P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA âíslo 21 ÍJEN 2000 Z OBSAHU: Stûhujeme neplatiãe na ubytovnu Vymáhání pohledávek v roce 2000 Zmûna kapaliny v mûfiiãích tepla Termoregulace - je to za námi Velké druïstvo umoïàuje levnûj í bydlení Pozemky a vlastníci bytû ÚdrÏba druïstevního bytového domu P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE Od vydání ãervencového, dvacátého ãísla zpravodaje, se uskuteãnila tfii zasedání pfiedstavenstva âtvrté zasedání pfiedstavenstva se konalo Pfiedstavenstvu byla pfiedloïena zpráva o pfievodech bytû do vlastnictví ãlena. Ke bylo uzavfieno celkem 311 smluv o pfievodech bytû a garáïí do vlastnictví ãlenû. Plo ná termoregulace se pomalu ch lí ke konci a pfiedstavenstvo rozhodlo o zpûsobu jejího vyúãtování, které se uskuteãní v roce U regulovan ch bytû bude pouïit jako klíã k rozpoãítávání nákladû prost poãet ventilû v bytû. Vícepráce jsou financovány vïdy z fondu oprav pfiíslu né samosprávy. RovnûÏ záporn rozdíl mezi zálohou na termoregulaci a skuteãn mi náklady se do konce roku vyrovná z fondu oprav. Komise pro styk se samosprávami informovala o úãasti delegátû na jarním SD. Pfiedstavenstvo konstatovalo, Ïe 30 delegátû se bez pfiedchozí omluvy nezúãastnilo tohoto SD. V 16 volebních obvodech vûbec není zvolen delegát na SD. Páté zasedání pfiedstavenstva se konalo Pfiedstavenstvo vyslovilo podporu plánované úãasti na privatizaci bytov ch domû z majetku mûsta âeská Lípa a povûfiilo fieditele a pfiedsedu pfiedstavenstva k jednání s mûstem âeská Lípa v této záleïitosti. Této problematice je vûnován samostatn ãlánek v tomto ãísle. Ekonomická komise pfiedloïila zprávu o hospodafiení druïstva za 1. pololetí roku Hospodáfisk v sledek za prvních 6 mûsícû leto ního roku je kladn a ãiní 2,98 mil. Kã. Pfiedstavenstvo na sv ch zasedáních pravidelnû sleduje vymáhání dluhû z nezaplaceného nájmu. K tyto dluhy pfiedstavují ãástku ,- Kã. K v raznému sníïení dluhû dochází kaïdoroãnû zapoãítáním pfieplatkû z vyúãtování zálohov ch plateb. Dal í vliv na sní- Ïení dluhû z nájmu v leto ním roce má i zahájení provozu ubytovny pro neplatiãe v Dobranovû. Velká pozornost byla vûnována pûjãkám, které jsou samosprávám poskytovány jiï od roku 1997 a v voji jejich splácení. Pfiedstavenstvo schválilo nov zpûsob v poãtu splácení jednotliv ch pûjãek tak, aby byla zabezpeãena návratnost minimálnû 30% z pûjãené ãástky v daném roce. Termíny splatnosti pûjãek, o které poïádají samosprávy, budou stanovovány tak, aby absolutní nav ení nájmu bylo minimálnû 500,- Kã/mûs., maximální lhûta pro splácení pûjãky je 10 let. PÛjãky pak bude moïno poskytnout více samosprávám a celková v e poskytnut ch prostfiedkû nepfiekroãí únosnou hranici. Pfiedstavenstvo projednalo a schválilo návrh komise pro dohled nad v poãetní technikou na zfiízení nevefiejn ch internetov ch stránek druïstva. Tyto internetové stránky umoïní druïstevníkûm, ktefií jiï mají pfiístup na internet, komunikovat saparátem druïstva elektronickou formou. Stránky budou pfiístupné pouze po zadání hesla a kaïd náv tûvník tûchto stránek bude mít pfiístupné pouze informace, které se t kají jeho ãlenství popfi. jeho samosprávy. Pomocí této sluïby bude moïno Ïádat i o individuální úpravy nájemného, nahla ovat zmûny, které se t kají uïívání bytu apod. Nûkteré stránky jsou jiï ve zku ebním provozu a pro druïstevníky budou zpfiístupnûny od zaãátku roku esté zasedání pfiedstavenstva se konalo Pfiedstavenstvo schválilo novelu smûrnice pro vymahání pohledávek po lhûtû splatnosti. Komise pro dohled nad v poãetní technikou pfiedloïila pfiedstavenstvu návrh na zakoupení nové telefonní ústfiedny. DÛvodem je plánovan pfiechod âeského Telecomu na digitální telefonní linky. Pouze nová telefonní ústfiedna zabezpeãí zachování v ech funkcí telefonní sítû vãetnû automatické provolby. Stávající telefonní ústfiedna bude odprodána. Pfiedstavenstvo návrh schválilo, v mûna probûhne je tû do konce leto ního roku. Pfiedstavenstvo odsouhlasilo posunutí termínu ukonãení plo né termoregulace o jeden mûsíc, tj. do DÛvodem je nav ení objemu prací pfii v mûnû 600 ks radiátorû na ãtyfiech samosprávách v âeské Lípû. Na kaïdém zasedání projednává pfiedstavenstvo celou fiadu Ïádostí - vût inou o prominutí poplatkû z dluïného nájemného nebo vyúãtování zálohov ch plateb. Pfiedseda pfiedstavenstva RNDr. Bárta 1

2 OSBD âeská LÍPA STùHUJE NEPLATIâE NA UBYTOVNU Je to dobrá zpráva pro ty, ktefií fiádnû platí nájem a chtûjí spokojenû a klidnû bydlet v druïstevních domech. Pro dluïníky je to patná zpráva, ba pfiímo pohroma. JiÏ v minul ch ãíslech Zpravodaje jsme vás Jako zásadní zmûnu ve vymáhání pohledávek jsem mohli zaznamenat v roce 2000 dokonãení budovy holobytû, která se stala skuteãn m stra ákem pro neplatiãe. O jejím provozu se doãtete v jiném ãlánku. Dal í klíãovou zmûnou byla novela smûrnice na vymáhání dluhû, kde byl ustanoven institut pozastavení penále po dobu splácení dohody o uznání dluhu. Co to v praxi znamená? Pokud dluïník sepí e dohodu na informovali, Ïe druïstvo zrekonstruovalo objekt b valé sokolovny v Dobranovû na ubytovnu pro neplatiãe. Je zde 10 pokojû a nejzákladnûj í sociální zafiízení na chodbû. Topení je elektrické a kaïd uïivatel si ho platí sám na základû mûfieného odbûru pfiímo SâE. Bydlení zde není Ïádná levná záleïitost. Mûsíãní nájem jedné obytné místnosti o plo e cca 23 m2 a poãtu 4 osob je 3 480,- Kã. Pokud nájemce obytné místnosti nezaplatí nájem, bude vystûhován na základû rozsudku bez dal í bytové náhrady. uznání dluhû a dohodu plní, pozastavuje se mu do splacení dluhu penále a dluh se úroãí pouze 10% p.a. Tímto zmíràujícím krokem umoïníme sociálním dluïníkûm vymanit se ze spirály dluhû a u neukáznûn ch neplatiãû budou sankce stále stejnû tvrdé. Pokud v ak dluïník pfiestane plnit dohodu, v e se vrátí k pûvodnímu poplatku z prodlení a ten je 2,5 promile za kaïd den z prodlení. V takovém pfiípadû se jedná V souãasné dobû je obsazen 1 pokoj a na nejbliï í dny je nafiízen v kon rozhodnutí vyklizením bytu dal ích dvou rodin. K obsazení ostatních pokojû je jiï potfieba pouze soudem stanovit termín provedení pfiestûhování. PfiestoÏe pfiestûhování dluïníka do ubytovny je posledním krokem z mnoha, které jsou podnikány k vymáhání dluïn ch pohledávek na nájemném, dluïníci ãasto nefie í situaci do doby, neï je stanoveno datum pfiestûhování, které se provádí za úãasti soudních vykonavatelû, policie a zástupcû obce. V této dobû uï je dluïník ve velké ãasové tísni a dluh se zvy uje o náklady fiízení (soudní poplatky apod.). Proto doporuãuji v em, ktefií se ocitnou v situaci dluïníka nájemného, aby se v co nejkrat í dobû dostavili na správu OSBD a domluvili se s pracovníky na zpûsobu fie ení své situace. Hrozba vystûhování do ubytovny pro neplatiãe jiï nyní znaãnû pfiispûla ke zlep- ení platební morálky a mnoho dluïníkû velk ch ãástek zaplatilo cel dluh vãetnû poplatku z prodlení a dal ích nákladû v okamïiku, kdy druïstvo dalo najevo úmysl vystûhovat dluïníka do této ubytovny. VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK V ROCE 2000 L.A. o cca 92% p.a. Dobrou zprávou v oblasti vymáhání dluhû je v sledek vyúãtování zálohov ch plateb, kter umoïnil sníïení dluhû o více jak 1,5 mil. Kã a souãasnû jsme zadrïeli pfieplatky na penále a to celkem ve v i témûfi 900 tis. Kã. Tím jsme velmi pozitivnû ovlivnili zatím prûbûïn hospodáfisk v sledek správy za rok P.M. 2

3 ZAJI TùNÍ HAVARIJNÍ SLUÎBY - ZMùNA Îivot v domû se nezastaví ani po pracovní dobû a je proto pochopitelné, Ïe obãas pfiijde porucha ãi dokonce havárie ve chvíli, kdy se není na druïstvu koho dovolat. Pro tento pfiípad je dobré mít po ruce pár telefonních ãísel. Od chvíle, kdy druïstvo zprivatizovalo údrïbu, zaji Èovala smluvní pohotovost pro havárie firma Termi s. r. o. ProtoÏe v ak vyuïití této sluïby nebylo nijak v razné (1-2 pfiípady mûsíãnû) a stalo se pro firmu zátûïí, bude tato pohotovost po vzájemné dohodû od zru ena. Jako náhradu nabízíme nûkolik následujících telefonních ãísel na firmy, které jiï del í ãas spolupracují s druïstvem, a které jsou schopny a ochotny zajistit na zavolání nezbytnou "první pomoc". I pro havarijní opravy platí pochopitelnû stejné zásady financování jako pro v echny ostatní opravy, tzn. Ïe kromû spoleãn ch ãástí (napfi. stoupaãky, rozvody topení) hradí uïivatel vût inu oprav v bytû ze svého. Název firmy Kontakt. osoba Tel. ãíslo Obor Lokalita ADVENA 0602 / voda-topení StráÏ p. R. TOKO 0606 / voda-topení StráÏ p. R. FEDOR ÁK p. FedorÀák 0606 / elektro MimoÀ TVRDEK p. Tvrdek 0602 / voda-topení Doksy DOLEÎAL p. DoleÏal 0602 / voda-topení celé druïstvo 0425 / (nonstop) ROMAN ELEKTRO p. Roman 0602 / elektro celé druïstvo 0425 / (nonstop) JANOVSK ELEKTRO p. Janovsk 0602 / elektro âeská Lípa, okolí p. Mader 0603 / elektro Nov Bor, okolí HORÁK p. Horák 0602 / elektro âeská Lípa, okolí 0425 / OMOS pohot. sluïba 0602 / voda-topení Cvikov, okolí BAKE p. Bake 0607 / voda-topení Kam. enov LIS p. Lis 0602 / voda-topení Nov Bor HR A p. HrÀa 0607 / voda-topení Jablonné v P. KANALIZACE JONÁ p. Joná 0602 / kanalizace âeská Lípa, okolí 0425 / KRISTA p. olt s 0603 / spol. anténa âeská Lípa, okolí 0425 / TERMI, s. r. o. p. KrÛta 0602 / elektro âeská Lípa p. Hladík 0603 / voda-topení âeská Lípa p. Nûmec 0425 / voda-topení âeská Lípa V EOBECNÁ HAVARIJNÍ âísla (po pracovní dobû): Poruchy plynu: 047 / Poruchy elektro: 0425 / Poruchy vody, kanalizace: 0425 / vk - ZMùNA TELEFONNÍCH âísel - ZMùNA TELEFONNÍCH âísel - ZMùNA TELEFONNÍCH âísel V prûbûhu prosince 2000 dojde ke zmûnû provolbového ãísla OSBD âeská Lípa z 346 na Po zmûnû ãísel provolby u vnitfiních linek správy zûstávájí pouze poslední stávající dvû ãíslice. Pfiíklad: pûvodní ãíslo: nové ãíslo:

4 PODZIMNÍ SHROMÁÎDùNÍ DELEGÁTÒ Tak jako kaïdoroãnû i v tomto roce se bude konat leto ní druhé shromáïdûní delegátû OSBD âeská Lípa. Opût se uskuteãní v KD Crystal âeská Lípa a datum konání je Hlavním bodem programu bude návrh rozpoãtu druïstva na rok 2001, seznámení s hospodafiením v roce 2000 a zpráva o ukonãení plo - né termoregulace a její vyúãtování jednotlivcûm. Vedle toho se budou diskutovat i otázky koncepce a rozvoje druïstva ve vazbû na roz ífiení bytového fondu druïstva, aè uï cestou vlastnictví ãi správy. Materiály pro jednání budou delegátûm odeslány v termínu 14 dnû pfied konáním SD. Vyz váme v echny delegáty k úãasti na jednání a pokud se nemûïete zúãastnit, zajistûte prosím úãast náhradníkû. ShromáÏdûní delegátû je nejvy ím orgánem druïstva a zde mají druïstevníci právo se prostfiednictvím sv ch delegátû podílet na fiízení a kontrole chodu druïstva. Pfiedseda pfiedstavenstva RNDr. Bárta - ODPOVÍDÁME NA VA E âetné DOTAZY - VùT Í ODPAR KAPALINY U POMùROVÉHO Mù ENÍ TEPLA Zavedením pomûrového mûfiení tepla v bytech do lo k v raznému sníïení jeho spotfieby. Tím se také sníïil poãet namûfien ch dílkû, coï vedlo ve svém dûsledku ke sníïení pfiesností mûfiení. Toto se stalo obecn m jevem v celé na í republice, proto dodavatel pomûrov ch mûfiidel zaãal dodávat trubiãky plnûné novou kapalinou svy - ím odparem. Tyto trubiãky byly instalovány ve v ech bytech OSBD âeská Lípa na pfielomu rokû 1999 a 2000, takïe v souãasné dobû jsou jimi osazeny v echny mûfiiãe TE, které udrïuje a vyhodnocuje na e firma. Chtûl bych vyvrátit myln názor, kter se v souvislosti s nov mi trubiãkami roz ífiil. A to, Ïe se na mûfiidlech více namûfií a tím taky více zaplatí. Úhrada za teplo je daná mnoïstvím tepla, které se namûfií na fakturaãním mûfiidle na vstupu domu. Proto tedy nezáleïí na poãtu dílkû namûfien ch v bytech. Jinak fieãeno, pokud se v domû spotfiebuje stejné mnoïství tepla jako v minulém topném období, ale dnes se odeãte víc dílkû na pomûrov ch mûfiidlech v bytech, má to za dûsledek, Ïe tyto dílky jsou lacinûj í. Zv í se pfiesnost mûfiení a pfiesnost vyúãtování. A to je dûvod, proã se kapalina zmûnila. Z uveden ch dûvodû nelze porovnávat spotfiebu na pomûrov ch mûfiidlech mezi roky 1999 a Dal í otázka, která se vyskytuje v souvislosti se zmûnou odparu kapaliny, je takzvan letní odpar a jeho korekce. Toto fie í norma âsn EN 835, která fiíká, Ïe k vyrovnání odpafiení za studena musí b t ampulka plnûna nad nulovou znaãku stupnice. Tento pfiídavek kapaliny na odpafiení za studena musí b t stanoven na nejménû 120 dní pfii teplotû kapaliny 20 o C. V echny námi osazané trubiãky tento poïadavek splàují. Z uvedené informace je zfiejmé, Ïe se jedná o odpar, ke kterému dojde v mimo topném období. Proto se mûïe stát, pokud nûkdo netopí cel rok, Ïe mu hladina kapaliny pfiesto klesne pod nulovou rysku. Toto platí pro v echny byty stejnû. Jinak fieãeno, v echny byty jsou stejnû ovlivnûny studen m odparem a nedochází k jejich vzájemnému zv hodnûní nebo naopak znev hodnûní. Uvedené problémy nemají digitální pomûrová mûfiidla. Ty v letním období nemûfií, takïe odpadá problém studeného odparu. Navíc jsou mnohem citlivûj í a namûfií za rok zhruba stokrát víc dílkû neï mûfiidla odpafiovací a jak jiï bylo fieãeno, je toto mûfiení stokrát pfiesnûj í. Ing. Josef Dostál, TERMI 4 TERMOREGULACE - JE TO ZA NÁMI Pfied bezmála dvûma roky - na podzimním shromáïdûní delegátû druïstva v roce 1998 bylo rozhodnuto o plo né termoregulaci v ech domû, pfiipojen ch na centrálních zdrojích tepla a o instalaci pomûrového mûfiení. Od má vût ina nájemníkû ve svém nájemním pfiedpisu poloïku "Termoregulace" a od stejného data samotná akce zaãala. V prûbûhu 21 mûsícû bylo osazeno více jak ventilû v bytech a dal ích ventilû ve spoleãn ch místnostech 133 samospráv. Celkové náklady dosáhnou zhruba 23,5 mil. Kã. Tolik termoregulace v ãíslech. A co bude dál? Do konce tohoto roku bude je tû realizaãní firma oslovovat nájemníky nepfiístupn ch bytû a snaïit se i zde dokonãit regulaci. Koho se nepodafií do konce roku dostihnout ãi neumoïní vstup do bytu, nebude mu regulace provedena. Od jiï pfiestaneme termoregulaci platit v nájmu a v rámci vyúãtování zálohov ch plateb roku 2000 bude vyúãtována. KaÏd nájemník zaplatí pomûrnou ãást nákladû za regulaci spoleãn ch ãástí domu velikostí svého bytu a pomûrnou ãást nákladû za regulaci bytû poãtem sv ch ventilû v bytû. Pokud samospráva hradila regulaci z fondu oprav, nebude se pochopitelnû vyúãtování na nájemníky provádût. Celá akce je samozfiejmû smluvnû zaji tûna, na funkãnost celé regulace a na samotné ventily je 6 let záruka a po celou tuto dobu máme garantován servis. Îivotnost ventilû Danfoss je uvádûna na minimálnû 15 let. Jak postupovat pfii pfiípadn ch problémech? Jako první zásadu je nutné si uvûdomit, Ïe jak koliv zásah pfiímo do ventilu nebo do regulátoru na pfiívodu do domu vïdy zhor í vyváïenost topné soustavy a nic nevyfie í. Celé dílo je v záruce a proto jedin m správn m postupem je okamïité nahlá ení závady pracovníkûm druïstva (bytovému technikovi nebo pfiímo energetikovi). Tito jiï zajistí obratem nápravu a to bezplatnû, pokud se bude jednat o záruãní závadu. KaÏd neodborn zásah b vá odhalen a pfiíslu n dûm pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu. Termoregulace je tedy zdárnû za námi, jedna z nejvût ích akcí posledních let skonãila a je nyní jenom na nás, jak budeme schopni a ochotni s regulaãní technikou pracovat a zda a kolik skuteãnû u etfiíme na teple. - vk -

5 VELKÉ DRUÎSTVO UMOÎ UJE LEVNùJ Í BYDLENÍ MÁME ZÁJEM P EVZÍT âi KOUPIT OBECNÍ PANELOVÉ DOMY Po v ech diskusích a kampaních proti druïstvûm se ukazuje, Ïe právû bytová druïstva jsou nejvhodnûj ím subjektem spravujícím bytov fond. Obecnû se dá fiíci, Ïe vût í druïstva mohou poskytovat levnûj í správu a profesionálnûj í servis správy. DruÏstvo si druïstevníci zaloïili jako spoleãenství, které jim má poskytnout jistotu bydlení za ekonomicky pro nû v hodn ch podmínek. Prioritou v této jejich ãinnosti není zisk. V na í zemi má druïstevnictví 150-ti letou tradici a druïstva existují v celém vyspûlém svûtû. Privatizace bytového fondu nefie- í problém spoleãného bydlení. Nájemníci si pfievedou do vlastnictví byty, ale kaïd byt je souãástí domu, o kter se musí spoleãnû v ichni starat. DÛleÏité tedy je uvûdomit si spoleãnou zodpovûdnost a mít vûli peãovat o spoleãn majetek. Znamená to mít dûvûru jeden ke druhému a umût se dohodnout. Správa domû je komplex ãinností, které si jednotliví uïivatelé bytû ani nedovedou pfiedstavit. Vedle údrïby a oprav domu je to ekonomicko-právní servis, fie ení dluïníkû a vztahû. sloïit ch mezilidsk ch P EVOD âlensk CH PRÁV A POVINNOSTÍ Jak je vidût z uvedené tabulky, je pfievod ãl. práv a povinností jednou z nejãastûj ích dispozic s bytem, které se na bytovém oddûlení OSBD provádûjí. Pfiehled poãtû úkonû s byty za 1-8/2000: Název úkonu I v na em druïstvu probíhá pfievod bytû do osobního vlastnictví podle platn ch zákonû. Od roku 1996 do souãasnosti bylo pfievedeno asi 300 bytû. Drtivá vût ina vlastníkû zûstala nadále ãleny druïstva.to svûdãí o tom, Ïe k tomuto kroku, tedy stát se vlastníkem bytu, je nevedla nedûvûra k druïstvu, ale nejistota, která se vytvofiila ve spoleãnosti obecnû. Poãet bytû, které OSBD âeská Lípa spravuje, se naopak zv il. V roce 1999 jsme koupili 32 bytov dûm od Îoska a.s. Z informací, které vám poskytujeme prostfiednictvím Zpravodaje víte, Ïe na e druïstvo je stabilní a prosperující organizace. Patfiíme stále mezi nejvût í druïstva v severoãeském regionu. Velké druïstvo není Ïádn m molochem a neprûhledn m strnul m útvarem. Naopak poskytuje sv m ãlenûm jistoty a v hody napfiíklad v podobû pûjãek a finanãních zaji tûní v pfiípadû havárií na domech. Pfii jednání s firmami a ostatními institucemi získává mnoïstevní slevy a podmínky, kter ch mal partner nemá anci dosáhnout. Správa velkého poãtu bytû umoïàuje stabilizovat v i správního poplatku. Rozdíl mezi prodejem bytu a pfievodem ãl. práv a povinností byl vysvûtlen v minulém ãísle. âlen bytového druïstva má moïnost svá ãlenská práva a povinnosti, a s tûmito i právo uïívat byt, pfievádût nejen na pfiíbuzné, ale i na cizí osoby bez souhlasu pfiedstavenstva. Tento úkon je moïno provést pfiímo v kanceláfii bytového oddûlení OSBD, nebo sepsáním Dohody o pfievodu ãl. práv a povinností u advokáta apod. V pfiípadech, kdy se dohoda o pfievodu poãet Pfievod ãl. práv a povinností 297 Pfievod ãásti ãl. práv a pov. 20 Pfievod ãl. práv a pov. s v mûnou bytu 30 Podnájem ãásti bytu 27 Podnájem celého bytu 140 ãlensk ch práv a povinností sepisuje mimo kanceláfi OSBD, je nutno mít na smlouvû ovûfiené podpisy v ech zúãastnûn ch. Tuto smlouvu o pfievodu je ãlen povinen pfiedloïit pfiedstavenstvu OSBD, které ji vezme na vûdomí. Smlouva nab vá úãinnosti dnem doruãení druïstvu. Pfii pfievodu ãlensk ch práv a povinností je nutné, aby na bytû nevázly Ïádné pohledávky, protoïe na pfiebírajícího ãlena pfiecházejí pfiípadné závazky pfiedchozího ãlena. Jedná se zejména o vyúãtování zálohov ch plateb za rok, kdy se v bytû mûnil Od roku 1997 se tato ãástka nezmûnila a chceme ji zatím udrïet i pro pfií tí rok. Ve srovnání s jin mi druïstvy jsou na tom na i druïstevníci velmi dobfie. DruÏstevní forma správy je demokratická v rozhodování, kaïd druïstevník má právo kontrolovat ãinnost druïstva. PrÛhledné stfiediskové hospodafiení jednotliv ch domû poskytuje kaïdému uïivateli bytu pfiehled o jeho platbách. To je v hoda, kterou nám v nájemních obecních domech mohou závidût. DruÏstvo má dnes kvalitní v poãetní techniku a je pfiipraveno vstoupit do privatizace obecního bytového fondu. S minimálním nárûstem nákladû jsme schopni zajistit správu dal ích stovek bytû. V âeské Lípû bychom mûli zájem pfievzít ãi koupit obecní panelové domy na sídli ti piãák a Lada. Celkem 886 bytû. Souãasn m nájemníkûm bytû bychom zajistili jistotu bydlení, a poskytli levnou a zodpovûdnou správu domû. DruÏstvo by tím posílilo zejména svou ekonomickou stabilitu a prosperitu. Ing. Jifií Kladníãek uïivatel, a ten má tedy povinnost uhradit pfiípadn nedoplatek za vyúãtování zálohov ch plateb. Stejnû je to i se v emi ostatními pohledávkami, které by byly spojovány spûvodním ãlenstvím. Pfiebírající musí rovnûï uhradit poplatek za pfievod ãlenství. Pokud byt získali manïelé za trvání man- Ïelství, vzniklo obûma spoleãné ãlenství a spoleãn nájem bytu, a k podpisu dohody o pfievodu ãlensk ch práv se musí dostavit oba dva, pfiípadnû je moïno vystavit plnou moc sovûfien m podpisem. TotéÏ se t ká i pfiebírajícího (kupujího), pokud je Ïenat nebo vdaná. Jin pfiíbuzensk vztah v fiadû pfiímé je nutno doloïit rodn mi listy, v pfiípadû pfievodu na nezletilého je nutno doloïit dohodu opatrovnického soudu. Na bytovém oddûlení je moïno zdarma zvefiejnit nabídku pfievodu ãlensk ch práv, pfiípadnû získat informace o jiném nabízeném bytû. L. A. 5

6 POZEMKY A VLASTNÍCI BYTÒ Zákonem ã. 103/2000 Sb. byl k novelizován i obãansk zákoník 879c. Tímto bylo umoïnûno získat zastavûné pozemky âeské republiky do vlastnictví právnick m i fyzick m osobám - vlastníkûm bytû (dfiíve druïstevních, pfievod dle 23 zák. o vlastnictví bytû) za podmínky, Ïe uïívání pozemku je upraveno smlouvou. OSBD âeská Lípa okamïitû pfiistoupilo k provûrce v ech evidovan ch pozemkû z hlediska právního vztahu. Z tisícovky parcel bylo vyfiazeno témûfi 600, protoïe k nim má (podle evidencí katastru nemovitostí) OSBD zfiízeno právo trvalého uïívání a tím je zaji tûn pfiechod vlastnictví na základû Ïádosti. Zb vajících 403 parcel bylo roztfiídûno na parcely, ke kter m má OSBD uzavfieny nájemní smlouvy s âr, obcemi, restituenty a na parcely bez jasného právního vztahu, kter ch zûstalo 116. Vût inu nejasností se podafiilo odstranit v souãinnosti s Okresním úfiadem âeská Lípa a Katastrálním úfiadem v âeské Lípû. Ve lhûtû do se podafiilo upravit právní vztah k 13 parcelám, které nesplàovaly podmínky pro vydání. Jedná se o parcely ve 4 katastrálních územích o celkové v mûfie m 2. Pouze u jedné parcely není Je to písniãka na pokraãování a jedou v tom v ichni, i kdyï o tom mohou mít velice odli né mínûní. Je to otázka penûz, protoïe lze utratit jen ty peníze, které jsme si navybírali do fondu oprav. V na em druïstvu máme zásadu, Ïe kaïd si v bytû financuje témûfi v echno sám. Je to správné, protoïe co si kdo opotfiebuje nebo zniãí, aè si taky zaplatí. Do fondu oprav se vybírá na opravy spoleãn ch ãástí domu a na revize. âerpání penûz z fondu oprav fiídí v bor samosprávy. Akce nad 10 tisíc Kã podléhají schválení ãlenskou schûzí. KaÏd ãlen samosprávy (ne pouze ãlen v boru samosprávy) má právo vûdût o kaïdé platbû z fondu oprav. Nakládání se spoleãn mi penûzi vyïaduje vût í obezfietnost, neï nakládání s penûzi vlastními - to je stará zásada. A teì první slovo do pranice. âím více penûz se utratí za drobné akce, tím ménû penûz zûstane na akce velké. Je nutno rozli ovat co jsme schopni tfieba udûlat sami a na co uï musíme mít drahé fiemeslníky. Velk mi akcemi v na em bytovém domû o 61 bytech byly v poslední dobû v mûna dosud znám vlastník. Toho v souãasné dobû zji Èuje OÚ. Paragraf 879c obã.zák. pfiipou tûl více aï protichûdn ch v kladû, coï si uvûdomili i zákonodárci a navrhli jeho novelu 879d a 879e, které ve Sbírce zákonû âr dosud nevy ly. Abychom v ak zajistili pfiechod vlastnictví pozemku i na vlastníky bytû, vstoupili jsme okamïitû po publikování zák.ã 103/2000 Sb. do jednání s Okresním úfiadem âeská Lípa (OÚ) a dohodli se na postupu. Îe se jedná o komplikovanou záleïitost dokládá i to, Ïe teprve nyní je k distribuci pfiedávána metodika svazu bytov ch druïstev (SâMBD), která je pfiipravována v souãinnosti s ministerstvy pro místní rozvoj a financí. V souãasné dobû také probíhá kolení pracovníkû OÚ. Po jeho skonãení a obdrïení metodiky bude soú dohodnut konkrétní postup tak, aby zajistil pfiechod vlastnictví k pozemku vlastníkûm bytû co nejefektivnûji. O tomto budete okamïitû informováni, zejména pokud by bylo potfieba nûjak ch aktivit z va í strany. JUDr. B. Vojtûch právník OSBD ÚDRÎBA DRUÎSTEVNÍHO BYTOVÉHO FONDU bytov ch vchodov ch dvefií kvûli zv ení protipoïární odolnosti. Do nákladû el jenom vlastní nákup. V mûnu jsme si provedli sami. Dal í byla v mûna vodovodních stoupaãek, coï byla plnû dodavatelsky fie ená záleïitost. Teì pracujeme na opravách a nátûru fasády a ãeká nás oprava stfie ního plá tû (teras) a pozdûji generálka v tahû. V echny ãtyfii velké opravy jsou v fiádu statisícû korun. KaÏd nákup je tfieba zvaïovat a hledat optimální fie ení. Rozdíly jsou dosti znaãné, kaïdé zadání práce je tfieba dûkladnû promyslet a následnû kontrolovat. Nespoléhejte na nikoho jiného nûï-li na sebe. V panelov ch domech máme velmi podobné problémy, ale fie íme je srûzn mi náklady, nebo je nefie íme vûbec (coï b vá ãasto ta nejhor í varianta). Lidé, ktefií v druïstevních domech fie í problémy rûzn ch oprav, jejich zadávání, a ceny za nû, by se mûli vzájemnû informovat o zku enostech. Jednotlivec, pfiedseda nebo technik v boru samosprávy, v rûzn ch situacích, které fie í, potfiebuje informace a varianty. Proto navrhuji, aby byly alespoà 2x do roka pofiádány aktivy, pfii nichï budou hodnoceny realizované akce a pfii nichï by VÍTE ÎE... V âr klesá porodnost, protoïe mladí lidé chtûjí nejdfiíve bydlet a teprve potom mít dûti. V loàském roce poklesl poãet narozen ch dûtí pod 90 tisíc. Odborníci se domnívají, Ïe lep í bytová politika by pomohla situaci zvrátit. Letos, konkrétnû , bude do Prahy svolána konference organizací zemí stfiední a v chodní Evropy - Mezinárodní konference o bydlení. Z pfiihlá ení obãana k trvalému pobytu nevypl vají Ïádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti (zákon o evidenci obyvatel ã. 133/2000 Sb.) V souãasné dobû probíhá na OSBD podepisování kupních smluv na prodej 18 mimostojících garáïí v Mimoni. Dal í pfiipravenou lokalitou je opût MimoÀ - 13 garáïí. Následovat budou Jablonné v Podje tûdí - Markvartice a Îandov. Pfiedstavenstvo OSBD âeská Lípa stanovilo termín konání podzimního zasedání shromáïdûní delegátû na ãtvrtek Upozornûní! Z dûvodu plánované aktualizace poji - tûní poïárního vybavení v objektech OSBD, si Vás dovoluji upozornit na moïnost poji tûní poïárního vybavení na va í samospravû. Vzhledem k poïadavkûm poji Èovny je v ak tfieba splnit kritéria pro poji tûní. To je: zabezpeãení hasebního vybavení uzamknutím a uloïení klíãû do prosklené krabiãky v bezprostfiední blízkosti zafiízení. V pfiípadû Va eho zájmu o poji tûní a po provedeném zabezpeãení poïárního vybavení sdûlte prosím technikovi PO OSBD telefonicky nebo písemnû poãet a druh zafiízení, které chcete pojistit. Termín nahlá ení do Jana Závorská, technik PO OSBD mûly b t k dispozici reference o firmách. Kolik která firma úãtuje na hodinu práce nebo za technickou jednotku, a jaké jsou zku enosti ve vûci kvality práce, dochvilnosti, vystupování, atd. Aktivní roli by zde mûla sehrát technická komise pfii pfiedstavenstvu. Ing. Jaromír trumfa pfiedseda samosprávy ZPRAVODAJ OSBD Vydává: jednou za dva mûsíce Okresní stavební bytové druïstvo âeská Lípa Náklad: 9500 ks Redakãní rada: p. Tichna, ing. vejdová, p. Mader Tel.: 0425 / , Fax: 0425 / , Produkce: CPC s.r.o., KfiiÏíkova 226, Nov Bor, Tel./fax: 0424 / , Tel.: 0424 / ,

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 22 PROSINEC 2000 VÁÎENÍ DRUÎSTEVNÍCI, konãí rok 2000 a my vám chceme touto cestou popfiát do nastávajícího roku 2001 i do zaãátku

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA Z OBSAHU: âíslo 15 âerven âervenec 1999 ShromáÏdûní delegátû 27. 5. 1999 Zemûdûlská bytová v stavba u OSBD Usnesení SD z 27. 5. 1999 Pfievod druïstevních

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 2 ROâNÍK 17 BlíÏí se konec druhého roku volebního období a je tfieba zaãít rekapitulovat, co se svazu podafiilo splnit a co je v plánu na roky následující. Sjezd schválil program svazu na léta 2004

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 18 Vzhledem k tomu, Ïe máme uzavfieny celkové v sledky za první pololetí leto ního roku a víme, co nás je tû letos ãeká, lze se k v sledkûm hospodafiení svazu vyjádfiit uï v této dobû. Vláda

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská DAŇ Z PŘÍJMŮ REKODIFIKACE PRÁVO PODNIKÁNÍ JUDIKATURA Dopady NOZ do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 Smlouva mandátní a smlouva komisionářská Dopady pravidla

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství Vy lo 21. 11. 2007 11/2007 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Text ustanovení Použití ustanovení o odloženém vzniku

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

V roãní zpráva za rok 2006

V roãní zpráva za rok 2006 V roãní zpráva za rok 2006 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám V roãní zprávu o ãinnosti spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2006. Tento rok probíhal

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr. Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22 ORGANIZAâNÍ ÁD Vypracovala: Simona Trávníãková Schválil: Mgr. Jan Beer Pedagogická rada projednala dne: 7. 3. 2014 kolská rada schválila

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí Poděkování Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje děkuje za spolupráci partnerům projektu Integra, odborné radě projektu, respondentům, osloveným starostům Regionu Poodří i pracovníkům Úřadů

Více

Pražská energetika, a. s.

Pražská energetika, a. s. 5 Pražská energetika, a. s. ČASOPIS PRO ZÁKAZNÍKY 15 16 17 18 19 14 2 13 21 12 22 11 23 1 24 9 1 8 2 7 6 4 3 Nová tarifní struktura a nové ceny elektřiny Zlepšujeme pro vás Akumulační vytápění se vyplatí

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 4 ROâNÍK 17 V â Í S L E : Revizní komise OS UNIOS informuje (str. 3) DaÀ z pfievodu nemovitosti (str. 4) Z jednání sjezdu (str. 5) Odboráfii k volbám Nebylo to moïné pfiehlédnout. BlíÏící se parlamentní

Více

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Sborník pfiedná ek Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Vydalo Ekodomov, o.s. V Podbabû 29b, 160 00 Praha 6 www.ekodomov.cz Sborník je spolufinancován Evropsk

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru CHORVATSKO 200 jen s námi víte, kam jedete Ostrov Pag 9 Mandre, Stará Novalja, Novalja, Caska, Potoãnica, Pag-mûsto, Pag-Vodice, Pag-Bo ana Ostrov Murter Murter Primo ten Biograd na moru ostrov PAG letovisko

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 OZ A VÝVOZ ZBOŽÍ PO 1. 1. 2009 VČETNĚ ZMĚN PLATNÝCH str. 1 III Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 Bc. Jana Nesrstová 3, 47, 48, 48a, pfiíloha ã. 1 a 2 zákona ã. 235/2004

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 13 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 31. ÍJNA 2002 Nûkolik neváïn ch slov k váïn m vûcem Setkáváme se spolu po urãité odmlce, i po váïn ch událostech minul ch dnû a mûsícû. UÏ probûhly volby,

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

âea s nov m fieditelem âeská energetická agentura a její budoucnost

âea s nov m fieditelem âeská energetická agentura a její budoucnost Roãník 6 âíslo 2 âerven 2001 âeské energetické agentury a Státního fondu Ïivotního prostfiedí âea s nov m fieditelem Ing. Josef Bubeník (59) pûsobí v energetice tfiicet let. Od 1. ãervna vystfiídal ve

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãala zima a blíïí se konec roku 2007 a tím i bilancování uplynulého roku a stanovení plánû na dal

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

VyuÏijte moïnosti získat grant

VyuÏijte moïnosti získat grant Z OBSAHU TOHOTO âísla Pfiidûlování sociálních dávek bude pfiísnûj í (str. 3) Obãané se obracejí se sv mi problémy na úfiedníky (str. 4) ZvaÏujete stavbu rodinného domu? (str. 5) OvlivÀuje negativnû zdraví

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Metodický sešit pro učitele Pfiedmluva Odborná instalace mûdûn ch trubek prezentovaná uãebnicí V ukov

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

Skonãení pracovního pomûru

Skonãení pracovního pomûru KAPITOLA IV Skonãení pracovního pomûru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS www.thonauer.com O firmû Thonauer Company Profile JiÏ témûfi 20 let nabízí firma THONAUER Know-how, rychlost a spolehlivost.

Více

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 Na e v borné v sledky v testování úrovnû v uky Pfiístavba uãeben

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 CONCORDE. Credo Emotion 693 H. První Concorde do. magazine

06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 CONCORDE. Credo Emotion 693 H. První Concorde do. magazine 06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 6 Credo Emotion 693 H První Concorde do 6 06-11_Concorde.qxp:38-49_Island 1/26/10 4:42 PM Stránka 7 Na test nejmen ího z rodiny Concorde jsme byli

Více

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek

Metodika postupu při správě a vymáhání pohledávek Schváleno (vydáno) Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou Kdy 9. října 2014 Číslo usnesení ZM/ /2014 Účinnost 1. listopadu 2014 Metodiku postupu při vymáhání dluhů ze dne Ruší 8. dubna 2010 (účinnou od

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

Revoluční pomoc pro vaše klouby

Revoluční pomoc pro vaše klouby Revoluční pomoc pro vaše klouby 7 hodnotných a účinných látek, které regenerují poškozené klouby Vysoce úãinn produkt se specifickou kombinací 7 látek: v taïek ze zázvoru (Zingiber officinale) + glucosamin

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

Pracovní doba v osobní autobusové dopravû a její specifika

Pracovní doba v osobní autobusové dopravû a její specifika Pracovní doba v osobní autobusové dopravû a její specifika EVA KRATOCHVÍLOVÁ DOKTORANDKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Working Time in the Bus Service and its Unique Characteristics Summary: This

Více

Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce. V roãní valná hromada 2002 ve fotografii

Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce. V roãní valná hromada 2002 ve fotografii A S O C I A C E T E L E V I Z N Í C H O R G A N I Z A C Í 5 let ATO 1 9 9 7-2 0 0 2 I. Úvodem II. III. IV. Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce Kdo je kdo v ATO âlenská základna V. Jak se mûfií sledovanost

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti âsap a Domu

Více

KU-Ž-EL Prodejna KUÎEL nabízí

KU-Ž-EL Prodejna KUÎEL nabízí KU-Ž-EL Prodejna KUÎEL nabízí tradiãnû irok sortiment vánoãního zboïí a dáreãkû. V nabídce mimo jiné máme i hrabla a lopaty na sníh, nebo prima stûrku na auto s rukavicí. Na e zboïí si mûïete prohlédnout

Více

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za DT: 338.23:336.748 klíčová slova: přistupující země kurzový režim empirická analýza Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za Ray BARRELL Dawn HOLLAND Kateřina

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do. internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy se t kají fiezání,

Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do. internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy se t kají fiezání, 28 Svět koní 6/2007: Reportáž Text Martina Malinová, foto Kristýna Znamenáčková Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více