Problém časové aklimatizace ve sportu. Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problém časové aklimatizace ve sportu. Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad)"

Transkript

1 Problém časové aklimatizace ve sportu Kineziologická sekce STUDIA SPORTIVA 2009/3,. 2, s Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad) Jiří Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Perič Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika Abstrakt Problematika vlivu časového posunu na sportovní trénink je v rámci článku analyzována ze dvou hledisek: shrnujeme poznatky publikované v odborné literatuře a praktické zkušenosti několika reprezentačních trenérů i sportovců s adaptací na časový posun. Pro získání informací byla využita metodu kvalitativního strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Všichni dotazovaní na základě svých zkušeností v podstatě potvrdili správnost principů časové aklimatizace uváděných v literatuře. Z řízených rozhovorů vyplynuly některé zajímavé postřehy, které doposud nebyly publikovány. Abstract The question of the influence of time zone transitions on sports performance is analysed from two perspectives in the article. The theoretical section mentions the findings published in the specialist literature. The main section summaries the practical experiences of several national coaches and top-level sportspeople with adapting to a different time zone. The information was obtained by means of qualitative structured interviews with open questions. All the respondents basically confirmed that, in their experience, the time-zone transition acclimatisation principles set out in the specialist literature are correct. The interviews threw up some interesting observations that have never been published before. Klíčová slova: Key words: časový posun, aklimatizace, vrcholový sport, sportovní trénink, kvalitativní strukturovaný rozhovor, adaptace time zone transition, acclimatisation, top-level sport, sports training, qualitative structured interview, adaptation ÚVOD Celosvětový rozměr současného vrcholového sportu dospěl do stádia, kdy nejen vrcholoví sportovci absolvují řadu soutěží na různých světadílech. Zvyšující se životní úroveň umožňují také výkonnostním sportovcům absolvovat závody a tréninkové kempy v jiných časových pásmech, než ve kterých obvykle trénují. Z těchto důvodů je podle našeho názoru vhodné připomenout literární poznatky k problematice vlivu časového posunu na sportovní trénink a doplnit je zkušenosti trenérů a sportovců z vybraných sportů, kteří tyto přesuny absolvují. Při současných relativně nízkých cenách letenek se problematika časové aklimatizace přesouvá z oblasti vrcholového sportu také do sportu výkonnostního. Řada rekreačních sportovců si v současné době za vrchol sezóny stanoví známý závod na jiném kontinentu. Pokud tento závod absolvují po rychlém přesunu přes několik časových pásem, bez toho aby akceptovali základní principy časové aklimatizace, obvykle nedosáhnou očekávaného výsledku. Řada sportovců, kteří před takovým závodem neměli dostatečný čas na aklimatizaci uvádí, že měli pocit jakoby závod absolvovali s lehkou virózou. Tuto skutečnost například potvrzuje tenistka S. Williamsová, která po přesunu z OH v Pekingu na US OPEN (časový posun 12 hodin) uvedla, že cestování a časový posun nezvládla bez následků. Vůbec nevím, co je za den. Přiletěli jsme ve čtvrtek a doteď jsem si myslela, že dnes je pátek (www.sport.cz). Ve většině letadel, která denně absolvují lety přes oceán, je možné se v palubních časopisech seznámit se základními zjednodušenými informacemi o možných vlivech časového posunu a také jak mini- 63

2 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri malizovat jeho možné následky. V teoretické části tohoto článku se proto primárně zaměřujeme na shrnutí vybraných klíčových informací publikovaných k této problematice v odborné sportovní literatuře. Hlavním záměrem textu bylo zjistit a prezentovat praktické zkušenosti vlivu časového posunu a následné aklimatizace na sportovní trénink. Tyto informace jsme získali prostřednictvím kvalitativního strukturovaného rozhovoru s vybranými sportovci a trenéry úspěšných sportovců. Řízené rozhovory byly především směřovány k poznatkům získaným na základě empirických zkušeností. Pokusili jsme se také zjistit, jakým způsobem dotazovaní udržují sportovní výkonnost při (opakovaných) přesunech přes několik časových pásem. CÍLE ŠETŘENÍ, METODIKA Naším záměrem bylo ověřit jakým způsobem přistupují k problematice časové aklimatizace přední reprezentační trenéři a sportovci vybraných sportovních odvětví. Následně jsme se zaměřili na srovnání informací získaných z našeho šetření s publikovanými poznatky. S ohledem na charakter našeho šetření jsme pro získání podrobnějších informací zvolili kvalitativní metodu strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Tento typ rozhovoru není při sondování příliš pružný, ale minimalizuje variaci otázek (Hendl, 2005). Při přípravě rozhovoru jsme využili pět ze šesti okruhů otázek uváděných Pattonem (1990): ověření znalostí, zkušenosti s chováním, názory, pocity a vnímání. Posloupnost otázek jsme koncipovali od úvodních bezproblémových ke komplikovanějším a na závěr jsme opět zařadili jednoduché pro klidné ukončení interwiev. Znění závěrečné otázky se ukázalo jako dobře formulované, protože odpověď na ní u všech setkání plynule přešla v neformální rozhovor, který jsme v původně stanovené metodice neuvažovali. Informace získané z neformálního rozhovoru jsme podle jejich charakteru přiřadili k odpovědím na připravené okruhy otázek. Všechny rozhovory se odehrály v prostředí i čase, které si určily dotazované osoby, obvykle se jednalo o jejich kanceláře, s výjimkou dvou rozhovorů uskutečněných v restauraci. Celkem jsme uskutečnili strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami s deseti osobami. Čtyřmi trenéry národních týmů: triatlon (Mgr. Jiří Seidl, ing. Martin Dvořák), moderní pětiboj (Mgr. Jakub Kučera), fotbalové reprezentace U20 a U21 (Mgr. Jakub Dovalil) a dále šesti sportovci vrcholové a výkonností úrovně. Výběr oslovených trenérů a sportovců nebyl náhodný. Zaměřili jsme se na individuální sporty, které na mezinárodním poli dosahují dobrých výsledků a pro nominaci na Olympijské hry (OH) je nutný zisk bodů na světových pohárech, které se v průběhu celého olympijského cyklu odehrávají na různých kontinentech. Fotbal jsme zvolili jako příklad úspěšného kolektivního sportu. Zajímavé poznatky z oblasti kolektivních sportů by zřejmě bylo možné získat z ruské nejvyšší hokejové soutěže, protože zde je mezi některými oblastmi velký časový posun. Bohužel se nám nepodařilo kontaktovat žádného trenéra s těmito zkušenostmi. Z dostupných zdrojů jsme alespoň zjistili, že Ruská kontinentální liga využívá také princip regionálních divizí (www.khl.ru). Pro doplnění poznatků jsme také vedli řízené strukturované rozhovory s otevřenými otázkami například s olympijským medailistou ve vodním slalomu, triatlonistkou - účastnicí dvou OH. Jako ukázku vnímání problematiky časové aklimatizace z pohledu výkonnostních sportovců jsme také realizovali rozhovor s triatlonistou, který absolvuje v průběhu sezóny několik železných mužů v různých exotických destinacích. Výběr dotazovaných byl částečně ovlivněn předchozí spoluprácí a osobními kontakty autorů článku. Otázky, ze kterých jsme při realizaci kvalitativního strukturovaného rozhovoru vycházeli: 1. Můžete velmi stručně shrnout Vaše znalosti k problematice časové aklimatizace? 2. Kolikrát za olympijský cyklus Vaši svěřenci cestovali přes několik časových pásem (na jiné kontinenty)? 3. Jakým způsobem jste časový posun zohlednili v tréninkovém plánu pro období ve kterém Vaši svěřenci absolvovali časový posun? 4. Absolvovali jste někdy opakované přelety přes několik časových pásem mezi významnými závody během krátké doby? 64

3 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu 5. V případě, že letíte přes několik časových pásem na důležité závody, jaký rozsah časové aklimatizace na místě je podle Vás ideální? 6. Jakým způsobem reagovali Vaši svěřenci na časový posun? 7. Máte nějaké speciální typy pro zvládnutí časového posunu (melatonin, výběr leteckého spojení s přestávkou atd.)? Shrnutí publikovaných poznatků Podle současných poznatků se vliv rychlého přesunu přes několik časových pásem projeví, pokud je přesun během 24 hodin delší než přibližně 90 minut ve směru západním a 60 minut ve směru východním (Aschoff a kol., 1975; Bunc a kol., 1999; Manfredini a kol., 1998; Waterhouse a kol., 2004). Časový posun, který má za následek desynchronizaci biorytmů v organismu, se obvykle projevuje především únavou. K jeho dalším projevům patří: nespavost, nižší kvalita spánku, ospalost přes den, bolesti hlavy, závratě, mrzutost, snížená schopnost koncentrace, apatie, nechutenství. V extrémních případech byly zaznamenány problémy s pamětí a poruchy trávení (Jančoková, 2000). Všechny uvedené jevy obvykle mizí nejpozději desátý den po přesunu (Manfredini a kol., 1998). Podle našeho názoru jsou základní vlivy časové aklimatizace (někdy bývá také v češtině používán anglický termín jet lag ) známy nejen trenérům a sportovcům, ale i většině lidí kteří někdy absolvovali dlouhý let přes několik časových pásem. Letecké společnosti United Airlines a British Airways realizovaly koncem minulého století u cestujících z celkem 1862 mezikontinentálních letů rozsáhlé dotazníkové šetření zaměřené na vliv časového posunu na jejich organismus s těmito výsledky: 94% nedostatek energie a motivace 93% uvádělo opakované přerušování spánku po příletu 90% cestujících uvádělo po příletu únavu organismu 73% dehydrataci organismu (www.nojetlag.com) Při desynchronizaci biorytmů způsobené časovým posunem dochází u sportovců ke snížení sportovní výkonnosti, zhoršení nervosvalové koordinace a snížení silových předpokladů. Doba reakce je delší než před přesunem, také se ve zvýšené míře projevuje únava (Reilley, 2009). Všeobecně přijímaná zásada, platná pro časovou aklimatizaci, doporučuje na jednu hodinu časového posunu 1 až 1,5 dne aklimatizačního pobytu. Časový posun a reakce na něj je vysoce individuální a závisí především na: věku (starší jedinci jsou na přesun citlivější než mladší), trénovanosti (trénovanější vnímají časový posun méně než jedinci s nižší trénovaností), směru přesunu (východním nebo západním směrem), ročním období (v letním období je aklimatizace rychlejší a snazší než v zimě, protože denní světlo trvá déle než v zimě), rychlosti a velikosti časového posunu (čím více pásem a čím rychleji jsou překročena, tím větší reakce a pozornost je třeba aklimatizaci věnovat), předchozími zkušenosti s přesunem (jedinci, kteří již přesuny absolvovali se většinou s jejich následky vypořádávají rychleji a lépe než nováčci), typu jedince (ranní nebo večerní typ večerní typy se s důsledky aklimatizace vypořádávají snadněji než typy ranní) (Bunc a kol., 1999; Waterhouse a kol., 2004). Důležité pro zvládnutí negativní reakce organismu na rychlý přesun přes časová pásma je jejich zohlednění nejlépe při plánování cesty. Na místní čas v cílové destinaci se lze částečně přeorientovat již před odletem. Organismu je možné aklimatizaci usnadnit také tím, že sportovci chodí spát a vstávají každý den o hodinu blíže místnímu času cílového místa tak, aby se jejich vnitřní hodiny přiblížily času v plánované destinaci. Například před odletem na západ se doporučuje chodit spát později než obyčejně. Tuto metodu lze v krátkodobém horizontu uplatnit nejvýše v rozsahu dvou až tří hodin. Pokud bude uplatněna ve větší míře, mine se účinkem a jen zbytečně naruší denní režim sportovců před odletem (Ehret a Scanlon-Waller, 1987). 65

4 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri Byly prováděny experimenty s fototerapií (Boulos a kol., 1995), úpravami doby podávání a složení jídel (Manfredini a kol., 1998), ale s ohledem na mnoho individuálních a specifických vlivů nejsou získané zkušenosti zobecnitelné a využitelné pro praxi. Důležitým aspektem úspěšné časové aklimatizace je také předpoklad, že sportovci do místa konání závodů nebo soustředění přiletí bez zdravotních komplikací. Při vlastním přesunu dochází ke kumulaci některých okolností, jako jsou formality při odletu, omezený pohyb a dehydratace díky suchému vzduchu v letadle. Klimatizované prostředí v letadle může přispět ke vzniku nachlazení, nebo i vážnějších zdravotních komplikací. Jako prevence vzniku otoku nohou a krevních sraženin je vhodné při dlouhých letech použít Oxerutinum (obsažený například ve Venorutonu) nebo obyčejný Aspirin. Tyto symptomy bývají někdy nazývány tzv. syndromem ekonomické třídy. Kvůli předepsané výměně vzduchu na jednoho cestujícího pracuje klimatizace v plně obsazených letadlech na takový výkon, že cestující jsou prakticky permanentně v chladu a průvanu. Uzavřený okruh klimatizace v letadle sice disponuje účinnými filtry, ale přesto hrozí zvýšené nebezpečí nákazy od nemocných cestujících. Uvedená rizika často umocňuje nedostatečná vlhkost vzduchu, proto je důležité nikdy nenechat vysušit sliznici dýchacích cest a tím zvyšovat riziko potenciální infekce (Waterhouse a kol., 2004). Nedoporučuje se pít při přesunu alkoholické nápoje, příjem energie byl měl být snížen (Manfredini a kol., 1998). Na druhou stranu je třeba zabezpečit dostatečný přísun tekutin, především formou minerálek a přírodních šťáv. Dosavadní zkušenosti naznačují, že pokud je let přes více časových pásem přerušen po přesunu přes 3 až 4 pásma na jeden den, významně se zkrátí doba konečné aklimatizace (Reilly a Waterhouse, 2009). Časovou aklimatizaci podle doby trvání na místě lze rozdělit na: krátkodobou (hodiny po příletu), střednědobou (dny po přesunu), dlouhodobou (týdny po přesunu). V souladu se členěním časové aklimatizace je nutné dodržovat následující základní tréninková doporučení: první čtyři dny pouze lehký udržovací trénink, postupné zvyšování intenzity, do sedmého dne po příletu není vhodné plánovat závodní zatížení, 7. až 10. den je možné absolvovat přípravné soutěže, po 10. dni žádná další omezení nejsou (Bunc a kol., 1999). K hlavním úkolům krátkodobé i střednědobé aklimatizace patří dosažení spánkového režimu v souladu s místním časem. Zpočátku je nezbytné se pokusit dosáhnout alespoň šesti hodin nepřerušovaného spánku. V případě, že z různých důvodů (obvykle finančních) není možné v místě konání soutěže absolvovat celý proces časové aklimatizace, pak je vhodnější držet se původního rytmu. Především v případě plánovaného pobytu v rozsahu jednoho až dvou dnů. V případě koncipování pobytu v souladu s principy časové aklimatizace, je nutné se přizpůsobit místnímu režimu okamžitě po příletu. Vhodné je konzumovat lehce stravitelná jídla s vyšším obsahem sacharidů v souladu s místním časem. Tento princip stravování zvyšuje pravděpodobnost usnutí ihned po setmění. Pokud mají sportovci problém s usnutím, doporučuje se podávat zklidňující bylinné čaje, které jsou vhodnější než prášky na spaní, případně využít autogenní trénink (Waterhouse a kol., 2004). Aklimatizaci v prvních dnech pobytu významně urychlí především správně načasovaný trénink, který má obdobný vliv na biologické hodiny jako užití melatoninu (Atkinson, 2003). Klein a kol. (1991) uvádějí, že pravidelná doba tréninku může být podobným biologickým synchronizátorem vnitřních hodin jako je např. denní světlo. Z těchto důvodů je důležité soustředit tréninky do stejných (místních) časů, ve kterých je plánována příslušná soutěž. Průběh adaptace na časový posun je vysoce individuální, proto je nezbytné kontrolovat její průběh. Jako indikátor slouží kontrola jemné motoriky a koncentrace ověřovaná v oblasti nízkých intenzit zatížení. Dále lze využít testy krátkodobého maximálního výkonu (v době trvání od 30s do 90s), které by měly být realizovány v činnostech koordinačně méně náročných (Atkinson a Reilly, 1996). 66

5 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu Lidské biorytmy lze výrazně ovlivnit derivátem hydroxyindolu (přesně N-acetyl-5- methyxytryptamion), objeveným roku 1958 A. B. Lernerem, který synchronizuje biologické hodiny (Ilnerová, 1996). Komplikovaný název látky, kterou organismus produkuje v šišince mozkové (epifýze) výhradně v noci, farmaceutické firmy pro komerční užití zjednodušily na melatonin. Tento doplněk stravy urychluje (mj.) přizpůsobení časovému posunu (Atkinson a kol., 2003; Konečná, 2001). Melatonin není v ČR volně prodejný, ale v USA nebo na Slovensku ho lze běžně zakoupit bez lékařského předpisu. Jednorázová dávka krátce před spaním je při letu přes pět až deset časových pásem 0,5 až nejvýše 5 miligramů. Případně je vhodné užít obdobnou dávku již před odletem. Většina psychických i fyzických tělesných pochodů se odehrává v pravidelném rytmu, který odpovídá 24 hodinám jednoho dne, při kterém se mění puls, krevní tlak i tělesná teplota. Rychlý přesun přes několik časových pásem způsobuje přechodnou poruchu tohoto biorytmu. Při letu na západ se den prodlouží, což pomyslným biologickým hodinám (které se zpravidla zpožďují) vychází vstříc, podstatně horší vliv mají cesty východním směrem, které biorytmus zkracují. Uvedené obtíže nastávají obvykle až v případě, že posun během 24 hodin přesáhne 90 minut při cestě ve směru západním a 60 minut ve směru východním (Aschoff a kol., 1975, Manfredini a kol., 1998). V americké NHL řeší problematiku časového posunu tak, že týmy hrají v tzv. regionálních konferencích tzn. vždy v dané oblasti sehrají několik utkání za sebou. Důvody existence konferencí jsou ale zřejmě spíš dány ekonomicky a historickým umístěním klubů do konkrétních měst, než prevencí časového posunu, který navíc není v rámci USA a Kanady tak výrazný. VÝSLEDKY Na základě kvalitativních strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami se čtyřmi špičkovými trenéry úspěšných českých národních týmů a šesti vrcholovými a výkonnostními sportovci jsme dospěli k následujícím závěrům. Rozhovor s reprezentačním trenérem fotbalu potvrdil, že kolektivní sporty problematiku časové aklimatizace neřeší příliš často. Z osmnácti dosud konaných seniorských MS ve fotbale se jich mimo Evropu uskutečnilo osm (www.worldcupyears.com), také reprezentační týmy a kluby nemají velké zkušenosti s opakovanými přelety přes několik časových pásem. Z důvodu malého počtu přesunů kolektivních sportů přes více časových pásem jsme se rozhodli neuskutečnit další plánované rozhovory s trenéry týmových sportů. Naše šetření jsme naopak plně soustředili na trenéry a sportovce individuálních sportů. Získané informace pro přehlednost interpretujeme v souladu s pořadím otázek uvedených v kapitole cíle a metodika šetření, i když ne vždy v tomto pořadí dotazovaní odpovídali. 1. Znalosti problematiky časové aklimatizace U všech dotazovaných se mnoho jejich (významných) závodů odehrává ve vzdálených destinacích. S ohledem na svůj věk začínali dotazovaní (všichni starší 30 let) první informace k této problematice sbírat v polovině devadesátých let. Podnětem pro vyhledání relevantních informací byla příprava na časový posun někdy ještě v pozici závodníka, ale většinou již trenéra. Dalším impulsem k prohloubení znalostí byly obvykle úspěchy svěřenců a s tím související vyšší četnost přesunů přes několik časových pásem. Důvody jsou také v systému kvalifikace na Olympijské hry, kdy nominace probíhá ze závodů SP, které se konají po celém světě. Teoretické základy, které čerpali například z databáze ČSTV (sportis), jim posloužily především jako návod pro to, co mají sledovat. Informace jak by to mělo být průběžně získávají také z různých internetových stránek, ale ty jim obvykle připadají příliš teoretické. Jeden z trenérů má například doma přes 60 článků zaměřených jen na tuto problematiku, protože žádné monografie nejsou publikované. Někteří dále diskutují (nejen) o tomto tématu s dalšími trenéry, jiní naopak spoléhají jen na své znalosti a zkušenosti. 67

6 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri Jeden z oslovených trenérů dokonce zpracovával závěrečnou práci na Trenérské škole UK FTVS, která se zabývala praktickým ověřením vlivu časového posunu na ortostatický reflex (Dvořák, 1998). Data pro svojí práci sbíral po celém světě, protože v rámci získání bodů do světového poháru obletěl se svými svěřenci několikrát celý svět. Výsledky ukázaly, že čím častěji sledovaní triatlonisté létali, tím menší negativní vliv na ně časový posun měl. Všichni se shodují, že doporučení uváděná v odborné literatuře mají jen částečnou platnost, protože reakce na časový posun jsou přísně individuální. 2. Cestování přes několik časových pásem Všechny individuální sporty létají přibližně na tři až pět závodů v rámci jednoho ročního tréninkového cyklu. Obvykle se jedná o Mistrovství světa a dva až čtyři závody Světového poháru. V průměru tedy individuální sporty cestují přes více časových pásem 15 až 20 krát za olympijský cyklus. Před OH v Pekingu využili všichni rozvojového programu ČOV, který nabízel sportovcům s vysokou výkonností u kterých byl reálný předpoklad startu na OH, kompletní úhradu pobytových nákladů tréninkového kempu v místě konání OH, obvykle v rozsahu čtrnácti dnů (ČOV, 2005). Před OH v Aténách tyto otázky neřešili, protože zde byl jen minimální časový posun. Soustředěním na které se musí létat přes časová pásma se trenéři snaží vyhýbat, protože to je zbytečná zátěž na organismus a výrazně snižuje možnosti tréninkové zátěže. 3. Zohlednění časového posunu v tréninkovém plánu Někteří trenéři zkoušeli opakovaně simulovat časový posun již v Evropě, ale získané údaje ukázaly že to není nutné. Varianta simulace v Evropě je totiž pro závodníky diskomfortní a klade značné nároky na logistiku. Většina oslovených trenérů se přiklání k následujícímu modelu tréninkového zatížení: do poslední chvíle před odletem trénovat naplno, odpočinout si v letadle, ihned po příletu v maximální možné míře akceptovat místní čas, pro usnadnění adaptace na místní čas je první dva dny po příletu dobré zaměřit se především zábavu, která přispívá k odreagování, tak aby svěřenci neusnuli brzy odpoledne. Moderní pětibojaři používají ke zvládnutí časové aklimatizaci předem jasně definovaný plán: několik dnů před odletem postupně posunují tréninky v souladu s časovým posunem v místě soutěže, také zahajují používání melatoninu, při přesunu se stravovat v souladu s časem v místě příletu, proto jen někdy využijí stravy nabízené leteckými společnostmi, plné tréninkové dávky nejdříve 4 dny po příletu, tento přístup je v souladu s informacemi publikovanými v odborné literatuře. Rozhovory ukázaly, že největší vliv má časový posun na technické a koordinačně náročné sporty (šerm, střelba), protože časový (i výškový) posun narušuje jemnou nervosvalovou koordinaci. Toto tvrzení potvrzují například zkušenosti z Mexico city (2 400 m.n.m.), kde byli moderní pětibojaři schopni daleko dříve absolvovat plnou tréninkovou zátěž u cyklických disciplín, něž v šermu a střelbě. Z důvodů omezení vlivu časového posunu například moderní pětibojaři před MS v San Francisku (2002), kam přiletěli 6 dnů před soutěží, neabsolvovali žádné tréninky střelby a šerm. Špatné výsledky těchto tréninků by mohly vést k narušení psychiky závodníci, kteří by pak do soutěže vstupovali s psychickým blokem. Vytrvalost není takovou měrou ovlivněna. Extrémním příkladem je výkonností triatlonista na tratích dlouhého triatlonu (Ironman), který uvedl: po příletu (na jiný kontinent) mi pocitově není nikdy dobře, ale před Ironmanem se stejně pořádně nikdy nevyspím, protože starty jsou většinou v 7 hodin ráno a věci v depu musím chystat již od 5 hodin. Důvody, které trenéry vedou k modelu hned po příletu akceptovat místní čas jsou také finanční, protože delší pobyt obvykle výrazně zvyšuje celkové náklady účasti na soutěži. 68

7 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu Jedinou výjimkou, kdy všichni trenéři absolvují časovou aklimatizaci v rozsahu minimálně 14 dnů, jsou závody na jiném kontinentu ve vyšší nadmořské výšce (nad m.n.m.). 4. Opakované přelety přes několik časových Tuto zkušenost měli jen dva z oslovených trenérů. Zkušenost jednoho byla na základě výsledků negativní. Tento trenér uvedl: v roce 2005 jsme absolvovali MS do 23 let v Japonsku, za týden pak světový pohár na OH tratích v Pekingu, kde svěřenkyně nedojela. Týden na to nedokončila duatlonové (běh: 10km, cyklistika: 40, běh: 5km) Mistrovství světa v Austrálii. Tyto přesuny jí evidentně nesvědčily nebylo to ono, nepovedlo se to. Takhle už bych nikdy neudělal. Udělal bych to jinak, bylo to ovlivněno euforií z prvního skvělého výsledku. Možná se podvědomě v Pekingu šetřila před Austrálií. Na každém závodě byly motivace. Vliv měl nejen jet lag, ale také psychika. Při zpětném pohledu bych dnes určitě vypustil Peking. Druhý trenér s těmito zkušenostmi naopak uvedl, že se svými svěřenci úmyslně opakovaně obletěl celý svět (např.: Praha - Cancůn - Havaj - Japonsko - Austrálie - Sydney - Perth - Praha). Tři roky před OH byl s reprezentačním výběrem na cestách přibližně 90 dnů za roční tréninkový cyklus. Mezi světovými poháry na různých kontinentech se v podstatě vůbec nevracel do ČR. Naopak například letěl na Havaj, kde byly vhodné klimatické podmínky pro trénink a navíc se zde v tu dobu konal slavný Ironman, jehož shlédnutí využil jako motivační prvek. Reakce na první letecký přesun byly vždy negativní, ale další lety již sportovci zvládali podstatně lépe. Podle jeho názoru nehrálo roli, zda jsme letěli na východ nebo na západ. Všichni dotazovaní se obecně se shodují, že při přesunech mezi různými kontinenty by teoreticky a při dodržení všech zásad neměl být problém s časovou aklimatizací, ale pouze s případnou adaptací na vyšší nadmořskou výšku. Z praktického hlediska se ovšem všichni s výjimkou jednoho (jehož zkušenosti jsou uvedeny v předcházejících odstavcích) shodují na tom, že nejvhodnější je se mezi důležitými závody na různých kontinentech vrátit zpět do ČR. Důvody jsou především v příliš dlouhém pobytu mimo domácí prostředí, který obvykle vede ke ztrátě kvality tréninkových podmínek a také cena letenek. 5. Ideální rozsah časové aklimatizace V případě dostatečných finančních prostředků se triatlonistům se osvědčil odlet (Jižní Korea, cca 12 hod. posun) ve středu, závod v neděli závod. Tuto variantu preferují samotní svěřenci, kteří stačí vstřebat místní rytmus, trochu odtrénovat, trochu odpočinout a jít na start. Triatlonisté volí principielně dvě varianty příletu do místa konání závodu: 10 dnů, nebo maximálně dva dny závodem. Většina závodníků chce dodržovat přílet přibližně 10 dnů před závodem, ale například podle zkušeností Mgr. J. Seidla se tento model v některých případech příliš neosvědčil. Fotbalisté volí klasický model aklimatizace: optimální je poměr jedna hodina posunu = jeden den aklimatizace. Například na juniorském MS v Kanadě byli dokonce 15 dnů před jeho zahájením (pět dnů pobytu před utkáním jsou hrazeny FIFA, zbytek pobytu byl recipročně zdarma). Právě na příkladu MS v Kanadě se ukázalo, že tento model aklimatizace je dobrý. Hráči na srazu dva dny před odletem obdrželi informační materiál, který je měl především po psychické stránce připravit na skutečnost, že ihned po příletu musí akceptovat místní časový režim. Tréninkové zatížení po příletu je uzpůsobeno jen v omezené míře - první trénink po příletu je zaměřen na kompenzaci regeneraci. Důvodem pro přílet 10 dnů před prvním utkáním je nejen zvládnutí časového posunu, ale také dostatek času na sehrání celého týmu. Deset dnů před začátkem velkých soutěží se obvykle také kryje se začátkem reprezentační přestávky v lize. Dostatečná aklimatizace bývá (především u klubů) někdy limitováno ekonomicky. Například Sparta Praha letěla na turnaj do Hongkongu jen dva dny před jeho začátkem. Podle názoru Mgr. J. Kučery jsou zkušenosti moderního pětiboje těžko přenositelné do jiných sportů, protože pětiboj zahrnuje nejen cyklické disciplíny, ale také další výrazně ovlivněné jinými determinanty než jsou fyzické předpoklady. Zajištění tréninkových prostor je komplikované - před závody se musíme omezovat a proto se snažíme eliminovat pobyt v destinaci na minimální dobu, která nezbytná pro časovou aklimatizaci. Na OH v Pekingu jsme přilétli jen pět dnů před závodem, protože tento model máme 69

8 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri vyzkoušený a můžeme si ho tedy dovolit. Pokud například na MS budu se svěřenci tři týdny před začátkem určitě nedosáhneme dobrých výsledků. Na základě dlouhodobých zkušeností létají moderní pětibojaři na soutěže následovně: Brazílie (posun o 4 hodiny západním směrem) 2 dny před soutěží destinace s časovým posunem 6 až 8 hodin (Čína, východní pobřeží USA): 5 až 6 dnů před soutěží Austrálie přibližně sedm dnů před soutěží 6. Reakce svěřenců na časový posun Zkušení závodníci nemají v podstatě žádné problémy, ale někteří závodníci to podle jednoho z názorů řeší někdy až moc může to být na úkor odpočinku nebo tréninku, ale většina z nich to zvládá dobře. Většina sportovců má opravdu subjektivně dobrý pocit, ale podle Mgr. J. Kučery jejich pocity objektivní data (tzn. např.: rozbory krve, ranní tepová frekvence, ortostatický reflex) nepotvrzují. Také vyhodnocení ortostatického reflexu u špičkových triatlonistů potvrzuje rozpor subjektivních pocitů a vnitřního stavu sportovce (Dvořák, 1998). V souladu s odbornou literaturou je zajímavý postřeh kanoisty T. Mádera: aklimatizace se u mě s věkem zhoršuje (od 18 do 35 let) cítím se unavenější. Jet lag na mne osobně nijak zvlášť nepůsobí, jen se mi chce hodně spát, ale není možné rozlišit jestli to náhodou není jen z dlouhého sezení v letadle. Někteří trenéři naopak uváděli, že jejich sportovci s přibývajícím počtem zkušeností zvládají tento typ aklimatizace snadněji. Kolektivní sporty uvádějí po příletu stejně jako pětibojaři zhoršenou koordinaci. Například průběh přípravného zápasu dva dny po příletu do Kanady komentovali členové juniorského fotbalového národního týmu následovně: tuhly nám nohy a technika nešla. Také expertní posouzení průběhu tohoto zápasu potvrdilo horší herní činnost jednotlivce a zpomalení reakční rychlosti. Rozdílem mezi individuálními a kolektivními sporty byla skutečnost, že trenér fotbalu na prvním místě při řešení případných problémů s časovým posunem jmenoval doktora. Trenéři individuálním sportů se naopak spoléhají na vlastní síly. 7. Typy pro úspěšné zvládnutí časového posunu Nikdo z dotazovaných nelétá se svými svěřenci první (případně business) třídou, protože obrovský rozdíl v ceně je neúměrný dosaženému efektu. Lety obvykle pro sportovní svazy zajišťuje smluvní společnost, která se vždy snaží zajistit nejvýhodnější sedadla v ekonomické třídě (větší prostor pro nohy - např. u nouzového východu, v místě předělu business a ekonomické třídy). Při plánování letů se trenéři snaží minimalizovat dobu letu a pauzy na letišti. Pokud je to možné, tak se vyhýbají zbytečným letům tam a zpět (např. do Jižní Koreje přes Londýn). Snahou je, aby sportovci létali v pohodlných v teplákách a neměli například těsné džíny. V průběhu samotného letu někteří sportovci v uličce aktivně strečují. Zajímavostí je zjištění, že ženy se v letadle obvykle nestydí provádět strečinková cvičení (dokonce i v letištních halách) a naopak muži se na veřejnosti protahují neradi. Moderní pětibojaři při letech do Severní i Jižní Ameriky vždy létají přes New York, kam přiletí se společností ČSA večer. Ubytují se poblíž letiště (JFK) a ráno pak pokračují do cílové destinace. Cesta s přenocováním v New Yorku trvá sice delší dobu, ale pokud by byla bez přespání, tak budou sportovci v cílové destinaci stejně unavení a nic nenatrénují. Přespáním a letem přes den se také vyhnou spánku v letadle a nekvalitní stravě nabízené leteckými společnostmi v ekonomické třídě, protože využijí možnosti kvalitního stravování v hotelu. Všichni dotazovaní měli při letech opakovaně problémy s nadváhou zavazadel, která je způsobena velkým množstvím různého nezbytného sportovního materiálu. Z těchto důvodů se většina dotazovaných snaží využívat služeb leteckých společností sdružených v alianci Skyteam (jejímž členem jsou také České aerolinie), která za určitý počet letů (15 segmentů za rok tzv. stříbrná karta, 30 segmentů zlatá ) nabízí svým stálým klientům zdarma zvýšení limitu pro nadváhu (www.skyteam.com). V rámci rozhovorů byla na základě vlastních negativních zkušeností potvrzena známá poučka, že není vhodné při leteckých přesunech konzumovat alkohol člověk se probudí s kocovinou a navíc nevyspa- 70

9 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu lý. Také se neosvědčily prášky na spaní, protože se kvůli přestupům a nabídce jídel na palubě letadel špatně dávkují. Velký důraz je nutné klást na psychickou pohodu při cestě, řada trenérů se snaží neustále mluvit v podstatě o čemkoliv. Jeden ze sportovců uváděl, že v letadle je důležité spát, nebo se bavit: například když vedle Vás sedí nějaká neznámá sličná osoba, která Vás při letu rozptýlí. Názory na používán melatoninu jsou různé, protože jeho pravidelné používání uvedla přibližně polovina zástupců individuálních sportů. Fotbalisté melatonin využívají, jeho podávání řídí doktor. Trendem posledních dvou let jsou u triatlonistů letecké přesuny se speciálními kompresními podkolenkami, které vytváří na nohy tlak v rozmezí 8-15mmHg až 30mmHg. Použití těchto podkolenek má podle výrobce údajně přispívat k lepší cirkulaci krve v dolních končetinách (www.slstri.com). Připadá nám zajímavé citovat názor jednoho z oslovených trenérů, který uvádí že při jakékoliv aklimatizaci je důležité trénovat co nejméně, protože v této době se spíše může víc pokazit než zlepšit. ZÁVĚRY Šetření ukázalo, že znalosti trenérů odpovídají aktuálním trendům prezentovaným v odborné literatuře. Při plánování soutěží na jiných kontinentech postupují v souladu s publikovanými poznatky. Většina oslovených používá klasický model časové aklimatizace tzn. snaží se do místa soutěže přiletět vždy v takovém předstihu, aby počet dnů pobytu odpovídal hodinám časového posunu. Základní znalosti (nejen) k této problematice získali dotazovaní v průběhu vysokoškolských studií. Následně svou informovanost rozšiřovali prostřednictvím studia odborné literatury, vlastních zkušeností a rozhovorů s ostatními trenéry. Fotbalisté juniorského národního týmu absolvovali během OH cyklu jen jeden několikahodinový časový posun, individuální sportovní disciplíny naopak celou řadu. Tréninkový plán se dotazovaní snaží časovému posunu přizpůsobit jen v omezené míře, ale vždy sledují individuální reakce a těm operativně přizpůsobí snížení objemu i intenzity zatížení. Všichni trenéři ihned po příletu přecházejí na místní časový režim. Simulace časového posun již v Evropě se dotazovaným neosvědčila, někteří ale před odletem postupně mění dobu zahájení tréninků v souladu s časem v místě konání soutěže. Většina oslovených trenérů používá model tréninkového zatížení, který do poslední chvíle před odletem počítá s běžným plným tréninkovým zatížením. Ihned po příletu plánují tréninky v souladu s místním časem, ale ve snížených dávkách. Na plné tréninkové zatížení přecházejí za dva až čtyři dny, většinou podle individuálních reakcí. Časový posun má největší vliv na technické a koordinačně náročné sporty, protože narušuje jemnou nervosvalovou koordinaci. Intenzita reakce sportovců je nižší v návaznosti na počet předcházejících zkušeností s časovým posunem. Šetření potvrdilo, že během přesunu je vhodné zvýšit přísun tekutin, naopak se vyhýbat alkoholickým nápojům a práškům na spaní. Volba kvalitativní metody strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami byla vhodná, protože umožnila získat od probandů informace, které s danou problematikou zdánlivě nesouvisely, ale při jejich dalším sledování přinesly zajímavé relevantní informace k tématu. Negativem zvolené metodiky je její časová náročnost již v průběhu samotného řízeného rozhovoru, ale především pak při jeho vyhodnocování. Z těchto důvodů jsme také nerealizovali původně zamýšlenou ideu provést rozhovor s přibližně dvaceti různými osobami. Po obvyklém počátečním opatrném přístupu nás příjemně překvapila otevřenost všech dotazovaných. Bibliografické citace ASCHOFF, J.; HOFFMANN, K.; POHL, H.; WEVER, R. Re-entrainment of circadian rhythms after phase shifts of the zeitgeber. Chronobiologia 2, 1975, ATKINSON, G. a kol. The Relevance of Melatonin to Sports Medicine and Science. Journal of Science and Medicine in Sport 33, 2003,

10 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri ATKINSON, G., REILLY T. Cirdcadian variation in sports performance. Journal of Science and Medicine in Sport 21, 1996, BOULOS, Z. a kol. Light treatment for sleep disorders: consencus report. Biological Rhythm Research 10, 1995, BUNC, V. a kol. Zásady aklimatizace LOH Sydney 2000, Praha : ČOV prostřednictvím Olympia, ČOV (odpovědná osoba: Dvořák, F.) Rozvojový olympijský program ČOV na období (zásady, kritéria a prováděcí pokyny pro financování olympijské přípravy), ČOV v Olympia, Praha, DVOŘÁK, M. Problematika obecného a speciálního hodnocení výsledků ortostatické zkoušky u členů českého reprezentačního družstva v triatlonu při závodech světového poháru na různých kontinentech (záv. práce trenérské školy), Praha : UK FTVS, EHRET, C. F.; SCANLON-WALLER, L. Overcoming jet lag. New York : Berkley, HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, Praha : Portál, KLEIN, D. C.; MOORE, R. Y.; REPPERT, S. M. Suprachiasmatic Nucleus: The Mind s Clock, New York : Oxford Univzity Press, JANČOKOVÁ, Ľ. A kol. Vrcholový športový výkon a spôsob života. In Zborník prác z medzinárodného odborného seminára. Trnava : KTVŠ MTF STU, KONEČNÁ I. a kol.: Antioxidační účinek melatoninu. Časopis lékařů českých 140, 2001, MANFREDINI, R. a kol.: Circadian rhythms, athletic performance, and jet lag, British Journal of Sports Medicine 32, 1998, ILLNEROVÁ, H.: Melatonin a jeho působení, Vesmír 75, 1996, PATTON, M.Q.: Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA : Sage, REILLY, T.; WATERHOUSE, J. Melatonin and other factors in human biological rhythms, Biological Rhythm Research 40, 2009, WATERHOUSE, J.; REILLY, T.; EDWARDS, B. The stress of travel, Journal of Sports Sciences 22, 2004, [on line, 24. dubna 2009] [on line, 12. března 2009] [on line, 18. března 2009] [on line, 18. března 2009] [on line, 17. února 2009] [on line, 14. května 2009] 72

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ

PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ PROJEKT PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA MLADŠÍCH JUNIORŮ 2012 2013 zpracoval: Mgr. Roman Havrlant reprezentační trenér RD mladších juniorů HLAVNÍ CÍL: PRŮBĚŽNÉ UTVÁŘENÍ ŠIROKÉ STABILNÍ ZÁKLADNY MLADÝCH

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE Z REGENERACE VE SPORTU

SEMINÁRNÍ PRÁCE Z REGENERACE VE SPORTU SEMINÁRNÍ PRÁCE Z REGENERACE VE SPORTU Triatlon podzim 2007 Tomšík David (UČO: 200488), RVSK Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita Brno Obsah: 1. Charakteristika triatlonu... 1 2. Tréninkové

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU ROČNÍ TRÉNINKOVÝ CYKLUS Jak uvádí Mrázková (2010), roční tréninkový cyklus považujeme za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti.

Více

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu Kvantová medicina ve sportu 1 z 7 Imunomodulace Imunomodulace je důležitá část sportovcova tréninku. Role kvantové medicíny v oblasti imunomodulace je zásadní. Schopnost laseru zlepšit účinky léků byla

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Příloha č.1: Souhlas etické komise

Příloha č.1: Souhlas etické komise Příloha č.1: Souhlas etické komise Příloha č. 2: Informovaný souhlas Informovaný souhlas Jmenuji se Adéla Ludvíková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky ÚVOD: Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY, DŮLEŽITÁ SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU

STRAVOVACÍ NÁVYKY, DŮLEŽITÁ SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 STRAVOVACÍ NÁVYKY, DŮLEŽITÁ SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU Šárka ANDĚLOVÁ, Kristýna DRABINCOVÁ Souhrn: Výživa má klíčový význam pro zdraví a vývoj člověka. Kvalitní

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014

ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014 Nominační kritéria 2014 2015 dráha vytrvalostní disciplíny ME Elite Guadaloupe - Francie 16.-19.10.2014 Družstvo mužů bude nominováno na základě splnění nominačního limitu 4:12 na dřevěné nebo 4:20 na

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Obsah prezentace Faktory pracovního prostředí ovlivňující výkonnost

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva Analýza firemní kultury Závěrečná zpráva 11. 7. 2014 1 Manažerské shrnutí Předmětem projektu bylo provedení analýzy firemní kultury (dále jen analýza ), resp. diagnostika stavu firemní kultury Úřadu Regionální

Více

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. CIRKADIANNÍ RYTMY ve spánku bdění v tělesné teplotě v chování v příjmu pití a potravy v tvorbě hormonů

Více

PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ

PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ Z VÝSLEDKŮ VÍKENDOVÉ NUTRIČNÍ STUDIE Mgr. Tereza Vrábelová, MUDr. Petr Tláskal Csc., MUDr. Jakub Zieg Ph.D., RNDr. Marie Hladíková 2.12.2016 Praha OTÁZKY Jak je to s pitným režimem

Více

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval.

PROPOZICE. Organizátor Super Stars Most Most, ul.v.nezvala 2491 tel.: +420 732 931 378 Super.Stars@centrum.cz www.super-stars.karneval. PROPOZICE Badmintonový klub Super Stars Most pořádá šestý mezinárodní camp pro hráče všech věkových kategorií. Camp je již tradičně součástí letní přípravy na novou sezónu. Na letním campu připravují kvalifikovaní

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Základem metody profesiografie je sběr informací na pracovištích a jejich záznam do kontrolních listů. Při aplikaci metody se hodnotí

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914 Název projektu Projekt Podkrkonošského sportovního centra mládeže v orientačním běhu (dále PSCM) Příjemce projektu Orientační klub OK Jilemnice Masarykovo náměstí 12 514 01 Jilemnice IČO 49294288 Garant

Více

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň Léčebné klimatické pobyty v Nízkých Tatrách a Chorvatsku Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň O nás Obecně prospěšnou společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici tvoří

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 doc. PhDr. Michal Šmigel, Ph.D. proděkan FF UMB Tajovského 40 974 01, Banská Bystrica

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK Pavel Suchánek Výživa pravidelně sportující mládeže Sportovní výživa je samostatný vědní obor, protože sportovci mají zcela odlišné požadavky

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel Cíle studie Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo ve vybraných zařízeních zmapovat obecnou připravenost Krajských ÚřadůČR na možné dopady klimatických

Více

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze

Více

REPREZENTACE U18 DANIEL BENEŠ MICHAL OUŘEDNÍK

REPREZENTACE U18 DANIEL BENEŠ MICHAL OUŘEDNÍK REPREZENTACE U18 DANIEL BENEŠ MICHAL OUŘEDNÍK 16. srpna 2011 Realizační tým U18 Dan Beneš Zastává pozici hlavního trenéra, je odpovědný za realizační tým, sportovní stránku týmu. Michal Ouředník Odpovídá

Více

Projekt reprezentace DP na období verze

Projekt reprezentace DP na období verze Projekt reprezentace DP na období 2016-7 2.1 verze Mgr. Jan Srb N O M I N A C E D O R E P R E Z E N T A Č N Í H O D R U Ž S T V A 1. senioři A tým: přímí kvalifikanti na OH nebo plavci s umístěním do 8.

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT Projekt RAAM 2011 Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz Ing. Jiří H l e d í k jednatel CUT Představení projektu Občanské sdružení Czech Ultracycling Team (CUT) si Vám dovoluje

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Koncepčně programový projekt

Koncepčně programový projekt vypracovaný v návaznosti na: aktualizaci dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyhlašované Programy státní podpory sportu aktuální strategické cíle České triatlonové asociace Dokumenty

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

PROFESIONÁLNÍ DRIVERS DEVELOPMENT PROGRAM

PROFESIONÁLNÍ DRIVERS DEVELOPMENT PROGRAM PROFESIONÁLNÍ DRIVERS DEVELOPMENT PROGRAM CO ZAHRNUJE PROFESIONÁLNÍ DRIVERS DEVELOPMENT PROGRAM? Společnost Charouz Racing System, s.r.o. nabízí možnost zúčastnit se programu určený pro rozvoj a výcvik

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl Člověk a zdravý životní styl 14.Nordic walking v terapii a www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název

Více

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie SÍLA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2104 (Síla) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 18. 2. 2014

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA Václav Bunc UK FTVS Praha Tělo nechť každodenní své hýbání má (J. A. Komenský) Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím (A. Schopenhauer) Pohyb

Více

Trenérské obsazení Počty tréninků Počty utkání Přechody hráčů Reprezentace. Dušan Fitzel Technický ředitel

Trenérské obsazení Počty tréninků Počty utkání Přechody hráčů Reprezentace. Dušan Fitzel Technický ředitel Trenérské obsazení Počty tréninků Počty utkání Přechody hráčů Reprezentace Dušan Fitzel Technický ředitel Nymburk, 26. 27. 11. 2012 Statistiky PROČ? Sbíraní dat - Kluby - Reprezentace Proč? Nymburk, 26.

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2015 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2015

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby 5.

Více