Informace z radnice a městského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z radnice a městského úřadu"

Transkript

1 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013 své doklady vyměnit, a to dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.). Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2013, tak: 1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážníci městské policie Vám udělí blokovou pokutu až do výše Kč, 2. hrozí Vám pokuta až do výše Kč, a to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám bude uložena, i když nebudete řídit motorového vozidlo. Pokud držitel řidičského průkazu, podléhajícího povinné výměně, nehodlá v budoucnosti řídit motorová vozidla, nemusí žádat o výměnu svého řidičského průkazu za nový. V takovém případě je však třeba, aby se vzdal svého řidičského oprávnění ve smyslu 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to na příslušném obecním úřadu. Další informace Vám podáme na tel. čísle: nebo Další informace naleznete rovněž na internetových stránkách Ministerstva dopravy Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru správního a dopravy MěÚ provozní doba Městského úřadu Žamberk od do pondělí: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den úterý: 8:00-11:00 12:00-14: středa: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den čtvrtek: 8:00-11:00 12:00-14: pátek: 8:00-11:00 12:00-14: sobota: ZAVŘENO neděle: ZAVŘENO pondělí: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den úterý: ZAVŘENO středa: ZAVŘENO čtvrtek: ZAVŘENO pátek: 8:00-11:00 12:00-14: sobota: ZAVŘENO neděle: ZAVŘENO pondělí: ZAVŘENO úterý: ZAVŘENO středa: ZAVŘENO čtvrtek: 8:00-11:00 12:00-17:00 úřední den pátek: 8:00-11:00 12:00-14:00 Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka MLÁDEŽNICKÉ PROJEKTY - ZÁJMOVÉ Město Žamberk přijímá do 31. ledna 2014 žádosti o příspěvky podporující rozvoj spolkového života ve městě a na podporu činnosti dětí a mládeže z rozpočtu města Žamberka na rok Podmínky účasti: přihlásit se mohou různé subjekty (neziskové organizace, občanská sdružení, sportovní oddíly, školy aj.), které v oblasti práce s dětmi a mládeží působí, věková hranice mládeže je 26 let, prioritou však nadále zůstává uspokojení žadatelů pracujících s mládeží do 19 let, podmínky pro získání příspěvku podrobněji stanoví Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci Pravidla, případně je lze získat na MěÚ, občanské záležitosti (budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu, max. výše příspěvku činí 45 tis. Kč, posouzení projektu je podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky a zpracovaného projektu (obojí ve třech vyhotoveních), a to v termínu do 31. ledna 2014 na MěÚ, občanské záležitosti (budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 48), v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly je k žádosti nutno předložit doklad potvrzující řádnou registraci žadatele, např. doklad o registraci občanského sdružení na MV ČR nebo zřizovací listinu (netýká se těch, kteří již doklad předložili dříve a nedošlo u nich k žádné změně) a dále je třeba prokázat řádné vedení účetní evidence, při opakovaném podání žádosti musí být doložena publikační činnost z minulého období, kde žadatel doloží, jak byla veřejnost seznámena s vyhodnocením, jak byly finanční prostředky vynaloženy a s jakým výsledkem. Předložené žádosti jsou hodnoceny podle těchto základních kritérií: a) přínos, účel a cíl projektu, b) členská základna, z toho mládež do 19 let, c) aktivní hráči v soutěžích, z toho mládež do 19 let u sportovních činností se uvádí také rozpis tréninků, rozpis utkání a datum a popis jednorázových akcí, d) výběr členských příspěvků, e) celoroční soustavná práce s dětmi, f) rozpočet oddílu v minulém roce, g) partnerské vztahy oddílu, h) propagace a reprezentace města, i) finanční náročnost, j) podíl vlastních prostředků. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na mailové adrese: případně ho lze stáhnout z webu města cz, sekce Formuláře Kancelář starosty (KSTA). Znovu upozorňujeme, že jsou dva typy žádostí: pro sportovní a pro mimosportovní činnost. POZOR ZMĚNA OPROTI PŘEDEŠLÝM ROČNÍKŮM! Vyúčtování příspěvku Mládežnických projektů zájmových a Vyúčtování příspěvku poskytnutého z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 je nutno předložit do 13. prosince 2013 na MěÚ, občanské záležitosti (v jednom vyhotovení). Pro zamezení chybného podání vyúčtování projektů z předešlého roku a chybného vyplnění žádostí o příspěvek na příslušný kalendářní rok a možného vyloučení žádosti je žadateli poskytnuta možnost konzultace a kontroly v kanceláři příjemce. Termín a čas konzultace si žadatel zajistí individuálně s příjemcem žádosti (Lucie Charfreitagová: , muzbk.cz). Žádosti, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. pozdě podané, chybně vyplněné žádosti nebo neodevzdané vyúčtování z předešlého roku), budou vyřazeny!!! Lucie Charfreitagová, občanské záležitosti mládežnické projekty - Ekologické Zájemci o příspěvek z rozpočtu města Žamberk na podporu činností dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, zaměřené především na nakládání s odpady, mohou již podávat žádosti na rok Město Žamberk přijímá žádosti o příspěvky do 31. ledna Program ekologických projektů je určen především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let. Je zaměřen na oblast nakládání s odpady, a to na realizaci vzdělávacích a informačních programů, pořádání tématických přednášek, soutěží ve sběru obalů, vydávání osvětových tiskovin (plakátů, letáků, brožur apod.) určených občanům města, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití obalových odpadů, systému třídění, sběru a využívání komunálního odpadu. Z mládežnických projektů ekologických lze také financovat nákup tématických didaktických her a pomůcek, časopisů, odborných publikací a informačních programů v oblasti odpadů a jejich třídění, nákup nádob na sběr obalových odpadů apod. O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na u: muzbk.cz, případně ji lze získat na, sekce Portál občana, Formuláře Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE). Vyúčtování příspěvku poskytnutého z rozpočtu města na rok 2013 se odevzdávají do 15. prosince Formulář je možné také získat na, Formuláře odbor životního prostředí a zemědělství. Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková

2 3 Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTŮ PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY dle Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby. Adresa bytu: Žamberk, ul. Velký Hájek č.p Velikost bytů: 1+1 s kuchyňským koutem. Nadzemní podlaží: 2, byt č. 4, podlahová plocha: 54,18 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 3.500,- Kč. Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. Prohlídka bytu je možná v pondělí od 13:00 do 13:30 hod. Veřejné losování o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2014 ve 13:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu budova radnice, Masarykovo nám Poslední možnost podání žádosti: středa 8. ledna 2014 do 13:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty, (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ). (podrobné informace:, úřední deska města). Klidné prožití adventního času, pokojné Vánoce a šťastný vstup do nového roku 2014 přeje všem čtenářům Žamberských listů redakční rada R.Steinerová, Mgr.B.Havlíková, Mgr.M.Krajčírová, Mgr.O.Kučera, D.Kerschbaum, Vlasta Pavlousková. Parkovací karta 2014 VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK 001 NA OBDOBÍ 2014 Od 2. prosince 2013 se prodávají parkovací karty na kalendářní rok 2014 určené k parkování na Masarykově náměstí v Žamberku. Parkovací karty jsou k prodeji na Městském úřadě Žamberk (budova radnice), u Hany Matějíčkové, č. dveří 201. Parkovací karta je přenosná, cena 600,- Kč. H. Matějíčková, finanční odbor Vyhlášení krajských výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys Pardubického kraje se konalo ve středu 27.listopadu 2013 v prostorách Hotelu EURO za účasti hejtmana Pardubického kraje, zástupců z řad vedení měst a obcí, podnikatelů a médií. Za město Žamberk se zúčastnil starosta města Jiří Dytrt. - red.- Občanské sdružení Klub důchodců Žamberk má nové vedení a plán činnosti na rok listopadu zahájil starosta města Jiří Dytrt valnou hromadu Klubu důchodců a seznámil přítomné s tím, že město má zájem na tom, aby Klub důchodců Žamberk i nadále pokračoval ve své činnosti. Z tohoto důvodu byla v Žamberských listech dne zveřejněna výzva, zda se najdou vhodní kandidáti, kteří se ujmou vedení Klubu důchodců. Na základě této výzvy město obdrželo několik nominací. Dále seznámil přítomné, že dle stanov občanského sdružení Klubu důchodců Žamberk valná hromada, jako nejvyšší orgán sdružení, volí členy výboru sdružení a tento výbor následně volí předsedu. Starosta města Jiří Dytrt předložil návrh možných členů výboru sdružení, a to konkrétně Dagmar Zezulkovou, Annu Stejskalovou, Petru Strnadovou, Danu Bednářovou, Marii Bajtovou. Po zvolení výboru byla předsedkyní Klubu důchodců zvolena paní Dagmar Zezulková. Ta poté seznámila přítomné s návrhem plánu práce na rok Členové sdružení se budou opět scházet dvakrát v týdnu, a to v pondělí a ve středu v prostorách jídelny v Centru pro seniory Penzionu. Starosta seznámil přítomné s tím, že od bude opětovně uzavřena nájemní smlouva mezi Centrem pro seniory a Klubem důchodců Žamberk. Poděkoval všem přítomným za to, že projevili zájem o činnost Klubu důchodců Žamberk, a popřál nově zvolené předsedkyni, paní Dagmar Zezulkové, a nově zvolenému výboru hodně tvůrčích nápadů a vše dobré do jejich činnosti. -ít- STUDIJNÍ POBYT V PARTNERSKÉM MĚSTĚ RICE LAKE Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake. Pro studium ve školním roce budou vybráni 2 studenti ve věku let (k nesmí být tito uchazeči mladší 15,5 nebo starší 18,5 let.). Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk, nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk) s trvalým pobytem v Žamberku. Podmínky pro zařazení do výběrového řízení Podání přihlášky nejpozději do formulář je k dispozici na: a gyzamb.cz. Na webu města je ke stažení také Etický kodex studenta (vše v pravém sloupci pod heslem Konkurz RL ) Úspěšné absolvování písemného jazykového testu, který se bude konat ve 14:30 hodin v budově gymnázia v Žamberku. Obsah výběrového řízení assessment center = speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení (v českém jazyce) motivační pohovor v angličtině Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního testu. Předpokládaným termínem je ve 13 hodin. Shromažďování přihlášek: Radnice, asistentka starosty Bc. Kamila Borovičková, zalepené obálky označte názvem Konkurz RL. Kontaktní osoby pro případné dotazy: Mgr. Ivana Odvárková Barbora Ševčíková, DiS. Turistické informační středisko Žamberk Vám nabízí: v prodeji zboží: papírové modely Tyršovy rozhledny, publikace Průvodce Orlickými horami a jejich podhůřím, Žamberské listy, knihy, trička, kvarteta, pexesa, zvonečky a hrnečky s motivem Žamberka v prodeji vstupenky: sítě Ticketportal a Ticketstream zdarma propagační materiály: zimní Turistické noviny pro region východní Čechy, turistický magazín Kam po Česku, zpravodajský týdeník 5+2 dny, kapesní kalendáříky na rok Přejeme Vám od srdíček chvíle klidu v záři svíček, pohodu, úsměv ve tváři, v příštím roce ať se Vám vše vydaří. Kateřina Šípková, vedoucí IS

3 výročí narození Josefa Žižky z paraskupiny BARIUM V sobotu 12. října 2013 si obec Vejprnice (u Plzně), která má něco přes obyvatel, připomněla 100. výročí narození svého rodáka Josefa Žižky. Radiotelegrafisty nám dobře známé paraskupiny BARIUM, která působila i v Žamberku, a to od 6. října 1944 do svého konce 16. ledna Z našeho města pozvání přijali: starosta města Jiří Dytrt, ředitelka Městského muzea Mgr. Lucie Raliková a Vladislav Severin. Přijeli také zástupci rodin Žabkových. Byli jsme velmi přátelsky přijati starostou obce Mgr. Ing. Pavlem Karpíškem a místostarosty Ing. Petrem Váchalem a Jiřím Valenčatem, který byl zároveň duchovním otcem i hlavním organizátorem celé vzpomínkové akce. K této příležitosti bylo také vydáno zvláštní číslo obecního zpravodaje, které bylo celé věnováno životopisu Josefa Žižky. Pietní akt začínal v 16 hodin na prostranství u obecního úřadu, kde se měla odhalovat velká pamětní deska s údaji a portrétem Josefa Žižky. Na stejném místě měli na úvod seskočit parašutisté z blízkého plzeňského letiště. Bohužel, nízká oblačnost nedovolila seskok provést. Přítomno bylo velké množství místních i dalších návštěvníků, což jen podtrhovalo významnost chvíle. U mikrofonu se postupně vystřídalo několik řečníků, mezi kterými byl i bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil. Vyvrcholením vzpomínkové akce byl podvečerní koncert skupiny Spirituál kvintet v tamním kostele. Ten byl zaplněn do posledního místa. Atmosféra byla úžasná a doslova i podle názvu skupiny spirituální. Na samý závěr byla naše malá delegace s dalšími oficiálními hosty pozvána na společnou večeři se zástupci obce. Musím říci, že jak během celého dne, tak i večer se nejvíce věnovali nám ze Žamberka. Vyjádřili i svoje poděkování za to, jak u nás vzpomínáme na členy paraskupiny BARIUM a pečujeme o jejich památku. Velmi se těší do Žamberka v červnu příštího roku, kdy u nás bude uspořádána velká vzpomínková akce k 70. výročí příchodu paraskupiny. Vladislav Severin Obec Vejprnice ve svém mimořádném čísle obecního zpravodaje Náves poděkovala panu Vladislavu Severinovi, autorovi všech zveřejněných článků a fotografií o životě Josefa Žižky. Zároveň zmínila, že bez této spolupráce by připomenutí zásluh Josefa Žižky za svobodné Československo nebylo úplné. Chtěl bych se přidat k poděkování obce Vejprnice za město Žamberk, neboť i v našem městě si neumíme představit tyto vzpomínkové akce bez Vladislava Severina. Jiří Dytrt., starosta města 69. výročí tragického konce paraskupiny BARIUM Připomínka paraskupiny BARIUM se uskuteční v sobotu 18. ledna 2014 ve 14:00 hodin v Žamberku Polsku u pamětní desky na domě rodiny Žabkových, v místě posledního útočiště Velkého a Malého Josefa. Budeme rádi, když se připojíte svojí účastí k tomuto pietnímu aktu i Vy. Zuzana Faltusová, kultura a propagace města O krok blíž ke zkrocení Divoké Orlice Město Žamberk v podhůří Orlických hor si jeho návštěvníci, ať už turisté nebo zájemci o četné místní kulturní aktivity, s povodněmi obvykle nespojují. Historický střed i převážná část nové zástavby totiž leží na terénní plošině, vysoko nad korytem Divoké Orlice a mimo dosah povodňového nebezpečí. Místní však vědí své povodňové nebezpečí se týká značné části rozlohy města. Divoká Orlice protéká městem v délce přes 5 km, po opuštění Žamberka přijímá ještě vody řeky Rokytenky, která při vyšších srážkách umí být též nebezpečná a ohrozit silnici do Kunvaldu. Plochu povodí tvoří převážně horské území Orlických hor na české i polské straně. Odtud vyplývají i zdroje záplav jsou jimi zejména jarní tání sněhu a letní přívalové deště. Hlavním regulačním dílem, které chrání Žamberk před záplavami, je Pastvinská přehrada, vybudovaná před druhou světovou válkou pro využití vodní energie, zejména ale jako ochrana před povodněmi, které v historii opakovaně pustošily povodí střední Orlice. Ani objem nádrže, přesahující 10 mil. m 3, však nemusí vždy zaručit Žamberku a dalším obcím v povodí sucho. Žamberští se o tom přesvědčili již osm let po dobudování hráze. Povodeň byla tak ničivá, že poslanci tehdejšího Prozatímního Národního shromáždění republiky Československé vydali návrh na neprodlenou pomoc obyvatelstvu okresu žamberského, postiženého zátopou, v němž popsali i tehdejší dramatickou situaci: Povodeň byla tak hrozná, že ani nejstarší pamětníci takové povodně nepamatují Mnozí z postižených obyvatel onemocněli, protože povodeň přikvačila tak náhle a v takovém nečekaném okamžiku, že lidé byli nuceni v nočním prádle vstupovati do vody, aby zachránili členy rodiny, dobytek a zařízení Tato povodeň přinesla i další strádání. Velká voda, která přišla na počátku února, totiž odplavila obrovské množství palivového dříví. Značná část obyvatel Žamberka a okolních obcí se tak za tuhé zimy ocitla zcela bez topení. Na dlouhých 50 let se však potom na katastrofální povodně zapomnělo, a to nejen v Žamberku, ale v celé republice. Povodně v roce 1997 upozornily na neumenšenou sílu vodního živlu a přes všechna opatření se městu nevyhnuly ani ničivé záplavy o pět let později. Tato dosud nejhorší povodeň v novodobé historii Žamberka se prohnala místními částmi Betléma, Podměstí a Polska a zanechala za sebou škody na soukromém i městském majetku, vyčíslené na desítky milionů korun. Na silnici na Albertově náměstí jsme tenkrát naměřili rovný metr vody. Začalo být zřejmé, že se povodně po půl století opět stávají běžnou součástí života obyvatel obcí na středním toku Divoké Orlice a že dosud provedená opatření nebudou do budoucna stačit. Nejdůležitějším počinem města pro ochranu svých současných i budoucích obyvatel před pustošivými záplavami je přistoupení Žamberka k programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi II v roce Přestože však byly v té době následky poslední povodně dosud v živé paměti lidí, plány města na vybudování účinné obrany záhy narazily na postoj některých vlastníků pozemků a staveb v blízkosti řeky a v zátopových oblastech. Začal tak vyčerpávající maraton jednání, který odsunul předání ukončeného územního řízení investorovi, jímž je Povodí Labe, s.p., až na konec roku Tato největší stavební akce ve městě za několik posledních desetiletí by měla být zahájena v roce Město Žamberk však nespoléhá pouze na cizí síly. Na ochranu před dvacetiletou vodou, s rezervou na vodu padesátiletou, začalo z vlastních prostředků připravovat v záplavovém území Divoké Orlice vybudování stavebních objektů, jejichž přidanou hodnotou bude kromě zmírnění následků povodní i přínos k životnímu prostředí ve městě. Jiří Dytrt, starosta města

4 5 výzva! Stejně jako v předešlých letech se obracíme na ředitele škol a představitele zájmových a sportovních oddílů s žádostí o spolupráci při přípravě předávání ocenění pro děti a mládež do 19 let, jimž se v letošním roce podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti školních znalostí, sportu či kultury. Protože si těchto úspěchů podložených pílí, talentem a houževnatostí představitelé města velmi váží, chtějí tyto úspěšné děti vyznamenat předáním oficiálního ocenění za jejich mimořádné výsledky. Do přípravy se můžete zapojit i Vy a sdělit své návrhy splňující tyto podmínky: jedná se o děti a mladé lidi žijící Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: referent - referentka odboru právního (právník) pracovní poměr na dobu neurčitou platová třída 11 Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - obor právo (min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - obor právo), dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Word, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 11. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu v Žamberku nebo navštěvující některou z místních škol a reprezentující ji na soutěžích, či závodech, ve věku do 19 let, kteří v roce 2013 dosáhli v některé z oblastí, jako je kultura, sport, školní olympiáda či soutěž, výrazného úspěchu a umístění v krajské či celostátní soutěži. Oceněni mohou být jak jednotlivci, tak skupiny. Návrhy sdělte v termínu do 10. ledna 2014 na muzbk.cz, případně písemně předejte na MěÚ Žamberk Kultura a propagace města. U navrhovaných dětí uveďte věk, adresu, školu, kterou dítě navštěvuje, jméno trenéra (či osoby, která je na soutěž připravovala) a popište několika větami, za jaký mimořádný výsledek je navrhujete. Děkujeme za spolupráci. Z. Faltusová, kultura a propagace města OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: , příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Městský úřad Žamberk, kancelář tajemníka, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍ- ZENÍ REFERENT/REFERENTKA PRAV Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ Z pracovního kalendáře 1. místostarosty jednání rady města vítání občánků; diamantová svatba kontrola technického stavu objektů v autocampingu kontrola investiční akce opravy bezbariérové koupelny v Centru sociální péče (Penzionu) dražba bytu; kontrolní den na investiční akci energetické úspory na budově ZŠ kontrola kvality provedení obkladů stěn na ZŠ 781; jednání dopravní komise seminář k novému Občanskému zákoníku účast na školení k dražbám městského majetku jednání zastupitelstva města Ing. Petr Novotný Městská policie informuje Nesouhlasíme s rušením lékařské posádky v záchrance! Dne navštívil žamberskou radnici1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, zodpovědný za zdravotnictví, Ing. Roman Línek MBA, (KDU- -ČSL). Účelem jeho návštěvy bylo předání informace o záměru omezení místa lékaře v posádce ZZS (zdravotnické záchranné služby) v Žamberku. S tímto rozhodnutím kategoricky nesouhlasíme, je v rozporu s naším volebním programem. S argumenty, které byly předneseny zástupcem kraje, se zcela neztotožňujeme. Budeme iniciovat sepsání petice na podporu zachování stávajícího stavu posádky záchranky s lékařem. Pevně věříme, že občané Žamberka, kteří s tímto omezením nesouhlasí, se k naší petici připojí. Obsah petice bude zveřejněn společně s petičními archy a dalšími instrukcemi na Vážení čtenáři Žamberských listů, vážení občané, dovolte mi abych Vám a Vašim blízkým popřál jménem svým a jménem žamberských sociálních demokratů klidné prožití vánočních svátků. V novém roce 2014 Vám všem hlavně pevné zdraví, štěstí a vyplněnou naději na spokojenější budoucnost. S úctou Ing. Petr Novotný, předseda MO ČSSD Žamberk Úvodem bychom chtěli občanům popřát krásné prožití vánočních svátků v kruhu jejich nejbližších a do nového roku 2014 hodně osobních i pracovních úspěchů. Dne v 15:20 hod. byla hlídka MP přivolána do ul. Čs. armády, kde ve společných prostorách domu měl jeden z nájemníků v podnapilém stavu udělat nepořádek a souseda, který si ho dovolil napomenout, počastovat vulgárními urážkami. Strážníci na místě nalezli ležícího 39letého muže ze Žamberka a po chodbě rozházený a rozšlapaný nákup. Provedenou orientační dechovou zkouškou byl zjištěn u muže alkohol ve výši 3,6 promile. Opilec si po sobě musel nepořádek uklidit a věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. S dalším opilcem se setkali strážníci v dopoledních hodinách, kdy oznámil občan, že v Nádražní ulici leží na chodníku opilý a pomočený muž, který není schopen sám vstát. Strážníci na udaném místě nalezli 58letého muže z nedaleké obce. Na chodníku se muž ocitnul po celonoční směně v jedné hospodě a v devět hodin ráno usoudil, že už je čas vydat se domů, ale nohy ho nedokázaly unést. A i přesto, že nadýchal celé 4 promile alkoholu, byl ve velmi dobré náladě, kterou mu nezkazila ani pokuta za veřejné pohoršení. Dne v 16:00 řešili strážníci krádež v prodejně Billa, které se dopustila 63letá žena ze Žamberka. Odcizila potraviny v částce 400Kč. Za přestupek proti majetku ji byla uložená bloková pokuta na místě. Dne krátce před půlnocí si všimla hlídka MP vozidla Renault jedoucího jednosměrnou ulicí v protisměru. Po následném zastavení vozidla bylo zjištěno, že vozidlo řídí 32letý muž s adresou trvalého pobytu na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí. Ten usedl za volant i přesto, že není držitelem řidičského oprávnění. Další zjištěnou skutečností bylo, že na vozidlo nebylo uzavřené povinné ručení a také nemělo platnou technickou kontrolu. Řidič se marně snažil strážníky obměkčit tím, že když se blíží ty svátky, mohli by nad tím zavřít oči. Věc si převzala Policie ČR. Dne ve 14:30 hod. řešila hlídka strážníků přestupek proti majetku, kterého se dopustil 70letý muž ze Žamberka tím, že v prodejně Penny market odcizil zboží v hodnotě téměř 400Kč. Krádež byla vyřízena na místě blokovou pokutou. Za MP: Kamil Luňáček

5 6 Vážení spoluobčané, v souvislosti s články publikovanými v tisku i na internetu, mediálními vystoupeními Ing. Ivana Prchala, a také cestou šíření různých ústních šumů a fám na půdě orgánů města Žamberka i mezi občany města, se v poslední době rozšířila řada mýtů a polopravd o záležitosti rozvázání pracovního poměru s Ing, Prchalem; jakož i o následném pracovněprávním sporu mezi ním a městem Žamberkem. Vzhledem k tomu, že šíření těchto zavádějících informací poškozuje město Žamberk a neoprávněně ostouzí vedení města, rozhodl jsem se na situaci reagovat tím, že vývoj celé kauzy stručně zrekapituluji a uvedu na pravou míru kroky, které ve věci byly městem Žamberkem činěny. Ing. Ivan Prchal jako tajemník městského úřadu obdržel dne výpověď z pracovního poměru podle Zákoníku práce, a to pro sérii opakovaných porušení svých pracovních povinností. Mezi konkrétní důvody rozvázání jeho pracovního poměru tehdy patřilo neplnění pracovních úkolů zadávaných usneseními rady města, neoprávněné použití služebního automobilu k soukromým účelům a v souvislosti s tím porušení povinností při pracovní cestě, dále zkreslování údajů o odpracované pracovní době, atd. Ing. Ivan Prchal podal v r na město Žamberk žalobu o neplatnost výpovědi. Této žalobě bylo vyhověno rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který byl v listopadu 2012 potvrzen rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové, ovšem nikoli proto, že by soudy dospěly k závěru, že Ing. Prchal zákonem stanovené povinnosti neporušil. Jediným důvodem, pro který soudy obou stupňů prohlásily výpověď z pracovního poměru danou Ing. Prchalovi za neplatnou, byl důvod ryze formální, a sice údajné nepodání výpovědi včas. Zákoník práce stanoví, že rozvázání pracovního poměru z důvodu porušování pracovní kázně je možné provést pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi zaměstnavatel dozvěděl. Podle názoru soudů však porušení pracovní kázně, které bylo vytýkáno Ing. Prchalovi koncem listopadu roku 2011, bylo staršího data; tudíž výpověď doručená tajemníkovi počátkem ledna roku 2012 byla - dle názoru soudů - doručena pozdě, po uplynutí dvouměsíční subjektivní lhůty, ve které se město mělo dozvědět o porušení pracovní kázně ze strany tajemníka. Uvedený pracovněprávní spor není dosud zcela ukončen, město Žamberk podalo ve věci dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. O tomto dovolání nebylo dosud rozhodnuto. Město Žamberk je přesvědčeno, že nejenže byly splněny všechny věcné důvody k výpovědi z pracovního poměru, ale že výpověď také byla dána včas. Navíc, soudy obou stupňů ve svých rozhodnutích výslovně uvedly, že se ztotožňují s právním názorem města Žamberka o tom, že město bylo oprávněno tajemníkovi Ing. Prchalovi dát výpověď z pracovního poměru bez nutnosti jeho předchozího odvolání z funkce. Oba soudy se tedy vyslovily proti tvrzení Ing. Prchala o tom, že město Žamberk údajně obešlo zákon o úřednících územních samosprávných celků a že jemu daná výpověď z pracovního poměru je neplatná pro rozpor s tímto zákonem. Vzhledem k tomu, že po dání výpovědi v lednu 2012 byly vedením města Žamberka zjištěny další závažné skutečnosti o porušení zákonem uložených povinností ze strany Ing. Prchala, podalo město Žamberk v září 2012 Krajskému úřadu Pardubického kraje žádost o udělení souhlasu s odvoláním Ing. Ivana Prchala z funkce tajemníka. Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje po provedeném správním řízení svým rozhodnutím ze dne udělil městu Žamberku souhlas s odvoláním Ing. Prchala z funkce tajemníka Městského úřadu Žamberk, když dospěl k závěru, že Ing. Prchal nejméně ve třech případech porušil závažným způsobem své zákonné povinnosti. Konkrétně byly uznány jako důvody pro odvolání Ing. Prchala z funkce tajemníka jeho překročení kompetencí spojených s prodejem movitého majetku města (osobního automobilu) ve vazbě na nesplnění usnesení rady města, neřešení odstoupení od smlouvy na dodávku testeru na bankovky, kterou uzavřel sám Ing. Prchal, a konečně jeho odmítnutí zpřístupnit starostovi k jeho opakovaným žádostem informace o platech a odměnách vedoucích odborů městského úřadu. K odvolání Ing. Prchala odvolací orgán, ministerstvo vnitra ČR, změnil rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje a překvapivě dospěl k jinému právnímu názoru, a sice, že se domnívá, že na případ Ing. Prchala by se měla aplikovat analogicky 2 měsíční, resp. 1 roční lhůta pro podání žádosti o odvolání z funkce, i když zákon o úřednících územních samosprávných celků žádnou takovouto lhůtu neupravuje. Jinak řečeno, ani ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí neuvedlo, že se Ing. Prchal porušení zákona nedopustil, ale že o jeho odvolání z funkce nebylo dle názoru ministerstva požádáno včas. Uvedené rozhodnutí ministerstva vnitra je, jak je ze shora uvedeného patrné, v příkrém rozporu s právním názorem Krajského úřadu Pardubického kraje, který posoudil žádost o odvolání jako včas podanou. Názor ministerstva nevychází z dostupné soudní praxe, neboť obdobný případ nebyl dosud v soudní praxi řešen; samo ministerstvo navíc v rozhodnutí připustilo, že se jedná (pouze) o jeho právní názor na věc. S ohledem na shora uvedené městu Žamberku nezbylo, než po doručení rozhodnutí ministerstva vnitra oznámit Ing. Prchalovi, že odpadla překážka v práci a že je povinen začít znovu vykonávat práci tajemníka městského úřadu. To nic nemění na skutečnosti, že dosud probíhá řízení u Nejvyššího soudu o dovolání ve věci výpovědi z pracovního poměru; a teprve v návaznosti na toto rozhodnutí bude s konečnou platností rozhodnut spor mezi různými právními názory všech dosud rozhodujících orgánů. Jako představitel vedení města Žamberka se v každém případě zásadně distancuji od mediálních vystoupení Ing. Prchala, jím zveřejňovaných článků na internetu i příp. dalších anti-kampaní, kterými ostouzí vedení města Žamberka a ve svých důsledcích jen poškozuje zájmy našeho města. Jiří Dytrt, starosta města Pozn.redakce: text jsme předali tajemníkovi Ing. Ivanu Prchalovi k vyjádření. Vážení spoluobčané, starosta Jiří Dytrt se ve svém článku snaží obhájit svoje pět let trvající chování vůči tajemníkovi MěÚ Ivanu Prchalovi a snaží se ve Vás vzbudit dojem, že tajemník porušuje své povinnosti a nezaslouží si nic jiného než výpověď. Nevím sice, čemu má prospět veřejné pranýřování mých údajných pochybení, ale když se tak starosta rozhodl To, že starosta ve své rekapitulaci neuvedl, že podvakrát tajemníkovi snížil osobní hodnocení, neudělil mu ani jednou odměnu za prokazatelné nadstandardní výsledky úřadu a neúspěšně se pokusil tajemníka odvolat již v roce 2009/2010, mne nepřekvapuje. Zcela pochopitelně se nechlubí ani tím, že všechny soudní a správní spory s tajemníkem, které starosta sám vyvolal, nakonec prohrál. Také se ve svém článku nezmiňuje o finančních prostředcích města ve výši ,-Kč, které za své zastupování, na rozdíl od mne (já si vše musel hradit ze svého), nechal vyplatit z účtu města. Ve svém článku starosta vypisuje konkrétní důvody, které vedly zaměstnavatele k výpovědi, a uvádí, že soudy prohlásily výpověď za neplatnou z ryze formálních důvodů. Je na místě takovou manipulaci zcela zásadně odmítnout, neboť správní orgán v řízení o souhlas s odvoláním tajemníka ani jeden ze starostou uvedených důvodů neoznačil ani za méně závažné porušení povinností tajemníka. Dále uvádí, že krajským úřadem byly uznány tři pochybení jako důvody pro odvolání tajemníka. Mohu Vás ujistit, že faktický stav věcí je úplně jiný, a k těmto třem údajných pochybení jsem zaslal odvolacímu orgánu (ministerstvu vnitra) obsáhlý důkazní materiál, ve kterém jsem tato tvrzená pochybení rozporoval. Bohužel se odvolací orgán jejich obsahem nezabýval, neboť nebyla dodržena zákonná lhůta pro podání žádosti o odvolání z funkce. A na samý závěr. Jestliže se jednalo, jak starosta uvádí, o pouhý právní názor ministerstva vnitra a byl- -li natolik přesvědčen o tom, že jsem skutečně zákon porušil, pak mu nic nebránilo podat žalobu ke správnímu soudu. Ivan Prchal DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví ), že mají dle 13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty za opožděné podání ( dle 250 zákona č.280/2009 Sb.). Dále sdělujeme, že dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí pozbývá k platnosti. Daňové souvislosti dědictví a darování se od 1. ledna 2014 stávají součástí zákona o daních z příjmů, převody nemovitostí nově upravuje zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Bližší informace je možné získat na internetu cz nebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: Ing. Miroslav Buryška, ředitel územního pracoviště FÚ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Magistrát Kancelář tajemníka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.

TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj. TJ BOHEMIANS PRAHA IZRAELSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, Tel: sekretariát 274 777 115, ekonom 274 774 624, Fax: 274 772 675 E-mail: bohemianstj@bohemianstj.cz Oddílům a odborům TJ BOHEMIANS PRAHA do rukou předsedy

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci realizace projektu Rozvoj MAS

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011

Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011 Příloha č. 2: Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011 Tento dokument popisuje pravidla programu Dobré sousedství, v němž Letiště Praha, a. s. (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více