Zpráva o šetření. ve věci podnětu Mgr. Petry Novákové, právní poradkyně Organizace pro pomoc uprchlíkům (dále jen OPU ) A - Předmět podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu Mgr. Petry Novákové, právní poradkyně Organizace pro pomoc uprchlíkům (dále jen OPU ) A - Předmět podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 18. února 2008 Sp. zn.: 5094/2007/VOP/PP Zpráva o šetření ve věci podnětu Mgr. Petry Novákové, právní poradkyně Organizace pro pomoc uprchlíkům (dále jen OPU ) A - Předmět podnětu Dne se na veřejného ochránce práv obrátila se svým podnětem právní poradkyně OPU Mgr. Petra Nováková ve věci tří nezletilých cizinců E.A., Z.A. a C.A. (všichni státní příslušnost Turecko), kterým nebylo dle jejího tvrzení dne umoţněno na letišti Praha-Ruzyně podat ţádost o udělení mezinárodní ochrany, místo toho měli být posláni zpět do Turecka. Rodiče a další 4 sourozenci se nachází v postavení ţadatelů o azyl ve Švédsku. Dle Mgr. Novákové se dne na OPU obrátil švédský právník pan Sten De Geer, zastupující rodinu A. z Turecka (rodiče + 4 děti), pobývající v současné době ve Švédsku v postavení ţadatelů o azyl. Pan De Geer OPU informoval, ţe by v nejbliţší době měly do České republiky přiletět další tři jejich nezletilé dcery. Rodina předpokládala, ţe dívky budou na základě ustanovení článku 16 odst. 1 písm. e) Nařízení Rady (ES) č.343/ sloučeny se zbytkem rodiny ve Švédsku. Dne navštívila pracovnice OPU Mgr. Hana Franková v rámci pravidelného poskytování právního poradenství přijímací středisko v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Praha Ruzyně (dále jen PřS Praha-Ruzyně ), kde zjistila, ţe se jmenované dívky v jeho prostorách nenacházejí. Později se OPU opět ozval advokát rodičů s informací, ţe dívky byly ještě ten samý den kdy přiletěly, vráceny zpět do Turecka, kde však momentálně nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. OPU dále (na základě komunikace s advokátem rodičů) zjistilo, ţe dívky měly přiletět na letiště Praha dne mezi 9:00 a 10:00 hod. ráno přímou linkou Istanbul Praha (pravděpodobně s ČSA) a ten samý den večer byly opět přímou linkou Praha - Istanbul vráceny do Turecka. Dle Mgr. Novákové, vzhledem k tomu, ţe se jednalo o nezletilé dívky, které se nacházely na území ČR bez doprovodu svých rodičů, popř. jiných zákonných zástupců, měla cizinecká policie ihned po jejich zadrţení kontaktovat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, který by dále učinil všechna nezbytná opatření k ochraně těchto nezletilých dívek, 2 to však policie neučinila. Tímto jednáním měla 1 Členský stát příslušný k posouzení žádosti o azyl podle tohoto nařízení je povinen: e) přijmout zpět za podmínek stanovených v článku 20 státního příslušníka třetí země, jehož žádost zamítl a který bez povolení přebývá na území jiného členského státu. 2 Podání návrhu na nařízení předběţného opatření podle 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), a umístění dětí do péče Zařízení pro děti cizince, provozované MŠMT. Dle 76a o.s.ř.: (1) Ocitlo-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, předseda senátu předběžným opatřením nařídí, aby bylo předáno do péče osoby, kterou v usnesení označí. Jde-li o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu

2 cizinecká policie porušit oznamovací povinnost vůči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (orgánu sociálně právní ochrany dětí), která je přímo upravena v 10 odst. 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálně-právní ochraně dětí ). 3 Výše uvedené informace si OPU telefonicky ověřovalo na místně příslušném Odboru sociálních věcí, oddělení péče o rodinu, děti a mládeţ Úřadu městské části Praha 6. Pracovník OPU tak hovořil se sociální pracovnicí tohoto odboru paní Horovou. Dle jejího sdělení jejich úřad ve věci nezletilých sester A. nikdo nekontaktoval i přesto, ţe právě k těmto účelům funguje na úřadu non-stop telefonní linka. V případě nezletilých cizinců bez doprovodu zadrţených na letišti Praha- Ruzyně bývají vţdy kontaktováni aţ Odborem azylové a migrační politiky MV ČR (dále jen OAMP ), pokud nezletilí projeví úmysl poţádat v ČR o mezinárodní ochranu. Referátem cizinecké a pohraniční policie letiště Praha Ruzyně (dnes Inspektorát cizinecké policie Praha-Ruzyně, dále jen ICP Praha-Ruzyně ) kontaktováni nebývají. Zůstává tedy otázkou, v kolika případech byli nezletilí cizinci, kteří neprojevili úmysl poţádat v ČR o azyl, vráceni zpět do země původu, aniţ by se o tom někdo dozvěděl. Věc byla ze strany OPU telefonicky konzultována se zástupkyní vedoucího ICP Praha-Ruzyně, která v postupu správního orgánu ţádné nedostatky neshledala. OPU bylo sděleno, ţe uvedené dívky skutečně byly cizineckou policií zadrţeny ve skupině několika dalších osob z Turecka. Vzhledem k tomu, ţe však neprojevily úmysl poţádat v ČR o udělení mezinárodní ochrany, bylo s nimi zacházeno jako s tranzitními cestujícími a byly společně s celou zadrţenou skupinou vráceny zpět do Turecka. Na dotaz, zda v této skupině cizinců byla osoba odpovědná za nezletilé dívky, bylo OPU sděleno, ţe ve skupině nebyli ani rodiče dívek, ani jiní jejich příbuzní. na přechodnou dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo na dobu do rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení, soud svěří dítě do pěstounské péče předběžným opatřením. (2) Usnesení o nařízení předběžného opatření podle odstavce 1 se doručuje účastníkům až při provedení jeho výkonu. Účastníkům, kteří nebyli při provedení výkonu přítomni, usnesení doručí dodatečně soud příslušný podle 88 písm. c) spolu s vyrozuměním, že byl proveden jeho výkon. (3) Při nařízení předběžného opatření podle odstavce 1 nezletilý nemusí být zastoupen; nemá-li nezletilý zákonného zástupce nebo nemůže-li jej zákonný zástupce v řízení zastupovat, 33b) ustanoví mu soud příslušný podle 88 písm. c) opatrovníka bezodkladně po provedení výkonu předběžného opatření. (4) Předběžné opatření podle odstavce 1 trvá po dobu jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti, s výjimkou předběžného opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, u něhož po uplynutí doby 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření může být, nebude-li mít soud podklady pro rozhodnutí ve věci, trvání předběžného opatření prodlouženo; bylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné opatření podle odstavce 1 opakovaně prodloužit o jeden měsíc tak, aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla šest měsíců. Poté lze dobu trvání předběžného opatření výjimečně prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této době skončit důkazní řízení ve věci samé. (5) Rodiče nezletilého, orgán sociálně-právní ochrany dětí a opatrovník podle odstavce 3 mohou kdykoli soudu navrhnout zrušení předběžného opatření. O takovém návrhu musí soud rozhodnout bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů. Byl-li návrh zamítnut, může jej oprávněná osoba, neuvede-li v ní jiné důvody, opakovat až po uplynutí 14 dnů od právní moci rozhodnutí. 3 Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví. Zřizovatel zařízení uvedeného v 39 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato. Při plnění povinností podle věty první a druhé se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu. 2

3 S ohledem na obsah podnětu jsem se rozhodl přezkoumat zákonnost postupu ICP Praha-Ruzyně a OAMP, jehoţ smyslem bylo zejména zjistit bliţší okolnosti pobytu nezletilých dívek na letišti Praha-Ruzyně, zda jim bylo odepřeno právo poţádat v ČR o mezinárodní ochranu a zda nedošlo k porušení ustanovení 10 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V souladu s ustanovením 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), jsem tak zahájil v předmětné věci šetření. B - Průběh šetření (skutkové a právní okolnosti případu zjištěné během šetření) V rámci šetření se z mého pověření dopisem ze dne obrátil JUDr. Miloš Valášek, vedoucí oddělení veřejného pořádku, na mjr. Mgr. Jana Kučeru, vedoucího ICP Praha-Ruzyně, a v souladu s ustanovením 15 odst. 2 písm. b) a c) poţádal o sdělení písemného stanoviska k výše uvedeným skutečnostem a o případné předloţení dalších písemností či informací vztahujících se k případu uvedených cizinců. Daný případ byl dále osobně diskutován dne na setkání pověřeného pracovníka Kanceláře veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Pořízka s PhDr. Tomášem Haišmanem, ředitelem OAMP, a Ing. Lucií Stárkovou, vedoucí oddělení azylového řízení OAMP. Dne jsem obdrţel vyjádření PhDr. Haišmana č.j. OAM-1177/2007 ze dne a následně dne i od mjr. Mgr. Kučery č.j. SCPP /PH ze dne PhDr. Haišman ve svém vyjádření uvedl, ţe daný případ prošetřoval v průběhu měsíce listopadu 2007 z podnětu praţské kanceláře Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (dále jen UNHCR ). Dle UNHCR měly dotyčné dívky krátce po svém příletu do Prahy dne u pracovníků cizinecké policie projevit úmysl poţádat ČR o mezinárodní ochranu, za nevyjasněných okolností však byly všechny tři dívky vyhoštěny do Turecka ještě dříve, než mohlo být zahájeno řízení o udělení mezinárodní ochrany. Dotazem u švédských orgánů a místním šetřením na ICP Praha-Ruzyně OAMP zjistil, ţe uvedené dívky skutečně přiletěly dne linkou OK 435 z Istanbulu a měly společně s dalšími 5 tureckými státními příslušníky pokračovat jako tranzitní cestující linkou SU 142 do Moskvy. Za tímto účelem se nechali všichni v 10:30 hod. odbavit. Po několika minutách všech 8 osob vystoupilo z letadla s tím, ţe do Moskvy nechtějí. Kapitán letadla je vyloučil z přepravy, neboť měli ohroţovat bezpečný průběh letu. Jedna z dívek začala najednou vykřikovat, ţe do Moskvy nechce a ostatní se jí snaţili uklidnit. Pak se aţ do svého odletu do Istanbulu ve 20:45 hod. zdrţovaly v tranzitním prostoru. Po celou dobu cizineckou policii nekontaktovaly a o mezinárodní ochranu nepoţádaly, ač v tranzitním prostoru pobývaly cca 10 hodin. Do letadla zpět do Istanbulu nastoupily klidně a bez problémů. Skutečnost, ţe se uvedené osoby chtějí vrátit zpět do Turecka a ţe o mezinárodní ochranu neţádají, potvrdil i přivolaný tlumočník pan Husajn, kterého ICP Praha-Ruzyně kontaktovala ve 14:30 hod. Tvrzení UNHCR se tak nezakládá na pravdě a ani Ministerstvo vnitra, ani ICP Praha-Ruzyně, neporušilo svoje mezinárodněprávní závazky. Nebyl důvod pro vyhoštění těchto osob, neboť měly 3

4 platné cestovní doklady. Nebýt incidentu na palubě letadla letícího do Moskvy, neměla by ICP Praha-Ruzyně ţádné informace o těchto cizincích, ani by se s nimi pravděpodobně nesetkala. Dle OAMP nebyla porušena ani oznamovací povinnost policie ve smyslu ustanovení 10 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, neboť se uvedené cizinky nenacházely na území ČR, ale v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. Navíc příslušný orgán policie nedisponoval informací, ţe se jedná o nezletilce bez doprovodu, neboť tyto dívky se nacházely ve skupině s dalšími osobami turecké státní příslušnosti. Pokud jde o skutkové okolnosti případu, tak mjr. Mgr. Kučera potvrzuje informace uváděné PhDr. Haišmanem. Nad rámec výše uvedeného sděluje, ţe ve 14:30 hod. se podařilo telefonicky kontaktovat tlumočníka do jazyka arabského a kurdského p. Karim Hussein, který nepotvrdil, ţe chtějí dotyčné osoby ţádat o mezinárodní ochranu. Dále sdělil, ţe osoby ani nevědí, kde se nacházejí, ţe sem přiletěly v doprovodu nějaké další osoby, ţe zde v ČR nechtějí zůstat a do Moskvy letět nechtějí. Dále tlumočník uvedl, ţe osoby by chtěly odletět někam jinam, ale místo, kam chtějí letět, neuvedly. Dle mjr. Mgr. Kučery nebyl v tomto případě ţádný zákonný důvod k zajištění nebo zadrţení těchto osob, neboť měly platné cestovní doklady. Vyloučení osoby z nějakého letu není důvodem pro její zajištění nebo jiné omezení na svobodě. Policisté tak nebyli povinni provést oznamovací povinnost ze zákona o sociálněprávní ochraně dětí, neboť dotyčné osoby nebyly zadrţeny, neţádaly v ČR o mezinárodní ochranu, nespáchaly ţádný trestný čin a policii nebyly známy ţádné další okolnosti vyplývající z ustanovení 6 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 4 C - Hodnocení postupu a rozhodování úřadu Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je 4 Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, a) jejichž rodiče 1. zemřeli, 2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 3) nebo 3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, 4) opakovaně nebo soustavně páchají přestupky 5) nebo jinak ohrožují občanské soužití; d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 4

5 v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakoţ i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Na základě dosud provedeného šetření a po prostudování spisového materiálu jsem dospěl k závěru, ţe další vyuţití tzv. vyšetřovacích oprávnění, kterými v souladu s ustanovením 15 zákona o veřejném ochránci práv disponuji, není třeba a věc hodnotím následujícím způsobem. Nejprve bych se rád vyjádřil k povaze území označovaného jako tranzitní prostor mezinárodního letiště. Nemohu souhlasit s tím, ţe osoby, které se nachází v tomto prostoru, se nenachází na území ČR. Naopak povaţuji i tranzitní prostor mezinárodního letiště 5 za integrální součást území státu, na kterém vykonává ČR suverénní státní moc a kde se plně uplatní právní řád ČR, včetně pro ČR závazných mezinárodních smluv. Neudrţitelnost opačného výkladu by vedla k absurdním závěrům a důsledkům, markantní je to pak zejména ve vztahu k aplikaci trestněprávních předpisů ČR. 6 Působnost trestního zákona se naopak plně uplatní i na území státu označovaném jako exteritoriální. 7 Exteritoriální status tranzitních prostor mezinárodního letiště pak odmítl ve své judikatuře i Evropský soud pro lidská práva (dále jen ESLP ; srov. Amuur proti Francii, případ č. 17/1995/523/609, rozsudek ze dne 25. června 1996, 52 8 ). Stejný 5 Obdobně jsem se vyjádřil i ve vztahu k povaze území zastupitelských úřadů ve zprávě o šetření pod p. zn. 4049/2006/VOP/PP, 743/2007/VOP/PP a 1854/2007/VOP/PP. Území zastupitelského úřadu podléhá diplomatickým výsadám a imunitám dle mezinárodního práva. Dle ustanovení čl. 22 odst. 1 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích jsou místnosti mise nedotknutelné a orgány přijímajícího státu do nich nesmí vstoupit, leda se svolením šéfa mise. V obdobné rozsahu platí nedotknutelnost i pro konzulární místnosti zastupitelského úřadu. Nedotknutelnost diplomatické mise tak jinými slovy znamená, ţe bez svolení šéfa mise se musí přijímající stát prostřednictvím svých státních orgánů zdrţet v tomto prostoru výkonu jakýchkoli suverénních práv, včetně vymáhání práva. Na druhé straně však území zastupitelského úřadu netvoří státní území ČR, a budova mise tak patří i nadále ke státnímu území přijímajícího státu. 6 Pokud bychom nepovaţovaly tranzitní prostor mezinárodního letiště za státní území ČR, pak by bylo moţné argumentovat, ţe trestné činy spáchané na tomto území (s výjimkami dle ustanovení 17 odst. 2 a 3, 18 a 19 zákona č. 149/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákon ), nelze postihovat dle trestněprávních předpisů ČR (zároveň nepředpokládám, ţe by ve vztahu k tomuto území nárokoval svoji státní svrchovanost jiný stát). Tento výklad však dle mého postrádá rozumný smysl a vedl by k absurdním důsledkům. S pouţitím jednoho z argumentů právní logiky, argumentu reductio ad absurdum, pak musím takový výklad odmítnout (srov. II. ÚS 315/2001, II. ÚS 326/98, Pl. ÚS 2/99, II. 221/98 či rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 1 As 9/ ze dne 13. května 2004, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek č. 10/2004, č. 360). Jinými slovy v případě plurality interpretačních alternativ je tak vyloučena ta z nich, která vede z pohledu smyslu a účelu normy k nepřijatelným důsledkům (srov. Hollander, P.: Ústavněprávní argumentace, ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu, LINDE nakladatelství s.r.o., 2003, str. 32). 7 Srov. 17 odst. 1 trestního zákona. K této problematice viz např. Kratochvíl, V., a kol.: Trestní právo hmotné (Obecná část), II. vydání, Masarykova univerzita v Brně, 1996, str. 61: Stran tzv. exteritoriálních území (např. sídla cizích velvyslanectví) platí, že spadají pod působnost českého trestního zákona. ; obdobně viz Šámal, P., Půry, F., Rizman, S.: Trestní zákon, komentář, C.H.Beck, 3. vydání, 1998, str Exteritoriální status tranzitních zón mezinárodních letišť pak v trestní záleţitosti naprosto odmítl např. i rakouský Nejvyšší soud (rozsudek č. 13 Os 84/81, 15. říjen 1981; v podrobnostech viz Internationla Law Reports, Volume 77, Cambridge University Press, 1988, Elihu Lauterpacht, C. J. Greenwood, str. 483 a násl.) The Court notes that even though the applicants were not in France within the meaning of the Ordinance of 2 November 1945, holding them in the international zone of Paris-Orly Airport made them subject to French law. S odkazem na uvedený rozsudek ESLP pak tento závěr najdeme i v odborné literatuře, srov.např. Francisco Forrest Martin, Stehen J. Schnably, Richard J. Wilson, Jonathan S. Simon, Mark V. Tushnet: International Human Rights and Humanitarian Law Treaties, Cases and Anlysis, Cambridge University Press, 2006, str. 402: The European Court of Human rights held that the transit zone of the airport was not extraterritorial and that the applicants were subjekt to french law, Dále i Nula Mole: Asylum and the European Convention on Human Rights, 5

6 postoj lze vyvodit i z judikatury Nejvyššího správního soudu (srov. sp. zn. 2 Azs 156/ ze dne 22. února 2007 a 4 Azs 246/ ze dne ). 9 S ohledem na výše uvedené mám za to, ţe i na osoby nacházející se v tranzitním prostoru mezinárodního letiště se plně aplikuje právní řád ČR, včetně zákona o sociálně-právní ochraně dětí. S ohledem na ustanovení 2 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí je pouze do doby podání ţádosti o udělení mezinárodní ochrany (srov. 2 odst. 2 písm. c) zákona o sociálně-právní ochraně dětí) omezena na tzv. nezbytný rozsah (srov. 37 a 42 posledně cit. zákona). Totéţ platí i ve vztahu k mezinárodněprávním závazkům ČR. I osoby nacházející se v tomto prostoru tak plně profitují z garancí (čemuţ naopak zrcadlově korespondují závazky ČR na poli mezinárodního uprchlického práva a práva lidských práv) obsaţených v Úmluvě o právním postavení uprchlíků (dále jen Ţenevská úmluva ), 10 Evropské úmluvě o ochraně základních práv a svobod (dále jen EÚLP ), 11 Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení, 12 Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 13 či Úmluvě o právech dítěte. 14 Poţadavek na dodrţování EÚLP a dalších mezinárodněprávních závazků v oblasti uprchlictví i v tranzitních zónách mezinárodních letišť se pak objevuje i v doporučeních Parlamentního shromáţdění Rady Evropy č (1991) 15 a č (2000), obě k příletu ţadatelů o azyl na evropská letiště. V posledně zmíněném doporučení navíc Parlamentní shromáţdění prostřednictvím Výboru ministrů apeluje na jednotlivé členské státy, aby věnovaly nezletilcům bez doprovodu zvýšenou pozornost, aby jim zajistily, ţe pohovory s nimi budou provedeny dospělými kvalifikovanými osobami a jejich případy měly naprostou přednost. 16 Counsil of Europe Publishing, 4. vydání, 2007, str. 65 Srov. i Hubálková, Eva: Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika, 1. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2003, str. 78 a násl. 9 Oba rozsudky jsou dostupné na 10 Ve Sbírce zákonů vyhlášena ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb. 11 Ve Sbírce zákonů vyhlášená ve Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 12 Ve Sbírce zákonů ČR vyhlášena ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 143/1988 Sb., (dále jen Úmluva proti mučení ). 13 Ve Sbírce zákonů ČR vyhlášené ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o mezinárodním paktu o občanských a politických právech (dále jen MPOPP ) a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 14 Ve Sbírce zákonů vyhlášené ve sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. Dle čl. 22: 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí opatření potřebná k zabezpečení toho, aby dítě žádající o přiznání postavení uprchlíka nebo které je v souladu s platným mezinárodním nebo vnitrostátním právem a postupem považováno za uprchlíka, ať už je v doprovodu svých rodičů, jiných osob, anebo bez doprovodu, obdrželo potřebnou ochranu a humanitární pomoc při využívání práv stanovených touto úmluvou a jinými dokumenty v oblasti mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, jichž jsou uvedené státy smluvními stranami. 2. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, podporují, budou-li to považovat za potřebné, součinnost v úsilí Spojených národů a jiných příslušných mezivládních organizací nebo nevládních organizací spolupracujících se Spojenými národy k ochraně a pomoci takovému dítěti a k vyhledávání rodičů nebo jiných členů rodiny dítěte-uprchlíka s cílem získat informace potřebné k jeho opětnému spojení s rodinou. Jestliže rodiče nebo jiné členy rodiny nelze nalézt, poskytuje se dítěti stejná ochrana jako každému jinému dítěti z jakéhokoli důvodu trvale nebo přechodně zbavenému své rodiny, jak je stanoveno touto úmluvou. 15 The Assembly therefore recommends that the Committee of Ministers : invite the governments of member states : to ensure that respect for the European Convention on Human Rights and specific international instruments for the protection of asylum-seekers is guaranteed in the reception centres and transit areas at European airports, which implies that the legal authorities do not relinquish any of their responsibilities resulting from their international obligations; 16 to give particular attention to unaccompanied minors, and to ensure that they are interviewed by an appropriately qualified adult, and given absolute priority; 6

7 Dle mého soudu rozebíraná kauza poukázala na určité systémové deficity ve vztahu k detekování potenciálních ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany z řad nezletilých osob bez doprovodu, nacházejících se v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s čímţ souvisí i zajištění bezproblémového přístupu k řízení o udělení mezinárodní ochrany. 17 Podobné deficity shledávám i ve vztahu k aplikaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí vůči vymezené skupině. Mám za to, ţe zákon o sociálně-právní ochraně dětí (v nezbytném rozsahu, viz výše) musí být aplikován nikoli aţ ve fázi, kdy nezletilá osoba bez doprovodu prohlásí úmysl poţádat Českou republiku o mezinárodní ochranu ve smyslu ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 325/1999, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), 18 ale ještě ve fázi před tímto úkonem. Ustanovení 6 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně uvádí demonstrativní (srov. pouţití slova zejména ) výčet kategorií dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí. Umoţňuje tedy aplikaci zákona i na další potřebné kategorie dětí. Zároveň písm. h) posledně zmíněného ustanovení vyjmenovává explicitně jako jednu z kategorií, na kterou se zákon zaměřuje, i děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu. 19 Zastávám názor, ţe co do potřebnosti sociálněprávní ochrany neexistuje odůvodněné rozlišování mezi dětmi odloučenými od svých rodičů v postavení ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany a dětmi odloučenými od svých rodičů ve fází před prohlášením úmyslu. Co do svých potřeb a nutnosti zajistit ochranu není principielně mezi těmito dvěma skupinami rozdíl. Zásadní roli pak hraje nastavení mechanizmu detekování, rozpoznání posledně zmíněné skupiny nezletilců odloučených od svých rodičů, usilujících o udělení mezinárodní ochrany (tedy ještě ve fázi před prohlášením úmyslu), resp. vyţadujících sociálně-právní ochranu dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zároveň je zapotřebí tuto skupinu rozlišovat (coţ povaţuji v praxi za velmi obtíţné) od nezletilých osob bez doprovodu, které pouze tranzitují do cílové destinace (coţ přepravní řády leteckých společností běţně umoţňují 20 ), a které o mezinárodní ochranu neusilují, resp. sociálně-právní ochranu nevyţadují. 17 Pokud jde obecně o mezinárodněprávní závazky ČR na tomto poli odkazuji na zprávu o šetření ve věci sp. zn.: 2687/2007/VOP/PP. 18 Prohlášením o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu (dále jen "prohlášení o mezinárodní ochraně") se rozumí projev vůle cizince, z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu před pronásledováním nebo před hrozící vážnou újmou. 19 Tato kategorie se do zákona dostala novelou č. 234/2006 Sb., s účinností od Důvodová zpráva k explicitnímu zařazení této kategorie pouze stručně uvádí, cit.: Do kategorie ohrožených dětí je nutné rovněž zařadit děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů 20 Viz např. 11 odst. 4 (Doprava nedoprovázených dětí ) Přepravních podmínek ČSA pro cestující a zavazadla v letecké dopravě: Děti ve věku od 5 do 12 let mohou cestovat samy za předpokladu, že na letiště odletu jsou doprovázeny dospělou osobou a dopravce musí od ní obdržet písemné prohlášení na předepsaném formuláři, že jiná dospělá osoba bude děti očekávat na letišti místa určení. Formuláře jsou k dispozici v prodejních kancelářích. Nedoprovázené dítě musí mít všechny požadované cestovní doklady. Dopravce může požadovat, aby věk dítěte byl věrohodně prokázán. (http://www.csa.cz/cs/portal/passengers/preparationjourney/conditions_of_carriage/ ondition_carriage_complete.pdf). Pokud umoţňují takové přepravní podmínky cestovat dětem starším 12 let bez doprovodu a dětem od 5 do 12 pouze za podmínky doprovázení na letišti odletu dospělou osobou (přepravní podmínky nestanoví, ţe se musí jednat o zákonného zástupce) s tím, ţe dítě bude očekávat na letišti místa určení další dospělá osoba (opět není stanoveno, ţe se musí jednat o zákonného zástupce, resp. obecně, ţe celá procedura musí být schválena zákonným zástupcem), lze (i s ohledem na daný případ, kdy jenom náhodu došlo ke kontaktu dětí s cizineckou policí) mít pochybnosti o tom, zda takto nastavené podmínky minimalizují případné negativní jevy, jako je např. obchodování s dětmi apod. Viz např. Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení (2005/C 311/01). 7

8 Je zapotřebí si nastolit otázku, zda je stávající mechanizmus aplikovaný v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na rozpoznání výše vymezené skupiny nezletilců odloučených od svých rodičů, potenciálně usilujících o mezinárodní ochranu, resp. vyţadujících sociálně-právní ochranu, dostatečný. Dle mého názoru tento případ ukázal, ţe nikoli. Nelze neţ kvitovat, ţe k pohovoru se skupinou osob, v níţ cestovaly dotyčné tři dívky, byl přizván telefonicky tlumočník. Lze se však ptát, zda se takový postup ukázal jako dostatečný, a opět se ukazuje, ţe nikoli. Podrobnějším pohovorem by se muselo zjistit (coţ pouţité tlumočení po telefonu nezjistilo), ţe dotyčné tři kurdské dívky necestují se svými rodiči a jinými zákonnými zástupci 21 a ţe zbytek jejich rodiny ţádá o azyl ve Švédsku (viz např. odlišná příjmení dívek od zbytku spolucestujících; z úřední evidence bylo dohledatelné, ţe matka a další sourozenci dívek pobývali v ČR v postavení ţadatelů o mezinárodní ochranu a ţe byli v rámci dublinské procedury v prosinci 2006 předáni do Švédska). 22 Dle mého soudu incident v letadle do Moskvy jasně signalizoval, ţe v daném případě není něco v pořádku. Pak zůstává otázkou, zda by za takových okolností neměla nastoupit oznamovací působnost OCP Praha-Ruzyně ve smyslu ustanovení 10 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 23 vůči příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato povinnost totiţ nastupuje jiţ v okamţiku, kdy existují skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví. Pro naplnění ohlašovací povinnosti nemusí být tedy najisto postaveno, ţe jde o děti dle ustanovení v 6 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, postačuje existence určitých skutečností, které tomu nasvědčují. Dle mého pak v případě, kdy by se podrobným pohovorem zjistily bliţší okolnosti rodinného ţivota dotyčných tří dívek, byla by oznamovací povinnost OCP Praha- Ruzyně dána. Zároveň připomínám Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006 (účinné od ), kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen Schengenský hraniční kodex ). 24 V příloze VII jsou pak stanovena zvláštní pravidla pro určité kategorie osob, včetně nezletilých osob (bod 6.), cit. 6.1 Příslušníci 21 Zde existují určité rozpory v poskytnutých vyjádřeních. Dle OPU ICP Praha-Ruzyně věděl, ţe v dané skupině nebyli ani rodiče dívek, ani jiní jejich příbuzní, tedy ţe se nacházely v postavení nezletilců bez doprovodu. Dle vyjádření PhDr. Haišmana ICP Praha-Ruzyně nedisponoval informací, ţe se jedná o nezletilce bez doprovodu, neboť dívky se nacházely ve skupině s dalšími osobami turecké státní příslušnosti. Mjr. Mgr. Jan Kučera se ve svém vyjádření k této věci explicitně nevyjadřuje. 22 Po takovém zjištění se pak musí promítnout do dalšího postupu týkajícího se dotyčného dítěte přímo aplikovatelné pravidlo nejlepšího zájmu dítěte, obsaţené v čl. 3 Úmluvy o právech dítěte ( 1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. ). Toto ustanovení se pak promítá i do ustanovení 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí ( Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte. ) 23 (4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví. Zřizovatel zařízení uvedeného v 39 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato. 24 Připomínám, ţe uvedené nařízení představuje obecně závazný právní předpis, který jsou okamţikem, kdy vstoupí v platnost, všechny orgány členských států povinny aplikovat. Členský stát nemůţe zabránit platnosti nařízení a jeho aplikaci na svém území. 8

9 pohraniční stráže věnují zvláštní pozornost nezletilým, ať už cestují s doprovodem nebo bez doprovodu. Nezletilí překračující vnější hranice jsou podrobováni stejným vstupním a výstupním kontrolám stanoveným v tomto nařízení jako dospělí. 6.2 U doprovázených nezletilých příslušníci pohraniční stráže zkontrolují, zda osoby doprovázející nezletilé mají tyto svěřeny do své péče, zejména pokud nezletilé doprovází pouze jedna dospělá osoba a existují závažné důvody se domnívat, že mohli být nezákonně odvedeni z péče osoby nebo osob, kterým byli zákonně svěřeni do péče. V tom případě provedou příslušníci pohraniční stráže další šetření s cílem zjistit, zda se v poskytnutých informacích nevyskytují nesrovnalosti nebo rozpory. 6.3 U nezletilých cestujících bez doprovodu příslušníci pohraniční stráže především zajistí prostřednictvím důkladné kontroly cestovních dokladů a podkladů, aby nezletilí neopustili území proti vůli osoby nebo osob, kterým byli svěřeni do péče. 25 Důraz na co nejrychlejší zjištění totoţnosti nezletilého bez doprovodu a skutečnosti, zda je bez doprovodu, se objevuje i v Rezoluci EU ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03). Informace o totoţnosti nezletilého bez doprovodu a jeho situaci můţe být zjištěna nejrůznějšími způsoby, zvláště vhodným pohovorem, který by měl být proveden co nejdříve s přihlédnutím k věku dotyčného nezletilce. Získaná informace by měla být náleţitě zaznamenána. 26 Nejsem si tak plně jist, ţe byly v daném případě v souladu s bodem 6.2 přílohy VII. Schengenského hraničního kodexu podniknuty ze strany OCP Praha-Ruzyně dostatečné kroky ke zjištění, zda dotyčné tři nezletilé kurdské dívky byly svěřeny do péče některé z doprovázejících zletilých osob. Pokud skutečně disponoval ICP Praha-Ruzyně informacemi o tom, ţe dívky cestují bez doprovodu svých zákonných zástupců, měl podniknout další kroky k podrobnějšímu zjištění jejich aktuální situace (z poskytnutých vyjádření navíc není zřejmé, zda alespoň telefonicky byl pohovor proveden i z některou ze tří dívek, nebo jen s doprovázející dospělou osobou). Zde dále připomínám postupy, které ve svém dokumentu Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu ţádajícími o azyl (1997) doporučuje Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (dále jen UNHCR ). 27 V části 5. (Identifikace a počáteční kroky), bod 5.1. UHNCR uvádí: Je nutné zavést specifické identifikační procedury pro děti bez doprovodu v zemích, kde dosud neexistují. Hlavní účel těchto postupů je dvojí: zaprvé zjistit, zda dotyčné dítě je či není dítětem bez doprovodu, a za druhé stanovit, zda je dítě žadatelem o azyl či ne. Je pak otázkou, zda OCP Praha-Ruzyně pracuje se specifickými identifikačními procedurami ke zjištění, zda dotyčné dítě je či není dítětem bez doprovodu a zda usiluje či nikoli o mezinárodní ochranu, resp. zda jsou stávající identifikační procedury, s nimiţ OCP Praha-Ruzyně pracuje, dostatečné. 25 Z předchozích dokumentů Rady EU viz např. Rozhodnutí Rady EU ze dne 29. dubna 2004 (2004/466/ES), kterým se mění Společná příručka tak, aby zahrnovala ustanovení pro cílené hraniční kontroly u nezletilých osob s doprovodem. 26 Article 3 (Minimum guarantees for all unaccompanied minors): 1. Member States should endeavour to establish a minor's identity as soon as possible after arrival, and also the fact that he or she is unaccompanied. Information on the minor's identity and situation can be obtained by various means, in particular by means of an appropriate interview, which should be conducted as soon as possible and in a manner in keeping with his age. The information obtained should be effectively documented. 27 Dostupné na 9

10 UNHCR dále doporučuje (5.2.): Identifikace, zda se jedná o dítě bez doprovodu či ne, by měla být provedena ihned pro příjezdu dítěte na hraniční přechod. Kde je to možné, osoby zvláště vyškolené, mající potřebné zkušenosti a znalosti jednání s dětmi by při této identifikaci měly pomoci. Dále pak (5.4.): V případě, že dítě je klasifikováno jako bez doprovodu v souladu s postupy zmíněnými v Příloze II, mělo by být následujícím krokem stanovení, zda dítě je žadatelem o azyl v dané zemi, či nikoliv. Je-li potvrzeno, že dítě je žadatelem o azyl, mělo by být uděláno vše pro rychlé vyřízení jeho žádosti způsobem pro dítě co nejvhodnějším. Pokud však neexistuje důvod domnívat se, že dítě je žadatelem o azyl nebo o sloučení rodiny, měl by být obecně usnadněn návrat dítěte. V takovém případě by měl být brán v úvahu princip nediskriminace uvedený v 2, ustanovení principu nejlepšího zájmu dítěte v 3 Úmluvy o právech dítěte, stejně jako v podobné směrnici zmíněné v bodu V bodě 5.6. těchto směrnic je pak uvedeno: Může nastat situace rozdělení rodiny, kdy se její příslušníci nacházejí v různých zemích. Nachází-li se jeden z rodičů dítěte v jiné azylové zemi, měly by být podniknuty všechny kroky v rámci zajištění sloučení dítěte s rodičem co nejdříve před tím, než proběhne azylové řízení. Dítě bez doprovodu by mělo být registrováno pomocí pohovoru. Kromě počáteční registrace základních biologických dat by složka měla obsahovat sociální historii dítěte, která by měla být průběžně doplňována a měla by následovat dítě při jakékoli změně bydliště nebo podmínek poskytování péče. Efektivní dokumentace dítěte, jeho historie a všech relevantních informací pomůže zajistit, aby následné kroky byly přijaty v nejlepším zájmu dítěte (bod 5.6. směrnic). 28 Pokud jde o nároky na osoby vedoucí pohovor s dítětem a na tlumočníky, je dle UNHCR ţádoucí, aby všechny pohovory s dětmi bez doprovodu ( ) byly provedeny profesionálně kvalifikovanými a zvláště vyškolenými osobami s odpovídající znalostí psychologického, emocionálního a fyzického vývoje a chování dětí. Je-li to možné, tito experti by měli mít stejné kulturní zázemí a mateřský jazyk jako dotyčné dítě. (5.12.) Jak je to jen moţné, tlumočníci by měli mít znalosti a být vyškoleni v otázkách uprchlíků a dětí (5.13.). Obdobná doporučení lze pak nalézt i v dalším společném dokumentu UNHCR a nevládní organizace Save the Children - Program Nezletilí bez doprovodu v Evropě, Vhodné postupy, třetí vydání Směrnice UNHCR pak dále obsahují mimo jiné tato doporučení: 5.7. Je navrhována identifikace/ustanovení nezávislé a formálně akreditované organizace v každé zemi, která ustanoví opatrovníka nebo poradce ihned po identifikaci dítěte bez doprovodu. Opatrovník nebo poradce by měl mít nezbytné znalosti v oblasti poskytování péče dítěti, zajištění ochrany zájmů dítěte, a řádného pokrytí právních, sociálních, zdravotních a psychologických potřeb dítěte v průběhu azylového řízení až do doby nalezení a realizace pro dítě vhodného trvalého řešení. Do tohoto okamžiku by opatrovník/poradce měl fungovat jako spojení mezi dítětem a existujícími specializovanými organizacemi/jednotlivci, kteří poskytují dítěti nepřetržitou potřebnou pomoc Úvodní pohovor s dítětem bez doprovodu shromažďující biodata a informace o sociální historii by měl být proveden ihned po příjezdu způsobem odpovídajícím věku dítěte. Tyto informace by měly být periodicky aktualizovány. Toto je velmi důležité pro následné kroky v rámci stanovení statutu dítěte a podpory trvalých řešení Kromě obecných biodat dítěte je žádoucí zaznamenat také následující dodatečné informace: a. Informace o rodině (v zemi původu nebo jinde), b. Informace o osobách nepatřících do rodiny dítěte, které jsou však pro dítě důležité, c. Okolnosti, za kterých bylo dítě nalezeno, d. Informace o odloučení dítěte od rodiny, e. Informace o životě dítěte před a po odloučení, f. Fyzická kondice dítěte a předchozí lékařská historie, g. Informace o vzdělání dítěte (formálním i neformálním), h. Současné podmínky zajištění péče, i. Přání a plány dítěte pro budoucnost, j. Předběžné posouzení mentálního a emocionálního vývoje dítěte a jeho zralosti, k. Posouzení věku dítěte (viz 5.11). 29 Celý dokument je v českém překladu dostupný na separatedchildren/good_practice/native/index.html. 10

11 S ohledem na výše uvedené mám za to, ţe stejně jako ve vztahu k rozpoznávání potenciálních ţadatelů o mezinárodní ochranu a jednání s touto specifickou klientelou (v podrobnostech viz zpráva o šetření ve věci sp. zn.: 2687/2007/VOP/PP), musí existovat metodický pokyn k rozpoznávání nezletilých osob bez doprovodu (resp. odloučených od svých rodičů či zákonných zástupců), k jednání s touto specifickou klientelou a k identifikování jejich potřeb ve vztahu k mezinárodní ochraně dle zákona o azylu a sociálně-právní ochraně dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 30 S ohledem na ustanovení 3a zákona o azylu, 31 které definuje subjekty (resp. situace), kterým je cizinec oprávněn učinit prohlášení o mezinárodní ochraně, neshledávám na straně OAMP v daném případě ţádné pochybení. Zjistit, zda v daném případě cizinci nacházející se v tranzitním prostoru mezinárodního letiště usilovali o mezinárodní ochranu v ČR, bylo plně v kompetenci ICP Praha-Ruzyně. Nemohu ovšem s ohledem na shora uvedené argumenty souhlasit s názorem, ţe tranzitní prostor mezinárodního letiště není územím ČR. Pokud jde o aplikaci ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. e) Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, povaţuji za bezpředmětné se k této problematice vyjadřovat, neboť v dané věci nebylo na území ČR zahájeno řízení o udělení mezinárodní ochrany. D Závěr Na základě výše uvedených skutečností konstatuji, ţe ICP Praha-Ruzyně pochybil tím, ţe nezjistil bliţší okolnosti týkající se rodinného ţivota dotyčných tří kurdských nezletilých dívek. Na základě dostupných informací mám za to, ţe pokud by byly tyto skutečnosti náleţitě zjištěny, byla dána na straně OCP Praha-Ruzyně oznamovací povinnost dle ustanovení 10 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Obecně mám tak za to, ţe i vůči dětem nacházejícím se v tranzitním prostoru mezinárodního letiště musí být v situacích, kdy existují skutečnosti nasvědčující tomu, ţe jde o nezletilce odloučené od svých rodičů, případně jiných osob odpovědných za jejich výchovu, a potenciálně vyţadujících mezinárodní ochranu, do doby podání ţádosti o mezinárodní ochranu aplikován zákon o sociálně-právní ochraně dětí v tzv. nezbytném rozsahu (viz výše). Pokud neexistuje bliţší metodický pokyn (resp. identifikační procedura) 32 ve vztahu k rozpoznávání nezletilých osob bez doprovodu odloučených od svých rodičů, k jednání s touto specifickou klientelou a k identifikování jejich potřeb ve vztahu k mezinárodní a sociálně-právní ochraně, povaţoval bych to za systémový deficit efektivního vnitrostátního mechanizmu ochrany této mimořádně zranitelné skupiny. 30 Jako zdroj případné inspirace vidím např. dokument britského Ministerstva vnitra (Home Office, Border and Immigration Agency, The Border and Immigration Agency Code of Practice For Keeping Children safe form Harm, Consultation, 31 January 2008, dostupný na consultations/keepingchildrensafe/. 31 Cizinec je oprávněn učinit prohlášení o mezinárodní ochraně a) policii 1. na hraničním přechodu, 2. v přijímacím středisku, 3. na oblastním ředitelství služby cizinecké policie (dále jen "útvar policie") za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo 4. v zařízení pro zajištění cizinců, 3) s výjimkou cizince zajištěného za účelem jeho předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo právního předpisu Evropských společenství 2a) anebo b) ministerstvu, je-li hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo vykonává vazbu anebo trest odnětí svobody. 32 Coţ povaţuji s ohledem na vyjádření mjr. Mgr. Jana Kučery za pravděpodobné, neboť např. k poskytnutí tlumočníka v daném případě došlo na základě vlastní iniciativy policie. 11

12 Svoje šetření tak končím v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv 33 a ţádám mjr. Mgr. Jana Kučeru a PhDr. Tomáše Haišmana, aby se k této zprávě ve lhůtě 30 dnů od jejího obdrţení vyjádřili. Jelikoţ se ve své zprávě vyjadřuji rovněţ k existenci metodického pokynu cizinecké policie vztahujícího se k mechanizmu rozpoznávání (identifikační proceduře) nezletilých osob bez doprovodu a k práci s touto zranitelnou skupinou, bude zpráva zaslána k vyjádření rovněţ plk. JUDr. Jindřichu Urbanovi, řediteli Sluţby cizinecké a pohraniční policie. Zprávu obdrţí rovněţ Mgr. Petra Nováková. JUDr. Otakar M o t e j l veřejný ochránce práv 33 Zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení ( 1 odst. 1), vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil. 12

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Mgr. et Mgr. Linda Janků Mgr. Beáta Szakácsová právničky Kanceláře veřejného ochránce práv Osnova 1) Úvod - nová procedurální a přijímací

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu).

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu). Metodický pokyn MPSV ze dne 2.11.1995 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování pomoci ohroženým dětem (upravený podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Nezletilý cizinec. bez doprovodu 1. Nezletilý cizinec. bez doprovodu

Nezletilý cizinec. bez doprovodu 1. Nezletilý cizinec. bez doprovodu Nezletilý cizinec bez doprovodu Nezletilý cizinec bez doprovodu 1 1) Kdo je nezletilý cizinec bez doprovodu? Nezletilým cizincem bez doprovodu (Unaccompanied Minors, zkratka UAMs) se rozumí cizinec mladší

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice

Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Monitoring nuceného navracení cizinců v České republice Praxe, zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Veřejný

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.11.2013 do částky 133/2013 Sb. a 46/2013 Sb.m.s. - RA479 359/1999 Sb. - právní ochraně dětí - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření I. Právní úprava udělení, prodloužení a zrušení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je obsažena jednak v zákoně o pobytu cizinců (ustanovení 33, 36 a 38 zákona o pobytu cizinců),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 224/2004 65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince

Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Poznatky z návštěv detenčních zařízení pro cizince Zjištění a doporučení veřejného ochránce práv Ondřej Vala Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15/6/2015 Působnost ochránce

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 Usnesení návrh Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 k řešení problému s hrazením regulačních poplatků za lékařskou péči žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Rada vlády ČR pro lidská práva

Více

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se nachází na Odboru školství, sportu a mládeže Městského úřadu v Českém Krumlově,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2. 2015 K o l í n s k á 1

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 169/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 5 Azs 9/2013-19 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: A. S., proti žalovanému:

Více

STANDARD č. 1 místní a časová dostupnost

STANDARD č. 1 místní a časová dostupnost STANDARD č. 1 místní a časová dostupnost 1a) Orgán sociálně-právní ochrany dětí sídlí v budově Městského úřadu v Telči na adrese Náměstí Zachariáše z Hradce 70. Správní obvod OSPOD dětí Městského úřadu

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Pokud zákon obsahuje více institutů, které umožňují řešit stávávající situaci, mají sociální pracovníci použít ten, který je předmětné situaci (včetně materiálních poměrů rodiny a rodinných vztahů) a zájmům

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb. a č. 272/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv

381/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Veřejném ochránci práv 381/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více