Informace z radnice a městského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z radnice a městského úřadu"

Transkript

1 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013 své doklady vyměnit, a to dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.). Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2013, tak: 1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážníci městské policie Vám udělí blokovou pokutu až do výše Kč, 2. hrozí Vám pokuta až do výše Kč, a to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám bude uložena, i když nebudete řídit motorového vozidlo. Pokud držitel řidičského průkazu, podléhajícího povinné výměně, nehodlá v budoucnosti řídit motorová vozidla, nemusí žádat o výměnu svého řidičského průkazu za nový. V takovém případě je však třeba, aby se vzdal svého řidičského oprávnění ve smyslu 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to na příslušném obecním úřadu. Další informace Vám podáme na tel. čísle: nebo Další informace naleznete rovněž na internetových stránkách Ministerstva dopravy Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru správního a dopravy MěÚ provozní doba Městského úřadu Žamberk od do pondělí: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den úterý: 8:00-11:00 12:00-14: středa: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den čtvrtek: 8:00-11:00 12:00-14: pátek: 8:00-11:00 12:00-14: sobota: ZAVŘENO neděle: ZAVŘENO pondělí: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den úterý: ZAVŘENO středa: ZAVŘENO čtvrtek: ZAVŘENO pátek: 8:00-11:00 12:00-14: sobota: ZAVŘENO neděle: ZAVŘENO pondělí: ZAVŘENO úterý: ZAVŘENO středa: ZAVŘENO čtvrtek: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den pátek: 8:00-11:00 12:00-14:00 Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY - ZÁJMOVÉ Město Žamberk přijímá do 31. ledna 2014 žádosti o příspěvky podporující rozvoj spolkového života ve městě a na podporu činnosti dětí a mládeže z rozpočtu města Žamberka na rok Podmínky účasti: přihlásit se mohou různé subjekty (neziskové organizace, občanská sdružení, sportovní oddíly, školy aj.), které v oblasti práce s dětmi a mládeží působí, věková hranice mládeže je 26 let, prioritou však nadále zůstává uspokojení žadatelů pracujících s mládeží do 19 let, podmínky pro získání příspěvku podrobněji stanoví Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci Pravidla, případně je lze získat na MěÚ, občanské záležitosti (budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu, max. výše příspěvku činí 45 tis. Kč, posouzení projektu je podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky a zpracovaného projektu (obojí ve třech vyhotoveních), a to v termínu do 31. ledna 2014 na MěÚ, občanské záležitosti (budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly je k žádosti nutno předložit doklad potvrzující řádnou registraci žadatele, např. doklad o registraci občanského sdružení na MV ČR nebo zřizovací listinu (netýká se těch, kteří již doklad předložili dříve a nedošlo u nich k žádné změně) a dále je třeba prokázat řádné vedení účetní evidence, při opakovaném podání žádosti musí být doložena publikační činnost z minulého období, kde žadatel doloží, jak byla veřejnost seznámena s vyhodnocením, jak byly finanční prostředky vynaloženy a s jakým výsledkem. Předložené žádosti jsou hodnoceny podle těchto základních kritérií: a) přínos, účel a cíl projektu, b) členská základna, z toho mládež do 19 let, c) aktivní hráči v soutěžích, z toho mládež do 19 let u sportovních činností se uvádí také rozpis tréninků, rozpis utkání a datum a popis jednorázových akcí, d) výběr členských příspěvků, e) celoroční soustavná práce s dětmi, f) rozpočet oddílu v minulém roce, g) partnerské vztahy oddílu, h) propagace a reprezentace města, i) finanční náročnost, j) podíl vlastních prostředků. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na mailové adrese: případně ho lze stáhnout z webu města cz, sekce Formuláře Kancelář starosty (KSTA). Znovu upozorňujeme, že jsou dva typy žádostí: pro sportovní a pro mimosportovní činnost. POZOR ZMĚNA OPROTI PŘEDEŠLÝM ROČNÍKŮM! Vyúčtování příspěvku Mládežnických projektů zájmových a Vyúčtování příspěvku poskytnutého z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 je nutno předložit do 13. prosince 2013 na MěÚ, občanské záležitosti (v jednom vyhotovení). Pro zamezení chybného podání vyúčtování projektů z předešlého roku a chybného vyplnění žádostí o příspěvek na příslušný kalendářní rok a možného vyloučení žádosti je žadateli poskytnuta možnost konzultace a kontroly v kanceláři příjemce. Termín a čas konzultace si žadatel zajistí individuálně s příjemcem žádosti (Lucie Charfreitagová: , muzbk.cz). Žádosti, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. pozdě podané, chybně vyplněné žádosti nebo neodevzdané vyúčtování z předešlého roku), budou vyřazeny!!! Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti mládežnické projekty - Ekologické Zájemci o příspěvek z rozpočtu města Žamberk na podporu činností dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, zaměřené především na nakládání s odpady, mohou již podávat žádosti na rok Město Žamberk přijímá žádosti o příspěvky do 31. ledna Program ekologických projektů je určen především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let. Je zaměřen na oblast nakládání s odpady, a to na realizaci vzdělávacích a informačních programů, pořádání tématických přednášek, soutěží ve sběru obalů, vydávání osvětových tiskovin (plakátů, letáků, brožur apod.) určených občanům města, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití obalových odpadů, systému třídění, sběru a využívání komunálního odpadu. Z mládežnických projektů ekologických lze také financovat nákup tématických didaktických her a pomůcek, časopisů, odborných publikací a informačních programů v oblasti odpadů a jejich třídění, nákup nádob na sběr obalových odpadů apod. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: muzbk.cz, případně ji lze získat na, sekce Portál občana, Formuláře Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE). Vyúčtování příspěvku poskytnutého z rozpočtu města na rok 2013 se odevzdávají do 15. prosince Formulář je možné také získat na, Formuláře odbor životního prostředí a zemědělství. Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková

2 3 Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTŮ PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY dle Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby. Adresa bytu: Žamberk, ul. Velký Hájek č.p Velikost bytů: 1+1 s kuchyňským koutem. Nadzemní podlaží: 2, byt č. 4, podlahová plocha: 54,18 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 3.500,- Kč. Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. Prohlídka bytu je možná v pondělí od 13:00 do 13:30 hod. Veřejné losování o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2014 ve 13:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu budova radnice, Masarykovo nám Poslední možnost podání žádosti: středa 8. ledna 2014 do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty, (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ). (podrobné informace:, úřední deska města). Klidné prožití adventního času, pokojné Vánoce a šťastný vstup do nového roku 2014 přeje všem čtenářům Žamberských listů redakční rada R.Steinerová, Mgr.B.Havlíková, Mgr.M.Krajčírová, Mgr.O.Kučera, D.Kerschbaum, Vlasta Pavlousková. Parkovací karta 2014 VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK 001 NA OBDOBÍ 2014 Od 2. prosince 2013 se prodávají parkovací karty na kalendářní rok 2014 určené k parkování na Masarykově náměstí v Žamberku. Parkovací karty jsou k prodeji na Městském úřadě Žamberk (budova radnice), u Hany Matějíčkové, č. dveří 201. Parkovací karta je přenosná, cena 600,- Kč. H. Matějíčková, finanční odbor Vyhlášení krajských výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys Pardubického kraje se konalo ve středu 27.listopadu 2013 v prostorách Hotelu EURO za účasti hejtmana Pardubického kraje, zástupců z řad vedení měst a obcí, podnikatelů a médií. Za město Žamberk se zúčastnil starosta města Jiří Dytrt. - red.- Občanské sdružení Klub důchodců Žamberk má nové vedení a plán činnosti na rok listopadu zahájil starosta města Jiří Dytrt valnou hromadu Klubu důchodců a seznámil přítomné s tím, že město má zájem na tom, aby Klub důchodců Žamberk i nadále pokračoval ve své činnosti. Z tohoto důvodu byla v Žamberských listech dne zveřejněna výzva, zda se najdou vhodní kandidáti, kteří se ujmou vedení Klubu důchodců. Na základě této výzvy město obdrželo několik nominací. Dále seznámil přítomné, že dle stanov občanského sdružení Klubu důchodců Žamberk valná hromada, jako nejvyšší orgán sdružení, volí členy výboru sdružení a tento výbor následně volí předsedu. Starosta města Jiří Dytrt předložil návrh možných členů výboru sdružení, a to konkrétně Dagmar Zezulkovou, Annu Stejskalovou, Petru Strnadovou, Danu Bednářovou, Marii Bajtovou. Po zvolení výboru byla předsedkyní Klubu důchodců zvolena paní Dagmar Zezulková. Ta poté seznámila přítomné s návrhem plánu práce na rok Členové sdružení se budou opět scházet dvakrát v týdnu, a to v pondělí a ve středu v prostorách jídelny v Centru pro seniory Penzionu. Starosta seznámil přítomné s tím, že od bude opětovně uzavřena nájemní smlouva mezi Centrem pro seniory a Klubem důchodců Žamberk. Poděkoval všem přítomným za to, že projevili zájem o činnost Klubu důchodců Žamberk, a popřál nově zvolené předsedkyni, paní Dagmar Zezulkové, a nově zvolenému výboru hodně tvůrčích nápadů a vše dobré do jejich činnosti. -ít- STUDIJNÍ POBYT V PARTNERSKÉM MĚSTĚ RICE LAKE Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake. Pro studium ve školním roce budou vybráni 2 studenti ve věku let (k nesmí být tito uchazeči mladší 15,5 nebo starší 18,5 let.). Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk, nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk) s trvalým pobytem v Žamberku. Podmínky pro zařazení do výběrového řízení Podání přihlášky nejpozději do formulář je k dispozici na: a gyzamb.cz. Na webu města je ke stažení také Etický kodex studenta (vše v pravém sloupci pod heslem Konkurz RL ) Úspěšné absolvování písemného jazykového testu, který se bude konat ve 14:30 hodin v budově gymnázia v Žamberku. Obsah výběrového řízení assessment center = speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení (v českém jazyce) motivační pohovor v angličtině Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního testu. Předpokládaným termínem je ve 13 hodin. Shromažďování přihlášek: Radnice, asistentka starosty Bc. Kamila Borovičková, zalepené obálky označte názvem Konkurz RL. Kontaktní osoby pro případné dotazy: Mgr. Ivana Odvárková Barbora Ševčíková, DiS. Turistické informační středisko Žamberk Vám nabízí: v prodeji zboží: papírové modely Tyršovy rozhledny, publikace Průvodce Orlickými horami a jejich podhůřím, Žamberské listy, knihy, trička, kvarteta, pexesa, zvonečky a hrnečky s motivem Žamberka v prodeji vstupenky: sítě Ticketportal a Ticketstream zdarma propagační materiály: zimní Turistické noviny pro region východní Čechy, turistický magazín Kam po Česku, zpravodajský týdeník 5+2 dny, kapesní kalendáříky na rok Přejeme Vám od srdíček chvíle klidu v záři svíček, pohodu, úsměv ve tváři, v příštím roce ať se Vám vše vydaří. Kateřina Šípková, vedoucí IS

3 výročí narození Josefa Žižky z paraskupiny BARIUM V sobotu 12. října 2013 si obec Vejprnice (u Plzně), která má něco přes obyvatel, připomněla 100. výročí narození svého rodáka Josefa Žižky. Radiotelegrafisty nám dobře známé paraskupiny BARIUM, která působila i v Žamberku, a to od 6. října 1944 do svého konce 16. ledna Z našeho města pozvání přijali: starosta města Jiří Dytrt, ředitelka Městského muzea Mgr. Lucie Raliková a Vladislav Severin. Přijeli také zástupci rodin Žabkových. Byli jsme velmi přátelsky přijati starostou obce Mgr. Ing. Pavlem Karpíškem a místostarosty Ing. Petrem Váchalem a Jiřím Valenčatem, který byl zároveň duchovním otcem i hlavním organizátorem celé vzpomínkové akce. K této příležitosti bylo také vydáno zvláštní číslo obecního zpravodaje, které bylo celé věnováno životopisu Josefa Žižky. Pietní akt začínal v 16 hodin na prostranství u obecního úřadu, kde se měla odhalovat velká pamětní deska s údaji a portrétem Josefa Žižky. Na stejném místě měli na úvod seskočit parašutisté z blízkého plzeňského letiště. Bohužel, nízká oblačnost nedovolila seskok provést. Přítomno bylo velké množství místních i dalších návštěvníků, což jen podtrhovalo významnost chvíle. U mikrofonu se postupně vystřídalo několik řečníků, mezi kterými byl i bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil. Vyvrcholením vzpomínkové akce byl podvečerní koncert skupiny Spirituál kvintet v tamním kostele. Ten byl zaplněn do posledního místa. Atmosféra byla úžasná a doslova i podle názvu skupiny spirituální. Na samý závěr byla naše malá delegace s dalšími oficiálními hosty pozvána na společnou večeři se zástupci obce. Musím říci, že jak během celého dne, tak i večer se nejvíce věnovali nám ze Žamberka. Vyjádřili i svoje poděkování za to, jak u nás vzpomínáme na členy paraskupiny BARIUM a pečujeme o jejich památku. Velmi se těší do Žamberka v červnu příštího roku, kdy u nás bude uspořádána velká vzpomínková akce k 70. výročí příchodu paraskupiny. Vladislav Severin Obec Vejprnice ve svém mimořádném čísle obecního zpravodaje Náves poděkovala panu Vladislavu Severinovi, autorovi všech zveřejněných článků a fotografií o životě Josefa Žižky. Zároveň zmínila, že bez této spolupráce by připomenutí zásluh Josefa Žižky za svobodné Československo nebylo úplné. Chtěl bych se přidat k poděkování obce Vejprnice za město Žamberk, neboť i v našem městě si neumíme představit tyto vzpomínkové akce bez Vladislava Severina. Jiří Dytrt., starosta města 69. výročí tragického konce paraskupiny BARIUM Připomínka paraskupiny BARIUM se uskuteční v sobotu 18. ledna 2014 ve 14:00 hodin v Žamberku Polsku u pamětní desky na domě rodiny Žabkových, v místě posledního útočiště Velkého a Malého Josefa. Budeme rádi, když se připojíte svojí účastí k tomuto pietnímu aktu i Vy. Zuzana Faltusová, kultura a propagace města O krok blíž ke zkrocení Divoké Orlice Město Žamberk v podhůří Orlických hor si jeho návštěvníci, ať už turisté nebo zájemci o četné místní kulturní aktivity, s povodněmi obvykle nespojují. Historický střed i převážná část nové zástavby totiž leží na terénní plošině, vysoko nad korytem Divoké Orlice a mimo dosah povodňového nebezpečí. Místní však vědí své povodňové nebezpečí se týká značné části rozlohy města. Divoká Orlice protéká městem v délce přes 5 km, po opuštění Žamberka přijímá ještě vody řeky Rokytenky, která při vyšších srážkách umí být též nebezpečná a ohrozit silnici do Kunvaldu. Plochu povodí tvoří převážně horské území Orlických hor na české i polské straně. Odtud vyplývají i zdroje záplav jsou jimi zejména jarní tání sněhu a letní přívalové deště. Hlavním regulačním dílem, které chrání Žamberk před záplavami, je Pastvinská přehrada, vybudovaná před druhou světovou válkou pro využití vodní energie, zejména ale jako ochrana před povodněmi, které v historii opakovaně pustošily povodí střední Orlice. Ani objem nádrže, přesahující 10 mil. m 3, však nemusí vždy zaručit Žamberku a dalším obcím v povodí sucho. Žamberští se o tom přesvědčili již osm let po dobudování hráze. Povodeň byla tak ničivá, že poslanci tehdejšího Prozatímního Národního shromáždění republiky Československé vydali návrh na neprodlenou pomoc obyvatelstvu okresu žamberského, postiženého zátopou, v němž popsali i tehdejší dramatickou situaci: Povodeň byla tak hrozná, že ani nejstarší pamětníci takové povodně nepamatují Mnozí z postižených obyvatel onemocněli, protože povodeň přikvačila tak náhle a v takovém nečekaném okamžiku, že lidé byli nuceni v nočním prádle vstupovati do vody, aby zachránili členy rodiny, dobytek a zařízení Tato povodeň přinesla i další strádání. Velká voda, která přišla na počátku února, totiž odplavila obrovské množství palivového dříví. Značná část obyvatel Žamberka a okolních obcí se tak za tuhé zimy ocitla zcela bez topení. Na dlouhých 50 let se však potom na katastrofální povodně zapomnělo, a to nejen v Žamberku, ale v celé republice. Povodně v roce 1997 upozornily na neumenšenou sílu vodního živlu a přes všechna opatření se městu nevyhnuly ani ničivé záplavy o pět let později. Tato dosud nejhorší povodeň v novodobé historii Žamberka se prohnala místními částmi Betléma, Podměstí a Polska a zanechala za sebou škody na soukromém i městském majetku, vyčíslené na desítky milionů korun. Na silnici na Albertově náměstí jsme tenkrát naměřili rovný metr vody. Začalo být zřejmé, že se povodně po půl století opět stávají běžnou součástí života obyvatel obcí na středním toku Divoké Orlice a že dosud provedená opatření nebudou do budoucna stačit. Nejdůležitějším počinem města pro ochranu svých současných i budoucích obyvatel před pustošivými záplavami je přistoupení Žamberka k programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi II v roce Přestože však byly v té době následky poslední povodně dosud v živé paměti lidí, plány města na vybudování účinné obrany záhy narazily na postoj některých vlastníků pozemků a staveb v blízkosti řeky a v zátopových oblastech. Začal tak vyčerpávající maraton jednání, který odsunul předání ukončeného územního řízení investorovi, jímž je Povodí Labe, s.p., až na konec roku Tato největší stavební akce ve městě za několik posledních desetiletí by měla být zahájena v roce Město Žamberk však nespoléhá pouze na cizí síly. Na ochranu před dvacetiletou vodou, s rezervou na vodu padesátiletou, začalo z vlastních prostředků připravovat v záplavovém území Divoké Orlice vybudování stavebních objektů, jejichž přidanou hodnotou bude kromě zmírnění následků povodní i přínos k životnímu prostředí ve městě. Jiří Dytrt, starosta města

4 5 výzva! Stejně jako v předešlých letech se obracíme na ředitele škol a představitele zájmových a sportovních oddílů s žádostí o spolupráci při přípravě předávání ocenění pro děti a mládež do 19 let, jimž se v letošním roce podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti školních znalostí, sportu či kultury. Protože si těchto úspěchů podložených pílí, talentem a houževnatostí představitelé města velmi váží, chtějí tyto úspěšné děti vyznamenat předáním oficiálního ocenění za jejich mimořádné výsledky. Do přípravy se můžete zapojit i Vy a sdělit své návrhy splňující tyto podmínky: jedná se o děti a mladé lidi žijící Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: referent - referentka odboru právního (právník) pracovní poměr na dobu neurčitou platová třída 11 Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - obor právo (min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - obor právo), dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Word, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 11. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu v Žamberku nebo navštěvující některou z místních škol a reprezentující ji na soutěžích, či závodech, ve věku do 19 let, kteří v roce 2013 dosáhli v některé z oblastí, jako je kultura, sport, školní olympiáda či soutěž, výrazného úspěchu a umístění v krajské či celostátní soutěži. Oceněni mohou být jak jednotlivci, tak skupiny. Návrhy sdělte v termínu do 10. ledna 2014 na muzbk.cz, případně písemně předejte na MěÚ Žamberk Kultura a propagace města. U navrhovaných dětí uveďte věk, adresu, školu, kterou dítě navštěvuje, jméno trenéra (či osoby, která je na soutěž připravovala) a popište několika větami, za jaký mimořádný výsledek je navrhujete. Děkujeme za spolupráci. Z. Faltusová, kultura a propagace města OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Městský úřad Žamberk, kancelář tajemníka, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍ- ZENÍ REFERENT/REFERENTKA PRAV Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ Z pracovního kalendáře 1. místostarosty jednání rady města vítání občánků; diamantová svatba kontrola technického stavu objektů v autocampingu kontrola investiční akce opravy bezbariérové koupelny v Centru sociální péče (Penzionu) dražba bytu; kontrolní den na investiční akci energetické úspory na budově ZŠ kontrola kvality provedení obkladů stěn na ZŠ 781; jednání dopravní komise seminář k novému Občanskému zákoníku účast na školení k dražbám městského majetku jednání zastupitelstva města Ing. Petr Novotný Městská policie informuje Nesouhlasíme s rušením lékařské posádky v záchrance! Dne navštívil žamberskou radnici1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, zodpovědný za zdravotnictví, Ing. Roman Línek MBA, (KDU- -ČSL). Účelem jeho návštěvy bylo předání informace o záměru omezení místa lékaře v posádce ZZS (zdravotnické záchranné služby) v Žamberku. S tímto rozhodnutím kategoricky nesouhlasíme, je v rozporu s naším volebním programem. S argumenty, které byly předneseny zástupcem kraje, se zcela neztotožňujeme. Budeme iniciovat sepsání petice na podporu zachování stávajícího stavu posádky záchranky s lékařem. Pevně věříme, že občané Žamberka, kteří s tímto omezením nesouhlasí, se k naší petici připojí. Obsah petice bude zveřejněn společně s petičními archy a dalšími instrukcemi na Vážení čtenáři Žamberských listů, vážení občané, dovolte mi abych Vám a Vašim blízkým popřál jménem svým a jménem žamberských sociálních demokratů klidné prožití vánočních svátků. V novém roce 2014 Vám všem hlavně pevné zdraví, štěstí a vyplněnou naději na spokojenější budoucnost. S úctou Ing. Petr Novotný, předseda MO ČSSD Žamberk Úvodem bychom chtěli občanům popřát krásné prožití vánočních svátků v kruhu jejich nejbližších a do nového roku 2014 hodně osobních i pracovních úspěchů. Dne v 15:20 hod. byla hlídka MP přivolána do ul. Čs. armády, kde ve společných prostorách domu měl jeden z nájemníků v podnapilém stavu udělat nepořádek a souseda, který si ho dovolil napomenout, počastovat vulgárními urážkami. Strážníci na místě nalezli ležícího 39letého muže ze Žamberka a po chodbě rozházený a rozšlapaný nákup. Provedenou orientační dechovou zkouškou byl zjištěn u muže alkohol ve výši 3,6 promile. Opilec si po sobě musel nepořádek uklidit a věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. S dalším opilcem se setkali strážníci v dopoledních hodinách, kdy oznámil občan, že v Nádražní ulici leží na chodníku opilý a pomočený muž, který není schopen sám vstát. Strážníci na udaném místě nalezli 58letého muže z nedaleké obce. Na chodníku se muž ocitnul po celonoční směně v jedné hospodě a v devět hodin ráno usoudil, že už je čas vydat se domů, ale nohy ho nedokázaly unést. A i přesto, že nadýchal celé 4 promile alkoholu, byl ve velmi dobré náladě, kterou mu nezkazila ani pokuta za veřejné pohoršení. Dne v 16:00 řešili strážníci krádež v prodejně Billa, které se dopustila 63letá žena ze Žamberka. Odcizila potraviny v částce 400Kč. Za přestupek proti majetku ji byla uložená bloková pokuta na místě. Dne krátce před půlnocí si všimla hlídka MP vozidla Renault jedoucího jednosměrnou ulicí v protisměru. Po následném zastavení vozidla bylo zjištěno, že vozidlo řídí 32letý muž s adresou trvalého pobytu na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí. Ten usedl za volant i přesto, že není držitelem řidičského oprávnění. Další zjištěnou skutečností bylo, že na vozidlo nebylo uzavřené povinné ručení a také nemělo platnou technickou kontrolu. Řidič se marně snažil strážníky obměkčit tím, že když se blíží ty svátky, mohli by nad tím zavřít oči. Věc si převzala Policie ČR. Dne ve 14:30 hod. řešila hlídka strážníků přestupek proti majetku, kterého se dopustil 70letý muž ze Žamberka tím, že v prodejně Penny market odcizil zboží v hodnotě téměř 400Kč. Krádež byla vyřízena na místě blokovou pokutou. Za MP: Kamil Luňáček

5 6 Vážení spoluobčané, v souvislosti s články publikovanými v tisku i na internetu, mediálními vystoupeními Ing. Ivana Prchala, a také cestou šíření různých ústních šumů a fám na půdě orgánů města Žamberka i mezi občany města, se v poslední době rozšířila řada mýtů a polopravd o záležitosti rozvázání pracovního poměru s Ing, Prchalem; jakož i o následném pracovněprávním sporu mezi ním a městem Žamberkem. Vzhledem k tomu, že šíření těchto zavádějících informací poškozuje město Žamberk a neoprávněně ostouzí vedení města, rozhodl jsem se na situaci reagovat tím, že vývoj celé kauzy stručně zrekapituluji a uvedu na pravou míru kroky, které ve věci byly městem Žamberkem činěny. Ing. Ivan Prchal jako tajemník městského úřadu obdržel dne výpověď z pracovního poměru podle Zákoníku práce, a to pro sérii opakovaných porušení svých pracovních povinností. Mezi konkrétní důvody rozvázání jeho pracovního poměru tehdy patřilo neplnění pracovních úkolů zadávaných usneseními rady města, neoprávněné použití služebního automobilu k soukromým účelům a v souvislosti s tím porušení povinností při pracovní cestě, dále zkreslování údajů o odpracované pracovní době, atd. Ing. Ivan Prchal podal v r na město Žamberk žalobu o neplatnost výpovědi. Této žalobě bylo vyhověno rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který byl v listopadu 2012 potvrzen rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové, ovšem nikoli proto, že by soudy dospěly k závěru, že Ing. Prchal zákonem stanovené povinnosti neporušil. Jediným důvodem, pro který soudy obou stupňů prohlásily výpověď z pracovního poměru danou Ing. Prchalovi za neplatnou, byl důvod ryze formální, a sice údajné nepodání výpovědi včas. Zákoník práce stanoví, že rozvázání pracovního poměru z důvodu porušování pracovní kázně je možné provést pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi zaměstnavatel dozvěděl. Podle názoru soudů však porušení pracovní kázně, které bylo vytýkáno Ing. Prchalovi koncem listopadu roku 2011, bylo staršího data; tudíž výpověď doručená tajemníkovi počátkem ledna roku 2012 byla - dle názoru soudů - doručena pozdě, po uplynutí dvouměsíční subjektivní lhůty, ve které se město mělo dozvědět o porušení pracovní kázně ze strany tajemníka. Uvedený pracovněprávní spor není dosud zcela ukončen, město Žamberk podalo ve věci dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. O tomto dovolání nebylo dosud rozhodnuto. Město Žamberk je přesvědčeno, že nejenže byly splněny všechny věcné důvody k výpovědi z pracovního poměru, ale že výpověď také byla dána včas. Navíc, soudy obou stupňů ve svých rozhodnutích výslovně uvedly, že se ztotožňují s právním názorem města Žamberka o tom, že město bylo oprávněno tajemníkovi Ing. Prchalovi dát výpověď z pracovního poměru bez nutnosti jeho předchozího odvolání z funkce. Oba soudy se tedy vyslovily proti tvrzení Ing. Prchala o tom, že město Žamberk údajně obešlo zákon o úřednících územních samosprávných celků a že jemu daná výpověď z pracovního poměru je neplatná pro rozpor s tímto zákonem. Vzhledem k tomu, že po dání výpovědi v lednu 2012 byly vedením města Žamberka zjištěny další závažné skutečnosti o porušení zákonem uložených povinností ze strany Ing. Prchala, podalo město Žamberk v září 2012 Krajskému úřadu Pardubického kraje žádost o udělení souhlasu s odvoláním Ing. Ivana Prchala z funkce tajemníka. Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje po provedeném správním řízení svým rozhodnutím ze dne udělil městu Žamberku souhlas s odvoláním Ing. Prchala z funkce tajemníka Městského úřadu Žamberk, když dospěl k závěru, že Ing. Prchal nejméně ve třech případech porušil závažným způsobem své zákonné povinnosti. Konkrétně byly uznány jako důvody pro odvolání Ing. Prchala z funkce tajemníka jeho překročení kompetencí spojených s prodejem movitého majetku města (osobního automobilu) ve vazbě na nesplnění usnesení rady města, neřešení odstoupení od smlouvy na dodávku testeru na bankovky, kterou uzavřel sám Ing. Prchal, a konečně jeho odmítnutí zpřístupnit starostovi k jeho opakovaným žádostem informace o platech a odměnách vedoucích odborů městského úřadu. K odvolání Ing. Prchala odvolací orgán, ministerstvo vnitra ČR, změnil rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje a překvapivě dospěl k jinému právnímu názoru, a sice, že se domnívá, že na případ Ing. Prchala by se měla aplikovat analogicky 2 měsíční, resp. 1 roční lhůta pro podání žádosti o odvolání z funkce, i když zákon o úřednících územních samosprávných celků žádnou takovouto lhůtu neupravuje. Jinak řečeno, ani ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí neuvedlo, že se Ing. Prchal porušení zákona nedopustil, ale že o jeho odvolání z funkce nebylo dle názoru ministerstva požádáno včas. Uvedené rozhodnutí ministerstva vnitra je, jak je ze shora uvedeného patrné, v příkrém rozporu s právním názorem Krajského úřadu Pardubického kraje, který posoudil žádost o odvolání jako včas podanou. Názor ministerstva nevychází z dostupné soudní praxe, neboť obdobný případ nebyl dosud v soudní praxi řešen; samo ministerstvo navíc v rozhodnutí připustilo, že se jedná (pouze) o jeho právní názor na věc. S ohledem na shora uvedené městu Žamberku nezbylo, než po doručení rozhodnutí ministerstva vnitra oznámit Ing. Prchalovi, že odpadla překážka v práci a že je povinen začít znovu vykonávat práci tajemníka městského úřadu. To nic nemění na skutečnosti, že dosud probíhá řízení u Nejvyššího soudu o dovolání ve věci výpovědi z pracovního poměru; a teprve v návaznosti na toto rozhodnutí bude s konečnou platností rozhodnut spor mezi různými právními názory všech dosud rozhodujících orgánů. Jako představitel vedení města Žamberka se v každém případě zásadně distancuji od mediálních vystoupení Ing. Prchala, jím zveřejňovaných článků na internetu i příp. dalších anti-kampaní, kterými ostouzí vedení města Žamberka a ve svých důsledcích jen poškozuje zájmy našeho města. Jiří Dytrt, starosta města Pozn.redakce: text jsme předali tajemníkovi Ing. Ivanu Prchalovi k vyjádření. Vážení spoluobčané, starosta Jiří Dytrt se ve svém článku snaží obhájit svoje pět let trvající chování vůči tajemníkovi MěÚ Ivanu Prchalovi a snaží se ve Vás vzbudit dojem, že tajemník porušuje své povinnosti a nezaslouží si nic jiného než výpověď. Nevím sice, čemu má prospět veřejné pranýřování mých údajných pochybení, ale když se tak starosta rozhodl To, že starosta ve své rekapitulaci neuvedl, že podvakrát tajemníkovi snížil osobní hodnocení, neudělil mu ani jednou odměnu za prokazatelné nadstandardní výsledky úřadu a neúspěšně se pokusil tajemníka odvolat již v roce 2009/2010, mne nepřekvapuje. Zcela pochopitelně se nechlubí ani tím, že všechny soudní a správní spory s tajemníkem, které starosta sám vyvolal, nakonec prohrál. Také se ve svém článku nezmiňuje o finančních prostředcích města ve výši ,-Kč, které za své zastupování, na rozdíl od mne (já si vše musel hradit ze svého), nechal vyplatit z účtu města. Ve svém článku starosta vypisuje konkrétní důvody, které vedly zaměstnavatele k výpovědi, a uvádí, že soudy prohlásily výpověď za neplatnou z ryze formálních důvodů. Je na místě takovou manipulaci zcela zásadně odmítnout, neboť správní orgán v řízení o souhlas s odvoláním tajemníka ani jeden ze starostou uvedených důvodů neoznačil ani za méně závažné porušení povinností tajemníka. Dále uvádí, že krajským úřadem byly uznány tři pochybení jako důvody pro odvolání tajemníka. Mohu Vás ujistit, že faktický stav věcí je úplně jiný, a k těmto třem údajných pochybení jsem zaslal odvolacímu orgánu (ministerstvu vnitra) obsáhlý důkazní materiál, ve kterém jsem tato tvrzená pochybení rozporoval. Bohužel se odvolací orgán jejich obsahem nezabýval, neboť nebyla dodržena zákonná lhůta pro podání žádosti o odvolání z funkce. A na samý závěr. Jestliže se jednalo, jak starosta uvádí, o pouhý právní názor ministerstva vnitra a byl- -li natolik přesvědčen o tom, že jsem skutečně zákon porušil, pak mu nic nebránilo podat žalobu ke správnímu soudu. Ivan Prchal DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví ), že mají dle 13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty za opožděné podání ( dle 250 zákona č.280/2009 Sb.). Dále sdělujeme, že dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí pozbývá k platnosti. Daňové souvislosti dědictví a darování se od 1. ledna 2014 stávají součástí zákona o daních z příjmů, převody nemovitostí nově upravuje zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Bližší informace je možné získat na internetu cz nebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: Ing. Miroslav Buryška, ředitel územního pracoviště FÚ

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 č.18/2012 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2 Žamberské listy Zprávy z radnice Vážení občané, zveme Vás k jednání nad strategickým plánem města Žamberka ve čtvrtek

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 2 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 1. ÚNORA 2006 Vojáčkovy sady Na sklonku podzimu byl veřejnosti dán do užívání rekonstruovaný park Vojáčkových sadů. Když se v únoru loňského roku do něj

Více

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. č.10 1. června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013 Akademie Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013 Více na str. 7 foto: F. Jedlička Foto F. Jedlička

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí.

LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí. LISTY LANŠKROUNSKA 2/XV LEDEN 2015 CENA 12 Kč Francouzská dobrovolnice Zoe Fouquet Foto: M. Teichmannová 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY Rozhovor s dobrovolnicí

Více

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ŽAMBERSKÉ LISTY.zamberk.cz 1 1 ROČNÍK XIX. Město Žamberk, Městský kulturní podnik Fidiko a SŠ OŘS Zámek Vás srdečně zvou na tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU spojené s VÁNOČNÍM JARMARKEM (keramika,

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul.

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Akce Čisté město finišuje Vyměňte si starý občanský průkaz Strana 2 Strana 3 Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Strana 7 ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz Bez ohleduplnosti je průjezd ulicemi těžký V polovině měsíce

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

O dušičkách a duších. 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008. Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě

O dušičkách a duších. 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008. Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě 257 Vydává město Mimoň Měsíčník LISTOPAD 2008 Evropskými penězi k rozšíření turismu i historického povědomí občanů o městě Nepochybně k letošnímu největšímu úspěchu města Mimoně na,,bitevním poli evropských

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více