2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH"

Transkript

1 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH ZMĚN DO NÁVRHU ROZPOČTU NEBO POSTOJE RADY) EN EN

2 CS 2 CS

3 ODDÍL I PARLAMENT VÝDAJE Bod Odměny Bod Příspěvek na běžné cestovní výdaje Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu. Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 10 až 21 a článek 24 těchto prováděcích opatření. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt souvisejících s cestami do a z pracovních míst a s dalšími služebními cestami. Část této položky je určena k využití snížených cestovních výdajů v důsledku usnesení Parlamentu [P7_TA(2011)0196] použít nashromážděné míle věrnostních programů získané v souvislosti se služebními cestami k nákupu letenek. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Podmínky pro uvolnění rezervy: 15 % těchto prostředků je umístěno do rezervy do doby, než generální tajemník EP předloží zprávu, kterou má předložit předsednictvu a Rozpočtovému výboru do 31. března. Tato zpráva se bude zabývat otázkou proveditelnosti opatření k zajištění maximální účelnosti cest poslanců tak, aby z ní vyplynula doporučení, jak by bylo možné ušetřit rozpočtové prostředky. Bod Ostatní cestovní výdaje Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu. Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 22, 23 a 29 těchto prováděcích opatření. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dodatečných cestovních výdajů, výdajů na cesty uskutečněné v členském státě, v němž byl poslanec zvolen, a nákladů na repatriaci, včetně pojistné smlouvy. Podmínky pro uvolnění rezervy: 15 % těchto prostředků je umístěno do rezervy do doby, než generální tajemník EP předloží zprávu, kterou má předložit předsednictvu a Rozpočtovému výboru do 31. března. Tato zpráva se bude zabývat otázkou CS 3 CS

4 proveditelnosti opatření k zajištění maximální účelnosti cest poslanců tak, aby z ní vyplynula doporučení, jak by bylo možné ušetřit rozpočtové prostředky. Bod Příspěvek na všeobecné výdaje Bod Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení Bod Platy a příspěvky Bod Ostatní zaměstnanci Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na: platy, včetně přídavků a příspěvků, ostatních zaměstnanců, včetně smluvních a místních zaměstnanců a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení a důsledků uplatňování opravných koeficientů u platů těchto zaměstnanců, zaměstnávání dočasných zaměstnanců. Část těchto prostředků má být použita na nábor smluvních zaměstnanců se zdravotním postižením a s odbornými znalostmi, pokud jde o práva postižených osob a nediskriminačních politik, tedy k provádění akčního plánu pro prosazování genderové rovnosti a rozmanitosti v sekretariátu Evropského parlamentu na období , který schválilo předsednictvo (PE /BUR), v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, zejména s článkem 26 této listiny a Úmluvou OSN o ochraně osob se zdravotním postižením. O využití prostředků k tomuto účelu bude vypracovaná zpráva. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Bod Konferenční tlumočníci Bod Stáže, granty a výměny úředníků Předpisy pro dočasné přeložení úředníků Evropského parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin k vnitrostátním správním orgánů, k jim podobným institucím a mezinárodním organizacím. Předpisy pro přidělování národních odborníků k Evropskému parlamentu. Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu. CS 4 CS

5 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: příspěvků stážistů a jejich cestovních výdajů na začátku a konci stáže, nákladů na jejich úrazové a zdravotní pojištění po dobu stáží, výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským parlamentem a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných zemích uvedených v předpisech, nákladů v souvislosti s přidělením národních odborníků k Evropskému parlamentu, nákladů na pořádání vzdělávacích programů pro konferenční tlumočníky a překladatele, mimo jiné ve spolupráci s tlumočnickými školami a univerzitami poskytujícími vzdělání v oblasti překladu, a také na samotné školení a další vzdělávání tlumočníků a překladatelů, na nákup výukových materiálů a na náklady s tím spojené, dodatečných nákladů stážistů v pilotním programu stáží pro osoby se zdravotním postižením, které bezprostředně souvisejí s jejich zdravotním postižením, podle čl. 20 odst. 8 vnitřních předpisů pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Bod Pozorovatelé Bod Externí služby p.m. p.m. p.m Bod Nájemné Bod Zařízení prostor Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Bod Energetická spotřeba Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Bod Bezpečnost a ostraha budov Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva p.m p.m. Celkem CS 5 CS

6 Článek Kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na snižování emisí oxidu uhličitého podle akčního plánu pro systém environmentálního řízení podniků a auditu (EMAS), který přijalo předsednictvo. Článek Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 tohoto služebního řádu a články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s cestami zaměstnanců orgánu, přidělených národních expertů nebo stážistů mezi místem výkonu práce a jedním ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk) a se služebními cestami do jiných míst než do tří pracovních míst. Těmito výdaji jsou výdaje na dopravu, denní příspěvky, výdaje na ubytování a náhrady za ztrátu času. Z této položky jsou rovněž hrazeny vedlejší výdaje (mj. výdaje v případě zrušení jízdenek a rezervací ubytování, výdaje spojené se systémem elektronické fakturace, výdaje na pojištění při služební cestě). Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Článek Výdaje na recepce a reprezentaci Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů spojených s povinnostmi orgánu v souvislosti s reprezentací, včetně recepcí v rámci činnosti oddělení orgánu pro Vědecké posuzování technologických možností (STOA) a reprezentace členů orgánu, výdajů předsedy na reprezentaci při jeho cestách mimo pracovní místa, výdajů na reprezentaci a příspěvku na administrativní výdaje kanceláře předsedy Parlamentu, výdajů na recepce, na reprezentaci a na nákup reprezentačních předmětů a na vyznamenání pro úředníky, kteří dosáhli patnácti nebo dvaceti pěti let služby, různých výdajů protokolu, jako např. vlajky, stojany, pozvánky, tisk menu atd., cestovních výdajů a výdajů na pobyt VIP návštěv v Parlamentu, nákladů na víza pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu při služebních cestách, výdajů na recepce a reprezentaci a dalších specifických výdajů poslanců, kteří v Evropském parlamentu vykonávají oficiální funkci. Bod Výdaje na dokumentaci a knihovny CS 6 CS

7 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: rozšíření nabídky a obnovu oddělení referenčních materiálů obecného charakteru a pravidelnou aktualizaci knihovního fondu, předplatného novin a časopisů a předplatného zpravodajství tiskových kanceláří, jejich publikací a on-line služeb, poplatků za autorská práva k reprodukci a šíření výše uvedených materiálů v tištěné nebo elektronické formě a na uzavírání smluv o poskytování služeb na přehledy tisku a výstřižkovou službu, předplatného nebo smluv o poskytování služeb na dodávání souhrnných přehledů a rozborů obsahu časopisů nebo na uchovávání článků z takových časopisů na optických médiích, nákladů na používání externích dokumentačních a statistických databází (s výjimkou výdajů na počítačový hardware a telekomunikační poplatky), nákladů vyplývajících z povinností, k nimž se Evropský parlament zavázal v rámci mezinárodní nebo interinstitucionální spolupráce, nákupu nebo pronájmu zvláštních materiálů pro knihovnu, dokumentaci a mediatéku, včetně elektrických, elektronických a počítačových zařízení nebo systémů, jakož i na externí služby využívané k pořizování, rozvoji, instalaci, používání a údržbě materiálů zařízení a systémů, nákladů na služby související s knihovnickými činnostmi, zejména ve styku s uživateli knihoven (dotazy, požadavky, analýzy), systém řízení jakosti atd., zařízení a potřeb pro vázání a uchovávání materiálů v knihovně, v dokumentačním oddělení a v mediatéce a příslušných prací, nákladů na vnitřní publikační činnost (brožury, studie atd.), včetně příslušných zařízení, a náklady na šíření informací (přehledy aktualit, videokazety, CD-ROM atd.), nákladů na nákup nových slovníků nebo obnovení stávajícího fondu slovníků, glosářů na veškerých médiích, také pro nová jazyková oddělení, a dalších materiálů určených pro jazykové služby a pro oddělení kvality legislativy. Částka ve výši EUR může být použita na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt a ubytování, jež vzniknou autorům pozvaným, aby představili své dílo v knižním klubu poslanců Evropského parlamentu. Bod Elektronické a tradiční (tištěné) publikace Bod Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích Bod Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí Bod Výměna informací s vnitrostátními parlamenty Konference předsedů evropských parlamentů (červen 1977) a parlamentů států Evropské unie (září 2000, březen 2001). Geografická oblast zahrnuje tyto země: země Evropské unie, kandidátské země EU a potenciální kandidátské země EU. CS 7 CS

8 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Týká se parlamentních vztahů jiných než těch, které jsou uvedeny v kapitolách 1 0 a 3 0, výměn informací a dokumentů a pomoci při jejich analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD), financování programů spolupráce a vzdělávacích programů pro úředníky výše uvedených parlamentů a obecně činností zaměřených na posílení jejich parlamentní infrastruktury. Vzdělávací programy zahrnují informační návštěvy Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku; prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků, opatření spolupráce, včetně spolupráce související s legislativní činností, a opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací, včetně těch, která zajišťuje ECPRD. Tyto prostředky jsou určeny na financování spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v oblasti parlamentního přezkumu SBOP/SZBP v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména články 9 a 10 Protokolu 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Článek Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců Bod Parlamentní asistence Článek Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti Kapitola 10 0 Předběžné prostředky Kapitola 10 1 Pohotovostní rezerva Kapitola 10 8 Rezerva na EMAS CS 8 CS

9 ODDÍL I PARLAMENT PLAN PRACOVNÍCH MÍST Příloha S 1 Oddíl I Evropský parlament Funkční skupina a třída 2011 Stálá pracovní místa Dočasná pracovní místa Ostatní Politické skupiny bez zařazení 1 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD celkem AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST celkem Celkem Celkový součet Z toho pět povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15, jedno z AST 10 do AST 11 a jedno z AST 4 do AST 5); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků. 2 Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu. 3 Z toho 4 místa AD na poloviční úvazek (učitelé jazyků) a jedno místo AD 10 (GŘ IPOL) s omezením na dobu pěti let. 4 Jedno místo AD 5 a čtyři místa AST 3 (odborné vzdělávání), dvě místa AD 5 a dvě místa AST 1 (překlad) jsou zapsána do plánu pracovních míst bez přidělení prostředků. CS 9 CS

10 Funkční skupina a třída 2012 Stálá pracovní místa Dočasná pracovní místa Ostatní Politické skupiny bez zařazení 1 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD celkem AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST celkem Celkem Celkový součet Of which five ad personam promotions (three AD 14 to AD 15, one AST 10 to AST 11, and one AST 4 to AST 5) granted in exceptional cases to deserving officials. 6 Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu. 7 One AD 5 and four AST 3 (professional training) plus two AD 5 and two AST 1 (translation) have been entered in the establishment plan with no allocation of appropriations. CS 10 CS

11 ODDÍL II EVROPSKÁ RADA A RADA VÝDAJE Bod Ostatní zaměstnanci Bod Doplňkové služby pro překladatelskou službu Bod Fitting-out and installation work Článek Nábytek Bod Výdaje na dokumentaci a knihovnu Bod Úřední věstník CS 11 CS

12 ODDÍL III KOMISE PŘÍJMY Bod Účetní závěrka Evropského zemědělského záručního fondu Účelově vázané příjmy p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tento bod je určen k zaznamenání příjmů plynoucích z rozhodnutí o schválení účetní závěrky ve prospěch rozpočtu Unie, pokud jde o výdaje financované ze záruční sekce Evropského zemědělského záručního fondu v okruhu 1 finančního výhledu na období 2000 až 2006 a z Evropského zemědělského záručního fondu. Je rovněž určen k zaznamenání částek plynoucích z rozhodnutí o schválení účetní závěrky ve prospěch rozpočtu Unie a týkajících se zaznamenaných účelově vázaných příjmů s tím spojených, které nevyplývají z uplatňování čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005. V souladu s články 18 a 154 finančního nařízení budou všechny příjmy v tomto bodě použity na dodatečné prostředky všech rozpočtových bodů v rámci EZZF výkazu výdajů v tomto oddílu. Příjmy v tomto bodě se odhadují na EUR. Při sestavování rozpočtu na rok 2012 byla pro financování potřeb týkajících se opatření podle článku zohledněna částka EUR a pro financování potřeb týkajících se opatření podle článku zbývající částka EUR. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, , s. 1). Bod Doplňková dávka producentů mléka Účelově vázané příjmy p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tento bod je určen k zohlednění prostředků vybraných nebo získaných v souladu s nařízením (ES) č. 1788/2003 a s článkem 78 nařízení (ES) č. 1234/2007. V souladu s články 18 a 154 finančního nařízení budou všechny příjmy v tomto bodě použity na dodatečné prostředky všech rozpočtových bodů v rámci Evropského zemědělského záručního fondu výkazu výdajů v tomto oddílu. Příjmy v tomto bodě se odhadují na EUR. Při sestavování rozpočtu na rok 2012 byla tato částka zohledněna pro financování potřeb týkajících se opatření podle článku Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, , s. 1). CS 12 CS

13 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) (Úř. věst. L 299, , s. 1). Bod Dočasné restrukturalizační částky Účelově vázané příjmy p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tento bod je určen k zaznamenání dočasných restrukturalizačních částek v odvětví cukru Unie stanovených v článku 11 nařízení (ES) č. 320/2006. Podle článku 18 finančního nařízení jsou částky zapsané v tomto bodu použity na prostředky článku (Fond pro restrukturalizaci odvětví cukru) výkazu výdajů v tomto oddílu určené k financování restrukturalizační podpory a jiných podpor stanovených v nařízení (ES) č. 320/2006. Při sestavování rozpočtu na rok 2012 byla pro tento bod zohledněna částka EUR (která se týká výhradně částky přenesené z předchozích rozpočtových let), z níž byla pro článek vyhrazena částka EUR. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 58, , s. 42). CS 13 CS

14 Podbod XX Odměňování a náhrady Podbod XX Výdaje a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru Podbod XX Úpravy odměňování Podbod XX Odměňování a náhrady Podbod XX Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce Podbod XX Smluvní zaměstnanci Podbod XX Národní státní zaměstnanci dočasně převedení k orgánu Podbod XX Odměňování ostatních zaměstnanců Bod XX Ostatní výdaje orgánu na řízení Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation 2012 XX Rezerva Celkem Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí následujících decentralizovaných výdajů: Služební cesty: cestovní výdaje, včetně vedlejších nákladů souvisejících s jízdenkami a jejich rezervacemi, denních diet a dodatečných a mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti se služebními cestami zaměstnanců Komise dle služebního řádu a národních a mezinárodních odborníků či úředníků vyslaných k útvarům Komise (náhrady výdajů na služební cesty placené na účet ostatních orgánů či institucí EU nebo třetím osobám představují účelově vázaný výdaj). Výdaje na reprezentaci: náhrada nákladů vzniklých osobám oficiálně reprezentujícím Komisi (náhrada není možná u nákladů vzniklých plněním reprezentačních povinností vůči zaměstnancům Komise či jiných orgánů Evropské unie). CS 14 CS

15 Náklady na zasedání: náhrada nákladů vzniklých v důsledku působení skupin expertů, které ustanovila nebo svolala Komise: cestovní výdaje, diety a vedlejší výlohy odborníků, kteří jsou členy studijních skupin a pracovních týmů, a náklady na organizaci takových zasedání, nejsou-li zahrnuty do stávající infrastruktury ústředí institucí nebo externích kanceláří (odborníkům jsou hrazeny náklady na základě rozhodnutí Komise). Konference: výdaje související s konferencemi, kongresy a zasedáními pořádanými Komisí na podporu různých jejích politik a výdaje na provozování sítě organizací a orgánů pro finanční kontrolu, včetně výroční schůze těchto organizací a poslanců Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, jak požaduje odstavec 88 usnesení Evropského parlamentu 2006/809/ES, Euratom ze dne 27. dubna 2006 s poznámkami tvořící nedílnou součást rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, Oddíl III Komise (Úř. věst. L 340, , s. 5), výdaje související s konferencemi, semináři, zasedáními, školicími kurzy a praktickým vnitřním školením pro úředníky z členských států, kteří řídí či monitorují operace financované z fondů Společenství/EU nebo operace pro získávání příjmů, které tvoří vlastní zdroje Společenství nebo spolupracují ve statistickém systému Společenství/EU, a výdaje stejného typu pro úředníky ze zemí střední a východní Evropy řídící či monitorující operace financované z programů Společenství/EU, výdaje na školení úředníků z nečlenských zemí, kteří provádějí řídící či kontrolní funkce s přímým dopadem na ochranu finančních zájmů EU, náklady na účast Komise na konferencích, kongresech a zasedáních, účastnické poplatky na konferencích, vyjma výdajů na školení, příspěvky na obchodní a vědecká sdružení, náklady na občerstvení a jídlo podávané při zvláštních příležitostech během interních setkání. Zasedání výborů: cestovní výdaje, diety a vedlejší výlohy odborníků, kteří jsou členy výborů zřízených podle Smlouvy a na základě nařízení (Rady, nebo Evropského parlamentu a Rady), a náklady na organizaci takových zasedání, nejsou-li zahrnuty do stávající infrastruktury (ústředí institucí nebo externí kanceláře) (odborníkům jsou hrazeny náklady na základě rozhodnutí Komise). Studie a konzultace: výdaje na specializované studie a smluvní konzultace s vysoce kvalifikovanými odborníky (jednotlivci či firmami), nemá-li Komise vhodné zaměstnance pro provedení těchto studií, nákup již provedených studií nebo jejich předplacení u specializovaných výzkumných ústavů. Informační a řídící systémy: smluvní vývoj a údržba řídících a informačních systémů, pořízení a údržba komplexních (vyrobených na zakázku) informačních a řídících systémů v oblasti řízení a správy (zaměstnanci, rozpočet, finance, účty atd.), studium, dokumentace a školení souvisejících s těmito systémy a projektovým managementem, získání znalostí a odborností v oblasti informačních technologií pro všechna oddělení: kvalita, bezpečnost, technologie, metodika rozvoje, řízení informačních technologií atd., technická podpora těchto systémů a technické práce potřebné k zajištění jejich uspokojivého provozu. CS 15 CS

16 Další vzdělávání a vzdělávání v oblasti managementu: výdaje na obecná školení určená pro zlepšení znalostí zaměstnanců a zvýšení výkonnosti a efektivity Komise: platby pro odborníky pro určení školicích potřeb, pro návrh, tvorbu a vedení kurzů a pro vyhodnocení a monitorování výsledků, platby pro odborníky v různých oblastech, zejména organizační metody, management, strategii, zajištění jakosti a osobní management, výdaje vzniklé v souvislosti s návrhem, tvorbou, vedením a vyhodnocením školení organizovaných Komisí ve formě kurzů, seminářů a konferencí (instruktoři kurzů / přednášející a jejich cestovní náklady a diety a učební materiál), náklady na navštěvování externích školení a na účast v příslušných profesních organizacích, výdaje spojené s praktickými aspekty organizace takových kurzů a využití budov a dopravních prostředků, dále náklady na stravu a ubytování účastníků internátních školení, školicí výdaje spojené s publikacemi a informacemi, souvisejícími internetovými stránkami a pořízení učebních prostředků, předplatné a licence pro dálkové vzdělávání, knihy, tisk a multimediální výrobky, financování učebních pomůcek. Veškeré příjmy z příspěvku kandidátských zemí a popřípadě potenciálních kandidátských zemí západního Balkánu na účast v programech Společenství/EU, uvedené v bodě výkazu příjmů, mohou vést k dodatečným položkám v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení. Příjmy z příspěvků států ESVO k souhrnným nákladům Společenství/EU podle článku 82 Dohody o Evropském hospodářském prostoru vedou k poskytnutí dodatečných prostředků, které se zapisují v příslušných rozpočtových položkách v souladu s finančním nařízením. Částka těchto příjmů se odhaduje na EUR. Veškeré příjmy z příspěvku Švýcarské konfederace na účast v programech Společenství/EU, zapsané v bodu výkazu příjmů, mohou vést k dodatečným prostředkům podle čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení. Částka účelově vázaných příjmů vycházejících z dostupných údajů v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Služební řád úředníků Evropské unie. Podbod XX Zasedání výborů Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation 2012 XX Rezerva Celkem Podbod XX Studie a konzultace Podbod XX Zařízení a nábytek Podbod XX Pořízení a pronájem budov a související výdaje CS 16 CS

17 Bod XX Odměňování a náhrady zaměstnanců v činné službě v nepřímém výzkumu Bod XX Externí pracovníci v nepřímém výzkumu Bod XX Ostatní výdaje na řízení v nepřímém výzkumu Článek Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářské a finanční věci Bod Externí zaměstnanci Bod Ostatní výdaje na řízení Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Bod Výdaje vztahující se k vybavení, nábytku a službám v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Článek Koordinace a dohled nad hospodářskou a měnovou unií Článek Prince Komunikace ohledně hospodářské a měnové unie, včetně eura Článek Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Část těchto prostředků je určena na pokrytí výdajů na finanční nástroje Unie/Společenství použité v souvislosti s rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace ( ) a k usnadnění přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům. Část těchto prostředků je určena na pokrytí výdajů souvisejících s těmito opatřeními: podpora dostupnosti mechanismu pro zajištění přístupu k úvěrům pro malé a střední podniky v Evropě, jako jsou například sdružení pro zajištění úvěrů, a v případě potřeby analýza otázek úvěrového trhu, CS 17 CS

18 podpora žádostí o úvěry, které finančním institucím podaly takováto sdružení malých a středních podniků, a to prostřednictvím poskytování druhotných záruk ze strany Evropského investičního fondu (EIF), uzavírání dohod s finančními institucemi o dotovaných úvěrech pro sdružení pro zajištění úvěrů. Nedostatečný přístup k vhodným formám financování se často uvádí jako hlavní překážka inovací v oblasti podnikavosti a podniků. Tento problém by mohly zhoršit nové účetní standardy, v jejichž důsledku budou banky opatrněji posuzovat podstupovaná rizika, a povedou tak ke kultuře ratingu. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace překlenuje přetrvávající zjištěné mezery na trhu, které vedou k nedostatečnému přístupu malých a středních podniků k vlastnímu kapitálu, rizikovému kapitálu a úvěrům, prostřednictvím finančních nástrojů Unie spravovaných jménem Komise EIF, specializovaným subjektem Unie pro poskytování rizikového kapitálu a záručních nástrojů pro malé a střední podniky. Nezávislá hodnocení předchozího programu (víceletého programu pro podnik a podnikavost) označila tržní přístup a uplatnění těchto nástrojů prostřednictvím EIF za osvědčenou metodu. Proto v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace existují v přizpůsobené podobě nadále. Finanční nástroje Unie usnadňují přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům. Prostřednictvím mechanismu pro inovativní malé a střední podniky a malé a střední podniky s vysokým růstem (GIF) se rizika a výnosy sdílejí se soukromými investory vlastního kapitálu, čímž se významně usnadňuje poskytování vlastního kapitálu inovativním společnostem. Mechanismus GIF se zaměřuje na inovativní malé a střední podniky v počáteční fázi a ve fázi rozvoje a usnadňuje jim přístup k následnému kapitálu, který jim pomůže uvést produkty a služby na trh. Zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům působícím v oblasti ekoinovací. Záruční mechanismus malých a středních podniků (SMEG) nadále poskytuje protizáruky či společné záruky pro záruční režimy uplatňované ve způsobilých zemích a přímé záruky finančním zprostředkovatelům. Řeší selhání trhu, s kterým se potýkají malé a střední podniky s růstovým potenciálem, chtějí-li získat: i) úvěry (nebo náhrady úvěrů, jako je leasing), ii) mikroúvěry a iii) vlastní nebo kvazivlastní kapitál. Nový nástroj sekuritizace iv) mobilizuje dodatečné dluhové financování malých a středních podniků na základě příslušných ujednání o sdílení rizik s dotčenými institucemi. Mechanismus pro budování kapacit (CBS) má podpořit kapacitu finančních zprostředkovatelů soustředit se na dodatečné investice a technologické aspekty. Trh však na tento nástroj nereagoval. Proto byl rozpočet, jenž byl původně vyhrazen pro mechanismus CBS, dán k dispozici mechanismu GIF, zejména na podporu ekoinovací a transferu technologií. K prostředkům uvedeným v tomto článku je třeba přičíst příspěvky od států ESVO 8 v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Pro informaci: tyto částky se odvozují od příspěvků států ESVO vykazovaných v článku výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy podle čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení; odpovídající prostředky jsou poskytovány a prováděny v souladu s přílohou Evropský hospodářský prostor výkazu výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu. Veškeré příjmy z příspěvků kandidátských zemí a popřípadě potenciálních kandidátských zemí západního Balkánu na účast v programech Unie/Společenství, uvedené v bodě výkazu příjmů, mohou v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení vést k dodatečným prostředkům. Veškeré příjmy pocházející ze svěřeneckých účtů zapsané v článku výkazu příjmů vedou k dodatečným prostředkům, které se zapíší do tohoto bodu v souladu s ustanoveními finančního nařízení. Až EUR lze použít na komunikační činnosti, včetně akcí, publikací a informování prostřednictvím internetu. 8 S výjimkou Švýcarska. CS 18 CS

19 Tento rozpočtový požadavek Komise vychází z vývoje v poslední době a měl by být chápán jako dočasný. Proto bychom měli být připraveni během rozpočtového procesu pro rok 2012 dále zvýšit prostředky na platby u tohoto programu na více než EUR, pokud se oživení u MSP ukáže jako silnější, než se předpokládalo. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace ( ) (Úř. věst. L 310, , s. 15). Článek Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Podniky Bod Externí pracovníci Bod Ostatní výdaje na řízení Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Článek Výdaje vztahující se na zařízení, nábytek a služby v oblasti politiky Podniky Bod Provoz a rozvoj vnitřního trhu, především v oblasti oznamování, vydávání osvědčení a sbližování odvětví Výdaje na správu a řízení Bod Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Výdaje na správu a řízení Bod Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace Dotace na rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Bod Výdaje související s výzkumnými pracovníky Bod Externí pracovníci v oblasti výzkumu Článek Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace CS 19 CS

20 Účelem těchto prostředků je posilovat konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních podniků (MSP), podporovat inovace, včetně ekologických inovací, a hospodářskou a správní reformu související s podnikáním a inovacemi. Prováděná opatření zahrnují zejména: sítě umožňující spolupráci různých zúčastněných subjektů, projekty tržní replikace a další opatření na podporu zavádění inovací, analýzy, vývoj a koordinaci politik se zúčastněnými zeměmi, sdílení a šíření informací a zvyšování povědomí, podporu společných akcí členských států nebo regionů a další opatření rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci. Unie bude podporovat takové aktivity, jakými jsou síť Enterprise Europe Network, inovace a rozvoj podnikání. Bude poskytovat podporu rovněž ekologickým inovačním projektům zabývajícím se prvním uplatněním nebo tržní replikací inovačních nebo ekologicky inovačních technik, produktů či postupů s významem pro Unii, jež se již osvědčily při technických demonstracích, ale vzhledem k přetrvávajícímu riziku dosud výrazně nepronikly na trh. Tyto projekty budou navrženy tak, aby podporovaly jejich širší využívání v zúčastněných zemích a usnadnily jejich zavedení na trh. Vzhledem k tomu, že přípravná akce Erasmus pro mladé podnikatele končí v roce 2011 a bude součástí nového víceletého finančního rámce teprve v roce 2014, je třeba poskytnout finanční prostředky na její financování v letech 2012 a Tento program je zaměřen na podporu podnikavosti, sdílení znalostí a osvědčených postupů a vytváření cenných sítí a partnerství v Evropě. Část těchto prostředků by měla být využita k zajištění hladkého fungování a pokračování programu Erasmus pro mladé podnikatele prostřednictvím programu CIP pro podnikání a inovace, a to do doby, než bude zaveden nový finanční rámec. K prostředkům uvedeným v tomto článku je třeba přičíst příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, a zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Pro informaci: tyto částky se odvozují od příspěvků států ESVO vykazovaných v článku výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení; na základě těchto příspěvků jsou poskytovány odpovídající prostředky a je prováděn rozpočet podle přílohy Evropský hospodářský prostor této části výkazu výdajů tohoto oddílu, která tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu. Cílem navržené akce je rozvoj a testování služeb na podporu inovací pro začínající evropské podniky založené na znalostech, které využívají širokých sítí Evropanů pracujících v oblasti vědy a obchodu v Silicon Valley. Mladé společnosti tak rychleji získají přístup na trh v zahraničí a rychleji porostou, zatímco v Evropě budou vytvářet pracovní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou. To vyžaduje koordinovanou činnost evropských poskytovatelů inovační podpory. Tato akce tedy bude v konečném důsledku zkoumat, zda je možné zřídit společné evropské inovační centrum v inovačním ohnisku. Toto centrum bude propojovat oficiální zastoupení (obchodní komory, konzuláty a zástupce průmyslu) a poskytovatele inovační podpory pro nové evropské podniky s evropskými podnikateli a vědci, kteří se rozhodli žít a pracovat v Silicon Valley, v zájmu zlepšení koordinační podpory poskytované společnostem s vysokým růstovým potenciálem. Cílové skupiny Ústředním bodem této akce je rozvoj a pilotáž nových služeb, které napomáhají rychlému růstu a přístupu ke kapitálu pro mladé společnosti založené na znalostech, a to tím, že budou sítě evropských podnikatelů a vědců pracujících v Silicon Valley propojovat se službami regionálních či celostátních agentur na podporu inovací v Evropě. CS 20 CS

ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ

ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název 4 Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 5 Příjmy ze správní činnosti orgánu 12 450 44

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD) C7-0094/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více