Dálkový let pilota Skály a mechanika Taufra na èeském letounu Š-16 v roce 1927 z Prahy do Tokia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dálkový let pilota Skály a mechanika Taufra na èeském letounu Š-16 v roce 1927 z Prahy do Tokia."

Transkript

1 CZ-ENG Dálkový let pilota Skály a mechanika Taufra na èeském letounu Š-16 v roce 1927 z Prahy do Tokia. Meziváleèné období bylo ve svìtovém letectví charakteristické hledáním limitù jak letounù, tak i jejich osádek. I v novì vzniklém èeskoslovenském letectvu se našlo nìkolik odvážných lidí, kteøí v sobì našli potøebu se zapojit do objevování tìchto mezí. Jedním z nejvýraznìjších byl škpt. Jaroslav Skála. Tento mladý, ale již zkušený pilot, si vytýèil ambiciózní cíl, který v tehdejším Èeskoslovensku nemìl srovnání. Všechno zaèalo jako soukromá iniciativa škpt.skály v kvìtnu 1927, kdy požádal jako aktivní dùstojník o povolení dálkového letu èeské posádky v èeském letadle z Prahy do Tokia a zpìt pøes Sovìtský svaz. Navrhoval sebe jako pilota a letadlo mìlo být buï Aero A-30 nebo dálkozvìdný Letov Š-16. Skálovi nebylo v té dobì ani 33 let, ale již byl tehdy v Èesku velmi známou osobností, a to nejen v letecké obci. Mìl za sebou mimo jiné øadu dálkových letù na rùzných typech letadel a proto díky své autoritì povolení skuteènì obdržel. Na doporuèení MNO si vybral i spoluletce, továrního mechanika Letova Matìje Taufra, kterému v té dobì bylo 34 let. Problémy, kterými si oba letci museli projít bìhem pøíprav, byli nakonec vyøešeny a letu již nic nebránilo. Odlet ze Kbelského letištì se uskuteènil 8.srpna 1927 v ráno (jiné prameny mluví o 08:45 hod), a byl to jediný termín, který byl dle plánu letu dodržen. Celý let o délce cca 23 tis.km Skála plánoval na osm letových dní z Prahy do Tokia, ètyøi dny mìla trvat pøestávka v Tokiu, a opìt osm letových dní mìlo staèit na návrat do Prahy. Realita byla znaènì odlišná. Pøíhody obou letcù pøi letu lze hodnotit i dnes jako úžasný sled š astných i neš astných náhod, neuvìøitelné smùly, kterou pøekonával um, zapálenost a "za atost" obou úèastníkù letu spolu s pøísloveènou kapièkou štìstí v rozhodující chvíli. Pro neustálé závady a nouzová pøistání, èekání na náhradní díly a opravování "po cestì" se do Japonska dostali èeští letci až 2.záøí, do Tokia pak až 4.záøí! Nìkteré pøíhody a události jsou skuteènì neuvìøitelné. Napøíklad hned v prvé etapì letu z Prahy do Moskvy, poblíž Smolenska, nedokázal mechanik Taufer podat pilotovi novou mapu a ze zkøehlých rukou mu ji sebral vítr. Bez mapy Skála letìt nechtìl, a tak neplánovanì pøistál na vojenském letišti ve Smolensku. A teprve na zemi, když pilot shánìl u ruských letcù jinou mapu, mechanik zjistil, že motor má podstatnì vìtší spotøebu oleje, než výrobce udával a nádrže na olej jsou zcela prázdné. V karteru motoru v tu chvíli zbývalo oleje jen na dvacet minut chodu a po jejich uplynutí by následovalo jeho zadøení! Pokud by ve Smolensku nepøistáli, byli by nìkde nad hlubokými smolenskými lesy a do Moskvy by zbývalo ještì témìø dvì hodiny letu. Olej proto š astnì doplnili z místních zásob a po obdržení nové mapy za ztracenou pokraèovali dále do Moskvy. Když nakonec do Moskvy pøiletìli, pøi prohlídce po pøistání zjistil Taufer, že chladiè je prasklý a teèe uvnitø voštin. Nešel opravit, a nešlo použít ani žádný jiný z nabízených ruskými letci na místì. A tak hned na zaèátku expedice osm dní èekali na letecké dodání náhradního chladièe z Èeskoslovenska. Velmi dramatickou situaci zažili pøi letu do Omska, kdy prolétali nad Uralem a vlétli do bouøky s krupobitím. O život jim šlo i pøi pøíletu do Èity, kdy si oba letci zapomnìli seøídit hodinky a pøiletìli do cílového mìsta na poslední kapky benzínu po pùlnoci místního èasu. Tak pozdì je již nikdo neèekal, letištì bylo zhaslé, mìsto ponoøené do tmy. Na svých hodinkách však èeští letci mìli pùl desáté veèer - pražského èasu! Pøistání potmì, naslepo a bez motoru do neznámého terénu vyšlo neuvìøitelnì. Dosedli, aniž pilot vidìl kam pøesnì pøistává a jen tušil, že nejsou ani nad vodou, ani nad lesem. Trefili se na kousek rovné udusané polní cesty s hlubokými vyježdìnými kolejemi a zastavili po padesáti metrech, protože cesta vedla do svahu. Na podvozku mìli seno, ukázalo se, že je z fùry se senem, kterou tìsnì pøed dosednutím ve tmì pøeletìli, nebo spíše pøejeli! A když se podívali na zem, jedna z vyjetých kolejí na cestì procházela mezi koleèky podvozku Š-16, druhá soubìžnì cca pùl metru vedle. Existuje fotografie stroje na této cestì jako doklad jejich neuvìøitelného štìstí. Naøídil jí udìlat náèelník místního letištì, které bylo cca pùl kilometru od místa nedobrovolného pøistání Š-16ky. Fotografii pak obìma letcùm daroval. Pøi další etapì museli èeští letci pøistát pøed blížící se bouøí v pùli cesty do Mukdenu. Pøistání probìhlo hladce, ale na zemi letadlo postupnì doslova zavalilo obrovské množství nìkolika tisíc(!) Èíòanù, kteøí se sebìhli bìhem nìkolika málo desítek minut z širokého okolí. Škpt.Skálu odvezli místní policisté, zatkli ho jako špiona a vsadili do vìzení. Osamocený Taufer pak marnì odhánìl davy lidí, z nichž snad každý zkusil lézt po letadle, vìšel se za køídla, ocas, lezl do kokpitu, a všude dìlal dírky, aby vidìl, co je vevnitø. Až pøíchod jednotky místní policie a nìkolika cizincù z blízkého sanatoria tomuto øádìní uèinil pøítrž, když dav lidí vytlaèili od zuboženého letadla. S výjimkou chvíle, kdy pøišla místní urozená dáma, a projevila zájem o letadlo. Úslužný policista vzal šavli, a šmik šmik, udìlal za sedadlem na trupu køížem v plátnì dva dlouhé øezy. Milá madam pak ruèkama rozhrnula plátno, a zkoumala, co je uvnitø! Nakonec Taufer napoèítal témìø sto protržených míst na celém letounu, a celý zbytek dne a polovinu dne dalšího vše zašíval, pøelepoval tkalounem a lakoval celonem. Pøi následující etapì letu prasklý chladiè zapøíèinil další nouzové pøistání, tentokrát v Koreji. Tìsnì pøed zadøením motoru staèili pøistát na 120 krokù dlouhé políèko rýže, jediné rovné místo široko daleko, jinak samé skály a moøe. Letadlo zabrzdila mladá rýže, která se namotávala na podvozek a fungovala jako brzdné lano na letadlové lodi.

2 Když zastavili, pøíï letadla byla nad hlubokým náhonem s vodou, kterým bylo políèko ohranièeno. V chladièi zela trhlina po celé délce odshora dolù. A zatímco pilot Skála rezignovanì vyjednával na 18 kilometrù vzdálené železnièní stanici telefonem rozebrání letadla a jeho odeslání vlakem domù, Taufer staèil chladiè provizornì opravit a z políèka za pomoci místních Korejcù udusat malé letiš átko, pro které vymyslel a postavil z hlíny i zvláštní skokanský mùstek na konci pøed náhonem s vodou. Nìco podobného dnes používají Britové se svými Harriery na letadlových lodích. Š-16 potøeboval bìžnì ke startu cca 300 m, zde to nebyla ani polovina. Pøesto se Skálovi s úplnì odlehèenou Š-16 podaøilo i z této plochy odstartovat. Za pomoci místních vybraných šestnácti silákù, kteøí letadlo drželi a brzdili za nábìžnou hranu køídel, nejdøíve na místì roztoèil motor na plný plyn, a pak letadlo na jeho pokyn všichni naráz pustili tím, že si bleskovì lehli na zem. I benzínu mìl pouze na pøímý let k nejbližšímu letišti 70 km vzdálenému. Taufer pak musel za ním po svých, s veškerou bagáží, nádržkou na olej, náhradními pneumatikami a zásobami, které z letadla pøed vzletem museli vyložit. Naštìstí nemusel nic nést, to zaøídili místní. Ale do nejbližší železnièní stanice to bylo 18 kilometrù horským terénem. Tyto a podobné pøíhody provázely celý let. Z Koreje do Japonska to už byl jen skok, i když pøes moøe. Ale do Tokia naši letci opìt nedoletìli. Pøed Ósakou je donutil k pøistání japonský pilot v Potezu. Ukázalo se, že v Tokiu ještì nejsou dle názoru Japoncù pøipraveni je pøivítat. A tak museli v Ósace poèkat, než budou v Tokiu pøípravy dokonèeny. V Japonsku se stali naši letci prvotøídními celebritami. Recepce støídala recepci, pocty jen pršely. Z prvního zastavení v Ósace se staly dva dny, úslužnost Japoncù neznala mezí. Mechanik Taufer pobavenì vzpomínal, jak ještì v Koreji jej pøivedli do japonského domu, kde byl celou kohortou nádherných japonek vysvleèen donaha a rudý studem vydrhnut a vykoupán jak malé dítì. K jeho velikému pøekvapení mu 3.záøí osobnì na recepci gratuloval japonský starosta Ósaky - k narozeninám! Jak Japonci zjistili, že má narozeniny, mu bylo záhadou. Podobnì na tom byl s pozornostmi a poctami i škpt.skála. Naprosto konsternovaní èeští letci byli napø. v den pøistání v Ósace uvedeni veèer do kina, kde bìžel 20timinutový dokumentární film - o pøíletu Š-16 a pøivítání èeských letcù v Ósace! V Tokiu to nebylo jiné, èeští letci byli postupnì pøijati všemi významnými japonskými politiky (a vojáky) té doby, absolvovali napøíklad pøijetí u admirála Togo, japonské legendy a tehdy prvního poloboha po císaøi, japonského legendárního vítìze od Cušimi - na jeho vlastní žádost! Mezi mnoha vyznamenáními a øády oba letci obdrželi i nejvyšší možné vyznamenání Japonského císaøství - Øád vycházejícího slunce. K tomuto vyznamenání se váže nìkolik historek, z nichž ta první je typicky èeská. Tento øád mohl obdržet dle japonských ceremoniálních zvyklostí pouze dùstojník. Ale mechanik Taufer byl jen poddùstojník èeskoslovenské armády v záloze. Na zdvoøilý dotaz japonské strany, zda by vojenský atašé na velvyslanectví tehdejší ÈSR nemohl mimoøádnì p.taufra povýšit, aby mohl obdržet již pøipravené vyznamenání (celá ceremonie byla v té dobì pøipravena!) zaznìlo z odpovìdných èeských úst rezolutní "NE", se zdùvodnìním, že mechanik Taufer nemìl maturitu! Èas bìžel, øešení se našlo. Díky ochotì èínského vojenského atašé byl p.taufer na místì povýšen do hodnosti poruèíka èínské armády - a mohl pøevzít vyznamenání! Ani zpáteèní cesta nebyla pro naše letce žádnou procházkou rùžovou zahradou, naopak. Za nadšeného jásotu a mávání desetitisícù divákù odstartovali z Tokijského letištì u vesnice Tokozorávy 12.záøí, symbolicky obletìli v pìkném poèasí posvátnou horu Fudžijamu a dokonce proletìli kráterem této sopky. Poèasí však pøívìtivé nezùstalo, takže nakonec museli pøistát v Jokohamì. Ani druhý pokus odletìt z Japonska nebyl úspìšný, bouøe, déš a mraky až ke hladinì moøe je donutili neplánovanì pøistát v Hirošimì. Nakonec pøi tvrdohlavém tøetím pokusu pøeletìt z Hirošimy do Koreje se letoun s našimi letci dostal do spárù tajfunu! Let jeho pouhým okrajem místo plánovaných dvou trval pìt hodin! Letadlo i piloti nakonec pøežili, ale oba protagonisté na divokou akrobacii, kterou nedobrovolnì absolvovali témìø celou dobu letu, k tomu ve výšce cca 50 m nad oceánem, vzpomínali s mrazením v zádech. Taufer vzpomínal, že si dokonce nafukoval náhradní pneumatiku ke kolu podvozku Š-16tky. V pøípadì nouzového pøistání do moøe by jim ale asi nepomohly ani dva torpédoborce, které na pøíkaz nejvyššího velitele japonského námoønictva hlídkovaly v tajfunu po trase letu. Následující èást letu byla proti pøedchozím pøíhodám velmi klidná. Až pøišlo 16.záøí a pøílet do Èity. Bìhem etapy pøelétali nad obrovským požárem tajgy, a museli prolétnout bez vidu hustým oblakem kouøe, který nešel nijak oblétnout ani pøeletìt. Opìt zùstal pomocníkem pouhý kompas, hodinky a zkušenost pilota. Jenže let v kouøi oba letce pøiotrávil, takže škpt. Skála pak celý zbytek cesty zvracel. Taufer vzadu v otevøené kabinì si to asi užil, ale i jemu bylo podle jeho vzpomínek hodnì špatnì. Celý další den pak odpoèívali v Èitì. Z ní odlétali až 18.záøí ráno v devìt hodin, poèasí jim pøálo, let probíhal podle pøedpokladù. V 9.50 se však jako blesk z èistého nebe ozvala od motoru rána a z výfuku vyšlehl dlouhý plamen. A znovu a znovu. Otáèky motoru klesaly, a letoun z výšky cca 2200 m klesal také. Byli cca 100 km od Krasnojarska, nedaleko stanice Koziulta na Transsibiøské magistrále. Všude pod nimi samé lesy. Kromì malého trojúhelníèku mýtiny, který svítil pod nimi. Nebylo možno si vybírat, pilot namíøil k mýtinì. Ale tam už jim štìstí nevydrželo. Mýtina byla plná vysokých paøezù a ležících klád, bezpeènì pøistát se nedalo. Ale letìt dál pro závadu na motoru se nedalo také. Zbývalo nouzové pøistání s cílem zachránit zdraví a životy. Tento cíl splnil Skála na jednièku. Dokázal vydojit nyní již plachtící Š-16ku a dovést ji na kraj malé mýtinky tak, že pøistával na minimální rychlosti, kterou dále zbrzdil úmyslným postupným urážením podvozku a spodních køídel o ležící klády. Taufer již døíve vypnul zapalování. Letoun si silnì poškodil køídla, o spodní defacto pøišel, pøišel i o podvozek a vrtuli. Pohyb nyní již vraku Š-16 se zastavil na druhém konci mýtinky, oba letci z nìj ale poté vystoupili bez jakékoli odìrky živí a celí. Ale radost ze zázraèné záchrany holých životù paradoxnì moc nemìli. Pan Taufer to i po letech popisoval jako pocit, jako když vám nìkdo blízký zemøe. Takové to pro nìj bylo zklamání, když bylo jasné, že let na této pasece skonèil. Podobnì to cítil i škpt.skála. A opìt musel po svých k železnici, tentokrát k transsibiøské magistrále do stanice Aèinskaja. Následovala domluva po telefonu s místními úøady, slíbená pomoc Osoaviachimu a pak již jen následovalo rozebrání vraku i s pomocí místních døevorubcù, pøevezení vraku Š-16 na celodøevìném voze postaveném místními lidmi bez jediného høebíku èi kování k železnici, naložení vraku na vagon, a odjezd vlakem domù, do Prahy. Tato poslední èást anabáze trvala ètrnáct dní. Matìj Taufer mìl po odchodu škpt.skály na mýtinì dost èasu zjistit pøíèinu nehody. Našel pouhou utrženou stopku sacího ventilu u prvního válce na levé stranì, závadu, kterou mohl sám na místì do dvou tøí hodin bez problémù opravit a pak by se dalo letìt normálnì dál, kdyby kdyby se s letounem podaøilo bez úhony pøistát. Pøivítání doma po návratu bylo pro oba úèastníky letu velmi rozporuplné. Celkového cíle, který si vytýèili, to jest vrátit se bez úhony zpìt do Prahy, dosaženo nebylo. Nicménì, výkon obou letcù i jejich stroje, pøes veškerá protivenství a koneèný nezdar, byl obrovským sportovním výkonem, dokladem o veliké vùli a touze uspìt. Selhala nakonec technika, ale lidé nikoli. A proto si stojí za to pøipomenout onen let z doby pøed témìø devadesáti lety. Tøeba zrovna v muzeu ve Kbelích, kde se mimo jiné dodnes jako velmi cenìný exponát dochovalo smìrové kormidlo legendární Š- 16ky s vyznaèenými názvy etapových mìst letu z Prahy do Tokia. Ing.Ivo Pujman (kráceno)

3 The distance flight of pilot Skála and mechanic Taufer on the Czech airplane Š-16 in 1927 from Prague to Tokyo. The inter-war period in world aviation was typical for discovering limits of airplanes as well as the aircrew. Several brave men who felt the need to take part in discovering these limits were also in the newly formed Czechoslovakia. One of the most outstanding men was the Staff Captain (SC) Jaroslav Skála. This young yet experienced pilot set himself an ambitious goal, incomparable to anything in the former Czechoslovakia. Everything began as a private initiative of SC Skála in May He was a regular officer when he asked for permission to make a distance flight of Czech aircrew and airplane from Praha to Tokyo and back via the Soviet Union. He volunteered as a pilot and suggested the airplane be either Aero A-30 or the long-distance reconnaissance aeroplane Letov Š-16. Skála was not even 33 years old back then but he was already well-known in Czechoslovakia, and not only in flying domain. Among other things, he had already made many distance flights in various types of airplanes, which helped him to get the requested permission. On the recommendation of the Department of National Defence, he had chosen his flightmate: Matìj Taufer, a 34-year-old Letov factory mechanic. Difficulties the two airmen had to go through during the preparation process were finally overcome and nothing hindered the flight any longer. The departure from Kbely airport took place on August 8, 1927, at 08:55 a.m. (other sources state the time 08:45), which was the only deadline of the flight plan which was met during the flight. Skála planned the 23,000-kilometre-long flight from Prague to Tokyo to take eight days. There should have been a 4-day-long break in Tokyo, and the return flight to Prague should have taken eight days. However, the reality was considerably different. Incidents happening during the flight could be considered an astonishing chain of lucky and unlucky chances even from today's perspective. The unbelievable misfortune was overcome by ingenuity, passion and verve of both airmen as well as the proverbial devil's own luck in the crucial moments. Because of continual troubles and emergency landings, waiting for replacement parts and repairing on the way, the Czech airmen got to Japan as late as September 2, and to Tokyo on September 4. Some incidents and events are truly unbelievable. For example, already in the first stage of the flight from Prague to Moscow, near Smolensk, Taufer had such numbed hands that he was not able to hand the pilot a new map and the wind snatched the map from his grip. Skála did not want to fly on without the map so he made an unplanned landing in Smolensk military airport. Only on the ground, when he was hunting for the map, the mechanic found out that the airplane engine consumes significantly more oil than the airplane manufacturer reported and that the oil tanks were nearly empty. The amount of oil in the carter would last only for twenty more minutes and after that, the engine would have seized up. If they would not have landed in Smolensk, they would have been somewhere above deep Smolensk forests, two long hours from Moscow. Thanks to this happy coincidence, they filled up the oil from local resources and after obtaining a new map from Russian pilots, they continued to Moscow. When they landed in Moscow in the end, Taufer found out during the post-flight inspection that the cooler was broken and that it leaked in the air-tubes. It could be neither mended nor replaced by any other cooler offered by local Russian pilots. Therefore, they had to wait for eight days till a replacement cooler had been airfreighted from Czechoslovakia. They experienced a dramatic event during their flight to Omsk: they were flying over Ural and flew into a hailstorm. Moreover, they were in mortal danger also during their arrival to Chita. Both airmen forgot to regulate their watches and as they arrived to Chita, the time was only half past nine but of Prague time! In fact, they arrived to the final destination after the midnight, Lt., almost run out of petrol. Nobody expected them that late: the lights on the airport were turned off. The town was plunged into darkness as well. Blind landing in the dark in unknown terrain, without the engine, worked like a dream. They touched down despite knowing where exactly they were landing and only suspecting that they were neither above woods nor water. They hit a piece of flat packed road with deep ruts and they stopped after 50 meters as the road led to a hill. They had some hay on the airplane landing gear, which came from a haystack which they had run over in the dark. When they looked at the ground, they could see that one of the ruts went just between the small wheels of Š-16 landing gear, and the other was 0.5 m on a side. There is even a photo documenting their exceptional luck taken by order of the chief of the local airport, which was about 500 m from the place of the involuntary landing. The photo was then given as a present to the two airmen. In the following stage, they had to land before in the middle of their flight to Mukden because an anticipated storm. The landing was smooth but on the ground, the airplane was literally buried by the mass of several thousand (!) Chinamen who gathered around it in a few dozens of minutes from anywhere around. SC Skála was driven away by local police, arrested as a spy, and put in prison. Isolated Taufer then tried to drive back the crowds without much success. People tried to climb the airplane, hang on wings and tail, get in the cockpit, and they made holes into the machine to find out what was inside. Only the arrival of local police force and some foreigners from a nearby sanatorium were able to stop the crowd as they forced them out. They protected the damaged airplane until a local gentlewoman approached them and expressed her interest in the airplane! One of the policemen, ready to please her, took his sword and snip! snip! he made two long cuts in the canvas on the fuselage just behind the seats. This good lady then tore the canvas by her gentle littlehands and investigated the inside. At the end, Taufer counted almost one hundred ruptures all over the airplane and spent a day by mending, pasting the tape over the canvas and doping it by cellone. In the following stage, a broken cooler caused another emergency landing, this time in Tokyo. Just before the engine would have seized up, they managed to land on a 120-step-long field. This field was the only flat surface far and near as there were just rocks and sea everywhere around. The airplane was arrested by young rice plants which wrapped round the landing gear and worked as braking ropes on aircraft carriers. When the Š-16 stopped, the nose of the airplane was over a deep race filled with water, surrounding the little field. In the cooler, there was a gaping fissure over the total height. While pilot Skála negotiated with resignation with the railway station 18 kilometres away about disassembling the airplane and sending it back home, Taufer managed to repair the cooler temporarily and with the aid of the Korean people, they stamped down the little field to make a small airfield. Taufer even built a soil ski-jump ramp at the end of the field, just before the race filled with water, quite similar to what the British used for Harriers on aircraft carriers. Although the Š-16 needed about 300 m to take off, just half of the distance was available there. Nevertheless, Skála managed to take off with the completely unloaded Š-16 even from that kind of runway. While 16 local strongmen hold the airplane by wing leading edges, Skála started up the engine full open and at his sign, all men let the airplane go by lying to the ground. As the petrol in the airplane would last only for a direct flight to the closest airport, which was 70 km away, Taufer had to follow Skála on foot, carrying all the baggage, oil reservoir, spare tyres, and supplies, which they had to unload before taking off. Happily he did not have to carry anything himself as the locals took care of the transportation. Anyhow, the closest railway station was 18 km away, in hilly terrain. The whole flight was accompanied by accidents like that.

4 Though over the sea, it was just at a stone's throw from Korea to Japan. However, Czech airmen could not fly as far as Tokyo because a Japanese pilot made the land in Potez. It turned out that the Japanese had not considered themselves ready to welcome the airmen yet so they had to wait in Osaka till the preparations in Tokyo were finished. Our airmen became famous celebrities. Receptions went one after another and honours were superabundant. The first stop in Osaka suddenly took two days and there was no limit to Japanese helpfulness and mechanic Taufer remembered with amusement that, still in Korea, he was taken to a Japanese house and a cohort of beautiful Japanese women undressed him nude and blushing to the roots of his hair, they bathed him as a child. To his great surprise, the very Japanese mayor of Osaka congratulated him on his birthday on September 3! It was a complete mystery to him how they had found out that he had his birthday. SC Skála experienced similar care and honours. For example, both airmen were taken to the cinema the day they had landed in Osaka, and they were shown a 20-minute-long documentary about the arrival of the Š-16 and welcoming the Czech airmen in Osaka! It was no different in Tokyo. The Czech airmen were welcomed by all Japanese politicians as well as soldiers in turn, who were important at that time. For instance, they were accepted by admiral Togo, the Japanese legend and the first demigod after the Caesar, the legendary winner of the Battle of Tsushima at his own request! Among many honours and orders, both airmen were decorated by the most important order in the Empire of Japan The Order of the Rising Sun. Several anecdotes are connected to this decoration, the first one being typically Czech. According to Japanese ceremonial conventions, only a commissioned officer might have been decorated by this order. However, the mechanic Taufer was only a reserve non-commissioned officer of the Czechoslovakian army. The Japanese politely inquired whether the military attaché of the Czechoslovak Republic might make an exception and promote Taufer so that he might have got the order (the whole ceremony had already been prepared at that time!). Yet the responsible person answered a firm NO on the grounds that Taufer had not passed a school-leaving examination. As time went on, a solution was discovered. The Chinese attaché was ready to help and he promoted Taufer to the rank of commissioned officer at the spot and Taufer could have been decorated by the order! Neither the return flight was a walkaway, quite the opposite. In excited cheering and waving of dozens of thousands spectators, they departed from Tokyo airport in nice weather on September 12. Symbolically, they flew around the sacred place Mount Fuji and even flew over the vent of eruption. However, the weather did not remain mild and they had to land in Yokohama in the end. Neither the second attempt to depart from Japan was successful because a thunderstorm, rain, and clouds reaching sea-low forced them to land in Hiroshima. During their third attempt to fly from Hiroshima to Korea, they even fell into typhoon's clutches! Although they flew only on the edge of the typhoon, it took them five hours instead of two (as they had planned). Luckily, the airplane and airmen survived the flight but remembering the stunt flying, which they involuntarily went through during the whole flight in the height just about 50 m above the sea level, shivers went down their spines again. Taufer remembered that he even blew up a spare Š-16 bottom wheel tyre. Two torpedo-boat destroyers were on patrol on the flight path by order of the Japanese Navy Commander in Chief; however, in case of emergency water landing, they probably wouldn't have been of much help. Compared to the previous incidence, the following stage was rather smooth by the arrival to Chita on September 16. In this stage, they flew over an enormous taiga wildfire and they had to fly through thick clouds of smoke because it was not possible to take around or fly over. Again, the only aids were a compass, a watch, and flying experience of the pilot. Unfortunately, flying through the smoke slightly poisoned SC Skála and therefore he was violently sick from then on. Taufer sitting in the back in an open cabin probably enjoyed himself more but he remembered being very sick as well. Therefore, they spent the following day having rest in Chita. They left Chita on September 18 at 09:00 a.m. in nice weather and the flight went as expected. At 09:50 a.m., like a bolt out of the blue, they heard a deafening blow and saw long flames leap from the engine, again and again. The engine speed went down and down went the airplane as well. They were about 2,200 m high and about 100 km from Krasnoyarsk, not far from Kozulka station on the Trans-Siberian Railway. It was all forests except for a small triangular clearance under them. There was no time to be choosy so that the pilot made it straight to the clearance. Yet their luck finally ran out. On the one hand, the clearance was full of large tree stumps and beams which made it impossible to land safely, on the other hand, flying was not possible because of the broken engine. Therefore, emergency landing was their only option in order to save their lives (and Skála managed it perfectly). Skála managed to horse off the soaring Š-16 and brought it to the border of the clearance so that he was landing at slow speed which he further decreased by intentional chipping off the landing gear and lower wings by hitting the lying beams. Taufer had cut off the ignition earlier on. The airplane wings were severely damaged (the lower wings were de facto lost), and they lost also the landing gear and the propeller. The moving Š-16 wreckage slowly stopped at the far end of the clearance and both airmen got out of the airplane unharmed and without a scratch. Yet they were not terribly happy about saving only bare lives. Both Taufer and SC Skála even after years described the feeling as if someone dear would breathe their last. After that, SC Skála had to walk to the railway again this time to Achinsk station on the Trans-Siberian Railway. Taufer stayed in the clearance and had enough time to find out the cause of the accident. He discovered that only an inlet valve headset of the first cylinder on the left was torn off, which might have been repaired at the spot in two or three hours. Then, it would be possible to fly on normally... only if they had managed to land unharmed. Skála made agreements with local authorities, some help to Osoviachim works was promised, and then the wreckage was disassembled by the aid of local woodcutters and transported to the railway on an all-wood carriage constructed just for this purpose by the locals, using neither nails nor iron fitting. Then, the wreckage was entrained and all of them made for home, to Prague. This last anabasis took 14 days. The reception after their return was rather contradictory because they did not achieve the objective they set themselves, i.e. to return to Prague unharmed. In spite of all the obstructions and eventual setback, the achievement of both airmen and their airplane was a great sporting performance, bearing witness to strong determination and desire to succeed. The flight, which took place almost 90 years ago, is definitely worth remembering also because it was not the people but technology which failed during this demanding journey. For example, it can be reminded by a visit to the Kbely museum, where a very precious exhibit is on display: the Š-16 vertical rudder with names of cities delineating the particular stages of the flight from Prague to Tokyo. Ing. Ivo Pujman (shortened)

5 PLASTIC CONSTRUCTION KIT LETOV Š-16.1 PRAGUE-TOKYO-PRAGUE BRP RES1 VER.1 decal obtisk Letov Š-16, prototype, used by Lt.Col.Jaroslav Skála and mechanic Matej Taufer for Km long fligh from Prague to Tokyo and back. Year VER.2 decal obtisk Letov Š-16-1, first production plane, used for PR after flight. Rudder was original from Skála s plane. Jan Sobotka, Moravská 38, BRNO, CZECH REPUBLIC

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

monday. november 6 {pondělí, 6. listopad}

monday. november 6 {pondělí, 6. listopad} november listopad Before I had a chance to recover from such a quick start of the project, I was leaving for China, more precisely to Red Beijing. A lot of work awaited me there, but just as many cultural

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EDF Jet He 162. Manual He 162 www.freeair.cz Page nr..: 1 / 4

EDF Jet He 162. Manual He 162 www.freeair.cz Page nr..: 1 / 4 EDF Jet He 162 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi modelu z řady EDF Jet He 162. Abyste si co nejvíc užili stavbu a létání s tímto novým modelem, důkladně si před stavbou přečtěte stavební návod

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Věty k překladu From Unit 3 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part C, Project 2 Unit 3 part C - translation practice 1. Jela lyžovat a zlomila si nohu. She went skiing and she broke her leg. 2. Něco jsem snědl a bolelo mě břicho. I ate

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Phrasal verbs General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá

24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá 24. Bunnyyarl the Flies and Wurrunnunnah the Bees / Mouchy Banyjarl a včely Wurununá The Bunnyyarl and Wurrunnunnah were relations, and lived in one camp. The Wurrunnunnah were very hardworking, always

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více