Naše MŠ na výletě za zvířátky v Milešovicích HÁZENÁ naše mládež a jejich trenéři

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše MŠ na výletě za zvířátky v Milešovicích HÁZENÁ naše mládež a jejich trenéři"

Transkript

1 Foto: Martin Hájek

2 2 Naše MŠ na výletě za zvířátky v Milešovicích HÁZENÁ naše mládež a jejich trenéři

3 3 17. března Dětský karneval v Hostěrádkách Novoroční výšlap na Starou horu 6. ledna 2019 Foto: Jiří Najman

4 4 Letošní dobrovolníci Tříkrálové sbírky Tradiční ostatky 23. února 2019 Foto: Josef Kachlíř

5 Váţení spoluobčané, 5 po krátké odmlce opět píši slovo do našeho čtvrtletníku H-R listy. Venku se nám pomalu probouzí ţivot a v přírodě se rozhýbává řada procesů. Podobně jsme na tom také v naší malebné obci. Obecní zastupitelstvo muselo posvětit rozpočet obce na letošní rok. Podobně jako v minulých letech se i letos schválil vyrovnaný rozpočet ve výši ,-Kč. Sestavení vyrovnaného rozpočtu a především jeho následné dodrţení je kaţdoročním preventivním opatřením proti přílišnému zadluţování obce. Dlouhodobou strategií obecního úřadu je udrţení ekonomické stability obce i pro další generace. Je však nutné také investovat a rozvíjet stavební projekty. V souladu s dřívějšími rozhodnutími zastupitelstva obce jsem po několikaleté přípravě podal ţádost o stavební povolení na níţe jmenované projekty. Jde především o přístavbu hygienického zázemí kulturního domu, rekonstrukci poţární zbrojnice a rekonstrukci místní komunikace v lokalitě Půlčtvrtě. Zároveň jsem na tyto a další akce podal ţádost o dotaci a nyní čekáme na rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí ţádosti. Dále připravujeme projekt a ţádost o dotaci na výsadbu obecních sadů. Jedná se o dva obecní pozemky, na kterých dříve sady byly - dříve narození spoluobčané si to dobře pamatují - na Široké a za malým mostkem u zmole. Důvody proč výsadbu sadů schválilo obecní zastupitelstvo jsou jasné a jsou v souladu s programem Jihomoravského kraje, který je také jasně formuloval v projektu Klimatická zeleň, to je: chceme vylepšit naši společnou budoucnost chceme zmírnit dopady sucha chceme chránit přírodu před erozí chceme podpořit výsadbu tradičních odrůd chceme formovat krajinný ráz a podporovat historický potenciál území

6 6 Mnohé z Vás určitě napadnou další důvody, jako je soulad člověka a přírody, vliv na vývoj mladé generace a spousta dalších. V návaznosti na projekt obecního sadu u zmole naše obec zakoupila sousední pozemek pro vyuţití mateřské školky. Na tomto pozemku jsme zorganizovali brigádu na úklid, která byla velmi úspěšná. Děkuji všem rodičům dětí z MŠ, celému kolektivu MŠ a v neposlední řadě také všem našim hasičům, kteří se brigády v dţungli zúčastnili. Celou akci provázelo úţasné pracovní nasazení - MOC DĚKUJI. Závěrem bych rád upozornil na to, ţe vše, co slyšíte a čtete, ještě nemusí být pravda. Konkrétně bych rád vyvrátil dvě zaručené informace. Za mého vedení se zcela jistě nebude zasypávat vodní nádrţ, ani její část. Vodní nádrţ je výraznou dominantou obce a dotváří její nezaměnitelnou atmosféru. Jiţ několikátá generace občanů jí vyuţívá k odpočinku a rybolovu. Zřetelný pokles hladiny je odrazem značného sucha, jeţ naši zemi v posledních letech trápí. Zasypání zdravé vodní plochy by bylo proti rozumu. Dále chci občany informovat o tom, ţe přechod u MŠ nebude mít semafor, bude mít jen osvětlení Na závěr bych rád všechny své spoluobčany, kteří si nevědí rady s nějakým odpadem nebo šrotem, poţádal, aby se obraceli přímo na mě. V případě jakýchkoliv nejasností se na mě můţete kdykoliv obrátit. V souvislosti s odpadovým hospodářstvím připravujeme demolici obecní stodoly a zároveň jsme poţádali o dotaci na nakládání s odpady. Pokud by byla dotace schválena, tak se výrazně změní sběrná místa a sběrné nádoby (kontejnery). To je ale zatím v jednání. Skládku u stodoly musíme ukončit. Přeji Vám všem příjemné proţití velikonočních svátků, hodně radosti z příchodu jara a ze ţivota vůbec. Váš starosta Zdeněk Petráš

7 Zprávičky z naší MŠ 7 Maškarní v naší školce nahoře ve třídě U pejsků, dole U koťátek

8 8 Zprávičky z naší MŠ I kdyţ se brzy rozloučíme se zimou, pojďme si připomenout několik hlavních radostných záţitků, které jsme v naší školce proţili. V prosinci jsme se těšili z příchodu Jeţíška, který nám do školky nadělil spoustu nových her a pomůcek. Poděkovat jsme mu mohli v kostele v Šaraticích, kde nás u betléma uvítal pan farář. V následujících týdnech jsme si uţili sněhových hrátek a prosáňkovali jsme se aţ do jednoho kouzelného únorového dopoledne. Děti se ve školce proměnily v princezny, piráty, čarodějnice, rytíře a další hrdiny a pohádkové bytosti a společně jsme si zatancovali, zadováděli, zazpívali, a uţili si tak příjemné karnevalové veselí. Teď uţ se připravujeme na vítání jara a věříme, ţe pěkné počasí nám uţ vydrţí. Canisterapie ve třídě U koťátek Na tomto místě bychom rády poděkovaly panu starostovi a zastupitelům obce, díky kterým naše školka získala pozemek (dnes

9 uţ mezi dětmi tzv. dţungli), který poslouţí jako prostor, kam si budeme s dětmi chodit hrát, poznávat, zkoumat, pozorovat a učit se nové věci. Bude to naše přírodní učebna, naše jedlá zahrádka (plánujeme zde zasadit bylinky, ovoce, jedlé květiny atd.). Jiţ v březnu se konala první brigáda, v rámci které se pozemek upravoval, zbavoval se zarostlých keřů a uschlých větví a udělal se velký kus práce. Všem rodičům, dětem, místním hasičům, panu starostovi, paní knihovnici a panu Vašíku Bednaříkovi, kteří se brigády zúčastnili a pomohli, velice děkujeme. 9 Kolektiv MŠ Hostěrádky-Rešov

10 10 Zprávy ZŠ Šaratice Školní ples pořádaný Spolkem přátel školy se stal významnou společenskou událostí kaţdého roku. Nejvíce se na něho těší ţáci 9. třídy. Je to jejich večer. Děvčata si obléknou nádherné bílé šaty, chlapci si obléknou košili a motýlek a s podporou rodičů, prarodičů, učitelského sboru i kamarádů si uţijí svůj první ples. I letos byl zahájen předtančením ţáků deváté třídy. Paní ředitelka jim předala absolventské šerpy a poté svým tanečním překvapením roztleskali celý sál. Ples vţdy provází krásná slavnostní atmosféra, vyzdobený sál, bohatá tombola a skvělá nálada. V neděli byl dětský karneval, na kterém se uţ dávno nebaví jen děti. Do soutěţí a tanců jsou přizváni tatínkové, maminky, dědečkové i babičky. Moc jim děkujeme za to, s jakou ochotou se vrací do svých dětských let a dokáţí si uţít se svými dětmi a vnoučaty spoustu legrace. Letošní karneval se nesl v duchu "Řemesla a povolání". Při vzpomínce na tuto akci nám zůstává na tváři radostný úsměv. Mgr. Lenka Popeláková ředitelka ZŠ a MŠ Šaratice

11 11 Zprávy z naší knihovny První akce knihovny v novém roce 2019: jiţ tradičně jsme zahájili výšlapem na Starou horu. Na rozdíl od předchozího roku byl terén schůdnější, nebyl blátivý, zato hodně foukalo a bylo čerstvo. Ani ostrý vítr neodradil opět velký počet chodců a nebránil dobré náladě, která nás provázela jiţ od srazu u Kobyle. Po nezbytném focení na startu i v cíli na Staré hoře jsme byli odměněni úchvatnými pohledy na naše krásné okolí a jiţ pravidelným chutným občerstvením, o které se jako obvykle obětavě postaral pan starosta a o oheň se zodpovědně staral pan Vašík Bednařík. Opět jsme udělali něco pro zdraví - byli jsme na čerstvém vzduchu, po Vánocích jsme se trochu rozhýbali :-))), ale nezapomněli ani na chutné špekáčky a osvěţující nápoj. 5. května se těšme na další tentokrát květnový výšlap. Zimu v knihovně proţívají zvláště malí návštěvníci aktivně hraním deskových her, které stále nakupujeme. Také opět máme nové knihy a také nové knihy z výměnného fondu. O zkrášlení naší knihovny se pravidelně stará pan inţenýr Táborský, který nás zásobuje úţasnými fotografiemi z našeho okolí. 28. ledna navštívil mateřskou školku ilustrátor pan Adolf Dudek, který nejen děti, ale i paní učitelky aktivně zapojil do svého vystoupení. Děti velmi zaujal svým bezprostředním jednáním.

12 února k nám zavítal jiţ po několikáté pan Petr Nazarov, který se postaral o pozoruhodný večer obsáhlým a poutavým vyprávěním o Novém Zélandu. Tři šťastní vylosovaní návštěvníci přijali od pana Nazarova knihy nebo fotografie. Nový Zéland byl povaţován coby velmi bezpečná země, coţ bohuţel po 14. březnu letošního roku uţ neplatí a 40 obětí na ţivotech je toho důkazem března přijel do naší knihovny chiropraktik pan Ing. László. Názorně ukazoval body na našem těle, která odblokují bolesti. Protoţe se beseda setkala s nevšedním zájmem a také se vše neprobralo, pokračování se uskuteční v pondělí 27. května v 18 hodin. 18. března je naplánována přednáška Základy bylinného léčitelství paní Ladižinské.

13 4. dubna nás čeká první přednáška cyklu o brněnském podzemí v podání velmi fundovaného odborníka pana inţenýra Aleše Svobody, která se bude věnovat Špilberku. Ţivot není jen zábava a poučení, ale také práce a zvelebování naší obce. Postavme se k tomu aktivně a pojďme udělat něco pro naši obec. Jiţ poněkolikáté se v našich Hostěrádkách uskutečnila celorepubliková akce Ukliďme Česko. V minulých letech se účastnili vţdy stejní dobrovolníci, proto apeluji - přijďte v co největším počtu!! Čím nás bude víc, víc toho stihneme a jaro v naší vesnici bude ještě krásnější a uklizenější!!!! Nekritizujme, co by někdo měl udělat, zapojme se všichni!! Na vzhledu naší vesnice se to pozná a určitě i občané budou mít radost!!! Březen je měsíc knihy a čtenářů, proto neseďte doma a přijďte do naší knihovny!!! Těším se tu na vás!!!!! 13 Jarmila Urbánková ČSZ Hostěrádky-Rešov Děláme svět hezčí Zpráva o činnosti v 1. čtvrtletí 2019 Letošní rok jsme zahájili přípravami na výroční členskou schůzi, která byla po uběhnutí pětiletého období schůzí volební. Stávající výbor se několikrát sešel nad přípravami výroční schůze, plánu činností na rok 2019 a zároveň přizval potenciální budoucí členy výboru na společná jednání. Výroční členská schůze se konala v hostinci Na Radlici a zúčastnilo se jí 36 členů spolku.

14 14 Na samém začátku jsme uctili minutou ticha památku dlouholetého předsedy spolku pana Jiřího Kaloudy, který jen několik dní před výroční schůzí zemřel v poţehnaném věku 87 let. Spolek měl ke dni výroční členské schůze 50 členů, tudíţ schůze byla usnášeníschopná a bylo moţné schválit všechny body jednání. Ty se týkaly obecných provozních věcí spolku včetně bodu nejdůleţitějšího volba nového výboru. Do výboru spolku včetně přiřazených funkcí byli navrţeni tito členové: Ing. Zdeněk Vykoukal předseda Věra Čechová místopředseda Marie Hájková - tajemník Ing. Ivana Chamradová, Ph.D. pokladník Zdeněk Kánský ml. pořádání výstavy vín Leoš Strmiska moštování Pavel Koliba revizní komise Členská schůze jednomyslně odhlasovala sloţení nového výboru spolku a stejně tak další body jednání. Nový předseda spolku poděkoval za dlouholetou obětavou práci odstupujícím členům výboru a předal drobné dary od členské základny. Paní Marie Kafková byla předsedkyní minulých 10 let a za jejího působení se spolek konsolidoval, dostal z červených čísel, zkvalitnil Výstavu vín - Besedu O víně při víně a především obnovil sluţbu členům i široké veřejnosti moštování ovoce. Koordinace výstavy vín je oříškem i pro zkušené pořadatele a je třeba ocenit, ţe se toho paní Marie zhostila na výbornou. Za její obětavou práci pro zahrádkáře v této nelehké rychlé době jí patří obrovský dík. Paní Josefa Palečková vykonávala funkci tajemníka spolku v předchozích úctyhodných 20 letech. Slouţila jako spojka mezi

15 naší ZO a okresním výborem spolku, spolu s předsedou Jiřím Kaloudou a později předsedkyní Marií Kafkovou připravovala všechny potřebné dokumenty a mnohé další činnosti pro činnost spolku. Zahrádkáři jí touto cestou ještě jednou děkují. Pan Miroslav Kolba ze Šaratic pracoval ve výboru posledních 10 let jako místopředseda. Měl na starosti kontakt se členy ze Šaratic a další práce ve výboru. Vţdy velmi obětavě se vším pomáhal, především pak při výstavě vín. Rád pracoval na svých vinohradech v Hostěrádkách a Újezdě. V posledních dvou letech mu bohuţel zdraví nedovolovalo pracovat a tak se rozhodl k datu výroční schůze ukončit své členství nejen ve výboru, ale také ve spolku. Za vše pro nás vykonané velice děkujeme a přejeme brzké uzdravení. Pan František Měšťanek pracoval ve výboru také posledních 10 let. Měl na starosti koordinaci části členské základny a vţdy se podílel na přípravě akcí spolku především výstavě vín. Vţdy byl dobrým pomocníkem i veselým společníkem. Za všechnu odvedenou práci mu také děkujeme. Tato poděkování za práci pro spolek nejsou jen pouhými zdvořilostními frázemi. Společnost se za posledních 30 let velice změnila. Klade velký důraz na osobní úspěch, materiální zaopatření, konzum atd. Kolektivní radost se ze společnosti tak trochu vytrácí a mládeţ je vedená čím dál více individualisticky. Vše se zrychluje, poţadavky na výkon v zaměstnání se neustále zvyšují. Na spolkovou, tedy dobrovolnou a neplacenou činnost nezbývá většině lidí dost sil ani chuti. A zde je potřeba ocenit a pochválit kaţdou dobrovolnou práci pro občany, obec i celou společnost. V naší obci je však spolkový ţivot na vysoké úrovni a mohla by být příkladem pro mnohé jiné. Mohlo by se zdát, ţe zahrádkáři nejsou nijak důleţitou, potřebnou a podstatnou částí společnosti. To je však ale tzv. omyl na první pohled. Vše dobré, co uděláme pro přírodu, se nám bohatě vrátí. A platí to i naopak. Vypněme na chvíli LED panely svých televizí, PC a mobilů a podívejme se do krajiny. Zeleň v krajině usychá a umírá. Nových solitérních stromů, extenzivních sadů 15

16 16 a vinic, stromořadí a dalších přírodních prvků v krajině nepřibývá, naopak mizí. Drobná zvěř se stává vzácností a potřebný hmyz se také ztrácí. Co s tím? Kaţdý můţeme svým kouskem přispět, ať uţ ve své vlastní reţii, či koordinovaně třeba členstvím a prací ve spolku Zahrádkářů. A sdílená radost je vţdycky větší, proto apelujeme na mladší generaci spoluobčanů, aby se k nám přidala a pomohla s námi dělat svět hezčí, tak jak jsme si to dali do podtitulu. Plán činnosti na rok 2019: Výstava vín, aneb beseda O víně při víně : od 18:00 v sále kulturního domu. Další podrobnosti naleznete v přiloţeném letáku nebo na informačních kanálech spolku. Jste srdečně zváni. Bodování vín proběhne v neděli od 10:00 v předsálí KD. Zkušení bodovači vítáni. Zájezd do Věţek: pro členy spolku. Nevyuţitá kapacita autobusu bude nabídnuta dalším spoluobčanům. Moštování: Od poloviny srpna do konce října. Podrobnosti na webu. Nový výbor se snaţí přizpůsobit standardům 21. století, a proto zřídil webové stránky spolku na adrese: a facebookový profil na adrese: kde naleznete všechny potřebné informace, kontakty a aktuality z dění ve spolku.

17 Slovo předsedy závěrem: Děkuji členům za projevenou důvěru a těším se v příštích pěti letech na plodnou spolupráci. Mým střednědobým plánem a plánem celého výboru je především udrţet všechny dosavadní aktivity spolku 17

18 18 a zvyšovat jejich kvalitu. Dále si kladu a klademe za cíl zrekonstruovat stávající moštárnu na Škrambalově do podoby odpovídající dnešní době. S tím nám bude ovšem muset pomoci obec, jelikoţ to není v našich finančních moţnostech a také proto, ţe je moštárna majetkem obce. Dále bychom se chtěli aktivně zapojit do výsadby zeleně v katastru naší obce s vyuţitím dotací z Krajského úřadu, MZ a EU, ale i bez nich. V neposlední řadě bude mým i našim cílem posílit členskou základnu a zapojit do naší činnosti mladou generaci. Všem spoluobčanům přeji v tomto roce vše dobré a těším se na setkání třeba uţ za pár dní na jiţ 33. výstavě vín Besedě O víně při víně. Ing. Zdeněk Vykoukal předseda ZO ČZS Zpráva o činnosti SDH Hostěrádky-Rešov za I. čtvrtletí 2019 V sobotu 12. ledna 2019 se na hasičské zbrojnici konala VVH SDH za rok V pátek 22. února 2019 jsme na naší hasičské zbrojnici zorganizovali VVH okrsku. V sobotu 23. února 2019 jsme zorganizovali tradiční ostatky průvodem masek po vesnici s hudbou Františka Peciny, tradiční ostatková zábava v sále kulturního domu se uskutečnila další sobotu 2. března 2019 od 20:00 hod. V sobotu 2. března 2019 proběh výcvik jednotky s motorovou pilou.

19 Pokladník sboru potvrdil odevzdání daňového přiznání za rok 2018 na FÚ ve Slavkově. Údrţba výstroje, výzbroje a techniky, běţná výborová a ostatní činnost. Školení jednotky SDHO. 19 Mgr. Slavomír Bell, starosta sboru Z činnosti mladých hasičů: Vítězství starších žáků v celkovém hodnocení OPEN ligy ročníku 2018/2019 V úvodu letošního roku se obě naše druţstva starších ţáků zúčastnila tří zbývajících soutěţí uzlové OPEN ligy. Jednalo se o soutěţe v Draţovicích, Brně Starém Lískovci a Bosonohách.

20 20 Druţstvo A obsadilo 1., 3. a 1. místo a po velmi těsných soubojích které áčko svádělo po celý letošní ročník s druţstvem SDH Strachotín (okr. Břeclav) získalo aţ v posledním finálovém pokusu celkové 1.místo v OPEN lize 2018/2019. Druhé skončilo se ztrátou jediného bodu druţstvo ze Strachotína a třetí místo obsadilo druţstvo z MHJ Syrovice (okr.brno - venkov). Naše B druţstvo získalo v soutěţích letošní části ligy 2., 9. a 4. místo a v celkové kvalifikaci obsadilo také velmi pěkné 4. místo. V sobotu se uskutečnilo v kulturním domě naší obce finále tohoto ročníku OPEN ligy. Na toto finále je jiţ tradičně zváno pouze osm nejlepších druţstev z obou věkových kategorií. V této soutěţi se ale uţ nesoutěţilo o body do ligy, ale členové nejlepších druţstev se utkali v disciplínách pro jednotlivce, dvojice

21 a smíšená druţstva. Po ukončení soutěţní části následovalo slavnostní vyhlášení výsledků uzlové OPEN ligy ročníku 2018/ Jiří Šutera, vedoucí mládeţe Zásahová činnost: Požár polní porost, tráva, odpad Šaratice Jednotka vyjela k poţáru odpadu do Šaratic. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, ţe hoří suchá tráva a hromada hnoje na ploše asi 5 x 5 m. Jednotka přijela na místo poţáru jako první cisterna, z CAS 32 vytvořeno vedení "C" na hašení hořící trávy a hnoje. Nasazeny také jednoduché hasební prostředky, zbytky poţářiště postupně rozhrabány a prolévány vodou, osvětlení místa zásahu a řízení provozu na přilehlé komunikaci. Po ukončení zásahu jednotka odeslána velitelem zásahu na základnu. Spotřebováno celkem litrů vody, lokalizace v 19:06 a likvidace poţáru v 19:12. Počet zasahujících členů jednotky 9. CAS 32 - T 815 0:30 mh a 8 km, Fiat Ducato 0:30 mh a 8 km. Po příjezdu na základnu nahlášena akceschopnost na Krajské operační středisko. Požár stromu a keřů Hostěrádky - Rešov Jednotka vyjela na poţár stromu před domem v Hostěrádkách Rešově. Průzkumem bylo zjištěno, ţe hoří menší stromek a keře. Po příjezdu na místo byl z CAS 32 pouţit vysokotlaký proud, kterým byl poţár uhašen a prolita také doutnající okolní tráva. Lokalizace 11:46 a likvidace poţáru v 11:49 h, poté jednotka odeslána velitelem zásahu na základnu. Počet zasahujících členů jednotky 7. Pouţita technika - CAS 32 - T 815 0,15 mh a 1 km, Fiat Ducato 0,15 mh a 1 km. Po příjezdu na základnu nahlášena akceschopnost na Krajské operační středisko. Antonín Dolák, velitel jednotky

22 22 Úspěšná stolně tenisová sezóna Mužstvo A Podzimní utkání skončila: HR Otnice B 15 : 2 HR Hodějice 9 : 9 Do skončení sezóny zbývá odehrát ještě dvě mistrovská utkání a to s muţstvem Otnic B a Hodějic. A mužstvo ve složení: Jan Chmelík odehrál 46 zápasů, 45vyhrál, 1 utkání prohrál, Libor Macka 48 /34-14/, Jiří Handl 64 /39-25/, Roman Kropáček 59 /48-11/, Jiří Kališ 20 /12-8/, František Pecina 51 /29-22/. Zajímavé výsledky jarní části:. HR Hoštice 11 : 7 HR-Rousínov A 10 : 8 HR Váţany A 11 : 7 Pokud A muţstvo poslední dvě utkání vyhraje, skončí v tabulce okresního přeboru na 1. místě!!! Toto umístění zaručuje postup do krajské soutěţe!!! Je to velký úspěch tohoto oddílu. Mužstvo B Hraje okresní soutěţ 1. Tým sloţený z hráčů: Jaromír Bednařík odehrál 63 utkání 33vyhrál 30 prohrál, Jiří Kališ 52 /33-19/, Jaroslav Bukáček 60 /33-27/, Terezka Kropáčková 22/5-17/, Rudolf Masař 8 /1-7/ Zajímavé zápasy: HR B Orlovice 9 : 9 HR B Hoštice 9 : 9 HR B Otnice 3 : 15

23 Zbývá odehrát ještě 2 utkání. Muţstvo je nyní na 7. místě v tabulce. Toto místo zaručuje muţstvu účast v nadcházejícím ročníku okresní soutěţe 1. Zajímavé umístění našich hráčů na žebříčku v ČR: /umístění jsou orientační z dostupných zdrojů/ J. Chmelík 915. místo J. Bednařík místo R. Kropáček 2351 J. Kališ 6335 L. Macka 2955 J. Bukáček 7429 J. Handl 3654 T. Kropáčková F. Pecina 4822 R. Masař Za stolní tenis: F. Pecina Házená Hostěrádky-Rešov Váţení sportovní přátelé, dovolte mi, abych se ohlédl po podzimní části a začátkem jarní části sezóny 2018/2019 házenkářského muţstva. Pro sezónu 2018/2019 jsme byli zařazeni opět do soutěţe Jihomoravské divize, která je sloučena s divizí Zlínskou za účasti muţstev Hostěrádky-Rešov, Újezd u Brna, Sokolnice, Nové Bránice, Juliánov,,B", Měnín a Uherské Hradiště. Muţstvo muţů je po podzimní části a začátkem jarní části sezóny 2018/2019 na předposlením místě. Hrálo se 7 zápasů s bilancí 2 výher, 0 remíz a 5 proher.

24 24 Celková tabulka po podzimní části a začátek jarní části sezóny 2018/2019: 1. Sokolnice 13 b., 2. Újezd u Brna 11 b., 3. Nové Bránice 8 b., 4. Uherské Hradiště 5 b., 5. Juliánov,,B" 5 b., 6. Hostěrádky-Rešov 4 b skóre 139 g. : 182 g. a Měnín 2 b. Tabulka našich střelců v sezóně 2018/2019: Richard Šenkyřík 27g., Jan Hégr 23g., Jaroslav Dostál 18g., Jaroslav Hess 15g., Miroslav Hégr 13g., Petr Vacuška 10g., Lubomír Bílek 10g., Ondřej Maloň 10g., Marcel Pokorný 7g., Zdeněk Kánský 4g., Ondřej Hess 1g. a Vojtěch Bělík 1g. Nejvíce se prosazovaly naše spojky Richard Šenkyřík, Jan Hégr, Jaroslav Dostál a také Jaroslav Hess, který je specialista na sedmimetrové hody. Po podzimní části jsme byli na posledním místě - bilance 1 výhra, 0 remíz a 5 proher.

25 V zimní přestávce naše muţstvo ale zodpovědně zatrénovalo a hned po prvním zápase v jarní části jsme vybojovali vítězství nad těţkým soupeřem z Uherského Hradiště. Doufejme, ţe to nebyla pouze jedna vlaštovka, ale i po dalších zápasech půjdeme v tabulce postupně nahoru. 25 Robin Pokorný - vedoucí týmu Házená mládež Příznivci sportu a házené, tímto bychom vám chtěli představit naše mladé naděje, ve které doufáme, ţe budou pokračovat v tradici házené v Hostěrádkách-Rešově, která zde přetrvává jiţ mnoho let.

26 26 Kluci trénují 2x týdně: ve středu a v pátek vţdy od 16,30h mladší a po nich starší. Před vánocemi, jsme našim malým sportovcům uspořádali menší takzvanou ukončovací neboli předvánoční rozlučku, kde jsme mladým házenkářům rozdali nějaké občerstvení a menší dárečky. Věříme, ţe se to dětem líbilo a budou se těšit na další tréninky v dalším roce. Od konce února, jsme začali chodit trénovat do tělocvičny do Šaratic, kde jsou větší prostory a můţeme dělat tréninky společně, protoţe je zde více místa oproti kulturnímu domu v Hostěrádkách.

27 Ale i zde je vidět, ţe jsme skvělý kolektiv a děti mají z HÁZENÉ rádost. Uţ se tešíme aţ se oteplí a budeme moct trénovat na našem hřišti v Hostěrádkách-Rešově. HÁZENÁ NÁS BAVÍ POJĎ HRÁT HÁZENOU S NÁMI!!! Přijď se domluvit na trénink nebo zavolej na tel (Lukáš Rujbr). 27 Za trenéry mládeţe Marek Dolák Vasaloppet 2019 Vasaloppet (Vasův běh) je největší, nejznámnější a nejslavnější běţecký závod na lyţích na světě. Koná se ve Švédsku první neděli v březnu, 1.ročník se uskutečnil v roce Závod měří 90km, běţí se klasickou technikou, start je u městečka Sälen a cíl na náměstí ve městě Mora. Pro Švédy je Vasaloppet svátkem. Počet účastníků v hlavním závodě je limitován číslem V den, kdy Vasův běh probíhá, vysílá švédská televize přímý přenos z průběhu celého závodu. Zajímají je nejen ti nejlepší, ale i ti kteří dobíhají na místech přes za umělého osvětlení. Všem se dostává potlesku od mnohatisícového špalíru diváků, kteří lemují téměř celou trať a fandí všem. Závod se běţí většinou po rovině severským lesem, přes zasněţené pláně a několik jezer. Po startovní rovince následuje výběh (nebo spíš výstup) do mírné, 2 km dlouhé sjezdovky. Pak se uţ závodníci seřadí do sedmi stop a rovinatým nebo lehce zvlněným terénem se vydají vstříc dalším kilometrům. Na trati je 7 občerstvovacích stanic, kde se mimo jiné podává známá švédská specialita - borůvková polévka (blåbärssoppa). V letošním roce jsem poprvé na tento závod zavítal i já. Po dvoudenní cestě busem a trajektem přes moře jsme dorazili do

28 28 městečka Malung, kde byla naše základna a kde jsme strávili třídenní aklimatizační pobyt před závodem. Dva dny před startem jsme si převzali startovní čísla a něco málo potrénovali na trati Vasova běhu, za krásného slunečného počasí a téměř bezvětří. Měli jsme moţnost vidět krásnou přírodu, zamrzlá jezera a zasněţené rovinaté pláně kudy budeme za dva dny jiţ naostro závodit. Bohuţel v neděli 3. března panovalo naprosto odlišné počasí. Husté sněţení bylo doprovázeno ostrým protivětrem, který zejména na otevřeným pláních zafoukával stopy, mírný mráz aţ tolik nevadil. Tyto podmínky učinily z 90km závodu jeden z nejtěţších v historii a výsledné časy profesionálů i amatérů byly výrazně pomalejší neţ obvykle. Mne se podařilo projet finisherskou bránou v Moře za 9:37hod od startu. Stačilo ta na umístění zhruba v polovině startovního pole. I tak to byl pro mne velký záţitek. Jizerská 50 Tradiční klasický lyţařský závod se startek a cílem v Bedřichově se odehrává na stálé trase vedoucí po Jizeských horách. Letošní ročník připravil pro cca závodníků startujících v hlavním závodě nadstandradní sněhové podmínky na celé trase (místy bylo i 2m sněhu), ale velmi proměnlivé počasí v průběhu závodu. Nárazový vítr, chvílemi padal sníh, někde i ledové krupky, ale bylo moţno zahládnout i sluníčko. Ráno byl lehký mrazík, průběhem dne však

29 plusové teploty. Toto zapříčinilo horší odhad mazání a většině účastníků lyţe nedrţely a pokluzovaly při běhu do kopce. Letošní dosaţený čas 3:53hod a místo bylo pro mne oproti minulému roku mírným zhoršením. Pavel Stehlík 29 Činnosti spolku Kultura a volný čas Činnost spolku v roce 2019 byla zahájena 24. února - setkáním s paní Sádlíkovou na muzikoterapeutické relaxaci, která nepouţívá ţádné postupy psychoterapeutické techniky. To, co léčí, je samotný zvuk a přístup vychází z předpokladu, ţe člověk a svět tvoří jednotu. Všechny účastnice byly nadšeny. V neděli 17. března se uskutečnil Dětský karneval. Kromě klauna bylo vyuţito i agentury Petra Příhody k líčení a tetování dětí dle jejich přání a k novým zábavným hrám.

30 30 Tančení dětí při hudbě s tradiční tombolou na závěr, bylo jako obvykle divoké a přispělo k výborné zábavě. Dětský karneval 17. března 2019 Hostěrádky-Rešov Fotky z Dětského karnevalu poskytl pan Jiří Najman

31 31 V neděli 31. března zahraje Divadelní spolek Stodola Jiříkovice v Kulturním domě Hostěrádky - Rešov představení Vše o ženách aneb ženy v ringu. V sobotu 27. dubna budou Babské hody. Jiţ nyní nacvičuje 16 stárek program s večerním překvapením. V úterý 30. dubna se budou pálit Čarodejnice s tradičním tancem a průvodem masek k ohni a následnému opékáním buřtů. V sobotu 25. května navštívíme Rakousko Romantika alpských jezer s cestovní kanceláří Bontour. Zájezd je jiţ obsazen.

32 32 V neděli 26. května bude zorganizováno první letošní vítání hostěradských občánků. V sobotu 22. června zajistíme spolu s agenturou Petra Příhody na hřišti kinologů Pohádkovou vesničku s řadou masek. V sobotu 14. září proběhne VI. Sportovní den dětí a mládeže v krásném prostředí D- klubu s sportovními disciplínami. V sobotu 12. října bude XII. Drakiáda, opět se skákacím hradem. V sobotu 16. listopadu se bude poprvé organizovat zájezd do Termálního koupaliště /Velký Meder CZ/ na jiţním Slovensku. V neděli 24. listopadu bude zajištěno druhé letošní vítání hostěradských občánků. V neděli 1. prosince proběhne ve spolupráci s obcí setkání se seniory, s malým dárkem. V sobotu 7. prosince bude zajištěn prostřednictvím Bontouru adventní zájezd. Místo bude sděleno v říjnu. Chceme poděkovat občanům, kteří se našich akcí zúčastňují, za vstřícný přístup a doufáme, ţe se budou rádi přihlašovat i nadále. Za spolek Kultura a volný čas Jana Švábenská, Ing. Redakce: Lenka Robešová Další číslo HR listů by mělo vyjít na konci června pokud chcete v našem čtvrtletníku zveřejnit nějaký článek či fotku, můžete je zasílat do pátku 14. června 2019 na

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

P O Z V Á N K A 2/2018

P O Z V Á N K A 2/2018 . 2/2018 P O Z V Á N K A Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Morašice, které se uskuteční dne 22.června 2018 v hospodě VE DVOŘE od 18.00 hod. s následujícím programem: 1. Účetní závěrka obce za rok

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Oběžník Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Oběžník Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová Oběžník 2017 Členové výboru: Starosta: Ing. David Hlaváč Místostarosta: Roman Budín Jednatel: Ing. Tomáš Káfuněk Náčelník: Roman Budín Hospodář: Člen výboru: Člen výboru: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová

Více

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015

Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015 Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2015, kalendář plánovaných akcí na rok 2016 a výsledky hospodaření občanského sdružení 2015.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K říjen 2007

V Ř E S K O V Á K říjen 2007 V Ř E S K O V Á K říjen 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, znovu připomínám, že bude nutné změnit územní plán obce. Stávající územní plán, včetně všech příloh je k dispozici k nahlédnutí na obecním

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

3/2010 www.obecdolnimoravice.cz ROZHODNUTÍ Prezidenta republiky ze dne 18. Června 2010 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí dny konání voleb jsou stanoveny na

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV 2017 Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil 30. 12. 2017 Účel a poslání spolku: Spolek MOPED TEAM TLUMAČOV vznikl v roce 2015 za účelem pořádání sportovních a

Více

Zpravodaj obce Řepice

Zpravodaj obce Řepice Zpravodaj obce Řepice Ročník XVII číslo 1 leden 2019 Vpravo je část obálky z dopisu s vánočním a novoročním přáním od naší milé pošťačky Veroniky. Tak hodně štěstí a zdraví v tomto roce, Řepičáci. Veras

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

PŘÍBĚH Děkujeme za podporu. PS: Do nového roku více štěstí, zdraví a lásky, bez závisti a žhářů.

PŘÍBĚH Děkujeme za podporu. PS: Do nového roku více štěstí, zdraví a lásky, bez závisti a žhářů. PŘÍBĚH 2018 Přátelé, kamarádi, hasiči. Tento příběh, který jsme společně prožili v letošním roce 2018 je v něčem výjimečný a budeme si ho ještě všichni dlouho pamatovat. Prožili jsme spoustu dobrodružství

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

29.8. Oslavil Radek Tomášek své padesáté narozeniny u místního pohostinství se svými fotbalovými přáteli. Oslava byla až do noci.

29.8. Oslavil Radek Tomášek své padesáté narozeniny u místního pohostinství se svými fotbalovými přáteli. Oslava byla až do noci. 15.8. Byli jsme pozváni na fotbalový turnaj ve Všerubech. Zůčatněná mužstva byla: Všeruby A, Všerubský dorost, Kunějovice a Chotíkov. Pořadí: 1. Všeruby A 2. Kunějovice 3. Chotíkov 4. Všerubský dorost

Více

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil

Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV. Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil Výroční zpráva spolku MOPED TEAM TLUMAČOV 2016 Výroční zprávu zpracoval: Petr Vystrčil 30. 12. 2016 Účel a poslání spolku: Spolek MOPED TEAM TLUMAČOV vznikl v roce 2015 za účelem pořádání sportovních a

Více

LÉTO INFORMAČNÍ LETÁK. LETNÍ VYDÁNÍ r. 2017

LÉTO INFORMAČNÍ LETÁK. LETNÍ VYDÁNÍ r. 2017 INFORMAČNÍ LETÁK LETNÍ VYDÁNÍ r. 2017 LÉTO Cupy - hupy, pravda je to, po jaru, že máme léto. Slunko hřeje, slunko pálí, ani chvilku nezahálí, všude smíchu je a ruchu - léto přišlo! Hejsa! Chuchu! Ohlédnutí

Více

Datum Čas Třída / Cena Představení Místo Pořádá. pá celý den děti v Jablonci Dýňobraní Dům vína Jablonec

Datum Čas Třída / Cena Představení Místo Pořádá. pá celý den děti v Jablonci Dýňobraní Dům vína Jablonec KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 Datum Čas Třída / Cena Představení Místo Pořádá Poznámka, kontakt, etc. ZÁŘÍ St 12.9. 9:00 celá Cesta na Sever tělocvična Divadélko Ondřej pohádka pro děti čt 20.9.

Více

Jak na Vaše rozhodnutí reagovali v Partizánskem?

Jak na Vaše rozhodnutí reagovali v Partizánskem? Praha - Jak jsme vám slíbili, přinášíme vám dnes rozhovor s novým trenérem našich žen Tom ášem Hlavatým. Ten se hráčkám představil na středečním odpoledním tréninku, svoji trenérskou premiéru na lavičce

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpravodaj města Cvikova březen 2019 ODBOR KULTURY VYSOKÁ HRA FOTOGRAFIE Z AKCÍ MĚSTA Mistrně sehraný tým povodníků se snaží o velkolepý podvod, který jim už několikrát vyšel. Točí se tu velké peníze,velké

Více

ZOO Praha a botanická zahrada

ZOO Praha a botanická zahrada 5.10. 2014 ZOO Praha a botanická zahrada 5.12.2014 Proběhlo slavnostní otevření rozhledny na Pekelném kopci Rozsvícení stromku 2014 Mikuláš 5.12.2014 Zpívání pod stromem, rozdávání Betlémského světla 20.12.2014

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

19. ročník NÁRODOPISNÝCH

19. ročník NÁRODOPISNÝCH DĚDINA NA POMEZÍ HANÁCKÉHO SLOVÁCKA A BRNĚNSKA OBEC TĚŠANY TĚŠANY www.outesany.cz Obec Těšany 19. ročník NÁRODOPISNÝCH 1.-3. 9. 2017 Představení tradičních řemesel Vystoupení folklorních souborů a cimbálové

Více

Výroční zpráva SPRŠ HM 2015/16. Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s Ročník 1, číslo 1

Výroční zpráva SPRŠ HM 2015/16. Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s Ročník 1, číslo 1 Výroční zpráva SPRŠ HM 2015/16 Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s. 13.9.2016 Ročník 1, číslo 1 Obsah Účel a cíle spolku Akce uspořádané za poslední školní rok 2015/16 Akce plánované na rok

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 39/ květen 2017

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 39/ květen 2017 NOVOVESKÉ listy INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 39/ květen 2017 Pálení čarodějnic V neděli 30. 4. večer se opět sešli obyvatelé Nové Vsi na kopci u vodárny, aby dodrželi starý zvyk pálení

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

BABSKÉ HODY TĚŠANY. Tradiční řemesla / Folklorní soubory / Cimbálová muzika Soutěž Těšanský koláč / Lanové a další aktivity pro děti

BABSKÉ HODY TĚŠANY. Tradiční řemesla / Folklorní soubory / Cimbálová muzika Soutěž Těšanský koláč / Lanové a další aktivity pro děti DĚDINA NA POMEZÍ HANÁCKÉHO SLOVÁCKA A BRNĚNSKA OBEC TĚŠANY TĚŠANY narodopisneslavnosti.cz outesany.cz Obec Těšany Tradiční řemesla / Folklorní soubory / Cimbálová muzika Soutěž Těšanský koláč / Lanové

Více

Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!!

Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!! Milí rodiče, Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!! Během prvního týdne se děti především navzájem seznamovaly s novými kamarády.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

mfabianova@sosboh.cz ŠSK při SŠ, Bohumín, p. o. je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky ve sportovních kroužcích sdružuje každoročně více než 100 sportujících žáků a žaček reprezentační

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM Konaného dne: 21. 5. 2012 V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim Od: 20:00 Do: 21:20 Přítomni: Hana Křelinová, Štěpánka Kořínková, Martina

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva za rok 2017 Obsah: 1/Základní informace 2/Organizace z.s. 3/Vymezení činnosti 4/Činnost a aktivity z.s. v roce 2017 5/Finanční zpráva 6/Poděkování 1/Základní informace Občanské sdružení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2005

V Ř E S K O V Á K květen 2005 V Ř E S K O V Á K květen 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní úvodní slovo musím věnovat chování některých z vás. Ač jsme několikrát upozorňovali na to, že do kontejnerů patří jen určený odpad,

Více

Karel Kalouda & Marek Silnica

Karel Kalouda & Marek Silnica Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2018, vydán 23. 12. 2018 Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání Vážení a milí čtenáři, v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit.

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis ze schůze valné hromady spolku Sportovní plavecký klub Delfín Jičín

Zápis ze schůze valné hromady spolku Sportovní plavecký klub Delfín Jičín Zápis ze schůze valné hromady spolku Sportovní plavecký klub Delfín Jičín Dne 18. 4. 2017 proběhla od 18:30 hod. v prostorách galerie Aquacentra v Jičíně schůze valné hromady spolku Sportovní plavecký

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze.

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Ahoj Pepo, tak znělo familiární oslovení mistra české republiky Petra Fuksy našemu předsedovi Pepovi. Samozřejmě, že se jednalo o pétanque, ale s třešničkou

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více