Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 28 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 adresa: Masarykova 379, Strážnice statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Večeřová kontaktní údaje: Ing. Blanka Sadovská tel.: www stránky: IČ: Spolupracující základní školy: Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bzenec Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Základní škola a Mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravský Písek

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu... 4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu... 5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje... 6 Zhodnocení klíčových aktivit projektu... 7 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení... 7 KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem... 7 KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol... 8 KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ KA 16 Využití výstupů projektů OP VK na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Závěrečné shrnutí projektu zapojených partnerů Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 3 z 31 Stránka 4

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Cíle projektu stanovené v projektovém záměru: Podpořit zájem žáků našeho gymnázia a žáků navázaných základních škol a přírodovědné předměty formou aktivit v rámci projektu. Doplnit některé pomůcky a vybavení pro výuku předmětů fyzika, chemie a biologie na gymnáziu, a tím dosáhnout zkvalitnění výuky v těchto předmětech. Navázat dialog a dlouhodobou spolupráci se základními školami našeho regionu a stát se majákem pro tyto ZŠ v rámci projektu v oblasti přírodovědného vzdělávání. Nabídnout základním školám pomoc a rady fundovaných pedagogů. Zrealizovat pro žáky základních škol bloky výuky z fyziky Zajímavá fyzika pro ZŠ a chemie Blok praktické chemie ZŠ, formou workshopů, praktických cvičení, teoretických přednášek s demonstračními a žákovskými pokusy, s využitím elektronických pracovních listů žáků na dotykových zařízeních v našich učebnách chemie a fyziky. Jednotlivá témata měli zpracovat učitelé gymnázia ve spolupráci, a dle požadavků učitelů jednotlivých základních škol tak, aby obohatila běžnou výuku žáků ZŠ v oblastech, které jsou z důvodu nedostatečné vybavenosti základních škol neproveditelné, a tak aby tyto aktivity v rámci projektu byly v souladu s ŠVP jednotlivých základních škol. Zapojit žáky základních škol do aktivity využití technických a přírodních památek a interaktivních expozic k tvorbě žákovských projektů (žákovský projekt spojený s návštěvou Technického muzeu v Brně). Zapojit žáky našeho gymnázia do Badatelské aktivity z biologie se zapojením odborníků z praxe, a s využitím výstupů OPVK (web badatele.cz). Zrealizovat za doby trvání projektu celkem šest badatelských aktivit výukových modulů z biologie se zapojením odborníků z praxe. Aktivity jsme plánovali navázat na výuku předmětu biologie v souladu s ŠVP. V rámci aktivity se žáci zúčastní terénních cvičení v přírodních lokalitách našeho regionu (Pomoraví, Lužní les, Čertoryje). Zapojit odborníky z praxe a z VŠ MU Brno v rámci aktivity zapojení odborníků z praxe do výuky přírodovědných předmětů a to formou workshopů pro žáky našeho gymnázia. Zrealizovat volnočasové aktivity pro žáky gymnázia EDISON zajímavá fyzika. Kroužek určen pro žáky gymnázia se zájmem o fyziku. V rámci aktivity jsme plánovali zrealizovat teoretické přednášky a praktická cvičení (řešení praktických úloh) v naší učebně fyziky. Zapojit žáky gymnázia do aktivity využití technických a přírodních památek a interaktivních expozic k tvorbě žákovských projektů. Tato aktivita byla navázána na povinnou výuku předmětu Fyzika. V průběhu projektu byla naplánována realizace čtyř žákovských projektů se zaměřením na energetiku (návštěva elektráren, Dlouhé stráně, Temelín), interaktivní expozice a technická muzea (Praha, Liberec). Stránka 4 z 31 Stránka 5

6 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Navázání a upevnění dlouhodobé spolupráce se ZŠ v našem regionu v oblasti přírodovědného vzdělávání Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčovou aktivitu celkového projektu: KA Vybavení učeben fyziky, chemie, biologie pomůckami, povinná výuka s využitím nového vybavení a na ni navázané žákovské projekty, badatelské aktivity. Volnočasová aktivita kroužek EDISON". Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 2, KA 5, KA 8, KA 10, KA 16. Stránka 5 z 31 Stránka 6

7 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 2 Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem Popis činností v klíčové aktivitě: Tato aktivita byla realizována od října 2013 do konce srpna 2014 tak, aby byly všechny nově zakoupené pomůcky připraveny pro použití ve školním roce 2014/2015. Všechny pomůcky jsme nakupovali formou průzkumu trhu, nebo oslovením několika možných dodavatelů s vybráním nejvýhodnější nabídky. Do fyziky byly zakoupeny tyto pomůcky: Výuková DVD z Fyziky, napájecí zdroje s displejem, žákovské soupravy Optika1 a Optika2, pomůcky pro demonstraci magnetického pole, pomůcky pro demonstraci elektrického pole, Ruhmkorffův induktor. Dále byl průběžně nakupován drobný spotřební materiál (provázky, nůžky ) pro výrobu jednoduchých pomůcek a k pokusům žáků v aktivitě Zajímavá fyzika pro ZŠ, žákovské projekty z fyziky pro ZŠ i SŠ, volnočasová aktivita pro SŠ Edison. Do chemie byly zakoupeny tyto pomůcky: Tablety pro žáky pro práci ve dvojicích, studentské a žákovské soupravy anorganická a organická chemie. Dále byl zakoupen projektor a kamera, pro snímání pokusů a jejich promítání. Projektor a kamera byly umístěny do učebny chemie. Byly zakoupeny kahany, byrety, odměrné baňky a válce, chromatografický papír. V průběhu realizace ZŠ aktivity byly průběžně nakupovány drobné pomůcky a chemikálie dle jednotlivých témat výuky v aktivitě Blok praktické chemie ZŠ. Do biologie byly zakoupeny tyto pomůcky: Badatelské batůžky, klíče k určování, ptáků, ryb a savců Dále byly zakoupeny mikroskopy a fotoaparáty. Aktivitu zajišťoval projektový a finanční manažer ve spolupráci s učiteli biologie, chemie a fyziky. V průběhu aktivity jsme pomůcky nakupovali po částech dle dostupných finančních prostředků na projektovém účtu. Myslíme si, že pokud by v počátcích projektu bylo k dispozici více finančních prostředků, bylo by provedení nákupů jednodušší. Stránka 6 z 31 Stránka 7

8 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Dle hodnocení pedagogických pracovníků je nakoupený materiál velmi přínosný a zvyšuje praktičnost a atraktivitu výuky. Tento materiál je využívám jednak na demonstrace vyučujícími, tak samotnými žáky. KA 5 Realizace celoročních volnočasových aktivit žáků středních škol Popis činností v klíčové aktivitě: Ve školním roce 2013/2014 zahájil svou práci volnočasový kroužek Edison. Tato volnočasová aktivita byla určena pro žáky z řad gymnázia se zájmem o fyziku. Náplní této volnočasové aktivity byly teoretické přednášky, praktická cvičení i řešení praktických úloh z fyziky. Byla realizována například tato témata: Práce, energie, výkon stroje a přístroje, optika 1, optika2, elektřina a magnetismus, polovodiče, fyzikální hračky fyzikální pokusy s mincemi. Ve školním roce 2013/2014 byla aktivita realizována v rozsahu 16 hodin. Ve školním roce 2014/2015 byla aktivita také realizována v rozsahu 16 hodin. Vzhledem k nižšímu počtu zapojených žáků (vždy cca 10 žáků) byl možný individuální přístup k žákům. Byla probírána jak jednotlivá témata, tak byly žákům poskytovány informace o dalším možném vzdělávání ve fyzice. Stránka 7 z 31 Stránka 8

9 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Učitelé: Z pohledu padagoga se tato aktivita jevila jako prospěšná pro další směřování žáků. Žáci: Před: Po: Stránka 8 z 31 Stránka 9

10 Monitorování se zúčastnilo 7 chlapců a 3 dívky. Zájem ze strany žáků velmi koresponduje s jejich dalším směřováním na VOŠ/VŠ. Většina žáků by se ráda podobné aktivity dále zúčastnila. Žákům se líbil jiný přístup než v běžných hodinách. Stránka 10 Stránka 9 z 31

11 KA 8 Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů Popis činností v klíčové aktivitě: Do Badatelské aktivity z biologie byli zapojeni odborníci z praxe, kteří svými zkušenostmi obohacovali výuku biologie. Odborníci lektoři působili ve výuce jako druhý pedagog a vedli terénní práce se skupinami žáků. V každém školním roce proběhly tři výukové moduly z biologie. V říjnu proběhl výukový modul zaměřený na zoologii Pozorování živočicha bobra v oblasti Pomoraví Badatelská aktivita byla zahájena v hodinách biologie, celá koncepce aktivity byla zpracována na základě metody 4 badatelských kroků projektu badatele.cz: žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. V hodině biologie proběhl před terénní vycházkou úvod ve formě prezentace biologie bobra evropského, prostor na dotazy a diskuse studentů, úvod do badatelských aktivit, zadání samostatné práce vyhledávání a třídění informací. Následovala samotná badatelská aktivita pod vedením odborníků z praxe, jejímž obsahem bylo seznámení s územím výskytu bobra v okolí Strážnice, terénním výzkumem a monitorováním, průzkum okolí Strážnice a vyhledávání pobytových znamení bobra evropského v terénu, praktické pozorování a určování pobytových značek bobra, práce s pracovními listy, záznam zjištěných poznatků, fotografování pobytových znamení, prezentace výsledků jednotlivých skupin z terénu, formulace závěrů. Aktivita byla ukončena opět ve výuce v hodině biologie zpětnou vazbou a ověřením získaných znalostí. V dubnu proběhl výukový modul Lužní les zaměřený na jeho faunu a flóru, modul začal úvodem ve výuce, pokračoval dvoudenním terénním cvičením a vyhodnocen byl v hodině biologie. Studenti se pod vedením odborníků z praxe a svých vyučujících seznámili s chráněnou oblastí regionu, upevnili si získané dovednosti a znalosti ze školních lavic přímo v přírodě. Studenti získali penzum informací a především základní praktické dovednosti z několika biologických disciplín (především botaniky, zoologie, ekologie, environmentální výchovy aj.) Dále se studenti seznámili s významem lužních lesů a nivních luk, které v našich podmínkách představují obecně ekologicky nejcennější části krajiny s velkou druhovou pestrostí. Cvičení v terénu proběhlo v Přírodním parku Mikulčický luh (NKP Valy, PR Skařiny), jež je významným stanovištěm především kolonií čápa bílého, volavky popelavé a bobra evropského. Studenti si pod vedením zkušených lektorů měli možnost vyzkoušet řadu praktických přírodovědných dovedností a seznámit se s pomůckami pro pobytové výukové programy (entomologické pomůcky pro odchyt bezobratlých smýkačky, krabičkové lupy, zoologické pomůcky pro pozorování ptáků a savců, pasti pro živý odchyt atd.). Součástí výstupů z terénního cvičení byly pracovní listy, které posloužily studentům k ověření získaných znalostí. Cvičení bylo rozděleno na bloky. Jednotlivé bloky byly až na společnou přednášku určeny pro menší skupinu žáků. Stránka 10 z 31 Stránka 11

12 Seznam bloků: Ochrana krajiny, Typy chráněných území, Vybrané ekologické pojmy, Seznámení se s Přírodním parkem Mikulčický luh Všeobecný úvod do zoologie, se zaměřením na druhy v této lokalitě, pobytová znamení, pozorování živočichů Terénní průzkum mrtvého ramene řeky Moravy, využití badatelských pomůcek Flora lužní krajiny I., praktické ukázky a pozorování jednotlivých biotopů Večerní přednáška s promítáním: Přírodní park Mikulčický luh a význam luhu. Pozorování nočních živočichů, využití pomůcek k odchytu, echolokátoru, apod. Vnímání přírody všemi smysly, prožitkové hry a ekohry Flora lužní krajiny II., praktické ukázky, tvorba herbáře Zpětná vazba, shrnutí a ověření poznatků, pracovní listy Ubytování studentů bylo zajištěno ve skautské ubytovně, a stravování bylo zajištěno v přilehlé restauraci, byly vytištěny výukové materiály k badatelské aktivitě. Vše bylo řešeno dodavatelsky. Žáci se pod vedením učitelů dopravili do lokality veřejnou dopravou. V květnu proběhl výukový modul zaměřený na botaniku oblast Čertoryje. Studenti se pod vedením odborníků z praxe a svých vyučujících seznámili s chráněnou oblastí regionu Čertoryje, jež představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých bělokarpatských květnatých luk v mozaice s mokřady a svahovými prameništi, rozptýlenou zelení se solitérně rostoucími duby a lemovými společenstvy kolem potoků v jihozápadní části Bílých Karpat. Na tomto území je především druhově velice bohatá květena, celkem zde bylo zaznamenáno již 515 taxonů cévnatých rostlin. Na zdejších květnatých loukách se vyskytuje řada vzácných, chráněných a ohrožených rostlin, bohaté zastoupení mají především vstavačovité (Orchidaceae), z nichž zde roste více než dvacet druhů. Součástí výstupů z terénního cvičení budou pracovní listy, které poslouží studentům k ověření získaných znalostí. Badatelská aktivita byla zahájena ve výuce Téma: Seznámení se s NPR Čertoryje, a pokračovala exkurzí v terénu, kde se žáci seznámili s chráněným územím NPR Čertoryje v terénu (geologie a ekologie území), proběhl všeobecný úvod do botaniky se zaměřením na danou lokalitu, porovnávání druhové skladby luk, praktické ukázky a pozorování jednotlivých biotopů, zaměření na čeleď vstavačovité, určování druhů orchidejí podle klíče, a dále fotografování. Ve výuce proběhlo uzavření badatelské aktivity ve výuce. V průběhu badatelských aktivit byly využity badatelské pomůcky (klíče k určování, atlasy, délkový metr, sběrné nádoby, badatelské batůžky, fotoaparáty). Do aktivity bylo zapojeno několik odborníků z praxe, kteří svými vědomostmi obohatili výuku biologie celkem v 6 modulech. Odborníci z praxe lektoři spolupracovali s projektovým manažerem SŠ učitelem biologie. Tyto aktivity proběhly bez problémů, a byly přínosné nejen pro žáky, ale i pro vyučující biologie, kteří tak získali nové podněty ke své práci ve škole. Stránka 11 z 31 Stránka 12

13 Dále v rámci této aktivity proběhly workshopy pro žáky našeho gymnázia Historie, princip a zpracování fotografie, které vedli odborníci z praxe z VŠ Pedagogické fakulty MU Brno. Po krátkém teoretickém seznámení s historií záznamu obrazového materiálu, jeho fyzikální i chemickou podstatou a historií technik a snímků následovala vlastní činnost žáků. Žáci vyráběli dírkovou komoru a s její pomocí získávali fotografie. Dalším prakticky vyzkoušeným způsobem výroby fotografií, byla výroba fotografií metodou fotogramu. Na odborném zajištění aktivity se podílel vyučující SŠ učitel biologie a fyziky ve spolupráci s odborníky z praxe. Organizačně aktivitu zajišťoval projektový manažer. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Skoro pro všechny žáky byla tato aktivita projektu přínosem a jednalo se o aktivity, které by rádi opakovali i v dalších letech. Zájem o přírodovědné a technické obory kopíruje budoucí směřování žáků na VOŠ/VŠ. Evaluace se zúčastnilo 26 chlapců a 50 dívek. Stránka 12 z 31 Stránka 13

14 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: Žákům základních škol jsme nabídli možnost zúčastnit se tvorby žákovských projektů z fyziky spojených s exkurzí do Technického Muzea v Brně. Původně jsme uvažovali o zapojení čtyř tříd základních škol, ale zájem o účast měly všechny zapojené školy, takže jsme po rozboru finanční stránky věci do žákovských projektů zapojili všech šest partnerských škol. Do aktivity byl zapojen také pracovník na pozici koordinátora žákovských projektů, který zabezpečoval především odbornou část žákovských projektů, komunikoval s učiteli jednotlivých základních škol a spolupodílel se na organizačním zajištění aktivit. Žákovský projekt z Fyziky byl tematicky zaměřen na pohyb a byl určen pro žáky 7. ročníků jako povinná aktivita v souladu s ŠVP základní školy. Projekt byl zahájen ve výuce, kde byli žáci seznámeni s funkcí Technického muzea a v rámci povinné výuky fyziky byl proveden úvod nebo teoretické zopakování probraného učiva na téma pohyb, a zadána konkrétní témata žákovských projektů jednotlivým žákům. Poznatky získané z hodiny fyziky byly v expozicích a interaktivní expozici Technického muzea propojeny s praxí, kde si žáci sami vyzkoušeli druhy pohybů v různých pokusech a dějích. Po exkurzi (expozice a interaktivní expozice téma pohyb) aktivita pokračovala ve výuce fyziky, kde si pod vedením ZŠ učitele žáci upevnili v praxi získané poznatky. V další hodině žáci předvedli svoje žákovské projekty (referáty, křížovky, prezentace, články do novin, modely, nástěnky). Vyplnili evaluační dotazníky a učitel vyhodnotil celou aktivitu. Na realizaci odborné části této klíčové aktivity se podílel koordinátor žákovských projektů, věcný manažer, a učitelé základních škol. Na administrativním a organizačním zajištění projektový a finanční manažer ve spolupráci s koordinátorem žákovských projektů. Vzhledem k tomu, že jsme žákovské projekty z fyziky plánovali až na druhý školní rok projektu, tedy s předstihem, nebyl problém zajistit termíny v Technickém Muzeu v Brně zejména v hodně vytížené interaktivní expozici v termínu, který základní školy preferovaly. Dopravu žáků na exkurze jsme zajistili formou oslovení několika autodopravců v regionu a vybráním nabídky s nejnižší cenou. Při hodnocení samotných žákovských projektů žáků (výtvorů) nás překvapila rozdílnost úrovní jednotlivých projektů. Po konzultaci se ZŠ učiteli nám bylo vysvětleno, že někteří žáci neprojevují zájem téměř o nic a že jejich práce je slabá i v jiných předmětech. Vzhledem k tomu, že se jednalo o povinnou aktivitu, byla do projektu zapojena jedna celá třída. Pokud by se jednalo o aktivitu nepovinnou, mohli být do žákovského projektu zapojeni žáci se zájmem o fyziku a techniku i z různých ročníků. V průběhu projektu byli zapojeni žáci gymnázia do tvorby žákovských projektů z fyziky s využitím technických památek a interaktivních expozic. Koordinátor žákovských projektů vytvořil koncept žákovských projektů na téma Přeměny energie. Do každého žákovského projektu se zapojila jedna celá třída gymnázia. Bylo zrealizováno celkem pět žákovských projektů. Stránka 13 z 31 Stránka 14

15 První proběhl v květnu a červnu Žákovský projekt, jako povinná aktivita z fyziky byl zahájen ve výuce v hodině fyziky, tématem byly přeměny energie a podání informací o projektu. Samotná exkurze s návštěvou interaktivní expozice, technické památky a teoretickými přednáškami v expozicích. Žáci pod vedením vyučujících navštívili PVE dlouhé Stráně, NKP Dolní oblast Vítkovice, Vysokou pec, Malý svět techniky U6, Ruční papírnu Velké Losiny. V průběhu dvou dnů navštívili žáci zajímavé provozy a expozice. Formou teoretických přednášek, pokusů i vlastního pozorování se seznámili s řadou příkladů, jak se člověk s různými formami energie a jejich přeměnami setkává v praktickém životě. V ruční papírně Velké Losiny se žáci seznámili s ruční výrobou papíru, která dodnes probíhá původní metodou a na stejných strojích jako v minulých staletích. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně patří mezi největší vodní díla na světě ve své kategorii. Po odborné úvodní teoretické přednášce byl žákům umožněn přístup do části provozního zařízení postaveného uvnitř hory a poté následoval výjezd k oběma vodním nádržím elektrárny. Druhý den následoval přejezd do Ostravy, učitelé s žáky navštívili technickou památku Dolní Vítkovice. V objektu bývalé výrobny železa si žáci prohlédli vysoké pece a přidružené části s odborným výkladem. Dále studenti navštívili Malý svět techniky U6. Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost a nabízí více než stovku interaktivních exponátů. Po samotné exkurzi si žáci upevnili získané poznatky prezentováním vytvořených výstupů (prezentace a nástěnky) v hodině fyziky. Druhý žákovský projekt přeměny energie proběhl v prosinci Teoretický základ aktivity tvořily tyto hlavní body: 1. Zákon zachování energie. 2. Energie charakterizuje stav soustavy, je to stavová veličina. 3. Práce charakterizuje děj, při němž nastává přeměna nebo přenos energie. Aktivita spojila a rozšířila teoretické znalosti žáků formou pozorování uvedení těchto poznatků do konkrétních souvislostí ve výrobních a pracovních procesech a postupech. Cílem aktivity bylo seznámit žáky s propojením fyzikální teorie a využitím v praxi a demonstrovat přeměny a přenosy energie na konkrétních příkladech z historické i moderní praxe. V hodinách fyziky byli žáci připraveni na aktivitu zopakováním a zdůrazněním teoretických znalostí. Před samotnou exkurzí byli žáci seznámeni s programem a časovým harmonogramem exkurze. Žáci byli rozděleni do skupin pro tvorbu žákovských projektů. Následovala samotná exkurze do provozů a interaktivních expozic s odborným výkladem. Žáci navštívili Národní technické muzeum v Praze, Letiště Václava Havla, Muzeum vodárenství a Úpravna vody v Praze-Podolí. Po návratu z exkurze žáci pracovali na žákovských projektech, které v hodinách fyziky předváděli. (prezentace, kvíz, nástěnky, článek na web školy). Další žákovské projekty z fyziky Přeměny energie proběhnou v dubnu, květnu a červnu 2015, žáci pod vedením svých pedagogů navštíví Jadernou elektrárnu Temelín. Interaktivní expozici v IQ parku v Liberci a navštíví Svět techniky v Ostravě. Na odborném zajištění aktivity se podílel koordinátor žákovských projektů a vyučující fyziky. Organizačně aktivitu zajišťoval projektový manažer, finanční manažer a koordinátor žákovských projektů. Doprava, ubytování a polopenze bylo zajištěno dodavatelsky vybráním nabídky s nejnižší cenou na základě oslovení případných poskytovatelů služeb. Stránka 14 z 31 Stránka 15

16 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Žáci ZŠ: Rozvoj přírodovědných a technických znalostí může u těchto žáků přispět k jejich další profilaci na tyto podporované obory, protože se zvyšuje zájem o tato témata. Evaluace se zúčastnilo 74 chlapců a 59 dívek. Stránka 15 z 31 Stránka 16

17 Žáci SŠ: Hodnocení naznačuje velký přínos pro žáky, kteří se těchto aktivit účastnili. Dále se zde jeví možnost většího zájmu u dosud nerozhodnutých studentů s jejich dalším směřováním po střední škole na obory přírodovědné či technické. Evaluace se zúčastnilo 17 chlapců a 40 dívek. Stránka 16 z 31 Stránka 17

18 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: V úvodu projektu jsme na sebe navázali šest základních škol: Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola Bzenec, Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, Základní škola a mateřská škola, Moravský Písek, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace, Církevní ZŠ ve Veselí nad Moravou. S těmito základními školami byly podepsány smlouvy o účasti v projektu. Pro žáky základních škol jsme připravili v rámci povinné výuky aktivitu z fyziky Zajímavá fyzika pro ZŠ, z chemie Blok praktické chemie ZŠ. Naši pedagogové vytvořili nabídku témat jednotlivých vyučovacích bloků z fyziky a chemie, které byly zaslány na základní školy k výběru témat vyučujícími základních škol. V prvním školním roce projektu jsme školám dali na výběr, zda se škola zúčastní aktivity z chemie nebo z fyziky. K tomuto jsme přistoupili z důvodu většího množství zapojených škol, a i vzhledem k tomu, že i v druhém pololetí školního roku, kdy byly aktivity pro ZŠ realizovány, nebyly učebny vybaveny veškerým vybavením, které se v rámci projektu mělo pořídit. Ve školním roce 2013/2014 jsme realizovali 12 hodin výuky Zajímavá fyzika pro ZŠ a 12 hodin výuky Blok praktické chemie ZŠ. První školní rok realizace projektu byl ve znamení navazování spolupráce a komunikace jak mezi věcným manažerem projektu a řediteli jednotlivých základních škol, tak mezi pedagogy gymnázia zapojenými do projektu a vyučujícími základních škol. V druhém školním roce realizace projektu 2014/2015 byla pedagogy gymnázia zapojenými do projektu zaktualizována témata nabízených výuk v návaznosti na konečné vybavení učeben fyziky a chemie pomůckami a na návrhy a potřeby základních škol vzešlých v proběhlém školním roce. Ještě před začátkem školního roku byl stanoven harmonogram výuk pro ZŠ, tak aby je mohly základní školy v předstihu zařadit do svého plánu práce. V průběhu školního roku 2014/2015 jsme zrealizovali 30 hodin výuky Zajímavá fyzika pro ZŠ a 30 hodin výuky Blok praktické chemie ZŠ. Každá základní škola se zúčastnila jak aktivity z fyziky tak aktivity z chemie. Díky tomu mohli vyučující ze základních škol individuálně rozvíjet ŠVP pro jejich konkrétní školu. Žáci i učitelé ze základních škol se seznamovali s praktickou prací v laboratořích chemie a fyziky a s pomůckami, které na jejich základní škole chybí. Jako příklad lze uvést výrobu mýdla, stanovení rozboru studniční vody, barvení plamene, stanovení obsahu cukru a kyselin v ovoci a nápojích, práci s tajným písmem v laboratořích chemie. V laboratoři fyziky žáci prováděli pokusy z oblasti tepelných přeměn, hydromechaniky, světelných jevů, elektrických obvodů, elektrického a magnetického pole. Vyráběli teploměr, karteziánek, závěsný mobil. Pro realizaci této aktivity byli do realizačního týmu projektu zapojeni tři pedagogové pro zajištění aktivity z fyziky a dva pedagogové pro zajištění aktivity z chemie. Pracovní smlouvy byly s učiteli sepsány vždy na jeden školní rok. V průběhu realizace aktivity byl jeden pedagog z fyziky tak vytížen jinými záležitostmi, že v projektu dále nepokračoval. Řešili jsme to větším zapojením druhého Stránka 17 z 31 Stránka 18

19 pedagoga fyziky do aktivity a řešili jsme to sepsáním dodatků k DPP. Tato skutečnost díky včasnému řešení neovlivnila průběh projektu a naplňování jeho cílů. Do projektu byli dále zapojeni i vyučující základních škol. Jejich činnost spočívala zejména v komunikaci s našimi SŠ učiteli při stanovování konečné podoby jednotlivých výuk, tak aby činnost žáků odpovídala ŠVP konkrétní školy, a byla pro žáky základních škol co největším přínosem. Témata byla ZŠ učitelům na začátku školního roku s tím, že pro jednotlivé výuky a třídy si téma vyberou minimálně 14 dnů před realizovanou výukou s uvedením konkrétních požadavků na formu výuky a hloubku probíraného učiva. Některé školy požadovaly pouze prohloubení učiva, některé chtěly, aby byla výuka pojata jako nová látka. Ne vždy školy ZŠ učitelé dodržovali termíny. Tím byla práce pro naše SŠ učitele náročnější, protože měli méně času pro úpravu výukových materiálů (pracovních listů), přípravy pracovišť, či případné dokoupení pomůcek, materiálů pro pokusy a výrobky žáků základních škol. Někdy se stalo, že základní školy poslaly pozdě seznamy žáků, kteří se aktivity zúčastní, nebo nakonec přijely s jinou třídou, než která byla k aktivitě přihlášená. Tyto drobnosti nám způsobovaly malé nepříjemnosti při organizaci aktivit, ale neovlivnily průběh a kvalitu aktivit pro žáky ZŠ. Původně jsme počítali s tím, že aktivit se budou účastnit stále stejné třídy. Na četné požadavky základních škol, jsme však základním školám vyšli vstříc a přistoupili na to, že základní školy přihlašovaly k ZŠ aktivitám třídy dle svého uvážení a konkrétních potřeb. Tato skutečnost byla pro nás jako realizátory projektu po administrativní stránce obtížnější, nicméně nás těšilo to, že ZŠ učitelé si výuky u nás na gymnáziu váží a chtějí ji zprostředkovat i dalším žákům své školy. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Pedagogové: Stránka 18 z 31 Stránka 19

20 Žáci: Stránka 19 z 31 Stránka 20

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více