REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11"

Transkript

1 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR

2 OBSAH:. POPIS FUNKCE BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA MONTÁŽ UVÁDÌNÍ DO PROVOZU OPRAVY VENTILÙ ZMÌNA FUNKCE VENTILU A ROZSAHU OVLÁDACÍHO VZDUCHU MOŽNÉ ZÁVADY A ZPÙSOBY JEJICH ODSTRAÒOVÁNÍ BEZPEÈNOSTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZUŽITKOVÁNÍ (LIKVIDACE) VÝROBKU SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ OBRÁZKY Regulaèní ventily typ BR

3 . POPIS FUNKCE Regulace množství protékajícího pracovního media ventilem je zajiš ována pøímoèarým pøesouváním kuželky ventilu pevnì spojené s táhlem pohonu nebo ruèního ovladání. Vstupním signálem je: a) u pohonù pneumatických: stlaèený vzduch o jmenovitém tlaku kpa; kpa.v pøípadì použití pozicionéru také stlaèený vzduch o jiném rozsahu. b ) u pohonù elektrických: s 3-stupòovou regulaci (binární ovládání) - elektrický signál o napìtí 220 V AC; 24 V AC; 380 V AC. s plynulou regulaci (anologové ovládání) - napì ový signál 0-0 V; 2-0 V nebo proudový signál 0-5 ma; 0-20 ma; 4-20 ma zpùsobujíci posun táhla pohonu. Posun je úmìrný hodnotì vstupního signálu. Elektropohony mohou být vybaveny koncovými spínaèi, které omezují pohyb táhla a také vysílaèem polohy. 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ Regulaèní ventily musí být provozovány v podmínkách, které byly uvedeny v zadání pro výpoèet velikosti, volbu typu konstrukce a materiálu pro ventil. Pro zajištìní bezporuchového chodu po celou dobu provozování je nutné chránit regulaèní ventil s pøíslušenstvím a vybavením pøed nárazy a poškozením. Je nutná pravidelná údržba a periodické prohlídky. Další podmínky provozování: a) s pneumatickými pohony teplota okolí od - 40 do + 80 o C, relativní vlhkost atmosféry do 98 %, dovolené kolísání tlaku vzduchu napajecího ovládaè ± 0%, napájecí a ovládací vzduch musí být zbaven mechanických neèistot, oleje a látek, které zpùsobují korozi oceli, slitin mìdi a hliníku.vzduch musí být vysušen tak, aby rosný bod mìl nižší teplotu než minimálmí pracovní teplota ovládaèe a pohonu minimálnì o 0 o C, b ) s elektrickými pohony podle technických podmínek urèených výrobcem c) s ruèními pohony typu NN teplota okolí od - 40 do + 80 o C, relativní vlhkost atmosféry do 98 %. 3. SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA Regulaèní ventily musí být skladovány v uzavøených, suchých a prodyšných skladovacích prostorech s relativní vlhkosti nepøesahující 80 %. V ovzduší skladovacích prostorù nesmí být pára ani agresivní plyny. Ventily je možno pøepravovat v libovolných uzavøených dopravních prostøedcích v obalech nebo bez obalù. Musí být dobøe zajištìny pøed házením, pøevracením nebo nadmìrnými otøesy. Pro pøenášení ventilù pøi balení, nakladání a vykladání musí být použito pružných objímek (napø. pryžové klinové pásy), kterými se otoèí hrdla tìlesa ventilu a také skøíò pohonu (pøes šroub s okem - u pneumatických pohonù). Regulaèní ventily typ BR 3

4 4. MONTÁŽ Pøed namontováním ventilu do potrubí je nutné toto dùkladnì vyèistit od neèistot, odštìpkù kovu, rzi, okují po svaøování a valcování, tuku, maziv a jiných cizích tìles. Ventil je tøeba namontovat tak, aby smìr prùtoku pracovního média v potrubí byl shodný s šipkou na tìlese ventilu. Pracovní tlak média protékajícího ventilem musí souhlasit s hodnotou jmenovitého tlaku vyznaèeného na výrobním štítku ventilu. V pøípadì, že jmenovitý prùmìr ventilu je menší než prùmìr potrubí je nutné použít pøechodové kusy o délce, která odpovídá normì. V takových pøípadech se nedoporuèuje používání redukèních spojek napø. závitových s vnìjším a vnitøním závitem nebo jiných. Pro zvláštì dùležité pøípady technologického uspoøadání se doporuèuje použití obtoku - by-passu, který se skládá ze tøí dodateèných ventilù dovolujících vyøazení regulaèního ventilu z èinnosti (pro opravu, zabrušování sedel, výmìnu dílù) bez pøerušení provozu. Po namontování ventilu do potrubí je nutné: a) u ventilù s pneumatickými pohony napojit na pohon (z regulátoru nebo ovládací stanice) trubky pøivádìjící vzduchový ovládací signál. Pøívod vzduchového signálu je tøeba vyrobit z mìdìné nebo umìlohmotné trubky. Pro délku pøívodu vzduchového signálu do 7,5m použít trubku φ 6xmm. V pøípadì vìtších délek se doporuèuje použít trubku φ 8xmm (d x t). Pøívod ovládacího vzduchového signálu u pohonù pøímých typu D se zapojuje do horní èásti skøínì membrány a u pohonù opaèných typu R do spodní èásti skøínì membrány. K pøipojení se používá pøímých spojek nebo obloukù se závitem NPT /4". Pøi montáži ventilu vybaveného pneumatickým nebo elektropneumatickým pozicionérem je nutné pøívody vzduchového nebo elektrického signálu z regulátoru nebo z øídící stanice zapojit do nástavce oznaèeného nápisem SIGNÁL ( SYGNA "). Navíc je tøeba pøívést napájecí pøívod stlaèeného vzduchu o tlaku 40, 250, 400 nebo 600 kpa (podle potøeby), a pøes redukèní filtr zapojit do nástavce pozicionéru oznaèeného nápisem NAPÁJENÍ ( ZASILANIE ). Je nutné dodržet výše popsaná doporuèení týkající se délky a prùmìrù pøívodù. b ) u ventilù s elektrickými pohony napájecí a ovládací pøívody pøipojit pájením k odpovídajícím zásuvkám elektrického pohonu. Podrobná pøíprava montáže pro uvedení do provozu ventilù s elektrickým pohonem a také zpùsob obsluhy je popsán ve zvláštní Technicko - provozní dokumentaci elektrického pohonu pøipojené k dodávce ventilu. UPOZORÒÌNÍ! U ventilù s pneumatickými pohony musí být všechny spoje a pøívody signálu ovládacího a napájecího vzduchu bezpodmineènì tìsné. Z tohoto dùvodu je nutné po pøivedení vzduchu pod tlakem dosahujícím horní hranice hodnoty ovládacího tlaku, provedení kontroly pomocí kontrolního manometru po pøerušení pøívodu vzduchu pomocí uzavíracího ventilu. VENTILY S PNEUMATICKÝMI POHONY SE DOPORUÈUJE MONTOVAT POHONEM NAHORU S DOVOLENOU ODCHYLKOU 30 OD SVISLÉ OSY. MONTÁŽ VENTILU S ELEKTRICKÝM POHONEM PODLE DOPORUÈENÍ VÝROBCE Jiné montážní uspoøadání konzultujte prosím s výrobcem. 4 Regulaèní ventily typ BR

5 5. UVÁDÌNÍ DO PROVOZU Pøed koneèným uvedením do provozu celého zaøízení je nutné zkontrolovat správnou funkci zabudovaného ventilu. Je tøeba proto uvést do provozu pneumatický, elektrický nebo ruèní pohon a zkontrolovat, zda posuv táhla ventilu (9) je plynulý, bez zadrhávání, v celém rozsahu zdvihu. Pøi uvádìní zaøízení do provozu je nutné lehké dotlaèení tìsnìní ucpávky (4) dotažením šroubení ucpávky (2) až po dosažení potøebné tìsnosti tømenu kuželky. v ucpávce. Z tohoto dùvodu je tøeba obèas dotáhnout ucpávkové šroubení dotlaèující tìsnìní (s výjimkou svazku tìsnìní typu V, který je dotažen až na doraz a je neustále dotlaèován pružinou z korozivzdorné oceli). V pøípadì, že se ucpávkové šroubení dotýká horní hrany ucpávky je nutné jej vyšroubovat, vyjmout opìrný kroužek (3) a pøidat nejménì jedno tìsnìní. Po opìtovném smontování je nutné seøídit pøitlaèení. Rozsah údržby a oprav regulaèního ventilu obsahuje dle potøeby následující èinnosti: èištìní ventilu, ohodnocení stupnì opotøebení jednotlivých èástí, zabrušování sedla a kuželky, výmìna sedla a kuželky výmìna tìsnícího kroužku u odlehèené kuželky, výmìna tìsnìní ucpávky ventilu, výmìna membrány pneumatického pohonu, výmìna tìsnìní ucpávky pneumatického pohonu, výmìna tìsnìní tìlesa, vlnovcové ucpávky a prodloužené ucpávky. 6. OPRAVY VENTILÙ 6. Demontáž ventilu Pøi provádìní periodické kontroly, èištìní nebo opravy ventilu je nutné po každé: a) odpojit pøívod vstupního signálu k pohonu, eventuálnì vymontovat ventil ze soustavy. V pøípadì použití pneumatického pohonu s ovládaèem je tøeba odpojit pøívod vzduchového ovládacího signálu a také pøívod vzduchu. b) rozpojit tømen kuželky s táhlem pohonu u ventilù s pneumatickými pohony nebo s ruèními pohony odšroubováním spojovací matice (35) po pøedchozím povolení nízké kontramatice (37). u ventilù s elektrickými pohony vyšroubováním táhla ventilu ze spojky (79) otáèením spojení táhlo - kuželka nebo kuželka - tìsnìní (2C). Pøed demontáži pohonu z vlnovcové ucpávky je tøeba povolit šroubení ucpávky (2) a také matice (99). Je tøeba postupovat velmi opatrnì, abychom nepoškodili prachovku. c) odšroubovat matice (53) upevòující pohon, odpojit pohon od spojovací desky d) odšroubovat matice (2), zdemontovat ucpávku s tømenem a kuželkou e) vyèistit dosedací plochy sedla i kuželky a také vnitøek tìlesa f ) zkontrolovat stav dosedacích ploch sedla (3) a kuželky (4), vodících ploch tømenu a kuželky a také tìsnìní tìlesa (5). 6.2 Zabrušování sedla a kuželky V pøípadì zjištìní vìtší netìsnosti ventilu je tøeba bezpodmíneènì opìtovnì zabrousit dosedací plochy sedla a kuželky. Po zdemontování ventilu postupujeme takto: a) Povolit šroubení ucpávky pøitlaèující tìsnìní. b) Nanést tenkou rovnomìrnou vrstvu zabrušovací pasty na dosedací plochu kuželky. Nasadit zpìt ucpávku s kuželkou a tømenem na tìleso ventilu. Dotáhnout ji lehce dvìma maticemi na protilehlých stranách. c) Zabrušovat dosedací plochy sedla a kuželky tím zpùsobem, že ruènì nìkolikanásobnì Regulaèní ventily typ BR 5

6 otáèíme tømenem na obì strany o 45, lehce pøitom tlaèíme na sedlo. d) Pozvednout kuželku, otoèit asi o 30, opatrnì spustit zpìt do sedla, opakovat èinnosti popsané v bodì b. e) Opakovat popsaný zpùsob zabrušování nìkolikrát, až se kuželka otoèí o celou otáèku. f ) Po zabroušení sejmout ucpávku, sedlo i kuželku peèlivì oèistit technickým benzínem od zbytkù zabrušovací pasty. Zkontrolovat stav zabroušených dosedacích ploch. g) Smontovat ventil s pohonem tak, aby odpovídal zpùsobu pùsobení ventilu (bod 6.6) h) Seøídit dotlaèení tìsnìní - dle pozn. v bodu UPOZORNÌNÍ!. Zabrušovat je tøeba opatrnì. Používat malé množství zabrušovací pasty, aby nedošlo k vytvoøení místních prohloubenin na zabrušovaných plochách. Je nutno pamatovat, že pøíliš silné pøitlaèení mùže zpùsobit zhoršení kvality dosedacích ploch. 2. S ohledem na možnost poškození prachovky, musí být zabrušování kuželky s vlnovcovou ucpávkou provádìno servisním technikem. 6.3 Výmìna sedla V pøípadì, že sedlo je již natolik opotøebováno,že jej už není možné zabrousit nebo došlo-li k poškození zalisovaného kroužku (PTFE / silikonová pryž) v tìsnícím sedle, je nutná výmìna. Po zdemontování ventilu dle bodu 6. postupovat následovnì: a) Vyšroubovat sedlo zvláštním klíèem pro sedla. Po vyšroubování sedla peèlivì vyèistit závit a také vnitøek tìlesa ventilu. b) Pøed našroubováním nového sedla je tøeba závit dùkladnì natøít tenkou vrstvou tìsnící pasty, která souèasnì zabraòuje zapeèení závitu np. LOCTITE 767. Po došroubování sedla je tøeba zbytek pasty odstranit. UPOZORNÌNÍ: Uživatel si mùže koupit klíèe pro sedla u fy POLNA 6.4 Výmìna kuželky V pøípadì nadmìrného opotøebování dosedací plochy kuželky nebo eroze profilované èásti je nutná její výmìna Výmìna kuželky u ventilu se standartní nebo prodlouženou ucpávkou Po zdemontování ventilu dle bodu 6.a, po povolení šroubení ucpávky dotlaèující tìsnìní provádíme výmìnu kuželky v závislosti na Kvs následovnì: a) pro Kvs = 0,0... a standartní ucpávku (u které je tømen souèasnì kuželkou): zdemontovat z tømenové kuželky kroužek (8), opìrný kroužek (7), blokující matici (36) nebo kontramatici (80), nasunout na novou tømenovou kuželku pùvodnì zdemontované souèásti, opatrnì vsunout do ucpávky tak, aby nedošlo k poškození tìsnìní b) pro Kvs =,6...6; Kvs = (pro DN ) a pro Kvs = 0,0... (pro prodlouženou a vlnovcovou ucpávku) vyrazit kolík (6) pomocí vyrážeèe, vyšroubovat kuželku sešroubovat novou kuželku s tømenem, spoleènì provrtat a zakolíkovat vsunout opatrnì kuželku s tømenem do ucpávky, tak aby nedošlo k poškození tìsnìní (sady tìsnìní a tìsnícího kroužku - u odlehèené kuželky) c) pro Kvs = (pro DN ) vyšroubovat tømen z kuželky, vytáhnout kuželovou vložku (5) 6 Regulaèní ventily typ BR

7 pøemístit kuželovou vložku do tømenu, našroubovat novou kuželku vsunout opatrnì kuželku s tømenem do ucpávky tak, aby nedošlo k poškození tìsnìní (sady tìsnìní a tìsnícího kroužku - u odlehèené kuželky) Po výmìnì je tøeba lehce došroubovat šroubení ucpávky a namontovat pohon. Koneènou regulací dotlaèení tìsnìní je nutné provádìt v souladu s doporuèením v bodì UPOZORNÌNÍ! kuželová vložka slouží k zajištìní tømenu pøed odšroubováním v dobì provozu ventilu, závit tømenu je nutné nasouvat a vysouvat z ucpávky otáèením - šroubováním Výmìna kuželky ventilu s vlnovcovou ucpávkou. Po zdemontování ventilu dle bodu 6. a po povolení šroubení ucpávky dotlaèující tìsnìní, je další postup výmìny závislý na hodnotì Kvs následovnì: a) pro Kvs = (pro DN 40 00): Pøidržovat tømen v jeho horní èásti, kuželku z nìj odšroubovat plochým klíèem tak opatrnì, aby nedošlo k poškození (ukroucení) prachovky. Vytáhnout kuželovou vložku. Pøemístit kuželovou vložku do nové kuželky, sešroubovat ji s tømenem. Postupovat stejnì jak u pøedchozí výmìny. b) pro ostatní provedení: Vyrazit kolík (6) pomocí vyrážeèe, pøidržet tømen (v horní èásti), plochým klíèem odšroubovat kuželku. Postupovat stejnì opatrnì jak u b a. Našroubovat novou kuželku, provrtat spoleènì s tømenem a zakolíkovat.je tøeba dávat pozor, aby pøi našroubovávání zajistit tømen proti otáèení. Po výmìnì kuželky smontovat ucpávku, lehce došroubovat šroubení ucpávky. Namontovat pohon. Koneènou regulací dotlaèení tìsnìní provést v souladu s doporuèením v bodì Výmìna tìsnìní 6.5. Výmìna tìsnícího kroužku u odlehèené kuželky V pøípadì nadmìrného opotøebování tìsnícího kroužku (4A) u odlehèené kuželky je tøeba kroužek vymìnit. Postup výmìny: a) vymontovat kuželku stejným zpùsobem jak pøi její výmìnì, b) odstranit opotøebovaný tìsnící kroužek z kuželky, c) peèlivì vyèistit drážku na kuželce pro nový tìsnící kroužek, d) nasunout nový tìsnící kroužek Po nasunutí nového tìsnícího kroužku je tøeba kuželku smontovat v opaèném sledu. Montáž odlehèené kuželky do ventilu provést dle bodu Výmìna tìsnìní v ucpávce ventilu V pøípadì, že doplòování jednotlivých tìsnìní komory ucpávky už není dostaèující nebo je-li tøeba vymìnit typ tìsnìní je nutná výmìna celého kompletu tìsnìní.v tomto pøípadì po zdemontování ventilu (bod 6.) postupujeme takto: a) vyšroubovat a sundat pojistnou matici (36) nebo nízkou kontramatici (80), b) vysunout tømen ventilu z ucpávky, c) odšroubovat šroubení ucpávky, vyjmout opìrné kroužky, sadu tìsnìní a pouzdra, d) vyèistit komoru ucpávky, e) vsunout tømen ventilu do ucpávky, f ) vložit do komory ucpávky sadu nového tìsnìní a další souèásti ve spravném poøadí, g) dotáhnout tìsnìní pomocí šroubení ucpávky, smontovat ventil v opaèném poøadí k demontáži. Regulaèní ventily typ BR 7

8 UPOZORNÌNÍ!. Pro usnadnìní nasouvání jednotlivých kroužkù tìsnìní se doporuèuje používání pøípravkù zobrazených na obr. a 2. Uživatel si je mùže zhotovit sám nebo si je mùže koupit u fy POLNA. 2. Koneèná regulace dotlaèení tìsnìní se provádí pøi uvádìní opravovaného ventilu do provozu.pøi použití tìsnìní typu V musí být šroubení ucpávky dotaženo na doraz. Pøi použití jiného typu tìsnìní se mùže objevit pøi prvním lehkém dotažení minimální netìsnost, kterou je nutné odstranit dotážením šroubení ucpávky tak, aby byl ventil tìsný,ale aby se neprojevil velký odpor pøi pohybu tømenu Výmìna tìsnìní tìlesa a tìsnìní vlnovcové a prodloužené ucpávky V pøípadì viditelného opotøebení tìsnìní tìlesa (5), tìsnìní vlnovcové ucpávky (87,93,95) nebo ucpávky prodloužené (86) je nutná jejich výmìna. Materiál tìsnìní musí být pøizpùsoben parametrùm ventilu a druhu protékajícího média. 6.6 Opìtovná montáž 6.6. Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - ZAVÍRÁ (pohon D) a) Vložit do tìlesa ucpávku se spojovací deskou, kuželkou, tømenem a tìsnìním tìlesa (5). Na tømen nasunout spojovací matici (35), našroubovat pojistnou matici (36) a nasadit ukazatel polohy (38). b) Došroubovat matice (2) upevòující ucpávku. c) Pøesunout tømen s kuželkou tak, aby kuželka dosedala na sedlo. d) Upevnit pohon na spojovací desku. Lehce zašroubovat dvì matice (53) s pružnými podložkami (54). e) Pøivést ovládací vzduch. Pøesunout táhlo o rozsah zdvihu. f ) Spojit a zajistit táhlo pohonu a tømen ventilu pomocí spojovací (35) a pojistné matice (36) g) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. h) Pevnì dotáhnout matice upevòující pohon ke spojovací desce. i) Snížit ovládací tlak na nulu. Ukazatel zdvihu musí ukazovat stav úplného otevøení. Potøebnou korekci zdvihu je možné provést odšroubováním spojovací matice a vhodným pøestavením pojistné matice Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - OTEVÍRÁ (pohon R) a) Smontovat ventil shodnì s návodem v bodì 6.6. a...d b) Spojit táhlo pohonu a tømen ventilu pomocí spojovací a pojistné matice. c) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. d) Pøivést ovládací vzduch. Pøesunout táhlo o rozsah zdvihu. e) Odšroubovat spojující matici, pootoèit o pùl otáèky pojistnou maticí,èímž se od sebe odsunou táhlo pohonu a tømen ventilu (asi o 0,6mm). Zajistit táhlo a tømen. f ) Pevnì dotáhnout matice pøipevòující pohon ke spojovací desce. g) Snižit ovládací tlak vzduchu na nulu a korigovat polohu ukazatele zdvihu. Kuželka musí dosedat do sedla sílou rovnající se vstupnímu tlaku pružin pohonu Ventily s elektrickým pohonem a) Do tìlesa vložit ucpávku se spojovací deskou, kuželkou, tømenem a tìsnìním tìlesa. Na tømen našroubovat kontramatici (80). 8 Regulaèní ventily typ BR

9 b) Došroubovat matice (2) upevòující ucpávku. c) Upevnit pohon na spojovací desku (s táhlem nastaveným v uzavøené poloze Z ). d) Spojit tømen ventilu s táhlem pohonu šroubováním tømenu ventilu do spojky (79) až do osazení sloupkù na spojovací desce. e) Zajistit spojení tømenu a táhla kontramaticí. UPOZORNÌNÍ! Pøi spojování ventilu s vlnovcovou ucpávkou (2C) je tøeba postupovat zvláštì opatrnì, aby nedošlo k poškození prachovky, proto je nutné povolit šroubení ucpávky (2) dotlaèující sadu tìsnìní a také matice (99) dotahující ucpávku (9). f ) Zašroubovat matice s pružnými podložkami upevòujícími pohon ke spojovací desce. g) Ukazatel polohy musí ukazovat polohu úplného uzavøení ventilu. h) K pohonu pøivést proud o parametrech shodných s návodem k elektrickému pohonu. i) Provést potøebnou korekci zdvihu vhodným nastavením koncových spínaèù Ventily s ruèním pohonem typu NN a) Namontovat ventil shodnì s návodem v bodì 6.6. a...c b) Upevnit ruèní pohon na spojovací desku. Lehce zašroubovat dvì matice s pružnými podložkami. c) Tømen ventilu s unášeèem pohonu(78) spojit a zajistit pomocí spojovací a pojistné matice. d) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. e) Pevnì dotáhnout matice upevòující pohon ke spojovací desce. f) Potøebnou korekci zdvihu provést odšroubováním spojovací matice a vhodným pøestavením pojistné matice. 6.7 Výmìna membrány 6.7. Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí nárust tlaku vzduchu - ZAVÍRÁ (pohon D) a) Odpojit pøívod ovladácího vzduchu do pohonu b) Zdemontovat horní èást skøínì (27) nebo (62). Je nutné pamatovat, že delší matice (82) je tøeba odšroubovat jako poslední - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (8). c) Odšroubovat zvláštní matici (34) z táhla pohonu,sejmout distanèní kroužek (30). d) Vymìnit membránu (29), smontovat pohon. e) K pohonu napojit pøívod ovládacího vzduchu. f ) Pøivést vzduchový ovládací signál. Napìtí pružin seøídit otáèením ucpávkové soupravy (32) tak, aby pohyb táhla zaèal pøi tlaku odpovídajícím spodní hodnotì rozsahu pružiny udávané na výrobním štítku pohonu Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - OTEVÍRÁ ( pohon R ) a) Odpojit pøívod ovladácího vzduchu do pohonu b) Zdemontovat horní èást skøínì. Je nutné pamatovat, že delší matice (82) je tøeba odšroubovat na konci - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (8). c) Sejmout pružiny (3). d) Odšroubovat zvláštní matici z táhla pohonu, sejmout desku membrány (28) s distanèním pouzdrem (43) a podložkou (4). e) Vymìnit membránu, smontovat pohon. f) Pøipojit do pohonu pøívod ovládacího vzduchu. Regulaèní ventily typ BR 9

10 g) Pøivést vzduchový ovládací signál. Seøídit napìtí pružin tak, aby zaèátek pohybu táhla se uskuteènil pøi tlaku odpovídajícím spodní hodnotì rozsahu pružiny udávané na výrobním štítku pohonu. 6.8 Výmìna tìsnìní soupravy ucpávek pneumatického pohonu Pro provedení výmìny soupravy ucpávek (což je podstatné u pohonu R) je tøeba: a) Rozpojit tømen ventilu s táhlem pohonu dle bodu 6. b. b) Odšroubovat dvì matice upevòující pohon na spojovací desku. Sejmout pohon z ventilu. c) Vyšroubovat kontramatici (37) z táhla pohonu spolu s ukazatelem polohy. d) Zdemontovat pružný opìrný kroužek (6) z táhla. Sejmout ho i s opìrným kroužkem (44). e) Zdemontovat kryt táhla (83), vyšroubovat soupravu ucpávek, sejmout z táhla pohonu. Je nutné si pamatovat nebo si poznamenat její výchozí polohu. f ) Výmìnit opotøebované tìsnící O-kroužky (57,58) a stírací kroužek (56). g) Nasunout soupravu ucpávek na táhlo, zašroubovat do pùvodní polohy pøed výmìnou. h) Ostatní èásti servopohonu a také celý pohon na ventil namontovat v opaèném poøadí k demontáži. 7. ZMÌNA FUNKCE VENTILU A ROZSAHU OVLÁDACÍHO VZDUCHU 7. Zmìna funkce ventilu s pneumatickým pohonem Pøemìnitelná konstrukce membranových pneumatických pohonù typu D/R dává možnost zmìny funkce ventilu s pneumatickým pohonem ze vzestupu tlaku ovládacího vzduchu ZAVÍRÁ na vzestup tlaku ovládacího vzduchu OTEVÍRÁ a opaènì. Aby bylo možné toto provést je tøeba zmìnit funkci pohonu následnì: a) Zdemontovat spojení tømenu ventilu a táhla pohonu. b) Zašroubovat (na doraz u pohonu s funkcí D) nebo vyšroubovat (až se objeví tìsnící O- kroužek u pohonu s funkcí R) souprávu ucpávek proto, aby se snížilo vstupní napìtí pružin) c) Zdemontovat horní èást skøínì pohonu. Je tøeba pamatovat, že delší matice se musí odšroubovat na konec - jak je uvedeno na štitcích s upozornìním. Další postup záleží na funkci pohonu pøed zmìnou. Pøi zmìnì funkce pohonu z D na R je tøeba: e) Odšroubovat zvláštní matici táhla pohonu. f ) Sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanènímí pouzdry u pohonù vel. 630 a 000). Je tøeba pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím z ucpávky. g) Vyjmout pružiny ze spodní èásti skøínì. h) Otoèit membránu s pøíslušenstvím o 80. Nasunout ji na táhlo pohonu. i) Zašroubovat zvláštní matici na táhlo pohonu, èímž dojde ke stlaèení celé sady. j) Položit pružiny na desce membrány tak, aby zapadaly do vodících zápustek a jejich konce byly situovány stejnì vùèi ose táhla. k) Položit horní èást skøínì na pružinách. V první øadì zašroubovat napínací matice, pod které je tøeba vložít štítky s upozornìním. Postupnì rovnomìrnì stlaèovat pružiny až dojde ke spojení horní a spodní èásti skøínì. Teprve pak zasunout ostatní šrouby a sešroubovat maticemi obì èásti skøínì. l) Vstupního napìtí pružin docílit pootoèením soupravou ucpávky. Spojit táhlo pohonu s tømenem ventilu a seøídit pohon. Pøi zmìnì funkce pohonu z R na D je tøeba: n) Sejmout pružiny z desky membrány. 0 Regulaèní ventily typ BR

11 o) Odšroubovat zvláštní matici z táhla pohonu, p) Sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanènímí pouzdry u pohonù vel. 630 a 000). Je tøeba pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím z ucpávky. q) Položit pružiny na oznaèených místech spodní èásti skøínì. r) Otoèit membránu s pøíslušenstvím o 80. Nasunout ji na táhlo pohonu tak, aby otvor φ6 na dnì a drážka na obvodu desky membrány byly v ose nìkterého otvoru na obvodu membrány. s) Zašroubovat zvláštní matici na táhlo pohonu,èímž dojde ke stlaèení celé sady. t) Položit membránu s pøíslušenstvím na pružinách tak, aby dosedaly do vodících zápustek v desce membrány. Kontrolu, zda pružiny jsou na správných místech je tøeba provést následujícím zpùsobem - membránu ohnout (v místì drážky na obvodu membrány) až se odhálí otvor φ 6 na dnì desky membrány a pøes nìj zkontrolovat je-li vespod pružina. u) Položit horní èást skøínì na pružinách. V první øadì zašroubovat napínací matice, pod které je tøeba vložít štítky s upozornìním. Postupnì rovnomìrnì stlaèovat pružiny až dojde ke spojení horní a spodní èásti skøínì. Teprve pak zasunout ostatní šrouby a sešroubovat maticemi obì èásti skøínì. v) Vstupního napìtí pružin docílit pootoèením soupravy ucpávky. Spojit táhlo pohonu a tømen ventilu a seøídit pohon. 7.2 Zmìna funkce ruèního pohonu u pneumatických pohonù V pøípadì zmìny z funkce pøímé (D) na nepøímou (R) u pohonù vybavených ruèním horním pohonem je nutné zmìnit také funkci ruèního pohonu. Jelikož jeho konstrukce je univerzální, celá zmìna je pouze v jiném zpùsobu spojení ruèního pohonu s pneumatickým. Spojujícím prvkem posuvné èásti pneupohonu (táhlo) a ruèního pohonu (unášeè) je zvláštní matice (34) na horní èásti táhla pohonu, která je souèástí pneupohonu a pùsobí zaroveò jako montážní svìrka soupravy membrány (membrána, deska membrány, distanèní pouzdro, podložka, distanèní kroužek). V závislosti na typu pohonu musí být zpùsob montáže zvláštní matice na táhlo pneupohonu a její spojení s unášeèem ruèního pohonu následující: a) u pohonu s pøímou funkcí (D) Zvláštní matice musí být našroubována na táhlo v poloze, kdy se pøíruba (vìtší prùmìr) se sfrézovanými plochami pro klíè nachází ve spodní èásti. Unášeè svým otvorem ve spodní èásti se nasouvá na menší prùmìr zvláštní matice,dosedá na její pøírubu a tím tlaèí táhlo pohonu se soupravou membrány dolù. b) u pohonu s nepøímou funkcí (R) Zvláštní matice musí být zasunutá dovnitø unášeèe (pøes jedno boèní okénko vzniklé pøi frézování jeho plošek) v takové poloze, aby pøíruba (vìtší prùmìr) se sfrézovanými plochami pro klíè byla v horní èásti (otoèená ve svislé rovinì o 80 k montážní poloze - u pohonu s pøímou funkcí - D). Následnì je tøeba zvláštní maticí otoèit tak, aby se její sfrézování pro klíè pøekrývalo se sfrézováním na unášeèi. Plochým klíèem otáèíme maticí spolu s unášeèem, èímž dochází k zašroubování na táhlo pohonu. Tím, že se výstupek v otvoru unášeèe opírá o pøírubu zvláštní matice, táhne táhlo pohonu se soupravou membrány nahoru. UPOZORNÌNÍ! U pneupohonù s ruèním pohonem, je li v provozu pneupohon, musí být ruèní pohon v krajní poloze : Regulaèní ventily typ BR

12 a) horní - u pohonù DN (otáèení kola v pravo) b) dolní - u pohonù RN (otáèení kola v levo) Pøi provozu pneupohonu, v pøípadì potøeby zajíštìní požadovaného zdvihu ventilu, je možné ruèní pohon využít jako omezovaè zdvihu kuželky ventilu. 7.3 Zmìna rozsahu ovládácího vzduchu (rozsahu pružin) u pneumatických pohonù Konstrukce pohonù dovoluje vytváøení rùzných rozsahù používáním vždy jiného množství pružin, nebo zmìnou jejich napìtí regulací soupravy ucpávky nebo také montáži vhodných distanèních souèástí: podložky tl. 6 mm - ks (u pohonù 250, 400) distanèní pouzdra o výšce 0 mm - 2 ks (u pohonu 630) distanèní pouzdra o výšce: 9,5 mm - 2 ks (pro zdvih 38 mm) 2,5 mm - 2ks (pro zdvih 50 mm) 6 mm - 2 ks (pro zdvih 63 mm) Pro nominální rozsahy jsou tyto souèásti montovány na táhlo pohonu uvnitø desky membrány.dodateèné napìtí pružin se získává montáži jedné nebo dvou distanèních souèástí na vnìjší stranu desky membrány v závislosti na požadovaném rozsahu. Volba souèástí a jejich montáž viz tab. UPOZORNÌNÍ! Všechny distanèní souèásti a možnost regulace pøedurèuje konstrukce pohonu. Dodateèné množství pružin je tøeba objednávat pøímo u výrobce. Pro provedení všech výše uvedených zmìn rozsahu ovládacího vzduchu je tøeba: a) Provést úkony dle bodu 7. a, b, c b) Odšroubovat zvláštní matici z táhla, sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanèními pouzdry u pohonu 630 a 000). Je nutné pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím ze soustavy ucpávky. c) Pøemontovat (pøestavit) vhodnì distanèní souèásti a také podle potøeby pøidat (nebo ubrat) pružiny dle tab.. d) Zašroubovat zvláštní matici, zmontovat skøíò a seøídit pohon. Velikost Zdvih pohonu Rozsah pružin (kpa) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž , 5 6 9, , 5 6 2, dod. nap. (mm) 2 Regulaèní ventily typ BR ,5+ 9,5 2,5+ 2, ,5+ 9,5 2,5+ 2, ,5+ 9,5 2,5+ 2,5 6+ 6

13 8. MOŽNÉ ZÁVADY A ZPÙSOBY JEJICH ODSTRAÒOVÁNÍ UPOZORNÌNÍ! Závady v provozu zpùsobeny vadnou funkcí elektrických pohonù, pozicionérù, filtroredukèních stanic, elektromagnetických ventilù a jiného vybavení nainstalovaného na regulaèním ventilu se doporuèuje odstraòovat v souladu s instrukcemi pøíslušných výrobcù. 9. BEZPEÈNOSTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ P.è. 2 3 Projevyporuchy Ventil prokazuje velkou hysterezi (zpoždìní) Ventil nemá plný zdvih Zdvihkuželkynení úmìrnýtlaku vzduchu 4 Zastaveníkuželky 5 Netìsnost uzávìru Pøíèiny Pøílišné dotlaèení ucpávce tìsnìnív Zneèištìná plocha tømenuku želky nebo táhla pohonu Zneèištìníplochynad odleh èenou kuželkouvucpávce Zneèištìnísedla tvrdými èásticemi Uvolnìnípružinypohonu Uvolnìnítømenukuželkya táhla pohonu Zadøenítømenukuželkyve vodícím pouzdøe nebo kuželkyvsedle Poškozenímembránypohonu Poškozené dosedacíplochyku želky nebo sedla Eroze kuželkynebo sedla Zneèištìnísedla tvrdými èásticemi Poškozeníkroužkuvtìsnícím sedle Poškozenítìsnícího kroužku vodlehèené kuželce Zpùsob odstraòování závady Povolit dotažení ucpávky šroubení Vyèistit plochytømenuku želkynebo táhla pohonu Vyèistit ventil Vyèistit ventil Seøídit vstupnístlaèenípru žin Seøídit spojenítømenuku želky s táhlem pohonu Vymìnit kuželku, táhlo ku želky a vodícípouzdro nebo sedlo Vymìnit membránuu pohonu Zabrousit kuželkua sedlo nebo je vymìnit Vymìnit kuželkua sedlo Vyèistit a propláchnout ventil Vymìnit tìsnícísedlo Vymìnit tìsnícíkroužek Pozn. Regulaèní ventily typ BR 3

14 Pro zajištìní bezpeèného provozování je tøeba dodržovat následující podmínky: Demontáž ventilu z potrubního rozvodu nebo demontáž souèástí, které mají kontakt s protékajícím médiem je možné provádìt až po zjištìní, že nejsou již pod tlakem. Pružiny pohonu jsou montovány se vstupním stlaèením a v dobì obsluhy jsou konstrukènì zajištìny pøed úplným roztažením. V pøípadì výmìny pružin je nutné napínací matice (se štítky s upozornìním) odšroubovávat jako poslední. 0. ZUŽITKOVÁNÍ (LIKVIDACE) VÝROBKU Po ukonèení životnosti výrobku je tøeba provést jeho demontáž a roztøídìní podle jednotlivých materiálù na kovové (barevné kovy, korozivzdorné a uhlikové oceli), pryžové (membrány, tìsnìní) a umìlé hmoty (plochá tìsnìní, ucpávkové tìsnìní, souèásti elektrického vybavení, záslepky). Pøi zpracování je nutné postupovat dle platných smìrnic o nakládání s druhotnými surovinami. Pro výrobu nejsou použity materiály u kterých likvidace mùže ohrozit životní prostøedí.. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ Pol. na obr. Název Poèet kusù 2C Tìsnícísouprava vlnovcové ucpávky 3 Sedlo 3A Tìsnícísedlo 4 Kuželka 4A Tìsnícíkroužek 6 Rýhovanýkolík 7 O pìrnýkroužek (2) 9 Tømenventilu Vodícípouzdro 4 Tìsnícímateriál 4A S vazek tìsnìní "V" kpl. 5 Tìsnìnítìlesa ventilu 29 Membrána 56 Stíracíkroužek soupravyucpávkypohonu 57 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 58 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 59 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 60 Tìsnící O-kroužek soupravymembránypohonu 73 Tìsnící O-kroužek zvláštního šroubuhorního pohonu 74 Tìsnící O-kroužek šroubuhorního pohonu P/ R-N 85 Tìsnící O-kroužek krytuhorního pohonup / R -N 86 Tìsnìníkrytuvlnovcovéucpávky 87 Tìsnìnívlnovcové soupravy 93 Tìsnìnívlnovcové ucpávky 95 Tìsnící O-kroužek vlnovcové soupravy 96 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 2 97 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 02 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 4 Regulaèní ventily typ BR

15 2. OBRÁZKY Oznaèení a názvy èástí: Pol. na obr. Název Tìleso 2 Standartníucpávka 2A Ucpávka odlehèeného ventilu 2B Prodloužená ucpávka 2C Vlnovcová ucpávka 2C Souprava tìsnìní 3 Sedlo 3A Tìsné sedlo 4 Kuželka 4 A Odlehèená kuželka (souprava) 4A Tìsnícíkroužek odlehèené kuželky 5 Kuželová vložka 6 Rýhovanýkolík 7 Opìrnýkroužek 8 Kroužek 9 Tømenventilu 0 Spojovacídeska Vodícípouzdro 2 Šroubeníucpávky 3 Opìrnýkroužek 4 Tìsnícímateriál 4A Svazek tìsnìní"v" 4B Pružina 5 Tìsnìnítìlesa 6 Zátka NPT3/8" 7 Zátka NPT/4" 8 Štítek výrobce ventilu 9 Šroub tìlesa 20 Upínacímatice 2 Matice 22 Distanènípouzdro 23 Nýtokolík 3x6 24 Sloupek 25 Vzpìra 26 Spodníèást skøínì 27 Horníèást skøínì (sestava) 28 Deska membrány 29 Membrána 30 Distanèníkroužek 3 Pružina 32 Souprava ucpávky 33 Táhlo pohonu 34 Zvláštnímatice 35 Spojovacímatice 36 Pojistná matice 37 Nízká matice(kontra) 38 Ukazatel polohy 39 Objímka sloupku 40 Tabulka zdvihu 4 Podložka 42 Podložka 43 Distanènípuzdro 44 Opìrnýkroužek 45 Odvzdušòovácízátka 46 Výrobníštítek pohonu 47 Šroub Pol. na obr. Regulaèní ventily typ BR 5 Název 48 Šroub 49 Šroub 50 Zápustnýšroub M4 x8 5 MaticeM4-A 52 Matice 53 Matice 54 Pružná podložka 55 Podložka 56 Stíracíkroužek 57 Tìsnící O-kroužek 58 Tìsnící O-kroužek 59 Tìsnící O-kroužek 60 Tìsnící O-kroužek 6 Pružnýopìrnýkroužek 62 Horníèást skøínì (sestava) 63 Šroub pohonu 64 Unášeè 65 Kryt 66 Ruèníkoleèko pohonu 67 Zvláštníšroub 68 Podložka 69 Podložka 70 Axiálníložisko 7 Šroub 72 Podložka 73 Tìsnící O-kroužek 8,3x2, 4 74 Tìsnící O-kroužek 75 Pružnýopìrnýkroužek 76 Držák (sestava) 77 Šroub pohonu 78 Unášeè 79 Spojka 80 Nízká matice (kontra) 8 Štítek s upozornìním 82 Napínacímatice 83 Kryt táhla 84 Stíracíkroužek 85 Tìsnící O-kroužek 86 Tìsnìníkrytuprodloužené ucpávky 87 Tìsnìnívlnovcové soupravy 88 Podložka 89 Kryt ucpávky UP a UV 90 Ucpávka - UP 9 Ucpávka - UV 92 Vymezovacípouzdro 93 Tìsnìnívlnovcové ucpávky 94 Pouzdro 95 Tìsnící O-kroužek 96 Tìsnící O-kroužek 97 Tìsnící O-kroužek 98 Šroub 99 Matice 00 Pružná podložka 0 Pouzdro 02 Tìsnící O-kroužek

16 Obr. Regulaèní ventil DN s kuželkou Kv S = a pneumatickým pohonem 6 Regulaèní ventily typ BR

17 Obr.2 Regulaèní ventil DN s odlehèenou kuželkou Regulaèní ventily typ BR 7

18 Obr.3 Regulaèní ventil DN s kuželkou Kv S = standartní (pravá str.) a odlehèenou (levá str.) 8 Regulaèní ventily typ BR

19 Obr.4 Kuželka jehlová Kv S = se standartní ucpávkou Regulaèní ventily typ BR 9

20 Obr.5 Kuželka Kv S = , Kv S = ( s vlnovcovou a prodlouženou ucpávkou ) 20 Regulaèní ventily typ BR

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94 - Servis 8! Dílenská FELCA pøíruèka Podvozek / Servisní služby Technické informace - 50052060015 Vydání 1194 ị ~ - / - Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení ŠKODA OCTAVIA 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení Objednací èislo: YKM 309 003 (1AU10600E/6+MAN039/1) Klimatizace pro dodateènou montáž Železnièní 469/4,

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

Návod k montáži a kompletizaci MOD. 4210-4210/1 4210/2-4210/5. Mini-kuchyně. Electro-line. model MK-AR100

Návod k montáži a kompletizaci MOD. 4210-4210/1 4210/2-4210/5. Mini-kuchyně. Electro-line. model MK-AR100 Návod k montáži a kompletizaci MOD. 4210-4210/1 4210/2-4210/5 Mini-kuchyně Electro-line model MK-AR100 1 I. VŠEOBECNÍ INFORMACE Mini-kuchyně MK-AR100 jsou kuchyňskými sestavami se samostatnou montáží ze

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

VPP46.. Kombiventily, PN25 VPP46..Q VPI46.. VPI46..Q ACVATIX. pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy

VPP46.. Kombiventily, PN25 VPP46..Q VPI46.. VPI46..Q ACVATIX. pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy 4 855 VPP46.. VPI46.. VPP46..Q, s přípoj. pro měření tlaku P/T VPI46..Q, s přípoj. pro měření tlaku P/T ACVATIX Kombiventily, PN25 pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy VPP46.. VPP46..Q VPI46..

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU

TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU TICHÝ PIIOTEM ŘÍZENÝ REGULÁTOR TLAKU OBSAH ÚVOD...... 1 CHARAKTERISTIKY.. 2 ZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY. 3 ROZMĚRY A VÁHY 4 INSTALACE.. 5 PROVOZ 4 UVEDENÍ DO PROVOZU.. 6 ÚDRŽBA... 7 Typ MPS OS

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NV Range - teplovzdušné agregáty

NV Range - teplovzdušné agregáty NV Range - teplovzdušné agregáty Informaèní a servisní pøíruèka Výstraha: Toto zaøízení musí být uzemnìno O B S A H Oddíl 1. Úvod 1 2. Technická data 2 3. Základní požadavky 5 4. Instalace 6 5. Systém

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více