Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno"

Transkript

1 Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno Zpracoval: Václav Purč Červenec 2012

2 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma 2. IČ 3. Sídlo 4. Oprávněný zástupce oznamovatele B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. Základní údaje 1. Název záměru 2. Kapacita (rozsah) záměru 3. Umístění záměru 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 5. Zduvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, popř. Odmítnutí 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 7. Výčet dotočených územně samosprávných celků II. Údaje o vstupech 1. Půda 2. Voda 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje III. Údaje o výstupech 1. Půda 2. Ovzduší 3. Odpadní vody 4. Odpady 5. Zdroje hluku a vibrací C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU F. ZÁVĚR G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PŘÍLOHY

3 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma: Václav Purč 2. IČ: Sídlo: Poděbradova 272/95, Brno Oprávněný zástupce oznamovatele: Václav Purč tel.: Provozovna: Poděbradova 272/95, Brno B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. Základní údaje 1. Název záměru Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákládání s autovraky. 2. Kapacita (rozsah) záměru Kapacita záměru vychází z výpočtu, že zařízení pro sběr a zpracování autovraků bude přijímat max. 2 osobní automobily denně v pracovní dny. V případě provozu 250 pracovních dnů v roce a průměrné hmotnosti osobního automobilu 1 t, což odpovídá 500 t za rok (250 ks x 1000 kg = 500 t, 98% osobních automobilů, 2% dodávkových do 3.5 t). Při realizaci záměru nedojde k výstavbě objektů, jen ke změně užívání, pouze bude stávající činnost rozšířena o sběr a zpracování autovraků. Zpracováním autovraků se souladem se zákonem o odpadech rozumí operace prováděné po převzetí autovraku za účelem odstranění nebezpečných složek autovraku, ruční demontáž. Autovraky jsou zařízení přijímány a zařazeny do kategorie dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou stanoví Katalog odpadů ( *- Autovraky)

4 3. Umístění záměru Kraj: Jihomoravský Město: Brno Čtvrť: Brno- Královo Pole Ulice: Poděbradova 272/95 Objekt: bývalý areál výroby a skladu Lachema Brno

5 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Záměr je prováděn na pronajatých pozemcích ve vlastnictví Stanislava Bárty, se kterým je uzavřena smlouva o nájmu prostor. Pronajímatel: Stanislav Bárta IČO: DIČ: CZ Adresa: U sokolovny 274/21 Brno- Bystrc Jedná se o pozemky v k.ú Ponava zapsané na LV č. 196 u Katastrálího úřadu Brnoměsto a sestávající z pozemků parc. č. 553 zastavěná plocha, parc. č. 552/1 zastavěná plocha, parc. č. 552/2 zastavěná plocha, parc. č. 552/3 zastavěná plocha, parc. č. 552/4 ostatní plocha, parc. č. 552/11 zastavěná plocha a parc. č. 552/12 zastavěná plocha, včetně všech staveb, jejich součástí a příslušenství registrovaných i neregistrovanjých v katastru nemovitostí a stojících na těchto pozemcích (dále jen Nemovitosti ). Rozšíření činnosti firmy Vrakoviště Brno o sběr a zpracování autovraků využije nynější prostory a zaměstnance této firmy. Záměr bude realizovaný ve stávajících objektech firmy a využije administrativní a technické zázemí firmy. V zařízení (autovrakovišti) budou sbírány autovraky, se kterými bude dále nakládánoneprodleně po přijetí demontovány, přednostně vypuštěny provozní kapaliny a vyndány další nebezpečné složky, poté postupně rozebrány další části- odpady kategorie ostatní. Všechný vzniklé odpady vlastní demontáží budou shromažďovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. V areálu oznamovatel záměru bude provozovat rovněž autodílnu, tudíž dochází k možnosti kumulace s jinými záměry- a to využívání použitelných součástí vozidel na autodílně při opravách motorových vozidel. Některé díly budou rovněž dále nabízeny k využití jiným autoservisům s oprávněnou živností. Pouze nevyužitelné části vozidel k opravám budou tříděny a předány dalším osobám oprávněných k jejich využití (např. Materiálovému), případně k odstranění. Příjezdovou komunikaci k areálu autovrakoviště je silnice Poděbradova, ze které se odbočí na širší plochu, která ústí do areálu. Ten je oplocen, prozatím jedním vjezdem, který se v mimopracovní době uzamyká. V budoucnu se počítá s druhým vjezdem, který bude napojen na přilehlé komunikace Brněnského silničního obchvatu s napojením tunelu Dobrovského.

6 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant a důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí Investor má vhodné prostory pro realizaci záměru a kvalifikované zaměstnance, kteří mají vhodnou kapacitu pro další činnost. Na firmu se obrací uživatelé nepojizdných nebo starých osobních a dodávkových automobilů se žádostí o likvidaci autovraků, a protože podle platných předpisů v odpadovém hospodářství je stanoveno, že tuto činnost mohou vykonávat pouze zpracovatelé autovraků (právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která provádí zpracování autovraků na základě souhlasu příslušněho orgánu veřejné správy), tak tyto zakázky by musela firma odmítat. Více než dvacetileté zkušenosti majitele záměru Václava Purče v podnikání s osobními automobili, jejich prodeje, servisování, likvidace a následného vyřizování administrativy v registru motorových vozidel na městské části odboru dopravy napovídají, že v blízké budoucnosti se už ojetá auta nebudou prodávat, ale recyklovat (tento trend pociťuje firma už nyní). Vyplývá to z údajů vedené firmou, kdy převyšuje počet aut trvale likvidovaných, než prodaných dále do provozu. Tímto aby firma a pracovní místa nezanikly, musí se přetvořit ve zpracovatele autovraků. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 6.1. Technologický popis provozovny Sběr a zpracování autovraků bude prováděn v uzavřeném areálu, který je umístěn v katastru Ponava. Areál je tvořen zděnými objekty postavenými po obvodu pozemku s volným prostranstvím uvnitř areálu. Celý areál je uzavřený, zabezpečený proti vniknutí neoprávněných osob. Do areálu se vjíždí vjezdovými vraty. Areál byl původně využíván pro výrobu a skladování chemických látek firmy LACHEMA. Pro sběr autovraků bude využíván zpevněný prostor mezi skladovou budovou a demontážní dílnou. Samotná demontáž pak bude prováděna ve zděné budově stávající dílny. Dvůr (zpevněná plocha mezi budovami), kam se budou přivážet autovraky má zpevněný povrch. Rozměry dvora 25 x 15 m. V současné době je plocha využívána pro parkování automobilů na prodej. V další části dvora bude vyčleněna vodohospodářsky zabezpečená plocha o rozměrech 5 x 10 m pro skladování autovraků a plocha pro velkoobjemové kontejnery pro ostatní odpady. Protože se předpokládá, že bude na dvoře parkováno 10 osobních automobilů čekající na ekologickou likvidaci a skladováno max. 8 hotových autovraků osobních automobilů připravených k odvozu na další zpracování, bude plocha dostačující pro stávající využití záměru sběru autovraků.

7 Vlastní demontáž a zpracování autovraků bude probíhat ve zděné dílně, kde se uzkuteční jednotlivé fáze demontáže. Skladování využitelných a nevyužitelných částí autovraků budou sloužit sklady na to vytyčené. V dílně bude probíhat vždy zpracování jen jednoho autovraku. Provozní kapaliny budou skladovány v nepropustných nádobách na záchytných vanách v označených skladech takto určených. V této dílně bude speciálně upravená nepropustná podlaha, včetně zajištění proti úniku závadných látek. V dílně budou umístěny v záchytnách vanách nádoby na nebezpečné složky vyjímané z autovraků a bude zde prováděna úplná demontáž autovraků. Veškeré práce se budou provádět ručně za pomocí specializovaného nářadí na tyto práce. Výhodou ručního zpracování a demontáže autovraků od ostatního zpracování, např. šrédrování (drcení), je šetrnější vůči blízkému okolí a ekologii. Manipulační prostředky: k přepravě a posunu autovraků skeletů a případně dalších částí je v areálu k dispozici vlastní vysokozdvižný vozík o nosnosti 1500 kg značky Balkancar. Činnosti prováděné při provozu autovrakoviště budou v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, čímž jsou: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon 185 ) vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů v platném znění (dále jen Katalog odpadů ) vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění (dále jen vyhláška 383 ) vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobech vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) Veškeré činnosti s nakládání s autovraky budou popsány a zajišťovány se schváleným provozním řádem Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

8 Pro shromažďování odpadů z demontáže autovraků bude k dispozici: Označené nádoby na provozní kapaliny umístěné na záchytných vanách, 50 l a 200 l sudy Nepropustný kontejner na zaolejované části autovraku umístěný v dílně Nepropustný kontejner na autobaterie Nepropustná nádoba na olejové filtry Kontejner na drobný odpad z kovových a nekovových materiálů Kontejner na drobný odpad z kovových a nekovových materiálů Nádoba a shromažďování znečištěných textílií, ochranných prostředků, případně sorbentů Nádoba na odpad podobný komunálnímu Regály a nádoby na odkládání dílů určených k prodeji nebo dalšímu využití Velkoobjemové kontejnery na ostatní odpady na venkovní ploše Dílna bude dále vybavena: Prostředky pro úklid (koště, lopatka, hadr, kbelík) Osobními ochrannými pracovními prostředky (ochranné oděvy, pracovní a gumové rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít, gumové holínky) Protihavarijními prostředky- 1 kompletní havarijní souprava pro ropné látky, sorpční prostředky pro případný únik akumulátorové kyseliny, další sorpční prostředky universální, sorpční tkaniny, sypký materiál- dle havarijního plánu 6.2. Technologický popis vlastního provozu Autovrakoviště, které je předmětem záměru je určeno ke sběru a zpracování autovraků a nakládání s autovraky- demontáž náhradních dílů a využitelných odpadů pro další zpracování. Pro účely provozu jsou přijímány autovraky (vozidla před vyřazením) zažazené dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, jako odpad *- autovraky. Provozovatel zařízení ke sběru a zpracování autovraků je povinen při přejímce odpadů postupovat v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobech vedení jejich evidence odpadů vznikajících v zařízení ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), tzn., ze zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou souzčástí vozidla a po předání písemného potvrzení o přejímce uloží autovrak přímo na demontážní dílnu.

9 Obsluha zkontroluje doklady k předávanému autovraku a v administrativním zázemí provozovny bude vystaveno potvrzení o převzetí autovraku (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků). Potvrzení převzetí autovraku musí mít náležitosti uvedené v příloze č. 17 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. O přijatých autovracích bude vedena průběžná evidence včetně odpadů z nich vzniklých. Využitelné části automobilů budou předány do skladu náhradních dílů (jiná část haly). Zbylé části vozidel a provozní kapaliny budou soustřeďovány odděleně podle druhů a kategorií a předávány k využití nebo odstranění osobám oprávněným. Podrobnější popis jednotlivých demontážních operací a nakládání s vyjmutými součástkami, autodíly a s odpady, včetně vedení evidence bude zpracován v provozním řádu autovrakoviště. Bezprostředně po převzetí autovraku budou před zahájením zpracovatelských operací autovraku v demontážní hale odčerpány provozní kapaliny a odděleně soustřeďovány. Jedná se o následující náplně: olej motorový olej z převodovky olej z hydrauliky pohonné hmoty chladící kapalina brzdová kapalina nemrznoucí směs kapalina do odstřikovačů baterie vč. elektrolytu výfuk s katalyzátorem náplň klimatizace nádrže na zkapalněný nebo stlačený plyn potencionálně výbušné součásti (např. airbagy) všechny části obsahující rtuť, olovo, kadmium a šestimocný chrom (jeli to technicky proveditelné) Znečištěné hadry budou ukládány do pytlů a následně předány k likvidaci nebo čištění, znečištěné pracovní oděvy budou opětovně čištěny, malé množství pohonných hmot oddělených při demontáži bude soustředěno v kanystrech. V další fázi budou v demontážní dílně zajišťovány zpracovatelské operace spočívajících v odstranění dalších škodlivých látek a nebezpečných součástí autovraku. Budou vyjmuty baterie a nádrže na zkapalněný nebo stlačený plyn, airbagy. Rovněž bude znehodnocen VIN.

10 Vypouštění kapalin z autovraků bude prováděno nad záchytnou vanou tak, aby nedocházelo k úkapům kapalin na podlahu haly. Vypouštění bude vždy probíhat řízeně a kontrolovaně, to znamená za přítomnosti pověřeného zaměstnance. Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává. Pro každou provozní kapalinu samostatně bude určená mobilní nádrž s nátokem upraveným tak, aby nedocházelo k úkapům na podlahu. Po naplnění uvedeného zařízení se oddělené provozní kapaliny přečerpají do příslušné nádoby. Pro jednotlivé druhy kapalin budou k dispozici určené označené nádoby, aby nedocházelo k mísení jednotlivých druhů kapalin. Nádoby na odpad budou označeny názvem odpadu, katalogovým číslem odpadu, jménem odpovědného zaměstnance, který odpovídá za třídění odpadů a způsobem odstraňování odpadů. Nádoby na odpad budou voleny tak, aby byly nepropustné a nebylo je možné zaměnit s nádobami k jinému využití. Nádoby budou umístěny na záchytných vanách o objemu nejméně 110% objemu největší nádoby. V hale budou k dispozici indentifikační listy jednotlivých druhů nebezpečných odpadů, kde jsou zíkladní údaje o odpadu i postupy pro případ mimořádné události. V souladu s demontážními postupy určovanými obvykle výrobcem nebo dovozcem automobilu nebo, které jsou obvyklým technologickým způsobem, jsou demontovány ostatní časti a díly autovraku. Při této demontáži se vymontují kola, převodovky, nápravy, motor, sedačky, stěrače, topení, chladiče, klimatizace, reflektory, žárovky, kabely atd., dále recyklovatelné díly jako jsou např. katalyzátory, skla, pneumatiky a kovové součásti (např. Z motoru jsou odděleny ocelové a litinové části od hliníkových komponent). Znovuvyužitelné komponenty automobilů budou využívány k opravám motorových vozidel, případně nabízeny k opravám jiným oprávněným osobám. Nepoužitelné nebo nevyužitelné části jsou dále nabízeny k materiálovému využití oprávněným osobám zpracovávajícím železné a neželezné kovy. Znečištěné součástky budou před jejich uskladněním očištěny. Čištění autodílů určených k dalšímu využití je provedeno v demontážní hale. Pneumatiky v dobrém technickém stavu budou uloženy na stanoveném místě. S nepotřebnými komponenty je nakládáno jako s odpady v intencích zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto odpady budou soustřeďovány v k tomu určených sběrných nádobách (třídění dle katalogových čísel odpadů) a po jejich naplnění budou odváženy k dalšímu využití, k recyklaci či k odstranění oprávněnými osobami. Manipulace se shromažďovacími nádobami a ostatními obaly bude prováděna pomocí vysokozdvižného vozíku. Celý provoz autovrakoviště budou zajišťovat prozatím 2 zaměstnanci především během jednosměnného provozu v pracovních dnech od 7 h do 16 h, v sobotu pak od 9 h do 12 h. (na přání zákazníka v ojedinělých případech i v jiném, předem dohodnutém čase).

11 Demontáž autovraku Při demontáži musí být zničeno identifikační číslo autovraku (VIN) způsobem, který vylučuje jakékoliv jeho další použití Po odstranění nebezpečných složek dojde k úplné demontáži. Jsou demontovány disky, pneumatiky, nárazníky, palubní desky, nádrže na kapaliny, plastové díly, elektroinstalace, kovově součásti obsahující měď, hliník, hořčík a drobné kovové části. Následně je je holá karoserie odvezena do kontejneru na kovový šrot, kde je krátkodobě uskladněna do doby předání k následnému využití. Při demontáži budou jednotlivé části ukládány podle možnosti opětovného využití a charakteru odpadu v případě, že část autovraku není již využitelná. Využitelné budou skladovány v regálech v přiručním skladu uzamčené. Nevyužitelné části, které se stanou odpady, budou tříděny podle jednotlivých druhů a v souladu s uzavřenými smlouvami budou předány k materiálovému využití nebo k odstranění. Nebezpečné odpady budou skladovány v nepropustných označených nádobách na záchytných vanách v určeném místě nebo skladu. Nevyužitelné části autovraku budou tříděny s ohledem na materiálové využití. To se týká zejména pneumatik a velkých částí z plastu (nárazníky), kryty kol a mřížky chladiče, přístrojové desky, nádrže na kapaliny, katalyzátory, kovové části obsahující měď, hořčík a sklo. Po demontáži využitelných částí autovraku materiálově využitelných materiálů, zbude nevyužitelná část, která bude přemístěna na určené místo do doby, než bude převezna k odstranění. Zpracovatel autovraku může nabídnout díly a části autovraků výrobci, dovozci, popřípadě jinému kvalifikovanému zájemci k opětovnému použití. Za kvalifikovaného zájemce se považuje právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oboru opravy a servisu motorových vozidel podle zvláštního předpisu. Vzhledem k tomu, že zařízení není v současné době vybaveno zařízením na odsávání náplně do klimatizace, tak nebudou do zařízení přijímány autovraky obsahující klimatizaci nebo musí být náplň již před převzetím odčerpána v zařízení, které je na to vybaveno a poskytne majiteli autovraku potvrzení o odčerpání náplně do klimatizace.

12 Dopravní řešení Václav Purč- Brno, Poděbradova Areál Vrakoviště Brno se nachází u místní komunikace v Brně Králově Poli na ulici Poděbradova do kterého je možné vjet služebním vjezdem pro osobní vozy nebo samostatným vjezdem pro nákladní automobily. Četnost dopravy Dovoz autovraku nebo jeho příjezd po vlasní ose se předpokládá v množství 1-2 osobní automobily denně v pracovní dny, 1 dodávkový vůz do 3.5 t měsíčně. Firma bude provádět i svoz dle objednávky zákazníka s vlastním odtahovým speciálem. Počet zaměstnanců V současné době pracují ve firmě 2 zaměstnanci a tento počet se nezmění. Evidenci autovraků bude zajišťovat majitel firmy a zároveň zodpovědný vedoucí Václav Purč. 7. Výčet dotčených územně samosprávných celků Záměr se týká města Brna v Jihomoravském kraji, v jejímž katastrálním území bude provoz autovrakoviště probíhat. Zařazení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Záměr rozšíření činnosti o provozování zařízení ke sběru a zpracování autovraků spadá do kategorie II, odst přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.- Zařízení ke skladování, zpracování nebo využívání nebezpečnách odpadů, zařízení k fyzikálněchemické zpracování, energetickému využívání nebo odstraňování odpadů.

13 II. Údaje o vstupech 1. Půda Záměr bude umístěn ve městě Brně, Jedná se o pozemky v k.ú Ponava zapsané na LV č. 196 u Katastrálího úřadu Brno- město a sestávající z pozemků parc. č. 553 zastavěná plocha, parc. č. 552/1 zastavěná plocha, parc. č. 552/2 zastavěná plocha, parc. č. 552/3 zastavěná plocha, parc. č. 552/4 ostatní plocha, parc. č. 552/11 zastavěná plocha a parc. č. 552/12 zastavěná plocha, včetně všech staveb, jejich součástí a příslušenství registrovaných i neregistrovanjých v katastru nemovitostí a stojících na těchto pozemcích (dále jen Nemovitosti ). Záměr není umístěn na zemědělském půdním fondu (ZPF) ani na pozemcích plnících funkci lesa (PUPFL). V areálu je na uvedených pozemcích řadu let provozován velkoobchod a maloobchod- fa. Fima Brno- Výrobní a obchodní činností v oborech: potřeby pro zahrádkáře chemické přípravky pro zahradu, průmysl, stavebnictví i domácnost - fa. Iteco s.r.o.- jeřáby a zdvihací technika - fa. Devoskyt- výroba stěrkové hmoty, hmoty na beton, štuk, jádro, sádrokarton, Ytong apod. - fa. Firma BM nábytek- se zabývá návrhem, výrobou a montáží nábytku z laminovaných dřevotřískových materiálů tzv. LTD - fa. Autodoprava Valla- kontejnerová doprava a zemní práce pro Brno - fa. Duvys s.r.o.- stavební firma

14 2. Voda Odběr a spotřeba vody Realizací záměru se nenavýší spotřeba vody. Voda bude potřeba pouze pro sociální zařízení, a protože nedojde ke změně počtu zaměstnanců tak, nedojde ani ke změně spotřeby vody. Je odebírána pouze pitná voda z vodovodního řadu. Pitná voda Pro potřeby hygienické je odebíraná pitná voda z vodovodního řádu. Pitný režim je v letních měsících rovněž zajišťován balenou vodou. Stravování zde není realizováno, zaměstnanci využívají některé z jídelen v blízkém okolí. Její předpokládanou spotřebu lze odvodit z počtu zaměstnanců spojených s provozem autovrakoviště a z počtu provozovaných hodin autovrakoviště. V areálu autovrakoviště se denně pohybují cca 2 zaměstnanci, při počtu cca 280 pracovních dní v roce je při úvaze denní spotřeby 120 l vody/osobu v sociálním zázemí - celková roční spotřeba maximálně činí 2 x 0,120 x 280 = cca 67,2 m 3 vody. Vzhledem k tomu, že na novém pracovišti budou pracovat stávající majitel areálu a jeho syn, kteří se zde pohybovali i doposud, nedojde pravděpodobně ani k uvedenému navýšení spotřeby vody. Technologická voda Způsob zpracování autovraků nevyžaduje použití technologické vody. Požární voda Požární voda se v případě potřeby bude brát z vodovodního řádu.

15 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Sorpční prostředky Pro případ náhodného úniku ropných látek nebo olejů vzniklých při manipulaci s autovraky nebo ze skladovaných obalů provozních kapalin budou v areálu autovrakoviště k dispozici sorpční prostředky. Jelikož bude během provozu zacházeno s látkami vodám i půdám škodlivým, bude pro případ havarijního úniku těchto látek pracoviště vybaveno prostředky určenými pro jejich likvidaci (sorpční materiály, koště, lopata, pytle, nádoby, které následně budou umístěny do shromaždiště nebezpečných odpadů). Elektrická energie Elektrická energie je odebírána ze sítě ČEZ. Vzhledem k charakteru záměru není její významná spotřeba. Elektrická energie je využívána k osvětlení areálu včetně všech provozních objektů a vybavení běžnými spotřebiči. Také v demontážní hale je pracováno s běžnými spotřebiči elektrické energie typickými pro demontážní úkony. Spotřeba elektrické energie závisí na instalovaném příkonu jednotlivých zařízení využívající elektrickou energii a na četnosti jejich využívání (provozní hodiny). Vzhledem k charakteru záměru jsou nízké nároky na elektrickou energii. Provoz Předpokládané materiálové složení autovraku: Železné kovy % Plasty 9-12 % Gumy a pryže 5,3-6,5 % Neželezné kovy 3,5-3,8 % Skla 3-3,8 % Kapaliny 2,2-3 % Ostatní odpad 5-15 % Vytápění dílny a administrativní prostor Vytápění administrativní části, dílny a sociálního zařízení je řešeno plynovým kotlem o výkonu 25 kw. Způsob vytápění se nemění Větrání dílny, administrativní části a sociálního zázemí Větrání dílny je realizováno otevřenými vraty, nebo bude nainstalováno větrací zařízení. Větrání administrativních prostorů je řešeno přirozeně otevíratelnými okny.

16 III. Údaje o výstupech 1. Půda Veškerá manipulace s autovraky bude prováděna na zpevněných plochách a v demontážní dílně s vybudovaným záchytným systémem. ta bude opatřena novou betonovou podlahou s nepropustným jednolitým nátěrem. Celý prostor podlahy v hale bude vyspádován do 4% a sveden do kanálku zakončenou plastovou bezodtokovou jímkou. Jímka bude krytá a opatřená poklopem. Kanálek bude podél celého prostoru vjezdu (ocelová vrata). Kanálek i jímka budou pravidelně udržovány. Tento systém bude zajišťovat zabezpečení před unikem do půdního prostředí i chrání před znečištěním podzemních a povrchových vod. Celkově bude zajištěno nakládání s autovraky a následně s odpady tak, aby nedošlo k úniku do životního prostředí. 2. Ovzduší Zdrojem emisí spojených s provozem autovrakoviště budou emise z automobilové dopravy (liniový zdroj znečištění) na komunikaci. Způsob nakládání s autovraky není zdrojem emisí do ovzduší. Jiné nové zdroje znečišťování ovzduší na provozovně nebudou provozovány. Vzhledem ke kapacitě autovrakoviště nebude znečištění v blízkém okolí výrazně vyšší než doposud. 3. Odpadní vody Splaškové vody Odpadní vody pocházející ze sociálního zařízení (WC a umývárna v administrativní budově majitele areálu) jsou sváděny přímo do kanalizace. Maximální množství produkovaných splaškových vod je prakticky shodné s množstvím odebrané vody a závisí na počtu zaměstnanců využívajících tato zařízení během směny, kterým se předpokládá v současné době 2. Výpočet maximální předpokládané roční (tj. 280 pracovních dní) produkce splaškových vod: 2 x 0,120 x 280 = to je max. cca 67,2 m 3. V současné době nedojde k navýšení. Technologické odpadní vody Technologie zpracování autovraků není zdrojem odpadních vod. Dešťové vody Znečištění odpadních vod je zabráněno havarijní nepropustnou jímkou vyvedenou z montážní a demontážní dílny. V blízkosti areálu zařízení ani ploch se nenachází individuální ani hromadné zdroje zásobování pitnou vodou, ani jejich ochranná pásma

17 Vzhledem k tomu, že nedojde k nové výstavbě ani ke zvětšení zpevněné plochy, tak se nezmění ani množství odváděných srážkových vod. Srážkové vody ze střech jsou zasakovány na pozemcích majitele. Srážkové vody ze zpevněné plochy, kde budou stát autovraky, budou jímány v jímce a v případě znečištění, budou odstraněny jako nebzpečný odpad. Plocha bude mít rozměry 50m2 a při přívalovém dešti, který je v dané lokalitě odhadovaný na 121 l/sec/ha to bude znamenat pro 15- ti minutový déšť- 121 x x 900 = l. 4. Odpady Autovrakoviště, které je předmětem záměru, je určeno pro příjem odpadu značeného katalogovými čísly podle Katalogu odpadů * (Autovraky), kategorie nebezpečný odpad, o celkovém množství cca 520 t/rok. Dodavateli přijímaného odpadu jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo jen fyzické osoby, případně zařízení sloužící pouze pro sběr autovraků. Pro provozovatele autovrakoviště vyplývají povinnosti provozovatelů zařízení určených k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů uvedené v 14 odst. 1, dále pak 18 a 19 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných shora uvedených vyhlášek. Materiálové složení autovraku: Vozidla, resp. autovraky jsou složitou kompozicí velmi různorodých materiálů, která závisí na druhu a roku výroby vozidla a jeho výrobci. Dalšími faktory složení přijímacích autovraků nekompletnost autovraku předávaného do zpracování a účinnost použitých zpracovacích a třídících technologii. Průměrně je udávána následující materiálová struktura vozidla (uváděno v % hmotnosti): Železné kovy % Plasty 9-12 % Gumy a pryže 5,3-6,5 % Neželezné kovy 3,5-3,8 % Skla 3-3,8 % Kapaliny 2,2-3 % Ostatní odpad 5-15 % S vybranými autovraky by od 1. ledna 2006 by mělo být nakládáno tak, aby bylo dosaženo toho, že budou opětovně použity a využity nejméně v míře 85% průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 80% průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, s výjimkou vyrobených před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného použití a využití stanovena na 75% a míra opětovného použití a materiálového využití na 70%. Tyto hodnoty budou s předpokladem od roku 2015 ještě zpřísněny.

18 Odpady vzniklé při provozu autovrakoviště Odpady, které mohou vznikat zpracováním autovraků či údržbou celého zařízení včetně zázemí společnosti. S těmito odpady může provozovatel zařízení dále nakládat: (O) Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem ) (O) Popílek ze spalování uhlí (N) Chlorované emulze (N) Nechlorované emulze (N) Chlorované hydraulické minerální oleje (N) Nechlorované hydraulické minerální oleje (N) Syntetické hydraulické oleje (N) Jiné hydraulické oleje (N) Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje (N) Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje (N) Syntetické motorové, převodové a mazací oleje (N) Jiné motorové, převodové a mazací oleje (N) Jiná paliva (včetně směsí) (O) Papírové a lepenkové obaly (O) Plastové obaly (O) Dřevěné obaly (O) Kovové obaly (O) Směsné obaly (O) Skleněné obaly (O) Textilní obaly (N) Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N) Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob (N) Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (O) Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem (O) Pneumatiky (N) Olejové filtry (N) Součástky obsahující rtuť (N) Výbušné součástky (např. airbagy) (N) Brzdové destičky obsahující azbest (O) Brzdové destičky neuvedené pod číslem (N) Brzdové kapaliny (N) Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (N) Nádrže na zkapalněný plyn

19 (N) Železné kovy (N) Neželezné kovy (O) Plasty (O) Sklo (N) Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a (O) Součástky jinak blíže neurčené (N) Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly až (O) Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly až (N) Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení (O) Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem (N) Olověné akumulátory (N) Nikl kadmiové baterie a akumulátory (N) Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů (O) Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) (N) Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny (O) Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem ) (O) Beton (O) Cihly (O) Tašky a keramické výrobky (N) Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky (O) Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem (O) Dřevo (O) Sklo (O) Plasty (N) Asfaltové směsi obsahující dehet (O) Asfaltové směsi neuvedené pod číslem (O) Měď, bronz, mosaz (O) Hliník (O) Olovo (O) Zinek (O) Železo a ocel (O) Cín (N) Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (N) Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (O) Kabely neuvedené pod (N) Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

20 (O) Zemina a kamení neuvedené pod číslem (N) Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (O) Izolační materiály neuvedené pod čísly a (O) Neželezný odpad (O) Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem (O) Jiné frakce neuvedené pod číslem (O) Papír a lepenka (O) Sklo (O) Dřevo neuvedené pod číslem (O) Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem (O) Papír a lepenka (O) Sklo (O) Textilní materiály (N) Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (N) Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (N) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly a (O) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly , a (autorádia) (O) Dřevo neuvedené pod číslem (O) Plasty (O) Kovy (O) Odpady z čištění komínů (O) Biologicky rozložitelný odpad (O) Zemina a kameny (O) Směsný komunální odpad (O) Uliční smetky (O) Kal ze septiků a žump (O) Objemný odpad Výše uvedené odpady budou shromažďovány odděleně v odpovídajících nádobách na pevný a tekutý odpad, nebezpečné odpady budou označeny a opatřeny identifikačním listem, grafickým označením, opatřeny označením odpadu včetně katalogového čísla a osoby odpovědné za shromažďování jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Předpokládané množství zpracovaných autovraků je odhadnuto na max. 500 t/rok. Množství jednotlivých druhů odpadů z osobních automobilů bylo odhadnuto na základě informací ze Škoda Auto a.s. o hmotnostním složení typu Škoda Felicia.

21 Odhad produkce hlavních druhů odpadů: ocel a litina 65.2 % hliník 4.9 % chladící, brzdová kapalina a kapalina do ostřikovačů 1.7 % oleje 0.8 % plasty 7.2 % olovo 0.9 % měď 0.5 % sklo 3.3 % guma 3.5 % ostatní 12.0 % odpad celkem 100 % V provozním řádu, který bude pro sběr a zpracování autovraků vypracován, budou podrobněji specifikovány všechny prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních závadných látek podle předpokládaného množství jednotlivých druhů odpadů. Při stanovení nakládání s odpady se bude vycházet z povinností stanovených zákonem o odpadech, kde jsou stanoveny povinnosti pro nakládání s odpady, zejména omezovat vznik odpadů a přednostně je využívat k recyklaci a případněmu zpětnému využití. Odpady budou shromažďovány v kontejnerech nebo jiných nádobách, které budou označeny a zaměstnanci budou poučení o způsobu nakládání s odpady. Pro shromažďování odpadů před odvozem oprávněnou firmou budou určena shromažďovací místa, která budou také označena produkcí odpadů a bude vedena evidence podle příslušných předpisů. Odpady budou předány pouze oprávněným firmám, se kterými má nebo bude mít Vrakoviště Brno uzavřenou smlouvu. Při případném havarijním úniku ropných látek z automobilů může dojít ke vzniku následujících odpadů kategorie N: absorpční činidla, čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Likvidaci havárije a nezávadné zneškodnění těchto odpadů by zajišťovala odborná firma, která má povolení k nakládání s těmito odpady.

22 5. Zdroje hluku a vibrací Při činnosti zpracování autovraků není provozován žádný stacionární zdroj hluku. Zařízení je v provozu v denních hodinách. Ke zvýšení hluku v areálu nedojde. Mobilní zdroj hluku je pouze doprava, ta vzhledem ke kapacitě provozu (předpokládá se cca 10 aut týdně, což jsou cca 2 auta v pracovní den) se nadměrně nezvýší. V zařízení nejsou provozovány žádné zdroje vibrací. 6. Havárie OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ Havárie je takový stav, při kterém může být ohroženo zdraví obyvatelstva nebo může dojít k poškození či ohrožení životního prostředí. Za havárii zařízení je např. považován takový rozsáhlý únik odpadů, že k jeho zachycení nestačí sběrná záchytná jímka a nebezpečný odpad se dostane mimo prostor montážní dílny nebo zajištěného shromažďovaného místa. Tímto únikem dojde např. ke kontaminaci vod nebo půdy v okolí zařízení. Dalším případem havárie je např. vznícení odpadu v prostranství provozovny. První zásah směřuje k vyloučení ohrožení zdraví, teprve poté k zajištění požární bezpečnosti a sanaci zasaženého prostoru. V případě znečištění plochy pevným odpadem je obsluha autovrakoviště povinna odpad smést a uložit do původního nebo náhradního obalu a umístit do shromaždiště odpadů k tomu určenému. V případě znečištění tekutými odpady obsluha v prvé řadě zamezí všemi dostupnými prostředky případnému úniku do okolního prostředí. Při znečištění ropnými látkami použije obsluha pro likvidaci sorpční posyp (např. písek, piliny, vapex, eco dry, rohož, drť nebo sorpčního hada -podle velikosti znečištění a dostupných možností). Znečištěné sorpční materiály se uloží do plastových pytlů nebo náhradního obalu a následně se zlikvidují předepsaným způsobem u oprávněné osoby v souladu se zákonem o odpadech. V případě havárie bude vždy postupováno podle Identifikačních listů příslušných nebezpečných odpadů, které obsahují potřebné údaje, jak s odpady v případě havárie nakládat. V zařízení jsou k dispozici vždy identifikační listy k aktuálně shromažďovaným druhům nebezpečných odpadů. Pro případ havárie je v provozním řádu uloženého na provozovně uveden seznam telefonních čísel organizací, kam je nutno havárii hlásit.

23 K negativnímu vlivu by mohlo dojít pouze při úniku: Pohonných hmot nebo kapalných náplní v tu chvíli přivezených autovraků (demontáž, vlastní vypuštění náplní probíhá po převzetí v dílně k tomu upravené, dále pak vozidla, který autovrak do zařízení přivezl, popřípadě vysokozdvižného vozíku. Opatření k zamezení těchto vlivů: Pravidelná údržba techniky z důrazem na těsnost systémů. Pravidelné školení ze znalostí ovládání těchto prostředků. Pravidelné kontroly sorpčních prostředků. Správné uložení nádob na odpady (shromaždiště nebezpečných odpadů opatřených záchytným roštem či záchytnou vanou pod shromažďovacím prostorem tekutých odpadů). Opatrnost při manipulaci. K předcházení vzniku havárií přispívá i skutečnost, že vlastní produkce odpadů je minimalizována, pracovní prostředí a prostředky manipulační plochy, stroje a zařízení jsou udržovány v čistotě a v neposlední řadě provádění preventivních prohlídek. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE Je nutno dodržovat především obecné pokyny pro případ vlastní havárie: Při havárii, kdy dojde k ohrožení zdraví lidí, poskytnout první pomoc, přivolat lékaře (telefon 155), zamezit vytékání provozních kapalin, informovat Hasičský záchranný sbor (telefon 150) a policii ČR (telefon 158). Na odstranění uniklých pohonných a mazacích hmot použít sanační prostředky: např. vapex, piliny, čistící tkaninu, eco dry, koště, lopatu, nádoby na použité sorpční prostředky. Vedoucí provozu sepíše po ukončení zásahu na místě havárie a po konzultaci s místními orgány státní správy zápis o havárii, který obsahuje následující body: místo a čas vzniku havárie kdo havárii zpozoroval a komu byla hlášena příčinu havárie, druh a množství odpadu, který havárii způsobil rozsah znečištění (půdy, zařízení, vody) zakreslením, popř. fotodokumentací záznam o prvním zásahu průběh havárie a provedená opatření, např. způsob sanace zasaženého území

24 Demontážní hala je opatřena betonovou plochou s ochranným jednolitým nátěrem a v případě úniku závadných látek plní funkci záchytného systému za tímto účelem vybudovaný sběrný kanál zakončen záchytnou plastovou jímkou. Shromaždiště provozních kapalin (nebezpečných kapalných odpadů) je zabezpečeno proti havarijním únikům soustřeďovaných kapalin záchytnými vanami jedná se o část autodílny, shromaždiště se nachází v těsné blízkosti montážního a demontážního prostoru. Dešťové vody nepřijdou do kontaktu s částmi autovraků, kde by hrozilo promývání a uvolňování závadných látek. V případě požáru je nutné řídit se požárním řádem areálu, se kterým jsou obeznámeni všichni pracovníci a který je vyvěšen na provozovně. Celý areál je technicky zabezpečen tak, aby případné zahoření bylo rychle a efektivně zlikvidováno. V areálu je k dispozici požární voda a objekt je vybaven ručními hasicími přístroji. Vjezd do areálu a jeho interní cesty jsou dostatečně dimenzovány pro průjezd požárních vozidel. Provoz zařízení nevykazuje mimořádná rizika ani pracovní, ani ve vztahu k životnímu prostředí. Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s provozním řádem a příslušnými normami a předpisy. Zaměstnanci jsou pravidelně prokazatelně proškolováni. Identifikace iniciačních událostí Závada na zařízení Příčina: Porucha na elektrických zařízeních může dojít k požáru objektu a vzniku toxických zplodin z hoření odpadů. Veškeré činnosti jsou prováděny v zajištěné demontážní hale, a proto se únik látek do životního prostředí nepředpokládá. Opatření: v případě vzniku požáru je nutné ohlásit tuto skutečnost HZS a podílet se na likvidaci požáru. Při úniku závadných látek je nutný posyp sorpčním materiálem a úklid a následně uložení do náhradního obalu. Lidská chyba Příčina: Nedodržení pracovního postupu při manipulaci s odpady. Může dojít k úniku závadných látek na zpevněné ploše (příjezdová cesta) při přijmu autovraků a v demontážní dílně. Únik závadných látek mimo zabezpečená místa se nepředpokládá. Opatření. V případě úniku je nutné se podílet na posypu sorpčním materiálem a úklid a následné uložení do náhradního obalu. Prevence: na pracovišti budou pracovat cca 2 zaměstnanci, kteří sledují denně celý provoz, jsou pravidelně proškolováni na úseku bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.

25 Dopravní nehoda Václav Purč- Brno, Poděbradova Příčina: Může dojít k porušení autovraku a následnému úniku provozních kapalin hned po příjezdu. Opatření: Včasný posyp sorpčním materiálem a úklid. V případě úniku na nezpevněné ploše je nutné odtěžení kontaminované zeminy a její bezpečné odstranění. Vyhodnocení provozu na zpracování autovraků z hlediska prevence havárií Při zpracování autovraků budou vznikat kapalné odpady, z nichž některé budou charakterizovány jako nebezpečné chemické látky. Bude se jednat o následující odpady: nebezpečná vlastnost / max. množství jiné motorové, převodové a mazací oleje není NCHL 200 l topný olej a motorová nafta zdraví škodlivá, Xn 60 l motorový benzín vysoce hořlavá, F+, 60 l toxická, T jiná paliva včetně směsi vysoce hořlavá, F+, T 20 l jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 20 l brzdové kapaliny není NCHL 10 l nemrznoucí kapaliny obsahující zdraví škodlivá, Xn 200 l nebezpečné látky nemrznoucí kapaliny neuvedené zdraví škodlivá, Xn 200 l pod C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území Záměr bude umístěn ve městě Brně, Jedná se o pozemky v k.ú Ponava zapsané na LV č. 196 u Katastrálího úřadu Brno- město a sestávající z pozemků parc. č. 553 zastavěná plocha, parc. č. 552/1 zastavěná plocha, parc. č. 552/2 zastavěná plocha, parc. č. 552/3 zastavěná plocha, parc. č. 552/4 ostatní plocha, parc. č. 552/11 zastavěná plocha a parc. č. 552/12 zastavěná plocha, včetně všech staveb, jejich součástí a příslušenství registrovaných i neregistrovanjých v katastru nemovitostí a stojících na těchto pozemcích (dále jen Nemovitosti ).

26 Záměr není umístěn na zemědělském půdním fondu (ZPF) ani na pozemcích plnících funkci lesa (PUPFL). V areálu je na uvedených pozemcích řadu let provozován velkoobchod a maloobchod- fa. Fima Brno- Výrobní a obchodní činností v oborech: potřeby pro zahrádkáře chemické přípravky pro zahradu, průmysl, stavebnictví i domácnost - fa. Iteco s.r.o.- jeřáby a zdvihací technika - fa. Devoskyt- výroba stěrkové hmoty, hmoty na beton, štuk, jádro, sádrokarton, Ytong apod. - fa. Firma BM nábytek- se zabývá návrhem, výrobou a montáží nábytku z laminovaných dřevotřískových materiálů tzv. LTD - fa. Autodoprava Valla- kontejnerová doprava a zemní práce pro Brno - fa. Duvys s.r.o.- stavební firma Z hlediska územního systému ekologické stability se jedná o území s absencí přirozených ekosystémů. V areálu se nenacházejí žádné ekologicky vyznané krajinné prvky ani biocentra. V dotčeném území se nenachází žádná archeologická a historická památka. V zájmovém území se nenachází žádné ekologicky významné krajinné prvky, biocentra ani biokoridory. Areál není součástí žádného zvláště chráněného území, významného krajinného prvku ani registrovaného významného krajinného prvku dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Území přírodních parků nejsou záměrem rovněž dotčena, na lokalitě se nenacházejí vyznané krajinné prvky ve smyslu 3 ani 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Lokalita se nedotýká zájmů chráněných zákonem o lesích. Záměr nezasahuje ani do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Uskutečněním záměru nedojde ke zvýšenému ohrožení jednotlivých složek dotčeného území. 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny Provozem zařízení nejsou výrazně ovlivněny jednotlivé složky životního prostředí. Zájmové území nezasahuje do žádné zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani jím nebudou dotčena žádná památkově chráněná území.

27 Vzhledem k dosavadnímu charakteru provozovny nebudou jinak významněji ovlivněny žádné složky životního prostředí. Vozidla k vyřazení budou do areálu dovážena především po vlastní ose, popřípadě na vleku za jiným osobním autem. S frekvencí cca 10 aut týdně nevzroste významně ani doprava do areálu. D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti Sociální ekonomické vlivy Snahou provozovatele je kromě nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností a vybranými autovraky, také efektivní nakládání s odpady vznikajícími provozem autovrakoviště především zajištění jejich řízené recyklace a získání co možná nejvyššího podílu opětovně využitelných složek propojení s autodílnou. Ty budou dále zpracovány přímo ve stávajícím areálu jako náhradní díly nebo nabídnuty oprávněným osobám k dalšímu materiálovému využití (především železné a neželezné kovy). Vlivy na zaměstnance Obsluha zařízení může být ohrožena těmito vlivy: Kontaminací obsluhy při manipulaci s odpady, zejména nebezpečnými kapalinami Nebezpečím úrazů při manipulaci, skladování, expedici, při údržbě a opravách Všichni zaměstnanci areálu autovrakoviště budou obeznámeni s provozním řádem autovrakoviště. Zvýšené pozornosti musí dbát zejména na úseku demontážní haly. Pro zamezení těchto rizikových faktorů jsou všichni pracovníci pravidelně proškolovány o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a hygieně a dodržují provozní a požární řád. Pracovníci jsou povinni používat přidělené ochranné pomůcky a oděvy. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky jsou: - dýchací orgány: případně respirátor - oči: ochranné brýle - ruce: ochranné rukavice kožené - ostatní části těla: ochranný pracovní oděv Na pracovišti bude vždy přítomen pracovník proškolený z poskytování první pomoci. Lékárnička pro případ ošetření bude umístěna v dílně.

28 Zdravotní rizika Provoz autovrakoviště představuje tak nepatrnou změnu imisní situace, že nedojde k žádné změně z hlediska možného ovlivnění zdraví obyvatel nejbližší obytné zástavby. Při zachování provozu autovrakoviště jen v denní době nedojde ke zvýšení stávající noční hlukové zátěže, která má prokazatelně větší negativní zdravotní účinky na populaci. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Vlivy na povrchové a podzemní vody Zabezpečení proti náhodným (havarijním) únikům vodám nebezpečných látek a jejich průniky do povrchových a podzemních vod je zajištěno jednak důsledným skladováním a manipulací s nebezpečnými látkami (záchytná vana pod shromažďovacími prostředky), jednak stavebně technickými barierami, které vychází z technického řešení demontážní haly splňujících legislativní požadavky (zákon o vodách č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Všechny přijaté autovraky budou neprodleně umístěny na demontážní dílnu, kde budou nejprve vypuštěny provozní kapaliny a poté demontovány ostatní části vozidel. V případě náhodného příjmu více autovraků současně budou na dílnu k demontáži vozidla umístněna postupně nejprve k vypuštění provozních kapalin, a teprve pak k demontáži ostatních částí. Vlivy na půdu Při uvedení do provozu a zřízení autovrakoviště byly provedeny úpravy montážní a demontážní haly, která zajistí únik závadných látek. Vlivy na hornické prostředí a přírodní zdroje Hornické prostředí a přírodní zdroje v posuzované lokalitě nejsou záměrem nijak narušeny. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy Stávající areál se skládá z příjezdové cesty a zpevněné plochy. Travnaté plochy se zde nenacházejí. Jsou pouze v malé části areálu, kde nebude záměr vůbec realizován (zadní část areálu za prostranstvím náležícím k vlastnímu provozu). Vzhledem k dosavadnímu průmyslovému využívání areálu a realizací nového záměru není areál vhodnou plochou pro možný trvalý výskyt významnějších populací zvláště chráněných živočichů a rostlin ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v patném znění. Záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

S B Ě R N É H O D V O R A

S B Ě R N É H O D V O R A P R O V O Z N Í Ř Á D (zařízení pro sběr a výkup) S B Ě R N É H O D V O R A PROVOZOVATEL: Město Železný Brod náměstí 3.května 1 Železný Brod Tel.: 483 333 911 1) Název zařízení: Zařízení ke sběru a výkupu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU NA ODPAD KATEGORIE: O,N 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Sběrový dvůr města Benátky nad Jizerou ( SD ) na odpad kategorie O; N Vlastník

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ Ceník likvidace odpadů Obchodní poptávka nabídka, veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. Ceny: výkupní ceník výkupní cenu naleznete v našem výkupním ceníku železa, barevných kovů, drahých kovů

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

KANCELÁŘSKÁ ČINNOST použitý papír použití kopírek prázdné obaly toneru zneškodnění odpadu B S zákon č.185/2001 Sb. recyklace Nv

KANCELÁŘSKÁ ČINNOST použitý papír použití kopírek prázdné obaly toneru zneškodnění odpadu B S zákon č.185/2001 Sb. recyklace Nv INELSEV s.r.o. REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ A DOPADŮ Vypracoval: ing.chudomel Vedení společnosti I 101 SCHVÁLIL : Relich DATUM : ####### LEGENDA: P=Přímý, N= Nepřímý B=Běžný, H=Havarijní, M=Mimořádný

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Ceník Č. 3 2011 pro města a obce (mimo Statutární město Ostrava). Pravidelný sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního odpadu V cenách je zahrnuto

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Určování hustoty materiálů

Určování hustoty materiálů Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY

OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY ORIGINÁLNÍ PŘíSLUŠEnSTVí SEaT Vybavte se! Bohatá nabídka Originálního příslušenství SEAT ORIGINÁLNÍ PŘíSLUŠEnSTVí SEaT PODSVíCENÉ PRAhOVÉ LIŠTY

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Vedení evidence podle zákonných předpisů platných ke dni 12. března 2012 Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy,

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630

1/9 Číslo protokolu: csob cr 630 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více