Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn"

Transkript

1 Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského kraje ITEP 2008 v Plzni * Beseda "Maxmilián z Trauttmansdorffu a Vestfálský mír * Støípky z prázdnin * Mladí fotbalisté pøijali pozvání na fotbalový turnaj v Belgii * Kulturní pozvánky * Sportovní úspìchy* AKTUÁLNÌ Rekonstrukce Domažlické Stav ba po kra èu je podle sta no ve né ho harmonogramu. Až budou ètenáøi èíst tyto øád ky, mì la by být ote vøe na kru ho vá køižovat ka i ve smì ru na Val dorf a rov nìž by mìl být z kru ho vé køižovat ky umožnìn vjezd do bý va lé ho are á lu Spor tu. V dal ší eta pì bude úpl nì uza vøen úsek od vjez du do bývalé ho are á lu Sport až ke køižovat ce s uli cí Pi o ný rù. V uli ci Pi o ný rù bu de z dùvodu projíždìní vozidel stavby umístìn zá kaz stá ní (na stra nì pøi Ma teø ské škol ce). Dì ku je me za po cho pe ní a re spek to vá ní dopravního znaèení. Ta jem ník MìÚ VÝZVA PRO SPOLEÈENSKÉ ORGANIZACE Pro všechny spoleèenské organizace, které mají sídlo èi pùsob nost na úze mí mìs ta H. Týn a všech je ho èás tí. Ra da mìs ta Hor šov ský Týn pøi jí má žádos ti o fi nanè ní pøí spì vek na èin nost spo le èen ských or ga ni za cí do Ing. Josef Holeèek, starosta mìsta INFORMACE ÈESKÉ POŠTY s. p. Sdì lu je me na šim kli en tùm a zákaz ní kùm, že od do chá zí k úpra vì ote ví ra cí do by pro ve øej nost na poš tì Horšovský Týn a to: po - pá: so hodin 1

2 Z jednání radnice RM na svých jed ná ních ve dnech a Schvá li la: - smlou vu o dí lo me zi ob jed na te lem mìstem Hor šov ský Tý n a zho to vi te lem CHVaK a.s. Do mažli ce ve vì ci zho to ve ní PD pro VH po vo le ní na ak ci Hor šov - vodovod II fáze ; - za øa ze ní re kon struk ce by tu è. 2 v Je le ní uli ci èp. 92 do plá nu vel kých oprav; Projed na la a od sou hla si la: - ma te ri ál tý ka jí cí se do kon èe ní de mo li ce sto dol v Do mažlic ké uli ci. RM do po ru èu je ZM schvá lit zá mìr pro dat èás ti po zem kù po od dì le ní èás tí pro bu dou cí chod ník, majite lùm pøi leh lých zahrad za cenu 90,- Kè/m2; - pro jed na la vý sled ky po ptáv ko vé ho øí ze ní na ve øej nou za káz ku ma lé ho roz sa hu na staveb ní prá ce: Hor šov ský Týn - míèovna. Pí sem ná vý zva k po dá ní na bíd ky by la za slá na ètyøem spo leè nos tem. Všech ny èty øi spo leè nos ti pøed ložily na bíd ku v požado va ném ter mí nu. RM roz hod la o výbì ru nej vhod nìj ší na bíd ky to ho ucha ze - èe, je hož na bíd ka by la podle hod no tí cích kritérií vy hod no ce na ja ko na bíd ka s nej nižší nabídko vou ce nou. RM pøi dì li la na zá kla dì do po ru èe ní hod no tí cí ko mi se ve øej nou zakáz ku ma lé ho roz sa hu spo leè nos ti VLÈEK - STAVBY s.r.o. s ce nou ,- Kè. RM zá ro veò pro jed na la a schva lu je smlou vu o dílo s touto spoleèností. Jaká druhá v poøadí byla vybrána nabídka spoleènosti STAFIKO stav s.r.o. Domažlice; - žádost manželù Ste pa no vých, U Støel ni ce 256 k roz ší øe ní stá va jí cí ho vjez du na par ce lu è.1917/13 (uli ce A.P.Èe cho va) za pod mín ky fi nan co vá ní ze stra ny žada te le, po re a li za ci se stavba stane majetkem mìsta; - možnost vý stav by 3 ro din ných do mù v lo ka li tì Hor šov (u tra fa) a uložila MIM pod nik nout kro ky k zís ká ní pøed mìt ných pozem kù do majetku mìsta; Pøi dì li la: - ne by to vý prostor v ob jek tu Ná d ražní 73, Hor šov ský Týn fir mì VERDI In ter nati o nal s.r.o. za stou pe nou pa nem Ji øím He ri a nem od na do bu ne u r èi tou s vý po vìd ní lhù tou tøi mì sí ce a výší nájemného 500,- Kè/m2/rok; - byt Pi vo var ská 217, Hor šov ský Týn pa nu Mi lo sla vu Slá mo vi, ja kožto ná hrad ní byt za stáva jí cí v kláš te øe. Jme no va ný uvol ní byt v Gor ké ho ulici (Klášter); - byt è. 4 v DPS od pa nu Mi ku - láši Per gle ro vi, Ná d ražní 142, Hor šov ský Týn; Vza la na vì do mí: - pøed ložený ma te ri ál správ ce by to vé ho fon du By tes HT s.r.o. ve vì ci jed nostran né ho zvy šo vá ní ná jem né ho z by tu ve smys lu zá ko - na è. 107/2006 Sb. Zvý še né ná jem né bu de uplat nì no od u všech by tù ve vlastnic tví mìs ta. Vý še ná jem né ho je urèe na vý poètem dle Pøí lo hy è. 3 k zá ko nu è. 107/2006 podle ve li kost ní ka te go rie ob ce. RM uložila By tes HT s.r.o. ozná mit ná jem - níkùm zvý še ní ná jem né ho ve smys lu ust. 3 odst. 6 zá ko na è. 107/2006 do RM roz hodla o zvýšení nájemného u bytù I. a II. ka tegorie pøidìlených s neregulova - ným nájemným ze stávajících na výši novì stanovených sazeb pro regulované nájemné; - sou hlas pa ní Jar mi ly Hof ma no vé s využitím je jí ho po zem ku è. 1904/2 v k.ú. Hor šov ský Týn pro úèely zøízení doèasné depo nie vý kop ku z plá no va né in ves tiè ní akce mìs ta - in frastruk tu ra pro 15 RD Gor ké - ho, využití pozemku bude zpoplatnìno; - ce ník pla ce ných služeb a po plat kù Mìstské knihov ny v Hor šov ském Týnì k ; * smìr ni ci ZUŠ o po plat cích za vzdì lá ní. Zpracoval: tajemník MìÚ In for ma ce z 13. jed ná ní zastupitel stva mìs ta Pøí tom no 13 èle nù ZM, omlu ve ni Ol døich Vej vo da, Mgr. Pe tr Plášil, Ivo na Ko vá èo vá, ne o mlu ve na Mgr. Fi li po vá. V úvo du sta ros ta kon sta to val, že k zá pi su z pøed cho zí ho jednání ne by la vzne se na žád ná ná mit ka ani pøi po mín ka. Za stu pi te lé schvá li li pro gram jed ná ní, ná vr ho vou ko mi si a ovì øo va te le zápi su. Vzali na vìdomí zprávu o pøijatých opat øe ních k plnìní usnesení min. jednání ZM a stavu jejich plnìní. Vý sle dek hlasování je uvádìn v závorce: 1. údaj - po èet pøí tom ných v sá le, 2. údaj - hla su jí cích pro, 3. údaj - zdrželo se hla so - vá ní, 4. údaj - hla su jí cí proti. Roz ho dování o majetku mìsta Prodej èásti pozemkù ve Svinné ZM schvá li lo zá mìr pro de je èás ti po zem - ku v k.ú. Svin ná u Ští tar o vý mì øe cca 1220 m2 za ce nu sta no ve nou podle schvá le ných Zá sad sta no ve ní ce ny po zem kù. Jed ná se o po zem ky bez pro støed nì sou se dí cí s pozem ky manželù Birnerových. Pozemky chtì jí užívat jed nak pro pas tvu hos po - dáøských zvíøat, jednak pro rozšíøení zahra - dy. Zá mìr mìs ta byl zve øej nìn na úøed ní desce. Roz pra va k to mu to bo du ne by la a ZM schvá li lo pro dej èás ti po zem ku KN 119 v k.ú. Svin ná u Ští tar o vý mì øe cca 1220 m2 (vý mì ra bu de upøes nì na ge o me t ric kým plánem) manželùm Lu bo ši a Ive tì Bir ne ro - vým, by tem Svin ná èp. 9, Hor šov ský Týn, za ce nu 25,20 Kè/m2 na vý še nou o ná kla dy spo je né s pøe vo dem ne mo vi tos tí a daò z pøevo du ne mo vi tos tí. Kup ní ce na bu de uhra ze na nej poz dì ji v den pod pi su kup ní smlou vy ( ). ZM schvá li lo rov nìž pro dej zbyt ko vé èás ti po zem ku ve ZE GP 105 za sa hu jí cí do po zem ku KN 95/3 v k.ú. Svin ná u Štítar (výmìra bude upøesnìna ge - ome t ric kým plá nem) manželùm Lu bo ši a Ive tì Bir ne ro vým, by tem Svin ná èp. 9, Hor šov ský Týn, za ce nu 42,- Kè/m2 navýšenou o náklady spojené s pøevodem nemovitostí a daò z pøevodu nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy ( ). Smì na po zem kù v H. Týnì ZM schvá li lo zá mìr smì nit po zem ky z vlast nic tví Mìs ta Hor šov ský Týn za po - zem ky ve vlast nic tví manželù Jo se fa a An ny Ko p fo vých, Praha - Jinonice. Náklady spoje - né se smì nou bu dou hra ze ny stej ným dí lem. Vzá jem nou smì nou do jde k ná pra vì majetko práv ních vzta hù u sta veb mìs ta a v dù sled ku op ti ma li za ce tva ru hra nic pozem kù i ke zlepšení využitelnosti pozem - kù obou vlast ní kù pro bu dou cí zá stav bu. Ing. Ján ský k to mu to bo du uve dl, že smì na bu de vìt ší opro ti schvá le né mu zá mì ru. Rozpra va k to mu to bo du ne by la a ZM schvá - li lo smì nu èás ti po zem kù KN 1582/82, 1185 a 1582/79 o cel ko vé vý mì øe cca 7000 m2 (vý mì ra bu de upøes nì na ge o me t ric kým plánem) z vlastnictví Mìsta Horšovský Týn za èást po zem ku KN 1579/92 a èást KN 1582/20 v k.ú. Hor šov ský Týn o stej né výmì øe v ka tast rál ním úze mí Hor šov ský Týn z vlast nic tví manželù Jo se fa a An ny Kop fo vých, Za zá meè kem 744/9, Praha, Jinonice. Smìna se uskuteèní bez finanèního dorovnání. Náklady spojené se smìnou hradí obì strany stejným podílem ( ). Zøízení zástavního práva k nemovitosti objekt k bydlení èp. 4 Tasnovice ZM schvá li lo pro dej ob jek tu k byd le ní èp. 4 Tas no vi ce na stav.p.è.71, vèet nì pozem ku parc.è.71 za sta vì ná plo cha a nádvo øí o vý mì øe 1026 m2 a po zem ku KN 27 zastavìná plocha a nádvoøí zboøeništì o vý mì øe 200 m2 spo leè nos ti Bril li ant Business s.r.o., Tas no vi ce 1, IÈ za ce nu ,- Kè. Pod mín kou by lo, že kup ní ce na bu de za pla ce na nej poz dì ji ke dni pod pi su kup ní smlou vy. Ku pu jí cí k uhra ze ní kup ní ce ny vy jed nal úvìr u Èes ké spo øi tel ny, a.s. a požádal mìs to o sou hlas se zastavením uvedené nemovitosti ve pro - spìch fi nan cu jí cí ho ústa vu na za jiš tì ní smlou vy o úvì ru. Ban ka a kli ent (spo leè nost Brilliant Business s.r.o.) se dohodli, že práva a po vin nos ti zá stav ce (mìs ta Hor šov ský Týn) uvedené ve smlouvì o zastavení nemovi tos ti, pøe chá zí na kli en ta ke dni, kdy na byl vlastnické právo k zástavì. RM doporuèila ZM schválit zástavu výše uvedené nemovi - tosti.rozprava k tomuto bodu nebyla a ZM sou hla si lo se zøí ze ním zá stav ní ho prá va k nemovitosti - objekt bydlení èp. 4 Tasnovi - ce na stav.p.è.71, vèet nì po zem ku parc.è.71 zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 1026 m2 a po zem ku KN 27 za sta vì ná plo cha a nádvoøí zboøeništì o výmìøe 200 m2, za úèelem zajištìní smlouvy o úvìru mezi Èeskou spoøitelnou, a.s. a kupujícím výše uvedené nemovitosti, spoleèností Brilliant Business s.r.o., Tasnovice 1, IÈ ( ). Pro dej èás ti dvo ra a sta veb za ob jek tem èp. 15 v ul. 5. kvìt na v Hor šov ském Týnì ZM schvá li lo zá mìr pro dat èást po zem ku KN 28/1 a èás ti po zem kù KN 30/1 a KN 33/1 v k.ú. Hor šov ský Týn o cel ko vé vý mì øe cca 210 m2 vèet nì sta veb na pøed mìt ných èás - tech po zem kù v k.ú. Hor šov ský Týn min. za cenu stanovenou podle Pravidel o prodeji pozemkù a znaleckým posudkem v pøípadì budov. Kupující dále uhradí veškeré náklady spojené s pøevodem nemovitostí a náklady na daò z pøevodu nemovitostí. V pøípadì dvou a více zájemcù se kupní cena stanoví obálko - vou me to dou (nej vyš ší na bíd ka). Pøí stup k objektu èp.14 ve prospìch majitele tohoto objektu bude øešen zøízením vìcného bøeme - ne. Ce na ob jek tù (dvì kol ny) na pro dá va - ných po zem cích na zá kla dì zna lec ké ho posud ku èi ní Kè. Zá mìr mìs ta byl zveøejnìn na úøední desce mìstského úøadu a internetových stránkách mìsta. V prùbìhu lhùty na zveøejnìní nebyly pøedloženy žádné dal ší na bíd ky, do po sud ne by ly vzne se ny žádné ná mit ky èi pøi po mín ky. Na ZM by ly pøedloženy 4 nabídky: Paní Jarmila Pivoòko vá na bíd la ,- Kè; pa ní Blan ka Hlav niè ko vá na bíd la ,- Kè; pa ní Libuše Tovtíková nabídla ,- Kè; paní Jaroslava Krátká nabídla ,- Kè. U na - bídky paní Krátké nebylo možno prokázat Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 2

3 její po dá ní v ter mí nu. By la vy øa ze na ze sou - tìže. Po del ší dis ku si ZM schvá li lo pro dej po zem ku parc.è.28/1 za sta vì ná plo cha a ná dvo øí o vý mì øe 112 m2 vèet nì ob jek tu ji ná stav ba na tom to po zem ku KN 28/1 (objekt je v sou èas né do bì pro na ja tý), èás ti po zem ku parc.è.33/1 za sta vì ná plo cha a ná dvo øí o vý mì øe cca 89 m2 (vý mì ra bu de upøes nì na ge o me t ric kým plá nem) vè. objektu ji ná stav ba na té to èás ti po zem - ku KN 33/1 (ob jekt je v sou èas né do bì prona ja tý), èás ti po zem ku parc.è. 30/1 zasta vì ná plo cha a ná dvo øí o vý mì øe cca 9 m2 (vý mì ra bu de upøes nì na ge o me t ric kým plánem) v kat. území Horšovský Týn paní Libuši Tovtíkové, trvale bytem 5. kvìtna 16, Horšovský Týn za cenu ,- Kè. Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy. Na pozemcích se zøídí vìcné bøemeno pro prùchod a prùjezd do sousední nemovitosti ( ). Zá mìr pro dat po zem ky za úèe lem výstav by RD na Vý hle dech RM pro jed na la žádost pa ní Mi le ny Ho da - no vé, Hor šov 58, H. Týn o od kou pe ní sta veb - ní ho po zem ku v Hor šov ském Týnì na Vý hle - dech, za úèe lem vý stav by ro din né ho do mu. Jed ná se o èást po zem ku KN 1102/1 a 2597 v k.ú. Hor šov ský Týn o vý mì øe cca 1364 m2. RM ne mì la vý hra dy k pro de ji požado va né - ho po zem ku a po stu pu je pro to tu to žádost spolu s dal ší mi do jed ná ní ZM s do po ru èe - ním po ze mek pro dat mi ni mál nì za ce nu stano ve nou dle Pra vi del 100 Kè/m2. Dru há žádost o od kou pe ní po zem ku na Vý hle dech je žádost pa na Hanz lí ka Vác la va, Blížejov 192. Pan Mo thej zík a pa ní Pau me ro vá do po - ru èi li ZM, aby se se v usne se ní zmí ni lo o deš ových vo dách. Po krát ké dis ku si ZM schvá li lo zá mìr pro dat èás ti po zem kù KN 1102/1 a 2597 v k.ú. Hor šov ský Týn o vý mì - øe cca 1364 m2 (vý mì ry bu dou upøes nì ny ge o me t ric kým plá nem) v k.ú. Hor šov ský Týn za úèe lem vý stav by ro din né ho do mu min. za ce nu 200 Kè/m2 na vý še nou o ná kla - dy spo je né s pøe vo dem ne mo vi tos tí a ná kla - dy na uhra ze ní da nì z pøe vo du ne mo vi tos tí. V pøí pa dì dvou a ví ce zá jem cù bu de sta no ve - na kup ní ce na obál ko vou me to dou. Ku pu jí cí vez me na vì do mí, že mìs to ne bu de zajiš ovat opat øe ní pro ti deš ovým vo dám. Na ne mo vi tos ti se zøí dí pøed kup ní prá vo ve pro spìch mìs ta. Kup ní ce na bu de uhra ze - na nej poz dì ji v den pod pi su kup ní smlouvy ( ). Zá mìr smì nit po zem ky v Hor ním Val dor fu RM pro jed na la žádost manželù Ja na a Hany Krè mo vých, Hor ní Val dorf evid. è. 13, H. Týn o smì nu po zem kù u je jich rekre aè ní ho ob jek tu ve Val dor fu. Dù vo dem smì ny je zá mìr vy bu do vat zá ze mí re kre aè ní - ho dom ku - ved lej ší stav bu ke stav bì hlav ní. Jed ná se o smì nu èás ti po zem ku KN 2398/1 o vý mì øe cca 85 m2 za èást po zem ku o vý - mì øe cca 47 m2 v k.ú. Hor šov ský Týn. Smì - na se usku teè ní s fi nanè ním do rov ná ním. RM ne mì la vý hra dy k na vržené smì nì po zem kù a po stou pi la žádost do jed ná ní ZM s do po ru - èe ním smì nit po ze mek s fi nanè ním do rov ná - ním min. za ce nu sta no ve nou dle Zá sad tvor - by ce ny po zem kù, kte ré bu de mìs to pro dá vat (80 Kè/m2 + ná kla dy spo je né s pøe vo dem nemo vi tos tí a daò z pøe vo du ne mo vi tos tí). Rozpra va k to mu to bo du ne by la a ZM schvá - li lo zá mìr smì nit èást po zem ku KN 2398/1 o vý mì øe cca 85 m2 z vlast nic tví mìs ta Horšov ský Týn za èást po zem ku KN 2398/2 o vý mì øe cca 47 m2 v k.ú. Hor šov ský Týn, (vý mì ry bu dou upøes nì ny ge o me t ric kým plá nem), kte rá je ve vlast nic tví manželù Ja na a Ha ny Krè mo vých. Smì na se usku teè ní s finanè ním do rov ná ním podle Zá sad o pro - de ji po zemkù. Náklady spojené se smìnou po zem kù (vè. znaleckého posudku pro úèely da òo vé ho pøiznání) hradí manželé Krèmovi ( ). Zá mìr pro dat po ze mek KN 1399/5 v k.ú. Hor šov ský Týn RM pro jed na la žádost pa ní Sta nisla vy Trän k le, Hor ní Val dorf 6, H. Týn o od kou pe - ní èás ti po zem ku KN 1399, po ob no vì katast rál ní ho operátu KN 1399/5 o výmìøe cca m2 v k.ú. Hor šov ský Týn, bez pro støed nì na va zu jí cí na ne mo vi tos ti v je jím vlast nic tví. RM po stou pi la žádost do jed ná ní ZM s doporuèením požadovanou èást po zem ku pro dat mi ni mál nì za ce nu stano ve nou dle pravidel. Pozemek je špatnì pøí stup ný z komunikace (svah) a z vìtší èásti se ze mì dìl sky ne využívá. Podle územ ní ho plá nu èás teè nì za sa hu je do úze mí vý znam - ných kra jin ných a pøí rod ních cel kù. Pøes po - ze mek ve de venkovní vzdušné el. vedení 22 kv. Témìø ce lá požado va ná èást po zem ku leží v ochran ném pás mu to ho to el. ve de ní. Roz pra va k tomuto bodu nebyla a ZM schvá - li lo zá mìr pro dat èást po zem ku KN 1399/5 o vý mì øe cca 1500 m2 (vý mì ra bu de upøes - nì na ge o me t ric kým plá nem) v k.ú. Horšovský Týn min. za ce nu sta no ve nou dle pra vi del (64 Kè/m2) na vý še nou o ná kla - dy spo je né s pøevodem nemovitostí a nákla - dy na uhra ze ní da nì z pøe vo du nemovitostí. V pøípadì dvou a více zájemcù bude stanovena kupní cena obálkovou metodou. Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy ( ). Zá mìr pro dat po ze mek KN st. 8/2 a èást 106/1 v k.ú. Vìv rov RM pro jed na la žádost pa na Pav la Le fle ra, Míø kov 57 o odkoupení pozemkù ve Vìvro - vì, kon krét nì pak po zem ku KN 8/2 o vý mì øe 691 m2 a èás ti po zem ku KN 106/1 o vý mì øe cca 85 m2. Pøed mìt né po zem ky chce žada tel využít pro roz ší øe ní za hra dy. RM ne mì la výhra dy k prodeji požadovaných pozemkù a po stou pi la žádost do jed ná ní ZM s do po ru - èe ním schvá lit zá mìr mìs ta pro dat po zem ky mi ni mál nì za cenu stanovenou dle Pravidel. Ce na dle pra vi del èi ní 60 Kè/m2. Okol ní po zem ky jsou ve vlast nic tví žada te le. Nejsou zná my žád né dù vo dy, kte ré by pøe vo - du po zem kù brá ni ly. Roz pra va k to mu to bodu ne by la a ZM schvá li lo zá mìr pro dat poze mek KN 8/2 o vý mì øe 691 m2 a èást pozem ku KN 106/1 o vý mì øe cca 85 m2 (vý- mì ra bu de upøesnìna geometrickým plánem) v k.ú. Vìv rov min. za ce nu sta no ve nou dle pra vi del (60 Kè/m2) navýšenou o náklady spo je né s pøevodem nemovitostí a náklady na uhra ze ní da nì z pøe vo du ne mo vi tos tí. V pøípadì dvou a více zájemcù bude stanovena kupní cena obálkovou metodou. Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy ( ). Žádost o uzná ní vlast nic tví k po zem kùm v k.ú. Hor ní Me tel sko RM pro jed na la žádost pa na Jo se fa Te sa øe, Hor ní Me tel sko 24, Hor šov ský Týn o uzná ní vlast nic tví k po zem kùm KN 33/2 a 33/3 v k.ú. Hor ní Me tel sko vy držením. Žada tel ve své žádos ti uve dl, že se s ro di èi pøi stì ho - val do Hor ní ho Me tel ska v ro ce Souèás tí prá va užívá ní by la i ja ká si za hra da, kte rá v do bì nastìhování neplnila svùj úèel (byl zde od pad a rùz ný ple vel). Žada tel uvá - dí, že po ze mek je ho otec zve le bo val, vy sá zel ovocné stromy a postavil drobnou hospodáøskou stav bu. Po smr ti ot ce užívá po zem ky žada tel. Na zá kla dì tìch to sku teè nos tí žádá ZM o uzná ní je ho vlast nic ké ho prá va vydržením. Žada tel pøed ložil spo lu s žádos tí i èás teè ný vý pis z KN a sní mek z ka tast rál ní ma py. Z pod kla dù je zøej mé, že je mìs to vlastníkem výše uvedených pozemkù. Žada - tel nepøedložil žádnou listinu nebo dùkaz, z kte ré ho by by lo zøej mé, že se jed ná o opráv nì nou držbu, tu díž ne lze v tom to pøípa dì ho vo øit ani o dob ré ví øe, že po zem ky žadateli patøí. RM postoupila tuto žádost do jednání ZM s doporuèením žádosti nevy - hovìt. Po krátké rozpravì ZM neschválilo požada vek pa na Jo se fa Te sa øe, Hor ní Metelsko 24, Hor šov ský Týn o uzná ní vlastnic tví k po zem kùm KN 33/2 a 33/3 v k.ú. Hor ní Me tel sko vy držením ( ) Ná kup po zem ku KN 2278/19 v k.ú. Hor - šovský Týn RM pro jed na la ma te ri ál tý ka jí cí se po zem - kù pod místními komunikacemi, které dopo - sud nejsou ve vlast nic tví mìs ta. Kon krét nì se jed ná o po ze mek 2278/19 ostat ní plo cha, ostatní komunikace o výmìøe 197 m2 v k.ú. Horšovský Týn (pozemek pod místní komuni ka cí v Puški no vì uli ci), kte rý je ve vlastnic tví pa na Pet ra Du by, by tem Zbùch. Pan Du ba by mìs tu po ze mek pro dal za 70,- Kè/m2 s tím, že by mìs to hra di lo veškeré náklady spojené s pøevodem vèetnì znaleckého posudku. V pozemku je uložena kanalizace mìsta, vodovod, veøejné osvìtle - ní apod. RM po stou pi la žádost do jed ná ní ZM s doporuèením odkoupit od vlastníka pøedmìtný pozemek za požadovanou cenu. Rozprava k tomuto bodu nebyla a ZM schvá - li lo vý kup po zem ku KN 2278/19 ostat ní plocha, ostatní komunikace o výmìøe 197 m2 v k.ú. Hor šov ský Týn (po ze mek pod míst ní komunikací v Puškinovì ulici) od pana Petra Duby, bytem Zbùch za cenu 70,- Kè/m2 vèetnì nákladù spojených s pøevodem pozemku a náklady na vyhotovení znaleckého posudku ( ). Smlouva o bezúplatném pøevodu nemo - vi tos tí KN 247/1 a 247/3 v k.ú. Hor šov ský Týn Mìsto Horšovský Týn požádalo ÚZSVM o pøevod pozemkù kolem kostela Sv. Petra a Pav la v Hor šov ském Týnì. Dlou hou do bu se øešily majetkoprávní vztahy ke stavbám na tom to po zem ku (kaš ny, stud niè ní za øí ze ní apod.). Stát uznal, že vlast ní kem tìch to staveb je mìs to Hor šov ský Týn. Smlou va již by la na MF ÈR k od sou hla se ní, ale to ji vrá ti - lo zpìt jednat z dùvodu doložení veøejného zájmu a ta ké pro to, že se po ze mek na chá zí v Mìstské památkové rezervaci Horšovský Týn. V tom to pøí pa dì je nut né vy ja døe ní Ministerstvo kultury ÈR. Po nìkolika letech je ze stra ny ÚZSVM pøed ložen no vý ná vrh. S ohledem na skuteènost, že návrh obsahoval ome zu jí cí pod mín ky, byl ze stra ny mìs ta vznesen dotaz, na základì jaké právní normy jsou ve smlouvì uvedeny omezující podmínky a mìs tu by lo od po vì ze no že: Smlou va o bezúplatném pøevodu nemovitostí obsahu - je ome ze ní vlast nic ké ho prá va na by va te le na zá kla dì Sjed no ce ní pod mí nek bezúplatných pøe vo dù dle zá ko na è.219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a je jím vy stu po vá ní v práv ních vzta zích, na kra je a ob ce, kte ré vy dal Úøad s cí lem zajiš tì ní re spek tu ve øej né ho zájmu. RM postu pu je tu to smlou vu do jed ná ní ZM. S ohle dem na sku teè nost, že se jed ná o po - Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 3

4 zem ky oko lo kos te la Sv. Pet ra a Pav la na nám. Re pub li ky v Hor šov ském Týnì. S ohle dem na sku teè nost, že v pøí pa dì po kra - èování pra cí na úpra vách ná mìs tí by ne do øe - še ní ma jet ko práv ních vzta hù k pøed mìt ným po zem kùm moh lo ohro zit pøí pad né do ta ce, RM do po ru èi la ZM smlou vu v pøed loženém znì ní schvá lit. Po krát ké roz pra vì ZM schvá - li lo smlou vu o bez úplat ném pøe vo du ne mo - vitos tí, kte rou ÈR Úøad pro za stu po vá ní stá tu ve vì cech ma jet ko vých pøe vá dí do vlastnictví mìsta Horšovský Týn pozemek KN 247/1 o výmìøe 1639 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha a pozemek KN 247/3 o výmìøe 41 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území Horšovský Týn vèetnì omezujících podmínek ( ). Prodej pozemku v obytné zónì Gorkého uli ce RM na svém jed ná ní dne projed na la dal ší žádost o od kou pe ní po zem - ku v obyt né zó nì Gor ké ho uli ce. Žádost podala pa ní Mar ti na Ka dle co vá, Dra ho tín 33. V pøí pa dì, že žada tel ka do ter mí nu uhra dí po vin nou fi nanè ní jis to tu, bu de žádost na zase dá ní ZM pro jed ná vá na. S ohle dem na sku teè nost, že zá mìr mìs ta byl již zve øej - nìn. RM do po ru èi la ZM schá lit pro dej par ce - ly pra cov nì ozna èe né ja ko díl 14 žada tel ce za stej ných pod mí nek, za kte rých by ly schvá le ny pøed cho zí pro de je po zem kù v dané lo ka li tì. Ná vr ho vá ko mi se mì la k dospo zi ci dal ší žádost, kte rá by la do ru èe na s tím, že obì dvì žádos ti ma jí øád nì za pla ce - ny jisti nu. Sta ros ta na vrh nul schvá lit obì dvì žádos ti s tím, že zbý vá k pro de ji ješ tì je den vol ný po ze mek. Ná sled nì sta ros ta ote vøel k tomu to bo du dis ku zi. Pan Mo thej zík pøe èe - tl jmé na dru hé ho žada te le: Vác lav a Jit ka Hracho vi, by tem Van èu ro va 245, Hor šov ský Týn, kte øí ma jí zá jem o do sud vol nou par ce lu pracov nì ozna èe nou ja ko 13. Pro tože ne by lo dal ších pøi po mí nek, sta ros ta dal prostor ná vr - ho vé ko mi si ke schvá le ní. ZM schvá li lo pro - dej po zem ku za úèe lem vý stav by RD v lo ka - li tì Gor ké ho, pra cov nì ozna èe nou ja ko díl 14 pa ní Mar ti nì Ka dle co vé, tr va le by tem Dra ho tín. za ce nu 350,- Kè/m2. Kup ní smlou vou bu de zá ro veò zøí ze no pøed kup ní právo k pro dá va ným po zem kùm. V pøí pa dì, že ku pu jí cí bu de do 5ti let od pod pi su kup ní smlou vy pro dá vat ne bo ji nak pøe vá dìt po ze - mek na tøe tí oso bu, je po vi nen ji za stej nou ce nu, za kte rou ji kou pil od mìs ta na bíd nout zpìt mìs tu. Po kud na by va tel par ce ly ne do - kon èí hru bou stav bu do 5 let od ko lau da ce inženýr ských sí tí, za pla tí mìs tu smluv ní po - ku tu ve vý ši ,- Kè. Vlast ní kup ní smlou vì bu de pøed chá zet smlou va o bu dou cí smlou vì. Bu dou cí ku pu jí cí je po vi nen pøed uza vøe ním smlou vy o bu dou cí smlou vì zapla tit mìs tu èást kup ní ce ny ve vý ši ,- Kè. Zby tek kup ní ce ny ku pu jí cí za pla tí pøed uza vøe ním vlast ní kup ní smlou vy, kte rá bu de uza vøe na po do kon èe ní hrubé stav by ( ). ZM schvá li lo pro dej Pro dej po - zem ku za úèe lem vý stav by RD v lo ka li tì Gor ké ho, pra cov nì ozna èe nou ja ko díl 13 manželùm Vác la vo vi a Jit ce Hra cho vým, bytem Hor šov ský Týn, za ce nu 350,- Kè/m2. Kup ní smlou vou bu de zá ro veò zøí ze no pøed - kup ní prá vo k pro dá va ným po zem kùm. V pøí pa dì, že ku pu jí cí bu de do 5ti let od podpi su kup ní smlou vy pro dá vat ne bo jinak pøe vá dìt po ze mek na tøe tí oso bu, je po - vi nen ji za stej nou ce nu, za kte rou ji kou pil od mìs ta na bíd nout zpìt mìs tu. Po kud na by - vatel par ce ly ne do kon èí hru bou stav bu do 5 let od kolaudace inženýrských sítí, zaplatí mìstu smluvní pokutu ve výši ,- Kè. Vlastní kupní smlouvì bude pøedcházet smlouva o budoucí smlouvì. Budoucí kupující je povinen pøed uzavøením smlouvy o budoucí smlouvì zaplatit mìstu èást kupní ceny ve výši ,- Kè. Zbytek kupní ceny kupující zaplatí pøed uzavøením vlastní kupní smlouvy, která bude uzavøena po dokonèení hrubé stavby ( ). Pro dej are á lu sta ré ško ly èp. 36 ve Vrch lic kého ulici v Horšovském Týnì ZM na svém jed ná ní dne schvá li lo zámìr prodeje objektu školy s tìlo - cviè nou, objekty garáže s kotelnou, venkovní úpra vy, prostory a pozemky ve Vrchlického uli ci èp. 36, Hor šov ský Týn mi ni mál nì za cenu odhadní. Cena bude navýšena o ná - kla dy spo jené s pøevodem nemovitostí a ná - kla dy na uhrazení danì z pøevodu nemovitostí. Sou èás tí pro de je ne bu de pruh v uli ci Dob rov ského pro vybudování parkovacích míst. Zá jem ce pøed loží pod ni ka tel ský zá mìr s možnos tí využití pro zdra vot nic ké a so ci ál - ní služby. Ce na are á lu na zá kla dì ak tu a li zo - va né ho znaleckého posudku èiní ,- Kè. Zá mìr mìs ta byl zve øej nìn na úøed ní des ce mìst ské ho úøa du a in ter ne to vých strán kách mìs ta. V prù bì hu lhù ty na zve øej - nì ní ne by ly pøedloženy žádné další nabídky, do po sud ne by ly vzne se ny žád né ná mit ky èi pøi po mínky. Žádost o koupi areálu pøed - ložila spo leè nost VLÈEK-STAVBY s.r.o., U Ga ráží 197, H. Týn. Pod ni ka tel ský zá mìr té to spo leènosti již ZM projednalo. Spoleè - nost by la upo zor nì na do pi sem ze dne , že v nej bližších dnech bu de na úøed ní des ce zve øej nìn zá mìr mìs ta, kde bu dou dal - ší bližší in for ma ce pro zá jem ce, rov nìž tak by la in for mo vá na o již zve øej nì ném zá mì ru. Sta ros ta ote vøel k to mu to bo du roz pra vu. Požádal za stu pi te le i ve øej nost, aby se vy já d - øi li k zá mì ru. Po vy já d øe ní za stu pi te lù, zástup ce spoleènost VLÈEK-STAVBY s.r.o., zá stup cù ve øej nos ti sta ros ta pøe dal slo vo návr ho vé komisi. Návrhová komise shrnula roz pra vu, že za znìl je di ný po z mì òo va cí návrh od za stu pi te lù a to od pa na sta ros ty zved nout ce nu z ,- Kè na ,- Kè, která vychází z výpoètu ceny pozemku podle zásad a je akcepována zájemcem. Po delší diskusi ZM neschválilo prodej objektu è.p. 36 objekt obèanského vybavení (škola) ve Vrchlického ulici v Horšovském Týnì vèetnì pøíslušejících pozemkù ( ). Pro dej po zem ku KN 742/1 v k.ú. Horšov ský Týn ZM na svém mi nu lém jed ná ní od ložila své roz hod nu tí ve vìci prodeje zahrady o výmìøe 266 m2 v k.ú. Hor šov ský Týn min. za ce nu sta no ve nou dle pravidel. Jedná se o zahradu bez pro støednì navazující za objekt èp. 161, Vel ké Pøed mìs tí v k.ú. Hor šov ský Týn. Zámìr mìs ta byl zve øej nìn na úøed ní des ce. V prù bì hu lhùty na zveøejnìní nebyly dopo - sud vzne seny žádné námitky èi pøipomínky. Dù vo dem od ložení roz hod nu tí by la sku - teènost, že v pod kla dech byl uve den zá jem pa na Ba a ra, kte rý ne by lo v da né si tu a ci možné pí sem nì do ložit, byl po dán ná vrh na od ložení da né vì ci a ZM ten to ná vrh schvá li lo. Do podatelny úøadu byla po dá na pa nem Ba a rem žádost o kou pi èás ti po zem ku, kte rý je do sud užíván na zákla dì nájemní smlouvy. Tuto skuteè - nost zpo chyb ni la pa ní Ma rie Hlad ní ko vá, Pra ha za stupující pana Èeòka a pí. Fenyko - vou. Vy já d øe ní pa ní Hlad ní ko vé ob drželi zastu pi te lé v podkladech. RM zaujala stano - visko, že z pøedložených podkladù postupova lo ZM pøi od ložení vì ci správ nì. K dru hé èas ti do pi su jme no va né RM roz hod la, že vzhledem k neprùkaznosti èasu podané tøetí žádosti o koupi pozemku, nebude tato v rámci dalšího jednání ZM posuzována. RM uložila tajemníkovi upravit spisový øád úøa - du vèet nì evi den ce pøi ja tých pí sem nos tí v poèítaèi. K tomuto bodu probìhla diskuze z øad za stu pi te lù a zá stup cù ve øej nos ti. Po té pan starosta vysvìtlil pozdní zaregistrování žádosti pana Baara. Upravený spisový øád, kte rý má být zho to ven do vy lou èí do budoucna nejasnosti v podávání žádostí na podatelnu. Paní Paumerová vznesla po - zmìòovací návrh na zrušení zámìru o prodeji pøed mìt né ho po zem ku. Ná vr ho vá ko mi se pøednesla usnesení: ZM ruší své usnesení ze ZM è. 8 ko na né dne bod A) 8 o zámìru prodeje pozemku v k.ú. Horšovský Týn è. KN 742/1 ( ). Po del ší dis ku - si ZM schvá li lo prodej pozemku KN 742/1 v k.ú. H. Týn stávajícím nájemníkùm panu Martinu Èeòkovi a Ivanì Fenykové, trvale bytem Dvoøákova 161, Horšovský Týn za cenu 90,- Kè/m2 navýšenou o náklady spojené s pøevodem nemovitostí a daò z pøevodu nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy ( ). Schvá le ní roz poèto vé ho opat øe ní è. 4 roku 2008 RM projednala pøedložený návrh na roz - poèto vé opat øe ní è. 4/2008, kte ré pøed ložil vedoucí odboru finanèního a školství MìÚ. ZM nemìlo k pøedloženému návrhu námi - tek.zm schvá li lo roz poèto vé opat øe ní è. 4/2008 v pøedloženém znìní ( ). Zru še ní JSDH v Dol ním Me tel sku Sta ros ta in for mo val ZM o jed ná ní RM ve vìci nefunkènosti jednotky Sboru dobro - vol ných hasi èù Dol ní Me tel sko, ka te go rie JPO-V. Vzhledem k dlouhodobé neèinnosti jednotky, doporuèila RM s jejím zrušením. Hasiè ský zá chran ný sbor PK vy dal roz - hodnu tí o udì le ní sou hla su se zru še ním jednotky SDH obce Dolní Metelsko. Koneè - né roz hod nu tí spa dá do kom pe ten ce ZM, tedy mìs ta ja ko zøi zo va te le. Po krát ké roz - pravì ZM zrušilo jednotku Sboru dobrovol - ných hasièù Dolní Metelsko kategorie JPO V, evidenèní èíslo jednotky ( ). Dotazy k jednání RM Ing. Písaøík vedl diskusi k bodu, který ZM od ložilo na svém mi nu lém jed ná ní - pøed - kup ní prá vo, pøe vod na fir mu La vis. K disku si se pøi po ji li Ing. Ján ský a Ing. Ho le - èek. Ing. Pí sa øík se do mlu vil s Ing. Ján ským o provìøení této žádosti a podání vysvìtlení všem zastupitelùm mìsta. Rùzné, diskuse Pan Mo thej zík in for mo val za stu pi te le o do ru èe ní žádos ti pa na Jo se fa Škop ka se zámì rem vy sta vìt fo to voltaic kou elek trár - nu na po zem cích parc. è. 523/19, 523/2 a 524/1 (dle KN) v k.ú. Vìv rov. Po krát ké diskusi ZM souhlasili se zámìrem p. Josefa Škop ka vy sta vìt fo to voltaic kou elek trár nu na po zem cích parc. è. 523/19, 523/2 a 524/1 (dle KN) v k.ú. Vìv rov ( ). Paní Paumerová mìla pøipomínku k ulièce kolem Fruty, kde je nová elektrika, kanaliza - ce.vznes la do taz, proè ve ved lej ší uliè ce, kde je as falt a v uliè ce ko lem Fru ty jsou je nom hrubé kameny. Odpovìï ze strany zastupite - lù zaznìla, že z finanèních dùvodù. Návrh sta ros ty, pøi po me nout tu to zá ležitost Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 4

5 pøi pøípra vì roz poètu. Dal ší pøi po mín ka pa ní Pau me ro vé smì øo va la k uli ci Vý hle dy a Domažlic ké tzn. k vy so ké frek ven ci aut a auto bu sù pøi uza vír ce v Do mažlic ké uli ci. Mgr. To máš ko vá upo zor ni la na plo chy u pol ní ces ty Vìv rov Semnìvi ce, kte ré jsou ne udržova né a vel mi za ros tlé. Pan Bar náš vzne sl do taz ohled nì ra da ru, kte rý je umís tìn na svì tel né køižovat ce v Hor šov ském Týnì. Ing. Ho le èek in for mo val, že od bu - de ra dar mì øit rych lost a prù jezd na èer ve - nou. Dal ší do taz za znìl ohled nì ob chva tu Horšov ské ho Tý na. Ing. Ho le èek a pan Mothej zík po da li k to mu to do ta zu in for ma - ce. Pa ní Py tel ko vá ho vo øi la o je jí dob ré zku - še nosti s po da tel nou na MìÚ v Hor šov ském Týnì. krá ce no, ta jem ník MìÚ Slovo starosty Mìs to pro byz nys Na še mìs to ob drželo cer ti fi kát v rám ci prù zku mu pod ni ka tel ských pod mí nek v Plzeò ském kra ji, kde se umís ti lo na 4. mís tì z 15 hod no ce ných mìst. Pod sta tou pro jek tu "Mìsto pro byz nys" je ur èe ní po øa dí mìst s nejlep ší mi pod mín ka mi pro pod ni ká ní v Èes ké re pub li ce i v jednot li vých kra jích. Pro za jiš tì ní co nejvìt ší ob jek ti vi ty pro jek tu by la mìs ta hod no ce na na zá kla dì pa de sá ti kri té rií rozdìle ných do šes ti ob las tí. V Plzeò - ském kra ji jsou mìs tem s nejvìtším pod ni ka - telským po ten ci á lem Kla to vy, dru hé mís to ná leží Plzni, tøe tí jsou Blo vi ce. Horšov ský Týn skon èil ètvr tý, pøièemž nejlep ší v kra ji jsme by li v hod no ce ní kva li ty ve øej né sprá vy, dru zí jsme by li v hod no ce ní ce no vých pod - mí nek. Pro jekt "Mìs to pro byz nys" má sloužit nejen jed not li vým mìs tùm k re fle - xi svých aktivit smìøovaných k rozvoji pod - ni ká ní, ale i k informovanosti obyvatel a podnikatelù o podpoøe podnikání volené samosprávy. Ing. Jo sef Ho le èek, sta ros ta mìs ta UPOZORNÌNÍ Jednání zastupitelstva mìsta Horšovský Týn se uskuteèní 20. øíjna 2008 od hodin v sále MKZ H. Týn Po zván ka k vol bám do kraj ské ho za stu pi tel stva Ve dnech 17. a probìhnou v Èes ké re pub li ce, te dy i v na šem mìs tì, volby do krajských zastupitelstev. Krajská sa mo sprá va má za se bou už dvì úspìš né ètyø let ky. Kra je ma jí v oèích ve øej nos ti do bu douc na dobré vyhlídky a jsou chápány ja ko dù ležitý me zi èlá nek me zi or gá ny centrál ní vlá dy a míst ní sa mo sprá vy. Tøi ètvr ti ny li dí se do mní va jí, že úlo ha krajské sa mosprávy bude pøi øešení problé - mù je jich regionu v dalších letech narùstat. Hos po dáø ské výsledky o efektivním fungo - vá ní kraj ských institucí dostateènì vypoví - da jí. Pl zeò ský kraj vloni hospodaøil s pøebyt - kem 135 miliónù korun a navíc jako jediný kraj v re pub li ce je bez dlu hù (úvì rù). Mo der - ni za ce a opravy kilometrù silnièní sítì (sil ni ce 2. a 3. tøí dy) a témìø 1000 mos tù je jed no znaè nou vý da jo vou pri o ri tou Plzeòské ho kra je. Jen v mi nu lých ètyøech letech kraj investoval do této priority pøes 3 mi li ar dy ko run, a tak vy bu do val napø. 15 prù ta hù mìst a ob cí. Le tos kraj uvol nil na re kon struk ce ko mu ni ka cí 540 mi li ó nù korun,což je re kord ní èástka. Na še mìs to je sou èás tí Pl zeò ské ho kra je nejen ge o gra fic ky, ale mùžeme si na kon - krétních pøípadech ukázat, že si symbolicky øe èe no, ukous lo znaè ný kus z kraj ské ho kolá èe. Zaènìme u Pl zeò ské brá ny mìs ta uli cí 5. kvìt na, kte rou re kon stru o val kraj a mìs to pla ti lo jen chod ní ky a inženýr ské sítì, ve stej ném scé ná øi mùžeme po kra èo vat prù ta hem pøes ná mìs tí Repub li ky, uli cí Littrowa, Be ne šo vou uli cí za kon èe nou Slovo starosty MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE No vá po pel niè ka na mìstském úøa dì Na chodbì MìÚ se objevila nová nádoba na použité drobné elektrospotøebièe, E-box. Najde te ji v prv ním pa t øe v blíz kos ti prosklených dve øí u po klad ny úøa du. E-box je ur èen pro sbìr drobných elektrozaøízení s ma xi mál ní mi roz mì ry 20 x 30 x 25 cm (kalku laè ky, poèítaèo vé my ši, klá ves ni ce, MP3 pøehrá va èe, ka me ry, fo to a pa rá ty, telefo ny, DVD pøe hrá va èe atd). Ne pa t øí do nìj ba te rie. Pro ty je ur èe na men ší spe ci ál ní ná do ba, která sto jí na ze mi vedle E-bo xu. Obì ná do by mùže využít kdo ko li. Využij te té to možnosti pøi své cestì na mìstský úøad. Jejich obsah je totiž urèen k dalšímu využití. Jana Vacíková kruho vým ob jez dem. Le tos se tak to rekonstruu je uli ce Do mažlic ká. V pøíštím roce by se mìla opravovat ulice Vrchlického až do Nové Vsi. Pl zeò ský kraj fi nanè nì pod po øil i ji né aktivi ty v na šem mìs tì. By la to i ak ce Èis tá Radbuza, re kon struk ce ná mìs tí, re kon - struk ce návsi v Se mo ši cích, re kon struk ce rybníka v Bo ro vi ci, na rov ná ní sil ni ce (nebez peè né za táè ky) v Bo ro vi ci, le toš ní akci opra vy sil ni ce v Dolním Metelsku. Dá le by lo na še mìs to pod po øe no i pøi nákupu nového hasièského zásahového vozidla, pøi vybudování víceúèelového høištì a letos i pøi rekonstrukci mìstského stadiónu. Pod po ra kra je je i v tom, že fi nan cu je svo je školy v našem mìstì. Napøíklad z finanèních pro støed kù kra je se re kon struu je lo vec ký zámeèek Anaburg v Horšovské oboøe, který ješ tì pøed rokem byl v roz va li nách. Kraj pod - poruje dotacemi i kulturu v našem mìstì. V le toš ním ro ce se tak mohl konat 1. roè ník mezinárodního filmového festivalu pro dìti a mládež Juniorfest. Dob rá a vzá jem nì užiteè ná spo lu prá ce s krajem je dnes neodmyslitelná pro normál - ní fun go vá ní na še ho mìs ta. Jsem o tom pøesvìd èen a mys lím si, že je dù ležité se kraj - ských vo leb zúèast nit a zvo lit si ty své kandidáty, aby tak i budoucí reprezentace kra je by la ve správ ných ru kách a zod po vìd - nì na klá da la s pe nì zi, pro tože stej nì tak ja ko v mìst ském roz poètu se nejedná o fi nan ce pa na sta ros ty, tak na kraj ské úrov ni to nejsou pe ní ze pana hejtmana, ale nás ob èa nù (vo li - èù) a to hlavnì pro obèany. Ing. Josef Holeèek, starosta mìsta Sta no ve ní mi ni mál ní ho po ètu èle nù okrs ko vých vo leb ních ko mi sí Sta ros ta mìs ta Hor šov ský Týn sta no vil dle 15 odst. c) zák. 130/2000 Sb. o vol bách do zastu pi telstev krajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro volby do za stu pi tel stev kra jù, ko na ných ve dnech níže uvedený mi ni mál ní po èet èle nù okrs kových volebních komisí: - okrs ko vá volební komise zasedací místnost MìÚ Horšovský Týn - 9 èlenù - okrs ko vá vo leb ní ko mi se sál MKZ Hor šov ský Týn - 9 èlenù - okrs ko vá volební komise hasièská zbrojnice Horšovský Týn - 9 èlenù - okrs ko vá volební komise Základní škola Zámecký park - 9 èlenù - okrs ko vá volební komise hasièská zbrojnice Semošice - 5 èlenù - okrs ko vá volební komise klubovna Horní Metelsko - 5 èlenù - okrs ko vá volební komise hasièská zbrojnice Tasnovice - 5 èlenù Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 5

6 MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE OBYVATELÉ ÈTYØ MÌST PLZEÒSKÉHO KRAJE SEBRALI 5,96 TUNY ELEKTROZAØÍZENÍ V sou tìži ètyø mìst Pl zeò ské ho kra je ve sbì ru vy sloužilých elek tro spo tøe bi èù zá øí 2008, kte rou v rám ci své ce lo re pub li ko vé in for maè ní ak ce vy hlá sil ko lek tiv ní sys tém Elektrowin, zví tì zi ly Pøeš ti ce. Do kon tej ne ru pøi sta ve né ho na námìstí obèané bìhem dne nanosi li 1,66 tu ny elek tro za øí ze ní, což pøed sta vu je 0,248 kg na jednoho obyvatele. Radnice v Pøeš ti cích tak zís ká bo nus Kè využitel ný v ob las ti odpadového hospodáøství. Ak ci Elek trowin uspo øá dal ve dru hém zá øi jo vém týd nu ve ètyøech mìstech Plzeòského kraje Dob øa nech, Hor šov ském Týnì, Pøeš ti cích a Do mažli cích. Jejich obyvatelé mohli vždy u stán ku na ná mìs tí jed nak bez plat nì ode vzdat vy sloužilé domácí elektrospotøebièe, jednak získat in for ma ce o tom, jak s použitým elek tro za øí ze ním správnì nakládat. Celkem obèané v rám ci ak ce na Pl zeò sku shro máždi li 5,96 tu ny již ne po tøeb né ho elek tro za øí ze ní, což je o 6,6 q ví ce, než se vy bra lo pøi ob dob né ak ci ve ètyøech mìs tech na Li be rec ku. Ak ci jsme uspo øá da li pro to, aby chom li dem vy svìt li li, že vysloužilé elektrozaøízení není od pad, a te dy ne pa t øí do po pel ni ce, ale do spe ci a li zo va ných míst zpìtného odbìru, uvedl gene rál ní øe di tel spo leè nos ti Elek trowin Ro man Tvrz ník. Také jsme chtìli podpoøit ta mìsta, kte rá ma jí s Elek trowi nem uza vøe nu smlou vu a po dob né akce pro své obèany zatím nestaèila pøipra vit. Pøi tom je dù ležité, aby prá vì dì ti i ostat ní ob èa né pochopili, že elektrické spotøebièe èas to ob sa hu jí lát ky ne bez peè né pro lid ské zdra ví i pøí ro du, a tím, že je ode vzda jí do sbìr ných míst k eko lo gic ké likvi da ci, po má ha jí nejen chrá nit život ní prostøedí, ale i šetøit cenné surovi - ny, do dal. Elek trowin, a. s., byl za ložen 25. kvìt na 2005 ja ko provozovatel kolektivního systému zajiš ují cí ho od dì le ný sbìr, zpìt ný od bìr, zpra co vá ní, využití a odstranìní elektrozaøízení a elek tro od pa du. Za mì øu je se na vel ké a ma lé elek tro spo tøe bi èe a elek tric ké a elek tro nic ké nástro je. Spo leè nost je kon ci po vá na ja ko ne zis ko vá, je jí mi akcionáøi jsou pøední výrobci velkých a ma lých do má cích spo tøe bi èù. Pro støed nic tvím témìø 500 sbìrných dvorù v 380 mìstech, témìø 1600 pro vo zo ven po sled ních pro dej cù a mobilních svozù zajištìných ve více než 4000 ob cích smluv nì po krý vá pøes 85 % oby va tel ÈR. VÝSLEDKY ZE VŠECH MÌST UKAZUJE TABULKA poøadí mìsto vybrané elektrozaøízení (kg) v pøepoètu na obyvatele (kg) 1. Pøeštice , Dobøany , Domažlice , Horšovský Týn 940 0,189 DALŠÍ ETAPA REKONSTRUKCE MÌSTSKÉHO STADIONU V HORŠOVSKÉM TÝNÌ PØED DOKONÈENÍM Když by lo v ro ce 2006 do kon èe no ví ce ú èe lo vé høiš tì v areálu stadionu v Masarykovì ulici v Hor šov ském Týnì, by lo má lo tìch, kte øí vì øi li v po kra èo vá ní re kon struk ce to ho to sportovního are á lu. TJ Dy na mo ja ko hlav ní ini ci á tor však po kra èo va la v hle dá ní cest, jak získat fi nanè ní pro støed ky. Sna ha by la na pl nì na úspì chem. Pro rok 2008 získalo Dynamo 6 mil. Kè ze stát ní ho roz poètu a ná sled nì pak ješ tì dal ší 4 mil. Kè. Tìch to de set mi li o nù však bylo po tøe ba doplnit, aby moh la být usku teè nì na nej ná kladnìjší èást rekonstrukce areálu a to je fot ba lo vá plo cha. Dù ležité je, že v za stu pi tel stvu mìs ta se na šel do sta teè ný po èet osví ce ných za stu pi te lù, kteøí od sou hla si li do fi nan co vá ní té to ak ce. Tìm to za stu pi te lùm patøí dík za realistický pøístup k vì ci. Dy na mo ja ko obec nì pro spìš ná spo leè nost ne ní schopna akci podobného rozsahu dofinan co vat, a tak zde by ly dvì možnos ti. Prv ní, že mìs to Hor šov ský Týn vloží pe ní ze do majet ku, kte rý je v je ho vlast nic tví (Dy na mo ne ní vlastníkem stadionu). Druhá možnost byla, že pe ní ze ne vloží a v tom pøí pa dì by Dy na mo de set milionù urèených ze státního rozpoètu na re kon struk ci sta di o nu a vý stav bu umì lé ho tráv ní ku ne moh lo èer pat. Are ál stadionu by po kra èo val v chát rá ní. Po kud na zý vám ur èi tou èást zastupitelù osvícenými, mys lím tím Ty, kte øí si uvì do mi li, že ne na jdou-li se v le toš ním roz poètu pe ní ze na dofinancová ní sta veb ní ak ce umì lý tráv ník, pad nou peníze ze státního rozpoètu pod stùl a mìs to na nì již ni kdy ne do sáh ne. Když si uvì do mí me, že v rám ci té to eta py re kon struk ci stadi o nu pøi chá zí do mìs ta 12 mil. Kè do taè ních pro støed kù, pak je ta to ak ce z po hle du mìs ta v pro cen tu ál ním vy já d øe ní na druhém místì za rekonstrukcí námìstí. V této souvislosti je tøeba zmínit úlohu Ing. Vilímce, který jak z pozice poslance, tak i námìstka hejtmana Plzeòského kraje, byl tou osobou, díky které finanèní prostøedky na rekonstrukci stadionu do Horšovského Týna pøišly. Zdra vý ro zum zví tì zil a v èer ven ci by ly za há je ny prá ce. Na zá kla dì vý bì ro vé ho øí ze ní prová dí stav bu fir ma Swi e tel sky, spor tov ní po vrchy s.r.o., která si jako dodavatele zemních pra cí vy bra la fir mu Sil ni ce Hor šov ský Týn a.s. Dí ky všem zainteresovaným pokraèovaly práce bez vìt ších kom pli ka cí. Umì lý tráv ník je již po ložen, za pís ko ván a v týd nu, kdy jsou psá ny ty to øád ky, by mìl být vsy pán i gra nu lát. Po osa ze ní zá chyt ných sí tí, bra nek a støí da èek bu de fot ba lo vé høištì s umìlým povrchem pøipraveno k provozu. VV TJ Dynamo Horšovský Týn Slavnostní ukonèení druhé etapy re kon struk ce sta di o nu, kterou je právì výstavba fotbalo vé høiš tì s umì lým povrchem, je pøi pra ve no na 2. øij na Ve ho din bu de za úèas ti tìch, kte øí mì li nej vìt ší po díl na úspìš né re a li za ci ak ce, høištì pøe dá no tìm, pro kte ré bylo vybudováno. Jako první vybìhnou na trávník žáci míst ní ho Dynama. Zveme širokou veøejnost. Menší obèerstvení zajištìno. Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 6

7 N Á Z O R Y A O H L A S Y Straš nì stra ši del né ukon èe ní prázd nin v Hor šo vì Prý, že stra ši dla nejsou! Jsou a by ly v Horšo vì. Ma min ky - or ga ni zá tor ky pár stra ši del pøemlu vi ly a upla ti ly vuø tem s hoø èi cí, aby pøi šly straš nì strašit do Horšova. Dì ti po tøe bo va ly zlep šit ná la du, než za ène škola. Pøi šla straš nì stra ši del ná bílá pa ní, straš nì dlou hý stra ši del ný Pajda, úpl nì hu be ný a ukøi èe ný stra ši del ný Jir ka, stra ši dlo ètyø no hé s plí na ma Ei dam a úplnì na ko nec stra ši del nì kr va vá Klár ka, kte rá na dì tech chtì la pod pis vlastní kr ví. Dìti si ovšem po ra di ly a pod pis zvìè ni ly jen èer ve nou pas tel kou. Stra še ní se vy da øi lo. Stra ši dla i dì ti si ješ tì chvil ku po se dì li u ohýn ku. Všich ni by li spo ko je ni a spo leè nì se tì ší me na dal ší ak ci pro dì ti v Hor šo vì a to bude lam pi o no vý prù vod k Ana bur ku. Ma min ky-or ga ni zá tor ky KLUB ÈESKÉHO POHRANIÈÍ K ZAMYŠLENÍ Až tu dy pù jde te, ne spì chej te. Za stav te se na chví li a roz hléd nì te se ko lem se be. Všim - nìte si té nád her né kra ji ny, kte rá dý chá kli - dem i smut kem, a stro mù, je jichž mo hut né ko ru ny brá ní slu neè ním pa prskùm osvìt lit mramo ro vý ná hro bek tìch, kte øí zde po útra - pách z 2. svì to vé války ko neè nì na šli mír. Mís to, kde už jim ni kdo ne bu de ub ližovat jen pro to, že se ne na ro di li ve vhod né ro di nì ne bo pro to, že ma jí lid š tìj ší ná zo ry než ti, kte øí vi - dí jen moc a bo hat ství. Místo, kde jsou si všich ni rov ni Prá vì ta dy v Há jeè ku umu - èe ných to tiž pro ty hle lid ské by tos ti skon èi - la je jich ces ta na smrt. Za stav te se pro to a ze - ptej te se sa mi se be: Mu se lo se to hle všech no stát?! Ne bo vám je snad kru tý osud tìch to nevinných li dí zce la lhos tej ný?! V tom pøípa - dì dou fám, že se ni kdy ne do sta ne te k mo ci! A ví te, co je na to mhle všem nej hor ší? Že to ni kdy ne skon èí. Vždy se na jde nì kdo, kdo se ne bo jí jít za svým cí lem doslo va pøes mrt vo - ly. Pøes nì tak, na jde se vždyc ky Ale tím už si teï ne lam te hla vu. Jen si zde sed nì te na la viè ku, roz h lížej te se ko lem se be a hlav nì ne ruš te je jich klid. Do sy ta vychut nej te at mo - sfé ru ja ra, kdy je zde nej krás nì ji, a za po slou - chejte se do nád her ných me lo dií pta èí ho zpì - vu. Za vøe te oèi a buï te vdìè ní za to, že žije te prá vì ta dy, prá vì teï a s tì mi, kte øí vás ma jí rá di pro to, ja cí jste, a ne do vo lí, aby vám nì - kdo ublížil stej nì tak, ja ko tìm, pro kte ré ny - ní držíte mi nu tu ti cha stu dent ka Pav la Beznatová, PIETNÍ AKT v Háji umuèených ve Stodì PODÌKOVÁNÍ Tím to bych chtì la po dì ko vat pod ni ku By tes, kon krét nì je jich zamìst nan cùm p. Jo se fu Opál ko vi, p. Jo se fu Ja nu so vi a p. Jiøímu Soko lo vi za vstøíc nost a rych lou opra vu stou pa èek. Spo ko je né ná jem ni ce ze Sme ta no vo ná mìs tí MLADÍ CHOVATELÉ SOUTÌŽILI Ve dnech se ko na lo Ce lo - státní ko lo Sou tìže cho va tel ské do ved nos ti mlá deže v Ji øetí nì pod Jed lo vou u mìs ta Varnd sdorf. Za náš okres se zú èast ni li dva sou tìžící, kte øí vy hrá li okres ní ko lo. To se ko na lo v kvìt nu v Hor šov ském Týnì. Sou tìžili Hon za Ku til ze Kdy nì, kte rý nás re - prezentoval v odbornosti Holubi a Patricie Narovcová z Horšovského Týna v odbornosti Drobní hlodavci. V Jiøetínì se sešlo celkem 114 sou tìžících z ce lé re pub li ky, kte øí soutìžili cel kem v 11-ti od bor nos tech. Na ši zástup ci se ur èi tì v ce lo stát ní eli tì mla dých cho va te lù ne ztra ti li a stup nì ví tì zù jim unik li o pár bodù. Honza Kutil vybojoval krásné ètvr té mís to a Pa tri cie Na rov co vá skon èi la pátá. Tímto jim dìkuji za vzornou reprezen - ta ci na ší zá klad ní or ga ni za ce a okre su Domažli ce a ne zbý vá než se tì šit na CK SCHDM 2009, kte ré se ko ná ve Žïá ru nad Sázavou. Za ZO ÈSCH H.TÝN T. Fiala MAPOVÁNÍ JEDOVATÝCH HUB Žádám zájemce z øad veøejnosti, kte øí ma jí zá jem pra co vat na mapo - vá ní je do va tých hub v na šem oko lí. Ta to ak ce už byla mykologickou spoleèností vyhlášena v roce Na této akci se podílela øa da od bor níkù. Byly sledovány výskyty hub v závislosti na suchá i vlhká období a chladna i vel ké tep loty. Struènì uvedu bez latinských názvù vybrané druhy hub. Je to muchomùrka slá - možlu tá, èervená, tygrovaná, zelená, královská, jízlivá, høib satan, pavuèinec pøíbuzný, citro - no vý, ply šový, hnìdoèervený a skvìlý. Závojenka olovová a jarní. Ucháè obecný, vláknice za - èer ve na lá, bed la èer ve ná èi li chøa pá èo vi tá, hlí va oli vo vá, ly so hláv ka èeská a ko pi na tá, baò ka vel ko ka liš ná, èirùvka tygrovaná. Zprávy o výskytu hub by mìly obsahovat tyto základní úda - je: - lo ka li tu-obec, okres a vzdá le nost naleziš tì od ob ce, pøí pad nì bližší ná lez naleziš tì, event. nadm. výš ka. Údaje o biotopu (les jehliènatý, smíšený, listnatý), datum sbìru, jméno sbìratele a ur èo va te le, pøípadnì foto. Ma po vá ní není termínováno. Po urèitém období je možné údaje pøedat na Mìstské kulturní za øí ze ní Horšovský Týn nebo na moji adresu: Boženy Nìmcové 101, Horšovský Týn, pøí pad nì Mapování mùže probíhat v okolí Horšovského Tý - na, le sích i v Sed mi ho øí. PaedDr. Vladislav Menšík UPOZORNÌNÍ Nové ové adresy MÌSTSKÉHO KULTURNÍHO ZAØÍZENÍ a REGIONÁLNÍHO INFORMAÈNÍHO CENTRA Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 7

8 OKÉNKO PS STOPAØI JE PO PRÁZDNINÁCH... Je po prázd ni nách a my se opìt bu de me snažit vás in for mo vat o pra vi del né èin nos ti pionýrské sku pi ny Sto pa øi a ak cích, kte ré bu de me po øá dat, èi informovat vás o tìch, které již pro bìh li. Nì kdy pøi ložíme i zda øi lé fo to gra fie. Lé to je za ná mi a my s nos tal gií vzpo mí ná me na uply nu lý letní tábor. Na táborovou základnu na Mi le vì jsme vy ra zi li ihned se za èát kem prázd nin 29. èerv na, aby chom si užili 14 dnù cel - kem zda øi lé ho po èa sí. Pøes tože ne by lo jen sluníè ko, ale i déš a studený vítr, koupání a slunìní nás ne mi nu lo. 26 dì tí ve vì ku 9-16 let si vy chut na lo chví le strá ve né mi mo do mov pl ný mi douš ky a pøe de vším na nich, aby ten to dlou hý vý let zhod no ti ly. Celo tá bo ro vá hra se nes la v du chu sta ré ho, dáv no ztra ce ného "Saturového mìsta", po nìmž mno há lé ta mar nì pá t ra li ba da te lé èi ar che o lo go vé. To se nám Stopaøùm však po prvních ètyøech dnech po da øi lo, a tak jsme moh li za èít pá t rat po ta jemství tohoto objeveného mìsta. A tak ná sle du jí cích osm dnù jsme žili ja ko oby va te lé tohoto mìsta, získávali od starého obchod ní ka klí èe od jed not li vých do mù Sa tu ro vé ho mìs ta. Tajemství mìsta jsme nakonec odhali li prá vì dí ky všem klí èùm a sta ré ma pì, jež od ha li la cestu do "Svatynì Saturového mìsta". Za všech ny stras ti pl né a od vážné chví le ob drželi všich ni tradièní památný pergamen, o je - hož znì ní se s vá mi chce me po dì lit: "Kde si v hlou bi mi lev ských le sù leží Sa tu ro vé mìs to. Snad každý z nad šen cù pro dob ro družství sly šel o tom to mís tì a snil, že jej bu de mo ci ob je vit. Byli jste to vy, vy vo le ní z vy vo le ných, kte øí jste po zná va li po dobu 14ti dnù tajemství Saturo - vé ho mìs ta. Pro to, abys te nás po cho pi li, mu se li jste pro jít vše mi do my a poznat život na šich ro din. Jen tak jste smì li do jít až do na ší Sva ty nì a po znat ce lou prav du. By li jste jme no vá ní strážci a klíè ní ky, ne bo jste zís ka li "Klíè od na šich živo tù". Smys lem naše ho žití mì lo být žít v mí ru, pro stu po vat na še den no den ní se tká ní s úctou k dru hé mu tak, aby v na šich srd cích ho øel oheò po zná ní, pí le a vy tr va los ti. Snažme se za cho vá vat nej cennìjší lidské hodnoty - pøátelství, lás ku, úctu ke vše mu živé mu a k lid ským vý tvo rùm, èest a od va hu za èí nat stá le zno vu. Žij te tak, abys te by li dob øí li dé a váš život ne bu de mar ný." Veš ke ré fotogra fie nejen z na šich tá bo rù jsou vám k dis po zi ci na na šich webo vých stránkách: sto pa ri.pi o nyr.cz Renata Karbanová CELOROÈNÍ ÈINNOST S no vým škol ním rokem Sto pa øi opìt zaèali svoji celoroèní pravidelnou èinnost. Do vo lu je me si vás tou to ces tou ale spoò struènì informovat o pravidelné èinnosti pio - nýr ské sku pi ny. PS STOPAØI fun gu - je v Horšovském Týnì sa mo stat nì od roku 1994 a sou stav nì se za bý vá èin nos tí s dìt mi a mlá deží. Va še dì ti ma jí možnost trá vit svùj vol ný èas na pra vi del ných schùzkách pod ve - dením kvalifikovaných instruktorù a vedou - cích, kte øí pro šli mno hý mi ško le ní mi a zkouš ka mi, jež je oprav òu jí s dìt mi a mlá - deží pracovat. Èinnost naší PS se neomezuje pou ze na ty to schùzky, ale bì hem roku po øá - dá me spous ty ji ných ak cí, kte ré zpes t øí mnohdy všední dny dìtí. Napø.: jednodenní i vícedenní výlety do pøírody, besídky, sportov ní klá ní a sou tìže, kar ne val, ob lí be ná Ledo vá Pra ha, zájezdy do ba zé nu apod. a v ne po sled ní øa dì i let ní tá bor. Po kud pøe - mýš lí te o tom, jak dopøát ví ce zá ba vy svým dì tem, pøijï te se, tøe ba jen za tím, po dí vat na na še schùzky. Ty se ko na jí vždy v pá tek od ho din v klu bov nì u høiš tì za Základ ní ško lou v Horšovském Týnì. Renata Karbanová PØEHLED ŠKOLNÍCH VÝCHOVNÝCH KULTURNÍCH POØADÙ Du šiè ko vá vý sta va - prá ce žákù sál MKZ Hor šov ský Týn pro dìti MŠ a žáky ZŠ "Šíp ko vá Rùžen ka" mi ni mu zi kál v lout ko vém di va dle úèin ku je Di va dlo Evy Hruš ko vé (E. Hruš ko vá, J. Pøe u èil) od ho din, ki no sál H. Týn pro dì ti MŠ a žáky tøí dy ZŠ "Po vìs ti èes ké" - úèin ku je Di va dlo Evy Hruš ko vé (E. Hruš ko vá, J. Pøe u èil) od 8.30 ho din, ki no sál H. Týn pro žáky tøí dy ZŠ Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 8

9 Ir ské lé to v Hor šov ském Týnì již po dru hé Hor šov ský Týn si pro let ní sou støe dì ní vybra la ško la ir ské ho tan ce Co is cé im z Pra hy již podru hé. Ví ce než 70 ta neè ní kù rùz ných vì ko vých ka te go rií ab sol vo va lo tý den ní taneè ní kurz pod vedením zkušených lektorù. Ná roè né tý den ní tré no vá ní vy vr cho li lo slav nost ním ve èer ním vy stou pe ním všech úèast ní kù let ní ško ly, kte øí pøed ved li nej rùz - nìj ší au tor ské cho re o gra fie, tra diè ní li do vé ir ské tan ce v kro jích a ne chy bìl di vác ky atraktiv ní ir ský step. Ir ský ve èer hu deb nì do - pro vá ze la pl zeò ská ka pe la Po itín. Všem úèin ku jí cím pa t øí velký dík za skvìlou atmosféru a krásnou irskou podívanou. Ško la Co is céim z Pra hy uspo øá da la ta ké vý u ku ir ských tan cù pro ve øej nost, de vìt ta - neè ní kù se tak mì lo možnost se zná mit a na u - èit nì ko lik tra diè ních ir ských a skot ských tan cù spo leè nì s pro fe si o nál ní mi ta neè ní ky a pod do hle dem hlav ní or ga ni zá tor ky a za - kla da tel ky ško ly Ire ny Sam co vé. Ško la Coiscé im je ta ké adop tiv ní ro di nou sy na v Indii a právì pro nìj na školní pomùcky bude posláno vybrané kurzovné. Sku pi na Co is cé im se vì nu je irským li do - vým tan cùm tzv."ce i lí", só lo vé mu tan ci v tzv. "soft shoes" a spe ci fic ké mu, v ÈR do sud má - lo zná mé mu ir ské mu ste pu. Vy u èu je ta ké se - to vé tan ce pod zášti tou pa na Bren da na Tagger ta z Dub li nu. Lek ce Ško ly ir ské ho tan ce Co is cé im sta bil nì každý rok na vštì vu - je oko lo 130 dìt ských i do spì lých frek ven - tan tù. Na ši nej lep ší ta neè ní ci se pra vi del nì úèast ní me zi ná rod ních sou tìží v irském tan ci (tzv. Fei san na), kde v mi nu lých le tech zís ka li øa du me dai lí. Je prv ní taneè ní ško lou v ÈR, kte rá se za èa la sys te ma tic ky vì no vat ta ké vý u ce dì tí. Dí ky sou tìžním úspì chùm dìtských ta neè ní kù se sta li v té to ob las ti nej - ú spìšnìj ší ško lou ir ské ho tan ce v ÈR a jed - nou nej èas tì ji oce òo va ných škol kon ti nen tál - ní Evropy. Na mezinárodní scénì pùsobí pod záštitou certifikované lektorky a bývalé taneènice Riverdance, Anne-Marie Cunningham (TCRG). Z UPLYNULÝCH AKCÍ Dny ev rop ské ho dì dic tví 2008 (EHD) Dny Ev rop ské ho dì dic tví le tos zno vu otevøe ly brány památek místního i svìtového vý zna mu a naplnily tak myšlenku, umožnit ši ro ké ve øej nos ti ná vštì vu nej rùz nìj ších pamá tek vèet nì tìch, kte ré jsou ji nak bìžnì ne pøí stup né. Cílem této akce je pøedevším zlep še ní informovanosti o jiných kulturách, aby chom si uvì do mi li, jak je dù ležité chrá nit kul tur ní pa mát ky, kte ré jsou ne u stá le ohroženy a de vas to vá ny. Nej dù ležitìj ším aspek tem je cel ko vé pøi blížení ve øej nos ti k na še mu kul tur ní mu dì dic tví. Le toš ním národ ním té ma tem EHD by lo Pa mát ky v kra ji nì a krajina jako památka. Ani naše mìs to ne zù sta lo po za du a ve dnech 13. a 14. zá øí 2008 by ly míst ním i ná vštìv ní kùm, zdar ma zpøí stup nì ny ná sle du jí cí pa mát ky: Ka pucín ský klášter, kde byla poprvé veøej - nos ti pøed stavena studie rekonstrukce pøipra - ve ná pro pøed ložení žádos ti o do ta ci z Evropské unie. Dá le pak vy hlíd ko vá Vìž kos te la sv. Pet ra a Pav la, zvo ni ce a ob øad ní síò mìst ského úøadu. Návštìvnost památek by la násle dující: klášter 213, obøadní síò 57, zvo ni ce a Vìž kos te la sv. Pet ra a Pav la 90 ná vštìv ní kù. Pet ra Hofmeisterová Kon cert du chov ní hud by - Lenka Ba a ro vá 2008 V kos te le sv. Pet ra a Pav la pro bì hl v sobotu 13. zá øí 2008 kon cert du chov ní hudby, v po dá ní na da né flét nist ky Len ky Baa ro vé a Ja na Nieder le ho (kla vír). Za znì la zde hudba z dìl J. S. Ba cha, L. van Beetho ve - na, G. Ros si ni ho, Ch. M. Wi do ra, B. Mar ti nù, F. Po u len ce, H. Du tille u xe, J. Nie der le ho a dal ších. Koncert se usku teè nil v rám ci tur né Koncerty duchovní hudby ke dvoutisícile - tému výroèí apoštola svatého Pavla. Petra Hofmeisterová Ma x mi li án Trauttman sdorff a Vest fál ský mír Kul tur ní komise mìsta Horšovský Týn pøi Mìstském kulturním zaøízení, ve spolupráci se Stát ním hra dem a zám kem uspoøádala vý sta vu k 360. vý ro èí po de psá ní dekla ra ce k ukon èe - ní tøi ce ti le té války. Tato výstava je vìnována hrabìti Maxmiliánu Trauttmansdorffovi, tehdej - ší mu ma ji teli horšovskotýnského panství. Patøil k evropské diplomatické špièce, ovládal pìt ja zy kù a mìl nemalou zásluhu na podepsání vestfálského míru dokumentu, který ukonèil témìø ce lou Evropu devastující tøicetiletou válku. Stalo se tak v øíjnu, roku 1648 a tento histo - ric ky slav ný do ku ment byl po de psán vzác ným br kem, jenž zù stal po ce lých 360 let uscho ván na zám ku v Horšovském Týnì. Dlouholetá vyjednávání se bohužel podepsala i na Maxmiliá - no vo zdra ví a na to lik jej vy sí li la, že po dvou le tech ze møel. Výstava byla zdarma zpøístupnìna ve dnech Evropského kulturního dìdictví, 13. a 14. záøí v rámci prohlídkového okruhu Erbov - ní sál. Ti co si tu to slav nou pøí ležitost ne ne cha li ujít moh li shléd nout ta ko vé skvos ty, ja kým je øád Zla tého rouna, dobová zbroj z tøicetileté války a unikátní soubor kompletních jednání týka jí cích se vest fál ské ho mí ru,což je šes ti díl ná pu b li ka ce, ja ko je di ná na úze mí Èech. Vý sta - va bu de i na dá le k vi dì ní a to do kon ce øíj na Zdar ma již jen pro škol ní vý pra vy. VERNISÁŽ VÝSTAVY foto Bob Radek Pet ra Hofmeisterová Le o na Císlerová Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 9

10 øíjna 2008 DUŠIÈKOVÁ VÝSTAVA Pro dej ní vý sta va pra cí žákù - du šiè ko vé vazby, ke ra mi ka, drob né vý rob ky ho din ho din ho din vý stav ní sál MKZ Hor šov ský Týn po øá dá: MKZ H. Týn, ZŠ a OŠ H. Týn, Výchov ný ústav a Dìt ský do mov se ško lou Hos touò a Dìt ský do mov Staòkov ********************** 23. øíjna 2008 BESEDA v pøed ve èer 360. výroèí od podepsá ní Vestfálské deklarace na téma: "MAXMILIÁN Z TRAUTTMANSDORFFU a VESTFÁLSKÝ MÍR" sál MKZ Hor šov ský Týn, od ho din po øá dá: MKZ H. Týn a Kul tur ní ko mi se mìs ta H. Týn ********************** 29. øíj na 2008 Pražská komorní zpìvohra uvádí hudební komedii Járy Beneše: RÙŽE Z ARGENTINY ki nosál Hor šov ský Týn, od ho din Ope re ty Já ry Be ne še a je ho lib re tistù, pøeložené do ètyø ja zy kù, ob lét ly i ne má lo svì to vých je viš. Da øi lo se jim neje nom na ev rop ských scé nách, zís ka ly si kra ja ny i v USA. Pøed klá dá me Vám jed nu z nej vtip - nìj ších a nej tem pe ra ment nìj ších. Je tro chu craz zy, ale Vás jis tì ne rozhnì vá. Jste-li milov ní ky hu deb nì-ko me di ál ní ho re trosty lu, vyslech ne te si s chu tí nì co ho rou cích se re nád "made in prv ní re pub li ka". Øa da z nich pa t øi - la ve své do bì ke šlágrùm. V režii Li bo ra Žíd ka ji s ci tem pro žánr a s úsmìvným nadhledem ve stylu jihoamerických telenovel nastudovali: Jan Pøeuèil, Jiøí Štìdroò alt. Ernesto Èe kan, Jana Fa bi á no vá (Urbán ko vá) alt. Lucie Èer ní ko vá, Andrea Sousedí ko vá, J. Do do Slá vik, Ja na Kou to vá a dlou ho le tí èle no vé HD Kar lín: Vác lav Vosta rek, Jan Poèe pic ký, Li bor Žídek a Iva Bu ko vá po øá dá: MKZ Hor šov ský Týn K U L T U R N Í P Ø E H L E D 2. lis to pa du 2008 Wol f gang Ama de us Mo zart REQUIEM d-moll kos tel sv. Pet ra a Pav la H. Týn, od ho din (pro só la, sbor a or ches tr) úèinkují: Pl zeò ská filhar mo nie Kühnùv smíšený sbor só lis té: Eva Müllerová soprán Jana Levicová - alt Vác lav Lem berk - tenor Mi loš Ho rák bas di ri gent: Ma rek Vor lí èek po øádá: MKZ Horšovský Týn ********************** 21. listopadu 2008 Koncert dechové kapely z podhùøí No vo hrad ských hor "JIHOÈESKÁ PODHORANKA" ki no sál Hor šov ský Týn, od ho din po øá dá: MKZ Horšovský Týn Pøedprodej a rezervace vstupenek: Regionální informaèní centrum 5. kvìtna 50, Horšovský Týn tel: , fax: MKZ Hor šov ský Týn poøádá: JAZYKOVÉ KURZY I v le toš ním školním ro ce 2008/2009 budou podle poètu zájemcù probíhat jazykové kurzy nìmeckého a an g lického jazyka pod vedením lektorù: Dagmar Glatzové, Blanky Cihláøové a Anny Ježkové. Zá jem ci se mo hou hlá sit na MKZ H. Týn, na tel. è Zaèínáme od øíjna. ANGLIÈTINA PRO DÌTI Každý ètvrtek od do hodin bude probíhat jazykový kurz anglického jazyka pro dìti pod vedením lektorky Mgr. Vìry Táborské v sále MKZ H. Týn. MKZ HORŠOVSKÝ TÝN a KOLEKTIV FOTOGRAFÙ PLZEÒSKÉHO KRAJE Vás zvou na vý sta vu fotografií "KRÁSY PØÍRODY" Vý sta va se usku teè ní od 8. do 21. lis to pa du 2008 v Mìst ském kul tur ním zaøízení Horšovský Týn. POZVÁNKA NA REPRÍZU Di va del ní sou bor MKZ Horšovský Týn uvá dí pa øížský vaude ville Georges Feydeau a Maurice Desvalliéres MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB BARILLONOVA SVATBA od ho din ki no sál Hor šov ský Týn Ode hrá vá se v mìs tì Pa øíži a blízkém oko lí po èát kem 20. let minulého sto le tí. MKZ Hor šov ský Týn opìt po øá dá: TANEÈNÍ KLUBY PRO DÌTI A MLÁDEŽ od 6 do 15 let Ta neè ní ho di ny probíhají vždy ve støe du v od po led ních hodinách od ho din, zá øí - èer ven 2009 v sá le MKZ v Hor šov ském Týnì. Ta neè ní lek tor kou je pa ní Na ïa Cí cho vá z Ta neè ní ško ly DANCE Stod. Pøi hláš ky na Mìst ském kul tur - ním za øí ze ní, nám. Re pub li ky 105, Hor šov ský Týn, in for ma ce na tel. è.: Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 10

11 POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 28. ØÍJNA Pra ha PØEHLÍDKA , v den 90. vý ro èí za ložení sa - mo stat né ho Èes ko slo ven ska se na Evropské uli ci v Pra ze 6 - Dej vi cích usku teè ní pøe hlíd - ka jed no tek ozbro je ných sil ÈR, Po li cie ÈR, Hasiè ské ho zá chran né ho sbo ru ÈR, Mìst ské po li cie hlav ní ho mìs ta Pra hy a Zdra vot nic ké záchranné služby hlavního mìsta. Vo jen ské pøe hlíd ky pa t øi ly a pa t øí do tra dic naše ho státu. By ly de mon stra cí ocho ty jít se zbra ní v ru ce brá nit sa mo stat nou re pub li - ku, kte rou na ši pøed ci za ložili na prin ci pech demokratického státu. Pøe hlíd ka 2008 je v sou vis los ti s úèas tí resor tu Mi nis ter stva obra ny ÈR na vzpo mín - ko vých osla vách k 90. vý ro èí za ložení našeho sa mo stat né ho stá tu nej vìt ším a nejvíce vi di tel ným vystoupením na veøejnosti. Pro gram: Za há je ní ve ho din hlá še ním ná èel ní - ko vi Ge ne rál ní ho štá bu AÈR ge ne rál po ru èí - ko vi Vlas ti mi lu Pic ko vi. Hlá še ní o na stou pe - ných jed not kách pøe dá ve li tel pøe hlíd ky bri gád ní ge ne rál Jo sef Beè váø. Ná èel ník Gene rál ní ho štá bu AÈR ge ne rál po ru èík Vlas ti mil Pi cek pøi za ha jo va cím ce re mo ni á lu do pro vo dí mi nis try ni obra ny Vlas tu Par ka - no vou na pøe hlíd ku na stou pe ných jed no tek na Evrop ské tøí dì z ote vøe ných vo zi del. Po té se vozi dla s do pro vo dem mo to cy klù Hrad ní stráže pøe su nou k tri bu nì pøed ho tel Di plo - mat a zde ge ne rál Vlas ti mil Pi cek vy èká pøíjez du pre zi den ta re pub li ky Vác la va Klause, kte ré ho ná sled nì do pro vo dí pøi pøehlíd ce na stou pe ných èest ných jed no tek. Pøe let le tounù vzdušných sil AÈR: Airbus, JAS-39 Gri pen, L-159 ALCA, L-39 Al ba - tros, Mi-171š, W-3A So kol, Mi-27/35. Celko vá doba prùletu bude 105 sec. Po té bu de následovat pochod vyèlenìných jed no tek. Pochodová sestava je rozèlenìna: Èe lo tvo øe no ve li te lem, stát ní vlaj kou, bojo vým pra po rem GŠ, his to ric ký mi prapory, vo jen skou hud bou, bo jo vý mi prapory útva rù, jed not ka mi Èest né stráže AÈR a Hrad ní stráže, stát ní mi vlaj ka mi ze mí EU a NATO. Pøed po klá dá se úèast èest ných jed no tek Slo ven ské re pub li ky a Fran cie. Celky Ar mády Èeské republiky osob, cel ky Po li cie ÈR - 61 osob, cel ky Hasiè ské ho zá chran né ho sbo ru - 72 osob, cel ky Mìst ské po li cie Hlav ní ho mìs ta Pra hy - 59 osob, celkem: 1692 osob. Dél ka po cho do vé ho tvaru je 850 me t rù a jed not ky bu dou pøed tribu nou pochodovat 11 minut. Po té pøi jde ke slo vu de fi lé tech ni ky. Sestava tech ni ky je roz èle nì na: Tech ni ka Armá dy ÈR ks, tech ni ka Po li cie ÈR - 24 ks, tech ni ka Hasiè ské ho zá chran né ho sbo ru - 26 ks, techni ka Zdra vot nic ké záchran né služby - 6 ks, tech ni ka Mìst ské po li cie Hlav ní ho mìs ta Pra hy - 14 ks, celkem: 190 ks. Po zem ní tech ni ka bu de pre zen to vá na prùjez dem. Tìžká pá so vá tech ni ka bu de umís tì na na podvalnících. Defilé techniky bu de uza vøe na jízdou zá sa ho vých vo zi del Po li cie Èes ké re pub li ky, Hasiè ské ho záchran né ho sbo ru a Zdra vot nic ké záchranné služby do pl nì nou o vr tul ník Armá dy Èes ké re pub li ky (W-3A So kol) ve zdra vot ní úpravì. Pøed po klá dá se, že tech ni ka bu de pøed tribu nou pro jíždìt ne ce lých 30 mi nut. Za há je ní ná cvi ku Ve ètvr tek 18. zá øí 2008 se na bý va lém vojenském letišti v Bechyni uskuteènil první nácvik na pøehlídku. Nácviku se zúèastnili vo já ci Spo leè ných sil Ar má dy ÈR, ce lek Poli cie ÈR, øí dí cí funk ci o ná øi HZS, Mìst ské Policie Praha a další jednotky. Celkem více než 700 osob. Ná cvik byl za há jen ko or di - naèní poradou a úvodní slovo pøed cvièícími mìl zá stup ce ve li te le Spo leè ných sil - ve li tel Po zem ních sil Ar má dy Èes ké re pub li ky plukov ník gšt. Mi ro slav Žižka. Po té ne zbý - valo nic jiného, než zaèít pilovat umìní poøa - dového kroku. Nácvik probíhal na vzletové drá ze le tiš tì, kde be chyòští ženis té vy tý èi li úsek tra sy s pro fi lem Ev rop ské tøí dy v Pra ze 6. Za tento první den nácviku pochodující vojáci ušli asi 15 kilometrù, když pochod nìkolikrát opakovali. Na letišti v Bechyni se do zahájení Pøehlídky 2008 uskuteèní ještì dal ší ná cvi ky, a to 9. øíj na 2008 bez tech ni ky a ve dnech øíj na vèet nì tech ni ky. Úko lem be chyò ských ženis tù je za bez pe èit pro cvi èí cí cel ky lo gis tic ké zá ze mí. To se týká zejmé na za bez pe èe ní stra vo vá ní, hygieny, pøístøeší v dobì nepøíznivého poèasí a v pøí pa dì ví ce den ních ná cvi kù v øíj nu i uby to vá ní vojsk, parkování techniky a uložení materiálu. Ge ne rál ní ná cvik se usku teè ní v Pra ze 6 na Ev rop ské tøí dì 27. øíj na 2008 v noè ních hodinách. De li ja mo dels Kla to vy a Zá mek Hor šov ský Týn Vás zvou na: 1. MÓDNÍ SHOW od ho din na zám ku Hor šov ský Týn Pøe hlíd ka nej no vìj ších ko lek cí spo le èen ské, ple te né, ex tra va gant ní i ta jem né, originální i pohádkové módy, spodního a noèního prádla, svatebních šatù. Pøed sta ví se ná vr háø ky: K. Líb lo vá, M. Nau šo vá, K. Ve locha, M. Reháková, B. Votápková, M. Ho cho vá, I. Ko ke šo vá V pro gra mu vy stou pí: 2. ví ce missis Èech, Taneèní studio DANCE Nadi Cí cho vé, TS KROK Kla to vy, Mo del ky DELIJA MODELS Hostem celé show: ANIFE VYSKOÈILOVÁ hereèka, moderátorka Pøed pro dej vstu pe nek na zám ku Horšovský Týn, tel. è.: DEPECHE MODE De peche Mo de nejsou sku pi na, kte rou by èlo vìk mu sel mít rád. Ti to An g li èa né už skoro 25 let po la ri zu jí ma sy jed né do by výškami i hloubkami, které napsala hudební branže i život sám. Žád ná ji ná sku pi na ne ní svými fanoušky tolik milována a ostatními opovrhována jako Depeche Mode. Bìhem 25ti let od jejího vzniku se objevily stovky sku pin a za se zmi ze ly. De peche Mo de ale zù sta li. Je jich stá lost má dù vod tím jsou jejich fanoušci. Fanoušci jsou obdivovatelé, cti te lé, sbì ra te lé. Fa nouš ci jsou zvì da ví. Fanoušci jsou nebezpeèní a ješitní. Fanoušci jsou vìrni tradicím a fanoušci jsou neuvìøi - tel nì vìr ní. Ob jekt je jich tou hy v je jich živo - tì zaujímá vysoké postavení. Že i fanoušci z onìch 25 ti let exis ten ce do káží vy vi nout fana ti zmus te e nage rù, do ka zu jí pøí vržen ci De peche Mo de. I já jsem velký fanoušek téhle kapely 80. let, pro to mám pro všechny vìrné,,depešáky" dobrou zprávu. Dne vy stou pí v Semošic ké hos po dì od hodin DEPECHE MODE REVIVAL Tì ší me se na všech ny vìr né,,depešá ky" bu de to po øád ná pár ty. Ra dek Dietz Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 11

12 M L A D Í H A S I È I V so bo tu 13. zá øí 2008 jsme opìt za mí øi li na støel ni ci do ob ce Újezd sv. Køíže, kde jsme bìhem od po led ne tré no va li støel bu ze vzdu chov ky, le ze ní na vodorovném lanì a základy zdravo vì dy. To vše je za po tøe bí na tré no vat pro zdár né zvlád nu tí Zá vo du požár nic ké všestrannos ti, kte rý nás èe ká v øíj nu v Luženi cích. Pøí jem né podzimní odpoledne bylo navíc jako stvo øe né pro pì ší vý let. A tak jsme se vy da li k ne da le kému rybníku Bystøièák. Správný vý let se sa mo zøej mì ne o be jde bez tá bo rá ku, takže i nás èe ka lo na zá vìr opé ká ní vuø tù. Do mù jsme se vrá ti li pøí jem nì zna ve ni až v pod ve èer ních hodinách. HASIÈI INFORMUJÍ 3. zá øí Ve ho din vy jíždì la jed not ka Sbo ru dob ro vol ných hasi èù Hor - šov ský Týn po sil ných pory vech vì t ru na likvidaci padlého stromu do obce Bøezí. Po pro ve de ném prù zku mu bylo zjiš tì no, že strom byl již z ko mu ni ka ce od stra nìn. Pro to by la jed not ka následnì po vo lá na na odstranì ní dal ší ho pad lé ho stro mu pøes komunika ci me zi ob cemi Meclov a Srby. Hasi èi ten to strom z ko mu ni ka ce odstra ni li a vrá ti li se zpìt na zá klad nu. 7. zá øí 2008 Pro vá dì li èle no vé SDH Hor šov ský Týn asis tenè ní hlíd ku pøi ko ná ní mo to kro so vých zá vo dù v Horšovském Týnì. 18. zá øí 2008 Za jis ti li hor šovsko týn ští hasièi do zor pøi slav nost ním oh òostro ji, kte rý se ko nal v rám ci zaháje ní I. roè ní ku Mezinárod ní ho fil mo vé ho fes ti va lu v Horšov ském Týnì. MÌSTSKÁ KNIHOVNA Horšovský Týn Sek ce ve øej ných kniho ven SKIP vy hla šu je již 12. roè ník ce lo stát ní akce "TÝDEN KNIHOVEN". Le toš ní mot to "KNIHOVNY - RODINNÉ STØÍBRO" by mì lo pøi po me - nout vše o bec nì zná mou vìc ne všich ni si ji však zce la uvì do mu jí že bez kniho ven to ani v di gi tál ním vì ku ne bu de možné, a pro to se mu sí me o na še ro din né støí bro náležitì sta rat. Mìst ská knihov na v Hor šov ském Týnì pøi pra vi la ve dnech øíj na 2008 nìkolik za jímavých akcí. Prù bìžnì bu de me zá jem ce in for mo vat, jak se dá vyhledávat v elektronickém katalo - gu, v so bo tu bu de od 9 do 15 hod. Den ote vøe ných dve øí v knihov nì, na uli ci pøed kni hov nou si bu dou mo ci ob èa né a návštìvníci mìsta prohlédnout tablo, které bude informovat o nejzajímavìjších akcích, které knihovna poøádá. Noví ètenáøi se budou moci v tomto týdnu pøihlásit zdarma, probìh - ne Amne stie dlužní kù a usku teè ní se Bur za vyøazených knih. Pro dìti bude vyhlášena výtvarná soutìž Co se mi lí bí na pod zi mu a pøi ví tá me informa ce ète ná øù o tom, kte rá kni ha má pro je jich ro di nu vel kou ce nu a pro to ji považují za Rodinné støíbro. Následnì mùže být uspo øá dá na vý sta va z tìch to rodinných po kla dù. Kni hov ni ce pøi pra ví v prostorách knihovny výstavu nejzajímavìj - ších knih z fon du knihov ny a pro bìh ne i Provázkiáda, ve které se pøíznivci knihoven souhlasnì vyjádøí k tomu, zda mají knihovny své opodstatnìní v souèasné spoleènosti. Tra diè nì uspo øá dá me nì ko lik se tká ní v knihovnì pøi Spoleèném ètení, seznámení se za jí ma vý mi kni ha mi a pøi ví tá me i maminky s dìt mi. Miloslava Baxová Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 12

13 * F*I*L*M*O*V*É * T*I*P*Y * BATHORY støe da 1. øíj na 2008, od a ho din His to ric ký vel ko film Ju ra je Ja ku bis ka a sou èas nì nej d ražší filmový projekt støední Evropy pøi vá dí k živo tu kr va vou le gen du o Èach tic ké pa ní. Ta se podle povìstí koupala v kr vi pa nen a na svých pan stvích po lé ta vraždi la a mu èi la své pod da né. Kru té skut ky doved ly hra bìn ku Erz sé bet Bátho ry ( ) až do Guin nesso vy kni hy re kor dù, v níž je vedena jako nejvìtší vražedkynì všech dob. Vý prav ný sní mek pl ný vel ko le pých bi tev i osob ních dramat v produkci spoleèností Jaku bis ko film, Film and Mu sic En ter ta in ment (UK) a Eu ro film Stu dio (HU) je pat nác tý ce love èer ní film Ju ra je Ja ku bis ka. Ústøed ní po sta vou fil mu je Erzsébet Báthory, u nás známá ja ko Alžbì ta Bátho ry. Kým ve sku teè nos ti by la? "Kr vavou hrabìnkou", sadistickou vražed ky ní, ne bo obì tí tem ných in trik, po mluv a bez prá ví? Krutou, nemilosrdnou vladaø - kou, èi zra ni tel nou, osamìlou vdovou, jejíž krutost nepøesáhla zvyky doby? Nebo obojím? Hra jí: An na Friel, Vin cent Re gan, Hans Ma the son, Ka rel Roden, Deana Jakubisko - vá-hor vátho vá, Bo lek Po lív ka, Ji øí Má dl, Lu cie Von dráè ková, Franco Nero CESTA DO STØEDU ZEMÌ so bo ta 4. øíjna a ne dì le 5. øíjna 2008, od ho din Vi zi o náø ský vì dec Tre vor An der son (Bren dan Fra ser), je ho sy no vec Se an (Josh Hutcher son) a je jich krás ná míst ní prù vod ky nì Han nah (Anita Briem) v prùbìhu vìdecké vý pravy na Is lan du ne èe ka nì uvíz nou v jes ky ni, ze kte ré je jediným možným únikem proni kat hlou bì ji a hlou bì ji do hlu bin Ze mì. Bì hem ces ty svì tem, kte rý lid ský zrak ni kdy pøed tím ne spat øil, se tro ji ce se tká tvá øi v tváø se sur re a lis tic ký mi a ne pøed sta vi tel ný mi postava mi, vèet nì ob rov ských lé ta jí cích pi ra ní, svì tél ku jí cích ptákù a hrozivých dinosau - rù z dob dáv no mi nu lých. Èle no vé sku pi ny br zy zjis tí, že kolem nich narùstá sopeèná aktivita a že musejí nalézt cestu zpìt na Zemi døíve, než bude pozdì. Film Ces ta do støe du Ze mì pøed sta vu je dob ro družnì epický film plný spektakulárních realistic kých pro støe dí a re vo luè ních no vých fil maø ských technik, který diváka vtáhne pøímo do já dra ces ty na šich hr di nù a nabídne jim divokou jízdu. KUNG FU PANDA støe da 8. øíjna 2008, od a ho din Pøi prav te se na nì co pan das tic ké ho!!! V líh ni ani mo va ných ta len tù stu dia Dre a mworks se zro dil nový hrdina, který dokáže skvì le kon ku ro vat je ho do sa vad ní mu ta hou no vi Shre ko vi. Za tím co ze le ný zlo br se koneènì usa dil, na scé nu na stu pu je mla dý, ne klid ný, roztomilý a totálnì nešikovný pandí chla pík jmé nem Po. Ten mu sí v ak cí a vti pem na bi tém pøíbìhu ujít neuvìøitelnou ces tu, bì hem níž se z u ápnu té ho prodavaèe nudlových polévek stane legendární Draèí bojovník. Aèko liv se pøí bìh ode hrá vá ve støe do vì ké Èí nì, je ho ku lisami by mohla být jakákoliv éra a ob last. Je ho hlav ní ná pl ní je to tiž po sel ství, že i to mu nej vìt ší mu zou fal ci se mùže spl nit je ho sen, když se ke snì ní pøi dá i tro cha štìs tí a pøe de vším pí le. Nicmé nì bez Èí ny bychom ne mì li hlav ní ho hr di nu v po do bì chlu pa té pan dy, která zbožòuje Kung Fu. Po je bo jovým umì ním po sed lý na to lik, že ig no ru je vlast ní ne betyènou lenost a vydá se po pro nìj ne ko neè ných scho dech do pa lá ce v rod ném Údo lí kli du, aby na vlast ní oèi vi dìl volbu Dra èí ho bo jov ní ka - le gen dár ní ho vá leè ní ka, kte rý by zemi ochránil pøed pomstou démo nic ké ho tyg ra Tai Lun ga. Vše o bec nì se pøe po klá dá, že se jím stane nìkterý z pìti míst ních mis trù kung fu - tygøi ce, zmi je, je øá ba, kud lan ky ne bo opi ce - jenže prst gu ru Ugveje na ko nec ne èe ka nì ukáže na Poa. Zdej ší uèi tel bo jových umìní, mistr Sifu, tak rázem èe lí nej vìt ší vý zvì své ka ri é ry. Mu sí z ne motor né ho, líného a nenažraného pandy stvo øit le gen du kung fu døív, než se do Údo lí kli du vrá tí zlý Tai Lung a pøe orá ho k ob ra zu své mu. A pro tože Po i je ho mis tr zá hy po cho pí, že v tìch zdánlivì nejvìtších slabinách se mohou skrývat ty nejvìtší pøednosti, nemusel by sen o Draèím bojovníkovi v èernobíle chlupatém provedení být pouhou utopií. TOBRUK støe da 15. øíj na 2008, od a ho din Dru há svì to vá vál ka, pod zim roku Do Nìm ci a Ita ly ob ležené ho mìs ta Tobru ku v se ve ro af ric ké Li byi jsou od ve le ni vo já ci 11. vý chod ní ho èeskoslovenského praporu. Me zi ni mi i mla dý vo ják Ji øí Po spí chal. Je ho na iv ní a ide alistické pøedstavy o hrdinství a vál ce jsou sy ro vì kon fron to vá ny s ne sne si tel ným peklem africké pouštì, dennodenním ohrožením živo ta a všu dypøí tom nou smr tí. To vše si u nìj vy bí rá svo ji kru tou daò - po stup nou ztrá tu vlast ní se be úcty a od va hy. Odva ha je sí la vù le, kte ré žád ný muž ne má na zbyt. Když se používá, br zy se vy èer pá. Odvaha je ka pi tál, kte rý po stup nì utrá cí me. Po sled ní rozkaz pak mùže být pøíkazem k výpla tì z konta, které se blíží nule. Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 13

14 Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 14

15 Ma x mi li án z Trauttman sdorf fu - témìø za po me nu tá po sta va našich dì jin Byl ne po chyb nì vý raz nou osob nos tí prv ní po lovi ny 17. sto le tí, te dy oné do by zmí ta jí cí se v ná božen ských vál kách. Vìr nì sloužil Habsbur ské mu do mu a ka to lic ké círk vi, pøièemž ob rat nì využil po bì lo hor ských kon - fis kací k zís ká ní znaè né ho osob ní ho ma jet ku v Èe chách. Pro to bý vá mnoh dy ješ tì dnes po klá dán za uzur pá to ra a ko øist ní ka. Z po zi - ce hlav ní ho di plo ma ta Habsbur kù, po tažmo ce lé ho cí saø ské ho tá bo ra, ovliv òo val za hra - niè ní po li ti ku po du naj ské monarchie, tím jeho dìjinný význam pøekroèil rámec støedoevropského prostoru. Na svìt pøi šel ja ko sed mý z je de nác ti dì tí 23. kvìt na 1584 ve Štýr ském Hrad ci v pro - testant ské ro di nì. Je li kož ne byl pøed ur èen k to mu, aby zdì dil ro din ný ma je tek, ten podle kon ven ce dì dil nej star ší syn, dal jej otec na stu dia a na ško lách vì ru ne šet øil. Po stu di ích pak ab sol vo val ne zbyt nou ces tu po zá pad ních ze mích, aby po znal mra vy, osvojil si ka va lír ské zpù so by a zdo ko na lil se v jazycích. Na šlechtice získal znaèné vzdìlání. Am bi ci óz ní Ma x mi li án to mí nil do táh nout v živo tì vel mi vy so ko a tak si ces tu vzhù ru po nìkud usnad nil, když kon ver to val na ka to - lickou ví ru. Je ho úøed nic ká ka ri é ra di plo ma ta ve službách Fer di nan da Štýr ské ho za èa la prud ce stou pat po té, co se je ho chle bo dár ce stal roku 1619 cí sa øem. V do bì sta vov ské ho po vstá ní byl už Fer di nan do vým rád cem a dùvìr ní kem a je ho jménem jednal s nejvýznamnìjšími osobnostmi tehdejší Evropy. Roku 1620 pøe svìd èil ba vor ské ho vé vo du Ma x mi li á na, aby pod po ro val Habsburky, o rok poz dì ji úspìš nì jed nal s pa pežem Pavlem V. a Fi li pem III., Špa nìl ským o fi - nanè ní po mo ci na ve de ní vál ky. Dne 6. led na 1622 uza vøel s vé vo dou sed mi hrad ským Gáborem Be th le nem tzv. Mi ku lov ský mír, pøi èemž do šlo k roz dì le ní Uher. V ro ce 1635 vyjed nal pro Habsbur ky spo je nec tví s pro tes - tantským kur fiø tem Ja nem Ji øím Sasským, ovšem za ce nu od stou pe ní Hor ní a Dol ní Lužice, kte ré tzv. Pražským mí rem tr va le pøipadly Sasku. Jed nal i se vše moc ným Valdštej nem, s nímž z po èát ku spo lu pra co - val, poz dì ji mu tvr dì opo no val. Na po sle dy se s ním se šel v Plzni, krát ce pøed je ho spìš - ným od jez dem do Chebu, kde byl 25. února 1634 tento císaøský vojevùdce svými dùstojníky zavraždìn. Od roku 1645 pù so bil ja ko hlav ní vy jed na - vaè cí sa øe a Sva té øí še øím ské ve Vest fál sku. V mìs tì Osna brüc ku si ote vøel stá lou mi si, za se dal k jed na cí mu sto lu se zmoc nìn ci Švéd ska, pá ny Oxen stier nou a Sal vi u sem a ji ný mi vy slan ci pro tes tant ských ze mí. Odtud ko or di no val své zá stup ce v Mün ste ru, kde pro bí ha la jed ná ní s Fran cií a di plo ma ty katolic ké ho tá bo ra. Ma x mi li á no va di plo ma - tic ká mi se by la zdár nì završena 24. øíjna 1648 Vestfálským mírem, jímž skoèila Tøicetiletá válka. Za svùj život zís kal mno ho oce nì ní i hmot - ných stat kù: roku 1623 byl dì diè nì po vý šen do sta vu øíš ských hra bat (ti tul byl o dva roky poz dì ji roz ší øen i pro èes ké ze mì), v ro ce 1627 ob držel èes ký in ko lát (nì co ja ko Z H I S T O R I E zemské ob èan ství), v ro ce 1635 mu špa nìl - ský král Fi lip IV. udì lil Øád zla té ho rou na a té hož roku se stal pre zi den tem Stát ní ra dy ve Víd ni. V ro ce 1639 roz ší øil Fer di nand III. je ho ro do vé jméno dìdiènì o rýnské hrabství Wein sberg (od té do by Ma x mi li án von Trauttman sdorff-wein berg), za Vest fál ský mír mu byl udì len èest ný ti tul Mí ro vý hrabì (Frie den sgraf). Po té, co v ro ce 1622 vý hod nì za kou pil kon fis kát po sta vov ském re be lo vi Vi lé mo - vi z Lob ko vic - Hor šov ský Týn, kte rý po vý šil na hlav ní ro din né síd lo, se tr va le usa dil v Èechách, poz dì ji zís kal ješ tì dal ší stat ky (pø. Vì tr ný Jeníkov a Litomyšl). Týnským mìš anùm se hned za vdì èil tím, když vymohl u císaøe polepšení mìstského znaku (r. 1622). Dlou hou do bu chrá nil své stat ky i pod da né pøed prù ta hy a ložíro vá ním vojsk. Kro mì stat kù v Èe chách vlast nil ješ tì ok nìžnì né hrab ství Um p fen bach, pan ství Ne gau, Bur gau, Glei chen berg, To t zen bach v Ra kous ku a hrab ství Wein berg ve Šváb sku. Ro do vé panství Trauttmansdorff zdìdil jeho žijí cí nej star ší bra tr Zik mund Fried rich. Za manžel ku po jal sliè nou a vzdì la nou uher skou šlechtiènu Sofii Pálffy z Erdödu, z níž zplo dil 7 dì tí: 5 sy nù a 2 dce ry. So fie pøi nes la do manželství znaèné vìno, nebo po mat ce pocházela z nobilitované bankéøské ro di ny augsbur ských Fu g ge rù. Fu g ge ro vé zbo hat li z fi nanè ních trans ak cí a pùj èek Habsbur kùm a také úspìšnou dùlní èinností na Slo ven sku. Ma x mi li án ze møel ne ce lé dva roky po skon èe ní vál ky ve vì ku 66. let 8. èerv na 1650 ve Vídni, vyèerpán dlouhým vyjedná - vá ním s ne ú stup ný mi Švédy, a ve Víd ni byl ta ké ob øadnì pohøben. Universálním dìdi - cem se stal je ho nej star ší syn Adam Ma ty áš ( ). Ma x mi lián z Trauttmansdorffu byl vyzna - me nán i po smrt nì umís tì ním je ho bus ty v pan the o nu nì mec kých ve li ká nù ve Wahlhal le po blíž Re gensbur gu, kde se též na chá zí i jiný velikán oné doby Albrecht z Vald štej na, vévoda Frýdlantský a generalisi mus cí saø ských vojsk. U pøí ležitos ti 350. vý ro èí Vest fál ské ho mí ru vy da la Nìmec ká spol ko vá poš ta v ro ce 1998 vý - platní známku s Maxmiliánovým portrétem. V. Ku neš POZVÁNKA NA BESEDU Kul tur ní ko mi se mìs ta sr deè nì zve všechny zá jem ce o his to rii do Mìst ské ho kul tur ní ho za øí ze ní, kde se ve ètvr tek 23. øíjna v 17 ho din, v pøed ve èer 360. vý ro èí od podepsání Vestfálské deklarace uskuteèní be se da na té ma: Ma x mi li án z Trauttman sdorf fu a Vest fál ský mír Be se da, kte rá na va zu je na stej no jmen nou vý sta vu v na šem Stát ním zám ku, bu de doplnì na do bo vou fo to do ku men ta cí a hraným fil mem o Mí ro vém hra bì ti, jak byl ten to aris to krat za své zá slu hy o skonèení tøicet let trvající války obøadnì titulován. Vstup je zcela volný. Za kulturní komisi mìsta V. Kuneš Nejen jed no škol ní vý ro èí Povinná školní docházka byla zavedena Ma rií Te re zií v ro ce Ale v 19. sto le tí už tzv. tri vi ál ní ško ly ne sta èi ly. Pro dloužila se i doba školní docházky. Základní zmìny ve školství pøinesly nové zákony vydané tìs - nì po zmìnì státního uspoøádání bývalého Rakouského císaøství, po vzniku Rakouska Uher ska. To se sta lo v ro ce Ty to dvì èásti habsburské øíše už mìli spoleèné "pouze" èty øi, i když zá sad ní, vì ci: cí sa øe, ar má - du, zahranièní politiku a finance. V èásti Ra - kous ka, kam pa t øi ly i ze mì Ko ru ny èes ké, byl už v ro ce 1867 vy dán zákon, kdy do zor nad ško la mi pøe bí ral vý hrad nì stát (døí ve to by la cír kev a vrch nost), V ro ce 1868 pak byl vy dán zá kon dal ší, kte rý to to vše upøes nil a úlo hu stá tu v do zo ru nad ško la mi zdù raz nil. Zá ro veò by la škol ní do cház ka pro dloužena ze šes ti na osm let. Mís to døí vìj ších tri vi ál - ních a hlav ních škol vznik ly os mitøíd ní ve øej - né obec né ško ly. To ne zna me ná, že zmi ze ly tk zv. jed no tøíd ky, kde se v jed né tøí dì uèi li žáci nìkolika roèníkù. Záleželo na velikos - ti mís ta, kde ško la by la a na roz sa hu škol ní ho ob vo du. sa mo zøej mì, že vý u ka v tìch to školách ne by la vždy do steè nì kva lit ní a ne každý žák mìl možnost a i po tøe bu stu - do vat na gym ná ziu. Pro to byl v roce 1870 vy - dán zá kon, aby v každém po li tic kém okre se by la zøí ze na ale spoò jed na ško la mìš an ská. By la to ško la tøí le tá a na va zo va la na pá tou tøí du ško ly obec né. To ne zna me ná, že by by - la po vin ná pro všech ny žáky. Ti žáci, kte øí nechtìli nebo nemohli chodit do "mìš anky" - ta pøi pra vo va la i ke stu diu na uèi tel ských ústa vech èi na ji ných od bor ných ško lách, zùstáva li ve ško lách obec ných. V H. Týnì (teh dy s pøe vážnì nì mec kým oby va - telstvem) by la ote vøe na chla pec ká mìš an ka v ro ce 1878, dív èí však až ve škol ním ro ce 1904/5. Prv ní roè ník chla pec ké mìš an ky na vštì vo va lo 36 žákù, dí vek pak by lo ve tøí dì 59. Nejslav nìj ším øe di te - lem horšovotýnské nìmecké mìš anské školy byl Ka rel Lieb scher, kte rý ze møel v ro ce Jeho vlastivìdné dílo Der politische Amt sbez irk - Po li tic ký okres H. Týn, kte ré vy šlo v ro ce 1913 je dodnes zdro jem in for - mací i pro øadu souèasných vlastivìdných pracovníkù.škoda, že se zatím nenašel pøe - kla da tel a vy da va tel. Urèitì by i dnes mohl je ho ob sah zaujmout mi lov ní ky zdej ší ho regionu. Mgr. Marie Špaèková Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 15

16 Rok 1968 v Okresním archivu Do mažli ce se síd lem v Horšovském Týnì Zvo le ním Ale xan dra Dub èe ka prv ním tajem ní kem KSÈ 5. led na 1968 na sta la dra - matická eta pa v dì ji nách Èes ko slo ven ska. Sou èas ní ci ji na zva li ob rod ným pro ce sem a ve svì tì se sta la zná mou ja ko Pražské ja ro. Ob rod ný pro ces za èal sho ra, ale po stup nì se stával ma so vým po li tic kým hnu tím, kte ré vyzva lo No vot né ho k ab di ka ci z funk ce pre - zi denta re pub li ky. Po led no vá po li ti ka uvol ni - la dlou ho po tla èo va nou ener gii li dí. Za èa lo se vol nì mlu vit, vol nì psát a cen zu ra by la zruše na. Od bo ro vé or ga ni za ce de mo kra tic ky vo li ly své vý bo ry. Vzni ka ly no vé po li tic ké organi za ce: Klub an gažova ných ne stra ní kù (KAN), pøí prav ný vý bor pro ob no vu so ci ál ní de mo kra cie i or ga ni za ce po li tic kých vìz òù z pa de sá tých let (K 231). Za vlád la eu fo rie ze zno vuna by té svo bo dy slo va a tis ku. Èesko slo ven ská ve øej nost žáda la bu do vá ní soci alis mu s lid skou tvá øí. Ob rod ný pro ces se pro je vil i v okres ním ar chi vu v Hor šov - ském Týnì. V kan ce lá øi jsme vy vì si li ob rá - zek, na kte rém by li Jan Hus, Jan Amos Ko - menský, To máš Garri gue Ma sa ryk, Ed vard Be neš a ná pis Prav da ví tì zí. Na psa li jsme re - zoluci, ve kte ré jsme vy slo vi li svùj sou hlas s ob rod ným pro ce sem a všich ni jsme ji po de - psa li. Po sla li jsme ji do Stát ní ho ob last ní ho Pu b li ka ce, kte rá by ne mì la být za po me nu ta 28. øíj na 2008 osla ví Èes ká re pub li ka 90. vý ro èí roz pa du Ra kous ka Uher ska a ve spo je ní se Slo vá ky i vznik mo der ní ho samo stat né ho stá tu.pøi té pøí ležitos ti bych si do vo li la veøejnos ti a hlav nì uèi te lùm dì je pi su pøipome nout, že v ro ce 2000 vy šla vel mi zají ma vá pu b li ka ce "Èes ko slo ven ští legi o ná øi okre su Do mažli ce" s podti tu lem "Ro dá ci a ob èa né". Ob sa hu je po drob ný seznam jmen mužù, kte øí z ra kouskouherské ar má dy pøešli na stra nu Do ho dy, a už v Rus ku, Francii èi Itá lii.v knížce jsou po psá ny i osudy nì kte rých z nich a také vìcnì pøipome nu ta his to rie le gií obecnì. Text doplòu jí i fo to gra fie osob èi doku men tù a také kres by vý stro je a výzbro je legionáøù. Na vzni ku pu b li ka ce se po dí le li pra cov ní ci Stát ní ho okres ní ho archivu Domažli ce se síd lem v Hor šov ském Týnì a Mu zea Chod ska. Na vìt ši nì škol by mìla být tato knížka v knihovnách, jen je øeba na ni nezapomenout. Mgr. Marie Špaèková Z H I S T O R I E ar chi vu v Plzni. Ten po tom uspo øá dal schù zi všech zá pa do èes kých ar chi vù, ze kte ré vze - šla spo leè ná re zo lu ce ob dob né ho ob sa - hu. Okres ní ar chiv v Hor šov ském Týnì a Mu ze um Chodska v Domažlicích uspoøá - da ly vý sta vu k 50. výroèí vzniku Èeskosloven ska, kterou nazvaly Z pokladù našeho ar chi vu a muzea. Slavnostní otevøení výsta - vy se v Hor šov ském Týnì ko na lo 21. øíj na 1968 na rad ni ci a v Do mažli cích 2. lis to pa du ve vý stav ní síni muzea. Návštìvníci výstavy si se zá jmem pro h líželi Žižkùv do pis Do - mažlic kým z roku 1420, znakové privilegi - um èes ké ho krále Vladislava II. Jagellonské - ho z roku 1481, kte rým po lep šil Do mažli cím mìst ský znak o an dì la s ta se ným me èem, zna ko vé pri vi le gi um èes ké ho krá le Fer di - nan da I. Habsbur ské ho z roku 1546, kte rým roz ší øil Hor šov ské mu Týnu mìst ský znak o erb pá nù z Lob ko vic, opi sy chod ských ma - jestá tù a ji né vzác né lis ti ny. Dá le by ly vy sta - ve ny støí br né pražské groše, støíbrné pamìtní min ce a zla té sva to vác lav ské duká ty. Po zor - nost ná vštìv ní kù upou tal zejmé na de se ti - dukát. Na vý sta vì byl ta ké støí br ný opa sek, kte rý v ro ce 1630 patøil mìstskému radnímu v Hor šov ském Týnì Še bes ti á nu Her lo vi. Pro ná vštìvníky výstavy byly k dispozici Posel od Èer cho va a Ná rod ní lis ty z roku By lo to zajímavé ètení. Výstavu navštívila vìt ši na škol v Hor šov ském Týnì a mno ho zdej ších obèanù. Okresní archiv vydal k po - ctì 50. vý roèí vzniku Èeskoslovenska ještì Z pe da go gic kých zku še nos tí pì ti uèitelských generací... (III. èást) Te prve pøed nì ko li ka dny se mi po da øi lo zís kat a prostudovat úplné znìní pedagogic - ké ho ète ní pana profesora a exministra školství Dr. P. Pi hy, pro ne se né ho pøi za há je ní Pe da go gic kých dnù v je ho rodném Hrad ci Krá lo vé! Pøi zná vám se, že mám tu to zá važnou a na pros to ne pod ce - òo va tel nou odhalenou pravdu a skuteènost o našem školství neustále na mysli! Žije me v ob do bí lží, fik cí, ne pravd a ilu zí, sa mo zøej - mì že ve li ce vzhled nì, chut nì a pøí jem nì upra ve ných... Je tøe ba se ne u stá le a den nì vra cet k positive thinking, což není vùbec žád ný ame ric ký vy ná lez, ale nut nost nezbyt nost! V posledních mìsících jsem se už dva krát, se tkal s pøí pa dy, kdy se okres - ní i kraj ský soud dovolávaly všeobecnì plat - né Lis ti ny práv a svo bod (!). Kdy by to tiž ne e xis to va la a ne by la ta ké na ším stá tem pøi - ja ta a osigno vá na, (ale kdy už!), mohl by kdo ko li z nás v pod sta tì kdy ko li pøi jít napøí klad o vše chen ma je tek svùj, i ce lé ro di - ny, by nashromáždìný celými generacemi (!). Mo ji vrs tev ní ci a star ší pøá te lé si snad ješ - tì živì, prá vì ja ko já, vzpo me nou na roz sáh lá zná rod òo vá ní a vy vlast òo vá ní ma jet ku ve 40. le tech minulého století a následnou mì no vou reformu. Nevìøme v moderní do bì exe ku cí, tu ne lo vá ní, bez do mo vec tví a vše o bec né nezamìstnanosti ve stále rozšiøovaný fantóm souèasné úplné svobody, naprosté nezávislosti a dokonalé ochrany soukromého majetku a dat (!)... Když se vrá tí me zpìt ke škol ství a tím ta ké k výchovì nových generací, vidí me, že vùbec není zaruèena kupøíkladu ani po vin ná (a úpl ná) úèast všech ško lou povin ných dì tí (ve škol ním vì ku ) na vy u - èo vá ní v kte rém ko li vzdì lá va cím katalog prezidiálních spisù Okresního úøadu v Do mažli cích z let 1918 až 1938 ná kla dem 40 vý tis kù. Ka ta log mìl 98 stran a roz množil jsem jej na ormigu (lihový polygrafický pøí - stroj). Ta to pu b li ka ce po skyt la ob jek tiv ní zprávy o politickém, hospodáøském i kultur - ním živo tì na do mažlic kém okre se za prv ní republiky. Katalog mìl osobní, místní a vìc - ný rejstøík a byl po slán ar chi vùm, ná rod ním vý bo rùm, do mažlic ké knihov nì a Mu zeu Chod ska. Okres ní ar chiv byl teh dy umís tìn na námìstí Republiky èp. 59. Jeho vedoucím byl Jan Kvídera a jeho spolupracovníky byli Ma tìj Šlais a Sta ni slav Gryc. Èást ar chiv ní ho ma te ri á lu by la ješ tì uložena v de po zi tá øi v Chod ském hra dì v Do mažli cích. Ar chiv mìl cel kem 566 fon dù a 2250 bìžných me t rù ar chiv ní ho ma te ri á lu, kte rý tvo øi ly pí sem - nos ti vy øa ze né pøi skar ta cích z obec ních úøa - dù, ná rod ních vý bo rù, škol a ji ných or ga ni - za cí. Ve sbír ce sta rých lis tin a lis tù (nej star ší z roku 1325) byla nádhernì vyzdobená zna - ková privilegia mìst a mìsteèek našeho okre - su. V ar chi vu by ly ta ké uloženy sta ré obec ní, školní a farní kroniky, mapy, plány a peèeti - dla. Ba da te lùm by la k dis po zi ci ar chiv ní knihov na, kte rá mì la 4000 svaz kù a ob sa ho - vala všeobecné i odborné nauèné slovníky, jazykové slovníky, odbornou archivní, histo - ric kou i vlas ti vìd nou li te ra tu ru, èa so pi sy, bib li o gra fie a re gi o nál ní li te ra tu ru do mažlic - kého okresu. Stanislav Gryc zaøízení...pøi zce la ne do ko na lém a dì ra vém po vì do mí úøa dù o ob èa nech, ne u stá lém živém po hy bu oby va tel stva (ne ú pl né evidenci oby va tel) v na ší ze mi dnes souèásti Schen ge nu - to vù bec ne ní ani možné (!). Krom to ho je v na ší ze mi už hodnì školou povinných dìtí, které vùbec neovládají èeský vyuèovací jazyk (!). Navíc po zru še ní veške rých okres ních, i míst ních od bo rù školství už ne ní ni ko ho, kdo by byl schopen, povinnen (a povìøen) to kontrolo - vat. Veškerá odpovìdnost spoèívá tedy jen a jen na bedrech øeditele nebo spíše øeditelky kterékoli spádové školy... Mi mo - dìk musím vzpo me nout, jak v do bách císaøovny Marie Terezie ( ) chodívali mo ji pøed ko vé, uèi te lé Kra ma to vé a Pe èe ní, po èet ných ob cích støe do èes ké ho Staroknínska (u Dobøíše) sepisovat a zvát do ško ly pøíští prv òáè ky. Ovšem s dokonalý mi vý pis ky z matrik od okolních duchovních pá nù... Mgr. Jan Pro kop Ho lý, Hos touò SETKÁNÍ OBÈANÙ NÌMECKÉ NÁRODNOSTI S HUDBOU SE USKUTEÈNÍ od hodin v sále Mìstského kulturního zaøízení Horšovský Týn. Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 16

17 EXISTUJE BÙH? Nej snad nìj ší ces tou po zná ní Bo ha by bylo, kdy by se nám uká zal. To však ne ní dá no všem a pro to ho mno zí po pí ra jí. Ji ná ces ta, kte rá je pøí stup ná každé mu, je ces ta osobní ho hle dá ní. Bý vá však hod nì ob tížná a pro to ji mno zí rych le opouš tì jí. Ani ty to násle du jí cí úva hy nejsou snad né, ale co je v živo tì snad né a pøi tom ne má plit ké zá kla - dy?èlo vìk mu sí mít od va hu pus tit se do hloub ky. V ob las ti lid ské ho po zná ní se uplat òu jí dù ka zy ex pe ri men tál ní, his to ric - ké a me ta fy zic ké (fi lo so fic ké zkou má ní). Expe ri men tál ní (skr ze po ku sy) jsou nej zøej - mìj ší, po nì vadž se da jí ovì øit. His to ric ké a me ta fy zic ké mo hou být na o pak èas tì ji vysta ve ny chy bám pro ne do sta tek zna los ti his to rie ane bo pro ne správ ný lo gic ký postup. Pøi od po vì di, zda exis tu je ne bo neexis tu je Bùh, bu de me mít po nej ví ce na mys li dù kaz me ta fy zic ký. Pro to nejdøí ve: Co je me ta fy zi ka? "Me ta fy zi ka je fi lo zo fie v užším slo va smys lu, je to vì da o nej vyš ších prin ci pech, nej hlub ších zá kla dech nejen lidského a èlo vì ku pøí stup né ho, ale veš ke ré - ho by tí (o všem, co exis tu je). Uvažuje o tom, co je za smys lo vý mi po znatky, snaží se po - znat pod sta tu vì cí, chce po znat je jich pù vod a úèel. Obí rá se pro to po sled ní mi, nej o bec nìj - šími otázkami bytí a dìní (existencí, kvalitou, množstvím, èa sem, pro sto rem, pøí èin nos tí, silou, po hy bem atd.). Je to fi lo zo fie par excellen ce; je jí me to dou je pøe de vším spe ku - la ce - dù klad né pøe mýš le ní. (Fi lo so fic ký slov ník) Ces ta, kte rou se lid ské myš le ní ubí - rá, je buï pøí má - od pøí èi ny k úèin ku (napø. otoèím vy pí na èem a roz sví tí se žárov ka) ne bo ne pøí má - od úèin ku k pøí èi nì (ve jdu-li do po - ko je a žárov ka už sví tí, vím, že ji nì kdo rozsví til pøe de mnou). Obo jí zpù sob se uplat - òu je ve vì dì a má cen né využití. Po krok vìd by ne byl mys li tel ný bez jed né ani bez dru hé, je to vì dec ká ces ta. A me zi vì dec ký mi ob je vy a vy ná le zy je mno ho tìch, kte ré by ly døí ve pøed ví dá ny, než se usku teè ni ly. A prá vì me to - dou me ta fy zi ky a ces tou ne pøí mé ho usu zo vá - ní (z úèin ku na pøí èi nu) mu sí po stu po vat každý, kdo chce od po vì dìt na otáz ku, zda exis tuje èi ne e xis tu je Bùh. Z pro je vù Boží všemo houc nos ti ve vesmí ru, ve svì tì, v pøí ro - dì a v nit ru èlo vì ka lze to tiž do spìt k po zná ní Boží exis ten ce. O tom, že je to ces ta správ ná, ète me i v Bib li: "Z ve li kos ti a krá sy tvor stva srovná ním lze po znat je jich stvo øi te le" (kni ha Moudros ti 13, 5). PRVNÍ PØÍÈINA VŠEHO Jdì me v mys li po zpát ku po ro dokme nu lidstva a do jde me až k prv ní mu èlo vì ku. A stej nì tak, pù jde me-li zpìt po li nii živo èi - chù a rost lin, do jde me až k prv ním je din cùm živo èiš stva a rost lin stva, k prv ní buò ce. Ale my chce me jít ješ tì dál: až k to mu, co by - lo vù bec prv ní. Ja ké mu se lo být to, co by lo prv ní? Ja ké to mu se lo mít vlast nos ti? Mu se lo to být: 1) Jed no du ché: V me ta fy zi ce jed no du ché zna me ná nes ložené a ne dì li tel né. Mu se lo to být nes ložené z èás tí, ne bo ji nak by ty èásti (a èa sem ne bo pøi ro ze nos tí) exis to va ly pøed tím; a tak by to ne by la prv ní pøí èi na. 2) Ne mì ni tel né: Zmì na je to tiž pøe chod z jed no ho sta vu do dru hé ho. Kdy by to, co by - lo prv ní, by lo mì ni tel né, zna me na lo by to, že nì co v nì ja ké for mì exis to va lo pøed tím; a za se by to ne by lo prv ní. K Ø E S A N S K É O K É N K O 3) Vìè né: Už tím, že je to jed no du ché a ne - mì ni tel né, mu sí to být ze své pod sta ty vìè né. 4) Nehmotné: Základní vlastností hmoty je kvan ti ta (množství roz sažnost ), ne bo hmo ta má èás ti. Je-li však to, co by lo prv ní jed no du ché (bez èás tí), mu sí to být ta ké nut nì nehmot né; a tím je to i prostorovì neomezené a ne vá za né na mís to. 5) Ab so lutnì dokonalé: díváme-li se totiž na vì ci ko lem se be, zjiš uje me v nich mno ho krá sy, dob ra a do ko na los ti. A to všech no je úèi nek to ho, co by lo prv ní; úèi nek prv ní pøí èi ny. Všechna dokonalost všeho, co existu - je, mu se la být v prv ní pøí èi nì; do kon ce v ní mu se lo být dokonalosti ještì neskonale víc, pro tože pøí èi na je vždyc ky vìt ší než úèi nek. Je te dy první pøíèina všeho úplnì dokonalá; je ab so lut nì dokonalá, nebo kdyby jí chybì - la jen je di ná dokonalost, znamenalo by to, že nì co má a nì co ne má ne moh la by být pøí - èi nou vše ho, ne moh la by být pra pù vod ní a by la by složená. Ona však je jed no du chá (bez èas tí), a pro to mu sí mít všech no v pl né mí øe; mu sí být absolutnì dokonalá. 6) Ab so lut nì ro zum né: To lik moud ros ti je pøe ce vtisknuto do stvoøeného svìta, nehle - dì k to mu, že jsou tu ro zum né by tos ti, li dé. Všech na ta to moud rost ve stvo øe ném a ro - zum nost lid ská (in te li gen ce) je pro duk tem prv ní pøí èi ny. A v ní jí mu sí být mno hem ví ce: tvr dí me, že je ab so lut nì ro zum ná, bez možnos ti ješ tì nì co po znat; ji nak by se to tiž mohla zdokonalovat, mìnit se, a to by zna me na lo, že ne ní jed no du chá, a te dy ani prvá pøí èi na (ani vždy exis tu jí cí). 7) Ab so lut nì svo bod né: Svìt i vesmír jsou pl ny zá ko nù a zákony jsou plánem rozumu, kte rý pro vádí vùle; jsou tedy zákony projevem vù le. Zá ko ny svì ta a vesmí ru mo hou však být jedinì projevem vùle první pøíèiny; ona je pro to svo bod ná (má vù li). A pro tože jimi svìt dù sled nì øí dí a ovlá dá - živá i neživá pøí ro da ty to zá ko ny dù sled nì za cho vá vá, musí být te dy prv ní pøí èi na moc ná (vše moc - ná). Vi dí me z to ho, že ne pøi chá zí vù bec v úva hu hmot nost prv ní pøí èi ny (je pøe ce jed - no du chá, nemìnitelná, nehmotná). Avšak rozum a svo bo da jsou pro je vy du cha; mu sí být pro to prv ní pøíèina duchová. A kdo dokonale po zná vá a mùže všech no, co chce, je ta ké doko na le blažený a š as t ný. A tak se nám pozná ní prv ní pøí èi ny zúží pøi nej men ším nato lik, že už ne øek ne me nì co, ale Nì kdo. Od kud však má ta to prv ní pøí èi na (ten to tajem ný Nì kdo) své by tí a svo ji pù sob nost, když ví me, že každý z nás a všech no na svì tì po chá zí z nìèeho nebo od nìkoho jiného? Od ko ho je do sla la ona? Od ni ko ho, po nì vadž ji nak by ne by la prv ní pøí èi nou. Má je sa ma ze se be, je zce la sobìstaè ná, exis tu je sa ma od se be. "Je pro to, že je" - Bùh se Mojžíšo vi pøed sta vil (ète me v kni ze Exo dus 3,14): JSEM, KTERÝ JSEM. Je to by tí sa mo o so bì - nej do ko nalejší bytí bez jakéhokoliv omeze - ní - je to pl nost veš ke ré ho by tí. Je to tiž, zdro - jem, z nì hož všech no ostat ní po chá zí a na nìmž vše ostat ní zá vi sí; je zdro jem veške ré ho by tí - zdro jem vše ho ostat ní ho, co exis tu je. Taková je skuteèná první pøíèina vše ho. Ja ký je je jí vztah, vztah té to pøí èi ny ke stvo øe né mu? - Øek li jsme už, že zá klad ní vlast nos tí hmo ty je kvan ti ta (množství, rozsažnost). Pro to má na svì tì všech no ur èi - tou ve li kost, tvar, hra ni ce, me ze. Všech no hmot né je ome ze né, i v nej men ších èás tech (ato my, do kon ce i je jich èás ti). A pro tože z tìch to hmot ných èás tí se sklá dá ce lý svìt, je ome ze no, ohra ni èe no všec ko. To pla tí i o pøí rod ních zá ko nech: ma jí stá lé a pev né kon stan ty (èí sel né hod no ty), podle nichž se uplat òu jí. Co však má své me ze, ome zil nìkdo ji ný (uspo øá dal - dal øád). Mu sí te dy existovat Nìkdo, kdo všechno uspoøádal a dal vše mu ur èi tou ve li kost, tvar a hod no - tu. Nad souhrnem stvoøených vìci musí být první pøíèina, která všemu dala hranice. A ona sa ma mu sí být bez hra nic (pro tože by i jí musel dát, hra ni ce nì kdo ji ný), mu sí být te dy ne ko neè ná v každém smì ru, nehmot ná... pùvodce všeho. EXISTUJE BÙH? Exis tu je prv ní pøí èi na vše ho, by tí sa mo a plnost veškerého bytí, absolutnì nezávislá a sobìstaè ná, zdroj by tí vše ho ostat ní ho: Je jed no du chá, ne mì ni tel ná, nehmot ná, vìèná, ab so lut nì do ko na lá, ab so lut nì rozumná a ab so lut nì svo bod ná - Pù vod ce vše ho, kte rý vše mu stvo øe né mu vy me zil velikost, tvar a hod no tu. A to všech no mùže pla tit jen o je di ném - o tom, kte ré mu podle našeho pojetí øíkáme Bùh. Do Hor šov ské ho Tý na pøi šel no vý knìz a krát ce se nám pøed sta vil. Pocházím z Leopoldova, ze slovenského mìs teè ka v Tr nav ském kra ji, kte ré je asi tak velké jako Horšovský Týn. Po skonèení støed - ní ho te lo vé ško ly v Pieš anech jsem pra co val v pohostinství dokud mì nepovolali na dvou - le tou vo jen skou službu. Po ní jsem na stou pil na stu di um te o lo gie v Bra ti sla vì, poz dì ji v Øí mì. Po knìžském svì ce ní jsem byl kap la - nem v Øí mì ve dvou rùz ných far nos tech. V Øímì jsem vystudoval doktorát z eschato - logie (vìda zabývající se životem po smrti). Po šes ti le tém po by tu ve Vìè ném mìs tì jsem se stal správ cem jed né z bra ti slav ských farnos tí, v mìst ské èás ti Bra ti sla va-ra èa. Kro mì far ní sprá vy jsem za èal vy u èo vat dogmatickou teologii na Univerzitì Komen - ského, jako odborný asistent øímskokatolické te o lo gic ké fa kul ty. Byl jsem usta no ven diecézním moderátorem hnutí Svìtlo-život, a od roku 2002 zvo len pre zi den tem sd ružení Soteria - støediska køes anského vzdìlávání a evan ge li za ce. Po svém od cho du z Bra ti sla - vy jsem se stal du chov ním ot cem cír kev ní školy sv. Jozefa v Hlohovci. V hlohovecké farnosti jsem byl také povìren pøípravou vìøících ke svátosti biømování a všeobecnou pas - to ra cí mlá deže. O mi si v Èes ké re pub li ce jsem usi lo val už nì ko lik let. V dub nu 2005 jsem po pr vé na vští vil pl zeò ské ho bis ku pa mons. Rad kov ské ho a požádal jsem ho o pøi - je tí do diecé ze, ale teh dy to mu okol nos ti nepøá ly. Po tøech le tech jsem se zno vu po kou - šel o možnost pastorace v èeském pohranièí a ten to krát úspìš nì. Byl jsem pøi jat do plzeòské diecé ze a po slán do far nos ti Horšov ský Týn. K 1. zá øí jsem te dy za ne chal vyuèování na pùdì Univerzity Komenského, opustil jsem slovenské farnosti a pastoraci slo ven ské mlá deže a v dù vì øe v Boží pro zøe - tel nost dá vám se do služby li dem na Domažlic ku. Vì øím, že po slá ní, kte ré jsem do stal od Bo ha je nad pøi ro ze né, že Bùh mì posílá k lidem, kteøí mají dosáhnout vìèného cí le. A pro sím ve svých mod lit bách, abych ve své službì ne o cha bo val a abych pøi ná šel na dì ji všem, kdo v bez na dì ji a v zkla má ních za blou di li, ane bo ale spoò tro chu Božího svìtla tìm, kdo ve všed ním živo tì pros tì hledají štìstí. P. ThDr. Mi ro slav Van èo Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 17

18 P O Z V Á N K A na 4. roè ník VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU PLZEÒSKÉHO KRAJE ITEP 2008, kte rý se usku teè ní ve dnech øíj na 2008 v pro sto rách Do mu kul tu ry INWEST-K v Plzni. Mot to: "Kde se pi vo va øí..." PROGRAM VELETRHU: Ètvr tek 23. øíj na ho din Vy stou pe ní mažore tek - sou bor Mar šál ky pøed do mem kul tu ry, ho din Slav nost ní za há je ní ITEP 2008, ho din Vy stou pe ní ta neè ní - ho sou bo ru Py ke tas, ho din Vy stou pe ní jazzové sku pi ny Jazz Mis ta ke, ho din Vystou pe ní mažore tek sou bor Mar šál ky, ho din Vy stou pe ní spo je né se køtem nové ho CD dìt ské ho folklor ní ho sou bo ru Mladin ka, ho din De gusta ce pro duk tù BOHEMIA SEKT, a. s., ho din Pohádko vé pu to vá ní sou tìže pro dì ti Agen tu ra Ba by land, ho din Ukáz ka cho vu zví øat Zoologické a Botanické zahra - dy mìs ta Plz nì, ho din De gusta ce produk tù Plzeòského Prazdroje, a. s., ho din 1. èást pøedstavení Plzeòské povìsti v pro ve de ní divadelního souboru Ludvíci, ho din Sou tìž Zná te svùj kraj, ho din 2. èást pøedstavení Plzeòské povìsti v pro ve de ní divadelního souboru Ludvíci, ho din Veletržní ohòostroj Pá tek 24. øíj na ho din Vy stou pe ní slo ven ské ho folklor ní ho sou bo ru Lim bo ra pøed do mem kultury, hodin Vystoupení ori gi nál ní ho hudebního tìlesa Plzeòští heli - gon ká øi, hodin Módní pøehlídky s ná - zvy Pek lo a Mó da z uli ce z In te gro va né støed ní ško ly živ nos ten ské v Plzni, hodin Vy stou pe ní slo ven ské ho folklor ní ho sou bo ru Lim bo ra, ho din Pre zen ta ce Slo ven ské re pub li ky se tká ní a be se da se zástup ci Slovenské agentury cestovného ru chu, ho din De gusta ce pro duk tù BOHEMIA SEKT, a. s., ho din Vy stou - pe ní dìt ského pìveckého souboru Zvoneèek, ho din Vystoupení historického souboru Gut ta, hodin Vystoupení slovenské - ho folklor ního souboru Limbora pøed domem kul tu ry, ho din De gusta ce pro duk tù Plzeò ské ho Prazdro je, a. s., ho din Pøedá ní cen Prázdninové štafety po turistic - kých cí lech Plzeòského kraje, hodin Vy stou pe ní spojené se køtem nového alba fol krocko vé skupiny Nebojsa, hodin ZE SPORTU Èe ši a Slo vá ci spo leè nì Re pre zen taè ní prostory Plzeòského Prazdroje, a. s. Sobota 25. øíjna hodin Pøedstavení Èervená Karkulka loutkového divadla Špalí - èek, ho din Vy stou pe ní ori gi nál ní ho dìt ské ho swin go vé ho sou bo ru Te non bend, ho din Vy stou pe ní spo je né se køtem nové ho CD vel ké de chov ky Ska lan ka ze Švihova, hodin Vystoupení dìtské folkové skupiny Za trest ze Støediska volné - ho èasu na Lochotínì, hodin Degustace pro duk tù BOHEMIA SEKT, a. s., hodin Vy stou pe ní pì vec ké ho sbo ru No vá èeská píseò, hodin Degustace produktù Pl zeò ské ho Prazdro je, a. s., ho din Setká ní s kon zul kou Vel vy sla nec tví Slovenské republiky v ÈR paní Jozefínou Škorupovou Sou èást pro gra mu: Ukáz ky tra diè ních slovenských øemesel. Vstup zdar ma Ve letr hu se opìt zú èast ní zá stup ci informaè ní ho cen t ra. V rám ci expo zi ce budou prezentovat nejen mìsto Horšovský Týn, ale i ce lé Hor šovsko týn sko. Let ní pøí pra va od dí lù flor ba lo vé ho klu bu GO-GO Hor šov ský Týn Ani pøes let ní prázd ni ny spor tov ci na še ho klu bu ne za há leli a poctivì se pøipravovali na dal - ší sezo nu. Muži a ju ni o øi se schá ze li každé úte rý a pá tek na venkovním víceúèelovém høišti u sportovním ha ly a zde roz ví je li své spor tov ní schop nos ti pøi nohejbale, fotbale nebo i házené. Za èát kem èer ven ce jsme ješ tì vy ra zi li na Slo vak Open do Bra ti sla vy, kde jsme po rov na li síly s týmy ze Slo ven ska Ma ïar ska a Èech. Za èát kem srp na vyrazili naši junioøi na týdenní soustøedì ní do Mrá ko va. Zde mì li k dis po zi ci míst ní tì lo cviè nu, venkovní høištì a víceúèelové høiš tì. Nì ko lik ho din strá vi li i v do mažlic ké spor tov ní ha le. Hlavním cílem soustøedìní bylo za bu do vat do tý mu ju ni o rù no vé klu ky z tý mu loò ských starších žákù. Kteøí by mìli nahradit naše ju ni o ry, kte ré jsme pustili na hostování - 2 hráèe do Fbc Plznì a 2 hráèe do Jiskry Domažlice. I na ši žáci pøes lé to ne le ni li a ta ké se po cti vì pøi pra vo va li. Kdo mìl èas a chu mohl každé úte rý a ètvr tek pøi jít na ven kov ní høiš tì a za hrát si se svý mi kamarády házenou, basketbal nebo fotbálek.oprav do vá pøí pra va na hráè skou se zo nu za èa la ale 18. srpna. Kdy mìli v Mrákovì soustøe dì ní na ši nejmlad ší klu ci, dív ky a star ší žáci. To ho to soustøedìní se zùèastnilo celkem 11 dìv èat, 17 elé vù (7až 10 let) a 10 star ších žákù. Každé družstvo mì lo dva tre né ry. Na tom to soustøe dì ní mìl každý tým k dis po zi ci 1 ho di nu do po led ne a 1 hodinu odpoledne v tìlocviènì a pak ješ tì 2 ho di ny do po led ne a 2 ho di ny od po led ne pøí pravy na venkovních høištích. Veèer jsme hrá li rùz né hry, opé ka li buø ty ne bo si jen tak hrá li v tì lo cviè nì, kte rá nám by la po ce lé soustøe dì ní pl nì k dis po zi ci. Sou støe dì ní by lo ur èi tì pro všech ny zù èast nì né vel kým pøínosem. Navzájem jsme se mnohem lépe poznali a snad i znaènì rozšíøili naše florbalové dovednosti. Zda by la na še pøí pra va do sta teè ná po zná me v prv ních sou tìžních utká ních. Kdy muži se utka jí v do mažlic ké spor tov ní ha le se So ko lem So ko lov a Chrás tem Pl zeò B, star ší žáci v Cho tì šo vì, kde prv ní sou pe øe ješ tì ne zná me, dìv èa ta v Plzni 1. ko lo BLMF, ju ni o øi spor tov ní ha la Cheb s TJ Sla voj Ta chov a TJ Jis kra Aš, elé vo vé spor tov ní ha la Do mažli ce s FBC Pl zeò, Hu ri ca nem Kar lo vy Va ry a Sla vii VŠ Pl zeò. Tak nám držte pal ce i když vý sled ky, hlav nì v žákov ských li gách, nejsou tím nejdùležitìjším. Za FBC GO-GO Hor šov ský Týn Ka rel Hencl Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 18

19 NÁVŠTÌVA MLADÝCH FOTBALISTÙ V BELGII FOTBALOVÝ TURNAJ V BELGII Mìsto H. Týn dostalo nabídku od družebního mìsta Maarkedal v Belgii zú - èast nit se fot ba lo vé ho tur na je mlad ších a star ších žákù. A tak jsme v 6 hod. rá no vy ra zi li na dlou hou ces tu. Do pra vu nám za jis til p. Pazde ra z Ba - by lo nu s dru hým øi di èem p. Štast ným. Je lo 27 klukù a 5 do spì lých. Ces ta nám tr va la 12 ho din. V Ma ar ke da lu se nás ujal p. mís tosta ros ta F. Mo ritz. Ce lé pøi - vítání a ubytování probìhlo pro nás ve velmi milé a vstøícné atmosféøe. V pá - tek se hrá li nì ko lik zá pa sù star ší žáci a cel ko vì ob sa di li 3. mís - to. V so bo tu rá no jsme je li na vý let k Se ver ní mu mo øi vzdá le né mu 90 km. Je li jsme do pìkného pøímoøského mìsteèka De Haan. Voda byla sice studená, bylo pod mrakem, ale nìkteøí kluci se i vykoupali. Odpoledne sehráli svùj prv ní za hra niè ní tur naj i mlad ší žáci. Pøes to, že mu se li být una ve ní po do po - led ním cesto vá ní, ob sa di li ta ké 3. mís to. Pøi tur na ji fan di li na še mu tý mu i míst ní mladší žáci. By lo to vel mi mi lé a do jem né, pro tože se drželi všich ni okolo ramen a vypadali jako jeden velký tým. Samotní kluci byli nuceni oprášit i pár základních slovíèek z nìmèiny a angliètiny, protože fotbalisté belgic ké stra ny si chtì li sdì lit své dojmy s na šimi. Je jen tro chu ško da, že oba na še týmy, hrá li se star ší mi sou pe øi, ale o to ví ce si ce ní me výsledku. Pøi obou tur na jích s ná mi fan di li i na ši hos ti te lé v èe le s p. sta ros tou. V ne dì li nás vza li na vý let k jed no mu vel ké mu jezeru, vzdá le né mu asi 20 km, kde jsme strá vi li témìø celý den. Dìti byli na minigolfu, lodièkách, šlapadlech, trampolínách, motor kách a v ba zé nu. Ve èer by lo bar be cue. Naši hos ti te lé pøipra vi li pe èe - né kuøe, klobásu nebo slaninu, k tomu byl ovocný nebo zeleninový salát a bram bo ry. V pon dì lí rá no v 6 hod. jsme od jíždì li do mù. Ces tou jsme se ješ tì za sta vi li v Bru se lu u Ato mia. Mys lím, že do mù jsme se všich ni tìši - li, ale od jíždì li jsme i se sl za mi v oèích, pro tože to lik pé èe, vstøíc nos ti a las ka - vos ti od pøed sta vi te lù bel gic ké ho mìsta, nás oprav du vel mi pøekvapilo. Navá za li jsme mno ho pøá tel ství a všich ni se tì ší me a dou fá me, že i naši belgiètí pøátelé nás budou moci brzy také navštívit. Po dì ko vá ní pa t øí i zá stup cùm na še ho mìs ta, kte øí nám za jis ti li a za pla ti li dopravu. Ubytování a stravování bylo v režii belgické strany. Chtìla bych podìkovat i dìtem, za jejich chování bìhem cesty a pobytu v Belgii, øidièùm za bezproblémový a profesionální odvoz tam i zpìt a v neposlední øadì i svým ko le gùm tre né rùm p. P. No vá ko vi, p. Z. Solfron ko vi, p. V. Svo bo do vi, p. J. Ko no pí ko vi, pro tože bez je jich ocho ty by se ten to vý let neuskuteènil. Zdra vot ni ce tý mu Iva Pe te øí ko vá Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 19

20 V O D Á C K Ý O D D Í L " S E D M I È K A " Me zi ná rod ní zá vo dy Slo vin sko TACEN Na ty to zá vo dy vy ra zi la jen ma lá vý pra va ze zá pa du Èech. Je lo už se v úte rý v no ci, aby se ješ tì stih lo po tré no vat a osa hat si zdej - ší ka nál. Nì kte øí už na ty to zá vo dy za mí øi li po nì ko li ká té. V sil né kon ku ren ci ev rop - ských ze mí jsme se ne ztra ti li. Ja kub Ho jda ve své ka te go rii C1 Dm vy bo jo val bron zo - vou medai li. Dal ší ka te go rie, kte rá nám pøi - nes la úspìch by la ka noe dvo jic. Ta dy spo lu s Tomá šem Ma cáš kem dojeli na druhé pozici a ukázali, že se ve svìtì neztratíme. Ahoj vo dá ci Sla lo my v Be nát kách Dne 16. a by ly v Be nát kách nad Ji ze rou uspo øá dá ny vo dác ké zá vo dy ve vod ním sla lo mu. Do vo lím si tvr dit, že ty to zá vo dy jsou pro náš od díl jed ny z nej dù - ležitìj ších. Vzhle dem k úèas ti vel ké ho množství zá vod ní kù se to tiž na ty to zá vo dy jez dí,,pro bo dy. Lze zde to tiž zís kat mno - hem vìt ší množství bo dù do ná rod ní ho žebøíè ku než na ji ných ak cích. A ta ké na tìch to zá vo dech by ly vy hla šo vá ny vý - sled ky èes ké ho po há ru žákù a pøedžákù. Tìm to okol nos tem ta ky od po ví da la úèast. Cel kem 5 osob ních au to mo bi lù vez lo na še zá vod ní ky a je jich tre né ry do témìø dvì stì kilome t rù vzdá le ných Be ná tek. Opìt se pro - je vil ne do sta tek nì ja ké ho vìt ší ho do prav ní - ho pro støed ku, kte rý by usnad nil na ši do pra - vu. Bo hužel po èa sí nám v tìch to dnech pøí liš nepøálo. Déš pro mì nil frek ven to va né pì šin - ky u tá bo øiš tì v roz bahnì né te rén ní pøe kážky a kde vo da ne moh la od té kat ob je vi ly se louže obøích roz mì rù. Ale my vo dá ci se vo dy ne - bo jí me a jsme na ni pøi pra ve ni. Takže jsme sobotní ne pøí zeò po èa sí pøe èka li a v ne dì li se na nás slu níè ko pøe ce jen za èa lo tro chu víc usmí vat. A jak do padly zá vo dy sa mot né? Mùžeme se poch lu bit, že ve vel mi sil né kon - ku ren ci na še po sád ka Pi voò ka Zde nìk - Kaòjak Ro bin v ka te go rii C2 muži ob sa di la celko vé dru hé mís to. Úspì chem by lo ta ké 4. mís to v ka te go rii C2 mlad ší ve te rá ni u smí - še né po sád ky Tá bor ský Pa vel - Zí ma Pa vel. Šes té mís to star ších žákù v ka te go rii C2, kte - ré obsa dil Ru báš Pa vel s On d rou Bo them, nás ta ké ve li ce po tì ši lo. Osmá Ja na Ma tul ko vá v kate go rii K1 žáky nì mlad ší nám pøed ved la, že to na vo dì již ta ké bra vur nì ovlá - dá. V kate go rii C1 jsme ta ké uká za li na še kva li ty. Sed mé mís to Zdeò ka Pi voò ky pøi úèas ti témìø osm de sá ti,,sin g lù mùže budit jen re spekt a ètvr tý do ros te nec star ší Ka rel Ho t zel do ká zal, že ho od me dai le dì li - la jen pøí slo veè ná smù la. Ta ké v mlad ších doros ten cích ob sa dil Pe tr Zver ka ètvr té místo. V ne dì li zo pa ko val Zde nìk Pi voò ka s Robi nem Kaòja kem svo ji for mu a ob sa di li dru hé mís to. V ka te go rii C2 mlad ší ve te rá ni se Pavel Tá bor ský s Pavlem Zí mou po su nu li na 3. mís to. Ka rel Ho t zel s An to ní nem Šimùn kem ob sa di li v ka te go rii C2 star ší doros ten ci 3. mís to. Na tìch to zá vo dech se také uká za li olym pi j ští me dai lis té Volf - Štì pá nek. Takže jsme mì li možnost na vlast ní oèi vi dìt olym pij skou me dai li, kterou si ti to bor ci vy bo jo va li na di vo ké vodì. A na ši pøedžáci mì li úèast nic ké di plo - my po de psá ny olym pij ským me dai lis tou. Fo to gra fie z na šich zá vo dù na jde te na: ce.idnes.cz Ahoj Vo dá ci Mis trov ství Èes ké re pub li ky LIPNO Prv ní zá øijový víkend už bývá zvykem, že se konají závody pod Lipenskou pøehradou. Letos se tam jel v so bo tu Èes ký po hár a v ne dì li Mis trov ství Èes ké re pub li ky do spì lích. V obou zá - vo dech nás zastupoval v kategori C1 pouze Jakub Hojda. Sobotní závod i pro nìkteré zkuše - nìj ší zá vodníky nedopadl tak, jak si pøedstavovali. Jakub dojel na velice nároèné trati na 24. mís tì. Nedìlní závod už jenom názvem mistrovství, nikomu moc nepøidal na sebevìdo - mí. Zá vod odstartoval v deset hodin, sobotní tra proti té nedìlní byla slabý odvar. Jako úplnì prv ní vy jel na tra prá vì Ja kub. Ve li ce zda øi lou jízdou se držel dlou ho v èe le star tov ní ho po le. Do dru hé fi ná lo vé jízdy na stu po val z osmé ho mís ta. V ko neè ném po øa dí si ješ tì o jed no mís to po lep šil. Pro nás je to hod nì vel ký úspìch, mít na še ho zá vod ní ka, kte rý te prve star tu je prv ním rokem me zi dorostenci na sedmém místì na mistrovství republiky dospìlých. Dvìma velice pìknými jízdami nechal za sebou i øadu zkušenìjších závodníkù, nevyjímaje i olympionika Standu Ježka, kterému se závod nevydaøil. AHOJ vodáci Mis trov ství Èes ké re pub li ky do ros tu PRAHA TROJA V so bo tu se jel po sled ní mis trov ský zá vod do ros ten cù v Pra ze Tro ji. Sje la se sem ce lá ju ni or ská špièka z republiky, aby pomìøila síly na zdejší trati. Ráno zaèínal závod kategorií C1. Do bo jù nastoupili Jakub Hojda, Petr Zverka a Karel Hötzel. Jakub rozjel závod velice dobøe, dlou ho se držel na pøed ních mís tech. Do dru hé jízdy na stu po val z 6. mís ta a ja ko 3. DM. Dru há jíz da ne vy šla tak jak si pøál, ko neè né 14. mís to me zi do ros ten ci a 5. me zi mlad ší mi se mu moc nelíbilo. Petr dojel na 7. místì v DM, Karel závod nedokonèil. Pro nás dal ší na dìj ná ka te go rie na me dai li se je la od po led ne. Ja kub H. ve smí še né po sád ce s To má šem Ma cáš kem z Be chy nì vy bo jo va li støíbrnou medaili. Druhá naše posádka dojela na 5. místì, obì v dorostencích mladších. Tøetí debl Karel Hötzel + Antonín Šimùnek vybojovali mezi staršími dorostenci pìkné 6. místo. Odpolední program dál pokraèoval soutìží hlídek. Postavili jsme dvì hlídky. Prv ní v ka te go rii 3 x C1(Ho jda, Zver ka, Höt zel), se po ved lo po ne po da øe né prv ní jízdì do - sáhnou na 5. mís to. Dru há deb lo vá už by la o nì co úspìš nìj ší, hlíd ka ve složení Ho jda + Ma cá - šek, Zver ka + Bo th, Šimù nek + Höt zel si dojela pro støíbrnou medaili. AHOJ vodáci Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * ØÍJEN 2008 * * * Strana è. 20

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA 1 3P 0 4e tisky dru hu B jsou v r єm ci emi se P 0 3 1919 sv 0 1m roz m 0 3 rem nej men 0 2 0 0 a je jich prv n 0 0 dv 0 3 sku pi - ny 0 9 Ba a Bb 0 9 jsou si (ze jm 0 6 na v I. ty pu, s cha rak te ris

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Sta ti PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Mar tin Man del, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze, Vla di mír Tomšík, NEW TON Col le

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu

Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 9.9.2011 v přísálí kulturního domu Přítomni: Bc. Marek Karger, Jiří Merta, Milan Mrázek, Libor Smékal, Marek Šváb, Ladislav

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 23. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 15. 9. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003 číslo obsah odpovídá 476/R25/03 RM schvaluje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Vývoz a následné zpracování a uložení

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015

Zápis. z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Zápis z jednání rady obce Horní Stropnice konané dne 23. 2. 2015 Číslo rady: 5/2015 Přítomni: p. Kučera, Ing. Vaněček, PaedDr. Baláš, pí. Valentová, p. Socher Program jednání: 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

SMLOUVA O ZPŮSOBU ÚHRADY MÍSTNÍHO POPLATKU uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky

SMLOUVA O ZPŮSOBU ÚHRADY MÍSTNÍHO POPLATKU uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky SMLOUVA O ZPŮSOBU ÚHRADY MÍSTNÍHO POPLATKU uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky 1. Ing. Jaromírem Jasným, ženatým, r. č. 560308/2276, bytem 251 68 Kamenice, Těptín, Tichá 917, 2. Ing.

Více

název_oddílu Číslo 35 Podzim 2003 Fort Ticonderoga 19. 21. září 2003, Nymburk

název_oddílu Číslo 35 Podzim 2003 Fort Ticonderoga 19. 21. září 2003, Nymburk Číslo 35 Podzim 2003 Fort Ticonderoga 19. 21. září 2003, Nymburk Prerie Express 35 podzim 2003 1 z rady wi cz Slo vo pre si den ta A hoj westerners,v tom to čís le na jde te ná vrh změn Sta nov WI CZ,

Více

P R O P O Z I C E. Termín konání: oblast Mohelnicko a Šumpersko - 7. 5. 2014 od 9,00 hodin (prezence 8,00-8,45 hodin) Organizační štáb soutěže

P R O P O Z I C E. Termín konání: oblast Mohelnicko a Šumpersko - 7. 5. 2014 od 9,00 hodin (prezence 8,00-8,45 hodin) Organizační štáb soutěže P R O P O Z I C E Oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2014 v Mohelnici Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy - BESIP se spolu-vyhlašovateli: MŠMT, Policejní prezidium PČR, ČČK,

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 1 Obec Kostice Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 2 Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 27.4.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NOVÉ TRENDY3.0

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NOVÉ TRENDY3.0 Petr Frey MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NOVÉ TRENDY3.0 3. rozšířené vydání M A N A G E M E N T P R E S S, P R A H A 2 0 1 1 Marketingova komunikace 2011 na web.indd 3 14.10.2011 16:38:50 Petr Frey, 2005, 2008,

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VYŠKOVA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VYŠKOVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VYŠKOVA Číslo 4/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Vyškova schválilo na svém zasedání konaném dne 15.12.2014 usnesením č. I.ZM 10-01 podle ustanovení 10 písm.

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

lllllllllllll Návrh usnesení:

lllllllllllll Návrh usnesení: lllllllllllll Rada města Brna MMB2015000001 1 42 Qf Z M 7, «Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

4. konference Èlovìk a média RODINA V MÉDIÍCH. sborník pøíspìvkù. Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 24. dubna 2004 strana 1

4. konference Èlovìk a média RODINA V MÉDIÍCH. sborník pøíspìvkù. Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 24. dubna 2004 strana 1 4. konference Èlovìk a média RODINA V MÉDIÍCH sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 24. dubna 2004 strana 1 strana 2 4. konference Èlovìk a média RODINA V MÉDIÍCH sborník pøíspìvkù strana 3

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2009 konaného dne 26. 10. 2009 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni : I. Seidlmanová - starostka, Z. Kadidlo - místostarosta, L. Bořek,

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

OBEC VCHYNICE. se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice

OBEC VCHYNICE. se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 6/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 15. prosince 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Pořadové číslo 19/2014 Místo konáni: Termín: Přítomno: Jednáni řídil: hasičárna 17.3.2014 od 19,30 hod. 9 občanů Oldřich Moravec

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Město Český Těšín Ř á d č. 3/2000 P R O V O Z N Í Ř Á D MEZISKLÁDKY ORNICE V KOŇÁKOVĚ Městská rada v Českém Těšíně se na svém 22. zasedání konaném dne 6. 9. 2000 usnesla vydat provozní řád meziskládky

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání:

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání: Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Luděk Tůma, Kamil Zborovský od

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012

Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012 Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/36/1/2012Odprodej pozemků v k.ú. Holice u Olomouce vlastníkům

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 21.12.2007 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Miroslav Pilař, Pavel Votoček MVDr. Josef Šafařík, Květa Štilcová, Jiří

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 4857/2010 OV 04 V Uhříněvsi dne: 7.9.2010 Sp.zn.: MC22 1352/2010 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

ZMĚNA CENÍKU VČELAŘSKÝCH POTŘEB

ZMĚNA CENÍKU VČELAŘSKÝCH POTŘEB ZMĚNA CENÍKU VČELAŘSKÝCH POTŘEB Český svaz včelařů změnil pro usnadnění výpočtu ocenění včelařského majetku a na základě usnesení PÚV ČSV ze dne 19. 9. 2006 ceník včelařských potřeb schválený dne 25. 3.

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

ŠKOLNÉ ÈI DOTACE? (SIMULACE S MODELY SYSTÉMU VYSOKÝCH ŠKOL)

ŠKOLNÉ ÈI DOTACE? (SIMULACE S MODELY SYSTÉMU VYSOKÝCH ŠKOL) ŠKOLNÉ ÈI DOTACE? (SIMULACE S MODELY SYSTÉMU VYSOKÝCH ŠKOL) To máš Cah lík, Jiøí Hla vá èek, Jana Mar ko vá, Uni ver zi ta Kar lo va v Praze* Úvod V tom to pøí spìv ku ana ly zu je me do pa dy rùz ných

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná. Zahájení zasedání zastupitelstva Schůzi zahájil starosta obce

Více

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ Obec Lazinov je malou obcí v předhůří Vysočiny. Její vznik je datován do 14. stol. a z toho se odvíjí charakter její zástavby a prostorové

Více

Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1. Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS

Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1. Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1 O b 1 T r y p 3. 7 3 0-1 Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS Uživatelský pro gram verze 2.11 Vydání ze srpna 2007 Obsah Obsah S t r a n a 1

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

Znalecký posudek číslo 4524-64/14

Znalecký posudek číslo 4524-64/14 Znalecký posudek číslo 4524-64/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 462 Katastrální území: Lískovec u Frýdku-Místku Okres: O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice

II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 850 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 355 000 24.3. vratky dotací příspěvek na péči 1 251 232

Více

Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 1. Finanční dotace úspěšnost žádostí.

Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 1. Finanční dotace úspěšnost žádostí. Zápis č. 3/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 28. 7.2010 Přítomni: - zastupitelé 13 přes. listina příloha č. 1 - omluveni p. Světlík, p. Rejchrt ml. - občané 16 bez

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č...

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Smlouva č.10141634. o odvozu a odstraněn í či využití odpadů. I. Smluvní strany

Smlouva č.10141634. o odvozu a odstraněn í či využití odpadů. I. Smluvní strany Marius Pedersen Smlouva č.10141634 o odvozu a odstraněn í či využití odpadů I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Provozovna: Odpovědný zástupce: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Tel: E-mail: Sport Česká Lípa

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více