Dálkový let pilota Skály a mechanika Taufra na èeském letounu Š-16 v roce 1927 z Prahy do Tokia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dálkový let pilota Skály a mechanika Taufra na èeském letounu Š-16 v roce 1927 z Prahy do Tokia."

Transkript

1 CZ-ENG Dálkový let pilota Skály a mechanika Taufra na èeském letounu Š-16 v roce 1927 z Prahy do Tokia. Meziváleèné období bylo ve svìtovém letectví charakteristické hledáním limitù jak letounù, tak i jejich osádek. I v novì vzniklém èeskoslovenském letectvu se našlo nìkolik odvážných lidí, kteøí v sobì našli potøebu se zapojit do objevování tìchto mezí. Jedním z nejvýraznìjších byl škpt. Jaroslav Skála. Tento mladý, ale již zkušený pilot, si vytýèil ambiciózní cíl, který v tehdejším Èeskoslovensku nemìl srovnání. Všechno zaèalo jako soukromá iniciativa škpt.skály v kvìtnu 1927, kdy požádal jako aktivní dùstojník o povolení dálkového letu èeské posádky v èeském letadle z Prahy do Tokia a zpìt pøes Sovìtský svaz. Navrhoval sebe jako pilota a letadlo mìlo být buï Aero A-30 nebo dálkozvìdný Letov Š-16. Skálovi nebylo v té dobì ani 33 let, ale již byl tehdy v Èesku velmi známou osobností, a to nejen v letecké obci. Mìl za sebou mimo jiné øadu dálkových letù na rùzných typech letadel a proto díky své autoritì povolení skuteènì obdržel. Na doporuèení MNO si vybral i spoluletce, továrního mechanika Letova Matìje Taufra, kterému v té dobì bylo 34 let. Problémy, kterými si oba letci museli projít bìhem pøíprav, byli nakonec vyøešeny a letu již nic nebránilo. Odlet ze Kbelského letištì se uskuteènil 8.srpna 1927 v ráno (jiné prameny mluví o 08:45 hod), a byl to jediný termín, který byl dle plánu letu dodržen. Celý let o délce cca 23 tis.km Skála plánoval na osm letových dní z Prahy do Tokia, ètyøi dny mìla trvat pøestávka v Tokiu, a opìt osm letových dní mìlo staèit na návrat do Prahy. Realita byla znaènì odlišná. Pøíhody obou letcù pøi letu lze hodnotit i dnes jako úžasný sled š astných i neš astných náhod, neuvìøitelné smùly, kterou pøekonával um, zapálenost a "za atost" obou úèastníkù letu spolu s pøísloveènou kapièkou štìstí v rozhodující chvíli. Pro neustálé závady a nouzová pøistání, èekání na náhradní díly a opravování "po cestì" se do Japonska dostali èeští letci až 2.záøí, do Tokia pak až 4.záøí! Nìkteré pøíhody a události jsou skuteènì neuvìøitelné. Napøíklad hned v prvé etapì letu z Prahy do Moskvy, poblíž Smolenska, nedokázal mechanik Taufer podat pilotovi novou mapu a ze zkøehlých rukou mu ji sebral vítr. Bez mapy Skála letìt nechtìl, a tak neplánovanì pøistál na vojenském letišti ve Smolensku. A teprve na zemi, když pilot shánìl u ruských letcù jinou mapu, mechanik zjistil, že motor má podstatnì vìtší spotøebu oleje, než výrobce udával a nádrže na olej jsou zcela prázdné. V karteru motoru v tu chvíli zbývalo oleje jen na dvacet minut chodu a po jejich uplynutí by následovalo jeho zadøení! Pokud by ve Smolensku nepøistáli, byli by nìkde nad hlubokými smolenskými lesy a do Moskvy by zbývalo ještì témìø dvì hodiny letu. Olej proto š astnì doplnili z místních zásob a po obdržení nové mapy za ztracenou pokraèovali dále do Moskvy. Když nakonec do Moskvy pøiletìli, pøi prohlídce po pøistání zjistil Taufer, že chladiè je prasklý a teèe uvnitø voštin. Nešel opravit, a nešlo použít ani žádný jiný z nabízených ruskými letci na místì. A tak hned na zaèátku expedice osm dní èekali na letecké dodání náhradního chladièe z Èeskoslovenska. Velmi dramatickou situaci zažili pøi letu do Omska, kdy prolétali nad Uralem a vlétli do bouøky s krupobitím. O život jim šlo i pøi pøíletu do Èity, kdy si oba letci zapomnìli seøídit hodinky a pøiletìli do cílového mìsta na poslední kapky benzínu po pùlnoci místního èasu. Tak pozdì je již nikdo neèekal, letištì bylo zhaslé, mìsto ponoøené do tmy. Na svých hodinkách však èeští letci mìli pùl desáté veèer - pražského èasu! Pøistání potmì, naslepo a bez motoru do neznámého terénu vyšlo neuvìøitelnì. Dosedli, aniž pilot vidìl kam pøesnì pøistává a jen tušil, že nejsou ani nad vodou, ani nad lesem. Trefili se na kousek rovné udusané polní cesty s hlubokými vyježdìnými kolejemi a zastavili po padesáti metrech, protože cesta vedla do svahu. Na podvozku mìli seno, ukázalo se, že je z fùry se senem, kterou tìsnì pøed dosednutím ve tmì pøeletìli, nebo spíše pøejeli! A když se podívali na zem, jedna z vyjetých kolejí na cestì procházela mezi koleèky podvozku Š-16, druhá soubìžnì cca pùl metru vedle. Existuje fotografie stroje na této cestì jako doklad jejich neuvìøitelného štìstí. Naøídil jí udìlat náèelník místního letištì, které bylo cca pùl kilometru od místa nedobrovolného pøistání Š-16ky. Fotografii pak obìma letcùm daroval. Pøi další etapì museli èeští letci pøistát pøed blížící se bouøí v pùli cesty do Mukdenu. Pøistání probìhlo hladce, ale na zemi letadlo postupnì doslova zavalilo obrovské množství nìkolika tisíc(!) Èíòanù, kteøí se sebìhli bìhem nìkolika málo desítek minut z širokého okolí. Škpt.Skálu odvezli místní policisté, zatkli ho jako špiona a vsadili do vìzení. Osamocený Taufer pak marnì odhánìl davy lidí, z nichž snad každý zkusil lézt po letadle, vìšel se za køídla, ocas, lezl do kokpitu, a všude dìlal dírky, aby vidìl, co je vevnitø. Až pøíchod jednotky místní policie a nìkolika cizincù z blízkého sanatoria tomuto øádìní uèinil pøítrž, když dav lidí vytlaèili od zuboženého letadla. S výjimkou chvíle, kdy pøišla místní urozená dáma, a projevila zájem o letadlo. Úslužný policista vzal šavli, a šmik šmik, udìlal za sedadlem na trupu køížem v plátnì dva dlouhé øezy. Milá madam pak ruèkama rozhrnula plátno, a zkoumala, co je uvnitø! Nakonec Taufer napoèítal témìø sto protržených míst na celém letounu, a celý zbytek dne a polovinu dne dalšího vše zašíval, pøelepoval tkalounem a lakoval celonem. Pøi následující etapì letu prasklý chladiè zapøíèinil další nouzové pøistání, tentokrát v Koreji. Tìsnì pøed zadøením motoru staèili pøistát na 120 krokù dlouhé políèko rýže, jediné rovné místo široko daleko, jinak samé skály a moøe. Letadlo zabrzdila mladá rýže, která se namotávala na podvozek a fungovala jako brzdné lano na letadlové lodi.

2 Když zastavili, pøíï letadla byla nad hlubokým náhonem s vodou, kterým bylo políèko ohranièeno. V chladièi zela trhlina po celé délce odshora dolù. A zatímco pilot Skála rezignovanì vyjednával na 18 kilometrù vzdálené železnièní stanici telefonem rozebrání letadla a jeho odeslání vlakem domù, Taufer staèil chladiè provizornì opravit a z políèka za pomoci místních Korejcù udusat malé letiš átko, pro které vymyslel a postavil z hlíny i zvláštní skokanský mùstek na konci pøed náhonem s vodou. Nìco podobného dnes používají Britové se svými Harriery na letadlových lodích. Š-16 potøeboval bìžnì ke startu cca 300 m, zde to nebyla ani polovina. Pøesto se Skálovi s úplnì odlehèenou Š-16 podaøilo i z této plochy odstartovat. Za pomoci místních vybraných šestnácti silákù, kteøí letadlo drželi a brzdili za nábìžnou hranu køídel, nejdøíve na místì roztoèil motor na plný plyn, a pak letadlo na jeho pokyn všichni naráz pustili tím, že si bleskovì lehli na zem. I benzínu mìl pouze na pøímý let k nejbližšímu letišti 70 km vzdálenému. Taufer pak musel za ním po svých, s veškerou bagáží, nádržkou na olej, náhradními pneumatikami a zásobami, které z letadla pøed vzletem museli vyložit. Naštìstí nemusel nic nést, to zaøídili místní. Ale do nejbližší železnièní stanice to bylo 18 kilometrù horským terénem. Tyto a podobné pøíhody provázely celý let. Z Koreje do Japonska to už byl jen skok, i když pøes moøe. Ale do Tokia naši letci opìt nedoletìli. Pøed Ósakou je donutil k pøistání japonský pilot v Potezu. Ukázalo se, že v Tokiu ještì nejsou dle názoru Japoncù pøipraveni je pøivítat. A tak museli v Ósace poèkat, než budou v Tokiu pøípravy dokonèeny. V Japonsku se stali naši letci prvotøídními celebritami. Recepce støídala recepci, pocty jen pršely. Z prvního zastavení v Ósace se staly dva dny, úslužnost Japoncù neznala mezí. Mechanik Taufer pobavenì vzpomínal, jak ještì v Koreji jej pøivedli do japonského domu, kde byl celou kohortou nádherných japonek vysvleèen donaha a rudý studem vydrhnut a vykoupán jak malé dítì. K jeho velikému pøekvapení mu 3.záøí osobnì na recepci gratuloval japonský starosta Ósaky - k narozeninám! Jak Japonci zjistili, že má narozeniny, mu bylo záhadou. Podobnì na tom byl s pozornostmi a poctami i škpt.skála. Naprosto konsternovaní èeští letci byli napø. v den pøistání v Ósace uvedeni veèer do kina, kde bìžel 20timinutový dokumentární film - o pøíletu Š-16 a pøivítání èeských letcù v Ósace! V Tokiu to nebylo jiné, èeští letci byli postupnì pøijati všemi významnými japonskými politiky (a vojáky) té doby, absolvovali napøíklad pøijetí u admirála Togo, japonské legendy a tehdy prvního poloboha po císaøi, japonského legendárního vítìze od Cušimi - na jeho vlastní žádost! Mezi mnoha vyznamenáními a øády oba letci obdrželi i nejvyšší možné vyznamenání Japonského císaøství - Øád vycházejícího slunce. K tomuto vyznamenání se váže nìkolik historek, z nichž ta první je typicky èeská. Tento øád mohl obdržet dle japonských ceremoniálních zvyklostí pouze dùstojník. Ale mechanik Taufer byl jen poddùstojník èeskoslovenské armády v záloze. Na zdvoøilý dotaz japonské strany, zda by vojenský atašé na velvyslanectví tehdejší ÈSR nemohl mimoøádnì p.taufra povýšit, aby mohl obdržet již pøipravené vyznamenání (celá ceremonie byla v té dobì pøipravena!) zaznìlo z odpovìdných èeských úst rezolutní "NE", se zdùvodnìním, že mechanik Taufer nemìl maturitu! Èas bìžel, øešení se našlo. Díky ochotì èínského vojenského atašé byl p.taufer na místì povýšen do hodnosti poruèíka èínské armády - a mohl pøevzít vyznamenání! Ani zpáteèní cesta nebyla pro naše letce žádnou procházkou rùžovou zahradou, naopak. Za nadšeného jásotu a mávání desetitisícù divákù odstartovali z Tokijského letištì u vesnice Tokozorávy 12.záøí, symbolicky obletìli v pìkném poèasí posvátnou horu Fudžijamu a dokonce proletìli kráterem této sopky. Poèasí však pøívìtivé nezùstalo, takže nakonec museli pøistát v Jokohamì. Ani druhý pokus odletìt z Japonska nebyl úspìšný, bouøe, déš a mraky až ke hladinì moøe je donutili neplánovanì pøistát v Hirošimì. Nakonec pøi tvrdohlavém tøetím pokusu pøeletìt z Hirošimy do Koreje se letoun s našimi letci dostal do spárù tajfunu! Let jeho pouhým okrajem místo plánovaných dvou trval pìt hodin! Letadlo i piloti nakonec pøežili, ale oba protagonisté na divokou akrobacii, kterou nedobrovolnì absolvovali témìø celou dobu letu, k tomu ve výšce cca 50 m nad oceánem, vzpomínali s mrazením v zádech. Taufer vzpomínal, že si dokonce nafukoval náhradní pneumatiku ke kolu podvozku Š-16tky. V pøípadì nouzového pøistání do moøe by jim ale asi nepomohly ani dva torpédoborce, které na pøíkaz nejvyššího velitele japonského námoønictva hlídkovaly v tajfunu po trase letu. Následující èást letu byla proti pøedchozím pøíhodám velmi klidná. Až pøišlo 16.záøí a pøílet do Èity. Bìhem etapy pøelétali nad obrovským požárem tajgy, a museli prolétnout bez vidu hustým oblakem kouøe, který nešel nijak oblétnout ani pøeletìt. Opìt zùstal pomocníkem pouhý kompas, hodinky a zkušenost pilota. Jenže let v kouøi oba letce pøiotrávil, takže škpt. Skála pak celý zbytek cesty zvracel. Taufer vzadu v otevøené kabinì si to asi užil, ale i jemu bylo podle jeho vzpomínek hodnì špatnì. Celý další den pak odpoèívali v Èitì. Z ní odlétali až 18.záøí ráno v devìt hodin, poèasí jim pøálo, let probíhal podle pøedpokladù. V 9.50 se však jako blesk z èistého nebe ozvala od motoru rána a z výfuku vyšlehl dlouhý plamen. A znovu a znovu. Otáèky motoru klesaly, a letoun z výšky cca 2200 m klesal také. Byli cca 100 km od Krasnojarska, nedaleko stanice Koziulta na Transsibiøské magistrále. Všude pod nimi samé lesy. Kromì malého trojúhelníèku mýtiny, který svítil pod nimi. Nebylo možno si vybírat, pilot namíøil k mýtinì. Ale tam už jim štìstí nevydrželo. Mýtina byla plná vysokých paøezù a ležících klád, bezpeènì pøistát se nedalo. Ale letìt dál pro závadu na motoru se nedalo také. Zbývalo nouzové pøistání s cílem zachránit zdraví a životy. Tento cíl splnil Skála na jednièku. Dokázal vydojit nyní již plachtící Š-16ku a dovést ji na kraj malé mýtinky tak, že pøistával na minimální rychlosti, kterou dále zbrzdil úmyslným postupným urážením podvozku a spodních køídel o ležící klády. Taufer již døíve vypnul zapalování. Letoun si silnì poškodil køídla, o spodní defacto pøišel, pøišel i o podvozek a vrtuli. Pohyb nyní již vraku Š-16 se zastavil na druhém konci mýtinky, oba letci z nìj ale poté vystoupili bez jakékoli odìrky živí a celí. Ale radost ze zázraèné záchrany holých životù paradoxnì moc nemìli. Pan Taufer to i po letech popisoval jako pocit, jako když vám nìkdo blízký zemøe. Takové to pro nìj bylo zklamání, když bylo jasné, že let na této pasece skonèil. Podobnì to cítil i škpt.skála. A opìt musel po svých k železnici, tentokrát k transsibiøské magistrále do stanice Aèinskaja. Následovala domluva po telefonu s místními úøady, slíbená pomoc Osoaviachimu a pak již jen následovalo rozebrání vraku i s pomocí místních døevorubcù, pøevezení vraku Š-16 na celodøevìném voze postaveném místními lidmi bez jediného høebíku èi kování k železnici, naložení vraku na vagon, a odjezd vlakem domù, do Prahy. Tato poslední èást anabáze trvala ètrnáct dní. Matìj Taufer mìl po odchodu škpt.skály na mýtinì dost èasu zjistit pøíèinu nehody. Našel pouhou utrženou stopku sacího ventilu u prvního válce na levé stranì, závadu, kterou mohl sám na místì do dvou tøí hodin bez problémù opravit a pak by se dalo letìt normálnì dál, kdyby kdyby se s letounem podaøilo bez úhony pøistát. Pøivítání doma po návratu bylo pro oba úèastníky letu velmi rozporuplné. Celkového cíle, který si vytýèili, to jest vrátit se bez úhony zpìt do Prahy, dosaženo nebylo. Nicménì, výkon obou letcù i jejich stroje, pøes veškerá protivenství a koneèný nezdar, byl obrovským sportovním výkonem, dokladem o veliké vùli a touze uspìt. Selhala nakonec technika, ale lidé nikoli. A proto si stojí za to pøipomenout onen let z doby pøed témìø devadesáti lety. Tøeba zrovna v muzeu ve Kbelích, kde se mimo jiné dodnes jako velmi cenìný exponát dochovalo smìrové kormidlo legendární Š- 16ky s vyznaèenými názvy etapových mìst letu z Prahy do Tokia. Ing.Ivo Pujman (kráceno)

3 The distance flight of pilot Skála and mechanic Taufer on the Czech airplane Š-16 in 1927 from Prague to Tokyo. The inter-war period in world aviation was typical for discovering limits of airplanes as well as the aircrew. Several brave men who felt the need to take part in discovering these limits were also in the newly formed Czechoslovakia. One of the most outstanding men was the Staff Captain (SC) Jaroslav Skála. This young yet experienced pilot set himself an ambitious goal, incomparable to anything in the former Czechoslovakia. Everything began as a private initiative of SC Skála in May He was a regular officer when he asked for permission to make a distance flight of Czech aircrew and airplane from Praha to Tokyo and back via the Soviet Union. He volunteered as a pilot and suggested the airplane be either Aero A-30 or the long-distance reconnaissance aeroplane Letov Š-16. Skála was not even 33 years old back then but he was already well-known in Czechoslovakia, and not only in flying domain. Among other things, he had already made many distance flights in various types of airplanes, which helped him to get the requested permission. On the recommendation of the Department of National Defence, he had chosen his flightmate: Matìj Taufer, a 34-year-old Letov factory mechanic. Difficulties the two airmen had to go through during the preparation process were finally overcome and nothing hindered the flight any longer. The departure from Kbely airport took place on August 8, 1927, at 08:55 a.m. (other sources state the time 08:45), which was the only deadline of the flight plan which was met during the flight. Skála planned the 23,000-kilometre-long flight from Prague to Tokyo to take eight days. There should have been a 4-day-long break in Tokyo, and the return flight to Prague should have taken eight days. However, the reality was considerably different. Incidents happening during the flight could be considered an astonishing chain of lucky and unlucky chances even from today's perspective. The unbelievable misfortune was overcome by ingenuity, passion and verve of both airmen as well as the proverbial devil's own luck in the crucial moments. Because of continual troubles and emergency landings, waiting for replacement parts and repairing on the way, the Czech airmen got to Japan as late as September 2, and to Tokyo on September 4. Some incidents and events are truly unbelievable. For example, already in the first stage of the flight from Prague to Moscow, near Smolensk, Taufer had such numbed hands that he was not able to hand the pilot a new map and the wind snatched the map from his grip. Skála did not want to fly on without the map so he made an unplanned landing in Smolensk military airport. Only on the ground, when he was hunting for the map, the mechanic found out that the airplane engine consumes significantly more oil than the airplane manufacturer reported and that the oil tanks were nearly empty. The amount of oil in the carter would last only for twenty more minutes and after that, the engine would have seized up. If they would not have landed in Smolensk, they would have been somewhere above deep Smolensk forests, two long hours from Moscow. Thanks to this happy coincidence, they filled up the oil from local resources and after obtaining a new map from Russian pilots, they continued to Moscow. When they landed in Moscow in the end, Taufer found out during the post-flight inspection that the cooler was broken and that it leaked in the air-tubes. It could be neither mended nor replaced by any other cooler offered by local Russian pilots. Therefore, they had to wait for eight days till a replacement cooler had been airfreighted from Czechoslovakia. They experienced a dramatic event during their flight to Omsk: they were flying over Ural and flew into a hailstorm. Moreover, they were in mortal danger also during their arrival to Chita. Both airmen forgot to regulate their watches and as they arrived to Chita, the time was only half past nine but of Prague time! In fact, they arrived to the final destination after the midnight, Lt., almost run out of petrol. Nobody expected them that late: the lights on the airport were turned off. The town was plunged into darkness as well. Blind landing in the dark in unknown terrain, without the engine, worked like a dream. They touched down despite knowing where exactly they were landing and only suspecting that they were neither above woods nor water. They hit a piece of flat packed road with deep ruts and they stopped after 50 meters as the road led to a hill. They had some hay on the airplane landing gear, which came from a haystack which they had run over in the dark. When they looked at the ground, they could see that one of the ruts went just between the small wheels of Š-16 landing gear, and the other was 0.5 m on a side. There is even a photo documenting their exceptional luck taken by order of the chief of the local airport, which was about 500 m from the place of the involuntary landing. The photo was then given as a present to the two airmen. In the following stage, they had to land before in the middle of their flight to Mukden because an anticipated storm. The landing was smooth but on the ground, the airplane was literally buried by the mass of several thousand (!) Chinamen who gathered around it in a few dozens of minutes from anywhere around. SC Skála was driven away by local police, arrested as a spy, and put in prison. Isolated Taufer then tried to drive back the crowds without much success. People tried to climb the airplane, hang on wings and tail, get in the cockpit, and they made holes into the machine to find out what was inside. Only the arrival of local police force and some foreigners from a nearby sanatorium were able to stop the crowd as they forced them out. They protected the damaged airplane until a local gentlewoman approached them and expressed her interest in the airplane! One of the policemen, ready to please her, took his sword and snip! snip! he made two long cuts in the canvas on the fuselage just behind the seats. This good lady then tore the canvas by her gentle littlehands and investigated the inside. At the end, Taufer counted almost one hundred ruptures all over the airplane and spent a day by mending, pasting the tape over the canvas and doping it by cellone. In the following stage, a broken cooler caused another emergency landing, this time in Tokyo. Just before the engine would have seized up, they managed to land on a 120-step-long field. This field was the only flat surface far and near as there were just rocks and sea everywhere around. The airplane was arrested by young rice plants which wrapped round the landing gear and worked as braking ropes on aircraft carriers. When the Š-16 stopped, the nose of the airplane was over a deep race filled with water, surrounding the little field. In the cooler, there was a gaping fissure over the total height. While pilot Skála negotiated with resignation with the railway station 18 kilometres away about disassembling the airplane and sending it back home, Taufer managed to repair the cooler temporarily and with the aid of the Korean people, they stamped down the little field to make a small airfield. Taufer even built a soil ski-jump ramp at the end of the field, just before the race filled with water, quite similar to what the British used for Harriers on aircraft carriers. Although the Š-16 needed about 300 m to take off, just half of the distance was available there. Nevertheless, Skála managed to take off with the completely unloaded Š-16 even from that kind of runway. While 16 local strongmen hold the airplane by wing leading edges, Skála started up the engine full open and at his sign, all men let the airplane go by lying to the ground. As the petrol in the airplane would last only for a direct flight to the closest airport, which was 70 km away, Taufer had to follow Skála on foot, carrying all the baggage, oil reservoir, spare tyres, and supplies, which they had to unload before taking off. Happily he did not have to carry anything himself as the locals took care of the transportation. Anyhow, the closest railway station was 18 km away, in hilly terrain. The whole flight was accompanied by accidents like that.

4 Though over the sea, it was just at a stone's throw from Korea to Japan. However, Czech airmen could not fly as far as Tokyo because a Japanese pilot made the land in Potez. It turned out that the Japanese had not considered themselves ready to welcome the airmen yet so they had to wait in Osaka till the preparations in Tokyo were finished. Our airmen became famous celebrities. Receptions went one after another and honours were superabundant. The first stop in Osaka suddenly took two days and there was no limit to Japanese helpfulness and mechanic Taufer remembered with amusement that, still in Korea, he was taken to a Japanese house and a cohort of beautiful Japanese women undressed him nude and blushing to the roots of his hair, they bathed him as a child. To his great surprise, the very Japanese mayor of Osaka congratulated him on his birthday on September 3! It was a complete mystery to him how they had found out that he had his birthday. SC Skála experienced similar care and honours. For example, both airmen were taken to the cinema the day they had landed in Osaka, and they were shown a 20-minute-long documentary about the arrival of the Š-16 and welcoming the Czech airmen in Osaka! It was no different in Tokyo. The Czech airmen were welcomed by all Japanese politicians as well as soldiers in turn, who were important at that time. For instance, they were accepted by admiral Togo, the Japanese legend and the first demigod after the Caesar, the legendary winner of the Battle of Tsushima at his own request! Among many honours and orders, both airmen were decorated by the most important order in the Empire of Japan The Order of the Rising Sun. Several anecdotes are connected to this decoration, the first one being typically Czech. According to Japanese ceremonial conventions, only a commissioned officer might have been decorated by this order. However, the mechanic Taufer was only a reserve non-commissioned officer of the Czechoslovakian army. The Japanese politely inquired whether the military attaché of the Czechoslovak Republic might make an exception and promote Taufer so that he might have got the order (the whole ceremony had already been prepared at that time!). Yet the responsible person answered a firm NO on the grounds that Taufer had not passed a school-leaving examination. As time went on, a solution was discovered. The Chinese attaché was ready to help and he promoted Taufer to the rank of commissioned officer at the spot and Taufer could have been decorated by the order! Neither the return flight was a walkaway, quite the opposite. In excited cheering and waving of dozens of thousands spectators, they departed from Tokyo airport in nice weather on September 12. Symbolically, they flew around the sacred place Mount Fuji and even flew over the vent of eruption. However, the weather did not remain mild and they had to land in Yokohama in the end. Neither the second attempt to depart from Japan was successful because a thunderstorm, rain, and clouds reaching sea-low forced them to land in Hiroshima. During their third attempt to fly from Hiroshima to Korea, they even fell into typhoon's clutches! Although they flew only on the edge of the typhoon, it took them five hours instead of two (as they had planned). Luckily, the airplane and airmen survived the flight but remembering the stunt flying, which they involuntarily went through during the whole flight in the height just about 50 m above the sea level, shivers went down their spines again. Taufer remembered that he even blew up a spare Š-16 bottom wheel tyre. Two torpedo-boat destroyers were on patrol on the flight path by order of the Japanese Navy Commander in Chief; however, in case of emergency water landing, they probably wouldn't have been of much help. Compared to the previous incidence, the following stage was rather smooth by the arrival to Chita on September 16. In this stage, they flew over an enormous taiga wildfire and they had to fly through thick clouds of smoke because it was not possible to take around or fly over. Again, the only aids were a compass, a watch, and flying experience of the pilot. Unfortunately, flying through the smoke slightly poisoned SC Skála and therefore he was violently sick from then on. Taufer sitting in the back in an open cabin probably enjoyed himself more but he remembered being very sick as well. Therefore, they spent the following day having rest in Chita. They left Chita on September 18 at 09:00 a.m. in nice weather and the flight went as expected. At 09:50 a.m., like a bolt out of the blue, they heard a deafening blow and saw long flames leap from the engine, again and again. The engine speed went down and down went the airplane as well. They were about 2,200 m high and about 100 km from Krasnoyarsk, not far from Kozulka station on the Trans-Siberian Railway. It was all forests except for a small triangular clearance under them. There was no time to be choosy so that the pilot made it straight to the clearance. Yet their luck finally ran out. On the one hand, the clearance was full of large tree stumps and beams which made it impossible to land safely, on the other hand, flying was not possible because of the broken engine. Therefore, emergency landing was their only option in order to save their lives (and Skála managed it perfectly). Skála managed to horse off the soaring Š-16 and brought it to the border of the clearance so that he was landing at slow speed which he further decreased by intentional chipping off the landing gear and lower wings by hitting the lying beams. Taufer had cut off the ignition earlier on. The airplane wings were severely damaged (the lower wings were de facto lost), and they lost also the landing gear and the propeller. The moving Š-16 wreckage slowly stopped at the far end of the clearance and both airmen got out of the airplane unharmed and without a scratch. Yet they were not terribly happy about saving only bare lives. Both Taufer and SC Skála even after years described the feeling as if someone dear would breathe their last. After that, SC Skála had to walk to the railway again this time to Achinsk station on the Trans-Siberian Railway. Taufer stayed in the clearance and had enough time to find out the cause of the accident. He discovered that only an inlet valve headset of the first cylinder on the left was torn off, which might have been repaired at the spot in two or three hours. Then, it would be possible to fly on normally... only if they had managed to land unharmed. Skála made agreements with local authorities, some help to Osoviachim works was promised, and then the wreckage was disassembled by the aid of local woodcutters and transported to the railway on an all-wood carriage constructed just for this purpose by the locals, using neither nails nor iron fitting. Then, the wreckage was entrained and all of them made for home, to Prague. This last anabasis took 14 days. The reception after their return was rather contradictory because they did not achieve the objective they set themselves, i.e. to return to Prague unharmed. In spite of all the obstructions and eventual setback, the achievement of both airmen and their airplane was a great sporting performance, bearing witness to strong determination and desire to succeed. The flight, which took place almost 90 years ago, is definitely worth remembering also because it was not the people but technology which failed during this demanding journey. For example, it can be reminded by a visit to the Kbely museum, where a very precious exhibit is on display: the Š-16 vertical rudder with names of cities delineating the particular stages of the flight from Prague to Tokyo. Ing. Ivo Pujman (shortened)

5 PLASTIC CONSTRUCTION KIT LETOV Š-16.1 PRAGUE-TOKYO-PRAGUE BRP RES1 VER.1 decal obtisk Letov Š-16, prototype, used by Lt.Col.Jaroslav Skála and mechanic Matej Taufer for Km long fligh from Prague to Tokyo and back. Year VER.2 decal obtisk Letov Š-16-1, first production plane, used for PR after flight. Rudder was original from Skála s plane. Jan Sobotka, Moravská 38, BRNO, CZECH REPUBLIC

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The Light. The Light. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) The Light Stručná anotace učební jednotky Žáci budou ve skupině sestavovat příběh z částí textu

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Niagarské vodopády

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Niagarské vodopády Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) dobře průměrně špatně

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) dobře průměrně špatně NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 9. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Republikové kolo Olympiády v anglickém jazyce

Republikové kolo Olympiády v anglickém jazyce Republikové kolo Olympiády v anglickém jazyce V pátek 18. května se do prostor British Council v Praze sjeli studenti snad ze všech koutů České republiky, aby se utkali ve finálním kole olympiády v anglickém

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více