HODNOCENÍ MORFOLOGICKÝCH PARAMETRŮ HORSKÝCH POPULACÍ SMRKU ZTEPILÉHO S RŮZNOU RŮSTOVOU STRATEGIÍ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ MORFOLOGICKÝCH PARAMETRŮ HORSKÝCH POPULACÍ SMRKU ZTEPILÉHO S RŮZNOU RŮSTOVOU STRATEGIÍ"

Transkript

1 HODNOCENÍ MORFOLOGICKÝCH PARAMETRŮ ZPRÁVY LESNICKÉHO HORSKÝCH VÝZKUMU, POPULACÍ 57, SMRKU 2012 (3): ZTEPILÉHO S RŮZNOU RŮSTOVOU STRATEGIÍ HODNOCENÍ MORFOLOGICKÝCH PARAMETRŮ HORSKÝCH POPULACÍ SMRKU ZTEPILÉHO S RŮZNOU RŮSTOVOU STRATEGIÍ ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF NORWAY SPRUCE MOUNTAIN POPULATIONS WITH DIFFERENT GROWTH STRATEGY JAN LEUGNER ANTONÍN JURÁSEK Výzkumný ústv lesního hospodářství myslivosti, v. v. i., VS Opočno ABSTRACT In the context of previous reserch, it ws found tht Norwy spruce trees with slower growth in juvenile stge (in nursery) show high dptility fter out-plnting to extreme mountin conditions. This prt of popultion my form stle skeleton of regenerted stnds with climx strtegy. Currently, there re some prolems relted to premture rejection of seedlings (ecuse of its smll size), when only trees with more intensive growth were used in forest restortion. Evlution of complex morphologicl prmeters should e used for the selection of the trees in young spruce stnds with preconditions for cretion of stle skeleton with high resistnce to extreme mountin conditions. The im of this pper is evlution of morphologicl prmeters in terms of the whole growth spectrum of spruce popultion. The evlution ws crried out considering dpttion to ecologicl conditions of mountin sites. Evlution of morphologicl prmeters cn e used in the selection of uspicious trees in thinning. Klíčová slov: Key words: smrk ztepilý, horské podmínky, třídění semenáčků, růstová strtegie Norwy spruce, mountin conditions, nursery sorting, growth strtegy ÚVOD Pro lesní ekosystémy v horských polohách n území České repuliky má nezstupitelnou roli smrk ztepilý (Pice ies (L.) Krst.). Pro vypěstování dosttečně stilních porostů s převhou této dřeviny je nutno dodržovt specifické přístupy, které pěstování horského smrku přináší. Populce smrku z 8. lesního vegetčního stupně (LVS) vykzují v prvních letech růstu (ve školce) větší výškovou vriilitu v porovnání s populcemi z nižších poloh. V rámci předchozího výzkumu jsme ověřili, že právě jedinci s pomlejším růstem v juvenilním stdiu vykzují po výsdě n extrémní horská stnoviště výornou dptilitu zřejmě udou tvořit klimxovou část onovovných porostů. Prolémem je skutečnost, že po řdu let yli právě tito jedinci ve školkách vyřzováni (vzhledem k svému mlému vzrůstu) do výmětu v onově les yli upltňováni pouze jedinci s intenzivnějším růstem. Vyvstává tedy závžná otázk, zdli rozsáhlé plochy v horských imisních olstech, onovovné v letech minulého století, udou schopné odolávt extrémním horským podmínkám. N výzkumné ploše zložené před 16 lety specificky tříděným sdením mteriálem se zvláštním zřetelem n pomlu rostoucí jedince yly sledovány mimo jiné tké morfologické chrkteristiky jedinců s různou intenzitou růstu ve školce. Vyhodnocení komplexu morfologických prmetrů ude sloužit k vytipování jedinců v mldých porostech smrku ztepilého mjících předpokldy pro vytvoření stilní kostry se zvýšenou odolností k extrémním horským podmínkám. Populce smrku z vyšších poloh (v podmínkách České repuliky 8. LVS) se vyznčují větší vriilitou velikosti osiv i semenáčků (Kotrl 1998) nvíc odlišnou intenzitou dynmikou růstu (Holzer et l. 1987; Lng 1989), zejmén v juvenilním stdiu růstu. Tto růstová dynmik je geneticky fixovná yl pozorován npříkld i při pěstování semenáčků v řízeném prostředí skleníku neo růstové komory (Holzer 1985; Qmruddin et l. 1995), proto je tké ěžná při pěstování v ovyklých podmínkách lesních školek. Uvedené rozdíly jsou z větší části přisuzovány vysoké genetické vriilitě osiv. Hlvní příčinou je skutečnost, že smrk v různých ndmořských výškách kvete přiližně ve stejné doě pyl je unášen v širokém rozmezí ndmořských výšek. Následkem toho mohou ýt horské populce smrku opyleny populcemi ze středních ndmořských výšek nopk (Holzer 1985). Při pěstování sdeního mteriálu pro vyšší horské polohy je tedy nutné používt odlišná kritéri pro třídění semenáčků szenic, protože vyřzování menších, pomlu rostoucích jedinců může ýt příčinou zúžení genetického spektr odstrnění právě těch rostlin, které jsou nejlépe přizpůsoeny růstu v extrémních horských podmínkách. Jedná se prvděpodoně o jedince, jež jsou schopni přežít extrémní klimtické výkyvy, ke kterým může docházet i jednou z několik desítek let (Lng 1989). ZLV, 57, 2012 (3):

2 LEUGNER J. JURÁSEK A. Tento názor podporují i údje některých utorů o tom, že výšk ndzemních částí smrkových semenáčků klesá se stoupjící ndmořskou výškou původu (Modrzyński 1995; Kotrl 1998). Předpokládá se přitom, že v procesu dptce n nepříznivé podmínky horského prostředí získávjí populce smrku vyšší odolnost n úkor intenzity růstu. Nižší intenzitu růstu horských populcí smrku v souvislosti s jejich zvýšenou dptcí n nepříznivé horské podmínky popisují tké Oleksyn et l. (1998). K uvedené hypotéze přispívjí i údje o tom, že populce smrku pocházející z vyšších ndmořských výšek neo ze severnějších olstí vykzují vyšší odolnost k mrzu (Simpson 1994; Hwkins, Shewn 2000; Westin et l. 2000) k suchu (Modrzyński, Eriksson 2002) než semenáčky z nižších poloh neo jižnějšího původu. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnocení morfologických prmetrů celého spektr jedinců smrku ztepilého s různou intenzitou juvenilního růstu. Vyhodnocení proěhlo ve vzě n dptci k ekologickým podmínkám horských loklit. METODIKA V modelové olsti Krkonoš yly vyznčeny dílčí výzkumné plochy n stávjící výzkumné ploše Pláň. Jedná se o 15letou smrkovou mlzinu rostoucí n původně rozsáhlé extrémní horské holině (2 h) n severním svhu Stohu v ndmořské výšce ž m (HS 73, SLT 8K). Výzkumná ploch yl zložen v roce 1994 specificky tříděným sdením mteriálem pocházejícím z 8. LVS (B/SM/0001/22/8/TU). Třídění ylo provedeno v roce 1992 před školkováním, kdy yly dvouleté semenáčky rozděleny do 3 velikostních ktegorií: menší než 8 cm ( mlé, které ývjí ovykle vyřzovány do výmětu m ), 8 ž 15 cm ( střední s ) 15 ž 22 cm ( velké v ). Po dopěstování ve školce yly szenice (2+2) vyszeny n klmitní holinu. Komplexní hodnocení morfologických prmetrů ylo provedeno 16 let po výsdě. Mldý smrkový porost se nchází ve fázi postupně se zpojující mlziny. Pro toto hodnocení yly vyrány znky, pomocí kterých ude možno vylišit jednotlivé části populce horského smrku. Všechny hodnocené prmetry jsou uvedeny v t. 1. T. 1. Hodnocené morfologické prmetry smrku n výzkumné ploše Pláň Morphologicl prmeters for ssessment of spruces on the reserch plot Pláň Hodnocené prmetry/prmeters Oznčení/Sign Výčetní průměr 12 let po výsdě/dbh 12 yers fter outplnting D Celková výšk 12 let po výsdě/height 12 yers fter outplnting CV 06 Celková výšk 16 let po výsdě/height 16 yers fter outplnting CV 10 Výškový přírůst v roce 2008/Height increment in 2008 P 08 Výškový přírůst v roce 2009/Height increment in 2009 P 09 Výškový přírůst v roce 2010/Height increment in 2010 P 10 Výčetní průměr 15 let po výsdě/dbh 15 yers fter outplnting D Poškození kmene/dmge of stem Poškození větví/dmge of shoots Typ větvení/type of shoots Počet ročníku jehlic/numer of needle ge clsses Kolikátý přeslen od vrcholu svírá s kmenem úhel 90 /Order numer of whorl with right ngle with stem Kolikátý přeslen od vrcholu svírá s kmenem tupý úhel/order numer of whorl with otuse ngle with stem Poloměr koruny/crown rdius Posk. kmen Posk. vetve Typ vetveni Roc. jehlic Uhel preslen Uhel preslen2 Del. vetev T. 2. Chrkteristik tvru koruny (štíhlostní koeficient koruny) Chrcteristics of the crown shpe (slender rtio of crown) Chrkteristik tvru koruny/ Chrcteristics of the crown shpe Štíhlé koruny/ Nrrow crowns Přechodové typy korun/ Trnsitionl type of crown Popis/ Description Poměr šířky koruny/výšky stromu/ Crown redth/tree height rtio V celé délce koruny štíhlé 1 0,3 0,4 1 Stromy s postupně se rozšiřující korunou, neo stromy s širší korunou i v horní polovině stromové výšky 2 Index 0,4 0,5 2 Široké koruny/wide crowns Stromy s velmi širokou korunou 3 0,5 + 3 Cptions: 1 In the whole length of the nrrow crown; 2 Trees with grdully expnding crown, or trees with roder crown in the upper hlf of the tree height; 3 Trees with very wide crown 196 ZLV, 57, 2012 (3):

3 HODNOCENÍ MORFOLOGICKÝCH PARAMETRŮ HORSKÝCH POPULACÍ SMRKU ZTEPILÉHO S RŮZNOU RŮSTOVOU STRATEGIÍ První skupinou jsou znky popisující růst stromu (celková výšk, výškový přírůst v posledních třech letech, tloušťk kmene v d 1,3, mximální délk větve). Druhou skupinou jsou znky chrkterizující zdrvotní stv jednotlivých stromů (olistění, stupeň poškození větví, stupeň poškození kmene, počet ročníků jehlic). Třetí skupinou znků jsou popisné znky, které slouží k identifikování jedinců horských populcí (tvr koruny, typ větvení přeslen, ve kterém svírjí větve s kmenem tupý úhel). Jednotlivé stupně poškození typ koruny jsou vyjdřovány indexy (t. 2, 3). Typ větvení je rozdělen do tří zkldních typů hřeenitý typ (h), svzčitý (s) deskovitý (d). Při vyhodnocení yl nejdříve proveden vícerozměrná nlýz metodou hlvních komponent, kterou jsme použili pro hodnocení jednotlivých znků tké pro klsifikci jednotlivých vrint n výzkumné ploše. Ve druhé části yly některé znky hodnoceny detilněji yly hledány rozdíly mezi jednotlivými vrintmi, které chrkterizují různé části horské populce horského smrku. Pro sttistické vyhodnocení rozdílu mezi vrintmi yl využit jednofktorová ANOVA s následným párovým porovnáváním Sheffeho metodou. Pro výpočty yly využity sttistické progrmy STATISTICA QC EXPERT. VÝSLEDKY V první části yl proveden vícefktorová nlýz metodou hlvních komponent. Tto metod slouží k vyhodnocení význmnosti jednotlivých znků. N or. 1 je znázorněn projekce proměnných do fktorové roviny prvních dvou fktorů, které dohromdy vysvětlují 57 % vriility. Z grfu lze identifikovt fktor jedn, který je možno chrkterizovt jko fktor růstu, protože jednotlivé průvodiče růstových znků jsou nhloučeny ve směru fktoru 1. Stejným způsoem lze chrkterizovt fktor 2 jko fktor zdrvotního stvu (znky olistění, poškození kmene větví). Ve druhé části yl proveden projekce přípdů (jednotlivých stromů) do fktorové roviny (or. 2). N zákldě této projekce lze vylišit dv rozdílné shluky přípdů (stromů), které mjí dle nlýzy rozdílné vlstnosti. Tyto skupiny (shluky) jsou v grfu vyznčeny červenými elipsmi, první skupin zhrnuje jedince, kteří v juvenilní fázi rostli pomlu (oznčeny m ) druhá je nopk tvořen jedinci s rychlým růstem v prvních letech po výsevu (oznčeny v ). Toto rozdělení potvrzuje hypotézu, že jedinci s různou intenzitou růstu při pěstování ve školce T. 3. Indexy poškození kmene větví Index of dmge of stem nd shoots Druh poškození/type of dmge Rozsh poškození/description of dmge Poškození kmene/stem dmge Poškození větví/brnch dmge ez poškození/no dmge 0 náhrdní výhony/sustitute shoots 1 zlomy kmene/stem rekges 2 ez poškození/no dmge 0 mírné poškození/moderte dmge (smll injuries, rekges of wek rnches) 1 střední poškození/medium dmge (lrger injuries, dmge to thicker rnches) 2 poškození nrušující stilitu stromu/gret dmge (tree stility is distured, deep injuries of stem) totální devstce koruny/totl crown devsttion 4 Index 3 Or. 1. Projekce proměnných do fktorové roviny v nlýze hlvních komponent Fig. 1. Projection of vrile to fctor lyer in principl component nlysis (PCA) Or. 2. Projekce přípdů (jednotlivých stromů) do fktorové roviny v nlýze hlvních komponent Fig. 2. Projection of cses (trees) to fctor lyer in principl component nlysis (PCA) ZLV, 57, 2012 (3):

4 LEUGNER J. JURÁSEK A. tvoří odlišné části populce s různou růstovou strtegií. Stromy s pomlým růstem ve školce prvděpodoně tvoři část populce, kterou lze chrkterizovt jko dílčí populci s klimxovou strtegií růstu. Vyhodnocení morfologických prmetrů Výsledky zákldních morfologických prmetrů (výšk, výčetní tloušťk) ukzují velmi dorý růst jedinců vypěstovných z pomlu rostoucích semenáčků (vrint mlé ), rozdíly mezi jednotlivými vrintmi jsou vysoce průkzně signifikntní (or. 3, 4). Z dlších morfologických prmetrů je s přihlédnutím k odolnosti vůči nepříznivým klimtickým vlivům v horských polohách nejdůležitější, zároveň v lesních porostech doře rozpozntelný, prmetr štíhlosti koruny. Pro hodnocení yl tento prmetr vypočten jko poměr průměru koruny k celkové výšce stromu. Výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny n or. 5. Výsledky ukzují sttisticky význmné rozdíly mezi jednotlivými vrintmi experimentu. Hodnoty zjištěné v provozních výsdách (oznčené control A B) jsou srovntelné s vrintou velké tyto vrinty se vyznčují nejširšími korunmi. Or. 3. Výšk jednotlivých vrint 16 let po výsdě n VP Pláň (Vysvětlivky: ílý odélník znázorňuje intervl spolehlivosti mediánu, zelený odélník 25% 75% kvntil, černé proužky jsou vnitřní hrdy dt, červený od může předstvovt odlehlou hodnotu ) Fig. 3. Height of vrious tretments of spruce 16 yers fter out-plnting on the reserch plot Pláň (Cptions: white rectngle represents the confidence intervl for medin, green rectngle is 25% 75% quntile, the lck stripes re non-outlier rnge, the red point my represent outlier ) Or. 4. Výčetní tloušťk jednotlivých vrint 16 let po výsdě n TVP Pláň (Vysvětlivky: ílý odélník znázorňuje intervl spolehlivosti mediánu, zelený odélník 25% 75% kvntil, černé proužky jsou vnitřní hrdy dt, červený od může předstvovt odlehlou hodnotu ) Fig. 4. Dimeter rest height (DBH) of vrious tretments of spruce 16 yers fter out-plnting on the reserch plot Pláň (Cptions: white rectngle represents the confidence intervl for medin, green rectngle is 25% 75% quntile, the lck stripes re nonoutlier rnge, the red point my represent outlier ) 198 ZLV, 57, 2012 (3):

5 HODNOCENÍ MORFOLOGICKÝCH PARAMETRŮ HORSKÝCH POPULACÍ SMRKU ZTEPILÉHO S RŮZNOU RŮSTOVOU STRATEGIÍ 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 M S V K K Or. 5. Hodnoty štíhlostního koeficientu koruny (poměr průměru koruny k výšce stromu) u jednotlivých vrint n VP Pláň (odlišná písmen ukzují rozdíly signifikntní n 5% hldině význmnosti Fig. 5. Slenderness rtio of crown (crown redth/tree height) of vrious tretments of spruce on the reserch plot Pláň 16 yers fter out-plnting (different letters men significnce on 5% level) M S V K K Or. 6. Hodnoty štíhlostního koeficientu u jednotlivých vrint n VP Pláň (odlišná písmen ukzují rozdíly signifikntní n 5% hldině význmnosti Fig. 6. Slenderness rtio of vrious tretments of spruce on the reserch plot Pláň 16 yers fter out-plnting (different letters men significnce on 5% level) Důležitým prmetrem pro sttickou stilitu stromu je štíhlostní koeficient (poměr výšky stromu k výčetní tloušťce). Tké u tohoto prmetru lze konsttovt, že nejlepších hodnot doshují jedinci z pomlu rostoucích semenáčku (or. 6). Tyto stromy si i přes intenzivní výškový přírůst udržují doporučené hodnoty štíhlostního koeficientu. V této fázi růstu již dochází k zpojování mlziny, proto ude pro udržení tohoto prmetru nutno v nejližší doě zhájit první výchovné záshy. DISKUSE A ZÁVĚR Z výsledků vícefktorové nlýzy vyplývá, že jedinci vypěstovní ze semenáčků s různou intenzitou růstu ve školce tvoří prvděpodoně různá genetická spektr horské populce smrku ztepilého. Tyto výsledky lze částečně potvrdit tké pozntky z genetických nlýz, které udou pulikovány v smosttném příspěvku (Ivnek et l. 2012). Výsledky hodnocení morfologických znků potvrzují dřívější práce, které hodnotily růst jednotlivých částí růstového spektr horských populcí smrku (Jurásek et l. 2009). Z hodnocení růstových prmetrů je ptrná výorná dynmik růstu stromů pocházejících ze semenáčků s pomlým růstem ve školce ( mlé ). I poškození klimtickými vlivy ylo u těchto stromů nižší oproti stromům pocházejících z rychleji rostoucích semenáčků. Tyto výsledky tk potvrzují pozntky pulikovné více utory, jež zmiňují vyšší odolnost jedinců s pomlejším růstem v podmínkách extrémních horských loklit (Lng 1989; Oleksyn et l. 1998; Simpson 1994; Hwkins, Shewn 2000; Westin et l. 2000; Modrzyński, Eriksson 2002). Z hodnocení štíhlosti koruny vyplývá, že nejužších korun ve vzthu k celkové výšce doshují stromy z vrinty mlé, nopk nejširší koruny yly zznmenány ve vrintách velké kontrol, které reprezentují část populce ZLV, 57, 2012 (3):

6 LEUGNER J. JURÁSEK A. z intenzivně rostoucích semenáčků. Tyto prmetry velmi doře korespondují s výsledky poškození kmene větví, jež yly stnoveny při hodnocení zdrvotního stvu (Jurásek et l. 2011), kde ylo zjištěno nejvýrznější poškození u vrinty velké tké v provozních výsdách ( kontrol ). Rychlý růst větší velikost szenic se může jevit jko výhod z hledisk vyšší konkurenceschopnosti zvýšení krátkodoých šncí n ujmutí. Znmená všk snížené investice do orny, nižší hustotu dřev mechnickou pevnost, zvýšený hydrulický odpor, stejně jko prolémy s regulcí růstu v odoí stresu, což všechno dohromdy může vést ke snížení životnosti (Bigler, Velen 2009). Z pozntků o růstu horských populcí smrku ztepilého je zřejmé, že růstová dynmik části populce se zvýšenou odolností vůči stresovým fktorům se výrzněji projevuje už v druhém desetiletí po výsdě n extrémní horská stnoviště. Pro dlouhodoé vyhodnocení ude účelné potřené všechny experimentální výsdy horského smrku sledovt v delších čsových řdách po výsdě, y mohl ýt ndprůměrná vitlit, růstová dynmik odolnost ke stresovým fktorům jednoznčně prokázán. Poděkování: Příspěvek yl zprcován v rámci projektu NAZV QH LITERATURA Bigler C., Velen T. T Incresed erly growth rtes decrese longevities of conifers in sulpine forests. Oikos, 118: Hwkins C. D. B., Shewn K. B Frost hrdiness, height, nd dormncy of 15 short-dy, nursery-treted interior spruce seed lots. Cndin Journl of Forest Reserch, 30: Holzer K Die Bedeutung der Genetik für den Hochlgenwldu. In: Turner H., Trnquillini W. (eds.): Estlishment nd tending of sulpine forest. Reserch nd mngement. Proceedings of the 3rd interntionl workshop, IUFRO Project Group PI.07-00, Ecology of Sulpine Zones, Septemer 3-5, 1984, Riederlp, Switzerlnd. Birmensdorf, Swiss Federl Institute of Forestry Reserch: Holzer K., Schultze U., Peliknos V., Můller F Stnd und Prolemtik der Fichten - Stecklingsvermehrung. Österreichische Forstzeitung, 98 (5): Ivnek O., Leugner J., Jurásek A Vliv specifického třídění semenáčků smrku n růst genetickou diverzitu výsde v extrémních horských podmínkách. Zprávy lesnického výzkumu, 57: Jurásek A., Leugner J., Mrtincová J Effect of initil height of seedlings on the growth of plnting mteril of Norwy spruce (Pice ies [L.] Krst.) in mountin conditions. Journl of Forest Science, 55: Jurásek A., Leugner J., Mrtincová J Evlution of physiologicl nd helth stte of Norwy spruce plnts with different growth rte t juvenile stge fter outplnting t mountin loctions. Journl of Forest Science, 57: Kotrl P Uchování reprodukce genofondu původních populcí smrku 8. lesního vegetčního stupně v Hruém Jeseníku Králickém Sněžníku. Disertční práce. Brno, MZLU: 139 s. Lng H.-P Risks rising from the reduction of the genetic vriility of some Alpine Norwy spruce provennces y size grding. Forestry Supplement, 62: Modrzyński J Altitudinl dpttion of Norwy spruce (Pice ies (L.) Krst.) progenies indictes smll role of introduced popultions in the Krkonosze mountins. Silve Genetic, 44: Modrzyński J., Eriksson G Response of Pice ies popultions from elevtionl trnsects in the Polish Sudety nd Crpthin mountins to simulted drought stress. Forest Ecology nd Mngement, 165: Oleksyn J., Modrzynski J., Tjoelker M. G., Zytkowik R., Reich P. B., Krolewski P Growth physiology of Pice ies popultions from elevtionl trnsects: common grden evidence for ltitudinl ecotypes nd cold dpttion. Functionl Ecology, 12: Qmruddin M., Ekerg I., Dormling I., Norell L., Clphm D., Erikson G Erly effects of long nights on udset, ud dormncy nd scisic cid content in two popultions of Pice ies. Forest Genetics, 2: Simpson D. G Sesonl nd geogrphic origin effects on cold hrdiness of white spruce uds, folige, nd stems. Cndin Journl of Forest Reserch, 24: Westin J., Sunld L.G., Strnd M., Hällgren J. E Phenotypic differences etween nturl nd selected popultions of Pice ies. I. Frost hrdiness. Scndinvin Journl of Forest Reserch, 15: ZLV, 57, 2012 (3):

7 HODNOCENÍ MORFOLOGICKÝCH PARAMETRŮ HORSKÝCH POPULACÍ SMRKU ZTEPILÉHO S RŮZNOU RŮSTOVOU STRATEGIÍ ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF NORWAY SPRUCE MOUNTAIN POPULATIONS WITH DIFFERENT GROWTH STRATEGY SUMMARY Norwy spruce (Pice ies (L.) Krst.) hs sic function in the forest ecosystems of mountin loclities in the territory of the Czech Repulic. It is necessry to dopt specific pproches of cultivtion of mountin spruce popultions in order to produce sufficiently stle forest stnds. Mountin spruce popultions show greter height vriility compred with popultions from lower loclities in the erly yers of growth (in nursery). In the context of previous reserch it ws found tht Norwy spruce trees with slower growth in juvenile stge (in nursery) show high dptility fter out-plnting to extreme mountin conditions. This prt of the popultion my form the stle skeleton of regenerted stnds with climx strtegy. Currently, there re some prolems relted to premture rejection of seedlings (ecuse of its smll size), when only trees with more intensive growth were used in forest restortion. Evlution of complex morphologicl prmeters should e used for selection of trees in the young spruce stnds tht hve preconditions for the cretion of stle skeleton with high resistnce to extreme mountin conditions. Evlution of morphologicl prmeters cn e used in the selection of uspicious trees in thinning. The im of the pper is ssessment of morphologicl prmeters of the whole growth spectrum of spruce popultion. Evlution ws crried out considering dpttion to ecologicl conditions of mountin sites. Reserch re ws founded in 1994 y specificlly sorted plnting stock of spruce originting from mountin popultion. Sorting ws crried out in 1992 efore trnsplnting, when the two-yer old seedlings were divided into three size ctegories: less thn 8 cm ( smll, which re usully rejected, m ), 8 to 15 cm ( medium s ) nd 15 to 22 cm ( lrge v ). Trnsplnts (2 + 2) were out-plnted on the reserch plot (disster cler cut re). On the sis projection of the cses (trees) in PCA there cn e demonstrted two different clusters of trees (Fig. 2) with different properties ccording to the nlysis. Two red ellipses re mrked in the grph; the first of them includes the individuls who grew slowly in the juvenile phse (mrked with m ) nd the second, on the contrry, stnds for individuls with rpid growth in the first yers fter sowing (mrked v ). This distriution confirms the hypothesis tht spruces with different intensity of growth during cultivtion in nursery constitute different prt of the popultion with vrious growth strtegies. Trees with slow growth in nursery my consist of prt of the popultion which cn e chrcterized s trees with climx growth strtegy. The evlution of growth prmeters shows the excellent growth dynmics of trees originting from seedlings with slow growth in nursery ( smll ), lso dmge done y climte effects on these trees is lower compred to the trees originting from the fster-growing seedlings (Fig. 3, 4). The evlution of slender rtio of crown shows tht the nrrowest crowns elongs to the trees of vrint smll (the nrrow crown is chrcteristic for spruce from mountin popultions) nd, on the contrry, the widest crown hve een recorded in the lrge nd control vrints which represent prt of the popultion of intensively growing seedlings. These prmeters correspond very well with the results of helth sttus evlution (Jurásek et l. 2011), where the most dmged stems nd rnches were found in the vrints lrge s well s in common plnttions ( control ). Recenzováno ADRESA AUTORA/CORRESPONDING AUTHOR: Ing. Jn Leugner, Ph.D., Výzkumný ústv lesního hospodářství myslivosti, v. v. i., VS Opočno N Olivě 550, Opočno, Česká repulik tel.: ; e-mil: ZLV, 57, 2012 (3):

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY Leugner, Jurásek, Mrtincová: Porovnání růstu mtečných stromů horských populcí smrku ztepilého (Pice ies (L) KARST) jejich vegettivních potomstev vyszených v různých podmínkách POROVNÁNÍ RŮSTU MATEČNÝCH

Více

Péče o vnitrodruhovou diversitu na příkladu smrku v horských polohách. Antonín Jurásek, VS VÚLHM Opočno

Péče o vnitrodruhovou diversitu na příkladu smrku v horských polohách. Antonín Jurásek, VS VÚLHM Opočno Péče o vnitrodruhovou diversitu na příkladu smrku v horských polohách Antonín Jurásek, VS VÚLHM Opočno 30.3.2016 Cíl Cílem je zjistit potenciální problémy a na základě dostupných poznatků výzkumu, stanovit

Více

GROWTH VARIABILITY ASSESSMENT IN CLONE MIXTURES OF NORWAY SPRUCE (PICEA ABIES (L.) KARST.) IN MOUNTAIN CONDITIONS

GROWTH VARIABILITY ASSESSMENT IN CLONE MIXTURES OF NORWAY SPRUCE (PICEA ABIES (L.) KARST.) IN MOUNTAIN CONDITIONS Leugner, Jurásek, Mrtincová: Hodnocení vriility r stu sm sí klon smrku ztepilého (Pice ies (L.) KARST.) v horských podmínkách HODNOCENÍ VARIABILITY R STU SM SÍ KLON SMRKU ZTEPILÉHO (PICEA ABIES (L.) KARST.)

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách Leugner, Jan; Jurásek, Antonín 2013 Dostupný z

Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách Leugner, Jan; Jurásek, Antonín 2013 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 05.01.2017 Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách Leugner, Jan; Jurásek, Antonín

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

SPECIFIKA PĚSTOVÁNÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU SMRKU PRO HORSKÉ OBLASTI

SPECIFIKA PĚSTOVÁNÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU SMRKU PRO HORSKÉ OBLASTI SPECIFIKA PĚSTOVÁNÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU SMRKU PRO HORSKÉ OBLASTI Antonín J U R Á S E K Jarmila MARTINCOVÁ Jan LEUGNER Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp I: Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách v roce Hlvní řešitel:

Více

ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN

ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN ZPRÁVY LESNICKÉHO KUPKA VÝZKUMU, I. et l. 60, 2015 (1): 24-28 ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN ALGAE-BASED MATERIALS EFFECT ON MORTALITY AND INITIAL GROWTH PLANTATIONS

Více

Aktuální poznatky výzkumu v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Antonín Jurásek

Aktuální poznatky výzkumu v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Antonín Jurásek Aktuální poznatky výzkumu v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin Antonín Jurásek Specifika pěstování sadebního smrku ztepilého (Picea( abies (L.) Karst.) pro vyšší horské polohy Z řady

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN V. Válek, M. Mechl SOUHRN Cysty ledvin ptří mezi jedny z nejčstějších nálezů při ultrzvukovém vyšetření (USG) či vyšetření ledvin řich výpočetní tomogrfií

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2015. Vojtěška [Lucerne] Medicago L.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2015. Vojtěška [Lucerne] Medicago L. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2015 Vojtěšk [Lucerne] Medicgo L. 1. polní pozorování výnos ING. PAVEL KRAUS, PH.D. ING.

Více

REAKCE RŮZNÝCH TYPŮ ODRŮD ŘEPKY NA TERMÍN SETÍ A ZMĚNU HUSTOTY ROSTLIN V POROSTU

REAKCE RŮZNÝCH TYPŮ ODRŮD ŘEPKY NA TERMÍN SETÍ A ZMĚNU HUSTOTY ROSTLIN V POROSTU REAKCE RŮZNÝCH TYPŮ ODRŮD ŘEPKY NA TERMÍN SETÍ A ZMĚNU HUSTOTY ROSTLIN V POROSTU Frnciszek WIELEBSKI IHAR Poznň, Polsko Response of different types of winter oilseed rpe vrieties to sowing dte nd to vrious

Více

Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh. lesnický průvodce. doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh. lesnický průvodce. doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh lesnický průvodce doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Ing. Jan Leugner, Ph.D. RNDr. Jarmila Martincová Certifikovaná metodika 3/2011 Pěstební

Více

Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 12 v gradientu hory Plechý

Více

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I. Soubor map: Mapa struktury porostu na TVP 1 v oblasti Modravy v Národním

Více

Leugner J. et al.: The influence of ecological conditions sites to growth and health condition...

Leugner J. et al.: The influence of ecological conditions sites to growth and health condition... THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL CONDITIONS SITES TO GROWTH AND HEALTH CONDITION SPECIFIC PREPARING PLANTING STOCK OF MOUNTAIN SPRUCE VLIV EKOLOGICKÝCH PODMÍNEK STANOVIŠTĚ NA RŮST A ZDRAVOTNÍ STAV SPECIFICKY

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

VLIV SIMULOVANÉHO POZDNÍHO MRAZU A NÁSLEDNÝCH SVĚTELNÝCH PODMÍNEK NA FLUORESCENCI CHLOROFYLU A VITALITU RAŠÍCÍCH SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO

VLIV SIMULOVANÉHO POZDNÍHO MRAZU A NÁSLEDNÝCH SVĚTELNÝCH PODMÍNEK NA FLUORESCENCI CHLOROFYLU A VITALITU RAŠÍCÍCH SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO ZPRÁVY LESNICKÉHO ŠPULÁK O. VÝZKUMU, MARTINCOVÁ 6, 6 J. (2): -7 EFFECT OF SIMULATED LATE FROST AND SUBSEQUENT LIGHT CONDITIONS ON CHLOROPHYLL FLUORESCENCE AND VITALITY OF SPROUTING NORWAY SPRUCE SEEDLINGS

Více

HODNOCENÍ RŮSTU A ZDRAVOTNÍHO STAVU VYBRANÝCH KLONOVÝCH SMĚSÍ

HODNOCENÍ RŮSTU A ZDRAVOTNÍHO STAVU VYBRANÝCH KLONOVÝCH SMĚSÍ HODNOCENÍ RŮSTU A ZDRAVOTNÍHO STAVU VYBRANÝCH KLONOVÝCH SMĚSÍ SMRKU ZTEPILÉHO (PICEA ABIES (L.) KARST.) V KLONOVÝCH VÝSADBÁCH 2. GENERACE V POROVNÁNÍ S BĚŽNÝM SADEBNÍM MATERIÁLEM THE ASSESSMENT OF GROWTH

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Smrkobukové výzkumné plochy Nad Benzinou 1 a 2 po 25 letech

Smrkobukové výzkumné plochy Nad Benzinou 1 a 2 po 25 letech ŠPULÁK O., JURÁSEK A. & VACEK S. 2007: Smrkobukové výzkumné plochy Nad Benzinou 1 a 2 po 25 letech. Opera Corcontica, 44: 471 476. Smrkobukové výzkumné plochy Nad Benzinou 1 a 2 po 25 letech Beech with

Více

Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny?

Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny? Můžeme umělé stojté vody povžovt z vhodný náhrdní biotop pro vodní rostliny? Kteřin Bubíková, Richrd Hrivnák Úvod Mlé vodní plochy (ponds) předstvují cenný biotop pro vodní mkrofyty; čsto doshují vyšší

Více

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty OBHAJOBA DISETAČNÍ PÁCE Větvené mzcí systémy jejich proudové poměry triologicko-hydrulické spekty PhD student: Ing. Antonín Dvořák Školitel: Doc. NDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ústv konstruování VUT- BNO

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE 2/2007

LESNICKÝ PRŮVODCE 2/2007 LESNICKÝ PRŮVODCE 2/2007 Specifika pěstování a využití materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) pro horské oblasti (L.) KARST. Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Ing. Jan Leugner RNDr. Jarmila Martincová

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Představení a náplň předmětu Harmonogram předmětu Ukončení předmětu zápočtem Studijní literatura Představení a náplň

Více

Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Semestrální práce:

Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Semestrální práce: UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce: METODY S LATENTNÍMI PROMĚNNÝMI A KLASIFIKAČNÍ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Zkoušky povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu při frézování ocelí

Zkoušky povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu při frézování ocelí Zkoušky povlků řezných nástrojů ze slinutého kridu při frézování ocelí Ing. Pvel Zemn Ph.D. 1), Ing. Ondřej Zindulk 2) 1) VCSVTT, ČVUT v Prze, Horská 3, 12800 Prh 2, tel: 605205923, p.zemn@rcmt.cvut.cz

Více

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 7 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 7 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ Petr Ššek, Pvel Schmidt, Jiří Mnn S 7 Výzkumný ústv pro hnědé uhlí.s., Budovtelů 2830, Most,ssek@vuhu.cz DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ Abstrkt Cílem dlouhodobého monitoringu stvebně

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Vikev setá [Common vetch]

Vikev setá [Common vetch] ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2017 Vikev setá [Common vetch] Vici stiv L. sortiment odrůd v řízení o registrci registrovných

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová VLIV VYSYCHÁNÍ BĚHEM MANIPULACE NA RŮST SAZENIC SMRKU ZTEPILÉHO A JEDLE BĚLOKORÉ. Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová Abstrakt Pro upřesnění vlivu vysychání během manipulace na fyziologický

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

Influence of admixed tree species on growth, structure and stability of Scots pine stands on anthropogenic soils of the Sokolov region

Influence of admixed tree species on growth, structure and stability of Scots pine stands on anthropogenic soils of the Sokolov region Lesn. Cs. For. J. 61 (2015) 44 51 Pôvodná prác Originl pper http://www.nlcsk.sk/fj/ Porovnání vlivu příměsi n růstové veličiny, strukturu stilitu porostu orovice lesní (Pinus sylvestris L.) n ntropogenních

Více

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V.

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko Autoři: S. Vacek, Z. Vacek, D. Bulušek, V. Štícha Mapa struktury porostu na TVP 1 v NPR Velká Pleš v CHKO Křivoklátsko

Více

Nárovcová J.: Vývoj tvarových deformací nadzemní části sadebního materiálu buku lesního BUKU LESNÍHO SYLVATICA PLANTING STOCK ABSTRAKT

Nárovcová J.: Vývoj tvarových deformací nadzemní části sadebního materiálu buku lesního BUKU LESNÍHO SYLVATICA PLANTING STOCK ABSTRAKT VÝVOJ TVAROVÝCH DEFORMACÍ NADZEMNÍ ČÁSTI SADEBNÍHO MATERIÁLU BUKU LESNÍHO FORM DEFORMATION DEVELOPMENT OF ABOVEGROUND PARTS OF FAGUS SYLVATICA PLANTING STOCK JARMILA NÁROVCOVÁ ABSTRAKT Příspěvek porovnává

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

Pružnost a plasticita II

Pružnost a plasticita II Pružnost plsticit II. ročník klářského studi doc. In. Mrtin Krejs, Ph.D. Ktedr stvení mechnik Řešení nosných stěn pomocí Airho funkce npětí inverzní metod Stěnová rovnice ΔΔ(, ) Stěnová rovnice, nzývná

Více

NALEZENÍ A OVĚŘENÍ PROVOZNĚ VYUŽITELNÉ

NALEZENÍ A OVĚŘENÍ PROVOZNĚ VYUŽITELNÉ Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý ZK U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt NALEZENÍ A OVĚŘENÍ PROVOZNĚ VYUŽITELNÉ METODY PRO HODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO FYZIOLOGICKÉHO STAVU SADEBNÍHO

Více

RŮST SADEBNÍHO MATERIÁLU SMRKU A BUKU Z INTENZIVNÍCH ŠKOLKAŘSKÝCH TECHNOLOGII PO VÝSADBĚ V HORSKÝCH PODMÍNKÁCH

RŮST SADEBNÍHO MATERIÁLU SMRKU A BUKU Z INTENZIVNÍCH ŠKOLKAŘSKÝCH TECHNOLOGII PO VÝSADBĚ V HORSKÝCH PODMÍNKÁCH AKTUÁLNE PROBLÉMY LESNÉHO ŠKÔLKARSTVA A SEMENÁRSTVA 2005 Zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 2. 3. 3. 2005 v Liptovskom Hrádku RŮST SADEBNÍHO MATERIÁLU SMRKU A BUKU Z INTENZIVNÍCH

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodná proměnná Vybraná spojitá rozdělení

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodná proměnná Vybraná spojitá rozdělení PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Náhodná proměnná Vybrná spojitá rozdělení Zákldní soubor u spojité náhodné proměnné je nespočetná množin. Z je tedy podmnožin množiny reálných čísel (R). Distribuční funkce

Více

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC KOMPONENTY Řd stykčů typu SE Všeoecné informce Stykč SE je výroek určený pro mimořádně náročný provoz. Je nvržen tk, y ostál i v nejnáročnějších plikcích z hledisk prcovního prostředí výkonu poždovném

Více

( ) ( ) Sinová věta II. β je úhel z intervalu ( 0;π ). Jak je vidět z jednotkové kružnice, úhly, pro které platí. Předpoklady:

( ) ( ) Sinová věta II. β je úhel z intervalu ( 0;π ). Jak je vidět z jednotkové kružnice, úhly, pro které platí. Předpoklady: 4.4. Sinová vět II Předpokldy 44 Kde se stl hy? Námi nlezené řešení je správné, le nenšli jsme druhé hy ve hvíli, kdy jsme z hodnoty sin β určovli úhel β. β je úhel z intervlu ( ;π ). Jk je vidět z jednotkové

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Konopí seté.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Konopí seté. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2013 Konopí seté [Hemp] Cnnbis stiv L. 1. polní pozorování výnos 2. výsledky technologických

Více

Konstrukce na základě výpočtu I

Konstrukce na základě výpočtu I ..11 Konstrukce n zákldě výpočtu I Předpokldy: Pedgogická poznámk: Původně yl látk rozepsnou do dvou hodin, v první ylo kromě dělení úseček zřzen i čtvrtá geometrická úměrná. Právě její prorání se nestíhlo,

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín se sídlem Vsetín, nám. Svobody 1321, PSČ , IČ Účetní závěrka 2015

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín se sídlem Vsetín, nám. Svobody 1321, PSČ , IČ Účetní závěrka 2015 Bytové družstvo Žerotínov Vsetín se sídlem Vsetín, nám. Svoody 1321, PSČ 755 01, IČ 65138562 zpsné v OR vedeném KS v Ostrvě, oddíl Dr., vložk č. 375 Účetní závěrk 2015 Zprcováno v souldu s vyhláškou č.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK

ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE OSOBNOSTI ŽÁKA S NADÁNÍM PRO MATEMATIKU. Vladimír VANĚK- Bohumil NOVÁK The Mthemtis Edution into the 1 st Century Projet Proeedings of the Interntionl Conferene The Deidle nd the Undeidle in Mthemtis Edution Brno, Czeh Repuli, Septemer 3 ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHY JAKO PROSTŘEDEK

Více

DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE

DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE DOPLŇKOVÉ TEXTY BB0 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ DERIVACE A INTEGRÁLY VE FYZICE Obsh Derivce... Definice derivce... Prciální derivce... Derivce vektorů... Výpočt derivcí... 3 Algebrická

Více

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 Technické novinky 79 Měření ojektů pozorovných v průěhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 doc. Ing. Lčezr Ličev, CSc. 1 2, 3, 4, MUDr. Ondřej Urn, Ph.D. 1 Ktedr informtiky FEI, VŠB TU Ostrv

Více

Coordinate system origin position determination

Coordinate system origin position determination . Non-symmetri Ctenry Nond-symmetri tenry hs generlly the sme shpe, only ends in points of different heights. To desribe non-symmetri tenry, we will look for suh oordintion system where the eqution of

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity

II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity II. Fktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení prcovní ktivity Hrnice pro odchod do strobního důchodu v ČR má rozhodující vliv n ukončení veškerých prcovních ktivit výrzně se projevuje i v pozdějším ukončení

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

Integrály definované za těchto předpokladů nazýváme vlastní integrály.

Integrály definované za těchto předpokladů nazýváme vlastní integrály. Mtemtik II.5. Nevlstní integrály.5. Nevlstní integrály Cíle V této kpitole poněkud rozšíříme definii Riemnnov určitého integrálu i n přípdy, kdy je integrční oor neohrničený (tj. (, >,

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Vojtěška. [Lucerne] Medicago L.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Vojtěška. [Lucerne] Medicago L. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2017 Vojtěšk [Lucerne] Medicgo L. 1. polní pozorování výnos ING. PAVEL KRAUS, PH.D. ING.

Více

Soubor map: Struktura porost v pr b hu jejich p estavby lokalita Kloko ná

Soubor map: Struktura porost v pr b hu jejich p estavby lokalita Kloko ná Soubor map: Struktura porost v prbhu jejich pestavby lokalita Klokoná Ing. Lukáš Bílek, PhD., doc. Ing. Jií Remeš, Ph.D. Mapa struktury porostu 626A zachycující prbh pestavby lokalita Klokoná Bílek L.,

Více

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách Úmrtnost v Česku vybrných evropských krjinách Bohdn Lind Univerzit Prdubice, ústv mtemtiky Vývoj úmrtnosti v ČR v letech 197 1999 podle nejčstějších příčin V České republice zemřelo v roce 1999 19 768

Více

5/2014 Ing. JAN LEUGNER, Ph.D. doc. Ing. ANTONÍN JURÁSEK, CSc. RNDr. JARMILA MARTINCOVÁ LESNICKÝ PRŮVODCE. Certifikovaná metodika

5/2014 Ing. JAN LEUGNER, Ph.D. doc. Ing. ANTONÍN JURÁSEK, CSc. RNDr. JARMILA MARTINCOVÁ LESNICKÝ PRŮVODCE. Certifikovaná metodika ALTERNATIVNÍ POSTUPY PĚSTOVÁNÍ A POUŽITÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU SMRKU PRO HORSKÉ OBLASTI S AKCENTEM NA UDRŽENÍ NEBO ZVÝŠENÍ PODÍLU JEDINCŮ S KLIMAXOVOU STRATEGIÍ RŮSTU LESNICKÝ PRŮVODCE Certifikovaná metodika

Více

Ekologie lesa, stabilita lesních ekosystémů a faktory ovlivňující zdravotní stav lesů

Ekologie lesa, stabilita lesních ekosystémů a faktory ovlivňující zdravotní stav lesů Ekologie lesa, stabilita lesních ekosystémů a faktory ovlivňující zdravotní stav lesů doc. Ing. Vít Šrámek, PhD. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA Vladimír Petroš, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava, Poruba, tel.: +420 597325287, vladimir.petros@vsb.cz; Jindřich Šancer, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

KONTINUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ TLOUŠŤKOVÉHO RŮSTU KMENE NA PLOCHÁCH INTENZIVNÍHO MONITORINGU ICP FORESTS V ČESKÉ REPUBLICE

KONTINUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ TLOUŠŤKOVÉHO RŮSTU KMENE NA PLOCHÁCH INTENZIVNÍHO MONITORINGU ICP FORESTS V ČESKÉ REPUBLICE KONTINUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ TLOUŠŤKOVÉHO RŮSTU KMENE NA PLOCHÁCH INTENZIVNÍHO MONITORINGU ICP FORESTS V ČESKÉ REPUBLICE Monika Vejpustková, Tomáš Čihák Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT:

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT: OVĚŘENÍ PŘESNOSTI VÝBĚROVÝCH METOD POUŽITÝCH PŘI HODNOCENÍ ŠKOD ZVĚŘÍ OKUSEM VERIFYING OF THE ACCURACY OF SELECTION METHODS USED FOR THE EVALUATION OF BROWSING DAMAGES CAUSED BY GAME ABSTRAKT: Zbyněk Šafránek

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Vojtěška. [Lucerne] Medicago L.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Vojtěška. [Lucerne] Medicago L. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2014 Vojtěšk [Lucerne] Medicgo L. 1. polní pozorování výnos ING. PAVEL KRAUS, PH.D. ING.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

UC485S. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. Převodník UC485S RS232 RS485 RS422 K1. přepínače +8-12V GND GND TXD RXD DIR

UC485S. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. Převodník UC485S RS232 RS485 RS422 K1. přepínače +8-12V GND GND TXD RXD DIR PŘEVODNÍK LINKY RS232 n RS485 neo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv ESD Protected IEC-1000-4-2 Převodník přepínče RS232 RS485 RS422 K1 ' K2 +8-12V GND GND TXD RXD DIR PAPOUCH 1 + gnd Ppouch s.r.o. POPIS

Více

56. ročník Matematické olympiády. b 1,2 = 27 ± c 2 25

56. ročník Matematické olympiády. b 1,2 = 27 ± c 2 25 56. ročník Mtemtické olympiády Úlohy domácí části I. kol ktegorie 1. Njděte všechny dvojice (, ) celých čísel, jež vyhovují rovnici + 7 + 6 + 5 + 4 + = 0. Řešení. Rovnici řešíme jko kvdrtickou s neznámou

Více

PRINCIP ZÁPISU AKORDU POMOCÍ AKORDOVÝCH ZNAČEK

PRINCIP ZÁPISU AKORDU POMOCÍ AKORDOVÝCH ZNAČEK Střed 15 Prosinec 2004 04:00 PRINIP ZÁPISU KORU POMOÍ KOROVÝH ZNČK Určitě už se vám stlo že jste nkoukli do zpěvníku chtěli zhrát nějkou olíenou píseň hned ve druhém tktu vás odrdil zápis typu 5 + /mj7/9

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V.V.I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V.V.I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V.V.I. Zhodnocení kvality a stavu prostokořenného sadebního materiálu buku lesního v lesních školkách v ČR po extrémním suchu v létě 2015 Vypracovali:

Více

Lupina žlutá VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ [Yellow lupin]

Lupina žlutá VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ [Yellow lupin] ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2006 Lupin žlutá [Yellow lupin] Lupinus luteus L 1. polní pozorování výnos 2. výsledky

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Konopí seté.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ Konopí seté. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2008 Konopí seté [Hemp] Cnnbis stiv L. 1. polní pozorování, výnos výsledky chemických rozborů

Více

3.2.1 Shodnost trojúhelníků I

3.2.1 Shodnost trojúhelníků I 3.2.1 hodnost trojúhelníků I Předpokldy: 3108 v útvry jsou shodné, pokud je možné je přemístěním ztotožnit. v prxi těžko proveditelné hledáme jinou možnost ověření shodnosti v útvry jsou shodné, pokud

Více

Světlice barvířská [Safflower]

Světlice barvířská [Safflower] ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2016 Světlice brvířská [Sfflower] Crthmus tinctorius L. sortiment odrůd v řízení o registrci

Více

Hrách polní ozimý [Winter field pea]

Hrách polní ozimý [Winter field pea] ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEM D LSKÝ NÁRODNÍ ODR DOVÝ ÚŘAD UKZUZ 098153/2018 VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZN 2018 Hrách polní ozimý [Winter field pe] Pisum stivum L. sortiment odrůd

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Ověření technologie stromy u silnic

Ověření technologie stromy u silnic Ověření technologie stromy u silnic Dtum relizce pokusu: vegetční sezón 211 Řešitel: Symiom, s.r.o; Správ údrž silnic Prduického krje Metodik: Ve spolupráci se Správou údržou silnic Prduického krje yly

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ ÚSTůV ZEMĚDĚLSKÝ. NÁRODNÍ ODR DOVÝ ÚŘůD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZN Žito ozimé.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ ÚSTůV ZEMĚDĚLSKÝ. NÁRODNÍ ODR DOVÝ ÚŘůD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZN Žito ozimé. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ ÚSTůV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODR DOVÝ ÚŘůD UKZUZ 168008/2018 VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZN 2018 Žito ozimé [Winter rye] Secle cerele L 1. polní pozorování výnos 2.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu?

Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu? DISKUSE Jký je mechnismus snižování nerovných šncí n vzdělání podle sociálního původu? Petr Mtějů jeho tým Sociologie vzdělání strtifikce v Sociologickém ústvu Akdemie věd České repuliky, v.v.i., ptří

Více

Zpětný výpočet součinitele. v klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření 3 4/2013. 2. Popis simulované kruhové rozrážky. 1.

Zpětný výpočet součinitele. v klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření 3 4/2013. 2. Popis simulované kruhové rozrážky. 1. Zpětný výpočet součinitele očního tlku v klidu v rněnském jílu n zákldě konvergenčních měření Josef Rott, Dvid Mšín V článku se věnujeme stnovení součinitele očního tlku v klidu v překonsolidovném jílu

Více