Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území"

Transkript

1 Srpen 2009 Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území EKOLA group, spol. s r. o. Akustické posouzení výhledového leteckého provozu v roce 2020 Podklad pro dokumentaci SEA Mistrovská Praha 10 IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax: EKOLA group 2009

2 Akce: Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území. Akustické posouzení výhledového leteckého provozu v roce Podklad pro dokumentaci SEA Objednatel: Sídlo: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. - ECO ENVI CONSULT Sladkovského 111, Jičín Zhotovitel: EKOLA group, spol. s r.o Sídlo: Mistrovská 4, Vypracoval: Ing. Libor Ládyš Spolupráce: Mgr. Pavel Dušek Vedoucí projektu: Ing. Libor Ládyš Číslo zakázky zhotovitele: Datum: Zpracováno na základě podkladů od Správy letiště Praha, s.p. a odborných studií firmy Techson EKOLA group E K O L A group - Strana 2 / 29

3 OBSAH: VYSVĚTLIVKY POJMŮ A POUŽITÝCH ZKRATEK ÚVOD LETECKÝ PROVOZ NA LKPR ÚZEMÍ V OKOLÍ LKPR CITLIVÁ NA HLUK LEGISLATIVA HYGIENICKÉ LIMITY HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU A V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU DŮSLEDKY PRO ŘEŠENÍ STUDIE LETECKÝ HLUK - VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ POPIS SITUACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LETIŠTI VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ Využití směrů vzletových a přistávacích drah Charakteristický letecký provoz rok Pozemní operace letadel Jmenovité dráhy letu VÝPOČTOVÉ POSTUPY METODIKA VÝPOČTU NEURČITOSTI VÝPOČTU VYHODNOCENÍ HLUKU Z VÝHLEDOVÉHO LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ SHRNUTÍ PŮSOBENÍ LETECKÉHO PROVOZU OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ HLUKU Z PROVOZU LKPR PO REALIZACI ZÁMĚRU ZÁVĚR - SHRNUTÍ PODKLADY A LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH...29 Příloha 1 Izofony LAeq D v db pro letecký provoz na letišti Praha Ruzyně v denní době ve výšce 4 m nad terénem. Výhled pro rok M 1: Příloha 2 Izofony LAeq N v db pro letecký provoz na letišti Praha Ruzyně v noční době ve výšce 4 m nad terénem. Výhled pro rok M 1: Příloha 3 Hlukové zóny letiště Praha Ruzyně pro rok M 1: E K O L A group - Strana 3 / 29

4 Vysvětlivky pojmů a použitých zkratek Definice používaných pojmů Ve zprávě se používají pojmy, které jsou také uvedené v Metodickém návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu. MZ ČR č.j. OVZ /6306. Proto uvádíme pouze vysvětlení nejdůležitějších a nejvíce používaných pojmů ve studii: Pohyby letadel - pohybem se zde rozumí typická činnost letadla, která vyvolává specifickou hlukovou událost. Jedná se především o vzlety a přistání. Letecký provoz - zahrnuje všechny pohyby letadel v prostoru letiště a jeho okolí. Trajektorie letu - spojnice okamžitých poloh letadla při jeho pohybu v třírozměrovém prostoru. Charakteristický letový den - průměrný letový den s počtem N pohybů (vzletů a přistání) všech letadel v průběhu jednoho dne, odvozeným jako průměrná hodnota z celkového počtu pohybů za šest po sobě následujících měsíců v letním období (květen až říjen) ve všech provozních směrech vzletových a přistávacích drah. Charakteristická skladba letadel - počet vzletů a přistání letadel jednotlivých typů nebo kategorií (v % z celoročního počtu), která se podílejí na leteckém provozu daného letiště; dokládají se především typy letadel s významným podílem v hlukové expozici prostředí; pohyby letadel s ojedinělým výskytem se zahrnují do počtu pohybů letadel odpovídající hlukové kategorie. Provozní směr vzletové a přistávací dráhy - směr, ve kterém se uskutečňují vzlety a přistání, který se především mění podle okamžitého směru proudění vzduchu. Jedná se tedy o průměrné využití jednotlivých provozních směrů a udává se v % z celoročního počtu vzletů a přistání v jednotlivých směrech. Izofona- čára, která spojuje místa se stejnou hodnotou hluku z leteckého provozu, vyjádřeného předepsaným akustickým deskriptorem. Hluková zóna vymezené území, plošně zasažené hlukem v definovaném rozsahu hodnot Seznam používaných zkratek AGL Výška nad úrovní terénu AIP CR Letecká informační příručka ČR ARR přistání DEP vzlet SEA, EIA proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí IFR pravidla pro let podle přístrojů LKPR kódové označení letiště Praha Ruzyně LKVO kódové označení letiště Vodochody MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR VFR pravidla pro let za viditelnosti RWY (VPD) vzletová a přistávací dráha SWY dojezdová dráha - E K O L A group - Strana 4 / 29

5 1. ÚVOD Toto akustické posouzení pro výhledový letecký provoz v roce 2020 je podkladem pro zpracování dokumentace SEA na vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území. Vzhledem k tomu, že pro záměr rozvoje letiště Praha Ruzyně (dále LKPR) paralelní dráhy již bylo v poslední době zpracováno řada akustických měření výpočtů a ověření výpočtových modelů, jejichž výsledky jsou uloženy u zadavatele těchto studií Letiště Praha, a.s. a to jak pro blízkou, tak i pro vzdálenější budoucnost, bylo pro toto posouzení využito právě těchto výsledků. Toto posouzení je tedy odbornou rešerší již zpracovaných materiálů a to především: o o Studie hluku pro současný a výhledový letecký provoz na letišti PRAHA RUZYNĚ s paralelní RWY 06R/24L - zpráva TECHSON č. T/Z-208/07. Podklad pro Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr výstavby paralelní RWY 06R/24L letiště PRAHA RUZYNĚ. Doplňující akustická Studie hluku pro výhledový letecký provoz na letišti Praha Ruzyně k roku 2020, s dvojicí paralelních drah RWY 06R/L 24R/L - zpráva TECHSON č. T/Z- 220/08, listopad Zpracována jako podklad k doplňované dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Toto posouzení tedy zahrnuje posouzení hlukové zátěže vyvolané leteckým provozem s dvojicí paralelních RWY 06R/L 24R/L, a to pro variantu výhledového leteckého provozu v časovém horizontu roku 2020 s uplatněním významných prvků Akčního plánu letiště PRAHA Ruzyně vydaného v roce 2008 [3]. Tato varianta je považována za maximální a cílovou a vychází tedy z výše uvedených materiálů LETECKÝ PROVOZ NA LKPR Letiště PRAHA RUZYNĚ je největším veřejným mezinárodním letištěm v ČR a zájem o jeho služby rok od roku neustále roste. Meziroční nárůst výkonů LKPR je zatím vyšší než u srovnatelných evropských letišť a tento trend lze očekávat i v budoucnu. Tomu odpovídá i postupný rozvoj LKPR, zejména rozšíření jeho odbavovacích kapacit, parkovišť, apod. Limitujícím však pro růst výkonů LKPR, zejména počtu pohybů letadel, je nedostačující kapacita stávajícího dráhového systému. Ukazuje se nezbytnost zásadní rekonstrukce vzletových a přistávacích drah, přičemž podmínkou zvýšení jejich kapacity je i výstavba nové paralelní RWY 06R/24L. Je však nutné přihlížet k tomu, že se zvyšováním počtu pohybů letadel roste i akustická energie vnesená do okolí letiště. Obecně platí, že se zvyšováním leteckého provozu je nutné především zpřísňovat protihluková opatření a pravidla. Pokud je v okolí letiště dostatek prostoru pro směrování přírůstků akustické energie do vhodného území s řidším osídlením (preferencí drah, soustředění pohybů do předepsaných trajektorií) nebo do příznivých úseků dne (omezení provozu v kritických nočních a večerních hodinách), lze tak vyhovět i protichůdným ekonomickým a ekologickým zájmům. Na tuto situaci reagovaly orgány EU přijetím Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2002/30/ES z března 2002, která klade rovnítko mezi zájmy rozvoje kapacity letišť a ochrany životního prostředí, přičemž zdůrazňuje, že protihluková opatření nemají být více omezující než je nezbytné k dosažení cílů ochrany životního prostředí, stanovených pro příslušné letiště. Tato směrnice je již implementována do našeho právního řádu. - E K O L A group - Strana 5 / 29

6 Hluk v širším okolí letišť, vyvolaný pohyby letadel, je jedním z dominantních vnějších projevů leteckého provozu, který negativně ovlivňuje životní prostředí. Vývoj hlukové zátěže okolí LKPR ale nesleduje i přes nárůst leteckého provozu vzestupný trend. Do tohoto relativně pozitivního vývoje se promítají především vlivy obměny extrémně hlučných letadel za letouny s nižší hlučností, vyvolané jak mezinárodními předpisy, tak i poplatkovou politikou LKPR. Významný přínos mají i protihluková opatření aplikovaná v provozu LKPR a upravená v kapitole 2.21 Letecké informační příručky AIP CR [13]. Tento trend dokladují i opakovaná velmi přesná kontrolní měření hluku z leteckého provozu LKPR, uskutečňovaná cca každé dva roky již od roku 2000 a ta jednoznačně dokládají, že průměrná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní i noční době je cca v 7 lokalitách prakticky stále na stejné úrovni jako v roce Skutečný nárůst hluku související s nárůstem intenzity leteckého provozu však bude zřejmě nižší, a to v důsledku pokračující obměny letadlového parku za nové typy se sníženou hlučností. Tlak na jejich obměnu vytvářejí především další kroky provozovatele letiště PRAHA RUZYNĚ (úprava hlukových poplatků, penalizace společností za překročení nastavených hlukových limitů) a také příznivější ekonomické ukazatele moderních letadel. Významným krokem je zejména i zpřísnění podmínek pro udělení hlukové certifikace letadel, kap. 4 ICAO ANNEX 16 [21], platné od Aby nedocházelo k výrazným konfliktním situací s obyvateli okolních obcí snaží se LKPR tomuto předcházet především: o vymezením území s nadlimitní hlukovou zátěží z leteckého provozu (ochranné hlukové pásmo) a pravidelné kontroly jeho rozsahu; o realizacemi stavebních opatření na obytných objektech v ochranném hlukovém pásmu na náklady provozovatele LKPR, zaměřených na snížení dopadů hluku; o vyhlášením konkrétních provozních omezení směřujících ke snížení hluku v okolí LKPR (AIP CR LKPR AD 2.21 [13]); o otevřenou komunikací vedení letiště PRAHA RUZYNĚ se zástupci občanů žijících v okolí letiště. Již v současnosti logicky vzrůstá počet stížností obyvatel z míst, kde byly v dřívější době přelety letadel vzácností. Zvýšený počet přeletů území mimo obvyklé dráhy letu je přímým důsledkem rostoucích kapacitních problémů LKPR. Povinnost provozovatele letiště bezpečně a hospodárně vymanévrovat všechna letadla využívající služeb letiště PRAHA RUZYNĚ naráží na omezené kapacitní možnosti dráhového systému. Jedna z možností jak zvýšit počet odbavených letadel je zkrátit, v rámci platných bezpečnostních norem, intervaly mezi vzlety. To je možné především rychlým uvolněním prostoru po vzletu, zvláště tehdy, když se střídají rychlejší (proudová) a pomalejší (vrtulová) letadla. Rozptyly trajektorií letu jsou z pohledu dodržení zákonných limitů hluku spíše pozitivní výhodou, neboť vedou k rozptýlení akustické energie po větší ploše území, což ovšem není v souladu s psychofyziologickým vnímáním opakovaných hlukových událostí. Jedinou reálnou možností jak optimalizovat rozsah území pro přelety letadel a regulovat počty hlukových událostí mimo ně je zvýšení kapacity dráhového systému, jak ji představuje připravovaná dostavba dráhového systému LKPR. Změny v leteckém provozu na letišti PRAHA RUZYNĚ, související s výstavbou paralelní RWY 06R/24L, a zejména postupné zvyšování počtu pohybů dopravních letadel, mohou negativní reakce obyvatel vyvolat. Je proto žádoucí negativním reakcím předcházet, a k tomu také slouží právě procesy SEA a EIA. Hlavním cílem dostavby dráhového systému LKPR je zvýšení dráhové kapacity, která při současné konfiguraci drah činí 45 pohybů za hodinu. Celkovou kapacitu dráhového systému do jisté míry ovlivňují i vyhlášená protihluková provozní omezení. Nedávno provedená technická opatření - E K O L A group - Strana 6 / 29

7 jako je výstavba rychlých odbočení z RWY 06/24 přinášejí jen omezené navýšení hodinové kapacity. Vyhlazení provozních špiček a zvýšení rovnoměrnosti v rozložení pohybů během dne není mezi leteckými přepravci příliš populární a přináší řadu organizačních těžkostí. Dlouhodobý rozvoj letiště PRAHA RUZYNĚ může podpořit pouze zvýšení reálné hodinové kapacity dráhového systému, odhadem asi na 75 pohybů letadel za hodinu. Stávající konfigurace dráhového systému LKPR také významně omezuje možnost aplikací nejdůležitějších protihlukových opatření jako je omezení nočního provozu a omezení provozu na RWY 13/31, kdy je zatěžováno hlukem území Prahy s vysokou hustotou osídlení. Z kapacitních důvodů a z prioritních důvodů zachování bezpečnosti letu je nezbytné část pohybů letadel přesouvat do těchto ekologicky nevhodných podmínek. Týká se to převážně letních měsíců, kdy je hodinová kapacita dráhového systému v denní době zcela naplněna; nejsou řídké případy s 45 a více pohyby za hodinu ÚZEMÍ V OKOLÍ LKPR CITLIVÁ NA HLUK Území v okolí LKPR, která mohou vykazovat zvýšenou citlivost na hluk z leteckého provozu jsou především: a) obytná území s velkou koncentrací trvale bydlících obyvatel b) rozsáhlé zdravotnické, sociální, školské a vědecké areály c) území určená k odpočinku a rekreaci a chráněná území většího významu. Ad a) Obytná území s velkou koncentrací trvale bydlících obyvatel představují především přilehlé části Prahy 6, Prahy 5, oblast Suchdol a dalších. Z uvedeného výčtu je však vystavena vždy jen menší část obcí bezprostředně vystavena stálé hlukové zátěži nebo nadlimitnímu hluku z leteckého provozu LKPR; často se jedná jen o jednotlivé přelety. Ad b) Na území hl. m. Prahy, vystaveném hluku z leteckého provozu LKPR, je řada velkých zdravotnických zařízení a jiných lokalit citlivých vůči hluku. Jsou to především Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce v Praze 5, Fakultní Thomayerova nemocnice a Institut klinické a experimentální medicíny v Praze 4, Psychiatrická léčebna V Praze 8 Bohnicích, rozsáhlý školský a vědecký areál v Praze Suchdole a další. Ad c) V blízkosti LKPR, na území hl. m. Prahy, je významná plocha zvláště citlivá na hluk z leteckého provozu - Šárecké údolí s CHPÚ Divoká Šárka. Další chráněné části přírody představují přírodní park Košíře Motol, chráněné území Břevské rybníky, Přírodní rezervace Tiché údolí Roztocký háj. Ve vzdáleném okolí letiště, v dosahu hluku z přeletů letadel západně od LKPR, jsou dvě rozsáhlé chráněné krajinné oblasti, CHKO Křivoklátsko (západně od spojnice Kladno Beroun) a CHKO Český Kras (podél toku Berounky, JV od Berouny až po JZ okraj Prahy). - E K O L A group - Strana 7 / 29

8 2. LEGISLATIVA Zjištěný stav akustické situace v území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se od 1. června 2006 posuzuje na základě nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě tohoto nařízení jsou stanoveny limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve vnitřním a venkovním prostoru. Z důvodů konzistentnosti textu studie je výtah z tohoto nařízení uveden v následujících podkapitolách Hygienické limity hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 10 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A L Amax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 4), s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ) 5). (2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 40 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde-li o hluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 db. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč. Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 db vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu L teq/t vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č. 1 k tomuto nařízení. - E K O L A group - Strana 8 / 29

9 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Letiště Praha Ruzyně akustické posouzení pro SEA Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb Část A Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v db Nemocniční pokoje doba mezi 6.00 a hodinou a 6.00 hodinou 0-15 Operační sály po dobu používání 0 Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 Obytné místnosti doba mezi 6.00 a hodinou a 6.00 hodinou 0 +) -10 +) Hotelové pokoje doba mezi 6.00 a hodinou a 6.00 hodinou Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, +5 mateřských škol a školských zařízení Koncertní síně, kulturní střediska +10 Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a +15 kulturních zařízení, kavárny, restaurace Prodejny, sportovní haly + 20 Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti. +) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen hlavní pozemní komunikace ), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 db. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení. 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ). (6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,16h se rovná 60 db a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 50 db. - E K O L A group - Strana 9 / 29

10 2.2. Důsledky pro řešení studie Z dikce nařízení vlády č.148/2006 Sb. vyplývají následující nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A ve vnitřním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru staveb: Nejvýše přípustná hodnota hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb: Hluk z provozu letecké dopravy : ve dne ( ) L Aeqp,16 hod = 60 db v noci ( ) L Aeqp,8 hod = 50 db Hluk z pozemních stacionárních zdrojů: ve dne ( ) L Aeqp,8 hod = 50 db v noci ( ) L Aeqp,1 hod = 40 db Nejvýše přípustná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru staveb: ve dne ( ) - L Aeqp,16 hod = 40 db ± korekce dle tab. přílohy č.2 k NV č.148/2006 Sb. v noci ( ) - L Aeqp,8 hod = 30 db ± korekce dle tab. přílohy č.2 k NV č.148/2006 Sb Letecký hluk - výklad základních pojmů Hluk z leteckého provozu stanovený měřením nebo výpočtem se řídí Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu [6] a je ve shodě s ČSN ISO 1996 [4]. Charakteristický letový den Hluk z leteckého provozu představuje sled hlukových událostí, vyvolaných přílety (ARR) a odlety (DEP) letadel během intervalu T. Popisuje jej soubor izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku pro celodenní (T = 16 hodin, 06:00 22:00) nebo celonoční (T = 8 hodin, 22:00-06:00) interval T. Izofony se odvozují pro podmínky směrodatného leteckého provozu během charakteristického letového dne a pro obvyklé (jmenovité) dráhy letu, s případným zahrnutím rozptylů reálných trajektorií letu. Výsledné izofony L Aeq D a L Aeq N se prezentují v mapovém podkladu vhodného měřítka. Výklad pojmu charakteristický letový den poskytuje Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu [6] v tomto znění: Charakteristickým letovým dnem se rozumí průměrný letový den s počtem N pohybů (vzletů a přistání) všech letadel v průběhu jednoho dne, odvozeným jako průměrná hodnota z celkového počtu pohybů za šest po sobě následujících měsíců v letním období (květen až říjen) ve všech provozních - E K O L A group - Strana 10 / 29

11 směrech vzletových a přistávacích drah. Odděluje se počet pohybů N D v denní (06:00 22:00) a N V v noční době (22:00 06:00), N = N D + N V. Hygienický limit hluku z leteckého provozu se vztahuje k poměrnému počtu pohybů (vzletů a přistání) připadajících v denní, resp. noční době charakteristického letového dne na jednotlivé směry vzletových a přistávacích drah, při zachování směrodatné skladby letadel v daných směrech vzletových a přistávacích drah. Podmínky nočního leteckého provozu mohou respektovat skladbu letadel v nočním provozu, upravenou předpisem. Dráhy letu a rozptyly trajektorií Dráhy letu popisují vertikální průměty středních (nominálních) trajektorií letu na rovinu země (stopy letu) včetně i jejich předpokládaného rozptylu. Střední trajektorie letu zpravidla předepisuje Letecká informační příručka AIP CR pro dané letiště nebo Letištní řád. Trajektorii letu jednotlivých letadel doplňuje závislost okamžité výšky AGL letadla nad rovinou letiště (profil letu), zpravidla se ale uvažují standardní postupy předepsané AIP nebo výrobcem letadel. (Ty jsou součástí databáze numerických modelů pro výpočet hluku). Charakteristická skladba letadel Počet vzletů a přistání letadel jednotlivých typů nebo kategorií (v % z celoročního počtu), která se podílejí na leteckém provozu daného letiště; dokládají se především typy letadel s významným podílem v hlukové expozici prostředí; pohyby letadel s ojedinělým výskytem se zahrnují do počtu pohybů letadel odpovídající hlukové kategorie. Provozní směr vzletové a přistávací dráhy Směr, ve kterém se uskutečňují vzlety a přistání, který se především mění podle okamžitého směru proudění vzduchu. Jedná se tedy o průměrné využití jednotlivých provozních směrů a udává se v % z celoročního počtu vzletů a přistání v jednotlivých směrech. 3. Popis situace Veřejné mezinárodní letiště PRAHA RUZYNĚ leží v nadmořské výšce 380 m na území hl. m. Prahy, na jeho severozápadním okraji, v mírně zvlněné a v hustě osídlené krajině. Pro přiblížení výškových poměrů uvádíme např. střední nadmořskou výšku obce Suchdol a Lysolaje (295 m), Nebušic (330 m), obce Unhošť (do 380 m), apod. Vlivem zvlnění terénu v okolí LKPR se tedy skutečná vzdálenost letounu od povrchu země na drtivé většině území zvětšuje, což přispívá spíše ke snížení hladiny akustického tlaku na zemi ve zmíněných lokalitách oproti případným hodnotám kvantifikovaným pro rovinný terén, shodný se vztažnou rovinou letiště. Situování LKPR je patrné na obr E K O L A group - Strana 11 / 29

12 Obr. 1 Situování letiště LKPR 06L 13 24R 24L 06R 31 Zdroj: Blízké okolí letiště je možno charakterizovat převážně jako zónu bez bydlení s průmyslovými podniky, nákupními centry, sklady apod. a s hustou sítí pozemních komunikací. Širší okolí letiště s významnějšími dopady hluku z leteckého provozu zasahuje hustě osídlenou část hl. m. Prahy a část Středočeského kraje s četnými menšími sídly. Ve vzdálenosti cca 600 m severně je obec Kněževes. V blízkém okolí letiště jsou ve vztahu k ose a prahu RWY 06/24 západně obec Jeneč (cca 1,5 km) a východně Přední Kopanina (cca 1,0 km) a ve vztahu k ose a prahu RWY 13/31 severně obec Dobrovíz (cca 1,7 km) a jižně MČ Praha Řepy (cca 2 km). Nejbližším okolním letištěm je letiště Vodochody, které je situováno severovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 16 km. Letiště Vodochody bylo do současné doby využíváno jako podnikové letiště Aero Vodochody, převážně ke zkušebním, předváděcím a výcvikovým letům vlastních vyráběných a vyvíjených letadel a také pro výcvik nových pilotů různých leteckých společností, např. Travel Sevice, apod. a také jako letiště pro letadla všeobecného letectví. Výhledově by mělo letiště mít statut mezinárodní, veřejné s vnější hranicí. Proto se uvažuje se zprovozněním letiště pro mezinárodní provoz, s výstavbou nového terminálu, dobudováním dráhového pojezdového systému, pohybových a dalších letištních ploch, s vybudováním nového příjezdu k letišti, parkovacích ploch a s výstavbou dalších objektů zázemí letiště. Transformace stávajícího neveřejného mezinárodního letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště bude zaměřena kromě oblasti všeobecného letectví (business jets) i na nízkonákladové a charterové lety. LKVO by mělo přijímat letouny střední velikosti (maximálně typu Boeing B737 či Airbus A320). - E K O L A group - Strana 12 / 29

13 3.1. Základní údaje o letišti Všeobecně Směrová značka letiště Praha Ruzyně je LKPR Nadmořská výška vztažného bodu je 380 m. Povolený způsob provozu je vizuální i přístrojový (VFR/IFR) Dráhový systém k roku 2020 Označení a parametry vzletových a přistávacích drah (RWY) jsou v tabulce 1. Tab. 1 Základní parametry vzletových a přistávacích drah Označení RWY Rozměry RWY [m] Povrch RWY 06L/24R x 45 m Beton 06R/24L x 45 m Beton 13/ x 45 m Beton Dvojice paralelních vzletových a přistávacích drah 06R/L 24R/L umožní plnohodnotný provoz letadel všech kategorií. Dráha 13/31 bude rovněž vybavena, avšak budou uplatněna provozní omezení, umožňující její využití pouze v mimořádných situacích. Poznámka : Původní RWY 04/22 přestane existovat. Situování vzletových a přistávacích drah letiště PRAHA RUZYNĚ po realizaci záměru výstavby paralelní RWY 06R/24L je schematicky uvedeno na obr. 1. Uvažované postupy pro přiblížení a odlety Přílety letadel sklon sestupového paprsku ILS je 3 o, paprsek leží v rovině osy RWY kolmé ke vztažné rovině letiště; letadlo musí nalétnout sestupový paprsek ve výšce 4000ft/1220m AMSL, t.j ve vzdálenosti asi 16 km před příletovým prahem dráhy; přípustné odchylky jsou dány přesností navigačních přístrojů v souladu ICAO Doc [20]; přílety budou v rozhodující většině vedeny na RWY 06R/24L, s převahou ve směru 24; přílety budou řízeny navigačními prostředky s vysokou přesností; přílety dopravních letadel s vizuálním přiblížením budou důsledně omezeny na situace letadel v nouzi; dodržení příletových tratí bude kontrolováno systémem monitorování leteckého hluku a letových tratí. - E K O L A group - Strana 13 / 29

14 Odlety letadel Standardní tratě pro přístrojové odlety (SID) pro výhledový letecký provoz s dvojicí paralelních RWY jsou stanoveny ve finálním návrhu ŘLP, s.p., akceptovaném provozovatelem letiště PRAHA RUZYNĚ. Jsou uvedeny na obr. 2. Předpokládá se, že pokud bude v platnosti současná legislativa, budou tyto tratě publikovány v AIP CR asi v roce Po zprovoznění RWY 06R/24L budou doplněny provozní postupy, stanovené v souladu s předpisem ICAO Doc [20]. Jedná se především o tato opatření: odlety budou v rozhodující většině prováděny z RWY 06L/24R, s převahou ve směru 24 body zahájení první zatáčky po vzletu jsou stanoveny odděleně pro proudová a turbovrtulová letadla, zvlášť pro všechny směry RWY viz schéma na obr. 2 odchýlení od SID (standardní odletová trať) se připouští pro turbovrtulová letadla po minutí bodu, který tvoří průsečík SID pro turbovrtulová letadla (modré linie z obr. 2) s hranicí, vyznačenou červenou linkou na obr. 2 (obdélník kolem navrženého ochranného hlukového pásma LKPR) odchýlení od SID pro proudová dopravní letadla se připouští po minutí bodu, který tvoří průsečík SID pro proudová letadla (fialové linie z obr. 2) s hranicí, vyznačenou červenou linkou na obr. 2 (obdélník kolem navrženého ochranného hlukového pásma LKPR) přípustné maximální odchylky od stanovené dráhy letu jsou dány přesností radionavigačního vybavení letadel; u většiny letadel se předpokládá vybavení pro P-RNAV, kde je přesnost stanovena nyní ± 1 NM (1,8 km) v příčném směru; je pravděpodobné, že se k roku 2020 přesnost radionavigačního vybavení zvýší a přípustné odchylky se zmenší výškový profil letu je dán více faktory (výkon letadla, zatížení, meteorologická situace aj., a profily tak nelze přesně definovat ani je předepisovat v zájmu snížení hlukové zátěže na zemi budou pro odlety letadel stanoveny postupy dle ICAO Doc [20], šetrné k blízkému okolí letiště prozatím se neuvažuje o vybavení odletových tratí navigační podporou, předpokládá se, že požadované přesnosti dodržení dráhy letu vyhovuje vybavení P-RNAV dodržení předepsaných SID bude kontrolováno systémem monitorování leteckého hluku a letových tratí odletové tratě a postupy pro RWY 13/31 se oproti současnému stavu nemění. Lety letadel všeobecného letectví (GA) a vrtulníků, prováděné většinou podle pravidel VFR, jsou vedeny bez pevných zákonitostí po samostatných trajektoriích. Na celkovém počtu pohybů LKPR se podílejí asi 3 % a nejsou tedy relevantním zdrojem hluku pro okolí letiště... - E K O L A group - Strana 14 / 29

15 3.2. Výhledový letecký provoz Po uvedení nové RWY 06R/24L letiště PRAHA RUZYNĚ do provozu se základní charakteristiky leteckého provozu, podstatně nezmění. Významné změny dozná pouze rozložení pohybů letadel na jednotlivé směry RWY dráhového systému letiště PRAHA RUZYNĚ, a provoz v noční době Využití směrů vzletových a přistávacích drah Po dostavbě nové paralelní RWY 06R/24L bude zavedena tato základní preference jednotlivých RWY dráhového systému LKPR: RWY 24R převážně pro vzlety letadel všech kategorií v denní a noční době a přistání v noční době RWY 24L převážně pro přistání letadel všech kategorií v denní době RWY 06L převážně pro vzlety letadel všech kategorií v denní a noční době a přistání v noční době RWY 06R převážně pro přistání letadel všech kategorií v denní době RWY 31 RWY 13 využití pouze za jasně definovaných mimořádných situací využití pouze za jasně definovaných mimořádných situací Obr. 2 Schéma standardních příletových a odletových tratí letiště PRAHA RUZYNĚ pro výhledový provoz s dvojicí paralelních RWY 06R/L 24R/L - E K O L A group - Strana 15 / 29

16 Distribuce počtu pohybů v průběhu dne Tabulka 2 Průměrné využití směrů vzletových a přistávacích drah (v %) LKPR pro vzlety (DEP) a přistání (ARR) po realizaci paralelní RWY 06R/24L, v denní a noční době RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 denní doba DEP ARR noční doba DEP ARR Letecký provoz v noční době - opatření Pro vzlety a přistání v noční době bude využívána pouze RWY 06L/24R s výjimkou období, kdy bude uzavřena z důvodu nutných oprav. Dráhy RWY 06R/24L a RWY 13/31 budou v noční době po většinu roku bez leteckého provozu, s výjimkou jasně definovaných mimořádných situací Provozní opatření ke snížení hluku letadel, stanovené v části I, kap. 6, odst. B.1 Akčního plánu [3], omezují rozsah provozu v noční době na nejvýše 5% z celkového počtu pohybů. V noční době jsou přípustné pouze pohyby letadel o vzletové hmotnosti do 45 t nebo letadel nad 45 t, zařazených do bonus listu. Další opatření ke snížení hluku v noční době představují: o Zákaz brzdění reverzací tahu s výjimkou případů, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů; o Zákaz provádění motorových zkoušek v noci mimo motorové stání s protihlukovým vybavením. Mimořádné letecké akce Mimořádné letecké akce s větším než obvyklým leteckým provozem na LKPR nebudou provozovány. - E K O L A group - Strana 16 / 29

17 3.2.2 Charakteristický letecký provoz rok 2020 Předpokládají se tyto charakteristické údaje o leteckém provozu na letišti Praha Ruzyně, ke kterým se vztahuje i predikce hlukového zatížení: Tab. 3 - Souhrnné údaje: Plánovaný počet přepravených cestujících 21,2 mil Celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP) Průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr) 752 Průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni 820 Celkový počet pohybů v noční době (22:00 06:00) za rok Průměrný počet pohybů v noční době v charakteristickém letovém dni za jednu noc 40 Tab. 4 - Uvažovaná charakteristická skladba typů letadel dle jednotlivých kategorií Označení kategorie letadla *) Specifikace Den Výskyt v % Noc A Letadla všeobecného letectví + vrtulníky (GA) 3 1 B Dopravní a obchodní letouny nad 7 t (PROP) C Proudové dopravní letouny do 136 t (JET) D Proudové dopravní letouny nad 136 t (JET) 7 5 CELKEM: *) zařazení do kategorií dle [6] Letouny kategorie A jsou zanedbatelným zdrojem hluku pro okolí letiště Praha Ruzyně - E K O L A group - Strana 17 / 29

18 Charakteristický letový den směrodatný výhledový provoz Hluk z leteckého provozu, vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq D pro denní dobu (T = 16 hodin) a L AeqN pro noční dobu (T = 8 hod), se odvozuje pro charakteristický letový den, za který se považuje průměrný letový den v sezóně (květen říjen), s počtem 820 pohybů všech letadel za den. Uvažuje se charakteristická skladba typů letadel, které se budou podílet na výhledovém leteckém provozu v průběhu charakteristického letového dne. Počty pohybů letadel zavedených kategorií a reprezentativních typů obsahuje tabulka 5 a 6. Tabulka 5 Celkové počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel zavedených kategorií pro výpočet izofon hodnot L Aeq D v denní době z uvažovaného výhledového leteckého provozu na LKPR (rok 2020) v charakteristickém letovém období (květen říjen). Kategorie letadel RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP B C D CELKEM Tabulka 6 Celkové počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel zavedených kategorií pro výpočet izofon hodnot L Aeq N v noční době z uvažovaného výhledového leteckého provozu na LKPR (rok 2020) v charakteristickém letovém období (květen říjen). Kategorie letadel RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP B C D CELKEM E K O L A group - Strana 18 / 29

19 3.2.3 Pozemní operace letadel Letiště Praha Ruzyně akustické posouzení pro SEA Pozemní operace letadel, jako jsou motorové zkoušky letadel, běhy pomocných energetických jednotek a chod dalších zdrojů hluku na letišti, nejsou součástí leteckého provozu a jejich hlučnost se posuzuje podle jiných kritérií a limitů. Pokud jsou hygienické limity hluku ze stacionárních zdrojů dodrženy, příspěvky hlukových událostí, vyhovující hygienickému limitu, jsou vždy nižší o více než 10 db ve srovnání s hlukem z leteckého provozu. V krajním případě mohou hladinu akustického tlaku, vyvolanou v chráněném venkovním prostoru leteckým provozem, zvýšit nejvýše o desetiny db, a to platí pouze v blízkém okolí letiště. Se vzdáleností od letiště tento podíl rychle klesá, v dlouhodobé ekvivalentní hladině akustického tlaku pro charakteristický letový den se vlivy stacionárního hluku projevují jen ve formě zvýšeného akustického pozadí. V porovnání s nejistotou výpočtu nebo měření hluku se vždy jedná o málo významné hodnoty. V zájmu dodržení hygienického limitu hluku ze stacionárních zdrojů na letišti PRAHA RUZYNĚ se v Akčním plánu letiště [3] počítá s výstavbou nového, akusticky vybaveného motorového stání pro provádění všech typů motorových zkoušek letadel s vyvedením na vyšší než volnoběžné režimy motorů. Akustické vybavení stání by podle dříve proběhlých jednání a na základě současných představ mělo zaručit, že hluk z motorových zkoušek nevloží zjevný příspěvek k průměrné hlukové zátěži okolí LKPR Jmenovité dráhy letu Definice dráhy letu pro přílety letadel je téměř bezproblémová, protože nejméně 95 % letadel významných pro utváření hlukového pole na zemi přilétá nejméně ze vzdálenosti 16 km od příletového prahu dráhy v prodloužené ose RWY, se sklonem sestupové roviny ILS 3 o a v předepsaném režimu pro každý typ letounu. Pro odlety letadel z jednotlivých směrů RWY 06R/L 24R/L letiště PRAHA RUZYNĚ jsou stanoveny standardní tratě, vyznačené schematicky na obr. 2 a stručně popsané v kap [1,2]. Odletové tratě s bližším bodem prvního točení od odletového prahu RWY 24 a RWY 06 (viz modré linie v obr. 2) využívají turbovrtulová dopravní letadla. Odletové tratě pro proudová dopravní letadla jsou vyznačeny na obr. 2 fialovými čarami. Distribuce odlétajících letadel do jednotlivých směrů se děje podle cílové destinace, procentuální vytížení jednotlivých směrů lze tak s vysokou pravděpodobností stanovit a využívá se v zadávaných datech. Na základě všech statistických podkladů o provozu LKPR byly s pomocí servisního výpočtového programu odvozeny počty pohybů letadel zvolených kategorií po jednotlivých příletových a odletových tratích v denní a noční době. Detailní zadání výpočtu, které se vkládá do počítačového programu CADNA FLG, představuje poměrně obsáhlý soubor dat a jsou uložena v archivu firmy TECHSON. - E K O L A group - Strana 19 / 29

20 4. Výpočtové postupy 4.1. Metodika výpočtu Výpočet hlukové zátěže z leteckého provozu v dotčeném území letiště Praha Ruzyně bylo zpracované výpočtovou metodikou uvedenou v ECAC.CAEC Doc 29 [15,16]. Způsob predikce uvedený ve výše uváděném dokumentu je doporučený i pro výpočet hlukové zátěže v okolí civilních letišť. Tato metodika je doporučena v EU i pro tvorbu strategických hlukových map. Predikce byla provedena pomocí programu Cadna A verze 3.7 s databází letadel AzB99, která je také doporučena v EU pro hlukové mapování v okolí letišť pro provoz civilních letadel a tvorbu strategických hlukových map. Program CADNA A (Datakustik GmbH, viz [9] je široce rozšířený softwarový produkt pro predikci hluku prostředí a pro různé zdroje hluku v prostředí, uznávaný zejména ve státech EU. Jeden z modulů (FLG) je určen pro výpočet hluku z leteckého provozu, umožňuje hodnocení podle mezinárodních i národních předpisů a podle směrnic EU. V tomto programu je také implementována v této studii použitá a doporučovaná metodika v EU - ECAC.CEAC Doc Standardní metodika výpočtu izofon hluku kolem civilních letišť. Výpočtový 3D model okolí letiště byl vytvořen pomocí vrstevnic včetně zadání objektů jednotlivých sídel v terénu. Do výpočtu byly zahrnuty využívané dráhy letu (3D průmět) i s uvažování průměrného rozptylu trajektorií letu jednotlivých letounů. Pro zlepšení přesnosti predikce leteckého hluku bylo použito segmentační metody, kdy se hladina zvukové expozice vypočítává pro každý segment a koriguje se na konečnou délku segmentu a nakonec se příspěvky od všech segmentů v každém výpočtovém čtverci (zvolen 10x10 m) nad terénem sečtou. Použitím segmentace se eliminuje řada výpočetních problémů, jako je například vliv změny nastavení výkonu nebo vliv změny trvání ak. děje v souvislosti se zatáčkou na dráze letu a další. Podrobný popis použité metody je uveden v materiálu [15,16]. Ověření výpočtového modelu pomocí dalších výpočtových metodik implementovaných v programu INM verze 7.0 (FAA, USA) [10], což je softwarový produkt určený výhradně pro výpočet hluku letadel a leteckého provozu s bohatou databází letadel. Užívá se hlavně v USA a u některých systémů monitorování hluku. Tento program má implementovánu řadu prvků z výše uvedené metodiky ECAC. Dále bylo provedeno také porovnání výsledků výpočtů i s naměřenými reálnými hodnotami. Všechna tato porovnání byla provedena v materiálu [2] i s potvrzení nejistoty numerického odhadu v pásmu ± 2 db. Pro odvození izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku se vychází z podmínek v charakteristickém letovém dni, v němž se uskuteční průměrný počet N vzletů nebo přistání letadel za den (24 hodin). Počet N vzletů nebo přistání v charakteristickém letovém dni se odvodí pro tento typ letiště: z celkového počtu N r vzletů a přistání za D letových dnů v roce, N = k * N r /184, kde k je koeficient sezónního využití letiště daného typu, číselně vyjádřený v příloze B, podkladu [6]. Poznámka: Výsledný provoz byl dle předpokládaného využití letiště a předpokládaných počtů pohybů stanoven pro charakteristické letové období (květen říjen) 74 % celkových ročních pohybů. - E K O L A group - Strana 20 / 29

LETIŠTĚ VODOCHODY. Akustická studie z leteckého provozu. Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik. Listopad 2008

LETIŠTĚ VODOCHODY. Akustická studie z leteckého provozu. Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik. Listopad 2008 Listopad 2008 LETIŠTĚ VODOCHODY EKOLA group, spol. s r. o. Akustická studie z leteckého provozu Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik Mistrovská 4 108 00 Praha 10 IČO: 63981378 DIČ:

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

Studie hluku pro výhledový letecký provoz na letišti Praha / Ruzyně k roku dosažení cílové kapacity s dvojicí paralelních drah RWY 06R/L 24R/L

Studie hluku pro výhledový letecký provoz na letišti Praha / Ruzyně k roku dosažení cílové kapacity s dvojicí paralelních drah RWY 06R/L 24R/L Studie hluku pro výhledový letecký provoz na letišti Praha / Ruzyně k roku dosažení cílové kapacity s dvojicí paralelních drah RWY 06R/L 24R/L Zpracoval: Spolupráce: Ing. Jiří Šulc, CSc. - TECHSON AKUSTIKA

Více

HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L

HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L T/Z-209/07 HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L T/Z-209/07 HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA

Více

LETIŠTĚ VODOCHODY. Akustická studie z leteckého provozu. Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik. Listopad 2008

LETIŠTĚ VODOCHODY. Akustická studie z leteckého provozu. Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik. Listopad 2008 Listopad 2008 LETIŠTĚ VODOCHODY EKOLA group, spol. s r. o. Akustická studie z leteckého provozu Podklad pro dokumentaci EIA a hodnocení zdravotních rizik Mistrovská 4 108 00 Praha 10 IČO: 63981378 DIČ:

Více

HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L

HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L T/Z-209/07 HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ PRO VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ S PARALELNÍ RWY 06R/24L T/Z-209/07 HLUKOVÉ ZÓNY A NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA

Více

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1). 5. Hluková kritéria Při hodnocení účinků hluku na člověka je třeba přihlížet na objektivní fyziologické reakce, produktivitu práce a subjektivní slovní reakce na podněty. Při měření účinků hluku na lidi

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

II.část Sumarizace (Reporting)

II.část Sumarizace (Reporting) AKČNÍ PLÁN LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ II.část Sumarizace (Reporting) Pořizovatel: Zpracovatel: Odborná spolupráce: Ministerstvo dopravy ČR Správa Letiště Praha, s.p. Ing. Jiří Šulc, CSc. - TECHSON Praha PROGRAM

Více

Příloha č.3 Připomínky k akustické studii dokumentace Než uvedeme nedostatky podle posloupnosti stran, zaměříme se na fatální chybu, kterou předkladatel pokřivil výstupy jak výpočtu hlukové zátěže, tak

Více

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI

Více

Souhrnná zpráva z měření. EKOLA group, spol. s r.o. Číslo zakázky: 12.0405-06/O. EKOLA group, spol. s r.o.

Souhrnná zpráva z měření. EKOLA group, spol. s r.o. Číslo zakázky: 12.0405-06/O. EKOLA group, spol. s r.o. EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Foto: Petr Hřebačka, EKOLA group, spol. s r.o Měření hladin akustického tlaku v okolí letiště

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

EIA posouzení vlivu záměru paralelní dráhy RWY 06R/24L na životní prostředí. hlavní závěry. Praha, prosinec 2008

EIA posouzení vlivu záměru paralelní dráhy RWY 06R/24L na životní prostředí. hlavní závěry. Praha, prosinec 2008 EIA posouzení vlivu záměru paralelní dráhy RWY 06R/24L na životní prostředí hlavní závěry Praha, prosinec 2008 OBSAH: Charakter letiště Letecký provoz a hluková zátěž Ovzduší Vody a Půda Odpady Zdravotní

Více

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09 MaREXCOM zkušební laboratoř, akreditovaná ČIA Sosnovecká 578/2, 18100 Praha 8 - Troja Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09 K Horoměřicům 1112/27,

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Příloha č. 1: Akustická studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 1: Akustická studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1 01/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Zásady územního rozvoje hl.

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

LETIŠTĚ VODOCHODY. Návrh ochranného hlukového pásma pro stávající infrastrukturu letiště. Revize 07/2012 Po projednání na KHS Středočeského kraje

LETIŠTĚ VODOCHODY. Návrh ochranného hlukového pásma pro stávající infrastrukturu letiště. Revize 07/2012 Po projednání na KHS Středočeského kraje EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 LETIŠTĚ VODOCHODY Návrh ochranného hlukového pásma pro stávající infrastrukturu letiště Revize

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Spis. zn.: 12/730/0056/LKVO/03/13 Č. j.: 4466-13-701 V Praze dne 28. srpna 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. března 2006 ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. března 2006 ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí Návrh nového nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 AKUSTICKÁ STUDIE Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 Zadavatel: Mgr. Jiří Bělohlávek TISEA Bylany 66 284 01 Kutná Hora Datum zpracování: 22. ledna 2013

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Hluková studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. Úvod... 3 Účel studie... 3 Vstupní údaje...

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2008 A 2009

ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2008 A 2009 ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2008 A 2009 PŘEDKLÁDÁ: LETIŠTĚ PRAHA, A. S. OJ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/1019 160 08 Praha 6 tel.: +420 220 112 343 +420

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : 272. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 273. Vyhláška, kterou se mění

Více

Akustická studie hluk ze stavební činnosti. EKOLA group, spol. s r.o. Prosinec 2008. Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb.

Akustická studie hluk ze stavební činnosti. EKOLA group, spol. s r.o. Prosinec 2008. Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. Prosinec 2008 RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie hluk ze stavební činnosti Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění EKOLA group, spol.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 podle zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na ž. p.,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letovývoj a implementace provývoj a implementace progresivních letových postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letových postupůvývoj TA01031868 gresivních

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

č. 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst.

č. 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. č. 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu, h) maximální hladinou akustického tlaku L Amax

nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu, h) maximální hladinou akustického tlaku L Amax Sbírka zákonů ČR Předpis č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Ze dne 24.10.2011 Částka 97/2011 Účinnost od 01.11.2011 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-272

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

Letiště Vodochody. Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích

Letiště Vodochody. Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích Listopad 2008 Letiště Vodochody EKOLA group, spol. s r.o. EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4 108 00 Praha 10 IČO: 63981378 DIČ: CZ 63981378 Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích Podklad

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2010 A 2011 PŘEDKLÁDÁ: LETIŠTĚ PRAHA, A. S. OJ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2010 A 2011 PŘEDKLÁDÁ: LETIŠTĚ PRAHA, A. S. OJ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2010 A 2011 PŘEDKLÁDÁ: LETIŠTĚ PRAHA, A. S. OJ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/1019 160 08 Praha 6 tel.: +420 220 112 343 +420

Více

LETIŠTĚ PRAHA, a. s. Připravovaná dráha je vyznačena fialově

LETIŠTĚ PRAHA, a. s. Připravovaná dráha je vyznačena fialově LETIŠTĚ PRAHA, a. s. Připravovaná výstavba Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha / Ruzyně Výpis z Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

AKČNÍ PLÁN LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ. I.část Textová část. Správa Letiště Praha, s.p.

AKČNÍ PLÁN LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ. I.část Textová část. Správa Letiště Praha, s.p. AKČNÍ PLÁN LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ I.část Textová část Pořizovatel: Zpracovatel: Odborná spolupráce: Ministerstvo dopravy ČR Správa Letiště Praha, s.p. Ing. Jiří Šulc, CSc. - TECHSON Praha PROGRAM SNIŽOVÁNÍ

Více

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy)

Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) Problematika hlukové zátěže z dopravy (koncepční přístupy) MUDr. Michael Vít, PhD hlavní hygienik CR Nové směry v železniční dopravě 14. 15. 6. 2011 Ostrava Strategické hlukové mapy na hlavních železničních

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Účinnost od 1. 11. 2011 Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně

Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně Doplnění posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně Zpracovatel: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Více

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

L I B E R E C K Ý K R A J

L I B E R E C K Ý K R A J Krajský úřad Libereckého kraje Akční plán pro komunikace II. a III. tříd ve správě kraje pro L I B E R E C K Ý K R A J dle 81, zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění Krajský úřad Libereckého kraje a CPE,

Více

T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY T/Z 227/09 STUDIE HLUKU Z PROVOZU VRTULNÍKŮ HEMS NA PROJEKTOVANÉM HELIPORTU FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží Hluková studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2012 A 2013

ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2012 A 2013 ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI NA LETIŠTI PRAHA / RUZYNĚ ZA ROKY 2012 A 2013 PŘEDKLÁDÁ: LETIŠTĚ PRAHA, A. S. OJ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/1019 160 08 Praha 6 zivotni.prostredi@prg.aero

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA HLUKOVÁ STUDIE

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví listopad 2012 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602

Více

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Základní informace o paralelní dráze nová paralelní dráha umožní další rozvoj letecké dopravy v ČR (v roce 2008 Letiště Praha odbavilo téměř

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum:

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic, ič: 60400608, dič: CZ60490608 tel.: (+420) 224 312 419, tel./fax: (+420)

Více

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK Zakázka číslo: 2015-008341-HK Hluková studie Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: Květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 19. února 2007 Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306 M E T O D I C K Ý N Á V O D pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu Ministerstvo

Více

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Posudek. EIA RWY 06R/24L (část letecký hluk) letiště Praha Ruzyně

Posudek. EIA RWY 06R/24L (část letecký hluk) letiště Praha Ruzyně Zkušební laboratořč. 1065 akreditovaná ČIA* J*D*S Životní prostředí - sekce hluku Letiště PRAHA Na Staré silnici 194, 25268 Kněževes u Prahy Tel.: 220 560 433, 220 561 648 Fax.: 220 561 648 e-mail: jds@mbox.vol.cz

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 Místo: Hlavní město Praha, Pitkovice, k.ú. Pitkovice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Název: Obytný soubor Májovková,

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Změna č. 2 regulačního plánu Plavská

Změna č. 2 regulačního plánu Plavská Změna č. 2 regulačního plánu Plavská katastrální území České Budějovice 7 jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004 ze dne 16.9.2004 a

Více