Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH"

Transkript

1 Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já a také naší SDH, aby i v píštích letech byla její innost alespo tak úspšná jako v roce Na úvod bychom si mli pipomenout nkolik nejvýznamnjších událostí, které ovlivnily vývoj našeho sdružení hasi za uplynulých pt let. Jako píklad lze uvést zmnu, ke které došlo tím, že rozhodujícím lánkem v organizaní struktue jsou sbory dobrovolných hasi jako právnické osoby s vymezenou právní subjektivitou. Mnozí z nás si to ani pln neuvdomují, co to znamená pi poádání rzných akcí. Je to zodpovdnost se vším. Další píklad je snížení dotace Ministerstva vnitra R v roce 1998 ve mzdové oblasti, což vedlo k výraznému omezení nkterých inností, napíklad odborné pípravy vlastních funkcioná vetn omezení potu pracovník Okresního sdružení. Rok 2000 byl rokem voleb do všech orgán našeho sdružení. Po volbách do výboru našeho sboru na minulé Valné hromad se konala Výroní valná hromada 14. okrsku v Baetín. V našem okrsku je zastoupeno 6 sbor s celkovým potem 364 len. Porad, které se konají nejmén jednou za tvrt roku se mže zúastnit každý len našeho sboru. Do nového okrskového výboru byli z našeho sboru zvoleni: Josef Netík jako starosta 14. okrsku, Zdenk Martínek jako strojník a Michal Dusílek jako vedoucí mládeže. Dne probhlo v Albrechticích nad Orlicí shromáždní delegát SDH našeho okresu. Z našeho sboru se ho zúastnili: J. Netík, J. Dusílek a Z. Martínek. I zde delegáti zvolili starostu okresního sdružení, 2 námstky starosty, 7 len výkonného výboru a 5 len okresní kontrolní a revizní rady. Z našeho SDH byl Josef Netík zvolen námstkem starosty. Nejdležitjší událostí minulého roku bylo konání II. sjezdu SH MS, který se konal ve Žáru nad Sázavou ve dnech 1. a 2. ervence Zde bylo hodnoceno uplynulé ptileté období innosti a to jak klady, tak i nedostatky. Na sjezdu byly také provedeny volby vrcholných orgán sdružení. Starostou SH MS byl zvolen ing. Karel Rychter. Dále byli zvoleni 4 námstci starosty a 14 len výkonného výboru. Do výkonného výboru byl zvolen i náš len Josef Netík. A nyní již k tomu, co bylo vykonáno v roce 2000 v našem sboru. V tomto roce jsme u vtšího požáru nezasahovali, pouze 2x byl lokalizován požár kontejneru v obci a to 23. a 26. prosince. V preventivní innosti prohlédly 2 prohlídkové skupiny 46 objekt, kde byly shledány 3 menší závady. To, že jsme nezasahovali u velkého požáru nás nesmí ukolébat, ale naopak nutit nás být stále v pípad poteby být ádn pipraveni. Již mnoho let patí práce s dtmi a mládeží stžejní místo v innosti naší organizace. Jedin dobrá práce s mládeží totiž mže pinést naší organizaci dobré nástupce a nositele hasiských tradic do budoucna. To že práce s mládeží pináší své plody mžeme vypozorovat i na výboru organizace, jehož vtšina len psobila v dtských kolektivech naší organizace. Rok 2000 proto nemohl být v této tradici výjimkou. Ped kolektivem starších stál na poátku letošního roku nesnadný úkol. Bylo nutné odinit neúspch ze závodu požárnické všestrannosti a pokusit se co nejvíce snížit ztrátu z tohoto závodu v jarní ásti soutže. Proto se kolektiv již na poátku roku pustil s vervou do práce a zaal zajíždt do tlocviny

2 v Dobanech, kterou má již nkolik let možnost využívat. V zimní píprav se kolektiv zamil zejména na zdokonalení technických disciplín a zvyšování fyzické kondice. V té dob byl také kolektiv posílen o jednoho lena. Letošní mimoádn teplý rok umožnil kolektivu opustit prostedí tlocviny již na konci msíce bezna a vnovat se tak pln píprav na okresní vyhodnocení hry Plamen. Intenzivní píprava, pi které se kolektiv scházel 2x 3x týdn byla smována na zlepšení dovednosti v technických disciplínách a na sportovní prpravu. Okresní vyhodnocení hry Plamen se konalo ve dnech kvtna v Malé ermné. Kolektiv podal v prbhu soutže dobré výkony a v jednotlivých disciplínách obsadil 2 první, 2 druhá a 1 tvrté místo. V celkovém hodnocení obsadil kolektiv 3. místo. Dvacátého tvrtého ervna se kolektiv zúastnil pohárové soutže v Opon, kde obsadil rovnž tetí místo, když jej od vítzství dlily pouhé 2 vteiny. Již tradiní odmnou za dobrou práci pro organizaci je lenm dtského kolektivu spolený zájezd. Ten se uskutenil ve dnech ervence a jeho cílem byla obec Diedersdorf u Berlína, kde nejen dtský kolektiv, ale i celá organizace našla nové partnery a pátele do budoucna. Dtský kolektiv se zde zúastnil Her bez hranic, pi kterých byli lenové kolektivu zaazeni do smíšených družstev se svými novými kamarády. Pestože vzájemná komunikace obas vázla sportovní a kamarádský duch soutže zvítzil. Krom obce Diedersdorf absolvovali lenové kolektivu okružní cestu Berlínem, která byla výborn zajištna hasii z Diedersdorfu. Jedinou kakou na jinak vydaeném zájezdu tak bylo špatné poasí na zpátení cest, které znemožnilo návštvu Drážan i akvaparku v Seifenhennesdorfu. Poslední noc své cesty strávil kolektiv u svých partner v Hrádku nad Nisou. Dom se kolektiv vrátil plný nových zážitk. Podzimní období je již tradin vnováno píprav na zahajovací závod požárnické všestrannosti. Po zkušenosti z minulého roníku byl na tuto pípravu kladen velký draz. Z tohoto dvodu se také kolektiv nezúastnil kvalifikace na mezinárodní soutž CTIF, která se konala ve stejném termínu. Závod požárnické všestrannosti se konal 21. íjna v esticích. Kolektivu se podailo v tomto závod zvítzit a vybojovat tak pro sebe první cenné vítzství. Úast v soutžích však není jedinou inností, kterou kolektiv vyvíjí. Pro kolektiv jsou organizovány besedy o prevenci a historii sboru. Kolektiv pravideln zajíždí do bazénu v Dobrušce a úastní se sportovních akcí v okolních obcích. Kolektiv již zaal psát pátou kroniku své innosti a zápisy z této kroniky jsou zveejování na internetové stránce sboru. Jak již bylo eeno, navázal náš sbor spolupráci s hasii z nmeckého Diedersdorfu. Dalším poinem této nov vzniklé spolupráce by mlo být uspoádání regionální soutže v disciplínách CTIF v naší obci. Na tuto soutž budou krom družstev z partnerského Diedersdorfu pozvány i družstva z Polska, Slovenska a pochopiteln i eské republiky. Novinkou v práci s dtmi a mládeží v naší organizaci byl vznik kolektivu mladších. Jeho vznik byl vele pijat a odsouhlasen minulou valnou hromadou sboru. Nový kolektiv se ml v budoucnu stát dobrou základnou kolektivu starších dtí. Situace, která nastala pi jeho utváení, však dosažení tohoto cíle ponkud zkomplikovala. Nebylo totiž možné uvést do souladu pedstavy výboru organizace o innosti hasiské mládeže v našem sboru s pedstavou o všestranné innosti mládeže v obci. To vedlo k uritému oddlení kolektivu mladších od bžného života a innosti organizace. Pes výše uvedené problémy se nakonec podailo ustanovit družstvo, které se zúastnilo zahajovacího závodu požárnické všestrannosti. I pes uritý neúspch, kterým bylo pedposlední místo v tomto závod, je teba ocenit snahu len tohoto kolektivu o dobrý výsledek. Úspchy, jak nás již zkušenosti mnohokrát pouily, se však dosahují až po nkolikaleté usilovné práci. Dalším pedpokladem úspchu je dosažení odborné kvalifikace vedení kolektivu, která je v dnešní dob požárního sportu nezbytnou podmínkou práce s kolektivem.

3 Závrem zprávy o innosti mládeže je teba podkovat za zajištní celoroní innosti dtí a mládeže vedoucímu kolektivu Michalu Dusílkovi a dále pak Josefu Dusílkovi, Jan tvrtekové a Gerlind Povolné. Podkování je teba vyslovit i Jiímu Tomášovi mladšímu i staršímu, Ev Mackové, Janu Pibylovi a Josefu Machovi, kteí svým díle pispli k dobré práci kolektivu. Dkujeme tímto také sponzorm dtského kolektivu, ústedí Sdružení hasi ech, Moravy a Slezska a orgánm okresu Rychnov nad Knžnou za poskytnutí finanních píspvk. K práci s mládeží patí rovnž výcvik a soutže družstva dorostenc. Ti pod vedením J. Ševce ml. a Fr. Haufera se zúastnili kvtna okresní soutže dorostu, kde obsadili 1. místo a potom se zúastnili 11. ervna oblastního kola dorostu v Hradci Králové. Zde obsadil kolektiv 5. místo. Dvacátého prvního íjna se kolektiv zúastnil závodu požárnické všestrannosti v esticích, kde obsadil 1. místo. Mimoto se tento kolektiv zúastnil okrskové soutže v Sedloov - obsadil zde 2. místo, dále pak okresní soutže v Solnici - 3. místo. Dále se pak s družstvem muž A zúastnil i nkolika závod seriálu Podorlická liga, kde celkov obsadil 13. místo. Po výtu výsledku mládeže se dostáváme k výcviku a soutžím dosplých. Dvacátého kvtna 2000 se konala okrsková soutž v Sedloov, kde družstvo muž obsadilo 1. místo, družstvo muž nad 35 let pak 9. místo. Prvního ervence následovalo okresní kolo v Solnici, kde naši muži obsadili opt 1. místo. Družstvo se vzdalo úasti v oblastním kole ve prospch družstva z Kvasin. Družstvo dále absolvovalo seriál soutží v požárním útoku Podorlická liga s následujícími výsledky: Datum Místo konání Umístní Houdkovice Kostelec nad Orlicí Bílý Újezd astolovice Opono ermná nad Orlicí Trnov (extraliga) Malšova Lhota Dobruška Bystré 9. Dovolte, abych se jen krátce vrátil k posledn uvedenému poháru v Bystrém, který zajišovala naše organizace. Startovalo zde 17 družstev muž a 5 družstev žen. Na zajištní této akce se podílelo pes 30 lidí a to jak len SDH, tak i dalších našich píznivc. Že je to pomrn nároná akce jsme se pesvdili již pi tetím roníku v naší obci a tak dochází i k menším nedostatkm, kterých bychom se mli píšt vyvarovat. Že zde naše první družstvo neusplo, je sice škoda, ale tak už to chodí! V celkovém hodnocení Podorlické ligy, ale naše družstvo obsadilo pkné 2. místo, což mžeme kvitovat s uspokojením. Mimo to se družstvo muž a dorostenc zúastnilo poháru v eském Krumlov a v Širokém Dolu. Zde také získalo nejlepší umístní - 9. místo. V závru hodnocení soutží a pohár nezbývá nic jiného, než družstvu muž a dorostenc podkovat za celoroní innost i dobré výkony a popát jim ješt více úspch v roce 2001.

4 A nyní bych vás chtl seznámit s finanním hospodaením SDH v roce Pevod z minulého roku ,- Píjmy výtžek z Hasiského plesu ,- výtžek z Pomlázkové zábavy píspvek od Okresního úadu na mládež 7000,- píspvek OSH MS na dopravu 600,- sbr železného šrotu 6120,- výtžek z pohárové soutže 3272,- píspvek SH MS na zájezd do Nmecka 6000,- odmna za zprostedkování akce 880,- zapjení stanu 400,- lenské píspvky 3285,- úroky na bžném útu ,- Píjmy celkem ,- Výdaje výroní valná hromada 4245,- pedplatné Hasiské noviny 152,- poplatky za vedení útu ,- drobné poteby pro mladé hasie ,- startovné na pohárových soutžích 2750,- startovné na požárních soutžích 850,- píspvky na oberstvení pi soutžích 400,- ubytování a stravování pro hosty ,- z Nmecka stravování mladých hasi pi soutžích 2575,- zakoupení hasiské uniformy 400,- údržba vozidla Š ,- zájezd mladých hasi do Nmecka ,- fotografie ,- drobné dary k životnímu jubileu ,- povinné ruení za Š ,- pokladní doklady 25,- Výdaje celkem ,- Celkový výsledek hospodaení v roce 2000 byl plusový v ástce ,- K. Pro úplnost je teba uvést údaje o provozu techniky: Vozidlo Ujeto kilometr Spoteba paliva Spoteba oleje Prmrná spoteba AVIA DVS l/ 100 km PPS hodin l Š l/ 100 km Pi zmínce o finanním hospodaení sboru a provozu techniky není možné nezmínit skutenost, že pohonné hmoty pro Avii a PPS 12, jakož i elektrickou energii v hasiské

5 zbrojnici i další technické vybavení hradí Obecní úad, což v dnešní dob pedstavuje nemalé finanní náklady. V závru zprávy ješt nco málo o kulturní innosti. Osmého ledna 2000 se konal Výroní valná hromada za úasti 57 len a 19 host. Dvacátého devátého ledna jsme poádali Hasiský ples, dvanáctého ledna se 6 našich len zúastnilo Valné hromady v Lewin. Dvacátého tetího dubna jsme poádali Pomlázkovou zábavu. V ervenci se nkteí naši lenové zúastnili zájezdu na Slovensko, kde se konalo setkání obcí s názvem Bystré a zde byla i navázána spolupráce s hasii ze slovenského Bystré. Dvacátého druhého a tetího záí probhlo v areálu koupališt školení vedoucích mládeže našeho okresu a dvacátého srpna náš sbor zajišoval asistenní požární hlídku na autokrosu v Dobanech. Úpln na závr pár slov o naší lenské základn. Náš sbor má v souasnosti celkem 82 len. Z toho je 12 mladých hasi, 22 žen a 48 muž. Do 18 let je 15 len, let 7 len a 60 len je starších 26 let. Veškerá innost, o které jste se mohli doíst v této zpráv si vyžádala stovky hodin práce jak pi organizaci námi poádaných akcí, tak pi všech soutžích, píprav a údržb techniky a podobn. Pravidelnou innost koordinuje výbor organizace a ostatní akce jsou zajišovány za pispní dalších len a píznivc. Výbor se pravideln schází 1x za msíc a eší vzniklé problémy a organizaní záležitosti. V závru této zprávy mi dovolte podkovat všem, kteí se jakýmkoliv zpsobem piinili o dobré jméno našeho sboru v loském roce.

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více