Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území"

Transkript

1 Srpen 2009 Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území EKOLA group, spol. s r. o. Akustické posouzení výhledového leteckého provozu v roce 2020 Podklad pro dokumentaci SEA Mistrovská Praha 10 IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax: EKOLA group 2009

2 Akce: Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území. Akustické posouzení výhledového leteckého provozu v roce Podklad pro dokumentaci SEA Objednatel: Sídlo: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. - ECO ENVI CONSULT Sladkovského 111, Jičín Zhotovitel: EKOLA group, spol. s r.o Sídlo: Mistrovská 4, Vypracoval: Ing. Libor Ládyš Spolupráce: Mgr. Pavel Dušek Vedoucí projektu: Ing. Libor Ládyš Číslo zakázky zhotovitele: Datum: Zpracováno na základě podkladů od Správy letiště Praha, s.p. a odborných studií firmy Techson EKOLA group E K O L A group - Strana 2 / 29

3 OBSAH: VYSVĚTLIVKY POJMŮ A POUŽITÝCH ZKRATEK ÚVOD LETECKÝ PROVOZ NA LKPR ÚZEMÍ V OKOLÍ LKPR CITLIVÁ NA HLUK LEGISLATIVA HYGIENICKÉ LIMITY HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU A V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU DŮSLEDKY PRO ŘEŠENÍ STUDIE LETECKÝ HLUK - VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ POPIS SITUACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LETIŠTI VÝHLEDOVÝ LETECKÝ PROVOZ Využití směrů vzletových a přistávacích drah Charakteristický letecký provoz rok Pozemní operace letadel Jmenovité dráhy letu VÝPOČTOVÉ POSTUPY METODIKA VÝPOČTU NEURČITOSTI VÝPOČTU VYHODNOCENÍ HLUKU Z VÝHLEDOVÉHO LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ SHRNUTÍ PŮSOBENÍ LETECKÉHO PROVOZU OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ HLUKU Z PROVOZU LKPR PO REALIZACI ZÁMĚRU ZÁVĚR - SHRNUTÍ PODKLADY A LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH...29 Příloha 1 Izofony LAeq D v db pro letecký provoz na letišti Praha Ruzyně v denní době ve výšce 4 m nad terénem. Výhled pro rok M 1: Příloha 2 Izofony LAeq N v db pro letecký provoz na letišti Praha Ruzyně v noční době ve výšce 4 m nad terénem. Výhled pro rok M 1: Příloha 3 Hlukové zóny letiště Praha Ruzyně pro rok M 1: E K O L A group - Strana 3 / 29

4 Vysvětlivky pojmů a použitých zkratek Definice používaných pojmů Ve zprávě se používají pojmy, které jsou také uvedené v Metodickém návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu. MZ ČR č.j. OVZ /6306. Proto uvádíme pouze vysvětlení nejdůležitějších a nejvíce používaných pojmů ve studii: Pohyby letadel - pohybem se zde rozumí typická činnost letadla, která vyvolává specifickou hlukovou událost. Jedná se především o vzlety a přistání. Letecký provoz - zahrnuje všechny pohyby letadel v prostoru letiště a jeho okolí. Trajektorie letu - spojnice okamžitých poloh letadla při jeho pohybu v třírozměrovém prostoru. Charakteristický letový den - průměrný letový den s počtem N pohybů (vzletů a přistání) všech letadel v průběhu jednoho dne, odvozeným jako průměrná hodnota z celkového počtu pohybů za šest po sobě následujících měsíců v letním období (květen až říjen) ve všech provozních směrech vzletových a přistávacích drah. Charakteristická skladba letadel - počet vzletů a přistání letadel jednotlivých typů nebo kategorií (v % z celoročního počtu), která se podílejí na leteckém provozu daného letiště; dokládají se především typy letadel s významným podílem v hlukové expozici prostředí; pohyby letadel s ojedinělým výskytem se zahrnují do počtu pohybů letadel odpovídající hlukové kategorie. Provozní směr vzletové a přistávací dráhy - směr, ve kterém se uskutečňují vzlety a přistání, který se především mění podle okamžitého směru proudění vzduchu. Jedná se tedy o průměrné využití jednotlivých provozních směrů a udává se v % z celoročního počtu vzletů a přistání v jednotlivých směrech. Izofona- čára, která spojuje místa se stejnou hodnotou hluku z leteckého provozu, vyjádřeného předepsaným akustickým deskriptorem. Hluková zóna vymezené území, plošně zasažené hlukem v definovaném rozsahu hodnot Seznam používaných zkratek AGL Výška nad úrovní terénu AIP CR Letecká informační příručka ČR ARR přistání DEP vzlet SEA, EIA proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí IFR pravidla pro let podle přístrojů LKPR kódové označení letiště Praha Ruzyně LKVO kódové označení letiště Vodochody MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR VFR pravidla pro let za viditelnosti RWY (VPD) vzletová a přistávací dráha SWY dojezdová dráha - E K O L A group - Strana 4 / 29

5 1. ÚVOD Toto akustické posouzení pro výhledový letecký provoz v roce 2020 je podkladem pro zpracování dokumentace SEA na vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území. Vzhledem k tomu, že pro záměr rozvoje letiště Praha Ruzyně (dále LKPR) paralelní dráhy již bylo v poslední době zpracováno řada akustických měření výpočtů a ověření výpočtových modelů, jejichž výsledky jsou uloženy u zadavatele těchto studií Letiště Praha, a.s. a to jak pro blízkou, tak i pro vzdálenější budoucnost, bylo pro toto posouzení využito právě těchto výsledků. Toto posouzení je tedy odbornou rešerší již zpracovaných materiálů a to především: o o Studie hluku pro současný a výhledový letecký provoz na letišti PRAHA RUZYNĚ s paralelní RWY 06R/24L - zpráva TECHSON č. T/Z-208/07. Podklad pro Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr výstavby paralelní RWY 06R/24L letiště PRAHA RUZYNĚ. Doplňující akustická Studie hluku pro výhledový letecký provoz na letišti Praha Ruzyně k roku 2020, s dvojicí paralelních drah RWY 06R/L 24R/L - zpráva TECHSON č. T/Z- 220/08, listopad Zpracována jako podklad k doplňované dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Toto posouzení tedy zahrnuje posouzení hlukové zátěže vyvolané leteckým provozem s dvojicí paralelních RWY 06R/L 24R/L, a to pro variantu výhledového leteckého provozu v časovém horizontu roku 2020 s uplatněním významných prvků Akčního plánu letiště PRAHA Ruzyně vydaného v roce 2008 [3]. Tato varianta je považována za maximální a cílovou a vychází tedy z výše uvedených materiálů LETECKÝ PROVOZ NA LKPR Letiště PRAHA RUZYNĚ je největším veřejným mezinárodním letištěm v ČR a zájem o jeho služby rok od roku neustále roste. Meziroční nárůst výkonů LKPR je zatím vyšší než u srovnatelných evropských letišť a tento trend lze očekávat i v budoucnu. Tomu odpovídá i postupný rozvoj LKPR, zejména rozšíření jeho odbavovacích kapacit, parkovišť, apod. Limitujícím však pro růst výkonů LKPR, zejména počtu pohybů letadel, je nedostačující kapacita stávajícího dráhového systému. Ukazuje se nezbytnost zásadní rekonstrukce vzletových a přistávacích drah, přičemž podmínkou zvýšení jejich kapacity je i výstavba nové paralelní RWY 06R/24L. Je však nutné přihlížet k tomu, že se zvyšováním počtu pohybů letadel roste i akustická energie vnesená do okolí letiště. Obecně platí, že se zvyšováním leteckého provozu je nutné především zpřísňovat protihluková opatření a pravidla. Pokud je v okolí letiště dostatek prostoru pro směrování přírůstků akustické energie do vhodného území s řidším osídlením (preferencí drah, soustředění pohybů do předepsaných trajektorií) nebo do příznivých úseků dne (omezení provozu v kritických nočních a večerních hodinách), lze tak vyhovět i protichůdným ekonomickým a ekologickým zájmům. Na tuto situaci reagovaly orgány EU přijetím Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2002/30/ES z března 2002, která klade rovnítko mezi zájmy rozvoje kapacity letišť a ochrany životního prostředí, přičemž zdůrazňuje, že protihluková opatření nemají být více omezující než je nezbytné k dosažení cílů ochrany životního prostředí, stanovených pro příslušné letiště. Tato směrnice je již implementována do našeho právního řádu. - E K O L A group - Strana 5 / 29

6 Hluk v širším okolí letišť, vyvolaný pohyby letadel, je jedním z dominantních vnějších projevů leteckého provozu, který negativně ovlivňuje životní prostředí. Vývoj hlukové zátěže okolí LKPR ale nesleduje i přes nárůst leteckého provozu vzestupný trend. Do tohoto relativně pozitivního vývoje se promítají především vlivy obměny extrémně hlučných letadel za letouny s nižší hlučností, vyvolané jak mezinárodními předpisy, tak i poplatkovou politikou LKPR. Významný přínos mají i protihluková opatření aplikovaná v provozu LKPR a upravená v kapitole 2.21 Letecké informační příručky AIP CR [13]. Tento trend dokladují i opakovaná velmi přesná kontrolní měření hluku z leteckého provozu LKPR, uskutečňovaná cca každé dva roky již od roku 2000 a ta jednoznačně dokládají, že průměrná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní i noční době je cca v 7 lokalitách prakticky stále na stejné úrovni jako v roce Skutečný nárůst hluku související s nárůstem intenzity leteckého provozu však bude zřejmě nižší, a to v důsledku pokračující obměny letadlového parku za nové typy se sníženou hlučností. Tlak na jejich obměnu vytvářejí především další kroky provozovatele letiště PRAHA RUZYNĚ (úprava hlukových poplatků, penalizace společností za překročení nastavených hlukových limitů) a také příznivější ekonomické ukazatele moderních letadel. Významným krokem je zejména i zpřísnění podmínek pro udělení hlukové certifikace letadel, kap. 4 ICAO ANNEX 16 [21], platné od Aby nedocházelo k výrazným konfliktním situací s obyvateli okolních obcí snaží se LKPR tomuto předcházet především: o vymezením území s nadlimitní hlukovou zátěží z leteckého provozu (ochranné hlukové pásmo) a pravidelné kontroly jeho rozsahu; o realizacemi stavebních opatření na obytných objektech v ochranném hlukovém pásmu na náklady provozovatele LKPR, zaměřených na snížení dopadů hluku; o vyhlášením konkrétních provozních omezení směřujících ke snížení hluku v okolí LKPR (AIP CR LKPR AD 2.21 [13]); o otevřenou komunikací vedení letiště PRAHA RUZYNĚ se zástupci občanů žijících v okolí letiště. Již v současnosti logicky vzrůstá počet stížností obyvatel z míst, kde byly v dřívější době přelety letadel vzácností. Zvýšený počet přeletů území mimo obvyklé dráhy letu je přímým důsledkem rostoucích kapacitních problémů LKPR. Povinnost provozovatele letiště bezpečně a hospodárně vymanévrovat všechna letadla využívající služeb letiště PRAHA RUZYNĚ naráží na omezené kapacitní možnosti dráhového systému. Jedna z možností jak zvýšit počet odbavených letadel je zkrátit, v rámci platných bezpečnostních norem, intervaly mezi vzlety. To je možné především rychlým uvolněním prostoru po vzletu, zvláště tehdy, když se střídají rychlejší (proudová) a pomalejší (vrtulová) letadla. Rozptyly trajektorií letu jsou z pohledu dodržení zákonných limitů hluku spíše pozitivní výhodou, neboť vedou k rozptýlení akustické energie po větší ploše území, což ovšem není v souladu s psychofyziologickým vnímáním opakovaných hlukových událostí. Jedinou reálnou možností jak optimalizovat rozsah území pro přelety letadel a regulovat počty hlukových událostí mimo ně je zvýšení kapacity dráhového systému, jak ji představuje připravovaná dostavba dráhového systému LKPR. Změny v leteckém provozu na letišti PRAHA RUZYNĚ, související s výstavbou paralelní RWY 06R/24L, a zejména postupné zvyšování počtu pohybů dopravních letadel, mohou negativní reakce obyvatel vyvolat. Je proto žádoucí negativním reakcím předcházet, a k tomu také slouží právě procesy SEA a EIA. Hlavním cílem dostavby dráhového systému LKPR je zvýšení dráhové kapacity, která při současné konfiguraci drah činí 45 pohybů za hodinu. Celkovou kapacitu dráhového systému do jisté míry ovlivňují i vyhlášená protihluková provozní omezení. Nedávno provedená technická opatření - E K O L A group - Strana 6 / 29

7 jako je výstavba rychlých odbočení z RWY 06/24 přinášejí jen omezené navýšení hodinové kapacity. Vyhlazení provozních špiček a zvýšení rovnoměrnosti v rozložení pohybů během dne není mezi leteckými přepravci příliš populární a přináší řadu organizačních těžkostí. Dlouhodobý rozvoj letiště PRAHA RUZYNĚ může podpořit pouze zvýšení reálné hodinové kapacity dráhového systému, odhadem asi na 75 pohybů letadel za hodinu. Stávající konfigurace dráhového systému LKPR také významně omezuje možnost aplikací nejdůležitějších protihlukových opatření jako je omezení nočního provozu a omezení provozu na RWY 13/31, kdy je zatěžováno hlukem území Prahy s vysokou hustotou osídlení. Z kapacitních důvodů a z prioritních důvodů zachování bezpečnosti letu je nezbytné část pohybů letadel přesouvat do těchto ekologicky nevhodných podmínek. Týká se to převážně letních měsíců, kdy je hodinová kapacita dráhového systému v denní době zcela naplněna; nejsou řídké případy s 45 a více pohyby za hodinu ÚZEMÍ V OKOLÍ LKPR CITLIVÁ NA HLUK Území v okolí LKPR, která mohou vykazovat zvýšenou citlivost na hluk z leteckého provozu jsou především: a) obytná území s velkou koncentrací trvale bydlících obyvatel b) rozsáhlé zdravotnické, sociální, školské a vědecké areály c) území určená k odpočinku a rekreaci a chráněná území většího významu. Ad a) Obytná území s velkou koncentrací trvale bydlících obyvatel představují především přilehlé části Prahy 6, Prahy 5, oblast Suchdol a dalších. Z uvedeného výčtu je však vystavena vždy jen menší část obcí bezprostředně vystavena stálé hlukové zátěži nebo nadlimitnímu hluku z leteckého provozu LKPR; často se jedná jen o jednotlivé přelety. Ad b) Na území hl. m. Prahy, vystaveném hluku z leteckého provozu LKPR, je řada velkých zdravotnických zařízení a jiných lokalit citlivých vůči hluku. Jsou to především Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce v Praze 5, Fakultní Thomayerova nemocnice a Institut klinické a experimentální medicíny v Praze 4, Psychiatrická léčebna V Praze 8 Bohnicích, rozsáhlý školský a vědecký areál v Praze Suchdole a další. Ad c) V blízkosti LKPR, na území hl. m. Prahy, je významná plocha zvláště citlivá na hluk z leteckého provozu - Šárecké údolí s CHPÚ Divoká Šárka. Další chráněné části přírody představují přírodní park Košíře Motol, chráněné území Břevské rybníky, Přírodní rezervace Tiché údolí Roztocký háj. Ve vzdáleném okolí letiště, v dosahu hluku z přeletů letadel západně od LKPR, jsou dvě rozsáhlé chráněné krajinné oblasti, CHKO Křivoklátsko (západně od spojnice Kladno Beroun) a CHKO Český Kras (podél toku Berounky, JV od Berouny až po JZ okraj Prahy). - E K O L A group - Strana 7 / 29

8 2. LEGISLATIVA Zjištěný stav akustické situace v území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se od 1. června 2006 posuzuje na základě nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě tohoto nařízení jsou stanoveny limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve vnitřním a venkovním prostoru. Z důvodů konzistentnosti textu studie je výtah z tohoto nařízení uveden v následujících podkapitolách Hygienické limity hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 10 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A L Amax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 4), s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ) 5). (2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 40 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde-li o hluk s tónovými složkami nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 db. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč. Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 db vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu L teq/t vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č. 1 k tomuto nařízení. - E K O L A group - Strana 8 / 29

9 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Letiště Praha Ruzyně akustické posouzení pro SEA Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb Část A Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v db Nemocniční pokoje doba mezi 6.00 a hodinou a 6.00 hodinou 0-15 Operační sály po dobu používání 0 Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 Obytné místnosti doba mezi 6.00 a hodinou a 6.00 hodinou 0 +) -10 +) Hotelové pokoje doba mezi 6.00 a hodinou a 6.00 hodinou Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, +5 mateřských škol a školských zařízení Koncertní síně, kulturní střediska +10 Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a +15 kulturních zařízení, kavárny, restaurace Prodejny, sportovní haly + 20 Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti. +) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen hlavní pozemní komunikace ), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 db. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení. 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ). (6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,16h se rovná 60 db a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 50 db. - E K O L A group - Strana 9 / 29

10 2.2. Důsledky pro řešení studie Z dikce nařízení vlády č.148/2006 Sb. vyplývají následující nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A ve vnitřním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru staveb: Nejvýše přípustná hodnota hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb: Hluk z provozu letecké dopravy : ve dne ( ) L Aeqp,16 hod = 60 db v noci ( ) L Aeqp,8 hod = 50 db Hluk z pozemních stacionárních zdrojů: ve dne ( ) L Aeqp,8 hod = 50 db v noci ( ) L Aeqp,1 hod = 40 db Nejvýše přípustná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru staveb: ve dne ( ) - L Aeqp,16 hod = 40 db ± korekce dle tab. přílohy č.2 k NV č.148/2006 Sb. v noci ( ) - L Aeqp,8 hod = 30 db ± korekce dle tab. přílohy č.2 k NV č.148/2006 Sb Letecký hluk - výklad základních pojmů Hluk z leteckého provozu stanovený měřením nebo výpočtem se řídí Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu [6] a je ve shodě s ČSN ISO 1996 [4]. Charakteristický letový den Hluk z leteckého provozu představuje sled hlukových událostí, vyvolaných přílety (ARR) a odlety (DEP) letadel během intervalu T. Popisuje jej soubor izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku pro celodenní (T = 16 hodin, 06:00 22:00) nebo celonoční (T = 8 hodin, 22:00-06:00) interval T. Izofony se odvozují pro podmínky směrodatného leteckého provozu během charakteristického letového dne a pro obvyklé (jmenovité) dráhy letu, s případným zahrnutím rozptylů reálných trajektorií letu. Výsledné izofony L Aeq D a L Aeq N se prezentují v mapovém podkladu vhodného měřítka. Výklad pojmu charakteristický letový den poskytuje Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu [6] v tomto znění: Charakteristickým letovým dnem se rozumí průměrný letový den s počtem N pohybů (vzletů a přistání) všech letadel v průběhu jednoho dne, odvozeným jako průměrná hodnota z celkového počtu pohybů za šest po sobě následujících měsíců v letním období (květen až říjen) ve všech provozních - E K O L A group - Strana 10 / 29

11 směrech vzletových a přistávacích drah. Odděluje se počet pohybů N D v denní (06:00 22:00) a N V v noční době (22:00 06:00), N = N D + N V. Hygienický limit hluku z leteckého provozu se vztahuje k poměrnému počtu pohybů (vzletů a přistání) připadajících v denní, resp. noční době charakteristického letového dne na jednotlivé směry vzletových a přistávacích drah, při zachování směrodatné skladby letadel v daných směrech vzletových a přistávacích drah. Podmínky nočního leteckého provozu mohou respektovat skladbu letadel v nočním provozu, upravenou předpisem. Dráhy letu a rozptyly trajektorií Dráhy letu popisují vertikální průměty středních (nominálních) trajektorií letu na rovinu země (stopy letu) včetně i jejich předpokládaného rozptylu. Střední trajektorie letu zpravidla předepisuje Letecká informační příručka AIP CR pro dané letiště nebo Letištní řád. Trajektorii letu jednotlivých letadel doplňuje závislost okamžité výšky AGL letadla nad rovinou letiště (profil letu), zpravidla se ale uvažují standardní postupy předepsané AIP nebo výrobcem letadel. (Ty jsou součástí databáze numerických modelů pro výpočet hluku). Charakteristická skladba letadel Počet vzletů a přistání letadel jednotlivých typů nebo kategorií (v % z celoročního počtu), která se podílejí na leteckém provozu daného letiště; dokládají se především typy letadel s významným podílem v hlukové expozici prostředí; pohyby letadel s ojedinělým výskytem se zahrnují do počtu pohybů letadel odpovídající hlukové kategorie. Provozní směr vzletové a přistávací dráhy Směr, ve kterém se uskutečňují vzlety a přistání, který se především mění podle okamžitého směru proudění vzduchu. Jedná se tedy o průměrné využití jednotlivých provozních směrů a udává se v % z celoročního počtu vzletů a přistání v jednotlivých směrech. 3. Popis situace Veřejné mezinárodní letiště PRAHA RUZYNĚ leží v nadmořské výšce 380 m na území hl. m. Prahy, na jeho severozápadním okraji, v mírně zvlněné a v hustě osídlené krajině. Pro přiblížení výškových poměrů uvádíme např. střední nadmořskou výšku obce Suchdol a Lysolaje (295 m), Nebušic (330 m), obce Unhošť (do 380 m), apod. Vlivem zvlnění terénu v okolí LKPR se tedy skutečná vzdálenost letounu od povrchu země na drtivé většině území zvětšuje, což přispívá spíše ke snížení hladiny akustického tlaku na zemi ve zmíněných lokalitách oproti případným hodnotám kvantifikovaným pro rovinný terén, shodný se vztažnou rovinou letiště. Situování LKPR je patrné na obr E K O L A group - Strana 11 / 29

12 Obr. 1 Situování letiště LKPR 06L 13 24R 24L 06R 31 Zdroj: Blízké okolí letiště je možno charakterizovat převážně jako zónu bez bydlení s průmyslovými podniky, nákupními centry, sklady apod. a s hustou sítí pozemních komunikací. Širší okolí letiště s významnějšími dopady hluku z leteckého provozu zasahuje hustě osídlenou část hl. m. Prahy a část Středočeského kraje s četnými menšími sídly. Ve vzdálenosti cca 600 m severně je obec Kněževes. V blízkém okolí letiště jsou ve vztahu k ose a prahu RWY 06/24 západně obec Jeneč (cca 1,5 km) a východně Přední Kopanina (cca 1,0 km) a ve vztahu k ose a prahu RWY 13/31 severně obec Dobrovíz (cca 1,7 km) a jižně MČ Praha Řepy (cca 2 km). Nejbližším okolním letištěm je letiště Vodochody, které je situováno severovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 16 km. Letiště Vodochody bylo do současné doby využíváno jako podnikové letiště Aero Vodochody, převážně ke zkušebním, předváděcím a výcvikovým letům vlastních vyráběných a vyvíjených letadel a také pro výcvik nových pilotů různých leteckých společností, např. Travel Sevice, apod. a také jako letiště pro letadla všeobecného letectví. Výhledově by mělo letiště mít statut mezinárodní, veřejné s vnější hranicí. Proto se uvažuje se zprovozněním letiště pro mezinárodní provoz, s výstavbou nového terminálu, dobudováním dráhového pojezdového systému, pohybových a dalších letištních ploch, s vybudováním nového příjezdu k letišti, parkovacích ploch a s výstavbou dalších objektů zázemí letiště. Transformace stávajícího neveřejného mezinárodního letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště bude zaměřena kromě oblasti všeobecného letectví (business jets) i na nízkonákladové a charterové lety. LKVO by mělo přijímat letouny střední velikosti (maximálně typu Boeing B737 či Airbus A320). - E K O L A group - Strana 12 / 29

13 3.1. Základní údaje o letišti Všeobecně Směrová značka letiště Praha Ruzyně je LKPR Nadmořská výška vztažného bodu je 380 m. Povolený způsob provozu je vizuální i přístrojový (VFR/IFR) Dráhový systém k roku 2020 Označení a parametry vzletových a přistávacích drah (RWY) jsou v tabulce 1. Tab. 1 Základní parametry vzletových a přistávacích drah Označení RWY Rozměry RWY [m] Povrch RWY 06L/24R x 45 m Beton 06R/24L x 45 m Beton 13/ x 45 m Beton Dvojice paralelních vzletových a přistávacích drah 06R/L 24R/L umožní plnohodnotný provoz letadel všech kategorií. Dráha 13/31 bude rovněž vybavena, avšak budou uplatněna provozní omezení, umožňující její využití pouze v mimořádných situacích. Poznámka : Původní RWY 04/22 přestane existovat. Situování vzletových a přistávacích drah letiště PRAHA RUZYNĚ po realizaci záměru výstavby paralelní RWY 06R/24L je schematicky uvedeno na obr. 1. Uvažované postupy pro přiblížení a odlety Přílety letadel sklon sestupového paprsku ILS je 3 o, paprsek leží v rovině osy RWY kolmé ke vztažné rovině letiště; letadlo musí nalétnout sestupový paprsek ve výšce 4000ft/1220m AMSL, t.j ve vzdálenosti asi 16 km před příletovým prahem dráhy; přípustné odchylky jsou dány přesností navigačních přístrojů v souladu ICAO Doc [20]; přílety budou v rozhodující většině vedeny na RWY 06R/24L, s převahou ve směru 24; přílety budou řízeny navigačními prostředky s vysokou přesností; přílety dopravních letadel s vizuálním přiblížením budou důsledně omezeny na situace letadel v nouzi; dodržení příletových tratí bude kontrolováno systémem monitorování leteckého hluku a letových tratí. - E K O L A group - Strana 13 / 29

14 Odlety letadel Standardní tratě pro přístrojové odlety (SID) pro výhledový letecký provoz s dvojicí paralelních RWY jsou stanoveny ve finálním návrhu ŘLP, s.p., akceptovaném provozovatelem letiště PRAHA RUZYNĚ. Jsou uvedeny na obr. 2. Předpokládá se, že pokud bude v platnosti současná legislativa, budou tyto tratě publikovány v AIP CR asi v roce Po zprovoznění RWY 06R/24L budou doplněny provozní postupy, stanovené v souladu s předpisem ICAO Doc [20]. Jedná se především o tato opatření: odlety budou v rozhodující většině prováděny z RWY 06L/24R, s převahou ve směru 24 body zahájení první zatáčky po vzletu jsou stanoveny odděleně pro proudová a turbovrtulová letadla, zvlášť pro všechny směry RWY viz schéma na obr. 2 odchýlení od SID (standardní odletová trať) se připouští pro turbovrtulová letadla po minutí bodu, který tvoří průsečík SID pro turbovrtulová letadla (modré linie z obr. 2) s hranicí, vyznačenou červenou linkou na obr. 2 (obdélník kolem navrženého ochranného hlukového pásma LKPR) odchýlení od SID pro proudová dopravní letadla se připouští po minutí bodu, který tvoří průsečík SID pro proudová letadla (fialové linie z obr. 2) s hranicí, vyznačenou červenou linkou na obr. 2 (obdélník kolem navrženého ochranného hlukového pásma LKPR) přípustné maximální odchylky od stanovené dráhy letu jsou dány přesností radionavigačního vybavení letadel; u většiny letadel se předpokládá vybavení pro P-RNAV, kde je přesnost stanovena nyní ± 1 NM (1,8 km) v příčném směru; je pravděpodobné, že se k roku 2020 přesnost radionavigačního vybavení zvýší a přípustné odchylky se zmenší výškový profil letu je dán více faktory (výkon letadla, zatížení, meteorologická situace aj., a profily tak nelze přesně definovat ani je předepisovat v zájmu snížení hlukové zátěže na zemi budou pro odlety letadel stanoveny postupy dle ICAO Doc [20], šetrné k blízkému okolí letiště prozatím se neuvažuje o vybavení odletových tratí navigační podporou, předpokládá se, že požadované přesnosti dodržení dráhy letu vyhovuje vybavení P-RNAV dodržení předepsaných SID bude kontrolováno systémem monitorování leteckého hluku a letových tratí odletové tratě a postupy pro RWY 13/31 se oproti současnému stavu nemění. Lety letadel všeobecného letectví (GA) a vrtulníků, prováděné většinou podle pravidel VFR, jsou vedeny bez pevných zákonitostí po samostatných trajektoriích. Na celkovém počtu pohybů LKPR se podílejí asi 3 % a nejsou tedy relevantním zdrojem hluku pro okolí letiště... - E K O L A group - Strana 14 / 29

15 3.2. Výhledový letecký provoz Po uvedení nové RWY 06R/24L letiště PRAHA RUZYNĚ do provozu se základní charakteristiky leteckého provozu, podstatně nezmění. Významné změny dozná pouze rozložení pohybů letadel na jednotlivé směry RWY dráhového systému letiště PRAHA RUZYNĚ, a provoz v noční době Využití směrů vzletových a přistávacích drah Po dostavbě nové paralelní RWY 06R/24L bude zavedena tato základní preference jednotlivých RWY dráhového systému LKPR: RWY 24R převážně pro vzlety letadel všech kategorií v denní a noční době a přistání v noční době RWY 24L převážně pro přistání letadel všech kategorií v denní době RWY 06L převážně pro vzlety letadel všech kategorií v denní a noční době a přistání v noční době RWY 06R převážně pro přistání letadel všech kategorií v denní době RWY 31 RWY 13 využití pouze za jasně definovaných mimořádných situací využití pouze za jasně definovaných mimořádných situací Obr. 2 Schéma standardních příletových a odletových tratí letiště PRAHA RUZYNĚ pro výhledový provoz s dvojicí paralelních RWY 06R/L 24R/L - E K O L A group - Strana 15 / 29

16 Distribuce počtu pohybů v průběhu dne Tabulka 2 Průměrné využití směrů vzletových a přistávacích drah (v %) LKPR pro vzlety (DEP) a přistání (ARR) po realizaci paralelní RWY 06R/24L, v denní a noční době RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 denní doba DEP ARR noční doba DEP ARR Letecký provoz v noční době - opatření Pro vzlety a přistání v noční době bude využívána pouze RWY 06L/24R s výjimkou období, kdy bude uzavřena z důvodu nutných oprav. Dráhy RWY 06R/24L a RWY 13/31 budou v noční době po většinu roku bez leteckého provozu, s výjimkou jasně definovaných mimořádných situací Provozní opatření ke snížení hluku letadel, stanovené v části I, kap. 6, odst. B.1 Akčního plánu [3], omezují rozsah provozu v noční době na nejvýše 5% z celkového počtu pohybů. V noční době jsou přípustné pouze pohyby letadel o vzletové hmotnosti do 45 t nebo letadel nad 45 t, zařazených do bonus listu. Další opatření ke snížení hluku v noční době představují: o Zákaz brzdění reverzací tahu s výjimkou případů, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů; o Zákaz provádění motorových zkoušek v noci mimo motorové stání s protihlukovým vybavením. Mimořádné letecké akce Mimořádné letecké akce s větším než obvyklým leteckým provozem na LKPR nebudou provozovány. - E K O L A group - Strana 16 / 29

17 3.2.2 Charakteristický letecký provoz rok 2020 Předpokládají se tyto charakteristické údaje o leteckém provozu na letišti Praha Ruzyně, ke kterým se vztahuje i predikce hlukového zatížení: Tab. 3 - Souhrnné údaje: Plánovaný počet přepravených cestujících 21,2 mil Celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP) Průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr) 752 Průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni 820 Celkový počet pohybů v noční době (22:00 06:00) za rok Průměrný počet pohybů v noční době v charakteristickém letovém dni za jednu noc 40 Tab. 4 - Uvažovaná charakteristická skladba typů letadel dle jednotlivých kategorií Označení kategorie letadla *) Specifikace Den Výskyt v % Noc A Letadla všeobecného letectví + vrtulníky (GA) 3 1 B Dopravní a obchodní letouny nad 7 t (PROP) C Proudové dopravní letouny do 136 t (JET) D Proudové dopravní letouny nad 136 t (JET) 7 5 CELKEM: *) zařazení do kategorií dle [6] Letouny kategorie A jsou zanedbatelným zdrojem hluku pro okolí letiště Praha Ruzyně - E K O L A group - Strana 17 / 29

18 Charakteristický letový den směrodatný výhledový provoz Hluk z leteckého provozu, vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku L Aeq D pro denní dobu (T = 16 hodin) a L AeqN pro noční dobu (T = 8 hod), se odvozuje pro charakteristický letový den, za který se považuje průměrný letový den v sezóně (květen říjen), s počtem 820 pohybů všech letadel za den. Uvažuje se charakteristická skladba typů letadel, které se budou podílet na výhledovém leteckém provozu v průběhu charakteristického letového dne. Počty pohybů letadel zavedených kategorií a reprezentativních typů obsahuje tabulka 5 a 6. Tabulka 5 Celkové počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel zavedených kategorií pro výpočet izofon hodnot L Aeq D v denní době z uvažovaného výhledového leteckého provozu na LKPR (rok 2020) v charakteristickém letovém období (květen říjen). Kategorie letadel RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP B C D CELKEM Tabulka 6 Celkové počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel zavedených kategorií pro výpočet izofon hodnot L Aeq N v noční době z uvažovaného výhledového leteckého provozu na LKPR (rok 2020) v charakteristickém letovém období (květen říjen). Kategorie letadel RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP B C D CELKEM E K O L A group - Strana 18 / 29

19 3.2.3 Pozemní operace letadel Letiště Praha Ruzyně akustické posouzení pro SEA Pozemní operace letadel, jako jsou motorové zkoušky letadel, běhy pomocných energetických jednotek a chod dalších zdrojů hluku na letišti, nejsou součástí leteckého provozu a jejich hlučnost se posuzuje podle jiných kritérií a limitů. Pokud jsou hygienické limity hluku ze stacionárních zdrojů dodrženy, příspěvky hlukových událostí, vyhovující hygienickému limitu, jsou vždy nižší o více než 10 db ve srovnání s hlukem z leteckého provozu. V krajním případě mohou hladinu akustického tlaku, vyvolanou v chráněném venkovním prostoru leteckým provozem, zvýšit nejvýše o desetiny db, a to platí pouze v blízkém okolí letiště. Se vzdáleností od letiště tento podíl rychle klesá, v dlouhodobé ekvivalentní hladině akustického tlaku pro charakteristický letový den se vlivy stacionárního hluku projevují jen ve formě zvýšeného akustického pozadí. V porovnání s nejistotou výpočtu nebo měření hluku se vždy jedná o málo významné hodnoty. V zájmu dodržení hygienického limitu hluku ze stacionárních zdrojů na letišti PRAHA RUZYNĚ se v Akčním plánu letiště [3] počítá s výstavbou nového, akusticky vybaveného motorového stání pro provádění všech typů motorových zkoušek letadel s vyvedením na vyšší než volnoběžné režimy motorů. Akustické vybavení stání by podle dříve proběhlých jednání a na základě současných představ mělo zaručit, že hluk z motorových zkoušek nevloží zjevný příspěvek k průměrné hlukové zátěži okolí LKPR Jmenovité dráhy letu Definice dráhy letu pro přílety letadel je téměř bezproblémová, protože nejméně 95 % letadel významných pro utváření hlukového pole na zemi přilétá nejméně ze vzdálenosti 16 km od příletového prahu dráhy v prodloužené ose RWY, se sklonem sestupové roviny ILS 3 o a v předepsaném režimu pro každý typ letounu. Pro odlety letadel z jednotlivých směrů RWY 06R/L 24R/L letiště PRAHA RUZYNĚ jsou stanoveny standardní tratě, vyznačené schematicky na obr. 2 a stručně popsané v kap [1,2]. Odletové tratě s bližším bodem prvního točení od odletového prahu RWY 24 a RWY 06 (viz modré linie v obr. 2) využívají turbovrtulová dopravní letadla. Odletové tratě pro proudová dopravní letadla jsou vyznačeny na obr. 2 fialovými čarami. Distribuce odlétajících letadel do jednotlivých směrů se děje podle cílové destinace, procentuální vytížení jednotlivých směrů lze tak s vysokou pravděpodobností stanovit a využívá se v zadávaných datech. Na základě všech statistických podkladů o provozu LKPR byly s pomocí servisního výpočtového programu odvozeny počty pohybů letadel zvolených kategorií po jednotlivých příletových a odletových tratích v denní a noční době. Detailní zadání výpočtu, které se vkládá do počítačového programu CADNA FLG, představuje poměrně obsáhlý soubor dat a jsou uložena v archivu firmy TECHSON. - E K O L A group - Strana 19 / 29

20 4. Výpočtové postupy 4.1. Metodika výpočtu Výpočet hlukové zátěže z leteckého provozu v dotčeném území letiště Praha Ruzyně bylo zpracované výpočtovou metodikou uvedenou v ECAC.CAEC Doc 29 [15,16]. Způsob predikce uvedený ve výše uváděném dokumentu je doporučený i pro výpočet hlukové zátěže v okolí civilních letišť. Tato metodika je doporučena v EU i pro tvorbu strategických hlukových map. Predikce byla provedena pomocí programu Cadna A verze 3.7 s databází letadel AzB99, která je také doporučena v EU pro hlukové mapování v okolí letišť pro provoz civilních letadel a tvorbu strategických hlukových map. Program CADNA A (Datakustik GmbH, viz [9] je široce rozšířený softwarový produkt pro predikci hluku prostředí a pro různé zdroje hluku v prostředí, uznávaný zejména ve státech EU. Jeden z modulů (FLG) je určen pro výpočet hluku z leteckého provozu, umožňuje hodnocení podle mezinárodních i národních předpisů a podle směrnic EU. V tomto programu je také implementována v této studii použitá a doporučovaná metodika v EU - ECAC.CEAC Doc Standardní metodika výpočtu izofon hluku kolem civilních letišť. Výpočtový 3D model okolí letiště byl vytvořen pomocí vrstevnic včetně zadání objektů jednotlivých sídel v terénu. Do výpočtu byly zahrnuty využívané dráhy letu (3D průmět) i s uvažování průměrného rozptylu trajektorií letu jednotlivých letounů. Pro zlepšení přesnosti predikce leteckého hluku bylo použito segmentační metody, kdy se hladina zvukové expozice vypočítává pro každý segment a koriguje se na konečnou délku segmentu a nakonec se příspěvky od všech segmentů v každém výpočtovém čtverci (zvolen 10x10 m) nad terénem sečtou. Použitím segmentace se eliminuje řada výpočetních problémů, jako je například vliv změny nastavení výkonu nebo vliv změny trvání ak. děje v souvislosti se zatáčkou na dráze letu a další. Podrobný popis použité metody je uveden v materiálu [15,16]. Ověření výpočtového modelu pomocí dalších výpočtových metodik implementovaných v programu INM verze 7.0 (FAA, USA) [10], což je softwarový produkt určený výhradně pro výpočet hluku letadel a leteckého provozu s bohatou databází letadel. Užívá se hlavně v USA a u některých systémů monitorování hluku. Tento program má implementovánu řadu prvků z výše uvedené metodiky ECAC. Dále bylo provedeno také porovnání výsledků výpočtů i s naměřenými reálnými hodnotami. Všechna tato porovnání byla provedena v materiálu [2] i s potvrzení nejistoty numerického odhadu v pásmu ± 2 db. Pro odvození izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku se vychází z podmínek v charakteristickém letovém dni, v němž se uskuteční průměrný počet N vzletů nebo přistání letadel za den (24 hodin). Počet N vzletů nebo přistání v charakteristickém letovém dni se odvodí pro tento typ letiště: z celkového počtu N r vzletů a přistání za D letových dnů v roce, N = k * N r /184, kde k je koeficient sezónního využití letiště daného typu, číselně vyjádřený v příloze B, podkladu [6]. Poznámka: Výsledný provoz byl dle předpokládaného využití letiště a předpokládaných počtů pohybů stanoven pro charakteristické letové období (květen říjen) 74 % celkových ročních pohybů. - E K O L A group - Strana 20 / 29

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199. Praha, 8.12.2009

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199. Praha, 8.12.2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Ing. Jitka Cvetlerová ředitelka Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Praha, 8.12.2009 Věc: Připomínky ke Konceptu

Více

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ prosinec 2009 příloha ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ PROSINEC 2009

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

II.část Sumarizace (Reporting)

II.část Sumarizace (Reporting) AKČNÍ PLÁN LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ II.část Sumarizace (Reporting) Pořizovatel: Zpracovatel: Odborná spolupráce: Ministerstvo dopravy ČR Správa Letiště Praha, s.p. Ing. Jiří Šulc, CSc. - TECHSON Praha PROGRAM

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Zdroj: ENVIGEA, s.r.o. Zpracovatelka: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 212 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 1/213 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept 1. ČTENÍ ÚZEMNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPT hlavní m sto P r a h a koncept Objednatel: Hlavní město Praha Pořizovatel: Odbor

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu města Bakov nad Jizerou na

Více