REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11"

Transkript

1 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR

2 OBSAH:. POPIS FUNKCE BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA MONTÁŽ UVÁDÌNÍ DO PROVOZU OPRAVY VENTILÙ ZMÌNA FUNKCE VENTILU A ROZSAHU OVLÁDACÍHO VZDUCHU MOŽNÉ ZÁVADY A ZPÙSOBY JEJICH ODSTRAÒOVÁNÍ BEZPEÈNOSTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZUŽITKOVÁNÍ (LIKVIDACE) VÝROBKU SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ OBRÁZKY Regulaèní ventily typ BR

3 . POPIS FUNKCE Regulace množství protékajícího pracovního media ventilem je zajiš ována pøímoèarým pøesouváním kuželky ventilu pevnì spojené s táhlem pohonu nebo ruèního ovladání. Vstupním signálem je: a) u pohonù pneumatických: stlaèený vzduch o jmenovitém tlaku kpa; kpa.v pøípadì použití pozicionéru také stlaèený vzduch o jiném rozsahu. b ) u pohonù elektrických: s 3-stupòovou regulaci (binární ovládání) - elektrický signál o napìtí 220 V AC; 24 V AC; 380 V AC. s plynulou regulaci (anologové ovládání) - napì ový signál 0-0 V; 2-0 V nebo proudový signál 0-5 ma; 0-20 ma; 4-20 ma zpùsobujíci posun táhla pohonu. Posun je úmìrný hodnotì vstupního signálu. Elektropohony mohou být vybaveny koncovými spínaèi, které omezují pohyb táhla a také vysílaèem polohy. 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ Regulaèní ventily musí být provozovány v podmínkách, které byly uvedeny v zadání pro výpoèet velikosti, volbu typu konstrukce a materiálu pro ventil. Pro zajištìní bezporuchového chodu po celou dobu provozování je nutné chránit regulaèní ventil s pøíslušenstvím a vybavením pøed nárazy a poškozením. Je nutná pravidelná údržba a periodické prohlídky. Další podmínky provozování: a) s pneumatickými pohony teplota okolí od - 40 do + 80 o C, relativní vlhkost atmosféry do 98 %, dovolené kolísání tlaku vzduchu napajecího ovládaè ± 0%, napájecí a ovládací vzduch musí být zbaven mechanických neèistot, oleje a látek, které zpùsobují korozi oceli, slitin mìdi a hliníku.vzduch musí být vysušen tak, aby rosný bod mìl nižší teplotu než minimálmí pracovní teplota ovládaèe a pohonu minimálnì o 0 o C, b ) s elektrickými pohony podle technických podmínek urèených výrobcem c) s ruèními pohony typu NN teplota okolí od - 40 do + 80 o C, relativní vlhkost atmosféry do 98 %. 3. SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA Regulaèní ventily musí být skladovány v uzavøených, suchých a prodyšných skladovacích prostorech s relativní vlhkosti nepøesahující 80 %. V ovzduší skladovacích prostorù nesmí být pára ani agresivní plyny. Ventily je možno pøepravovat v libovolných uzavøených dopravních prostøedcích v obalech nebo bez obalù. Musí být dobøe zajištìny pøed házením, pøevracením nebo nadmìrnými otøesy. Pro pøenášení ventilù pøi balení, nakladání a vykladání musí být použito pružných objímek (napø. pryžové klinové pásy), kterými se otoèí hrdla tìlesa ventilu a také skøíò pohonu (pøes šroub s okem - u pneumatických pohonù). Regulaèní ventily typ BR 3

4 4. MONTÁŽ Pøed namontováním ventilu do potrubí je nutné toto dùkladnì vyèistit od neèistot, odštìpkù kovu, rzi, okují po svaøování a valcování, tuku, maziv a jiných cizích tìles. Ventil je tøeba namontovat tak, aby smìr prùtoku pracovního média v potrubí byl shodný s šipkou na tìlese ventilu. Pracovní tlak média protékajícího ventilem musí souhlasit s hodnotou jmenovitého tlaku vyznaèeného na výrobním štítku ventilu. V pøípadì, že jmenovitý prùmìr ventilu je menší než prùmìr potrubí je nutné použít pøechodové kusy o délce, která odpovídá normì. V takových pøípadech se nedoporuèuje používání redukèních spojek napø. závitových s vnìjším a vnitøním závitem nebo jiných. Pro zvláštì dùležité pøípady technologického uspoøadání se doporuèuje použití obtoku - by-passu, který se skládá ze tøí dodateèných ventilù dovolujících vyøazení regulaèního ventilu z èinnosti (pro opravu, zabrušování sedel, výmìnu dílù) bez pøerušení provozu. Po namontování ventilu do potrubí je nutné: a) u ventilù s pneumatickými pohony napojit na pohon (z regulátoru nebo ovládací stanice) trubky pøivádìjící vzduchový ovládací signál. Pøívod vzduchového signálu je tøeba vyrobit z mìdìné nebo umìlohmotné trubky. Pro délku pøívodu vzduchového signálu do 7,5m použít trubku φ 6xmm. V pøípadì vìtších délek se doporuèuje použít trubku φ 8xmm (d x t). Pøívod ovládacího vzduchového signálu u pohonù pøímých typu D se zapojuje do horní èásti skøínì membrány a u pohonù opaèných typu R do spodní èásti skøínì membrány. K pøipojení se používá pøímých spojek nebo obloukù se závitem NPT /4". Pøi montáži ventilu vybaveného pneumatickým nebo elektropneumatickým pozicionérem je nutné pøívody vzduchového nebo elektrického signálu z regulátoru nebo z øídící stanice zapojit do nástavce oznaèeného nápisem SIGNÁL ( SYGNA "). Navíc je tøeba pøívést napájecí pøívod stlaèeného vzduchu o tlaku 40, 250, 400 nebo 600 kpa (podle potøeby), a pøes redukèní filtr zapojit do nástavce pozicionéru oznaèeného nápisem NAPÁJENÍ ( ZASILANIE ). Je nutné dodržet výše popsaná doporuèení týkající se délky a prùmìrù pøívodù. b ) u ventilù s elektrickými pohony napájecí a ovládací pøívody pøipojit pájením k odpovídajícím zásuvkám elektrického pohonu. Podrobná pøíprava montáže pro uvedení do provozu ventilù s elektrickým pohonem a také zpùsob obsluhy je popsán ve zvláštní Technicko - provozní dokumentaci elektrického pohonu pøipojené k dodávce ventilu. UPOZORÒÌNÍ! U ventilù s pneumatickými pohony musí být všechny spoje a pøívody signálu ovládacího a napájecího vzduchu bezpodmineènì tìsné. Z tohoto dùvodu je nutné po pøivedení vzduchu pod tlakem dosahujícím horní hranice hodnoty ovládacího tlaku, provedení kontroly pomocí kontrolního manometru po pøerušení pøívodu vzduchu pomocí uzavíracího ventilu. VENTILY S PNEUMATICKÝMI POHONY SE DOPORUÈUJE MONTOVAT POHONEM NAHORU S DOVOLENOU ODCHYLKOU 30 OD SVISLÉ OSY. MONTÁŽ VENTILU S ELEKTRICKÝM POHONEM PODLE DOPORUÈENÍ VÝROBCE Jiné montážní uspoøadání konzultujte prosím s výrobcem. 4 Regulaèní ventily typ BR

5 5. UVÁDÌNÍ DO PROVOZU Pøed koneèným uvedením do provozu celého zaøízení je nutné zkontrolovat správnou funkci zabudovaného ventilu. Je tøeba proto uvést do provozu pneumatický, elektrický nebo ruèní pohon a zkontrolovat, zda posuv táhla ventilu (9) je plynulý, bez zadrhávání, v celém rozsahu zdvihu. Pøi uvádìní zaøízení do provozu je nutné lehké dotlaèení tìsnìní ucpávky (4) dotažením šroubení ucpávky (2) až po dosažení potøebné tìsnosti tømenu kuželky. v ucpávce. Z tohoto dùvodu je tøeba obèas dotáhnout ucpávkové šroubení dotlaèující tìsnìní (s výjimkou svazku tìsnìní typu V, který je dotažen až na doraz a je neustále dotlaèován pružinou z korozivzdorné oceli). V pøípadì, že se ucpávkové šroubení dotýká horní hrany ucpávky je nutné jej vyšroubovat, vyjmout opìrný kroužek (3) a pøidat nejménì jedno tìsnìní. Po opìtovném smontování je nutné seøídit pøitlaèení. Rozsah údržby a oprav regulaèního ventilu obsahuje dle potøeby následující èinnosti: èištìní ventilu, ohodnocení stupnì opotøebení jednotlivých èástí, zabrušování sedla a kuželky, výmìna sedla a kuželky výmìna tìsnícího kroužku u odlehèené kuželky, výmìna tìsnìní ucpávky ventilu, výmìna membrány pneumatického pohonu, výmìna tìsnìní ucpávky pneumatického pohonu, výmìna tìsnìní tìlesa, vlnovcové ucpávky a prodloužené ucpávky. 6. OPRAVY VENTILÙ 6. Demontáž ventilu Pøi provádìní periodické kontroly, èištìní nebo opravy ventilu je nutné po každé: a) odpojit pøívod vstupního signálu k pohonu, eventuálnì vymontovat ventil ze soustavy. V pøípadì použití pneumatického pohonu s ovládaèem je tøeba odpojit pøívod vzduchového ovládacího signálu a také pøívod vzduchu. b) rozpojit tømen kuželky s táhlem pohonu u ventilù s pneumatickými pohony nebo s ruèními pohony odšroubováním spojovací matice (35) po pøedchozím povolení nízké kontramatice (37). u ventilù s elektrickými pohony vyšroubováním táhla ventilu ze spojky (79) otáèením spojení táhlo - kuželka nebo kuželka - tìsnìní (2C). Pøed demontáži pohonu z vlnovcové ucpávky je tøeba povolit šroubení ucpávky (2) a také matice (99). Je tøeba postupovat velmi opatrnì, abychom nepoškodili prachovku. c) odšroubovat matice (53) upevòující pohon, odpojit pohon od spojovací desky d) odšroubovat matice (2), zdemontovat ucpávku s tømenem a kuželkou e) vyèistit dosedací plochy sedla i kuželky a také vnitøek tìlesa f ) zkontrolovat stav dosedacích ploch sedla (3) a kuželky (4), vodících ploch tømenu a kuželky a také tìsnìní tìlesa (5). 6.2 Zabrušování sedla a kuželky V pøípadì zjištìní vìtší netìsnosti ventilu je tøeba bezpodmíneènì opìtovnì zabrousit dosedací plochy sedla a kuželky. Po zdemontování ventilu postupujeme takto: a) Povolit šroubení ucpávky pøitlaèující tìsnìní. b) Nanést tenkou rovnomìrnou vrstvu zabrušovací pasty na dosedací plochu kuželky. Nasadit zpìt ucpávku s kuželkou a tømenem na tìleso ventilu. Dotáhnout ji lehce dvìma maticemi na protilehlých stranách. c) Zabrušovat dosedací plochy sedla a kuželky tím zpùsobem, že ruènì nìkolikanásobnì Regulaèní ventily typ BR 5

6 otáèíme tømenem na obì strany o 45, lehce pøitom tlaèíme na sedlo. d) Pozvednout kuželku, otoèit asi o 30, opatrnì spustit zpìt do sedla, opakovat èinnosti popsané v bodì b. e) Opakovat popsaný zpùsob zabrušování nìkolikrát, až se kuželka otoèí o celou otáèku. f ) Po zabroušení sejmout ucpávku, sedlo i kuželku peèlivì oèistit technickým benzínem od zbytkù zabrušovací pasty. Zkontrolovat stav zabroušených dosedacích ploch. g) Smontovat ventil s pohonem tak, aby odpovídal zpùsobu pùsobení ventilu (bod 6.6) h) Seøídit dotlaèení tìsnìní - dle pozn. v bodu UPOZORNÌNÍ!. Zabrušovat je tøeba opatrnì. Používat malé množství zabrušovací pasty, aby nedošlo k vytvoøení místních prohloubenin na zabrušovaných plochách. Je nutno pamatovat, že pøíliš silné pøitlaèení mùže zpùsobit zhoršení kvality dosedacích ploch. 2. S ohledem na možnost poškození prachovky, musí být zabrušování kuželky s vlnovcovou ucpávkou provádìno servisním technikem. 6.3 Výmìna sedla V pøípadì, že sedlo je již natolik opotøebováno,že jej už není možné zabrousit nebo došlo-li k poškození zalisovaného kroužku (PTFE / silikonová pryž) v tìsnícím sedle, je nutná výmìna. Po zdemontování ventilu dle bodu 6. postupovat následovnì: a) Vyšroubovat sedlo zvláštním klíèem pro sedla. Po vyšroubování sedla peèlivì vyèistit závit a také vnitøek tìlesa ventilu. b) Pøed našroubováním nového sedla je tøeba závit dùkladnì natøít tenkou vrstvou tìsnící pasty, která souèasnì zabraòuje zapeèení závitu np. LOCTITE 767. Po došroubování sedla je tøeba zbytek pasty odstranit. UPOZORNÌNÍ: Uživatel si mùže koupit klíèe pro sedla u fy POLNA 6.4 Výmìna kuželky V pøípadì nadmìrného opotøebování dosedací plochy kuželky nebo eroze profilované èásti je nutná její výmìna Výmìna kuželky u ventilu se standartní nebo prodlouženou ucpávkou Po zdemontování ventilu dle bodu 6.a, po povolení šroubení ucpávky dotlaèující tìsnìní provádíme výmìnu kuželky v závislosti na Kvs následovnì: a) pro Kvs = 0,0... a standartní ucpávku (u které je tømen souèasnì kuželkou): zdemontovat z tømenové kuželky kroužek (8), opìrný kroužek (7), blokující matici (36) nebo kontramatici (80), nasunout na novou tømenovou kuželku pùvodnì zdemontované souèásti, opatrnì vsunout do ucpávky tak, aby nedošlo k poškození tìsnìní b) pro Kvs =,6...6; Kvs = (pro DN ) a pro Kvs = 0,0... (pro prodlouženou a vlnovcovou ucpávku) vyrazit kolík (6) pomocí vyrážeèe, vyšroubovat kuželku sešroubovat novou kuželku s tømenem, spoleènì provrtat a zakolíkovat vsunout opatrnì kuželku s tømenem do ucpávky, tak aby nedošlo k poškození tìsnìní (sady tìsnìní a tìsnícího kroužku - u odlehèené kuželky) c) pro Kvs = (pro DN ) vyšroubovat tømen z kuželky, vytáhnout kuželovou vložku (5) 6 Regulaèní ventily typ BR

7 pøemístit kuželovou vložku do tømenu, našroubovat novou kuželku vsunout opatrnì kuželku s tømenem do ucpávky tak, aby nedošlo k poškození tìsnìní (sady tìsnìní a tìsnícího kroužku - u odlehèené kuželky) Po výmìnì je tøeba lehce došroubovat šroubení ucpávky a namontovat pohon. Koneènou regulací dotlaèení tìsnìní je nutné provádìt v souladu s doporuèením v bodì UPOZORNÌNÍ! kuželová vložka slouží k zajištìní tømenu pøed odšroubováním v dobì provozu ventilu, závit tømenu je nutné nasouvat a vysouvat z ucpávky otáèením - šroubováním Výmìna kuželky ventilu s vlnovcovou ucpávkou. Po zdemontování ventilu dle bodu 6. a po povolení šroubení ucpávky dotlaèující tìsnìní, je další postup výmìny závislý na hodnotì Kvs následovnì: a) pro Kvs = (pro DN 40 00): Pøidržovat tømen v jeho horní èásti, kuželku z nìj odšroubovat plochým klíèem tak opatrnì, aby nedošlo k poškození (ukroucení) prachovky. Vytáhnout kuželovou vložku. Pøemístit kuželovou vložku do nové kuželky, sešroubovat ji s tømenem. Postupovat stejnì jak u pøedchozí výmìny. b) pro ostatní provedení: Vyrazit kolík (6) pomocí vyrážeèe, pøidržet tømen (v horní èásti), plochým klíèem odšroubovat kuželku. Postupovat stejnì opatrnì jak u b a. Našroubovat novou kuželku, provrtat spoleènì s tømenem a zakolíkovat.je tøeba dávat pozor, aby pøi našroubovávání zajistit tømen proti otáèení. Po výmìnì kuželky smontovat ucpávku, lehce došroubovat šroubení ucpávky. Namontovat pohon. Koneènou regulací dotlaèení tìsnìní provést v souladu s doporuèením v bodì Výmìna tìsnìní 6.5. Výmìna tìsnícího kroužku u odlehèené kuželky V pøípadì nadmìrného opotøebování tìsnícího kroužku (4A) u odlehèené kuželky je tøeba kroužek vymìnit. Postup výmìny: a) vymontovat kuželku stejným zpùsobem jak pøi její výmìnì, b) odstranit opotøebovaný tìsnící kroužek z kuželky, c) peèlivì vyèistit drážku na kuželce pro nový tìsnící kroužek, d) nasunout nový tìsnící kroužek Po nasunutí nového tìsnícího kroužku je tøeba kuželku smontovat v opaèném sledu. Montáž odlehèené kuželky do ventilu provést dle bodu Výmìna tìsnìní v ucpávce ventilu V pøípadì, že doplòování jednotlivých tìsnìní komory ucpávky už není dostaèující nebo je-li tøeba vymìnit typ tìsnìní je nutná výmìna celého kompletu tìsnìní.v tomto pøípadì po zdemontování ventilu (bod 6.) postupujeme takto: a) vyšroubovat a sundat pojistnou matici (36) nebo nízkou kontramatici (80), b) vysunout tømen ventilu z ucpávky, c) odšroubovat šroubení ucpávky, vyjmout opìrné kroužky, sadu tìsnìní a pouzdra, d) vyèistit komoru ucpávky, e) vsunout tømen ventilu do ucpávky, f ) vložit do komory ucpávky sadu nového tìsnìní a další souèásti ve spravném poøadí, g) dotáhnout tìsnìní pomocí šroubení ucpávky, smontovat ventil v opaèném poøadí k demontáži. Regulaèní ventily typ BR 7

8 UPOZORNÌNÍ!. Pro usnadnìní nasouvání jednotlivých kroužkù tìsnìní se doporuèuje používání pøípravkù zobrazených na obr. a 2. Uživatel si je mùže zhotovit sám nebo si je mùže koupit u fy POLNA. 2. Koneèná regulace dotlaèení tìsnìní se provádí pøi uvádìní opravovaného ventilu do provozu.pøi použití tìsnìní typu V musí být šroubení ucpávky dotaženo na doraz. Pøi použití jiného typu tìsnìní se mùže objevit pøi prvním lehkém dotažení minimální netìsnost, kterou je nutné odstranit dotážením šroubení ucpávky tak, aby byl ventil tìsný,ale aby se neprojevil velký odpor pøi pohybu tømenu Výmìna tìsnìní tìlesa a tìsnìní vlnovcové a prodloužené ucpávky V pøípadì viditelného opotøebení tìsnìní tìlesa (5), tìsnìní vlnovcové ucpávky (87,93,95) nebo ucpávky prodloužené (86) je nutná jejich výmìna. Materiál tìsnìní musí být pøizpùsoben parametrùm ventilu a druhu protékajícího média. 6.6 Opìtovná montáž 6.6. Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - ZAVÍRÁ (pohon D) a) Vložit do tìlesa ucpávku se spojovací deskou, kuželkou, tømenem a tìsnìním tìlesa (5). Na tømen nasunout spojovací matici (35), našroubovat pojistnou matici (36) a nasadit ukazatel polohy (38). b) Došroubovat matice (2) upevòující ucpávku. c) Pøesunout tømen s kuželkou tak, aby kuželka dosedala na sedlo. d) Upevnit pohon na spojovací desku. Lehce zašroubovat dvì matice (53) s pružnými podložkami (54). e) Pøivést ovládací vzduch. Pøesunout táhlo o rozsah zdvihu. f ) Spojit a zajistit táhlo pohonu a tømen ventilu pomocí spojovací (35) a pojistné matice (36) g) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. h) Pevnì dotáhnout matice upevòující pohon ke spojovací desce. i) Snížit ovládací tlak na nulu. Ukazatel zdvihu musí ukazovat stav úplného otevøení. Potøebnou korekci zdvihu je možné provést odšroubováním spojovací matice a vhodným pøestavením pojistné matice Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - OTEVÍRÁ (pohon R) a) Smontovat ventil shodnì s návodem v bodì 6.6. a...d b) Spojit táhlo pohonu a tømen ventilu pomocí spojovací a pojistné matice. c) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. d) Pøivést ovládací vzduch. Pøesunout táhlo o rozsah zdvihu. e) Odšroubovat spojující matici, pootoèit o pùl otáèky pojistnou maticí,èímž se od sebe odsunou táhlo pohonu a tømen ventilu (asi o 0,6mm). Zajistit táhlo a tømen. f ) Pevnì dotáhnout matice pøipevòující pohon ke spojovací desce. g) Snižit ovládací tlak vzduchu na nulu a korigovat polohu ukazatele zdvihu. Kuželka musí dosedat do sedla sílou rovnající se vstupnímu tlaku pružin pohonu Ventily s elektrickým pohonem a) Do tìlesa vložit ucpávku se spojovací deskou, kuželkou, tømenem a tìsnìním tìlesa. Na tømen našroubovat kontramatici (80). 8 Regulaèní ventily typ BR

9 b) Došroubovat matice (2) upevòující ucpávku. c) Upevnit pohon na spojovací desku (s táhlem nastaveným v uzavøené poloze Z ). d) Spojit tømen ventilu s táhlem pohonu šroubováním tømenu ventilu do spojky (79) až do osazení sloupkù na spojovací desce. e) Zajistit spojení tømenu a táhla kontramaticí. UPOZORNÌNÍ! Pøi spojování ventilu s vlnovcovou ucpávkou (2C) je tøeba postupovat zvláštì opatrnì, aby nedošlo k poškození prachovky, proto je nutné povolit šroubení ucpávky (2) dotlaèující sadu tìsnìní a také matice (99) dotahující ucpávku (9). f ) Zašroubovat matice s pružnými podložkami upevòujícími pohon ke spojovací desce. g) Ukazatel polohy musí ukazovat polohu úplného uzavøení ventilu. h) K pohonu pøivést proud o parametrech shodných s návodem k elektrickému pohonu. i) Provést potøebnou korekci zdvihu vhodným nastavením koncových spínaèù Ventily s ruèním pohonem typu NN a) Namontovat ventil shodnì s návodem v bodì 6.6. a...c b) Upevnit ruèní pohon na spojovací desku. Lehce zašroubovat dvì matice s pružnými podložkami. c) Tømen ventilu s unášeèem pohonu(78) spojit a zajistit pomocí spojovací a pojistné matice. d) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. e) Pevnì dotáhnout matice upevòující pohon ke spojovací desce. f) Potøebnou korekci zdvihu provést odšroubováním spojovací matice a vhodným pøestavením pojistné matice. 6.7 Výmìna membrány 6.7. Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí nárust tlaku vzduchu - ZAVÍRÁ (pohon D) a) Odpojit pøívod ovladácího vzduchu do pohonu b) Zdemontovat horní èást skøínì (27) nebo (62). Je nutné pamatovat, že delší matice (82) je tøeba odšroubovat jako poslední - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (8). c) Odšroubovat zvláštní matici (34) z táhla pohonu,sejmout distanèní kroužek (30). d) Vymìnit membránu (29), smontovat pohon. e) K pohonu napojit pøívod ovládacího vzduchu. f ) Pøivést vzduchový ovládací signál. Napìtí pružin seøídit otáèením ucpávkové soupravy (32) tak, aby pohyb táhla zaèal pøi tlaku odpovídajícím spodní hodnotì rozsahu pružiny udávané na výrobním štítku pohonu Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: nárust tlaku vzduchu - OTEVÍRÁ ( pohon R ) a) Odpojit pøívod ovladácího vzduchu do pohonu b) Zdemontovat horní èást skøínì. Je nutné pamatovat, že delší matice (82) je tøeba odšroubovat na konci - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (8). c) Sejmout pružiny (3). d) Odšroubovat zvláštní matici z táhla pohonu, sejmout desku membrány (28) s distanèním pouzdrem (43) a podložkou (4). e) Vymìnit membránu, smontovat pohon. f) Pøipojit do pohonu pøívod ovládacího vzduchu. Regulaèní ventily typ BR 9

10 g) Pøivést vzduchový ovládací signál. Seøídit napìtí pružin tak, aby zaèátek pohybu táhla se uskuteènil pøi tlaku odpovídajícím spodní hodnotì rozsahu pružiny udávané na výrobním štítku pohonu. 6.8 Výmìna tìsnìní soupravy ucpávek pneumatického pohonu Pro provedení výmìny soupravy ucpávek (což je podstatné u pohonu R) je tøeba: a) Rozpojit tømen ventilu s táhlem pohonu dle bodu 6. b. b) Odšroubovat dvì matice upevòující pohon na spojovací desku. Sejmout pohon z ventilu. c) Vyšroubovat kontramatici (37) z táhla pohonu spolu s ukazatelem polohy. d) Zdemontovat pružný opìrný kroužek (6) z táhla. Sejmout ho i s opìrným kroužkem (44). e) Zdemontovat kryt táhla (83), vyšroubovat soupravu ucpávek, sejmout z táhla pohonu. Je nutné si pamatovat nebo si poznamenat její výchozí polohu. f ) Výmìnit opotøebované tìsnící O-kroužky (57,58) a stírací kroužek (56). g) Nasunout soupravu ucpávek na táhlo, zašroubovat do pùvodní polohy pøed výmìnou. h) Ostatní èásti servopohonu a také celý pohon na ventil namontovat v opaèném poøadí k demontáži. 7. ZMÌNA FUNKCE VENTILU A ROZSAHU OVLÁDACÍHO VZDUCHU 7. Zmìna funkce ventilu s pneumatickým pohonem Pøemìnitelná konstrukce membranových pneumatických pohonù typu D/R dává možnost zmìny funkce ventilu s pneumatickým pohonem ze vzestupu tlaku ovládacího vzduchu ZAVÍRÁ na vzestup tlaku ovládacího vzduchu OTEVÍRÁ a opaènì. Aby bylo možné toto provést je tøeba zmìnit funkci pohonu následnì: a) Zdemontovat spojení tømenu ventilu a táhla pohonu. b) Zašroubovat (na doraz u pohonu s funkcí D) nebo vyšroubovat (až se objeví tìsnící O- kroužek u pohonu s funkcí R) souprávu ucpávek proto, aby se snížilo vstupní napìtí pružin) c) Zdemontovat horní èást skøínì pohonu. Je tøeba pamatovat, že delší matice se musí odšroubovat na konec - jak je uvedeno na štitcích s upozornìním. Další postup záleží na funkci pohonu pøed zmìnou. Pøi zmìnì funkce pohonu z D na R je tøeba: e) Odšroubovat zvláštní matici táhla pohonu. f ) Sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanènímí pouzdry u pohonù vel. 630 a 000). Je tøeba pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím z ucpávky. g) Vyjmout pružiny ze spodní èásti skøínì. h) Otoèit membránu s pøíslušenstvím o 80. Nasunout ji na táhlo pohonu. i) Zašroubovat zvláštní matici na táhlo pohonu, èímž dojde ke stlaèení celé sady. j) Položit pružiny na desce membrány tak, aby zapadaly do vodících zápustek a jejich konce byly situovány stejnì vùèi ose táhla. k) Položit horní èást skøínì na pružinách. V první øadì zašroubovat napínací matice, pod které je tøeba vložít štítky s upozornìním. Postupnì rovnomìrnì stlaèovat pružiny až dojde ke spojení horní a spodní èásti skøínì. Teprve pak zasunout ostatní šrouby a sešroubovat maticemi obì èásti skøínì. l) Vstupního napìtí pružin docílit pootoèením soupravou ucpávky. Spojit táhlo pohonu s tømenem ventilu a seøídit pohon. Pøi zmìnì funkce pohonu z R na D je tøeba: n) Sejmout pružiny z desky membrány. 0 Regulaèní ventily typ BR

11 o) Odšroubovat zvláštní matici z táhla pohonu, p) Sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanènímí pouzdry u pohonù vel. 630 a 000). Je tøeba pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím z ucpávky. q) Položit pružiny na oznaèených místech spodní èásti skøínì. r) Otoèit membránu s pøíslušenstvím o 80. Nasunout ji na táhlo pohonu tak, aby otvor φ6 na dnì a drážka na obvodu desky membrány byly v ose nìkterého otvoru na obvodu membrány. s) Zašroubovat zvláštní matici na táhlo pohonu,èímž dojde ke stlaèení celé sady. t) Položit membránu s pøíslušenstvím na pružinách tak, aby dosedaly do vodících zápustek v desce membrány. Kontrolu, zda pružiny jsou na správných místech je tøeba provést následujícím zpùsobem - membránu ohnout (v místì drážky na obvodu membrány) až se odhálí otvor φ 6 na dnì desky membrány a pøes nìj zkontrolovat je-li vespod pružina. u) Položit horní èást skøínì na pružinách. V první øadì zašroubovat napínací matice, pod které je tøeba vložít štítky s upozornìním. Postupnì rovnomìrnì stlaèovat pružiny až dojde ke spojení horní a spodní èásti skøínì. Teprve pak zasunout ostatní šrouby a sešroubovat maticemi obì èásti skøínì. v) Vstupního napìtí pružin docílit pootoèením soupravy ucpávky. Spojit táhlo pohonu a tømen ventilu a seøídit pohon. 7.2 Zmìna funkce ruèního pohonu u pneumatických pohonù V pøípadì zmìny z funkce pøímé (D) na nepøímou (R) u pohonù vybavených ruèním horním pohonem je nutné zmìnit také funkci ruèního pohonu. Jelikož jeho konstrukce je univerzální, celá zmìna je pouze v jiném zpùsobu spojení ruèního pohonu s pneumatickým. Spojujícím prvkem posuvné èásti pneupohonu (táhlo) a ruèního pohonu (unášeè) je zvláštní matice (34) na horní èásti táhla pohonu, která je souèástí pneupohonu a pùsobí zaroveò jako montážní svìrka soupravy membrány (membrána, deska membrány, distanèní pouzdro, podložka, distanèní kroužek). V závislosti na typu pohonu musí být zpùsob montáže zvláštní matice na táhlo pneupohonu a její spojení s unášeèem ruèního pohonu následující: a) u pohonu s pøímou funkcí (D) Zvláštní matice musí být našroubována na táhlo v poloze, kdy se pøíruba (vìtší prùmìr) se sfrézovanými plochami pro klíè nachází ve spodní èásti. Unášeè svým otvorem ve spodní èásti se nasouvá na menší prùmìr zvláštní matice,dosedá na její pøírubu a tím tlaèí táhlo pohonu se soupravou membrány dolù. b) u pohonu s nepøímou funkcí (R) Zvláštní matice musí být zasunutá dovnitø unášeèe (pøes jedno boèní okénko vzniklé pøi frézování jeho plošek) v takové poloze, aby pøíruba (vìtší prùmìr) se sfrézovanými plochami pro klíè byla v horní èásti (otoèená ve svislé rovinì o 80 k montážní poloze - u pohonu s pøímou funkcí - D). Následnì je tøeba zvláštní maticí otoèit tak, aby se její sfrézování pro klíè pøekrývalo se sfrézováním na unášeèi. Plochým klíèem otáèíme maticí spolu s unášeèem, èímž dochází k zašroubování na táhlo pohonu. Tím, že se výstupek v otvoru unášeèe opírá o pøírubu zvláštní matice, táhne táhlo pohonu se soupravou membrány nahoru. UPOZORNÌNÍ! U pneupohonù s ruèním pohonem, je li v provozu pneupohon, musí být ruèní pohon v krajní poloze : Regulaèní ventily typ BR

12 a) horní - u pohonù DN (otáèení kola v pravo) b) dolní - u pohonù RN (otáèení kola v levo) Pøi provozu pneupohonu, v pøípadì potøeby zajíštìní požadovaného zdvihu ventilu, je možné ruèní pohon využít jako omezovaè zdvihu kuželky ventilu. 7.3 Zmìna rozsahu ovládácího vzduchu (rozsahu pružin) u pneumatických pohonù Konstrukce pohonù dovoluje vytváøení rùzných rozsahù používáním vždy jiného množství pružin, nebo zmìnou jejich napìtí regulací soupravy ucpávky nebo také montáži vhodných distanèních souèástí: podložky tl. 6 mm - ks (u pohonù 250, 400) distanèní pouzdra o výšce 0 mm - 2 ks (u pohonu 630) distanèní pouzdra o výšce: 9,5 mm - 2 ks (pro zdvih 38 mm) 2,5 mm - 2ks (pro zdvih 50 mm) 6 mm - 2 ks (pro zdvih 63 mm) Pro nominální rozsahy jsou tyto souèásti montovány na táhlo pohonu uvnitø desky membrány.dodateèné napìtí pružin se získává montáži jedné nebo dvou distanèních souèástí na vnìjší stranu desky membrány v závislosti na požadovaném rozsahu. Volba souèástí a jejich montáž viz tab. UPOZORNÌNÍ! Všechny distanèní souèásti a možnost regulace pøedurèuje konstrukce pohonu. Dodateèné množství pružin je tøeba objednávat pøímo u výrobce. Pro provedení všech výše uvedených zmìn rozsahu ovládacího vzduchu je tøeba: a) Provést úkony dle bodu 7. a, b, c b) Odšroubovat zvláštní matici z táhla, sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanèními pouzdry u pohonu 630 a 000). Je nutné pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím ze soustavy ucpávky. c) Pøemontovat (pøestavit) vhodnì distanèní souèásti a také podle potøeby pøidat (nebo ubrat) pružiny dle tab.. d) Zašroubovat zvláštní matici, zmontovat skøíò a seøídit pohon. Velikost Zdvih pohonu Rozsah pružin (kpa) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž. dod. nap. (mm) poèet pruž , 5 6 9, , 5 6 2, dod. nap. (mm) 2 Regulaèní ventily typ BR ,5+ 9,5 2,5+ 2, ,5+ 9,5 2,5+ 2, ,5+ 9,5 2,5+ 2,5 6+ 6

13 8. MOŽNÉ ZÁVADY A ZPÙSOBY JEJICH ODSTRAÒOVÁNÍ UPOZORNÌNÍ! Závady v provozu zpùsobeny vadnou funkcí elektrických pohonù, pozicionérù, filtroredukèních stanic, elektromagnetických ventilù a jiného vybavení nainstalovaného na regulaèním ventilu se doporuèuje odstraòovat v souladu s instrukcemi pøíslušných výrobcù. 9. BEZPEÈNOSTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ P.è. 2 3 Projevyporuchy Ventil prokazuje velkou hysterezi (zpoždìní) Ventil nemá plný zdvih Zdvihkuželkynení úmìrnýtlaku vzduchu 4 Zastaveníkuželky 5 Netìsnost uzávìru Pøíèiny Pøílišné dotlaèení ucpávce tìsnìnív Zneèištìná plocha tømenuku želky nebo táhla pohonu Zneèištìníplochynad odleh èenou kuželkouvucpávce Zneèištìnísedla tvrdými èásticemi Uvolnìnípružinypohonu Uvolnìnítømenukuželkya táhla pohonu Zadøenítømenukuželkyve vodícím pouzdøe nebo kuželkyvsedle Poškozenímembránypohonu Poškozené dosedacíplochyku želky nebo sedla Eroze kuželkynebo sedla Zneèištìnísedla tvrdými èásticemi Poškozeníkroužkuvtìsnícím sedle Poškozenítìsnícího kroužku vodlehèené kuželce Zpùsob odstraòování závady Povolit dotažení ucpávky šroubení Vyèistit plochytømenuku želkynebo táhla pohonu Vyèistit ventil Vyèistit ventil Seøídit vstupnístlaèenípru žin Seøídit spojenítømenuku želky s táhlem pohonu Vymìnit kuželku, táhlo ku želky a vodícípouzdro nebo sedlo Vymìnit membránuu pohonu Zabrousit kuželkua sedlo nebo je vymìnit Vymìnit kuželkua sedlo Vyèistit a propláchnout ventil Vymìnit tìsnícísedlo Vymìnit tìsnícíkroužek Pozn. Regulaèní ventily typ BR 3

14 Pro zajištìní bezpeèného provozování je tøeba dodržovat následující podmínky: Demontáž ventilu z potrubního rozvodu nebo demontáž souèástí, které mají kontakt s protékajícím médiem je možné provádìt až po zjištìní, že nejsou již pod tlakem. Pružiny pohonu jsou montovány se vstupním stlaèením a v dobì obsluhy jsou konstrukènì zajištìny pøed úplným roztažením. V pøípadì výmìny pružin je nutné napínací matice (se štítky s upozornìním) odšroubovávat jako poslední. 0. ZUŽITKOVÁNÍ (LIKVIDACE) VÝROBKU Po ukonèení životnosti výrobku je tøeba provést jeho demontáž a roztøídìní podle jednotlivých materiálù na kovové (barevné kovy, korozivzdorné a uhlikové oceli), pryžové (membrány, tìsnìní) a umìlé hmoty (plochá tìsnìní, ucpávkové tìsnìní, souèásti elektrického vybavení, záslepky). Pøi zpracování je nutné postupovat dle platných smìrnic o nakládání s druhotnými surovinami. Pro výrobu nejsou použity materiály u kterých likvidace mùže ohrozit životní prostøedí.. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ Pol. na obr. Název Poèet kusù 2C Tìsnícísouprava vlnovcové ucpávky 3 Sedlo 3A Tìsnícísedlo 4 Kuželka 4A Tìsnícíkroužek 6 Rýhovanýkolík 7 O pìrnýkroužek (2) 9 Tømenventilu Vodícípouzdro 4 Tìsnícímateriál 4A S vazek tìsnìní "V" kpl. 5 Tìsnìnítìlesa ventilu 29 Membrána 56 Stíracíkroužek soupravyucpávkypohonu 57 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 58 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 59 Tìsnící O-kroužek soupravyucpávkypohonu 60 Tìsnící O-kroužek soupravymembránypohonu 73 Tìsnící O-kroužek zvláštního šroubuhorního pohonu 74 Tìsnící O-kroužek šroubuhorního pohonu P/ R-N 85 Tìsnící O-kroužek krytuhorního pohonup / R -N 86 Tìsnìníkrytuvlnovcovéucpávky 87 Tìsnìnívlnovcové soupravy 93 Tìsnìnívlnovcové ucpávky 95 Tìsnící O-kroužek vlnovcové soupravy 96 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 2 97 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 02 Tìsnící O-kroužek vlnovcové ucpávky 4 Regulaèní ventily typ BR

15 2. OBRÁZKY Oznaèení a názvy èástí: Pol. na obr. Název Tìleso 2 Standartníucpávka 2A Ucpávka odlehèeného ventilu 2B Prodloužená ucpávka 2C Vlnovcová ucpávka 2C Souprava tìsnìní 3 Sedlo 3A Tìsné sedlo 4 Kuželka 4 A Odlehèená kuželka (souprava) 4A Tìsnícíkroužek odlehèené kuželky 5 Kuželová vložka 6 Rýhovanýkolík 7 Opìrnýkroužek 8 Kroužek 9 Tømenventilu 0 Spojovacídeska Vodícípouzdro 2 Šroubeníucpávky 3 Opìrnýkroužek 4 Tìsnícímateriál 4A Svazek tìsnìní"v" 4B Pružina 5 Tìsnìnítìlesa 6 Zátka NPT3/8" 7 Zátka NPT/4" 8 Štítek výrobce ventilu 9 Šroub tìlesa 20 Upínacímatice 2 Matice 22 Distanènípouzdro 23 Nýtokolík 3x6 24 Sloupek 25 Vzpìra 26 Spodníèást skøínì 27 Horníèást skøínì (sestava) 28 Deska membrány 29 Membrána 30 Distanèníkroužek 3 Pružina 32 Souprava ucpávky 33 Táhlo pohonu 34 Zvláštnímatice 35 Spojovacímatice 36 Pojistná matice 37 Nízká matice(kontra) 38 Ukazatel polohy 39 Objímka sloupku 40 Tabulka zdvihu 4 Podložka 42 Podložka 43 Distanènípuzdro 44 Opìrnýkroužek 45 Odvzdušòovácízátka 46 Výrobníštítek pohonu 47 Šroub Pol. na obr. Regulaèní ventily typ BR 5 Název 48 Šroub 49 Šroub 50 Zápustnýšroub M4 x8 5 MaticeM4-A 52 Matice 53 Matice 54 Pružná podložka 55 Podložka 56 Stíracíkroužek 57 Tìsnící O-kroužek 58 Tìsnící O-kroužek 59 Tìsnící O-kroužek 60 Tìsnící O-kroužek 6 Pružnýopìrnýkroužek 62 Horníèást skøínì (sestava) 63 Šroub pohonu 64 Unášeè 65 Kryt 66 Ruèníkoleèko pohonu 67 Zvláštníšroub 68 Podložka 69 Podložka 70 Axiálníložisko 7 Šroub 72 Podložka 73 Tìsnící O-kroužek 8,3x2, 4 74 Tìsnící O-kroužek 75 Pružnýopìrnýkroužek 76 Držák (sestava) 77 Šroub pohonu 78 Unášeè 79 Spojka 80 Nízká matice (kontra) 8 Štítek s upozornìním 82 Napínacímatice 83 Kryt táhla 84 Stíracíkroužek 85 Tìsnící O-kroužek 86 Tìsnìníkrytuprodloužené ucpávky 87 Tìsnìnívlnovcové soupravy 88 Podložka 89 Kryt ucpávky UP a UV 90 Ucpávka - UP 9 Ucpávka - UV 92 Vymezovacípouzdro 93 Tìsnìnívlnovcové ucpávky 94 Pouzdro 95 Tìsnící O-kroužek 96 Tìsnící O-kroužek 97 Tìsnící O-kroužek 98 Šroub 99 Matice 00 Pružná podložka 0 Pouzdro 02 Tìsnící O-kroužek

16 Obr. Regulaèní ventil DN s kuželkou Kv S = a pneumatickým pohonem 6 Regulaèní ventily typ BR

17 Obr.2 Regulaèní ventil DN s odlehèenou kuželkou Regulaèní ventily typ BR 7

18 Obr.3 Regulaèní ventil DN s kuželkou Kv S = standartní (pravá str.) a odlehèenou (levá str.) 8 Regulaèní ventily typ BR

19 Obr.4 Kuželka jehlová Kv S = se standartní ucpávkou Regulaèní ventily typ BR 9

20 Obr.5 Kuželka Kv S = , Kv S = ( s vlnovcovou a prodlouženou ucpávkou ) 20 Regulaèní ventily typ BR

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3

REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Tøinec Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 SAMOÈINNY REGULÁTOR TLAKU TYP ZSN 3 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Tøinec 2000 Samoèinný regulátor tlaku typ ZSN 3 1 1. POPIS FUNKCE Regulátor ZSN 1 se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì spojených èástí (obr.5)

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

REGULAČNÍ VENTILY TŘÍCESTNÉ TYP Z 3

REGULAČNÍ VENTILY TŘÍCESTNÉ TYP Z 3 REGULAČNÍ VENTILY TŘÍCESTNÉ TYP Z 3 bez pohonů, s pneumatickými, elektrickými a ručními pohony NÁVOD K MONTÁŽI, OBSLUZE A PROVOZOVÁNÍ Przemyśl 2004 1. POPIS FUNKCE Regulace množství protékajícího pracovního

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

REDUKTORY TLAKU TYPU RCP-1; RCP-8; RCP-8M; RCP-8T DN NÁVOD K MONTÁŽI, OBSLUZE A PROVOZOVÁNÍ

REDUKTORY TLAKU TYPU RCP-1; RCP-8; RCP-8M; RCP-8T DN NÁVOD K MONTÁŽI, OBSLUZE A PROVOZOVÁNÍ DIN EN ISO 9001 REDUKTORY TLAKU TYPU RCP-1; RCP-8; RCP-8M; RCP-8T DN 15 200 NÁVOD K MONTÁŽI, OBSLUZE A PROVOZOVÁNÍ 2004 OBSAH 1. Popis funkce 2. Běžné podmínky provozování 3. Skladování a doprava 4. Montáž

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické...

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické... BR 11 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace...4 Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9 Ovládací èleny ventilu - elektrické... 12 Konstrukèní rozmìry ventilu... 14 Znaèení ventilu

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Armatury a systémy Premium. Termostatické ventily. Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Termostatické ventily Datový list unkce: Termostatické ventily Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Pou ití Smìšovací nebo rozdìlovací ventil pro chemický prùmysl a výstavbu

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347 Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3347-1 a typ 3347-7 Rohový ventil typ 3347 Pou ití Regulaèní ventil pro potravináøský a farmaceutický prùmysl. Jmen. svìtlost DN 15 a 125 1 2 a 5 Jmen. Tlak

Více

Pneumatické regulační zařízení Typ a typ

Pneumatické regulační zařízení Typ a typ Pneumatické regulační zařízení Typ 3510-1 a typ 3510-7 Obrázek 1 Typ 3510 Obrázek 2 Typ 3510-7 se zabudovaným regulátorem Vydáno v květnu 1998 Návod k montáži a obsluze EB 8091 1. Montáž a funkční charakteristika

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Regul tory tlaku bez pomocné energie Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Pou ití Regulátory tlaku pro po adované hodnoty od 0,05 bar do 28 bar

Více

DRV a DRVG Redukèní ventily

DRV a DRVG Redukèní ventily IM-S12-04 CH Vydání 6 DRV a DRVG Redukèní ventily Návod k montáži a údržbì 1. Všeobecné informace 2. Montáž 3. Údržba 4. Možné poruchy, jejich pøíèiny a odstraòování 5. Náhradní díly Výrobce si vyhrazuje

Více

1. Všeobecné informace

1. Všeobecné informace 2050050/2 IM-S12-10 CH Vydání 2 DEP Pøepouštìcí ventil Návod na montáž a údržbu 1. Všeobecné informace 2. Montáž 3. Údržba 4. Poruchy a opravy 5. Náhradní díly Vytištìno IM-S12-10 v ÈR CH Vydání 2 Copyright

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. EBV 230 E A mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. EBV 230 E A mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. m EBV 230 E 632044A 3 4 10 2 1 9 m 7 5 8 6 12 15 11 14 14 13 16 Technická data Vibraèní bruska 4 EBV 230 E CZ Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8 000 20 000 min

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

V5832A/V5833A,C. květen 2000. Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST

V5832A/V5833A,C. květen 2000. Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST květen 00 V5832A/V5833A,C Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST V5832A V5833A Hlavní rysy Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (1) 2 moduly 3 moduly zadní stìna støecha vìtrací okno 2-dílné dveøe boèní stìna

Více

HW 25. návod k montáži a nastavení

HW 25. návod k montáži a nastavení HW 25 návod k montáži a nastavení 7 719 001 677 Obsah Obsah 1 Všeobecné 1.1 Použití 1.2 Regulace 1. Rozsah dodávky 2 Možnosti vestavby 2.1 Montážní poloha 2.2 Pøípoje Montáž 4.1 Vertikální montáž 4.2 Vodorovná

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

AKD/AKDS PN 63-100 DN 80/80-300/250. Standartní varianty. Oblasti použití. Provozní údaje. Materiály. Odkaz na. Údaje při objednávkách.

AKD/AKDS PN 63-100 DN 80/80-300/250. Standartní varianty. Oblasti použití. Provozní údaje. Materiály. Odkaz na. Údaje při objednávkách. Typový list 7331.1/6-64 AKD/AKDS uzavírací šoupátka s víkovou přírubou spřírubami resp. s navařovacími konci PN 63-100 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Vprůmyslových, elektrárenských, technologických zařízeních

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 4024450/1 IM-P402-92 AB vydání 1 Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2. Technická data 3. Použití 4. Instalace 5. Propojení 6. Údržba IM-P402-92 AB Issue

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

Multibox. Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní

Multibox. Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní Individuální pøímoèinná regulace okruhù podlahového vytápìní Obsah Strana Multibox K, Multibox RTL a Multibox K-RTL Popis 3 Konstrukce 3 Použití 4 Nastavení 4 Funkce 5 Objednací èísla 5 Multibox F Popis

Více

V5832A/5833A,C MALÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULACI A REŽIM OTV/ZAV HLAVNÍ RYSY TECHNICKÉ ÚDAJE

V5832A/5833A,C MALÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULACI A REŽIM OTV/ZAV HLAVNÍ RYSY TECHNICKÉ ÚDAJE V5832/5833,C MLÉ ZDVIHOVÉ VENTILY PN16 PRO PLYNULOU REGULCI REŽIM OTV/ZV V5832 V5833 V5833C HLVNÍ RYSY KTLOGOVÝ LIST Malé rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru Dlouhý zdvih zajišťuje velmi kvalitní

Více

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm.

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm. Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 je urèen k obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání, tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání plechù do 0,8 mm

Více

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Palivo Kotle na pevná paliva DOR Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí zrnìní oøech I (20-40 mm), o výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V kotli lze topit i jinými

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily LE, LF a LL DN15 až DN100 (dle EN norem) LEA, LFA a LLA ½" až 4" (dle ASME norem)

Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily LE, LF a LL DN15 až DN100 (dle EN norem) LEA, LFA a LLA ½ až 4 (dle ASME norem) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 214 TI-S24-7 CH Vydání 2 Spira-trol TM dvoucestné regulační ventily LE, LF a LL DN15 až DN1 (dle

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Datový list Popis: Termostatické

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex

Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Armatury a systémy Premium Program šroubení Multiflex Datový list Popis: (Pøíklady) Pøipojovací armatury Oventrop z mosazi, poniklované,

Více

Regulaèní ventily pro stropní chladicí systémy Cocon 2TZ

Regulaèní ventily pro stropní chladicí systémy Cocon 2TZ Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Regulaèní ventily pro stropní chladicí systémy Cocon TZ Datový list Označení: nové Cocon TZ staré Cocon Regulaèní ventil Cocon TZ Mìøicí

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

IVAR.PT 5609. 510048 1/2" M x 16 44,8 24 16 1/2" 510049 1/2" M x 18 44,8 24 18 1/2" 510050 1/2" M x 20 44,8 24 20 1/2" ZÁTKA PRESS IVAR.

IVAR.PT 5609. 510048 1/2 M x 16 44,8 24 16 1/2 510049 1/2 M x 18 44,8 24 18 1/2 510050 1/2 M x 20 44,8 24 20 1/2 ZÁTKA PRESS IVAR. ŠROUBENÍ x ZÁVIT VNÌJŠÍ S O-KROUKEM IVR.PT 5609 TECHNICKÝ NÁKRES ROZMÌRY B-F TECHNICKÝ NÁKRES ROZMÌRY pro napojení potrubí lpex na G závit; tìsnìní pomocí O-krouku; materiál: tìleso - niklovaná mosaz OT

Více

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm Návod k montáži nosné konstrukce pro solární panely: 1) Montáž nosné konstrukce s výškově nastavitelnými háky (viz str. 3) 2) Montáž nosné konstrukce s kombi šrouby (viz str. 9) 3) Montáž nosné konstrukce

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

Armatury a systémy Premium. Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B. Datový list

Armatury a systémy Premium. Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B. Datový list Armatury a systémy Premium Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 900. Regulaèní ventil Hycocon V Mìøicí technika eco Hycocon V, Hycocon A, Hycocon T, Hycocon TM, Hycocon B atový

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Přímé ventily s přírubou, PN16

Přímé ventily s přírubou, PN16 4 340 Přímé ventily s přírubou, PN6 VVF4... Přímé ventily s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 DN50... DN50 mm k vs 3... 300 m 3 /h Zdvih 20 nebo 40 mm Použití se servopohony SQX..., SKD..., SKB... a SKC...

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více