výchova nižší gymnázium Výtvarná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. V praktické části výuky žáci pracují s nejrůznějšími výtvarnými technikami

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více