2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH"

Transkript

1 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH ZMĚN DO NÁVRHU ROZPOČTU NEBO POSTOJE RADY) EN EN

2 CS 2 CS

3 ODDÍL I PARLAMENT VÝDAJE Bod Odměny Bod Příspěvek na běžné cestovní výdaje Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu. Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 10 až 21 a článek 24 těchto prováděcích opatření. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt souvisejících s cestami do a z pracovních míst a s dalšími služebními cestami. Část této položky je určena k využití snížených cestovních výdajů v důsledku usnesení Parlamentu [P7_TA(2011)0196] použít nashromážděné míle věrnostních programů získané v souvislosti se služebními cestami k nákupu letenek. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Podmínky pro uvolnění rezervy: 15 % těchto prostředků je umístěno do rezervy do doby, než generální tajemník EP předloží zprávu, kterou má předložit předsednictvu a Rozpočtovému výboru do 31. března. Tato zpráva se bude zabývat otázkou proveditelnosti opatření k zajištění maximální účelnosti cest poslanců tak, aby z ní vyplynula doporučení, jak by bylo možné ušetřit rozpočtové prostředky. Bod Ostatní cestovní výdaje Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu. Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 22, 23 a 29 těchto prováděcích opatření. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dodatečných cestovních výdajů, výdajů na cesty uskutečněné v členském státě, v němž byl poslanec zvolen, a nákladů na repatriaci, včetně pojistné smlouvy. Podmínky pro uvolnění rezervy: 15 % těchto prostředků je umístěno do rezervy do doby, než generální tajemník EP předloží zprávu, kterou má předložit předsednictvu a Rozpočtovému výboru do 31. března. Tato zpráva se bude zabývat otázkou CS 3 CS

4 proveditelnosti opatření k zajištění maximální účelnosti cest poslanců tak, aby z ní vyplynula doporučení, jak by bylo možné ušetřit rozpočtové prostředky. Bod Příspěvek na všeobecné výdaje Bod Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení Bod Platy a příspěvky Bod Ostatní zaměstnanci Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na: platy, včetně přídavků a příspěvků, ostatních zaměstnanců, včetně smluvních a místních zaměstnanců a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení a důsledků uplatňování opravných koeficientů u platů těchto zaměstnanců, zaměstnávání dočasných zaměstnanců. Část těchto prostředků má být použita na nábor smluvních zaměstnanců se zdravotním postižením a s odbornými znalostmi, pokud jde o práva postižených osob a nediskriminačních politik, tedy k provádění akčního plánu pro prosazování genderové rovnosti a rozmanitosti v sekretariátu Evropského parlamentu na období , který schválilo předsednictvo (PE /BUR), v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, zejména s článkem 26 této listiny a Úmluvou OSN o ochraně osob se zdravotním postižením. O využití prostředků k tomuto účelu bude vypracovaná zpráva. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Bod Konferenční tlumočníci Bod Stáže, granty a výměny úředníků Předpisy pro dočasné přeložení úředníků Evropského parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin k vnitrostátním správním orgánů, k jim podobným institucím a mezinárodním organizacím. Předpisy pro přidělování národních odborníků k Evropskému parlamentu. Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu. CS 4 CS

5 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: příspěvků stážistů a jejich cestovních výdajů na začátku a konci stáže, nákladů na jejich úrazové a zdravotní pojištění po dobu stáží, výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským parlamentem a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných zemích uvedených v předpisech, nákladů v souvislosti s přidělením národních odborníků k Evropskému parlamentu, nákladů na pořádání vzdělávacích programů pro konferenční tlumočníky a překladatele, mimo jiné ve spolupráci s tlumočnickými školami a univerzitami poskytujícími vzdělání v oblasti překladu, a také na samotné školení a další vzdělávání tlumočníků a překladatelů, na nákup výukových materiálů a na náklady s tím spojené, dodatečných nákladů stážistů v pilotním programu stáží pro osoby se zdravotním postižením, které bezprostředně souvisejí s jejich zdravotním postižením, podle čl. 20 odst. 8 vnitřních předpisů pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Bod Pozorovatelé Bod Externí služby p.m. p.m. p.m Bod Nájemné Bod Zařízení prostor Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Bod Energetická spotřeba Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Bod Bezpečnost a ostraha budov Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva p.m p.m. Celkem CS 5 CS

6 Článek Kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na snižování emisí oxidu uhličitého podle akčního plánu pro systém environmentálního řízení podniků a auditu (EMAS), který přijalo předsednictvo. Článek Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 tohoto služebního řádu a články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s cestami zaměstnanců orgánu, přidělených národních expertů nebo stážistů mezi místem výkonu práce a jedním ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk) a se služebními cestami do jiných míst než do tří pracovních míst. Těmito výdaji jsou výdaje na dopravu, denní příspěvky, výdaje na ubytování a náhrady za ztrátu času. Z této položky jsou rovněž hrazeny vedlejší výdaje (mj. výdaje v případě zrušení jízdenek a rezervací ubytování, výdaje spojené se systémem elektronické fakturace, výdaje na pojištění při služební cestě). Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Článek Výdaje na recepce a reprezentaci Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů spojených s povinnostmi orgánu v souvislosti s reprezentací, včetně recepcí v rámci činnosti oddělení orgánu pro Vědecké posuzování technologických možností (STOA) a reprezentace členů orgánu, výdajů předsedy na reprezentaci při jeho cestách mimo pracovní místa, výdajů na reprezentaci a příspěvku na administrativní výdaje kanceláře předsedy Parlamentu, výdajů na recepce, na reprezentaci a na nákup reprezentačních předmětů a na vyznamenání pro úředníky, kteří dosáhli patnácti nebo dvaceti pěti let služby, různých výdajů protokolu, jako např. vlajky, stojany, pozvánky, tisk menu atd., cestovních výdajů a výdajů na pobyt VIP návštěv v Parlamentu, nákladů na víza pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu při služebních cestách, výdajů na recepce a reprezentaci a dalších specifických výdajů poslanců, kteří v Evropském parlamentu vykonávají oficiální funkci. Bod Výdaje na dokumentaci a knihovny CS 6 CS

7 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: rozšíření nabídky a obnovu oddělení referenčních materiálů obecného charakteru a pravidelnou aktualizaci knihovního fondu, předplatného novin a časopisů a předplatného zpravodajství tiskových kanceláří, jejich publikací a on-line služeb, poplatků za autorská práva k reprodukci a šíření výše uvedených materiálů v tištěné nebo elektronické formě a na uzavírání smluv o poskytování služeb na přehledy tisku a výstřižkovou službu, předplatného nebo smluv o poskytování služeb na dodávání souhrnných přehledů a rozborů obsahu časopisů nebo na uchovávání článků z takových časopisů na optických médiích, nákladů na používání externích dokumentačních a statistických databází (s výjimkou výdajů na počítačový hardware a telekomunikační poplatky), nákladů vyplývajících z povinností, k nimž se Evropský parlament zavázal v rámci mezinárodní nebo interinstitucionální spolupráce, nákupu nebo pronájmu zvláštních materiálů pro knihovnu, dokumentaci a mediatéku, včetně elektrických, elektronických a počítačových zařízení nebo systémů, jakož i na externí služby využívané k pořizování, rozvoji, instalaci, používání a údržbě materiálů zařízení a systémů, nákladů na služby související s knihovnickými činnostmi, zejména ve styku s uživateli knihoven (dotazy, požadavky, analýzy), systém řízení jakosti atd., zařízení a potřeb pro vázání a uchovávání materiálů v knihovně, v dokumentačním oddělení a v mediatéce a příslušných prací, nákladů na vnitřní publikační činnost (brožury, studie atd.), včetně příslušných zařízení, a náklady na šíření informací (přehledy aktualit, videokazety, CD-ROM atd.), nákladů na nákup nových slovníků nebo obnovení stávajícího fondu slovníků, glosářů na veškerých médiích, také pro nová jazyková oddělení, a dalších materiálů určených pro jazykové služby a pro oddělení kvality legislativy. Částka ve výši EUR může být použita na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt a ubytování, jež vzniknou autorům pozvaným, aby představili své dílo v knižním klubu poslanců Evropského parlamentu. Bod Elektronické a tradiční (tištěné) publikace Bod Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích Bod Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí Bod Výměna informací s vnitrostátními parlamenty Konference předsedů evropských parlamentů (červen 1977) a parlamentů států Evropské unie (září 2000, březen 2001). Geografická oblast zahrnuje tyto země: země Evropské unie, kandidátské země EU a potenciální kandidátské země EU. CS 7 CS

8 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Týká se parlamentních vztahů jiných než těch, které jsou uvedeny v kapitolách 1 0 a 3 0, výměn informací a dokumentů a pomoci při jejich analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD), financování programů spolupráce a vzdělávacích programů pro úředníky výše uvedených parlamentů a obecně činností zaměřených na posílení jejich parlamentní infrastruktury. Vzdělávací programy zahrnují informační návštěvy Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku; prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků, opatření spolupráce, včetně spolupráce související s legislativní činností, a opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací, včetně těch, která zajišťuje ECPRD. Tyto prostředky jsou určeny na financování spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v oblasti parlamentního přezkumu SBOP/SZBP v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména články 9 a 10 Protokolu 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Článek Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců Bod Parlamentní asistence Článek Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti Kapitola 10 0 Předběžné prostředky Kapitola 10 1 Pohotovostní rezerva Kapitola 10 8 Rezerva na EMAS CS 8 CS

9 ODDÍL I PARLAMENT PLAN PRACOVNÍCH MÍST Příloha S 1 Oddíl I Evropský parlament Funkční skupina a třída 2011 Stálá pracovní místa Dočasná pracovní místa Ostatní Politické skupiny bez zařazení 1 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD celkem AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST celkem Celkem Celkový součet Z toho pět povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15, jedno z AST 10 do AST 11 a jedno z AST 4 do AST 5); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků. 2 Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu. 3 Z toho 4 místa AD na poloviční úvazek (učitelé jazyků) a jedno místo AD 10 (GŘ IPOL) s omezením na dobu pěti let. 4 Jedno místo AD 5 a čtyři místa AST 3 (odborné vzdělávání), dvě místa AD 5 a dvě místa AST 1 (překlad) jsou zapsána do plánu pracovních míst bez přidělení prostředků. CS 9 CS

10 Funkční skupina a třída 2012 Stálá pracovní místa Dočasná pracovní místa Ostatní Politické skupiny bez zařazení 1 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD celkem AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST celkem Celkem Celkový součet Of which five ad personam promotions (three AD 14 to AD 15, one AST 10 to AST 11, and one AST 4 to AST 5) granted in exceptional cases to deserving officials. 6 Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu. 7 One AD 5 and four AST 3 (professional training) plus two AD 5 and two AST 1 (translation) have been entered in the establishment plan with no allocation of appropriations. CS 10 CS

11 ODDÍL II EVROPSKÁ RADA A RADA VÝDAJE Bod Ostatní zaměstnanci Bod Doplňkové služby pro překladatelskou službu Bod Fitting-out and installation work Článek Nábytek Bod Výdaje na dokumentaci a knihovnu Bod Úřední věstník CS 11 CS

12 ODDÍL III KOMISE PŘÍJMY Bod Účetní závěrka Evropského zemědělského záručního fondu Účelově vázané příjmy p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tento bod je určen k zaznamenání příjmů plynoucích z rozhodnutí o schválení účetní závěrky ve prospěch rozpočtu Unie, pokud jde o výdaje financované ze záruční sekce Evropského zemědělského záručního fondu v okruhu 1 finančního výhledu na období 2000 až 2006 a z Evropského zemědělského záručního fondu. Je rovněž určen k zaznamenání částek plynoucích z rozhodnutí o schválení účetní závěrky ve prospěch rozpočtu Unie a týkajících se zaznamenaných účelově vázaných příjmů s tím spojených, které nevyplývají z uplatňování čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005. V souladu s články 18 a 154 finančního nařízení budou všechny příjmy v tomto bodě použity na dodatečné prostředky všech rozpočtových bodů v rámci EZZF výkazu výdajů v tomto oddílu. Příjmy v tomto bodě se odhadují na EUR. Při sestavování rozpočtu na rok 2012 byla pro financování potřeb týkajících se opatření podle článku zohledněna částka EUR a pro financování potřeb týkajících se opatření podle článku zbývající částka EUR. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, , s. 1). Bod Doplňková dávka producentů mléka Účelově vázané příjmy p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tento bod je určen k zohlednění prostředků vybraných nebo získaných v souladu s nařízením (ES) č. 1788/2003 a s článkem 78 nařízení (ES) č. 1234/2007. V souladu s články 18 a 154 finančního nařízení budou všechny příjmy v tomto bodě použity na dodatečné prostředky všech rozpočtových bodů v rámci Evropského zemědělského záručního fondu výkazu výdajů v tomto oddílu. Příjmy v tomto bodě se odhadují na EUR. Při sestavování rozpočtu na rok 2012 byla tato částka zohledněna pro financování potřeb týkajících se opatření podle článku Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, , s. 1). CS 12 CS

13 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) (Úř. věst. L 299, , s. 1). Bod Dočasné restrukturalizační částky Účelově vázané příjmy p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Tento bod je určen k zaznamenání dočasných restrukturalizačních částek v odvětví cukru Unie stanovených v článku 11 nařízení (ES) č. 320/2006. Podle článku 18 finančního nařízení jsou částky zapsané v tomto bodu použity na prostředky článku (Fond pro restrukturalizaci odvětví cukru) výkazu výdajů v tomto oddílu určené k financování restrukturalizační podpory a jiných podpor stanovených v nařízení (ES) č. 320/2006. Při sestavování rozpočtu na rok 2012 byla pro tento bod zohledněna částka EUR (která se týká výhradně částky přenesené z předchozích rozpočtových let), z níž byla pro článek vyhrazena částka EUR. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 58, , s. 42). CS 13 CS

14 Podbod XX Odměňování a náhrady Podbod XX Výdaje a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru Podbod XX Úpravy odměňování Podbod XX Odměňování a náhrady Podbod XX Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkce Podbod XX Smluvní zaměstnanci Podbod XX Národní státní zaměstnanci dočasně převedení k orgánu Podbod XX Odměňování ostatních zaměstnanců Bod XX Ostatní výdaje orgánu na řízení Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation 2012 XX Rezerva Celkem Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí následujících decentralizovaných výdajů: Služební cesty: cestovní výdaje, včetně vedlejších nákladů souvisejících s jízdenkami a jejich rezervacemi, denních diet a dodatečných a mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti se služebními cestami zaměstnanců Komise dle služebního řádu a národních a mezinárodních odborníků či úředníků vyslaných k útvarům Komise (náhrady výdajů na služební cesty placené na účet ostatních orgánů či institucí EU nebo třetím osobám představují účelově vázaný výdaj). Výdaje na reprezentaci: náhrada nákladů vzniklých osobám oficiálně reprezentujícím Komisi (náhrada není možná u nákladů vzniklých plněním reprezentačních povinností vůči zaměstnancům Komise či jiných orgánů Evropské unie). CS 14 CS

15 Náklady na zasedání: náhrada nákladů vzniklých v důsledku působení skupin expertů, které ustanovila nebo svolala Komise: cestovní výdaje, diety a vedlejší výlohy odborníků, kteří jsou členy studijních skupin a pracovních týmů, a náklady na organizaci takových zasedání, nejsou-li zahrnuty do stávající infrastruktury ústředí institucí nebo externích kanceláří (odborníkům jsou hrazeny náklady na základě rozhodnutí Komise). Konference: výdaje související s konferencemi, kongresy a zasedáními pořádanými Komisí na podporu různých jejích politik a výdaje na provozování sítě organizací a orgánů pro finanční kontrolu, včetně výroční schůze těchto organizací a poslanců Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, jak požaduje odstavec 88 usnesení Evropského parlamentu 2006/809/ES, Euratom ze dne 27. dubna 2006 s poznámkami tvořící nedílnou součást rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004, Oddíl III Komise (Úř. věst. L 340, , s. 5), výdaje související s konferencemi, semináři, zasedáními, školicími kurzy a praktickým vnitřním školením pro úředníky z členských států, kteří řídí či monitorují operace financované z fondů Společenství/EU nebo operace pro získávání příjmů, které tvoří vlastní zdroje Společenství nebo spolupracují ve statistickém systému Společenství/EU, a výdaje stejného typu pro úředníky ze zemí střední a východní Evropy řídící či monitorující operace financované z programů Společenství/EU, výdaje na školení úředníků z nečlenských zemí, kteří provádějí řídící či kontrolní funkce s přímým dopadem na ochranu finančních zájmů EU, náklady na účast Komise na konferencích, kongresech a zasedáních, účastnické poplatky na konferencích, vyjma výdajů na školení, příspěvky na obchodní a vědecká sdružení, náklady na občerstvení a jídlo podávané při zvláštních příležitostech během interních setkání. Zasedání výborů: cestovní výdaje, diety a vedlejší výlohy odborníků, kteří jsou členy výborů zřízených podle Smlouvy a na základě nařízení (Rady, nebo Evropského parlamentu a Rady), a náklady na organizaci takových zasedání, nejsou-li zahrnuty do stávající infrastruktury (ústředí institucí nebo externí kanceláře) (odborníkům jsou hrazeny náklady na základě rozhodnutí Komise). Studie a konzultace: výdaje na specializované studie a smluvní konzultace s vysoce kvalifikovanými odborníky (jednotlivci či firmami), nemá-li Komise vhodné zaměstnance pro provedení těchto studií, nákup již provedených studií nebo jejich předplacení u specializovaných výzkumných ústavů. Informační a řídící systémy: smluvní vývoj a údržba řídících a informačních systémů, pořízení a údržba komplexních (vyrobených na zakázku) informačních a řídících systémů v oblasti řízení a správy (zaměstnanci, rozpočet, finance, účty atd.), studium, dokumentace a školení souvisejících s těmito systémy a projektovým managementem, získání znalostí a odborností v oblasti informačních technologií pro všechna oddělení: kvalita, bezpečnost, technologie, metodika rozvoje, řízení informačních technologií atd., technická podpora těchto systémů a technické práce potřebné k zajištění jejich uspokojivého provozu. CS 15 CS

16 Další vzdělávání a vzdělávání v oblasti managementu: výdaje na obecná školení určená pro zlepšení znalostí zaměstnanců a zvýšení výkonnosti a efektivity Komise: platby pro odborníky pro určení školicích potřeb, pro návrh, tvorbu a vedení kurzů a pro vyhodnocení a monitorování výsledků, platby pro odborníky v různých oblastech, zejména organizační metody, management, strategii, zajištění jakosti a osobní management, výdaje vzniklé v souvislosti s návrhem, tvorbou, vedením a vyhodnocením školení organizovaných Komisí ve formě kurzů, seminářů a konferencí (instruktoři kurzů / přednášející a jejich cestovní náklady a diety a učební materiál), náklady na navštěvování externích školení a na účast v příslušných profesních organizacích, výdaje spojené s praktickými aspekty organizace takových kurzů a využití budov a dopravních prostředků, dále náklady na stravu a ubytování účastníků internátních školení, školicí výdaje spojené s publikacemi a informacemi, souvisejícími internetovými stránkami a pořízení učebních prostředků, předplatné a licence pro dálkové vzdělávání, knihy, tisk a multimediální výrobky, financování učebních pomůcek. Veškeré příjmy z příspěvku kandidátských zemí a popřípadě potenciálních kandidátských zemí západního Balkánu na účast v programech Společenství/EU, uvedené v bodě výkazu příjmů, mohou vést k dodatečným položkám v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení. Příjmy z příspěvků států ESVO k souhrnným nákladům Společenství/EU podle článku 82 Dohody o Evropském hospodářském prostoru vedou k poskytnutí dodatečných prostředků, které se zapisují v příslušných rozpočtových položkách v souladu s finančním nařízením. Částka těchto příjmů se odhaduje na EUR. Veškeré příjmy z příspěvku Švýcarské konfederace na účast v programech Společenství/EU, zapsané v bodu výkazu příjmů, mohou vést k dodatečným prostředkům podle čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení. Částka účelově vázaných příjmů vycházejících z dostupných údajů v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na EUR. Služební řád úředníků Evropské unie. Podbod XX Zasedání výborů Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation 2012 XX Rezerva Celkem Podbod XX Studie a konzultace Podbod XX Zařízení a nábytek Podbod XX Pořízení a pronájem budov a související výdaje CS 16 CS

17 Bod XX Odměňování a náhrady zaměstnanců v činné službě v nepřímém výzkumu Bod XX Externí pracovníci v nepřímém výzkumu Bod XX Ostatní výdaje na řízení v nepřímém výzkumu Článek Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Hospodářské a finanční věci Bod Externí zaměstnanci Bod Ostatní výdaje na řízení Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Bod Výdaje vztahující se k vybavení, nábytku a službám v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Článek Koordinace a dohled nad hospodářskou a měnovou unií Článek Prince Komunikace ohledně hospodářské a měnové unie, včetně eura Článek Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Část těchto prostředků je určena na pokrytí výdajů na finanční nástroje Unie/Společenství použité v souvislosti s rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace ( ) a k usnadnění přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům. Část těchto prostředků je určena na pokrytí výdajů souvisejících s těmito opatřeními: podpora dostupnosti mechanismu pro zajištění přístupu k úvěrům pro malé a střední podniky v Evropě, jako jsou například sdružení pro zajištění úvěrů, a v případě potřeby analýza otázek úvěrového trhu, CS 17 CS

18 podpora žádostí o úvěry, které finančním institucím podaly takováto sdružení malých a středních podniků, a to prostřednictvím poskytování druhotných záruk ze strany Evropského investičního fondu (EIF), uzavírání dohod s finančními institucemi o dotovaných úvěrech pro sdružení pro zajištění úvěrů. Nedostatečný přístup k vhodným formám financování se často uvádí jako hlavní překážka inovací v oblasti podnikavosti a podniků. Tento problém by mohly zhoršit nové účetní standardy, v jejichž důsledku budou banky opatrněji posuzovat podstupovaná rizika, a povedou tak ke kultuře ratingu. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace překlenuje přetrvávající zjištěné mezery na trhu, které vedou k nedostatečnému přístupu malých a středních podniků k vlastnímu kapitálu, rizikovému kapitálu a úvěrům, prostřednictvím finančních nástrojů Unie spravovaných jménem Komise EIF, specializovaným subjektem Unie pro poskytování rizikového kapitálu a záručních nástrojů pro malé a střední podniky. Nezávislá hodnocení předchozího programu (víceletého programu pro podnik a podnikavost) označila tržní přístup a uplatnění těchto nástrojů prostřednictvím EIF za osvědčenou metodu. Proto v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace existují v přizpůsobené podobě nadále. Finanční nástroje Unie usnadňují přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům. Prostřednictvím mechanismu pro inovativní malé a střední podniky a malé a střední podniky s vysokým růstem (GIF) se rizika a výnosy sdílejí se soukromými investory vlastního kapitálu, čímž se významně usnadňuje poskytování vlastního kapitálu inovativním společnostem. Mechanismus GIF se zaměřuje na inovativní malé a střední podniky v počáteční fázi a ve fázi rozvoje a usnadňuje jim přístup k následnému kapitálu, který jim pomůže uvést produkty a služby na trh. Zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům působícím v oblasti ekoinovací. Záruční mechanismus malých a středních podniků (SMEG) nadále poskytuje protizáruky či společné záruky pro záruční režimy uplatňované ve způsobilých zemích a přímé záruky finančním zprostředkovatelům. Řeší selhání trhu, s kterým se potýkají malé a střední podniky s růstovým potenciálem, chtějí-li získat: i) úvěry (nebo náhrady úvěrů, jako je leasing), ii) mikroúvěry a iii) vlastní nebo kvazivlastní kapitál. Nový nástroj sekuritizace iv) mobilizuje dodatečné dluhové financování malých a středních podniků na základě příslušných ujednání o sdílení rizik s dotčenými institucemi. Mechanismus pro budování kapacit (CBS) má podpořit kapacitu finančních zprostředkovatelů soustředit se na dodatečné investice a technologické aspekty. Trh však na tento nástroj nereagoval. Proto byl rozpočet, jenž byl původně vyhrazen pro mechanismus CBS, dán k dispozici mechanismu GIF, zejména na podporu ekoinovací a transferu technologií. K prostředkům uvedeným v tomto článku je třeba přičíst příspěvky od států ESVO 8 v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Pro informaci: tyto částky se odvozují od příspěvků států ESVO vykazovaných v článku výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy podle čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení; odpovídající prostředky jsou poskytovány a prováděny v souladu s přílohou Evropský hospodářský prostor výkazu výdajů tohoto oddílu, který tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu. Veškeré příjmy z příspěvků kandidátských zemí a popřípadě potenciálních kandidátských zemí západního Balkánu na účast v programech Unie/Společenství, uvedené v bodě výkazu příjmů, mohou v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení vést k dodatečným prostředkům. Veškeré příjmy pocházející ze svěřeneckých účtů zapsané v článku výkazu příjmů vedou k dodatečným prostředkům, které se zapíší do tohoto bodu v souladu s ustanoveními finančního nařízení. Až EUR lze použít na komunikační činnosti, včetně akcí, publikací a informování prostřednictvím internetu. 8 S výjimkou Švýcarska. CS 18 CS

19 Tento rozpočtový požadavek Komise vychází z vývoje v poslední době a měl by být chápán jako dočasný. Proto bychom měli být připraveni během rozpočtového procesu pro rok 2012 dále zvýšit prostředky na platby u tohoto programu na více než EUR, pokud se oživení u MSP ukáže jako silnější, než se předpokládalo. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace ( ) (Úř. věst. L 310, , s. 15). Článek Výdaje vztahující se k zaměstnancům v činné službě v oblasti politiky Podniky Bod Externí pracovníci Bod Ostatní výdaje na řízení Návrh rozpočtu pro rok 2012 Postoj Rady 2012 Postoj Parlamentu 2012 Revised Draft Budget 2012 Conciliation Rezerva Celkem Článek Výdaje vztahující se na zařízení, nábytek a služby v oblasti politiky Podniky Bod Provoz a rozvoj vnitřního trhu, především v oblasti oznamování, vydávání osvědčení a sbližování odvětví Výdaje na správu a řízení Bod Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Výdaje na správu a řízení Bod Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace Dotace na rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Bod Výdaje související s výzkumnými pracovníky Bod Externí pracovníci v oblasti výzkumu Článek Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace CS 19 CS

20 Účelem těchto prostředků je posilovat konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních podniků (MSP), podporovat inovace, včetně ekologických inovací, a hospodářskou a správní reformu související s podnikáním a inovacemi. Prováděná opatření zahrnují zejména: sítě umožňující spolupráci různých zúčastněných subjektů, projekty tržní replikace a další opatření na podporu zavádění inovací, analýzy, vývoj a koordinaci politik se zúčastněnými zeměmi, sdílení a šíření informací a zvyšování povědomí, podporu společných akcí členských států nebo regionů a další opatření rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci. Unie bude podporovat takové aktivity, jakými jsou síť Enterprise Europe Network, inovace a rozvoj podnikání. Bude poskytovat podporu rovněž ekologickým inovačním projektům zabývajícím se prvním uplatněním nebo tržní replikací inovačních nebo ekologicky inovačních technik, produktů či postupů s významem pro Unii, jež se již osvědčily při technických demonstracích, ale vzhledem k přetrvávajícímu riziku dosud výrazně nepronikly na trh. Tyto projekty budou navrženy tak, aby podporovaly jejich širší využívání v zúčastněných zemích a usnadnily jejich zavedení na trh. Vzhledem k tomu, že přípravná akce Erasmus pro mladé podnikatele končí v roce 2011 a bude součástí nového víceletého finančního rámce teprve v roce 2014, je třeba poskytnout finanční prostředky na její financování v letech 2012 a Tento program je zaměřen na podporu podnikavosti, sdílení znalostí a osvědčených postupů a vytváření cenných sítí a partnerství v Evropě. Část těchto prostředků by měla být využita k zajištění hladkého fungování a pokračování programu Erasmus pro mladé podnikatele prostřednictvím programu CIP pro podnikání a inovace, a to do doby, než bude zaveden nový finanční rámec. K prostředkům uvedeným v tomto článku je třeba přičíst příspěvky od států ESVO v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, a zejména s článkem 82 této dohody a připojeným protokolem 32. Pro informaci: tyto částky se odvozují od příspěvků států ESVO vykazovaných v článku výkazu příjmů, které představují účelově vázané příjmy v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. d) finančního nařízení; na základě těchto příspěvků jsou poskytovány odpovídající prostředky a je prováděn rozpočet podle přílohy Evropský hospodářský prostor této části výkazu výdajů tohoto oddílu, která tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu. Cílem navržené akce je rozvoj a testování služeb na podporu inovací pro začínající evropské podniky založené na znalostech, které využívají širokých sítí Evropanů pracujících v oblasti vědy a obchodu v Silicon Valley. Mladé společnosti tak rychleji získají přístup na trh v zahraničí a rychleji porostou, zatímco v Evropě budou vytvářet pracovní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou. To vyžaduje koordinovanou činnost evropských poskytovatelů inovační podpory. Tato akce tedy bude v konečném důsledku zkoumat, zda je možné zřídit společné evropské inovační centrum v inovačním ohnisku. Toto centrum bude propojovat oficiální zastoupení (obchodní komory, konzuláty a zástupce průmyslu) a poskytovatele inovační podpory pro nové evropské podniky s evropskými podnikateli a vědci, kteří se rozhodli žít a pracovat v Silicon Valley, v zájmu zlepšení koordinační podpory poskytované společnostem s vysokým růstovým potenciálem. Cílové skupiny Ústředním bodem této akce je rozvoj a pilotáž nových služeb, které napomáhají rychlému růstu a přístupu ke kapitálu pro mladé společnosti založené na znalostech, a to tím, že budou sítě evropských podnikatelů a vědců pracujících v Silicon Valley propojovat se službami regionálních či celostátních agentur na podporu inovací v Evropě. CS 20 CS

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2016) 300 CS 18.7.

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2016) 300 CS 18.7. EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název Rozpočet 2015 Rozpočet 2014 Plnění 2013 4 Různé daně, dávky a poplatky unie 966 000 1 000 000 662 025,74 9 Různé příjmy Celkem

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2015) 300 CS 24.6.2015

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2015) 300 CS 24.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 ODDÍL IX CS COM(2015) 300 CS 24.6.2015 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/082011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/082011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ Committee / Commission INTA Meeting of / Réunion du 31/082011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Peter ŠŤASTNÝ CS CS Předloha změn 7025 === INTA/7025 === předkládá Skupina Zelených/Evropské

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 1/ CT/CA-002//01CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROK IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROK PŘIJATO SPRÁVNÍ RADOU

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 ODDÍL II CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 9 ODDÍL IX CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ

ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název 4 Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 5 Příjmy ze správní činnosti orgánu 12 450 44

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více