Problém časové aklimatizace ve sportu. Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problém časové aklimatizace ve sportu. Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad)"

Transkript

1 Problém časové aklimatizace ve sportu Kineziologická sekce STUDIA SPORTIVA 2009/3,. 2, s Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad) Jiří Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Perič Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika Abstrakt Problematika vlivu časového posunu na sportovní trénink je v rámci článku analyzována ze dvou hledisek: shrnujeme poznatky publikované v odborné literatuře a praktické zkušenosti několika reprezentačních trenérů i sportovců s adaptací na časový posun. Pro získání informací byla využita metodu kvalitativního strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Všichni dotazovaní na základě svých zkušeností v podstatě potvrdili správnost principů časové aklimatizace uváděných v literatuře. Z řízených rozhovorů vyplynuly některé zajímavé postřehy, které doposud nebyly publikovány. Abstract The question of the influence of time zone transitions on sports performance is analysed from two perspectives in the article. The theoretical section mentions the findings published in the specialist literature. The main section summaries the practical experiences of several national coaches and top-level sportspeople with adapting to a different time zone. The information was obtained by means of qualitative structured interviews with open questions. All the respondents basically confirmed that, in their experience, the time-zone transition acclimatisation principles set out in the specialist literature are correct. The interviews threw up some interesting observations that have never been published before. Klíčová slova: Key words: časový posun, aklimatizace, vrcholový sport, sportovní trénink, kvalitativní strukturovaný rozhovor, adaptace time zone transition, acclimatisation, top-level sport, sports training, qualitative structured interview, adaptation ÚVOD Celosvětový rozměr současného vrcholového sportu dospěl do stádia, kdy nejen vrcholoví sportovci absolvují řadu soutěží na různých světadílech. Zvyšující se životní úroveň umožňují také výkonnostním sportovcům absolvovat závody a tréninkové kempy v jiných časových pásmech, než ve kterých obvykle trénují. Z těchto důvodů je podle našeho názoru vhodné připomenout literární poznatky k problematice vlivu časového posunu na sportovní trénink a doplnit je zkušenosti trenérů a sportovců z vybraných sportů, kteří tyto přesuny absolvují. Při současných relativně nízkých cenách letenek se problematika časové aklimatizace přesouvá z oblasti vrcholového sportu také do sportu výkonnostního. Řada rekreačních sportovců si v současné době za vrchol sezóny stanoví známý závod na jiném kontinentu. Pokud tento závod absolvují po rychlém přesunu přes několik časových pásem, bez toho aby akceptovali základní principy časové aklimatizace, obvykle nedosáhnou očekávaného výsledku. Řada sportovců, kteří před takovým závodem neměli dostatečný čas na aklimatizaci uvádí, že měli pocit jakoby závod absolvovali s lehkou virózou. Tuto skutečnost například potvrzuje tenistka S. Williamsová, která po přesunu z OH v Pekingu na US OPEN (časový posun 12 hodin) uvedla, že cestování a časový posun nezvládla bez následků. Vůbec nevím, co je za den. Přiletěli jsme ve čtvrtek a doteď jsem si myslela, že dnes je pátek (www.sport.cz). Ve většině letadel, která denně absolvují lety přes oceán, je možné se v palubních časopisech seznámit se základními zjednodušenými informacemi o možných vlivech časového posunu a také jak mini- 63

2 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri malizovat jeho možné následky. V teoretické části tohoto článku se proto primárně zaměřujeme na shrnutí vybraných klíčových informací publikovaných k této problematice v odborné sportovní literatuře. Hlavním záměrem textu bylo zjistit a prezentovat praktické zkušenosti vlivu časového posunu a následné aklimatizace na sportovní trénink. Tyto informace jsme získali prostřednictvím kvalitativního strukturovaného rozhovoru s vybranými sportovci a trenéry úspěšných sportovců. Řízené rozhovory byly především směřovány k poznatkům získaným na základě empirických zkušeností. Pokusili jsme se také zjistit, jakým způsobem dotazovaní udržují sportovní výkonnost při (opakovaných) přesunech přes několik časových pásem. CÍLE ŠETŘENÍ, METODIKA Naším záměrem bylo ověřit jakým způsobem přistupují k problematice časové aklimatizace přední reprezentační trenéři a sportovci vybraných sportovních odvětví. Následně jsme se zaměřili na srovnání informací získaných z našeho šetření s publikovanými poznatky. S ohledem na charakter našeho šetření jsme pro získání podrobnějších informací zvolili kvalitativní metodu strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Tento typ rozhovoru není při sondování příliš pružný, ale minimalizuje variaci otázek (Hendl, 2005). Při přípravě rozhovoru jsme využili pět ze šesti okruhů otázek uváděných Pattonem (1990): ověření znalostí, zkušenosti s chováním, názory, pocity a vnímání. Posloupnost otázek jsme koncipovali od úvodních bezproblémových ke komplikovanějším a na závěr jsme opět zařadili jednoduché pro klidné ukončení interwiev. Znění závěrečné otázky se ukázalo jako dobře formulované, protože odpověď na ní u všech setkání plynule přešla v neformální rozhovor, který jsme v původně stanovené metodice neuvažovali. Informace získané z neformálního rozhovoru jsme podle jejich charakteru přiřadili k odpovědím na připravené okruhy otázek. Všechny rozhovory se odehrály v prostředí i čase, které si určily dotazované osoby, obvykle se jednalo o jejich kanceláře, s výjimkou dvou rozhovorů uskutečněných v restauraci. Celkem jsme uskutečnili strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami s deseti osobami. Čtyřmi trenéry národních týmů: triatlon (Mgr. Jiří Seidl, ing. Martin Dvořák), moderní pětiboj (Mgr. Jakub Kučera), fotbalové reprezentace U20 a U21 (Mgr. Jakub Dovalil) a dále šesti sportovci vrcholové a výkonností úrovně. Výběr oslovených trenérů a sportovců nebyl náhodný. Zaměřili jsme se na individuální sporty, které na mezinárodním poli dosahují dobrých výsledků a pro nominaci na Olympijské hry (OH) je nutný zisk bodů na světových pohárech, které se v průběhu celého olympijského cyklu odehrávají na různých kontinentech. Fotbal jsme zvolili jako příklad úspěšného kolektivního sportu. Zajímavé poznatky z oblasti kolektivních sportů by zřejmě bylo možné získat z ruské nejvyšší hokejové soutěže, protože zde je mezi některými oblastmi velký časový posun. Bohužel se nám nepodařilo kontaktovat žádného trenéra s těmito zkušenostmi. Z dostupných zdrojů jsme alespoň zjistili, že Ruská kontinentální liga využívá také princip regionálních divizí (www.khl.ru). Pro doplnění poznatků jsme také vedli řízené strukturované rozhovory s otevřenými otázkami například s olympijským medailistou ve vodním slalomu, triatlonistkou - účastnicí dvou OH. Jako ukázku vnímání problematiky časové aklimatizace z pohledu výkonnostních sportovců jsme také realizovali rozhovor s triatlonistou, který absolvuje v průběhu sezóny několik železných mužů v různých exotických destinacích. Výběr dotazovaných byl částečně ovlivněn předchozí spoluprácí a osobními kontakty autorů článku. Otázky, ze kterých jsme při realizaci kvalitativního strukturovaného rozhovoru vycházeli: 1. Můžete velmi stručně shrnout Vaše znalosti k problematice časové aklimatizace? 2. Kolikrát za olympijský cyklus Vaši svěřenci cestovali přes několik časových pásem (na jiné kontinenty)? 3. Jakým způsobem jste časový posun zohlednili v tréninkovém plánu pro období ve kterém Vaši svěřenci absolvovali časový posun? 4. Absolvovali jste někdy opakované přelety přes několik časových pásem mezi významnými závody během krátké doby? 64

3 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu 5. V případě, že letíte přes několik časových pásem na důležité závody, jaký rozsah časové aklimatizace na místě je podle Vás ideální? 6. Jakým způsobem reagovali Vaši svěřenci na časový posun? 7. Máte nějaké speciální typy pro zvládnutí časového posunu (melatonin, výběr leteckého spojení s přestávkou atd.)? Shrnutí publikovaných poznatků Podle současných poznatků se vliv rychlého přesunu přes několik časových pásem projeví, pokud je přesun během 24 hodin delší než přibližně 90 minut ve směru západním a 60 minut ve směru východním (Aschoff a kol., 1975; Bunc a kol., 1999; Manfredini a kol., 1998; Waterhouse a kol., 2004). Časový posun, který má za následek desynchronizaci biorytmů v organismu, se obvykle projevuje především únavou. K jeho dalším projevům patří: nespavost, nižší kvalita spánku, ospalost přes den, bolesti hlavy, závratě, mrzutost, snížená schopnost koncentrace, apatie, nechutenství. V extrémních případech byly zaznamenány problémy s pamětí a poruchy trávení (Jančoková, 2000). Všechny uvedené jevy obvykle mizí nejpozději desátý den po přesunu (Manfredini a kol., 1998). Podle našeho názoru jsou základní vlivy časové aklimatizace (někdy bývá také v češtině používán anglický termín jet lag ) známy nejen trenérům a sportovcům, ale i většině lidí kteří někdy absolvovali dlouhý let přes několik časových pásem. Letecké společnosti United Airlines a British Airways realizovaly koncem minulého století u cestujících z celkem 1862 mezikontinentálních letů rozsáhlé dotazníkové šetření zaměřené na vliv časového posunu na jejich organismus s těmito výsledky: 94% nedostatek energie a motivace 93% uvádělo opakované přerušování spánku po příletu 90% cestujících uvádělo po příletu únavu organismu 73% dehydrataci organismu (www.nojetlag.com) Při desynchronizaci biorytmů způsobené časovým posunem dochází u sportovců ke snížení sportovní výkonnosti, zhoršení nervosvalové koordinace a snížení silových předpokladů. Doba reakce je delší než před přesunem, také se ve zvýšené míře projevuje únava (Reilley, 2009). Všeobecně přijímaná zásada, platná pro časovou aklimatizaci, doporučuje na jednu hodinu časového posunu 1 až 1,5 dne aklimatizačního pobytu. Časový posun a reakce na něj je vysoce individuální a závisí především na: věku (starší jedinci jsou na přesun citlivější než mladší), trénovanosti (trénovanější vnímají časový posun méně než jedinci s nižší trénovaností), směru přesunu (východním nebo západním směrem), ročním období (v letním období je aklimatizace rychlejší a snazší než v zimě, protože denní světlo trvá déle než v zimě), rychlosti a velikosti časového posunu (čím více pásem a čím rychleji jsou překročena, tím větší reakce a pozornost je třeba aklimatizaci věnovat), předchozími zkušenosti s přesunem (jedinci, kteří již přesuny absolvovali se většinou s jejich následky vypořádávají rychleji a lépe než nováčci), typu jedince (ranní nebo večerní typ večerní typy se s důsledky aklimatizace vypořádávají snadněji než typy ranní) (Bunc a kol., 1999; Waterhouse a kol., 2004). Důležité pro zvládnutí negativní reakce organismu na rychlý přesun přes časová pásma je jejich zohlednění nejlépe při plánování cesty. Na místní čas v cílové destinaci se lze částečně přeorientovat již před odletem. Organismu je možné aklimatizaci usnadnit také tím, že sportovci chodí spát a vstávají každý den o hodinu blíže místnímu času cílového místa tak, aby se jejich vnitřní hodiny přiblížily času v plánované destinaci. Například před odletem na západ se doporučuje chodit spát později než obyčejně. Tuto metodu lze v krátkodobém horizontu uplatnit nejvýše v rozsahu dvou až tří hodin. Pokud bude uplatněna ve větší míře, mine se účinkem a jen zbytečně naruší denní režim sportovců před odletem (Ehret a Scanlon-Waller, 1987). 65

4 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri Byly prováděny experimenty s fototerapií (Boulos a kol., 1995), úpravami doby podávání a složení jídel (Manfredini a kol., 1998), ale s ohledem na mnoho individuálních a specifických vlivů nejsou získané zkušenosti zobecnitelné a využitelné pro praxi. Důležitým aspektem úspěšné časové aklimatizace je také předpoklad, že sportovci do místa konání závodů nebo soustředění přiletí bez zdravotních komplikací. Při vlastním přesunu dochází ke kumulaci některých okolností, jako jsou formality při odletu, omezený pohyb a dehydratace díky suchému vzduchu v letadle. Klimatizované prostředí v letadle může přispět ke vzniku nachlazení, nebo i vážnějších zdravotních komplikací. Jako prevence vzniku otoku nohou a krevních sraženin je vhodné při dlouhých letech použít Oxerutinum (obsažený například ve Venorutonu) nebo obyčejný Aspirin. Tyto symptomy bývají někdy nazývány tzv. syndromem ekonomické třídy. Kvůli předepsané výměně vzduchu na jednoho cestujícího pracuje klimatizace v plně obsazených letadlech na takový výkon, že cestující jsou prakticky permanentně v chladu a průvanu. Uzavřený okruh klimatizace v letadle sice disponuje účinnými filtry, ale přesto hrozí zvýšené nebezpečí nákazy od nemocných cestujících. Uvedená rizika často umocňuje nedostatečná vlhkost vzduchu, proto je důležité nikdy nenechat vysušit sliznici dýchacích cest a tím zvyšovat riziko potenciální infekce (Waterhouse a kol., 2004). Nedoporučuje se pít při přesunu alkoholické nápoje, příjem energie byl měl být snížen (Manfredini a kol., 1998). Na druhou stranu je třeba zabezpečit dostatečný přísun tekutin, především formou minerálek a přírodních šťáv. Dosavadní zkušenosti naznačují, že pokud je let přes více časových pásem přerušen po přesunu přes 3 až 4 pásma na jeden den, významně se zkrátí doba konečné aklimatizace (Reilly a Waterhouse, 2009). Časovou aklimatizaci podle doby trvání na místě lze rozdělit na: krátkodobou (hodiny po příletu), střednědobou (dny po přesunu), dlouhodobou (týdny po přesunu). V souladu se členěním časové aklimatizace je nutné dodržovat následující základní tréninková doporučení: první čtyři dny pouze lehký udržovací trénink, postupné zvyšování intenzity, do sedmého dne po příletu není vhodné plánovat závodní zatížení, 7. až 10. den je možné absolvovat přípravné soutěže, po 10. dni žádná další omezení nejsou (Bunc a kol., 1999). K hlavním úkolům krátkodobé i střednědobé aklimatizace patří dosažení spánkového režimu v souladu s místním časem. Zpočátku je nezbytné se pokusit dosáhnout alespoň šesti hodin nepřerušovaného spánku. V případě, že z různých důvodů (obvykle finančních) není možné v místě konání soutěže absolvovat celý proces časové aklimatizace, pak je vhodnější držet se původního rytmu. Především v případě plánovaného pobytu v rozsahu jednoho až dvou dnů. V případě koncipování pobytu v souladu s principy časové aklimatizace, je nutné se přizpůsobit místnímu režimu okamžitě po příletu. Vhodné je konzumovat lehce stravitelná jídla s vyšším obsahem sacharidů v souladu s místním časem. Tento princip stravování zvyšuje pravděpodobnost usnutí ihned po setmění. Pokud mají sportovci problém s usnutím, doporučuje se podávat zklidňující bylinné čaje, které jsou vhodnější než prášky na spaní, případně využít autogenní trénink (Waterhouse a kol., 2004). Aklimatizaci v prvních dnech pobytu významně urychlí především správně načasovaný trénink, který má obdobný vliv na biologické hodiny jako užití melatoninu (Atkinson, 2003). Klein a kol. (1991) uvádějí, že pravidelná doba tréninku může být podobným biologickým synchronizátorem vnitřních hodin jako je např. denní světlo. Z těchto důvodů je důležité soustředit tréninky do stejných (místních) časů, ve kterých je plánována příslušná soutěž. Průběh adaptace na časový posun je vysoce individuální, proto je nezbytné kontrolovat její průběh. Jako indikátor slouží kontrola jemné motoriky a koncentrace ověřovaná v oblasti nízkých intenzit zatížení. Dále lze využít testy krátkodobého maximálního výkonu (v době trvání od 30s do 90s), které by měly být realizovány v činnostech koordinačně méně náročných (Atkinson a Reilly, 1996). 66

5 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu Lidské biorytmy lze výrazně ovlivnit derivátem hydroxyindolu (přesně N-acetyl-5- methyxytryptamion), objeveným roku 1958 A. B. Lernerem, který synchronizuje biologické hodiny (Ilnerová, 1996). Komplikovaný název látky, kterou organismus produkuje v šišince mozkové (epifýze) výhradně v noci, farmaceutické firmy pro komerční užití zjednodušily na melatonin. Tento doplněk stravy urychluje (mj.) přizpůsobení časovému posunu (Atkinson a kol., 2003; Konečná, 2001). Melatonin není v ČR volně prodejný, ale v USA nebo na Slovensku ho lze běžně zakoupit bez lékařského předpisu. Jednorázová dávka krátce před spaním je při letu přes pět až deset časových pásem 0,5 až nejvýše 5 miligramů. Případně je vhodné užít obdobnou dávku již před odletem. Většina psychických i fyzických tělesných pochodů se odehrává v pravidelném rytmu, který odpovídá 24 hodinám jednoho dne, při kterém se mění puls, krevní tlak i tělesná teplota. Rychlý přesun přes několik časových pásem způsobuje přechodnou poruchu tohoto biorytmu. Při letu na západ se den prodlouží, což pomyslným biologickým hodinám (které se zpravidla zpožďují) vychází vstříc, podstatně horší vliv mají cesty východním směrem, které biorytmus zkracují. Uvedené obtíže nastávají obvykle až v případě, že posun během 24 hodin přesáhne 90 minut při cestě ve směru západním a 60 minut ve směru východním (Aschoff a kol., 1975, Manfredini a kol., 1998). V americké NHL řeší problematiku časového posunu tak, že týmy hrají v tzv. regionálních konferencích tzn. vždy v dané oblasti sehrají několik utkání za sebou. Důvody existence konferencí jsou ale zřejmě spíš dány ekonomicky a historickým umístěním klubů do konkrétních měst, než prevencí časového posunu, který navíc není v rámci USA a Kanady tak výrazný. VÝSLEDKY Na základě kvalitativních strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami se čtyřmi špičkovými trenéry úspěšných českých národních týmů a šesti vrcholovými a výkonnostními sportovci jsme dospěli k následujícím závěrům. Rozhovor s reprezentačním trenérem fotbalu potvrdil, že kolektivní sporty problematiku časové aklimatizace neřeší příliš často. Z osmnácti dosud konaných seniorských MS ve fotbale se jich mimo Evropu uskutečnilo osm (www.worldcupyears.com), také reprezentační týmy a kluby nemají velké zkušenosti s opakovanými přelety přes několik časových pásem. Z důvodu malého počtu přesunů kolektivních sportů přes více časových pásem jsme se rozhodli neuskutečnit další plánované rozhovory s trenéry týmových sportů. Naše šetření jsme naopak plně soustředili na trenéry a sportovce individuálních sportů. Získané informace pro přehlednost interpretujeme v souladu s pořadím otázek uvedených v kapitole cíle a metodika šetření, i když ne vždy v tomto pořadí dotazovaní odpovídali. 1. Znalosti problematiky časové aklimatizace U všech dotazovaných se mnoho jejich (významných) závodů odehrává ve vzdálených destinacích. S ohledem na svůj věk začínali dotazovaní (všichni starší 30 let) první informace k této problematice sbírat v polovině devadesátých let. Podnětem pro vyhledání relevantních informací byla příprava na časový posun někdy ještě v pozici závodníka, ale většinou již trenéra. Dalším impulsem k prohloubení znalostí byly obvykle úspěchy svěřenců a s tím související vyšší četnost přesunů přes několik časových pásem. Důvody jsou také v systému kvalifikace na Olympijské hry, kdy nominace probíhá ze závodů SP, které se konají po celém světě. Teoretické základy, které čerpali například z databáze ČSTV (sportis), jim posloužily především jako návod pro to, co mají sledovat. Informace jak by to mělo být průběžně získávají také z různých internetových stránek, ale ty jim obvykle připadají příliš teoretické. Jeden z trenérů má například doma přes 60 článků zaměřených jen na tuto problematiku, protože žádné monografie nejsou publikované. Někteří dále diskutují (nejen) o tomto tématu s dalšími trenéry, jiní naopak spoléhají jen na své znalosti a zkušenosti. 67

6 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri Jeden z oslovených trenérů dokonce zpracovával závěrečnou práci na Trenérské škole UK FTVS, která se zabývala praktickým ověřením vlivu časového posunu na ortostatický reflex (Dvořák, 1998). Data pro svojí práci sbíral po celém světě, protože v rámci získání bodů do světového poháru obletěl se svými svěřenci několikrát celý svět. Výsledky ukázaly, že čím častěji sledovaní triatlonisté létali, tím menší negativní vliv na ně časový posun měl. Všichni se shodují, že doporučení uváděná v odborné literatuře mají jen částečnou platnost, protože reakce na časový posun jsou přísně individuální. 2. Cestování přes několik časových pásem Všechny individuální sporty létají přibližně na tři až pět závodů v rámci jednoho ročního tréninkového cyklu. Obvykle se jedná o Mistrovství světa a dva až čtyři závody Světového poháru. V průměru tedy individuální sporty cestují přes více časových pásem 15 až 20 krát za olympijský cyklus. Před OH v Pekingu využili všichni rozvojového programu ČOV, který nabízel sportovcům s vysokou výkonností u kterých byl reálný předpoklad startu na OH, kompletní úhradu pobytových nákladů tréninkového kempu v místě konání OH, obvykle v rozsahu čtrnácti dnů (ČOV, 2005). Před OH v Aténách tyto otázky neřešili, protože zde byl jen minimální časový posun. Soustředěním na které se musí létat přes časová pásma se trenéři snaží vyhýbat, protože to je zbytečná zátěž na organismus a výrazně snižuje možnosti tréninkové zátěže. 3. Zohlednění časového posunu v tréninkovém plánu Někteří trenéři zkoušeli opakovaně simulovat časový posun již v Evropě, ale získané údaje ukázaly že to není nutné. Varianta simulace v Evropě je totiž pro závodníky diskomfortní a klade značné nároky na logistiku. Většina oslovených trenérů se přiklání k následujícímu modelu tréninkového zatížení: do poslední chvíle před odletem trénovat naplno, odpočinout si v letadle, ihned po příletu v maximální možné míře akceptovat místní čas, pro usnadnění adaptace na místní čas je první dva dny po příletu dobré zaměřit se především zábavu, která přispívá k odreagování, tak aby svěřenci neusnuli brzy odpoledne. Moderní pětibojaři používají ke zvládnutí časové aklimatizaci předem jasně definovaný plán: několik dnů před odletem postupně posunují tréninky v souladu s časovým posunem v místě soutěže, také zahajují používání melatoninu, při přesunu se stravovat v souladu s časem v místě příletu, proto jen někdy využijí stravy nabízené leteckými společnostmi, plné tréninkové dávky nejdříve 4 dny po příletu, tento přístup je v souladu s informacemi publikovanými v odborné literatuře. Rozhovory ukázaly, že největší vliv má časový posun na technické a koordinačně náročné sporty (šerm, střelba), protože časový (i výškový) posun narušuje jemnou nervosvalovou koordinaci. Toto tvrzení potvrzují například zkušenosti z Mexico city (2 400 m.n.m.), kde byli moderní pětibojaři schopni daleko dříve absolvovat plnou tréninkovou zátěž u cyklických disciplín, něž v šermu a střelbě. Z důvodů omezení vlivu časového posunu například moderní pětibojaři před MS v San Francisku (2002), kam přiletěli 6 dnů před soutěží, neabsolvovali žádné tréninky střelby a šerm. Špatné výsledky těchto tréninků by mohly vést k narušení psychiky závodníci, kteří by pak do soutěže vstupovali s psychickým blokem. Vytrvalost není takovou měrou ovlivněna. Extrémním příkladem je výkonností triatlonista na tratích dlouhého triatlonu (Ironman), který uvedl: po příletu (na jiný kontinent) mi pocitově není nikdy dobře, ale před Ironmanem se stejně pořádně nikdy nevyspím, protože starty jsou většinou v 7 hodin ráno a věci v depu musím chystat již od 5 hodin. Důvody, které trenéry vedou k modelu hned po příletu akceptovat místní čas jsou také finanční, protože delší pobyt obvykle výrazně zvyšuje celkové náklady účasti na soutěži. 68

7 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu Jedinou výjimkou, kdy všichni trenéři absolvují časovou aklimatizaci v rozsahu minimálně 14 dnů, jsou závody na jiném kontinentu ve vyšší nadmořské výšce (nad m.n.m.). 4. Opakované přelety přes několik časových Tuto zkušenost měli jen dva z oslovených trenérů. Zkušenost jednoho byla na základě výsledků negativní. Tento trenér uvedl: v roce 2005 jsme absolvovali MS do 23 let v Japonsku, za týden pak světový pohár na OH tratích v Pekingu, kde svěřenkyně nedojela. Týden na to nedokončila duatlonové (běh: 10km, cyklistika: 40, běh: 5km) Mistrovství světa v Austrálii. Tyto přesuny jí evidentně nesvědčily nebylo to ono, nepovedlo se to. Takhle už bych nikdy neudělal. Udělal bych to jinak, bylo to ovlivněno euforií z prvního skvělého výsledku. Možná se podvědomě v Pekingu šetřila před Austrálií. Na každém závodě byly motivace. Vliv měl nejen jet lag, ale také psychika. Při zpětném pohledu bych dnes určitě vypustil Peking. Druhý trenér s těmito zkušenostmi naopak uvedl, že se svými svěřenci úmyslně opakovaně obletěl celý svět (např.: Praha - Cancůn - Havaj - Japonsko - Austrálie - Sydney - Perth - Praha). Tři roky před OH byl s reprezentačním výběrem na cestách přibližně 90 dnů za roční tréninkový cyklus. Mezi světovými poháry na různých kontinentech se v podstatě vůbec nevracel do ČR. Naopak například letěl na Havaj, kde byly vhodné klimatické podmínky pro trénink a navíc se zde v tu dobu konal slavný Ironman, jehož shlédnutí využil jako motivační prvek. Reakce na první letecký přesun byly vždy negativní, ale další lety již sportovci zvládali podstatně lépe. Podle jeho názoru nehrálo roli, zda jsme letěli na východ nebo na západ. Všichni dotazovaní se obecně se shodují, že při přesunech mezi různými kontinenty by teoreticky a při dodržení všech zásad neměl být problém s časovou aklimatizací, ale pouze s případnou adaptací na vyšší nadmořskou výšku. Z praktického hlediska se ovšem všichni s výjimkou jednoho (jehož zkušenosti jsou uvedeny v předcházejících odstavcích) shodují na tom, že nejvhodnější je se mezi důležitými závody na různých kontinentech vrátit zpět do ČR. Důvody jsou především v příliš dlouhém pobytu mimo domácí prostředí, který obvykle vede ke ztrátě kvality tréninkových podmínek a také cena letenek. 5. Ideální rozsah časové aklimatizace V případě dostatečných finančních prostředků se triatlonistům se osvědčil odlet (Jižní Korea, cca 12 hod. posun) ve středu, závod v neděli závod. Tuto variantu preferují samotní svěřenci, kteří stačí vstřebat místní rytmus, trochu odtrénovat, trochu odpočinout a jít na start. Triatlonisté volí principielně dvě varianty příletu do místa konání závodu: 10 dnů, nebo maximálně dva dny závodem. Většina závodníků chce dodržovat přílet přibližně 10 dnů před závodem, ale například podle zkušeností Mgr. J. Seidla se tento model v některých případech příliš neosvědčil. Fotbalisté volí klasický model aklimatizace: optimální je poměr jedna hodina posunu = jeden den aklimatizace. Například na juniorském MS v Kanadě byli dokonce 15 dnů před jeho zahájením (pět dnů pobytu před utkáním jsou hrazeny FIFA, zbytek pobytu byl recipročně zdarma). Právě na příkladu MS v Kanadě se ukázalo, že tento model aklimatizace je dobrý. Hráči na srazu dva dny před odletem obdrželi informační materiál, který je měl především po psychické stránce připravit na skutečnost, že ihned po příletu musí akceptovat místní časový režim. Tréninkové zatížení po příletu je uzpůsobeno jen v omezené míře - první trénink po příletu je zaměřen na kompenzaci regeneraci. Důvodem pro přílet 10 dnů před prvním utkáním je nejen zvládnutí časového posunu, ale také dostatek času na sehrání celého týmu. Deset dnů před začátkem velkých soutěží se obvykle také kryje se začátkem reprezentační přestávky v lize. Dostatečná aklimatizace bývá (především u klubů) někdy limitováno ekonomicky. Například Sparta Praha letěla na turnaj do Hongkongu jen dva dny před jeho začátkem. Podle názoru Mgr. J. Kučery jsou zkušenosti moderního pětiboje těžko přenositelné do jiných sportů, protože pětiboj zahrnuje nejen cyklické disciplíny, ale také další výrazně ovlivněné jinými determinanty než jsou fyzické předpoklady. Zajištění tréninkových prostor je komplikované - před závody se musíme omezovat a proto se snažíme eliminovat pobyt v destinaci na minimální dobu, která nezbytná pro časovou aklimatizaci. Na OH v Pekingu jsme přilétli jen pět dnů před závodem, protože tento model máme 69

8 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri vyzkoušený a můžeme si ho tedy dovolit. Pokud například na MS budu se svěřenci tři týdny před začátkem určitě nedosáhneme dobrých výsledků. Na základě dlouhodobých zkušeností létají moderní pětibojaři na soutěže následovně: Brazílie (posun o 4 hodiny západním směrem) 2 dny před soutěží destinace s časovým posunem 6 až 8 hodin (Čína, východní pobřeží USA): 5 až 6 dnů před soutěží Austrálie přibližně sedm dnů před soutěží 6. Reakce svěřenců na časový posun Zkušení závodníci nemají v podstatě žádné problémy, ale někteří závodníci to podle jednoho z názorů řeší někdy až moc může to být na úkor odpočinku nebo tréninku, ale většina z nich to zvládá dobře. Většina sportovců má opravdu subjektivně dobrý pocit, ale podle Mgr. J. Kučery jejich pocity objektivní data (tzn. např.: rozbory krve, ranní tepová frekvence, ortostatický reflex) nepotvrzují. Také vyhodnocení ortostatického reflexu u špičkových triatlonistů potvrzuje rozpor subjektivních pocitů a vnitřního stavu sportovce (Dvořák, 1998). V souladu s odbornou literaturou je zajímavý postřeh kanoisty T. Mádera: aklimatizace se u mě s věkem zhoršuje (od 18 do 35 let) cítím se unavenější. Jet lag na mne osobně nijak zvlášť nepůsobí, jen se mi chce hodně spát, ale není možné rozlišit jestli to náhodou není jen z dlouhého sezení v letadle. Někteří trenéři naopak uváděli, že jejich sportovci s přibývajícím počtem zkušeností zvládají tento typ aklimatizace snadněji. Kolektivní sporty uvádějí po příletu stejně jako pětibojaři zhoršenou koordinaci. Například průběh přípravného zápasu dva dny po příletu do Kanady komentovali členové juniorského fotbalového národního týmu následovně: tuhly nám nohy a technika nešla. Také expertní posouzení průběhu tohoto zápasu potvrdilo horší herní činnost jednotlivce a zpomalení reakční rychlosti. Rozdílem mezi individuálními a kolektivními sporty byla skutečnost, že trenér fotbalu na prvním místě při řešení případných problémů s časovým posunem jmenoval doktora. Trenéři individuálním sportů se naopak spoléhají na vlastní síly. 7. Typy pro úspěšné zvládnutí časového posunu Nikdo z dotazovaných nelétá se svými svěřenci první (případně business) třídou, protože obrovský rozdíl v ceně je neúměrný dosaženému efektu. Lety obvykle pro sportovní svazy zajišťuje smluvní společnost, která se vždy snaží zajistit nejvýhodnější sedadla v ekonomické třídě (větší prostor pro nohy - např. u nouzového východu, v místě předělu business a ekonomické třídy). Při plánování letů se trenéři snaží minimalizovat dobu letu a pauzy na letišti. Pokud je to možné, tak se vyhýbají zbytečným letům tam a zpět (např. do Jižní Koreje přes Londýn). Snahou je, aby sportovci létali v pohodlných v teplákách a neměli například těsné džíny. V průběhu samotného letu někteří sportovci v uličce aktivně strečují. Zajímavostí je zjištění, že ženy se v letadle obvykle nestydí provádět strečinková cvičení (dokonce i v letištních halách) a naopak muži se na veřejnosti protahují neradi. Moderní pětibojaři při letech do Severní i Jižní Ameriky vždy létají přes New York, kam přiletí se společností ČSA večer. Ubytují se poblíž letiště (JFK) a ráno pak pokračují do cílové destinace. Cesta s přenocováním v New Yorku trvá sice delší dobu, ale pokud by byla bez přespání, tak budou sportovci v cílové destinaci stejně unavení a nic nenatrénují. Přespáním a letem přes den se také vyhnou spánku v letadle a nekvalitní stravě nabízené leteckými společnostmi v ekonomické třídě, protože využijí možnosti kvalitního stravování v hotelu. Všichni dotazovaní měli při letech opakovaně problémy s nadváhou zavazadel, která je způsobena velkým množstvím různého nezbytného sportovního materiálu. Z těchto důvodů se většina dotazovaných snaží využívat služeb leteckých společností sdružených v alianci Skyteam (jejímž členem jsou také České aerolinie), která za určitý počet letů (15 segmentů za rok tzv. stříbrná karta, 30 segmentů zlatá ) nabízí svým stálým klientům zdarma zvýšení limitu pro nadváhu (www.skyteam.com). V rámci rozhovorů byla na základě vlastních negativních zkušeností potvrzena známá poučka, že není vhodné při leteckých přesunech konzumovat alkohol člověk se probudí s kocovinou a navíc nevyspa- 70

9 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu lý. Také se neosvědčily prášky na spaní, protože se kvůli přestupům a nabídce jídel na palubě letadel špatně dávkují. Velký důraz je nutné klást na psychickou pohodu při cestě, řada trenérů se snaží neustále mluvit v podstatě o čemkoliv. Jeden ze sportovců uváděl, že v letadle je důležité spát, nebo se bavit: například když vedle Vás sedí nějaká neznámá sličná osoba, která Vás při letu rozptýlí. Názory na používán melatoninu jsou různé, protože jeho pravidelné používání uvedla přibližně polovina zástupců individuálních sportů. Fotbalisté melatonin využívají, jeho podávání řídí doktor. Trendem posledních dvou let jsou u triatlonistů letecké přesuny se speciálními kompresními podkolenkami, které vytváří na nohy tlak v rozmezí 8-15mmHg až 30mmHg. Použití těchto podkolenek má podle výrobce údajně přispívat k lepší cirkulaci krve v dolních končetinách (www.slstri.com). Připadá nám zajímavé citovat názor jednoho z oslovených trenérů, který uvádí že při jakékoliv aklimatizaci je důležité trénovat co nejméně, protože v této době se spíše může víc pokazit než zlepšit. ZÁVĚRY Šetření ukázalo, že znalosti trenérů odpovídají aktuálním trendům prezentovaným v odborné literatuře. Při plánování soutěží na jiných kontinentech postupují v souladu s publikovanými poznatky. Většina oslovených používá klasický model časové aklimatizace tzn. snaží se do místa soutěže přiletět vždy v takovém předstihu, aby počet dnů pobytu odpovídal hodinám časového posunu. Základní znalosti (nejen) k této problematice získali dotazovaní v průběhu vysokoškolských studií. Následně svou informovanost rozšiřovali prostřednictvím studia odborné literatury, vlastních zkušeností a rozhovorů s ostatními trenéry. Fotbalisté juniorského národního týmu absolvovali během OH cyklu jen jeden několikahodinový časový posun, individuální sportovní disciplíny naopak celou řadu. Tréninkový plán se dotazovaní snaží časovému posunu přizpůsobit jen v omezené míře, ale vždy sledují individuální reakce a těm operativně přizpůsobí snížení objemu i intenzity zatížení. Všichni trenéři ihned po příletu přecházejí na místní časový režim. Simulace časového posun již v Evropě se dotazovaným neosvědčila, někteří ale před odletem postupně mění dobu zahájení tréninků v souladu s časem v místě konání soutěže. Většina oslovených trenérů používá model tréninkového zatížení, který do poslední chvíle před odletem počítá s běžným plným tréninkovým zatížením. Ihned po příletu plánují tréninky v souladu s místním časem, ale ve snížených dávkách. Na plné tréninkové zatížení přecházejí za dva až čtyři dny, většinou podle individuálních reakcí. Časový posun má největší vliv na technické a koordinačně náročné sporty, protože narušuje jemnou nervosvalovou koordinaci. Intenzita reakce sportovců je nižší v návaznosti na počet předcházejících zkušeností s časovým posunem. Šetření potvrdilo, že během přesunu je vhodné zvýšit přísun tekutin, naopak se vyhýbat alkoholickým nápojům a práškům na spaní. Volba kvalitativní metody strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami byla vhodná, protože umožnila získat od probandů informace, které s danou problematikou zdánlivě nesouvisely, ale při jejich dalším sledování přinesly zajímavé relevantní informace k tématu. Negativem zvolené metodiky je její časová náročnost již v průběhu samotného řízeného rozhovoru, ale především pak při jeho vyhodnocování. Z těchto důvodů jsme také nerealizovali původně zamýšlenou ideu provést rozhovor s přibližně dvaceti různými osobami. Po obvyklém počátečním opatrném přístupu nás příjemně překvapila otevřenost všech dotazovaných. Bibliografické citace ASCHOFF, J.; HOFFMANN, K.; POHL, H.; WEVER, R. Re-entrainment of circadian rhythms after phase shifts of the zeitgeber. Chronobiologia 2, 1975, ATKINSON, G. a kol. The Relevance of Melatonin to Sports Medicine and Science. Journal of Science and Medicine in Sport 33, 2003,

10 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri ATKINSON, G., REILLY T. Cirdcadian variation in sports performance. Journal of Science and Medicine in Sport 21, 1996, BOULOS, Z. a kol. Light treatment for sleep disorders: consencus report. Biological Rhythm Research 10, 1995, BUNC, V. a kol. Zásady aklimatizace LOH Sydney 2000, Praha : ČOV prostřednictvím Olympia, ČOV (odpovědná osoba: Dvořák, F.) Rozvojový olympijský program ČOV na období (zásady, kritéria a prováděcí pokyny pro financování olympijské přípravy), ČOV v Olympia, Praha, DVOŘÁK, M. Problematika obecného a speciálního hodnocení výsledků ortostatické zkoušky u členů českého reprezentačního družstva v triatlonu při závodech světového poháru na různých kontinentech (záv. práce trenérské školy), Praha : UK FTVS, EHRET, C. F.; SCANLON-WALLER, L. Overcoming jet lag. New York : Berkley, HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, Praha : Portál, KLEIN, D. C.; MOORE, R. Y.; REPPERT, S. M. Suprachiasmatic Nucleus: The Mind s Clock, New York : Oxford Univzity Press, JANČOKOVÁ, Ľ. A kol. Vrcholový športový výkon a spôsob života. In Zborník prác z medzinárodného odborného seminára. Trnava : KTVŠ MTF STU, KONEČNÁ I. a kol.: Antioxidační účinek melatoninu. Časopis lékařů českých 140, 2001, MANFREDINI, R. a kol.: Circadian rhythms, athletic performance, and jet lag, British Journal of Sports Medicine 32, 1998, ILLNEROVÁ, H.: Melatonin a jeho působení, Vesmír 75, 1996, PATTON, M.Q.: Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA : Sage, REILLY, T.; WATERHOUSE, J. Melatonin and other factors in human biological rhythms, Biological Rhythm Research 40, 2009, WATERHOUSE, J.; REILLY, T.; EDWARDS, B. The stress of travel, Journal of Sports Sciences 22, 2004, [on line, 24. dubna 2009] [on line, 12. března 2009] [on line, 18. března 2009] [on line, 18. března 2009] [on line, 17. února 2009] [on line, 14. května 2009] 72

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období 2011-2012 Za ČTA zpracovali:

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Analýza průběhu wattových zón

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Analýza průběhu wattových zón INZA PERFORMANCE SOFTWARE Analýza průběhu wattových zón Dokument č. 5 Autor: Ing. Tomáš Tichý Datum: 6. prosinec 2010 Analýza průběhu wattových zón Dnešním dokumentem bych rád uzavřel předešlé články (dokumenty

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2 Kondiční programy Kondiční programy jsou programy sestavené převážně pro běžnou populaci, u které dochází k úbytku pohybové aktivity v běžném denním životě. Tato skutečnost

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval.

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval. PROPOZICE Badmintonový klub Super Stars Most pořádá šestý mezinárodní camp pro hráče všech věkových kategorií. Camp je již tradičně součástí letní přípravy na novou sezónu. Na letním campu připravují kvalifikovaní

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl Člověk a zdravý životní styl 14.Nordic walking v terapii a www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk 13.4.2014

Více

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků HRÁČSKÁ SMLOUVA uzavřená dle 8,26 a 51 občanského zákoníku a ustanovení souvisejících dnešního dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Český svaz ledního hokeje se sídlem Prvního pluku

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Seminář o vlivu sportů na lidský organismus

Seminář o vlivu sportů na lidský organismus Seminář o vlivu sportů na lidský organismus Výchova talentované mládeže pro vrcholový sport Systém výchovy mládeže v HC České Budějovice, o.s. o.s 4. února 2009 v 18.00 hod. v restauraci na zimním stadionu

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela,

Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela, Fabiánová Pavlína, Gladyszová Eva, Holubová Aneta, Jirmanová Eliška, Kameníková Marie, Klbečková Gabriela, Miklasová Anežka, Svečulová Michaela, Štukavcová Anežka Studentský život Porovnání studentského

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu výkonnost Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu Víte, kdy skutečně roste vaše výkonnost? A v jaké fázi se nejvíce rozhoduje o únavě znatelné na následujícím tréninku? Odpověď lze najít

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost Příručka pro cestující Vaše práva v letecké dopravě Evropské spotřebitelské centrum ČR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 366 155 esc@coi.cz, www.coi.cz/esc Leták vydalo Evropské spotřebitelské

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců

Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců Návrh nové koncepce preventivních lékařských prohlídek sportovců MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. Doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více