Problém časové aklimatizace ve sportu. Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problém časové aklimatizace ve sportu. Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad)"

Transkript

1 Problém časové aklimatizace ve sportu Kineziologická sekce STUDIA SPORTIVA 2009/3,. 2, s Problém časové aklimatizace ve sportu (angl. překlad) Jiří Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Perič Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika Abstrakt Problematika vlivu časového posunu na sportovní trénink je v rámci článku analyzována ze dvou hledisek: shrnujeme poznatky publikované v odborné literatuře a praktické zkušenosti několika reprezentačních trenérů i sportovců s adaptací na časový posun. Pro získání informací byla využita metodu kvalitativního strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Všichni dotazovaní na základě svých zkušeností v podstatě potvrdili správnost principů časové aklimatizace uváděných v literatuře. Z řízených rozhovorů vyplynuly některé zajímavé postřehy, které doposud nebyly publikovány. Abstract The question of the influence of time zone transitions on sports performance is analysed from two perspectives in the article. The theoretical section mentions the findings published in the specialist literature. The main section summaries the practical experiences of several national coaches and top-level sportspeople with adapting to a different time zone. The information was obtained by means of qualitative structured interviews with open questions. All the respondents basically confirmed that, in their experience, the time-zone transition acclimatisation principles set out in the specialist literature are correct. The interviews threw up some interesting observations that have never been published before. Klíčová slova: Key words: časový posun, aklimatizace, vrcholový sport, sportovní trénink, kvalitativní strukturovaný rozhovor, adaptace time zone transition, acclimatisation, top-level sport, sports training, qualitative structured interview, adaptation ÚVOD Celosvětový rozměr současného vrcholového sportu dospěl do stádia, kdy nejen vrcholoví sportovci absolvují řadu soutěží na různých světadílech. Zvyšující se životní úroveň umožňují také výkonnostním sportovcům absolvovat závody a tréninkové kempy v jiných časových pásmech, než ve kterých obvykle trénují. Z těchto důvodů je podle našeho názoru vhodné připomenout literární poznatky k problematice vlivu časového posunu na sportovní trénink a doplnit je zkušenosti trenérů a sportovců z vybraných sportů, kteří tyto přesuny absolvují. Při současných relativně nízkých cenách letenek se problematika časové aklimatizace přesouvá z oblasti vrcholového sportu také do sportu výkonnostního. Řada rekreačních sportovců si v současné době za vrchol sezóny stanoví známý závod na jiném kontinentu. Pokud tento závod absolvují po rychlém přesunu přes několik časových pásem, bez toho aby akceptovali základní principy časové aklimatizace, obvykle nedosáhnou očekávaného výsledku. Řada sportovců, kteří před takovým závodem neměli dostatečný čas na aklimatizaci uvádí, že měli pocit jakoby závod absolvovali s lehkou virózou. Tuto skutečnost například potvrzuje tenistka S. Williamsová, která po přesunu z OH v Pekingu na US OPEN (časový posun 12 hodin) uvedla, že cestování a časový posun nezvládla bez následků. Vůbec nevím, co je za den. Přiletěli jsme ve čtvrtek a doteď jsem si myslela, že dnes je pátek (www.sport.cz). Ve většině letadel, která denně absolvují lety přes oceán, je možné se v palubních časopisech seznámit se základními zjednodušenými informacemi o možných vlivech časového posunu a také jak mini- 63

2 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri malizovat jeho možné následky. V teoretické části tohoto článku se proto primárně zaměřujeme na shrnutí vybraných klíčových informací publikovaných k této problematice v odborné sportovní literatuře. Hlavním záměrem textu bylo zjistit a prezentovat praktické zkušenosti vlivu časového posunu a následné aklimatizace na sportovní trénink. Tyto informace jsme získali prostřednictvím kvalitativního strukturovaného rozhovoru s vybranými sportovci a trenéry úspěšných sportovců. Řízené rozhovory byly především směřovány k poznatkům získaným na základě empirických zkušeností. Pokusili jsme se také zjistit, jakým způsobem dotazovaní udržují sportovní výkonnost při (opakovaných) přesunech přes několik časových pásem. CÍLE ŠETŘENÍ, METODIKA Naším záměrem bylo ověřit jakým způsobem přistupují k problematice časové aklimatizace přední reprezentační trenéři a sportovci vybraných sportovních odvětví. Následně jsme se zaměřili na srovnání informací získaných z našeho šetření s publikovanými poznatky. S ohledem na charakter našeho šetření jsme pro získání podrobnějších informací zvolili kvalitativní metodu strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Tento typ rozhovoru není při sondování příliš pružný, ale minimalizuje variaci otázek (Hendl, 2005). Při přípravě rozhovoru jsme využili pět ze šesti okruhů otázek uváděných Pattonem (1990): ověření znalostí, zkušenosti s chováním, názory, pocity a vnímání. Posloupnost otázek jsme koncipovali od úvodních bezproblémových ke komplikovanějším a na závěr jsme opět zařadili jednoduché pro klidné ukončení interwiev. Znění závěrečné otázky se ukázalo jako dobře formulované, protože odpověď na ní u všech setkání plynule přešla v neformální rozhovor, který jsme v původně stanovené metodice neuvažovali. Informace získané z neformálního rozhovoru jsme podle jejich charakteru přiřadili k odpovědím na připravené okruhy otázek. Všechny rozhovory se odehrály v prostředí i čase, které si určily dotazované osoby, obvykle se jednalo o jejich kanceláře, s výjimkou dvou rozhovorů uskutečněných v restauraci. Celkem jsme uskutečnili strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami s deseti osobami. Čtyřmi trenéry národních týmů: triatlon (Mgr. Jiří Seidl, ing. Martin Dvořák), moderní pětiboj (Mgr. Jakub Kučera), fotbalové reprezentace U20 a U21 (Mgr. Jakub Dovalil) a dále šesti sportovci vrcholové a výkonností úrovně. Výběr oslovených trenérů a sportovců nebyl náhodný. Zaměřili jsme se na individuální sporty, které na mezinárodním poli dosahují dobrých výsledků a pro nominaci na Olympijské hry (OH) je nutný zisk bodů na světových pohárech, které se v průběhu celého olympijského cyklu odehrávají na různých kontinentech. Fotbal jsme zvolili jako příklad úspěšného kolektivního sportu. Zajímavé poznatky z oblasti kolektivních sportů by zřejmě bylo možné získat z ruské nejvyšší hokejové soutěže, protože zde je mezi některými oblastmi velký časový posun. Bohužel se nám nepodařilo kontaktovat žádného trenéra s těmito zkušenostmi. Z dostupných zdrojů jsme alespoň zjistili, že Ruská kontinentální liga využívá také princip regionálních divizí (www.khl.ru). Pro doplnění poznatků jsme také vedli řízené strukturované rozhovory s otevřenými otázkami například s olympijským medailistou ve vodním slalomu, triatlonistkou - účastnicí dvou OH. Jako ukázku vnímání problematiky časové aklimatizace z pohledu výkonnostních sportovců jsme také realizovali rozhovor s triatlonistou, který absolvuje v průběhu sezóny několik železných mužů v různých exotických destinacích. Výběr dotazovaných byl částečně ovlivněn předchozí spoluprácí a osobními kontakty autorů článku. Otázky, ze kterých jsme při realizaci kvalitativního strukturovaného rozhovoru vycházeli: 1. Můžete velmi stručně shrnout Vaše znalosti k problematice časové aklimatizace? 2. Kolikrát za olympijský cyklus Vaši svěřenci cestovali přes několik časových pásem (na jiné kontinenty)? 3. Jakým způsobem jste časový posun zohlednili v tréninkovém plánu pro období ve kterém Vaši svěřenci absolvovali časový posun? 4. Absolvovali jste někdy opakované přelety přes několik časových pásem mezi významnými závody během krátké doby? 64

3 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu 5. V případě, že letíte přes několik časových pásem na důležité závody, jaký rozsah časové aklimatizace na místě je podle Vás ideální? 6. Jakým způsobem reagovali Vaši svěřenci na časový posun? 7. Máte nějaké speciální typy pro zvládnutí časového posunu (melatonin, výběr leteckého spojení s přestávkou atd.)? Shrnutí publikovaných poznatků Podle současných poznatků se vliv rychlého přesunu přes několik časových pásem projeví, pokud je přesun během 24 hodin delší než přibližně 90 minut ve směru západním a 60 minut ve směru východním (Aschoff a kol., 1975; Bunc a kol., 1999; Manfredini a kol., 1998; Waterhouse a kol., 2004). Časový posun, který má za následek desynchronizaci biorytmů v organismu, se obvykle projevuje především únavou. K jeho dalším projevům patří: nespavost, nižší kvalita spánku, ospalost přes den, bolesti hlavy, závratě, mrzutost, snížená schopnost koncentrace, apatie, nechutenství. V extrémních případech byly zaznamenány problémy s pamětí a poruchy trávení (Jančoková, 2000). Všechny uvedené jevy obvykle mizí nejpozději desátý den po přesunu (Manfredini a kol., 1998). Podle našeho názoru jsou základní vlivy časové aklimatizace (někdy bývá také v češtině používán anglický termín jet lag ) známy nejen trenérům a sportovcům, ale i většině lidí kteří někdy absolvovali dlouhý let přes několik časových pásem. Letecké společnosti United Airlines a British Airways realizovaly koncem minulého století u cestujících z celkem 1862 mezikontinentálních letů rozsáhlé dotazníkové šetření zaměřené na vliv časového posunu na jejich organismus s těmito výsledky: 94% nedostatek energie a motivace 93% uvádělo opakované přerušování spánku po příletu 90% cestujících uvádělo po příletu únavu organismu 73% dehydrataci organismu (www.nojetlag.com) Při desynchronizaci biorytmů způsobené časovým posunem dochází u sportovců ke snížení sportovní výkonnosti, zhoršení nervosvalové koordinace a snížení silových předpokladů. Doba reakce je delší než před přesunem, také se ve zvýšené míře projevuje únava (Reilley, 2009). Všeobecně přijímaná zásada, platná pro časovou aklimatizaci, doporučuje na jednu hodinu časového posunu 1 až 1,5 dne aklimatizačního pobytu. Časový posun a reakce na něj je vysoce individuální a závisí především na: věku (starší jedinci jsou na přesun citlivější než mladší), trénovanosti (trénovanější vnímají časový posun méně než jedinci s nižší trénovaností), směru přesunu (východním nebo západním směrem), ročním období (v letním období je aklimatizace rychlejší a snazší než v zimě, protože denní světlo trvá déle než v zimě), rychlosti a velikosti časového posunu (čím více pásem a čím rychleji jsou překročena, tím větší reakce a pozornost je třeba aklimatizaci věnovat), předchozími zkušenosti s přesunem (jedinci, kteří již přesuny absolvovali se většinou s jejich následky vypořádávají rychleji a lépe než nováčci), typu jedince (ranní nebo večerní typ večerní typy se s důsledky aklimatizace vypořádávají snadněji než typy ranní) (Bunc a kol., 1999; Waterhouse a kol., 2004). Důležité pro zvládnutí negativní reakce organismu na rychlý přesun přes časová pásma je jejich zohlednění nejlépe při plánování cesty. Na místní čas v cílové destinaci se lze částečně přeorientovat již před odletem. Organismu je možné aklimatizaci usnadnit také tím, že sportovci chodí spát a vstávají každý den o hodinu blíže místnímu času cílového místa tak, aby se jejich vnitřní hodiny přiblížily času v plánované destinaci. Například před odletem na západ se doporučuje chodit spát později než obyčejně. Tuto metodu lze v krátkodobém horizontu uplatnit nejvýše v rozsahu dvou až tří hodin. Pokud bude uplatněna ve větší míře, mine se účinkem a jen zbytečně naruší denní režim sportovců před odletem (Ehret a Scanlon-Waller, 1987). 65

4 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri Byly prováděny experimenty s fototerapií (Boulos a kol., 1995), úpravami doby podávání a složení jídel (Manfredini a kol., 1998), ale s ohledem na mnoho individuálních a specifických vlivů nejsou získané zkušenosti zobecnitelné a využitelné pro praxi. Důležitým aspektem úspěšné časové aklimatizace je také předpoklad, že sportovci do místa konání závodů nebo soustředění přiletí bez zdravotních komplikací. Při vlastním přesunu dochází ke kumulaci některých okolností, jako jsou formality při odletu, omezený pohyb a dehydratace díky suchému vzduchu v letadle. Klimatizované prostředí v letadle může přispět ke vzniku nachlazení, nebo i vážnějších zdravotních komplikací. Jako prevence vzniku otoku nohou a krevních sraženin je vhodné při dlouhých letech použít Oxerutinum (obsažený například ve Venorutonu) nebo obyčejný Aspirin. Tyto symptomy bývají někdy nazývány tzv. syndromem ekonomické třídy. Kvůli předepsané výměně vzduchu na jednoho cestujícího pracuje klimatizace v plně obsazených letadlech na takový výkon, že cestující jsou prakticky permanentně v chladu a průvanu. Uzavřený okruh klimatizace v letadle sice disponuje účinnými filtry, ale přesto hrozí zvýšené nebezpečí nákazy od nemocných cestujících. Uvedená rizika často umocňuje nedostatečná vlhkost vzduchu, proto je důležité nikdy nenechat vysušit sliznici dýchacích cest a tím zvyšovat riziko potenciální infekce (Waterhouse a kol., 2004). Nedoporučuje se pít při přesunu alkoholické nápoje, příjem energie byl měl být snížen (Manfredini a kol., 1998). Na druhou stranu je třeba zabezpečit dostatečný přísun tekutin, především formou minerálek a přírodních šťáv. Dosavadní zkušenosti naznačují, že pokud je let přes více časových pásem přerušen po přesunu přes 3 až 4 pásma na jeden den, významně se zkrátí doba konečné aklimatizace (Reilly a Waterhouse, 2009). Časovou aklimatizaci podle doby trvání na místě lze rozdělit na: krátkodobou (hodiny po příletu), střednědobou (dny po přesunu), dlouhodobou (týdny po přesunu). V souladu se členěním časové aklimatizace je nutné dodržovat následující základní tréninková doporučení: první čtyři dny pouze lehký udržovací trénink, postupné zvyšování intenzity, do sedmého dne po příletu není vhodné plánovat závodní zatížení, 7. až 10. den je možné absolvovat přípravné soutěže, po 10. dni žádná další omezení nejsou (Bunc a kol., 1999). K hlavním úkolům krátkodobé i střednědobé aklimatizace patří dosažení spánkového režimu v souladu s místním časem. Zpočátku je nezbytné se pokusit dosáhnout alespoň šesti hodin nepřerušovaného spánku. V případě, že z různých důvodů (obvykle finančních) není možné v místě konání soutěže absolvovat celý proces časové aklimatizace, pak je vhodnější držet se původního rytmu. Především v případě plánovaného pobytu v rozsahu jednoho až dvou dnů. V případě koncipování pobytu v souladu s principy časové aklimatizace, je nutné se přizpůsobit místnímu režimu okamžitě po příletu. Vhodné je konzumovat lehce stravitelná jídla s vyšším obsahem sacharidů v souladu s místním časem. Tento princip stravování zvyšuje pravděpodobnost usnutí ihned po setmění. Pokud mají sportovci problém s usnutím, doporučuje se podávat zklidňující bylinné čaje, které jsou vhodnější než prášky na spaní, případně využít autogenní trénink (Waterhouse a kol., 2004). Aklimatizaci v prvních dnech pobytu významně urychlí především správně načasovaný trénink, který má obdobný vliv na biologické hodiny jako užití melatoninu (Atkinson, 2003). Klein a kol. (1991) uvádějí, že pravidelná doba tréninku může být podobným biologickým synchronizátorem vnitřních hodin jako je např. denní světlo. Z těchto důvodů je důležité soustředit tréninky do stejných (místních) časů, ve kterých je plánována příslušná soutěž. Průběh adaptace na časový posun je vysoce individuální, proto je nezbytné kontrolovat její průběh. Jako indikátor slouží kontrola jemné motoriky a koncentrace ověřovaná v oblasti nízkých intenzit zatížení. Dále lze využít testy krátkodobého maximálního výkonu (v době trvání od 30s do 90s), které by měly být realizovány v činnostech koordinačně méně náročných (Atkinson a Reilly, 1996). 66

5 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu Lidské biorytmy lze výrazně ovlivnit derivátem hydroxyindolu (přesně N-acetyl-5- methyxytryptamion), objeveným roku 1958 A. B. Lernerem, který synchronizuje biologické hodiny (Ilnerová, 1996). Komplikovaný název látky, kterou organismus produkuje v šišince mozkové (epifýze) výhradně v noci, farmaceutické firmy pro komerční užití zjednodušily na melatonin. Tento doplněk stravy urychluje (mj.) přizpůsobení časovému posunu (Atkinson a kol., 2003; Konečná, 2001). Melatonin není v ČR volně prodejný, ale v USA nebo na Slovensku ho lze běžně zakoupit bez lékařského předpisu. Jednorázová dávka krátce před spaním je při letu přes pět až deset časových pásem 0,5 až nejvýše 5 miligramů. Případně je vhodné užít obdobnou dávku již před odletem. Většina psychických i fyzických tělesných pochodů se odehrává v pravidelném rytmu, který odpovídá 24 hodinám jednoho dne, při kterém se mění puls, krevní tlak i tělesná teplota. Rychlý přesun přes několik časových pásem způsobuje přechodnou poruchu tohoto biorytmu. Při letu na západ se den prodlouží, což pomyslným biologickým hodinám (které se zpravidla zpožďují) vychází vstříc, podstatně horší vliv mají cesty východním směrem, které biorytmus zkracují. Uvedené obtíže nastávají obvykle až v případě, že posun během 24 hodin přesáhne 90 minut při cestě ve směru západním a 60 minut ve směru východním (Aschoff a kol., 1975, Manfredini a kol., 1998). V americké NHL řeší problematiku časového posunu tak, že týmy hrají v tzv. regionálních konferencích tzn. vždy v dané oblasti sehrají několik utkání za sebou. Důvody existence konferencí jsou ale zřejmě spíš dány ekonomicky a historickým umístěním klubů do konkrétních měst, než prevencí časového posunu, který navíc není v rámci USA a Kanady tak výrazný. VÝSLEDKY Na základě kvalitativních strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami se čtyřmi špičkovými trenéry úspěšných českých národních týmů a šesti vrcholovými a výkonnostními sportovci jsme dospěli k následujícím závěrům. Rozhovor s reprezentačním trenérem fotbalu potvrdil, že kolektivní sporty problematiku časové aklimatizace neřeší příliš často. Z osmnácti dosud konaných seniorských MS ve fotbale se jich mimo Evropu uskutečnilo osm (www.worldcupyears.com), také reprezentační týmy a kluby nemají velké zkušenosti s opakovanými přelety přes několik časových pásem. Z důvodu malého počtu přesunů kolektivních sportů přes více časových pásem jsme se rozhodli neuskutečnit další plánované rozhovory s trenéry týmových sportů. Naše šetření jsme naopak plně soustředili na trenéry a sportovce individuálních sportů. Získané informace pro přehlednost interpretujeme v souladu s pořadím otázek uvedených v kapitole cíle a metodika šetření, i když ne vždy v tomto pořadí dotazovaní odpovídali. 1. Znalosti problematiky časové aklimatizace U všech dotazovaných se mnoho jejich (významných) závodů odehrává ve vzdálených destinacích. S ohledem na svůj věk začínali dotazovaní (všichni starší 30 let) první informace k této problematice sbírat v polovině devadesátých let. Podnětem pro vyhledání relevantních informací byla příprava na časový posun někdy ještě v pozici závodníka, ale většinou již trenéra. Dalším impulsem k prohloubení znalostí byly obvykle úspěchy svěřenců a s tím související vyšší četnost přesunů přes několik časových pásem. Důvody jsou také v systému kvalifikace na Olympijské hry, kdy nominace probíhá ze závodů SP, které se konají po celém světě. Teoretické základy, které čerpali například z databáze ČSTV (sportis), jim posloužily především jako návod pro to, co mají sledovat. Informace jak by to mělo být průběžně získávají také z různých internetových stránek, ale ty jim obvykle připadají příliš teoretické. Jeden z trenérů má například doma přes 60 článků zaměřených jen na tuto problematiku, protože žádné monografie nejsou publikované. Někteří dále diskutují (nejen) o tomto tématu s dalšími trenéry, jiní naopak spoléhají jen na své znalosti a zkušenosti. 67

6 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri Jeden z oslovených trenérů dokonce zpracovával závěrečnou práci na Trenérské škole UK FTVS, která se zabývala praktickým ověřením vlivu časového posunu na ortostatický reflex (Dvořák, 1998). Data pro svojí práci sbíral po celém světě, protože v rámci získání bodů do světového poháru obletěl se svými svěřenci několikrát celý svět. Výsledky ukázaly, že čím častěji sledovaní triatlonisté létali, tím menší negativní vliv na ně časový posun měl. Všichni se shodují, že doporučení uváděná v odborné literatuře mají jen částečnou platnost, protože reakce na časový posun jsou přísně individuální. 2. Cestování přes několik časových pásem Všechny individuální sporty létají přibližně na tři až pět závodů v rámci jednoho ročního tréninkového cyklu. Obvykle se jedná o Mistrovství světa a dva až čtyři závody Světového poháru. V průměru tedy individuální sporty cestují přes více časových pásem 15 až 20 krát za olympijský cyklus. Před OH v Pekingu využili všichni rozvojového programu ČOV, který nabízel sportovcům s vysokou výkonností u kterých byl reálný předpoklad startu na OH, kompletní úhradu pobytových nákladů tréninkového kempu v místě konání OH, obvykle v rozsahu čtrnácti dnů (ČOV, 2005). Před OH v Aténách tyto otázky neřešili, protože zde byl jen minimální časový posun. Soustředěním na které se musí létat přes časová pásma se trenéři snaží vyhýbat, protože to je zbytečná zátěž na organismus a výrazně snižuje možnosti tréninkové zátěže. 3. Zohlednění časového posunu v tréninkovém plánu Někteří trenéři zkoušeli opakovaně simulovat časový posun již v Evropě, ale získané údaje ukázaly že to není nutné. Varianta simulace v Evropě je totiž pro závodníky diskomfortní a klade značné nároky na logistiku. Většina oslovených trenérů se přiklání k následujícímu modelu tréninkového zatížení: do poslední chvíle před odletem trénovat naplno, odpočinout si v letadle, ihned po příletu v maximální možné míře akceptovat místní čas, pro usnadnění adaptace na místní čas je první dva dny po příletu dobré zaměřit se především zábavu, která přispívá k odreagování, tak aby svěřenci neusnuli brzy odpoledne. Moderní pětibojaři používají ke zvládnutí časové aklimatizaci předem jasně definovaný plán: několik dnů před odletem postupně posunují tréninky v souladu s časovým posunem v místě soutěže, také zahajují používání melatoninu, při přesunu se stravovat v souladu s časem v místě příletu, proto jen někdy využijí stravy nabízené leteckými společnostmi, plné tréninkové dávky nejdříve 4 dny po příletu, tento přístup je v souladu s informacemi publikovanými v odborné literatuře. Rozhovory ukázaly, že největší vliv má časový posun na technické a koordinačně náročné sporty (šerm, střelba), protože časový (i výškový) posun narušuje jemnou nervosvalovou koordinaci. Toto tvrzení potvrzují například zkušenosti z Mexico city (2 400 m.n.m.), kde byli moderní pětibojaři schopni daleko dříve absolvovat plnou tréninkovou zátěž u cyklických disciplín, něž v šermu a střelbě. Z důvodů omezení vlivu časového posunu například moderní pětibojaři před MS v San Francisku (2002), kam přiletěli 6 dnů před soutěží, neabsolvovali žádné tréninky střelby a šerm. Špatné výsledky těchto tréninků by mohly vést k narušení psychiky závodníci, kteří by pak do soutěže vstupovali s psychickým blokem. Vytrvalost není takovou měrou ovlivněna. Extrémním příkladem je výkonností triatlonista na tratích dlouhého triatlonu (Ironman), který uvedl: po příletu (na jiný kontinent) mi pocitově není nikdy dobře, ale před Ironmanem se stejně pořádně nikdy nevyspím, protože starty jsou většinou v 7 hodin ráno a věci v depu musím chystat již od 5 hodin. Důvody, které trenéry vedou k modelu hned po příletu akceptovat místní čas jsou také finanční, protože delší pobyt obvykle výrazně zvyšuje celkové náklady účasti na soutěži. 68

7 Problém asové aklimatizace ve sportu (angl. p eklad) Problém asové aklimatizace ve sportu Jedinou výjimkou, kdy všichni trenéři absolvují časovou aklimatizaci v rozsahu minimálně 14 dnů, jsou závody na jiném kontinentu ve vyšší nadmořské výšce (nad m.n.m.). 4. Opakované přelety přes několik časových Tuto zkušenost měli jen dva z oslovených trenérů. Zkušenost jednoho byla na základě výsledků negativní. Tento trenér uvedl: v roce 2005 jsme absolvovali MS do 23 let v Japonsku, za týden pak světový pohár na OH tratích v Pekingu, kde svěřenkyně nedojela. Týden na to nedokončila duatlonové (běh: 10km, cyklistika: 40, běh: 5km) Mistrovství světa v Austrálii. Tyto přesuny jí evidentně nesvědčily nebylo to ono, nepovedlo se to. Takhle už bych nikdy neudělal. Udělal bych to jinak, bylo to ovlivněno euforií z prvního skvělého výsledku. Možná se podvědomě v Pekingu šetřila před Austrálií. Na každém závodě byly motivace. Vliv měl nejen jet lag, ale také psychika. Při zpětném pohledu bych dnes určitě vypustil Peking. Druhý trenér s těmito zkušenostmi naopak uvedl, že se svými svěřenci úmyslně opakovaně obletěl celý svět (např.: Praha - Cancůn - Havaj - Japonsko - Austrálie - Sydney - Perth - Praha). Tři roky před OH byl s reprezentačním výběrem na cestách přibližně 90 dnů za roční tréninkový cyklus. Mezi světovými poháry na různých kontinentech se v podstatě vůbec nevracel do ČR. Naopak například letěl na Havaj, kde byly vhodné klimatické podmínky pro trénink a navíc se zde v tu dobu konal slavný Ironman, jehož shlédnutí využil jako motivační prvek. Reakce na první letecký přesun byly vždy negativní, ale další lety již sportovci zvládali podstatně lépe. Podle jeho názoru nehrálo roli, zda jsme letěli na východ nebo na západ. Všichni dotazovaní se obecně se shodují, že při přesunech mezi různými kontinenty by teoreticky a při dodržení všech zásad neměl být problém s časovou aklimatizací, ale pouze s případnou adaptací na vyšší nadmořskou výšku. Z praktického hlediska se ovšem všichni s výjimkou jednoho (jehož zkušenosti jsou uvedeny v předcházejících odstavcích) shodují na tom, že nejvhodnější je se mezi důležitými závody na různých kontinentech vrátit zpět do ČR. Důvody jsou především v příliš dlouhém pobytu mimo domácí prostředí, který obvykle vede ke ztrátě kvality tréninkových podmínek a také cena letenek. 5. Ideální rozsah časové aklimatizace V případě dostatečných finančních prostředků se triatlonistům se osvědčil odlet (Jižní Korea, cca 12 hod. posun) ve středu, závod v neděli závod. Tuto variantu preferují samotní svěřenci, kteří stačí vstřebat místní rytmus, trochu odtrénovat, trochu odpočinout a jít na start. Triatlonisté volí principielně dvě varianty příletu do místa konání závodu: 10 dnů, nebo maximálně dva dny závodem. Většina závodníků chce dodržovat přílet přibližně 10 dnů před závodem, ale například podle zkušeností Mgr. J. Seidla se tento model v některých případech příliš neosvědčil. Fotbalisté volí klasický model aklimatizace: optimální je poměr jedna hodina posunu = jeden den aklimatizace. Například na juniorském MS v Kanadě byli dokonce 15 dnů před jeho zahájením (pět dnů pobytu před utkáním jsou hrazeny FIFA, zbytek pobytu byl recipročně zdarma). Právě na příkladu MS v Kanadě se ukázalo, že tento model aklimatizace je dobrý. Hráči na srazu dva dny před odletem obdrželi informační materiál, který je měl především po psychické stránce připravit na skutečnost, že ihned po příletu musí akceptovat místní časový režim. Tréninkové zatížení po příletu je uzpůsobeno jen v omezené míře - první trénink po příletu je zaměřen na kompenzaci regeneraci. Důvodem pro přílet 10 dnů před prvním utkáním je nejen zvládnutí časového posunu, ale také dostatek času na sehrání celého týmu. Deset dnů před začátkem velkých soutěží se obvykle také kryje se začátkem reprezentační přestávky v lize. Dostatečná aklimatizace bývá (především u klubů) někdy limitováno ekonomicky. Například Sparta Praha letěla na turnaj do Hongkongu jen dva dny před jeho začátkem. Podle názoru Mgr. J. Kučery jsou zkušenosti moderního pětiboje těžko přenositelné do jiných sportů, protože pětiboj zahrnuje nejen cyklické disciplíny, ale také další výrazně ovlivněné jinými determinanty než jsou fyzické předpoklady. Zajištění tréninkových prostor je komplikované - před závody se musíme omezovat a proto se snažíme eliminovat pobyt v destinaci na minimální dobu, která nezbytná pro časovou aklimatizaci. Na OH v Pekingu jsme přilétli jen pět dnů před závodem, protože tento model máme 69

8 Ji í Suchý, Josef Dovalil, Tomáš Peri vyzkoušený a můžeme si ho tedy dovolit. Pokud například na MS budu se svěřenci tři týdny před začátkem určitě nedosáhneme dobrých výsledků. Na základě dlouhodobých zkušeností létají moderní pětibojaři na soutěže následovně: Brazílie (posun o 4 hodiny západním směrem) 2 dny před soutěží destinace s časovým posunem 6 až 8 hodin (Čína, východní pobřeží USA): 5 až 6 dnů před soutěží Austrálie přibližně sedm dnů před soutěží 6. Reakce svěřenců na časový posun Zkušení závodníci nemají v podstatě žádné problémy, ale někteří závodníci to podle jednoho z názorů řeší někdy až moc může to být na úkor odpočinku nebo tréninku, ale většina z nich to zvládá dobře. Většina sportovců má opravdu subjektivně dobrý pocit, ale podle Mgr. J. Kučery jejich pocity objektivní data (tzn. např.: rozbory krve, ranní tepová frekvence, ortostatický reflex) nepotvrzují. Také vyhodnocení ortostatického reflexu u špičkových triatlonistů potvrzuje rozpor subjektivních pocitů a vnitřního stavu sportovce (Dvořák, 1998). V souladu s odbornou literaturou je zajímavý postřeh kanoisty T. Mádera: aklimatizace se u mě s věkem zhoršuje (od 18 do 35 let) cítím se unavenější. Jet lag na mne osobně nijak zvlášť nepůsobí, jen se mi chce hodně spát, ale není možné rozlišit jestli to náhodou není jen z dlouhého sezení v letadle. Někteří trenéři naopak uváděli, že jejich sportovci s přibývajícím počtem zkušeností zvládají tento typ aklimatizace snadněji. Kolektivní sporty uvádějí po příletu stejně jako pětibojaři zhoršenou koordinaci. Například průběh přípravného zápasu dva dny po příletu do Kanady komentovali členové juniorského fotbalového národního týmu následovně: tuhly nám nohy a technika nešla. Také expertní posouzení průběhu tohoto zápasu potvrdilo horší herní činnost jednotlivce a zpomalení reakční rychlosti. Rozdílem mezi individuálními a kolektivními sporty byla skutečnost, že trenér fotbalu na prvním místě při řešení případných problémů s časovým posunem jmenoval doktora. Trenéři individuálním sportů se naopak spoléhají na vlastní síly. 7. Typy pro úspěšné zvládnutí časového posunu Nikdo z dotazovaných nelétá se svými svěřenci první (případně business) třídou, protože obrovský rozdíl v ceně je neúměrný dosaženému efektu. Lety obvykle pro sportovní svazy zajišťuje smluvní společnost, která se vždy snaží zajistit nejvýhodnější sedadla v ekonomické třídě (větší prostor pro nohy - např. u nouzového východu, v místě předělu business a ekonomické třídy). Při plánování letů se trenéři snaží minimalizovat dobu letu a pauzy na letišti. Pokud je to možné, tak se vyhýbají zbytečným letům tam a zpět (např. do Jižní Koreje přes Londýn). Snahou je, aby sportovci létali v pohodlných v teplákách a neměli například těsné džíny. V průběhu samotného letu někteří sportovci v uličce aktivně strečují. Zajímavostí je zjištění, že ženy se v letadle obvykle nestydí provádět strečinková cvičení (dokonce i v letištních halách) a naopak muži se na veřejnosti protahují neradi. Moderní pětibojaři při letech do Severní i Jižní Ameriky vždy létají přes New York, kam přiletí se společností ČSA večer. Ubytují se poblíž letiště (JFK) a ráno pak pokračují do cílové destinace. Cesta s přenocováním v New Yorku trvá sice delší dobu, ale pokud by byla bez přespání, tak budou sportovci v cílové destinaci stejně unavení a nic nenatrénují. Přespáním a letem přes den se také vyhnou spánku v letadle a nekvalitní stravě nabízené leteckými společnostmi v ekonomické třídě, protože využijí možnosti kvalitního stravování v hotelu. Všichni dotazovaní měli při letech opakovaně problémy s nadváhou zavazadel, která je způsobena velkým množstvím různého nezbytného sportovního materiálu. Z těchto důvodů se většina dotazovaných snaží využívat služeb leteckých společností sdružených v alianci Skyteam (jejímž členem jsou také České aerolinie), která za určitý počet letů (15 segmentů za rok tzv. stříbrná karta, 30 segmentů zlatá ) nabízí svým stálým klientům zdarma zvýšení limitu pro nadváhu (www.skyteam.com). V rámci rozhovorů byla na základě vlastních negativních zkušeností potvrzena známá poučka, že není vhodné při leteckých přesunech konzumovat alkohol člověk se probudí s kocovinou a navíc nevyspa- 70

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Trénink mládeže - curling

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Trénink mládeže - curling UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Trénink mládeže - curling Vypracoval: Vedoucí práce: Ing. Karel Kubeška PhDr. Karel Kovář, Ph.D. 1 Čestně prohlašuji,

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

Lenka Kovářová. Příprava dětí. Metodický materiál České triatlonové. asociace. TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06

Lenka Kovářová. Příprava dětí. Metodický materiál České triatlonové. asociace. TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06 Lenka Kovářová Příprava dětí v triatlonu Metodický materiál České triatlonové 1 asociace TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06 Recenze: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. Lenka Kovářová, 2013 ISBN 978-80-87647-08-0

Více

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí. Vlastimil Zima

Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí. Vlastimil Zima Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí Vlastimil Zima Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tělesné výchovy a sportu dětí. Zabývá

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury. TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury. TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury TRENDY VÝCHOVY MLÁDEŽE VE FOTBALE Diplomová práce (bakalářská) Autor: Martin Semjon, tělesná výchova a sport Vedoucí práce: Mgr. Radim Weisser Olomouc

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Nové trendy ve sportovní přípravě dětí ve fotbale BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Vondrášek Tělesná výchova se zaměřením ke

Více

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH METODICKÝ DOPIS Autor: Ján ILAVSKÝ, Aleš SUK Verze 1.1 Datum: 1.4.05 OBSAH: 1. Charakteristika běhu na lyžích ( Ilavský )...... 5 1.1. Pohybová charakteristika...... 5 1.2. Biomechanická

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 SPECIÁLNÍ ČÁST METODICKÝ PODKLAD ZPRACOVAL MGR. JIŘÍ SNÍTIL TÉMATA, HODINOVÁ DOTACE...4 SPORTOVNÍ TRÉNINK, ZÁKLADNÍ POJMY...8 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU A JEJICH

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

INTEGRACE JINÁ CESTA III

INTEGRACE JINÁ CESTA III UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY INTEGRACE JINÁ CESTA III SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ZE SEMINÁŘE OLOMOUC 9. 4. 2010 ALENA VYSKOČILOVÁ (ED.) OLOMOUC 2010 1. vydání Editorka Alena Vyskočilová,

Více

STUDIE PODMÍNEK TENISOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ A STUDY OF CONDITIONS OF TENNIS ACTIVITIES IN HRADEC KRÁLOVÉ

STUDIE PODMÍNEK TENISOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ A STUDY OF CONDITIONS OF TENNIS ACTIVITIES IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIE PODMÍNEK TENISOVÝCH AKTIVIT V HRADCI

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK Bakalářská práce Autor: Štěpánka Škrlová tělesná výchova francouzská filologie Vedoucí práce: Mgr. Hana Hřebíčková

Více

Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let

Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Radim Pavelka Vypracoval: Mgr. Václav Úbl Praha,

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů

Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník číslo 4. prosinec 2009 Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů www.caspv.cz ISSN 1212-0669 SPORTOVNÍ,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE TRÉNINKOVÝ PROCES V CURLINGU, SROVNÁNÍ ODLIŠNÝCH PŘÍSTUPŮ VEDENÍ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY Diplomová práce Vedoucí práce: Zpracoval: PhDr. Vladimír

Více

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více