REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11"

Transkript

1 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR

2 OBSAH:. POPIS FUNKCE BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA MONTÁŽ UVÁDÌNÍ DO PROVOZU OPRAVY VENTILÙ ZMÌNA FUNKCE VENTILU A ROZSAHU OVLÁDACÍHO VZDUCHU MOŽNÉ ZÁVADY A ZPÙSOBY JEJICH ODSTRAÒOVÁNÍ BEZPEÈNOSTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZUŽITKOVÁNÍ (LIKVIDACE) VÝROBKU SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ OBRÁZKY Regulaèní ventily typ BR

3 . POPIS FUNKCE Regulace množství protékajícího pracovního media ventilem je zajiš ována pøímoèarým pøesouváním kuželky ventilu pevnì spojené s táhlem pohonu nebo ruèního ovladání. Vstupním signálem je: a) u pohonù pneumatických: stlaèený vzduch o jmenovitém tlaku kpa; kpa.v pøípadì použití pozicionéru také stlaèený vzduch o jiném rozsahu. b ) u pohonù elektrických: s 3-stupòovou regulaci (binární ovládání) - elektrický signál o napìtí 220 V AC; 24 V AC; 380 V AC. s plynulou regulaci (anologové ovládání) - napì ový signál 0-0 V; 2-0 V nebo proudový signál 0-5 ma; 0-20 ma; 4-20 ma zpùsobujíci posun táhla pohonu. Posun je úmìrný hodnotì vstupního signálu. Elektropohony mohou být vybaveny koncovými spínaèi, které omezují pohyb táhla a také vysílaèem polohy. 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ Regulaèní ventily musí být provozovány v podmínkách, které byly uvedeny v zadání pro výpoèet velikosti, volbu typu konstrukce a materiálu pro ventil. Pro zajištìní bezporuchového chodu po celou dobu provozování je nutné chránit regulaèní ventil s pøíslušenstvím a vybavením pøed nárazy a poškozením. Je nutná pravidelná údržba a periodické prohlídky. Další podmínky provozování: a) s pneumatickými pohony teplota okolí od - 40 do + 80 o C, relativní vlhkost atmosféry do 98 %, dovolené kolísání tlaku vzduchu napajecího ovládaè ± 0%, napájecí a ovládací vzduch musí být zbaven mechanických neèistot, oleje a látek, které zpùsobují korozi oceli, slitin mìdi a hliníku.vzduch musí být vysušen tak, aby rosný bod mìl nižší teplotu než minimálmí pracovní teplota ovládaèe a pohonu minimálnì o 0 o C, b ) s elektrickými pohony podle technických podmínek urèených výrobcem c) s ruèními pohony typu NN teplota okolí od - 40 do + 80 o C, relativní vlhkost atmosféry do 98 %. 3. SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA Regulaèní ventily musí být skladovány v uzavøených, suchých a prodyšných skladovacích prostorech s relativní vlhkosti nepøesahující 80 %. V ovzduší skladovacích prostorù nesmí být pára ani agresivní plyny. Ventily je možno pøepravovat v libovolných uzavøených dopravních prostøedcích v obalech nebo bez obalù. Musí být dobøe zajištìny pøed házením, pøevracením nebo nadmìrnými otøesy. Pro pøenášení ventilù pøi balení, nakladání a vykladání musí být použito pružných objímek (napø. pryžové klinové pásy), kterými se otoèí hrdla tìlesa ventilu a také skøíò pohonu (pøes šroub s okem - u pneumatických pohonù). Regulaèní ventily typ BR 3

4 4. MONTÁŽ Pøed namontováním ventilu do potrubí je nutné toto dùkladnì vyèistit od neèistot, odštìpkù kovu, rzi, okují po svaøování a valcování, tuku, maziv a jiných cizích tìles. Ventil je tøeba namontovat tak, aby smìr prùtoku pracovního média v potrubí byl shodný s šipkou na tìlese ventilu. Pracovní tlak média protékajícího ventilem musí souhlasit s hodnotou jmenovitého tlaku vyznaèeného na výrobním štítku ventilu. V pøípadì, že jmenovitý prùmìr ventilu je menší než prùmìr potrubí je nutné použít pøechodové kusy o délce, která odpovídá normì. V takových pøípadech se nedoporuèuje používání redukèních spojek napø. závitových s vnìjším a vnitøním závitem nebo jiných. Pro zvláštì dùležité pøípady technologického uspoøadání se doporuèuje použití obtoku - by-passu, který se skládá ze tøí dodateèných ventilù dovolujících vyøazení regulaèního ventilu z èinnosti (pro opravu, zabrušování sedel, výmìnu dílù) bez pøerušení provozu. Po namontování ventilu do potrubí je nutné: a) u ventilù s pneumatickými pohony napojit na pohon (z regulátoru nebo ovládací stanice) trubky pøivádìjící vzduchový ovládací signál. Pøívod vzduchového signálu je tøeba vyrobit z mìdìné nebo umìlohmotné trubky. Pro délku pøívodu vzduchového signálu do 7,5m použít trubku φ 6xmm. V pøípadì vìtších délek se doporuèuje použít trubku φ 8xmm (d x t). Pøívod ovládacího vzduchového signálu u pohonù pøímých typu D se zapojuje do horní èásti skøínì membrány a u pohonù opaèných typu R do spodní èásti skøínì membrány. K pøipojení se používá pøímých spojek nebo obloukù se závitem NPT /4". Pøi montáži ventilu vybaveného pneumatickým nebo elektropneumatickým pozicionérem je nutné pøívody vzduchového nebo elektrického signálu z regulátoru nebo z øídící stanice zapojit do nástavce oznaèeného nápisem SIGNÁL ( SYGNA "). Navíc je tøeba pøívést napájecí pøívod stlaèeného vzduchu o tlaku 40, 250, 400 nebo 600 kpa (podle potøeby), a pøes redukèní filtr zapojit do nástavce pozicionéru oznaèeného nápisem NAPÁJENÍ ( ZASILANIE ). Je nutné dodržet výše popsaná doporuèení týkající se délky a prùmìrù pøívodù. b ) u ventilù s elektrickými pohony napájecí a ovládací pøívody pøipojit pájením k odpovídajícím zásuvkám elektrického pohonu. Podrobná pøíprava montáže pro uvedení do provozu ventilù s elektrickým pohonem a také zpùsob obsluhy je popsán ve zvláštní Technicko - provozní dokumentaci elektrického pohonu pøipojené k dodávce ventilu. UPOZORÒÌNÍ! U ventilù s pneumatickými pohony musí být všechny spoje a pøívody signálu ovládacího a napájecího vzduchu bezpodmineènì tìsné. Z tohoto dùvodu je nutné po pøivedení vzduchu pod tlakem dosahujícím horní hranice hodnoty ovládacího tlaku, provedení kontroly pomocí kontrolního manometru po pøerušení pøívodu vzduchu pomocí uzavíracího ventilu. VENTILY S PNEUMATICKÝMI POHONY SE DOPORUÈUJE MONTOVAT POHONEM NAHORU S DOVOLENOU ODCHYLKOU 30 OD SVISLÉ OSY. MONTÁŽ VENTILU S ELEKTRICKÝM POHONEM PODLE DOPORUÈENÍ VÝROBCE Jiné montážní uspoøadání konzultujte prosím s výrobcem. 4 Regulaèní ventily typ BR

5 5. UVÁDÌNÍ DO PROVOZU Pøed koneèným uvedením do provozu celého zaøízení je nutné zkontrolovat správnou funkci zabudovaného ventilu. Je tøeba proto uvést do provozu pneumatický, elektrický nebo ruèní pohon a zkontrolovat, zda posuv táhla ventilu (9) je plynulý, bez zadrhávání, v celém rozsahu zdvihu. Pøi uvádìní zaøízení do provozu je nutné lehké dotlaèení tìsnìní ucpávky (4) dotažením šroubení ucpávky (2) až po dosažení potøebné tìsnosti tømenu kuželky. v ucpávce. Z tohoto dùvodu je tøeba obèas dotáhnout ucpávkové šroubení dotlaèující tìsnìní (s výjimkou svazku tìsnìní typu V, který je dotažen až na doraz a je neustále dotlaèován pružinou z korozivzdorné oceli). V pøípadì, že se ucpávkové šroubení dotýká horní hrany ucpávky je nutné jej vyšroubovat, vyjmout opìrný kroužek (3) a pøidat nejménì jedno tìsnìní. Po opìtovném smontování je nutné seøídit pøitlaèení. Rozsah údržby a oprav regulaèního ventilu obsahuje dle potøeby následující èinnosti: èištìní ventilu, ohodnocení stupnì opotøebení jednotlivých èástí, zabrušování sedla a kuželky, výmìna sedla a kuželky výmìna tìsnícího kroužku u odlehèené kuželky, výmìna tìsnìní ucpávky ventilu, výmìna membrány pneumatického pohonu, výmìna tìsnìní ucpávky pneumatického pohonu, výmìna tìsnìní tìlesa, vlnovcové ucpávky a prodloužené ucpávky. 6. OPRAVY VENTILÙ 6. Demontáž ventilu Pøi provádìní periodické kontroly, èištìní nebo opravy ventilu je nutné po každé: a) odpojit pøívod vstupního signálu k pohonu, eventuálnì vymontovat ventil ze soustavy. V pøípadì použití pneumatického pohonu s ovládaèem je tøeba odpojit pøívod vzduchového ovládacího signálu a také pøívod vzduchu. b) rozpojit tømen kuželky s táhlem pohonu u ventilù s pneumatickými pohony nebo s ruèními pohony odšroubováním spojovací matice (35) po pøedchozím povolení nízké kontramatice (37). u ventilù s elektrickými pohony vyšroubováním táhla ventilu ze spojky (79) otáèením spojení táhlo - kuželka nebo kuželka - tìsnìní (2C). Pøed demontáži pohonu z vlnovcové ucpávky je tøeba povolit šroubení ucpávky (2) a také matice (99). Je tøeba postupovat velmi opatrnì, abychom nepoškodili prachovku. c) odšroubovat matice (53) upevòující pohon, odpojit pohon od spojovací desky d) odšroubovat matice (2), zdemontovat ucpávku s tømenem a kuželkou e) vyèistit dosedací plochy sedla i kuželky a také vnitøek tìlesa f ) zkontrolovat stav dosedacích ploch sedla (3) a kuželky (4), vodících ploch tømenu a kuželky a také tìsnìní tìlesa (5). 6.2 Zabrušování sedla a kuželky V pøípadì zjištìní vìtší netìsnosti ventilu je tøeba bezpodmíneènì opìtovnì zabrousit dosedací plochy sedla a kuželky. Po zdemontování ventilu postupujeme takto: a) Povolit šroubení ucpávky pøitlaèující tìsnìní. b) Nanést tenkou rovnomìrnou vrstvu zabrušovací pasty na dosedací plochu kuželky. Nasadit zpìt ucpávku s kuželkou a tømenem na tìleso ventilu. Dotáhnout ji lehce dvìma maticemi na protilehlých stranách. c) Zabrušovat dosedací plochy sedla a kuželky tím zpùsobem, že ruènì nìkolikanásobnì Regulaèní ventily typ BR 5

6 otáèíme tømenem na obì strany o 45, lehce pøitom tlaèíme na sedlo. d) Pozvednout kuželku, otoèit asi o 30, opatrnì spustit zpìt do sedla, opakovat èinnosti popsané v bodì b. e) Opakovat popsaný zpùsob zabrušování nìkolikrát, až se kuželka otoèí o celou otáèku. f ) Po zabroušení sejmout ucpávku, sedlo i kuželku peèlivì oèistit technickým benzínem od zbytkù zabrušovací pasty. Zkontrolovat stav zabroušených dosedacích ploch. g) Smontovat ventil s pohonem tak, aby odpovídal zpùsobu pùsobení ventilu (bod 6.6) h) Seøídit dotlaèení tìsnìní - dle pozn. v bodu UPOZORNÌNÍ!. Zabrušovat je tøeba opatrnì. Používat malé množství zabrušovací pasty, aby nedošlo k vytvoøení místních prohloubenin na zabrušovaných plochách. Je nutno pamatovat, že pøíliš silné pøitlaèení mùže zpùsobit zhoršení kvality dosedacích ploch. 2. S ohledem na možnost poškození prachovky, musí být zabrušování kuželky s vlnovcovou ucpávkou provádìno servisním technikem. 6.3 Výmìna sedla V pøípadì, že sedlo je již natolik opotøebováno,že jej už není možné zabrousit nebo došlo-li k poškození zalisovaného kroužku (PTFE / silikonová pryž) v tìsnícím sedle, je nutná výmìna. Po zdemontování ventilu dle bodu 6. postupovat následovnì: a) Vyšroubovat sedlo zvláštním klíèem pro sedla. Po vyšroubování sedla peèlivì vyèistit závit a také vnitøek tìlesa ventilu. b) Pøed našroubováním nového sedla je tøeba závit dùkladnì natøít tenkou vrstvou tìsnící pasty, která souèasnì zabraòuje zapeèení závitu np. LOCTITE 767. Po došroubování sedla je tøeba zbytek pasty odstranit. UPOZORNÌNÍ: Uživatel si mùže koupit klíèe pro sedla u fy POLNA 6.4 Výmìna kuželky V pøípadì nadmìrného opotøebování dosedací plochy kuželky nebo eroze profilované èásti je nutná její výmìna Výmìna kuželky u ventilu se standartní nebo prodlouženou ucpávkou Po zdemontování ventilu dle bodu 6.a, po povolení šroubení ucpávky dotlaèující tìsnìní provádíme výmìnu kuželky v závislosti na Kvs následovnì: a) pro Kvs = 0,0... a standartní ucpávku (u které je tømen souèasnì kuželkou): zdemontovat z tømenové kuželky kroužek (8), opìrný kroužek (7), blokující matici (36) nebo kontramatici (80), nasunout na novou tømenovou kuželku pùvodnì zdemontované souèásti, opatrnì vsunout do ucpávky tak, aby nedošlo k poškození tìsnìní b) pro Kvs =,6...6; Kvs = (pro DN ) a pro Kvs = 0,0... (pro prodlouženou a vlnovcovou ucpávku) vyrazit kolík (6) pomocí vyrážeèe, vyšroubovat kuželku sešroubovat novou kuželku s tømenem, spoleènì provrtat a zakolíkovat vsunout opatrnì kuželku s tømenem do ucpávky, tak aby nedošlo k poškození tìsnìní (sady tìsnìní a tìsnícího kroužku - u odlehèené kuželky) c) pro Kvs = (pro DN ) vyšroubovat tømen z kuželky, vytáhnout kuželovou vložku (5) 6 Regulaèní ventily typ BR

7 pøemístit kuželovou vložku do tømenu, našroubovat novou kuželku vsunout opatrnì kuželku s tømenem do ucpávky tak, aby nedošlo k poškození tìsnìní (sady tìsnìní a tìsnícího kroužku - u odlehèené kuželky) Po výmìnì je tøeba lehce došroubovat šroubení ucpávky a namontovat pohon. Koneènou regulací dotlaèení tìsnìní je nutné provádìt v souladu s doporuèením v bodì UPOZORNÌNÍ! kuželová vložka slouží k zajištìní tømenu pøed odšroubováním v dobì provozu ventilu, závit tømenu je nutné nasouvat a vysouvat z ucpávky otáèením - šroubováním Výmìna kuželky ventilu s vlnovcovou ucpávkou. Po zdemontování ventilu dle bodu 6. a po povolení šroubení ucpávky dotlaèující tìsnìní, je další postup výmìny závislý na hodnotì Kvs následovnì: a) pro Kvs = (pro DN 40 00): Pøidržovat tømen v jeho horní èásti, kuželku z nìj odšroubovat plochým klíèem tak opatrnì, aby nedošlo k poškození (ukroucení) prachovky. Vytáhnout kuželovou vložku. Pøemístit kuželovou vložku do nové kuželky, sešroubovat ji s tømenem. Postupovat stejnì jak u pøedchozí výmìny. b) pro ostatní provedení: Vyrazit kolík (6) pomocí vyrážeèe, pøidržet tømen (v horní èásti), plochým klíèem odšroubovat kuželku. Postupovat stejnì opatrnì jak u b a. Našroubovat novou kuželku, provrtat spoleènì s tømenem a zakolíkovat.je tøeba dávat pozor, aby pøi našroubovávání zajistit tømen proti otáèení. Po výmìnì kuželky smontovat ucpávku, lehce došroubovat šroubení ucpávky. Namontovat pohon. Koneènou regulací dotlaèení tìsnìní provést v souladu s doporuèením v bodì Výmìna tìsnìní 6.5. Výmìna tìsnícího kroužku u odlehèené kuželky V pøípadì nadmìrného opotøebování tìsnícího kroužku (4A) u odlehèené kuželky je tøeba kroužek vymìnit. Postup výmìny: a) vymontovat kuželku stejným zpùsobem jak pøi její výmìnì, b) odstranit opotøebovaný tìsnící kroužek z kuželky, c) peèlivì vyèistit drážku na kuželce pro nový tìsnící kroužek, d) nasunout nový tìsnící kroužek Po nasunutí nového tìsnícího kroužku je tøeba kuželku smontovat v opaèném sledu. Montáž odlehèené kuželky do ventilu provést dle bodu Výmìna tìsnìní v ucpávce ventilu V pøípadì, že doplòování jednotlivých tìsnìní komory ucpávky už není dostaèující nebo je-li tøeba vymìnit typ tìsnìní je nutná výmìna celého kompletu tìsnìní.v tomto pøípadì po zdemontování ventilu (bod 6.) postupujeme takto: a) vyšroubovat a sundat pojistnou matici (36) nebo nízkou kontramatici (80), b) vysunout tømen ventilu z ucpávky, c) odšroubovat šroubení ucpávky, vyjmout opìrné kroužky, sadu tìsnìní a pouzdra, d) vyèistit komoru ucpávky, e) vsunout tømen ventilu do ucpávky, f ) vložit do komory ucpávky sadu nového tìsnìní a další souèásti ve spravném poøadí, g) dotáhnout tìsnìní pomocí šroubení ucpávky, smontovat ventil v opaèném poøadí k demontáži. Regulaèní ventily typ BR 7

8 UPOZORNÌNÍ!. Pro usnadnìní nasouvání jednotlivých kroužkù tìsnìní se doporuèuje používání pøípravkù zobrazených na obr. a 2. Uživatel si je mùže zhotovit sám nebo si je mùže koupit u fy POLNA. 2. Koneèná regulace dotlaèení tìsnìní se provádí pøi uvádìní opravovaného ventilu do provozu.pøi použití tìsnìní typu V musí být šroubení ucpávky dotaženo na doraz. Pøi použití jiného typu tìsnìní se mùže objevit pøi prvním lehkém dotažení minimální netìsnost, kterou je nutné odstranit dotážením šroubení ucpávky tak, aby byl ventil tìsný,ale aby se neprojevil velký odpor pøi pohybu tømenu Výmìna tìsnìní tìlesa a tìsnìní vlnovcové a prodloužené ucpávky V pøípadì viditelného opotøebení tìsnìní tìlesa (5), tìsnìní vlnovcové ucpávky (87,93,95) nebo ucpávky prodloužené (86) je nutná jejich výmìna. Materiál tìsnìní musí být pøizpùsoben parametrùm ventilu a druhu protékajícího média. 6.6 Opìtovná montáž 6.6. Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - ZAVÍRÁ (pohon D) a) Vložit do tìlesa ucpávku se spojovací deskou, kuželkou, tømenem a tìsnìním tìlesa (5). Na tømen nasunout spojovací matici (35), našroubovat pojistnou matici (36) a nasadit ukazatel polohy (38). b) Došroubovat matice (2) upevòující ucpávku. c) Pøesunout tømen s kuželkou tak, aby kuželka dosedala na sedlo. d) Upevnit pohon na spojovací desku. Lehce zašroubovat dvì matice (53) s pružnými podložkami (54). e) Pøivést ovládací vzduch. Pøesunout táhlo o rozsah zdvihu. f ) Spojit a zajistit táhlo pohonu a tømen ventilu pomocí spojovací (35) a pojistné matice (36) g) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. h) Pevnì dotáhnout matice upevòující pohon ke spojovací desce. i) Snížit ovládací tlak na nulu. Ukazatel zdvihu musí ukazovat stav úplného otevøení. Potøebnou korekci zdvihu je možné provést odšroubováním spojovací matice a vhodným pøestavením pojistné matice Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - OTEVÍRÁ (pohon R) a) Smontovat ventil shodnì s návodem v bodì 6.6. a...d b) Spojit táhlo pohonu a tømen ventilu pomocí spojovací a pojistné matice. c) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. d) Pøivést ovládací vzduch. Pøesunout táhlo o rozsah zdvihu. e) Odšroubovat spojující matici, pootoèit o pùl otáèky pojistnou maticí,èímž se od sebe odsunou táhlo pohonu a tømen ventilu (asi o 0,6mm). Zajistit táhlo a tømen. f ) Pevnì dotáhnout matice pøipevòující pohon ke spojovací desce. g) Snižit ovládací tlak vzduchu na nulu a korigovat polohu ukazatele zdvihu. Kuželka musí dosedat do sedla sílou rovnající se vstupnímu tlaku pružin pohonu Ventily s elektrickým pohonem a) Do tìlesa vložit ucpávku se spojovací deskou, kuželkou, tømenem a tìsnìním tìlesa. Na tømen našroubovat kontramatici (80). 8 Regulaèní ventily typ BR

9 b) Došroubovat matice (2) upevòující ucpávku. c) Upevnit pohon na spojovací desku (s táhlem nastaveným v uzavøené poloze Z ). d) Spojit tømen ventilu s táhlem pohonu šroubováním tømenu ventilu do spojky (79) až do osazení sloupkù na spojovací desce. e) Zajistit spojení tømenu a táhla kontramaticí. UPOZORNÌNÍ! Pøi spojování ventilu s vlnovcovou ucpávkou (2C) je tøeba postupovat zvláštì opatrnì, aby nedošlo k poškození prachovky, proto je nutné povolit šroubení ucpávky (2) dotlaèující sadu tìsnìní a také matice (99) dotahující ucpávku (9). f ) Zašroubovat matice s pružnými podložkami upevòujícími pohon ke spojovací desce. g) Ukazatel polohy musí ukazovat polohu úplného uzavøení ventilu. h) K pohonu pøivést proud o parametrech shodných s návodem k elektrickému pohonu. i) Provést potøebnou korekci zdvihu vhodným nastavením koncových spínaèù Ventily s ruèním pohonem typu NN a) Namontovat ventil shodnì s návodem v bodì 6.6. a...c b) Upevnit ruèní pohon na spojovací desku. Lehce zašroubovat dvì matice s pružnými podložkami. c) Tømen ventilu s unášeèem pohonu(78) spojit a zajistit pomocí spojovací a pojistné matice. d) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. e) Pevnì dotáhnout matice upevòující pohon ke spojovací desce. f) Potøebnou korekci zdvihu provést odšroubováním spojovací matice a vhodným pøestavením pojistné matice. 6.7 Výmìna membrány 6.7. Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí nárust tlaku vzduchu - ZAVÍRÁ (pohon D) a) Odpojit pøívod ovladácího vzduchu do pohonu b) Zdemontovat horní èást skøínì (27) nebo (62). Je nutné pamatovat, že delší matice (82) je tøeba odšroubovat jako poslední - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (8). c) Odšroubovat zvláštní matici (34) z táhla pohonu,sejmout distanèní kroužek (30). d) Vymìnit membránu (29), smontovat pohon. e) K pohonu napojit pøívod ovládacího vzduchu. f ) Pøivést vzduchový ovládací signál. Napìtí pružin seøídit otáèením ucpávkové soupravy (32) tak, aby pohyb táhla zaèal pøi tlaku odpovídajícím spodní hodnotì rozsahu pružiny udávané na výrobním štítku pohonu Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - OTEVÍRÁ ( pohon R ) a) Odpojit pøívod ovladácího vzduchu do pohonu b) Zdemontovat horní èást skøínì. Je nutné pamatovat, že delší matice (82) je tøeba odšroubovat na konci - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (8). c) Sejmout pružiny (3). d) Odšroubovat zvláštní matici z táhla pohonu, sejmout desku membrány (28) s distanèním pouzdrem (43) a podložkou (4). e) Vymìnit membránu, smontovat pohon. f) Pøipojit do pohonu pøívod ovládacího vzduchu. Regulaèní ventily typ BR 9

10 g) Pøivést vzduchový ovládací signál. Seøídit napìtí pružin tak, aby zaèátek pohybu táhla se uskuteènil pøi tlaku odpovídajícím spodní hodnotì rozsahu pružiny udávané na výrobním štítku pohonu. 6.8 Výmìna tìsnìní soupravy ucpávek pneumatického pohonu Pro provedení výmìny soupravy ucpávek (což je podstatné u pohonu R) je tøeba: a) Rozpojit tømen ventilu s táhlem pohonu dle bodu 6. b. b) Odšroubovat dvì matice upevòující pohon na spojovací desku. Sejmout pohon z ventilu. c) Vyšroubovat kontramatici (37) z táhla pohonu spolu s ukazatelem polohy. d) Zdemontovat pružný opìrný kroužek (6) z táhla. Sejmout ho i s opìrným kroužkem (44). e) Zdemontovat kryt táhla (83), vyšroubovat soupravu ucpávek, sejmout z táhla pohonu. Je nutné si pamatovat nebo si poznamenat její výchozí polohu. f ) Výmìnit opotøebované tìsnící O-kroužky (57,58) a stírací kroužek (56). g) Nasunout soupravu ucpávek na táhlo, zašroubovat do pùvodní polohy pøed výmìnou. h) Ostatní èásti servopohonu a také celý pohon na ventil namontovat v opaèném poøadí k demontáži. 7. ZMÌNA FUNKCE VENTILU A ROZSAHU OVLÁDACÍHO VZDUCHU 7. Zmìna funkce ventilu s pneumatickým pohonem Pøemìnitelná konstrukce membranových pneumatických pohonù typu D/R dává možnost zmìny funkce ventilu s pneumatickým pohonem ze vzestupu tlaku ovládacího vzduchu ZAVÍRÁ na vzestup tlaku ovládacího vzduchu OTEVÍRÁ a opaènì. Aby bylo možné toto provést je tøeba zmìnit funkci pohonu následnì: a) Zdemontovat spojení tømenu ventilu a táhla pohonu. b) Zašroubovat (na doraz u pohonu s funkcí D) nebo vyšroubovat (až se objeví tìsnící O- kroužek u pohonu s funkcí R) souprávu ucpávek proto, aby se snížilo vstupní napìtí pružin) c) Zdemontovat horní èást skøínì pohonu. Je tøeba pamatovat, že delší matice se musí odšroubovat na konec - jak je uvedeno na štitcích s upozornìním. Další postup záleží na funkci pohonu pøed zmìnou. Pøi zmìnì funkce pohonu z D na R je tøeba: e) Odšroubovat zvláštní matici táhla pohonu. f ) Sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanènímí pouzdry u pohonù vel. 630 a 000). Je tøeba pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím z ucpávky. g) Vyjmout pružiny ze spodní èásti skøínì. h) Otoèit membránu s pøíslušenstvím o 80. Nasunout ji na táhlo pohonu. i) Zašroubovat zvláštní matici na táhlo pohonu, èímž dojde ke stlaèení celé sady. j) Položit pružiny na desce membrány tak, aby zapadaly do vodících zápustek a jejich konce byly situovány stejnì vùèi ose táhla. k) Položit horní èást skøínì na pružinách. V první øadì zašroubovat napínací matice, pod které je tøeba vložít štítky s upozornìním. Postupnì rovnomìrnì stlaèovat pružiny až dojde ke spojení horní a spodní èásti skøínì. Teprve pak zasunout ostatní šrouby a sešroubovat maticemi obì èásti skøínì. l) Vstupního napìtí pružin docílit pootoèením soupravou ucpávky. Spojit táhlo pohonu s tømenem ventilu a seøídit pohon. Pøi zmìnì funkce pohonu z R na D je tøeba: n) Sejmout pružiny z desky membrány. 0 Regulaèní ventily typ BR

11 o) Odšroubovat zvláštní matici z táhla pohonu, p) Sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanènímí pouzdry u pohonù vel. 630 a 000). Je tøeba pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím z ucpávky. q) Položit pružiny na oznaèených místech spodní èásti skøínì. r) Otoèit membránu s pøíslušenstvím o 80. Nasunout ji na táhlo pohonu tak, aby otvor φ6 na dnì a drážka na obvodu desky membrány byly v ose nìkterého otvoru na obvodu membrány. s) Zašroubovat zvláštní matici na táhlo pohonu,èímž dojde ke stlaèení celé sady. t) Položit membránu s pøíslušenstvím na pružinách tak, aby dosedaly do vodících zápustek v desce membrány. Kontrolu, zda pružiny jsou na správných místech je tøeba provést následujícím zpùsobem - membránu ohnout (v místì drážky na obvodu membrány) až se odhálí otvor φ 6 na dnì desky membrány a pøes nìj zkontrolovat je-li vespod pružina. u) Položit horní èást skøínì na pružinách. V první øadì zašroubovat napínací matice, pod které je tøeba vložít štítky s upozornìním. Postupnì rovnomìrnì stlaèovat pružiny až dojde ke spojení horní a spodní èásti skøínì. Teprve pak zasunout ostatní šrouby a sešroubovat maticemi obì èásti skøínì. v) Vstupního napìtí pružin docílit pootoèením soupravy ucpávky. Spojit táhlo pohonu a tømen ventilu a seøídit pohon. 7.2 Zmìna funkce ruèního pohonu u pneumatických pohonù V pøípadì zmìny z funkce pøímé (D) na nepøímou (R) u pohonù vybavených ruèním horním pohonem je nutné zmìnit také funkci ruèního pohonu. Jelikož jeho konstrukce je univerzální, celá zmìna je pouze v jiném zpùsobu spojení ruèního pohonu s pneumatickým. Spojujícím prvkem posuvné èásti pneupohonu (táhlo) a ruèního pohonu (unášeè) je zvláštní matice (34) na horní èásti táhla pohonu, která je souèástí pneupohonu a pùsobí zaroveò jako montážní svìrka soupravy membrány (membrána, deska membrány, distanèní pouzdro, podložka, distanèní kroužek). V závislosti na typu pohonu musí být zpùsob montáže zvláštní matice na táhlo pneupohonu a její spojení s unášeèem ruèního pohonu následující: a) u pohonu s pøímou funkcí (D) Zvláštní matice musí být našroubována na táhlo v poloze, kdy se pøíruba (vìtší prùmìr) se sfrézovanými plochami pro klíè nachází ve spodní èásti. Unášeè svým otvorem ve spodní èásti se nasouvá na menší prùmìr zvláštní matice,dosedá na její pøírubu a tím tlaèí táhlo pohonu se soupravou membrány dolù. b) u pohonu s nepøímou funkcí (R) Zvláštní matice musí být zasunutá dovnitø unášeèe (pøes jedno boèní okénko vzniklé pøi frézování jeho plošek) v takové poloze, aby pøíruba (vìtší prùmìr) se sfrézovanými plochami pro klíè byla v horní èásti (otoèená ve svislé rovinì o 80 k montážní poloze - u pohonu s pøímou funkcí - D). Následnì je tøeba zvláštní maticí otoèit tak, aby se její sfrézování pro klíè pøekrývalo se sfrézováním na unášeèi. Plochým klíèem otáèíme maticí spolu s unášeèem, èímž dochází k zašroubování na táhlo pohonu. Tím, že se výstupek v otvoru unášeèe opírá o pøírubu zvláštní matice, táhne táhlo pohonu se soupravou membrány nahoru. UPOZORNÌNÍ! U pneupohonù s ruèním pohonem, je li v provozu pneupohon, musí být ruèní pohon v krajní poloze : Regulaèní ventily typ BR

12 a) horní - u pohonù DN (otáèení kola v pravo) b) dolní - u pohonù RN (otáèení kola v levo) Pøi provozu pneupohonu, v pøípadì potøeby zajíštìní požadovaného zdvihu ventilu, je možné ruèní pohon využít jako omezovaè zdvihu kuželky ventilu. 7.3 Zmìna rozsahu ovládácího vzduchu (rozsahu pružin) u pneumatických pohonù Konstrukce pohonù dovoluje vytváøení rùzných rozsahù používáním vždy jiného množství pružin, nebo zmìnou jejich napìtí regulací soupravy ucpávky nebo také montáži vhodných distanèních souèástí: podložky tl. 6 mm - ks (u pohonù 250, 400) distanèní pouzdra o výšce 0 mm - 2 ks (u pohonu 630) distanèní pouzdra o výšce: 9,5 mm - 2 ks (pro zdvih 38 mm) 2,5 mm - 2ks (pro zdvih 50 mm) 6 mm - 2 ks (pro zdvih 63 mm) Pro nominální rozsahy jsou tyto souèásti montovány na táhlo pohonu uvnitø desky membrány.dodateèné napìtí pružin se získává montáži jedné nebo dvou distanèních souèástí na vnìjší stranu desky membrány v závislosti na požadovaném rozsahu. Volba souèástí a jejich montáž viz tab. UPOZORNÌNÍ! Všechny distanèní souèásti a možnost regulace pøedurèuje konstrukce pohonu. Dodateèné množství pružin je tøeba objednávat pøímo u výrobce. Pro provedení všech výše uvedených zmìn rozsahu ovládacího vzduchu je tøeba: a) Provést úkony dle bodu 7. a, b, c b) Odšroubovat zvláštní matici z táhla, sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanèními pouzdry u pohonu 630 a 000). Je nutné pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím ze soustavy ucpávky. c) Pøemontovat (pøestavit) vhodnì distanèní souèásti a také podle potøeby pøidat (nebo ubrat) pružiny dle tab.. d) Zašroubovat zvláštní matici, zmontovat skøíò a seøídit pohon. Velikost Zdvih pohonu Rozsah pružin (kpa) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž , 5 6 9, , 5 6 2, dod. nap. (mm) 2 Regulaèní ventily typ BR ,5+ 9,5 2,5+ 2, ,5+ 9,5 2,5+ 2, ,5+ 9,5 2,5+ 2,5 6+ 6

13 8. MOŽNÉ ZÁVADY A ZPÙSOBY JEJICH ODSTRAÒOVÁNÍ UPOZORNÌNÍ! Závady v provozu zpùsobeny vadnou funkcí elektrických pohonù, pozicionérù, filtroredukèních stanic, elektromagnetických ventilù a jiného vybavení nainstalovaného na regulaèním ventilu se doporuèuje odstraòovat v souladu s instrukcemi pøíslušných výrobcù. 9. BEZPEÈNOSTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ P.è. 2 3 Projevyporuchy Ventil prokazuje velkou hysterezi (zpoždìní) Ventil nemá plný zdvih Zdvihkuželkynení úmìrnýtlaku vzduchu 4 Zastaveníkuželky 5 Netìsnost uzávìru Pøíèiny Pøílišné dotlaèení ucpávce tìsnìnív Zneèištìná plocha tømenuku želky nebo táhla pohonu Zneèištìníplochynad odleh èenou kuželkouvucpávce Zneèištìnísedla tvrdými èásticemi Uvolnìnípružinypohonu Uvolnìnítømenukuželkya táhla pohonu Zadøenítømenukuželkyve vodícím pouzdøe nebo kuželkyvsedle Poškozenímembránypohonu Poškozené dosedacíplochyku želky nebo sedla Eroze kuželkynebo sedla Zneèištìnísedla tvrdými èásticemi Poškozeníkroužkuvtìsnícím sedle Poškozenítìsnícího kroužku vodlehèené kuželce Zpùsob odstraòování závady Povolit dotažení ucpávky šroubení Vyèistit plochytømenuku želkynebo táhla pohonu Vyèistit ventil Vyèistit ventil Seøídit vstupnístlaèenípru žin Seøídit spojenítømenuku želky s táhlem pohonu Vymìnit kuželku, táhlo ku želky a vodícípouzdro nebo sedlo Vymìnit membránuu pohonu Zabrousit kuželkua sedlo nebo je vymìnit Vymìnit kuželkua sedlo Vyèistit a propláchnout ventil Vymìnit tìsnícísedlo Vymìnit tìsnícíkroužek Pozn. Regulaèní ventily typ BR 3

14 Pro zajištìní bezpeèného provozování je tøeba dodržovat následující podmínky: Demontáž ventilu z potrubního rozvodu nebo demontáž souèástí, které mají kontakt s protékajícím médiem je možné provádìt až po zjištìní, že nejsou již pod tlakem. Pružiny pohonu jsou montovány se vstupním stlaèením a v dobì obsluhy jsou konstrukènì zajištìny pøed úplným roztažením. V pøípadì výmìny pružin je nutné napínací matice (se štítky s upozornìním) odšroubovávat jako poslední. 0. ZUŽITKOVÁNÍ (LIKVIDACE) VÝROBKU Po ukonèení životnosti výrobku je tøeba provést jeho demontáž a roztøídìní podle jednotlivých materiálù na kovové (barevné kovy, korozivzdorné a uhlikové oceli), pryžové (membrány, tìsnìní) a umìlé hmoty (plochá tìsnìní, ucpávkové tìsnìní, souèásti elektrického vybavení, záslepky). Pøi zpracování je nutné postupovat dle platných smìrnic o nakládání s druhotnými surovinami. Pro výrobu nejsou použity materiály u kterých likvidace mùže ohrozit životní prostøedí.. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ Pol. na obr. Název Poèet kusù 2C Tìsnícísouprava vlnovcové ucpávky 3 Sedlo 3A Tìsnícísedlo 4 Kuželka 4A Tìsnícíkroužek 6 Rýhovanýkolík 7 O pìrnýkroužek (2) 9 Tømenventilu Vodícípouzdro 4 Tìsnícímateriál 4A S vazek tìsnìní "V" kpl. 5 Tìsnìnítìlesa ventilu 29 Membrána 56 Stíracíkroužek soupravyucpávkypohonu 57 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 58 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 59 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 60 Tìsnící O-kroužek soupravymembránypohonu 73 Tìsnící O-kroužek zvláštního šroubuhorního pohonu 74 Tìsnící O-kroužek šroubuhorního pohonu P/ R-N 85 Tìsnící O-kroužek krytuhorního pohonup / R -N 86 Tìsnìníkrytuvlnovcovéucpávky 87 Tìsnìnívlnovcové soupravy 93 Tìsnìnívlnovcové ucpávky 95 Tìsnící O-kroužek vlnovcové soupravy 96 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 2 97 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 02 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 4 Regulaèní ventily typ BR

15 2. OBRÁZKY Oznaèení a názvy èástí: Pol. na obr. Název Tìleso 2 Standartníucpávka 2A Ucpávka odlehèeného ventilu 2B Prodloužená ucpávka 2C Vlnovcová ucpávka 2C Souprava tìsnìní 3 Sedlo 3A Tìsné sedlo 4 Kuželka 4 A Odlehèená kuželka (souprava) 4A Tìsnícíkroužek odlehèené kuželky 5 Kuželová vložka 6 Rýhovanýkolík 7 Opìrnýkroužek 8 Kroužek 9 Tømenventilu 0 Spojovacídeska Vodícípouzdro 2 Šroubeníucpávky 3 Opìrnýkroužek 4 Tìsnícímateriál 4A Svazek tìsnìní"v" 4B Pružina 5 Tìsnìnítìlesa 6 Zátka NPT3/8" 7 Zátka NPT/4" 8 Štítek výrobce ventilu 9 Šroub tìlesa 20 Upínacímatice 2 Matice 22 Distanènípouzdro 23 Nýtokolík 3x6 24 Sloupek 25 Vzpìra 26 Spodníèást skøínì 27 Horníèást skøínì (sestava) 28 Deska membrány 29 Membrána 30 Distanèníkroužek 3 Pružina 32 Souprava ucpávky 33 Táhlo pohonu 34 Zvláštnímatice 35 Spojovacímatice 36 Pojistná matice 37 Nízká matice(kontra) 38 Ukazatel polohy 39 Objímka sloupku 40 Tabulka zdvihu 4 Podložka 42 Podložka 43 Distanènípuzdro 44 Opìrnýkroužek 45 Odvzdušòovácízátka 46 Výrobníštítek pohonu 47 Šroub Pol. na obr. Regulaèní ventily typ BR 5 Název 48 Šroub 49 Šroub 50 Zápustnýšroub M4 x8 5 MaticeM4-A 52 Matice 53 Matice 54 Pružná podložka 55 Podložka 56 Stíracíkroužek 57 Tìsnící O-kroužek 58 Tìsnící O-kroužek 59 Tìsnící O-kroužek 60 Tìsnící O-kroužek 6 Pružnýopìrnýkroužek 62 Horníèást skøínì (sestava) 63 Šroub pohonu 64 Unášeè 65 Kryt 66 Ruèníkoleèko pohonu 67 Zvláštníšroub 68 Podložka 69 Podložka 70 Axiálníložisko 7 Šroub 72 Podložka 73 Tìsnící O-kroužek 8,3x2, 4 74 Tìsnící O-kroužek 75 Pružnýopìrnýkroužek 76 Držák (sestava) 77 Šroub pohonu 78 Unášeè 79 Spojka 80 Nízká matice (kontra) 8 Štítek s upozornìním 82 Napínacímatice 83 Kryt táhla 84 Stíracíkroužek 85 Tìsnící O-kroužek 86 Tìsnìníkrytuprodloužené ucpávky 87 Tìsnìnívlnovcové soupravy 88 Podložka 89 Kryt ucpávky UP a UV 90 Ucpávka - UP 9 Ucpávka - UV 92 Vymezovacípouzdro 93 Tìsnìnívlnovcové ucpávky 94 Pouzdro 95 Tìsnící O-kroužek 96 Tìsnící O-kroužek 97 Tìsnící O-kroužek 98 Šroub 99 Matice 00 Pružná podložka 0 Pouzdro 02 Tìsnící O-kroužek

16 Obr. Regulaèní ventil DN s kuželkou Kv S = a pneumatickým pohonem 6 Regulaèní ventily typ BR

17 Obr.2 Regulaèní ventil DN s odlehèenou kuželkou Regulaèní ventily typ BR 7

18 Obr.3 Regulaèní ventil DN s kuželkou Kv S = standartní (pravá str.) a odlehèenou (levá str.) 8 Regulaèní ventily typ BR

19 Obr.4 Kuželka jehlová Kv S = se standartní ucpávkou Regulaèní ventily typ BR 9

20 Obr.5 Kuželka Kv S = , Kv S = ( s vlnovcovou a prodlouženou ucpávkou ) 20 Regulaèní ventily typ BR

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více