Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-"

Transkript

1 KR2 - Uživatelská příručka -1- Obsah: 1. Obecné Funkce řadiče Obecný popis Režimy řízení Řízení na konstantní teplotu Pseudoekviterm Řízení dle uzlů Varianty řízení ohřevu Řízení ohřevu bez čidla zpětné vody Řízení ohřevu s čidlem zpětné vody Řazení kotlů Odstávka kotlů Zkušební provoz Mrazová ochrana Ovládání řadiče Zobrazení automatického režimu Po připojení napájecího napětí Řádná zobrazení Chybová zobrazení Nastavení uživatelských parametrů Konec zkušební doby Poruchové stavy řadiče Obecný popis Porucha čidla teploty výstupní vody Porucha čidla teploty zpětné vody Porucha 1. čidla venkovní teploty Porucha 2. čidla venkovní teploty Porucha komunikace s uzly Vnitřní porucha řadiče Přehřátí kotlů... 7

2 KR2 - Uživatelská příručka Obecné Tato příručka je určena pro uživatele řadiče KR2. V oddílu č.2 a 3 je podán obecný popis činnosti řadiče. Oddíl č. 4 obsahuje přehled zobrazovaných oken na displeji a v oddílu č.5 najdeme popis uživatelských parametrů. 2. Funkce řadiče 2.1. Obecný popis Modul řadiče může řídit dva jednostupňové nebo jeden dvoustupňový kotel. Pro řízení více kotlů je třeba použít rozšiřující moduly EXP4. Každý modul EXP4 řídí dva jednostupňové nebo jeden dvoustupňový kotel. Celkem lze připojit až 4 dvoustupňové nebo až 8 jednostupňových kotlů. Protože činnost řadiče při řízení jednostupňových nebo dvoustupňových kotlů je velmi podobná, nebude v popisu, pokud to není nutné, rozlišována. Základní činnost řadiče kotlů spočívá v zapínání a vypínání hořáků kotlů na základě diference požadované a naměřené teploty vody v rozdělovači (výstupní voda) nebo podle diference nastavené a skutečné teploty vody ve směšovači (zpětná voda). Podle zapálených hořáků jsou řízena kotlová čerpadla. Jejich doběh je nastavitelný jako parametr. Řadič může také řídit ventilátor větrání kotelny. Jednotlivé kotle je možné jednoduše z řízení vyřadit a tím zamezit díře v regulaci např. při opravě kotle. Pro měření teploty výstupní i zpětné vody jsou použita digitální čidla ADS13 s jímkou. Zpětná voda nemusí být sledována a lze tak ušetřit jedno teplotní čidlo. Může tím ale dojít k enormní kondenzaci vodní páry v kotli při nízké teplotě zpětné vody. Řadič pracuje ve třech základních režimech řízení odvozených od způsobu získání požadované teploty v rozdělovači. Jsou to Řízení na konstantní teplotu, Pseudoekviterm a Řízení dle uzlů. K řadiči mohou být připojeny dva bezpotenciálové spínače, které ovlivňují jeho činnost. Spínač externí technologie uplatňuje požadavek ohřevu od externí technologie (např. vzduchotechniky). Spínačem externího řízení teploty lze buď snížit teplotu výstupní vody podle nastaveného koeficientu, nebo ohřev úplně vypnout. Parametry jsou na řadiči jednoduše nastavitelné jedním jediným knoflíkem. Nastavování parametrů je rozděleno do dvou skupin. Parametry určené specialistům je možné nastavovat pouze po zadání hesla pro specialisty. Uživatelské parametry se nastavují bez hesla, pokud však není povoleno tzv. provozní heslo. Provozní heslo pak umožňuje chránit řadič před jakýmkoliv zásahem. Veškeré snahy o intervenci šťouralů jsou ignorovány bez narušení práce řadiče. Řadič dále nabízí opatření proti neplatičům. Není-li do řadiče zadán odblokovací kód (PIN), je po 800 hodinách zkušebního provozu chod řadiče omezen. Vždy po zaplacení je uživateli předán PIN kód, kterým se řadič odblokuje pro normální činnost. Řadič provádí distribuci venkovní teploty pro teplovodní uzle RTU. Je možné připojení až dvou digitálních venkovních čidel ADS Režimy řízení Řadič pracuje ve třech základních režimech řízení odvozených od způsobu získání požadované teploty výstupní vody. Režim je určen parametrem Řízení teploty výstupní vody Řízení na konstatní teplotu Pokud je parametr nastaven Na konstatní teplotu, pak požadovanou teplotu výstupní vody zadává uživatel. Řadič se v tomto případě stále snaží zvyšováním a snižováním výkonu ohřevu (zapínáním a vypínáním kotlů) udržovat požadovanou teplotu výstupní vody v nastavených mezích. Při sepnutém spínači externího řízení a zvolené funkci redukce teploty je zadaná teplota výstupní vody redukována podle koeficientu nastaveného jako parametr. Při rozpojeném spínači externího řízení a zvolené funkci termostat je ohřev vody úplně vypnut Pseudoekviterm Je-li vybrán způsob řízení Pseudoekviterm, pak požadovaná teplota výstupní vody je odvozena od venkovní teploty. Předem je však do řadiče nutné zadat požadované teploty výstupní vody pro mezní venkovní teploty -20 C a +20 C. Řadič si pak sám vypočítá požadovanou teplotu výstupní vody z okamžité venkovní teploty a ze zadaných mezních teplot. Při sepnutém spínači externího řízení a zvolené funkci redukce teploty je vypočtená požadovaná teplota výstupní vody redukována podle koeficientu nastaveného jako parametr. Při rozpojeném spínači externího řízení a zvolené funkci termostat je ohřev vody úplně vypnut Řízení dle uzlů Při řízení Dle uzlů závisí požadovaná teplota výstupní vody na momentálních požadavcích teplovodních uzlů RTU a RTUV, připojených komunikační linkou k řadiči kotlů. Každý připojený uzel informuje řadič na jakou teplotu vytápí, příp. na jakou teplotu ohřívá TUV. Řadič pak vezme nejvyšší z těchto teplot a z ní odvodí požadovanou teplotu výstupní vody přičtením hodnoty parametru Ztrátová teplota pro uzle.

3 KR2 - Uživatelská příručka -3- Parametr je nastavitelný v rozsahu 4-20 C a udává oč má být vyšší teplota výstupní vody než je nejvyšší teplota požadavku. Požadovaná teplota výstupní vody se tak mění podle právě nejvyššího požadavku uzlů. Tím nedochází k ohřevu výstupní vody na zbytečně vysokou teplotu. Nebude-li vůbec žádný požadavek na ohřev, dojde k úplnému vypnutí kotlů a po doběhu i všech čerpadel. To, že nedochází k ohřevu, když to není nutné, přispívá k úsporám topné energie. Pro tento režim se neuplatňuje spínač externího řízení Varianty řízení ohřevu V této části jsou popsány různé varianty řízení ohřevu Řízení ohřevu bez čidla zpětné vody Řadič se snaží udržet teplotu výstupní vody v pásmu požadované teploty výstupní vody s tolerancí nastavené odchylky. Odchylku lze nastavit jako parametr Odchylka teploty výstupní vody v rozsahu 2-10 C. Je-li naměřená teplota výstupní vody nižší než teplota požadovaná, snížená o nastavenou odchylku, zvýší řadič výkon ohřevu zapnutím dalšího kotle. Učiní tak pouze za podmínky, že další kotel je k dispozici a dále pokud od poslední změny výkonu ohřevu (jak zvýšení, tak snížení) již uplynula nastavená doba. Tato doba určuje minimální prodlevu pro zvýšení výkonu ohřevu. Je nastavitelná jako parametr Zpoždění pro spuštění kotlů v rozsahu od 1 do 15 minut. Naopak, bude-li naměřená teplota výstupní vody vyšší než teplota požadovaná, zvýšená o nastavenou odchylku, sníží řadič výkon ohřevu vypnutím naposled zapnutého kotle. To ale pouze za podmínky, že od poslední změny výkonu ohřevu (jak zvýšení, tak snížení) již uplynula nastavená doba. Tato doba určuje minimální prodlevu pro snížení výkonu ohřevu a je nastavitelná jako parametr Zpoždění pro vypnutí kotlů v rozsahu od 1 do 15 minut Řízení ohřevu s čidlem zpětné vody Řadič se snaží udržet teplotu výstupní vody v pásmu požadované teploty výstupní vody jako v předchozím případě. Do řízení ohřevu však vstupuje ještě teplota zpětné vody. Pro ni jsou v řadiči připraveny dva parametry: Minimální teplota zpětné vody a Odstup teploty zpětné vody. Teplotu danou parametrem Minimální teplota zpětné vody nazveme zpětná minimální teplota. Řízení ohřevu s ohledem na teplotu zpětné vody přináší možnost zamezit kondenzaci vodní páry v kotli. Zpětná minimální teplota musí být nastavena výše než je teplota zpětné vody při níž dochází ke kondenzaci vodní páry v kotli. Teplotní hranicí pro zpětnou vodu, kdy řadič zvyšuje výkon ohřevu nezávisle na teplotě výstupní vody je teplota daná součtem zpětné minimální teploty a parametru Odstup teploty zpětné vody. Tuto teplotní hranici nazveme dohřívací teplotou. Je-li teplota zpětné vody nižší než je dohřívací teplota, a pokud od poslední změny výkonu ohřevu (jak zvýšení, tak snížení) již uplynula doba nastavená jako parametr Zpoždění pro spuštění kotlů (viz odstavec ), dojde ke zvýšení výkonu ohřevu (pokud je ovšem k dispozici další kotel). Na displeji se zobrazí Ohřev prováděn pro zpětnou vodu. Ohřev s ohledem na zpětnou vodu bude prováděn nezávisle na teplotě výstupní vody až do chvíle, kdy teplota zpětné vody překročí hodnotu dohřívací teploty zvýšenou o parametr Odchylka teploty výstupní vody, popsaný v odstavci Co dále s ohřevem bude rozhodnuto podle požadované a naměřené teploty výstupní vody jako v paragrafu Klesne-li teplota zpětné vody pod zpětnou minimální teplotu, bude řadič vysílat do teplovodních uzlů příkaz k uzavření směšovacích ventilů. Na displeji se zobrazí Ohřev prováděn pro zátop. Snížením odběru tepla tak zpětná voda rychle zvýší svoji teplotu. Pokyn k normální činnosti uzlů bude vyslán po opětovném dosažení zpětné minimální teploty. Ohřev pro zátop však bude prováděn nezávisle na teplotě výstupní vody až do chvíle, kdy teplota zpětné vody překročí hodnotu dohřívací teploty zvýšenou o parametr Odchylka teploty výstupní vody, popsaný v odstavci Řazení kotlů Kotle jsou zapínány buď podle pevného pořadí daného fyzickým připojením k modulům KR2 a EXP4 nebo podle provozních hodin. Doba běhu každého kotle se zaznamenává do paměti procesoru. Vždy po 168 hodinách (1 týden) je provedeno vyhodnocení, který kotel běžel celkově nejkratší dobu. Ten bude v následujícím týdnu zapínat jako první (bude mít nejvyšší prioritu). Analogicky jsou pak stanoveny i nižší priority. Řazení kotlů můžeme vidět na displeji v režimu automatického řízení. Způsob řazení kotlů je určen parametrem Řazení kotlů Odstávka kotlů Kotle lze vyřadit z procesu řízení a vyhnout se tím dírám v regulaci při fyzickém vypnutí kotle. Je však třeba si uvědomit, že vyřadíme-li kotel nebo zařadímeli jej do procesu zpět, dojde při této změně k novému vyhodnocení priority kotlů Zkušební provoz V řadiči je v okamžiku zadání výrobního čísla (provádí se při oživování) spuštěn zkušební provoz. Jeho maximální doba je 800 hodin. Není-li v této době do řadiče vložen odblokovací kód (PIN), je řadič uveden do

4 KR2 - Uživatelská příručka -4- režimu, kdy nezávisle na požadavcích udržuje teplotu výstupní vody 40 C. Tato teplota je nedostatečná pro vytápění a ohřev TUV, ale je dostatečně vysoká, aby nedošlo k zámrazu vytápěných objektů. Uživatel je tímto opatřením nucen k zadání odblokovacího kódu. Ten je však předán až po zaplacení za dodanou technologii. Nezaplatí-li zákazník, nebude mu předán odblokovací kód. Výrobce sděluje odblokovací kód po zaplacení zboží pouze přímému odběrateli. Je nezbytné, aby dodavatel prokazatelně informoval konečného zákazníka o běžící zkušební době, aby nemohla zákazníkovi vzniknout jakákoli újma související se zkušebním provozem Mrazová ochrana Pokud by teplota výstupní vody klesla pod 8 C, spustí se automaticky ohřev. Ohřev potrvá dokud její teplota nedosáhne 30 C. 3. Ovládání řadiče Řadič se ovládá pouze jedním jediným knoflíkem. Knoflíkem lze otáčet doprava a doleva. Další ovládací pohyb je stisknutí směrem do řadiče. Tímto je knoflík využit jako tlačítko. Pro nastavování parametrů jsou na displeji řadiče zobrazovány nabídky. Otáčením knoflíku si vybereme nabídku parametru, který chceme nastavovat a stisknutím vždy výběr potvrdíme. Takto lze nastavit většinu parametrů. V tzv. automatickém režimu řízení jsou na displeji v cyklu zobrazovány různé stavové informace řadiče. Otáčíme-li v tomto režimu knoflíkem (pozor knoflík se nesmí stisknout, to by se aktivoval režim nastavení parametrů - bude popsáno dále), můžeme si v cyklickém zobrazení najít zobrazované okno, které nás zajímá. Toto okno zůstane na displeji po dobu 8 s Řádná zobrazení Běží-li zkušební provoz, zobrazí se nejprve kolik hodin ještě zbývá do ukončení zkušebního provozu. Následující zobrazení uvidíme, je-li povoleno sledování zpětné vody. Je-li teplota zpětné vody nižší než Dohřívací teplota je ohřev prováděn pro její zvýšení. Bude-li však teplota zpětné vody nižší než nastavená Zpětná minimální teplota, je navozen stav Zatop. (Viz odstavec ). Další zobrazované okno sděluje, kde se nachází zdroj nejvyššího požadavku pro ohřev. Může to být některý teplovodní uzel RTU či RTUV (při řízení teploty výstupní vody Dle uzlů ), nebo to může být sám řadič kotlů (je-li nastaven režim řízení Na konstatní teplotu nebo Pseudoekviterm ). V dalším zobrazení najdeme informaci na jakou teplotu výstupní vody je ohřev prováděn. V následném okně můžeme vidět skutečnou teplotu výstupní vody. Je-li povoleno sledování zpětné vody, pak je její teplota zobrazována v dalším okně. 4. Zobrazení automatického režimu 4.1. Po připojení napájecího napětí Po připojení napájecího napětí je na displeji po dobu 6s zobrazováno prezentační okno. Na prvním řádku se zobrazuje typ řadiče a jeho verze, druhý řádek pak ukazuje výrobní číslo. Řadič dále přechází do automatického režimu, kdy jsou na displeji cyklicky zobrazovány stavy řadiče. Následuje informace o teplotě prvního venkovního čidla (je povinné při režimech řízení Pseudoekviterm a Dle uzlů - je-li alespoň jeden uzel RTU). Bude-li připojeno druhé venkovní čidlo a není-li v poruše, pak se zobrazí jeho naměřená teplota.

5 KR2 - Uživatelská příručka -5- Další informace se týká řazení kotlů. Kotle jsou vypisovány na displeji v pořadí své priority. Na obrázku má nejvyšší prioritu kotel č.5 a nejnižší kotel č.1. Znamená to, že kotel č.1 bude v tomto případě zapínán jako poslední. Následující okno se týká okamžitého stupně výkonu ohřevu topné vody. Stupeň ohřevu je odvozen od počtu právě běžících hořáků. Budou-li běžet tři hořáky, bude stupeň výkonu ohřevu 3. Nebude-li hořet žádný, bude stupeň ohřevu 0. Právě běžící kotle jsou zobrazovány v následujících oknech. U dvoustupňových kotlů jsou pak hořáky rozlišeny jako a/b. Další zobrazení ukazuje právě běžící čerpadla. Čepadlo může běžet i když odpovídající kotel neběží. Je to v případě, když čerpadlo po vypnutí kotle dobíhá. Je-li zvolena priorita řazení kotlů podle doby běhu, je vždy po 168 hodinách (7 dnů), vyhodnocováno nové pořadí zapínání. Kotel který běžel celkově nejkratší dobu, bude zapínán jako první. Analogicky to bude i s ostatními kotli. Jaká doba ještě zbývá do nového vyhodnocení pořadí vidíme z okna na obrázku Chybová zobrazení V automatickém režimu můžeme v případě nějaké poruchy vidět ještě některá další zobrazení. Tato zobrazení jsou společně s rozborem chybových stavů uvedena v odstavci č Nastavení uživatelských parametrů Stiskneme-li v automatickém režimu ovládací knoflík, přejde řadič do řežimu nastavení parametrů. To ale pouze v případě, že není vyžadováno zadání provozního hesla. Povolení či zákaz hesla určuje servisní specialista v sekci nastavení parametrů pro specialisty. Jeli vyžadováno heslo, musíme postupně zadat tři číslice tak, že vždy otáčením knoflíku vybereme číslici hesla a stiskem knoflíku ji potvrdíme. V režimu nastavení parametrů pokračuje řadič, až na výjimky, v regulaci. Regulace se zastaví pouze v případě zadávání parametrů zasahujících nějakým způsobem do priority kotlů. Kotle jsou pak nejprve automaticky vypnuty. Regulace se pak rozběhne až po návratu do automatického režimu. Zapomene-li se uživatel vrátit z režimu nastavování parametrů do automatického režimu, učiní tak řadič automaticky po 240 s klidu. Klidem se rozumí, že nebylo otáčeno knoflíkem, ani knoflík nebyl použit jako tlačítko. První parametr, který je nabídnut k nastavování určuje odkud je brán požadavek na teplotu výstupní vody. Potvrdíme-li nabídku stisknutím knoflíku, jsou nám nabídnuty 2 nebo 3 možnosti. Závisí to na servisním nastavení počtu teplovodních uzlů, se kterými má řadič komunikovat. Není-li nastaven ani jediný uzel, pak způsob řízení Dle uzlu není nabízen. Nabídky se mění při otáčení knoflíkem. Poznámka: Servisní nastavení jsou určena pro specialisty, proto jsou uzamčena pod přístupovým heslem. Potvrdíme-li nabídku Na konstantní teplotu, musíme v dalším okně nastavit otáčením knoflíku teplotu výstupní vody, kterou se bude řadič snažit v nastavených mezích (viz dále) udržet. Požadovanou teplotu výstupní vody můžeme nastavit v rozsahu C, nebo ohřev úplně vypnout. Teplotu potvrdíme stiskem knoflíku. Je-li potvrzena nabídka Pseudoekviterm, je teplota výstupní vody odvozena od venkovní teploty, měřené 1.venkovním čidlem. Nastavení parametrů tohoto režimu provádí servisní technik. Řízení Dle uzlů znamená, že teplota výstupní vody je odvozena od právě nejvyšší požadované teploty z teplovodních uzlů RTU a RTUV. Dalším parametrem je odchylka teploty výstupní vody. Byla o ní již zmínka v odstavci Bude-li teplota výstupní vody v pásmu teplot daných požadovanou teplotou výstupní vody +/- tento parametr, nebude se měnit výkon ohřevu. Teprve až se teplota

6 KR2 - Uživatelská příručka -6- výstupní vody dostane mimo toto pásmo, bude výkon ohřevu zvyšován nebo snižován. Doba běhu kotlů není parametrem. Běží-li kotel je mu načítána doba jeho běhu. Bude-li potvrzena tato nabídka stiskem ovládacího knoflíku, můžeme si přečíst dobu běhu 1.kotle (číslování kotlú je dáno jejich fyzickým připojením k řadiči KR2 a k m o d u l ů m rozšíření EXP4). Při otáčení knoflíku ve směru hodin si přečteme doby běhu dalších kotlů. Po přečtení doby běhu posledního kotle a pootočení knoflíku ve směru hodin se vrátíme do nabídky čtení doby běhu kotlů. Do tohoto místa se také můžeme vrátit, stiskneme-li při zobrazování doby běhu libovolného kotle ovládací knoflík. Následujícím parametrem můžeme sdělit řadiči, které kotle se nebudou účastnit ohřevu. Tyto kotle mohou být třeba v poruše. Pokud bychom je nevyřadili z procesu řízení, pak by mohly vzniknout v regulaci díry. Po potvrzení nabídky jsme vyzváni, pokud je v činnosti některý kotel, k vyčkání než se kotle vypnou. Poté uvidíme stav 1. kotle. Chceme-li stav změnit, stiskneme ovládací knoflík. Na druhém řádku se rozbliká stávající stav (Odstávka/Provoz). Knoflíkem nyní pootočíme, až se stav změní a znovu pro potvrzení knoflík stiskneme. Toto můžeme provést i pro další připojené kotle. K nim se dostaneme otáčením ovládacího knoflíku, nebliká-li u zobrazovaného kotle na druhém řádku jeho stav. Jsme-li u posledního kotle, pak se po otočení ovládacího knoflíku ve směru hodin dostaneme zpět do nabídky nasazení kotlů. Dalším nabídnutým parametrem můžeme změnit prioritu řazení kotlů. Je-li priorita trvalá, pak budou kotle zapínány v pořadí podle fyzického připojení. Znamená to, že nejdříve bude zapínán 1.kotel, pak 2. kotel atd. Bude-li nastavena priorita dle doby běhu, pak řazení kotlů nastane vždy po 168 hodinách (7 dnů) nově vyhodnocováno. Kotel který běžel celkově nejkratší dobu, bude zapínán jako první. Analogicky to bude i s ostatními kotli. Potvrzením této nabídky stiskem knoflíku se dostaneme do menu nastavení parametrů řadiče, určených pouze servisním technikům. Přístup k těmto parametrům je blokován heslem. Stiskem ovládacího knoflíku při této nabídce se vrátíme do režimu automatického řízení. Nestiskneme-li knoflík, ale pootočíme-li jej ve směru hodin, a poběží-li ještě zkušební doba, dostaneme nabídku pro zadání odblokovacího kódu. Po jejím potvrzení stiskem knoflíku můžeme odblokovací kód postupně zadat. Jelikož je odblokovací kód vztažen k výrobnímu číslu, je výrobní číslo zobrazeno na prvním řádku. Číslice hesla zadáváme postupným otáčením ovládacího knoflíku a potvrzením jeho stiskem. Je-li kód zadán, jsme o jeho správnosti informováni. 6. Konec zkušební doby Není-li zadán odblokovací kód a vypršela-li zkušební doba, je na displeji zobrazováno oznámení o ukončení zkušební doby a výzva k zadání odblokovacího kódu. Pokud uživatel řadiči nevyhoví a odblokovací kód nezadá, bude řadič, nezávisle na požadavcích, udržovat teplotu výstupní vody na teplotě 40 C. 7. Poruchové stavy řadiče 7.1 Obecný popis Obecně jsou poruchové stavy řadiče vždy ohlášeny blikající LED diodou červené barvy na panelu nad

7 KR2 - Uživatelská příručka -7- ovládacím knoflíkem. Tato LED dioda, není-li žádná porucha, svítí zeleně. Každá takto prezentovaná porucha je přesně specifikována na displeji řadiče Porucha čidla teploty výstupní vody Pravděpodobná příčina: Buď je poškozený kabel k čidlu nebo je vadné čidlo samotné. V každém případě je třeba přezkoušet připojovací kabel, případně zkusit připojit nové čidlo krátkým kabelem přímo na svorky V1/T1. Na polaritě kabelu nezáleží. Při poruše čidla teploty výstupní vody se řadič chová, jako by teplota výstupní vody byla stále nízká Porucha čidla teploty zpětné vody řízení Pseudo-ekviterm nebo Dle uzlu, provedeme nastavení dle odstavce 6.6. Jinak je třeba přezkoušet připojovací kabel, případně zkusit připojit nové čidlo krátkým kabelem přímo na svorky V3/T3. Na polaritě kabelu nezáleží. Pozor! V případě řízení Dle uzlu, pokud není připojen ani jeden regulátor RTU, nemusí být čidlo připojeno. Při poruše čidla venkovní teploty se řadič v řízení Pseudoekviterm chová, jako by venkovní teplota byla -20 C. V řízení Dle uzlu jsou uzly RTU informovány o chybě čidla Porucha 2. čidla venkovní teploty Teplota z 2. čidla venkovní teploty je zobrazována, jeli čidlo připojeno a nemá-li poruchu. Porucha tohoto čidla není hlášena Porucha komunikace s uzly Pravděpodobná příčina: Buď čidlo není připojeno (je nepovinné) a je povoleno sledování zpětné vody neboje poškozený kabel k čidlu. Může však být i vadné čidlo samotné. V případě, že nechceme zpětnou vodu sledovat, provedeme nastavení dle odstavce 6.6. Jinak je třeba přezkoušet připojovací kabel, případně zkusit připojit nové čidlo krátkým kabelem přímo na svorky V2/T2. Na polaritě kabelu nezáleží. Při poruše čidla teploty zpětné vody se řadič chová, jako by teplota zpětné vody byla stále nízká Porucha 1. čidla venkovní teploty Pravděpodobná příčina: Počet uzlů nastavený v servisních parametrech řadiče, neodpovídá skutečnému počtu teplovodních uzlů RTU, RTUV, které s řadičem komunikují. Příčina může být rovněž ve vadném komunikačním kabelu Vnitřní porucha řadiče Pravděpodobná příčina: Jde o chybu elektroniky řadiče. Řadič je nezbytné opravit v odborné dílně Přehřátí kotlů Pravděpodobná příčina: Buď čidlo není připojeno (je nepovinné) a je nastaven způsob řízení Pseudoekviterm nebo řízení Dle uzlu. Může však být i vadné samotné čidlo. V případě, že nebudeme užívat Toto hlášení se zobrazí, stoupne-li teplota výstupní vody na 100 C. Hlášení zmizí, klesne-li teplota výstupní vody pod 95 C. Dojde-li k přehřátí kotlů a je nastaven režim řízení Dle uzlů, pak dostávají uzle RTU příkaz k plnému otevření směšovacích ventilů.

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL

NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL Návod k obsluze rozšířujícího modulu Verze programu: 2014-10-10 Benekov RM P O L 6 3 8. 7 0-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 4 3. Struktura jednotlivých

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

Zónový regulátor vytápění VPT

Zónový regulátor vytápění VPT Zónový regulátor vytápění VPT návod k použití 2 Obsah Úvodem 6 Hlavní části regulátoru 7 Obsah balení 7 Volitelné příslušenství 7 Montáž regulátoru 7 Obsluha regulátoru 8 Po zapnutí hlavní obrazovka 8

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Stmívání - LCD ovladač Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

EN ISO 9001. 1.6 DC Zdroj

EN ISO 9001. 1.6 DC Zdroj 1.6 DC Zdroj EN ISO 9001 Programovatelný zdroj stejnosměrného napětí v rozsahu max. ±10,240 V a ± 25 ma umožňuje nastavit libovolnou hodnotu v rámci rozsahu pro potřeby konkrétního zapojení. Jedná se o

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Manuál pro obsluhu a programování regulátoru CR11

Manuál pro obsluhu a programování regulátoru CR11 Manuál pro obsluhu a programování regulátoru CR11 Schéma zapojení 1 Automatický digitální termostat pro fan-coilové jednotky konfigurovatelný dle konkrétního typu zařízení regulace otáček ručně nebo automaticky

Více

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc 1 Regulační systém xcc Co je xcc Systém x Cascade Control (xcc) je výkonná programovatelná regulace. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172 5. Uvedení do provozu 5.1 Ovládací panel A Manometr B LCD display C Mod chlazení D Mod stop / ochrana proti zamrznutí E Mod topení F Venkovní jednotka v provozu G Mod přídavné dotápění H Tlačítko přepínání

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2014-06-10 Benekov 04.00 C l i m a t i x 2-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 1.2. Počet topných okruhů v kaskádě... 4 2. Popis tlačítek

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady 9 Scénáře V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady Kapitola 9 Scénáře V situaci, kdy se v oblasti buněk mění množiny hodnot se stejným uspořádáním, můžeme použít scénáře.

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Windows XP Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Obecné informace: Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ REGULÁTOR 0-10 V Regulace teploty interiérů vytápěných podlahovým konvektorem s ventilátorem. BPT321 VYSÍLAČ PŘIJÍMAČ 1 BPT321- PŘIJÍMAČ Přijímač BPT321 slouží k řízení otáček ventilátorů

Více

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6

Regulátor odběru elektrické energie HM2006 RS485 12 V DC STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 Regulátor odběru elektrické energie HM2006 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 L N - + B A COM 1 2 3 4 5 230 V AC 12 V DC RS485 VSTUPY B M R OU TPUT 1 2 3 4 5 6 420.5 SET MAN STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací v češtině 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ PRO UT 6 teplotních změn na den 1 TÝDENNÍ PROGRAM PRO TUV 3 teplotní změny na

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2

BASPELIN KTR. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky KTR2 BASPELIN KTR Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky červenec 2000 Baspelin Všeobecný popis Regulátor baspelin je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci dvou alogových veličin a pro řízení

Více

R-TC Adaptabilní termostat

R-TC Adaptabilní termostat R-TC Adaptabilní termostat 1. Technické údaje 2. Popis 3. Montáž a instalace 4. Provoz 4.1 Spuštění 4.2 Volitelné funkce 4.2.1 Rychlé zahřátí 4.2.2 Uzamykací funkce neboli uzamčení ovládání 4.2.3 Konfigurační

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Vyhledávání závady u S-MMS česky Strana 1 Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Upozornění na výskyt chyby V případě detekce nějaké chyby se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo příslušné

Více

Obsah. 2011 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/31

Obsah. 2011 GACC spol. s r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 2/31 Obsah 1. Komunikační program CantLinkPro 3-4 2. Popis funkcí 5-6 3. Jídelní lístky 7-10 4. Účty strávníků 11-12 5. Jídla 13 14 6. Kategorie strávníků 15 7. Jídelní šablony 16-19 8. Výdejové úseky 20 9.

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT 06 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Určení......... 2 Ovládací prvky...... 2 Teplotní čidla... 3 Pracovní režimy

Více

Zálohované oběhové čerpadlo CP-201S - návod k použití

Zálohované oběhové čerpadlo CP-201S - návod k použití Zálohované oběhové čerpadlo CP-201S - návod k použití Standardní oběhová čerpadla při výpadku elektrické energie nefungují. Jejich zálohování je problematické a drahé. Základem sestavy CP-201S je unikátní

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT BN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky... 3 Teplotní čidla.. 4 Pracovní systémy.... 4

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Interní řízení kompresoru

Interní řízení kompresoru Interní řízení kompresoru Inteligence v kompresoru další generace S kompletně novým modulárním konceptem směřuje KAESER KOMPRESSOREN interní řízení kompresorů do budoucnosti. Vítejte u. Jeden modul pro

Více

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 Popis regulátoru Určení Regulátor ADEXaComfortaR je určený pro regulaci teplovodních systémů se směšovacím ventilem.

Více