Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán, CSc. Praha duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Bc. Kristina Novikova

3 Poděkování Ráda bych poděkovala všem, kteří mi pomáhali při vypracování mé diplomové práce. Na prvním místě patří mé poděkování vedoucímu diplomové práce, doc. Ing. Josefu Palánovi, CSc., kterému děkuji za jeho připomínky, trpělivost, ochotu a všestrannou pomoc. Dále děkuji své rodině, kolegům z práce a přátelům, kteří mi při vytváření mé práce byli oporou.

4 Anotace Diplomová práce na téma Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání se zaměřuje na porovnání středního a vysoké vzdělávání, a dále na popis současných vzdělávacích platforem a systémů. Cílem mé práce je posoudit efektivnost internetové vzdělávací metody. V práci se zabývám obecným pojetím vzdělávacího procesu, vzděláváním a vývojem vzdělávacích metod využívajících Internet. Dále charakterizuji jednotlivé internetové metody. Definuji pojem efektivnost a hodnotím, zda je internetová vzdělávací metoda efektivní. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací systém, online studium, technologie, efektivnost. Annotation The thesis on Modern Internet Methods of University Education focuses on comparing secondary and high education and the description of the current educational platforms and systems. The aim of my work is to evaluate the effectiveness of online learning methods. In this thesis I deal with a general concept of the learning process, the education and development of educational methods that use the Internet. I also describe the various Internet methods. I define the term of efficiency and evaluate whether Internet learning method is effective. Key words: education, educational system, online learning, technology, effectiveness.

5 Obsah Úvod... 6 Struktura diplomové práce... 7 Cíle diplomové práce... 7 Metodika zpracování diplomové práce Univerzitní vzdělávání vs. střední vzdělávání Čím se líší univerzita od střední školy? Tradiční vzdělávací metody Současné moderní internetové metody Porovnání tří vybraných metod (Coursera, NovoEd a OpenEdX) Ochrana proti podvodům Současnost a budoucnost online vzdělávání Metodika zpracování Efektivnost vybrané internetové metody univerzitního vzdělávání Výhody a nevýhody online vzdělávání Efektivnost interaktivního online systému z pohledu studenta Efektivnost interaktivního online systému z pohledu učitele Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam obrázků Seznam tabulek

6 Úvod Současné světové tendence jsou charakteristické zvýšenou rolí univerzitního vzdělávání ve společnosti. Na jednu stranu podle mnoha parametrů vysoké vzdělání určuje kvalitu a úroveň života, sociální pokrok společnosti. Na jinou stranu značným způsobem ovlivňuje ekonomický růst a zvyšování konkurenceschopnosti země. Zlepšení kvality vzdělávání a efektivnosti fungování vysoké školy se stává jedním z nejdůležitějších problémů, který by stát měl vyřešit. Vývoj trhu vzdělávacích služeb výrazně zvyšuje konkurenci mezi institucemi. Toto vyvolává potřebu efektivnějšího řízení a využívání jejich materiálních, technických, lidských a finančních zdrojů. Možnost rozhodování managementu stejně, jako řešení strategických a taktických problémů vysokých škol, určuje nutnost sebereflexe vysokoškolských zařízení. Za těchto podmínek se zvyšuje význam posouzení efektivity vzdělávacích aktivit. Složitost takového posouzeníse samo o sobě spočívá v tom, že současné vysoké školy jsou státními organizacemi, které jsou ale zároveň propojeny tržními vztahy. A proto vzniká potřeba uvažování o sociálních a ekonomických efektech činností vysokých škol. Posouzení sociálně-ekonomické efektivnosti vzdělávacích činností je důležitým prvkem analýzy fungování vysokých škol. Na tom, jak jsou ekonomicky zajištěna přijímaná rozhodnutí a jak jsou potvrzena dokumenty, záleží konečný výsledek jejich realizace. Informace získané na základě takového posouzení mohou být použity na všech stadiích rozhodovacího procesu, jak při plánování, tak i při vyhodnocení výsledků provedené práce za předchozí období. Význam výzkumu moderních metod výuky využívajících internet je obrovský. Především se to vysvětluje neochotou účastníků vzdělávacího procesu se učit novým věcem. Nejsou připraveni na odehrávající se změny v vysokoškolském systému, jež vyžadují pochopení a zvládnutí moderních pedagogických a informačních technologií pro organizaci vzdělávacího procesu pomocí distančního studia. Školský zákon definuje distanční vzdělávání jako samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. Distační studium ale nemusí být samostatné, i když ve většině případů tomu tak je. O tom se pobavíme v dalších kapitolách. 6

7 Navíc taky působí tendence k vytvoření módy na termín "distanční vzdělávání". A proto se k němu přizpůsobují jakékoliv další formy vzdělávání. Je vidět snaha ukázat distanční studium jen jako orientaci na individuální potřeby studenta, nějaký individuálně zaměřený osobnostní rozvoj. Skutečně pedagogický obsah tohoto pojmu zajímá velmi málo lidí. Hlavní se stává obchodní stránka problému. To je důvod, proč je důležité se zaměřit na teoretické základy distančního vzdělávání. Informační a vzdělávací prostředí je systematicky uspořádaný soubor datových komunikací, informačních zdrojů, komunikačních protokolů, hardware a software a organizačně metodické zabezpečení, zaměřené na uspokojování vzdělávacích potřeb uživatelů. Charakteristickými rysy distančního studia jsou: flexibilita modularita, ekonomická efektivnost, nová role učitele, specializovaná kontrola kvality vzdělání. Aktuálnost a nedostatek vypracování teoretických základů týkajících se online vzdělávání určily téma mé diplomové práce: Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání. Struktura diplomové práce Tato diplomová práce se skládá ze čtyř částí. V první kapitole se zabývám porovnáním středního a vysokého vzdělávání. Ve druhé kapitole popisuji jednotlivé internetové metody. V třetí kapitole shrnuji seznam veškerých použitých metod pro zpracování poslední části o posouzení efektivnosti vybrané internetové metody. Cíle diplomové práce Cílem práce je posouzení efektivnosti vybrané internetové metody univerzitního vzdělávání. Předmět studie: interaktivní online studium, distanční studium, studium přes Internet. Předmět výzkumu: online vzdělávání a používané metody. Hypotéza: interaktivní online výuka je účinnější než klasická denní forma vzdělávání. 7

8 V souladu s cílem a hypotézou diplomové práce byly definovány následující dodatečné cíle této práce: popsat moderní internetové metody univerzitního vzdělávání, definovat pojem "efektivnost", identifikovat výhody a nevýhody online vzdělávání, posoudit efektivnost interaktivního online studia z pohledu studenta, posoudit efektivnost interaktivního online studia z pohledu učitele (profesora) posoudit efektivnost interaktivního online studia ve srovnání s klasickou výukou. Metodika zpracování diplomové práce Pro zpracování této práce byly použity metody sběru dat a informací. Jelikož neexistuje téměř žádná literatura uceleně zkoumající problematiku online vzdělávání jako životaschopný interaktivní a účelný systém, vycházela jsem taky ze svých vlastních zkušeností. Z důvodů rozšíženého množsví různých vzdělávacích platforem byl sběr informací jednou z nejdůležitějších metod zpracování. Těžištěm získaných informací byly články z různých výzkumů a výňatky z disertačních prácí zabývajících touto problématikou. Velkou pomocí taky byly taky následující metody: studium literatury, analýza, syntéza a metody teoretického zobecnění. 8

9 1. Univerzitní vzdělávání vs. střední vzdělávání Především se pokusíme zjistit, v čem spočívá rozdíl mezí střední školou a vysokou školou, tj. univerzitou. Začneme tím, čím se zabývá učitel a čím profesor. Samozřejmě se jedná o předávání informací a znalostí. Ten a ten druhý předávají svým studentům znalosti, které mají. Kromě toho, budují ideologii a vytvářejí jakési intelektuální normy u studentů. Tímto jejich podoba končí a začínají rozdíly. Podle Balackého 1 rozdíl mezí středoškolským učitelem a vysokoškolským profesorem se spočívá ve formě podání znalostí a odráží konfrontaci mezi pedagogikou a odbornou přípravou. Vysvětlíme to. Kdo je pedagog a na co ho potřebujeme? Jedná se o člověka, který pracuje s dětmi, ne dospělými lidmi. Z toho následuje, že je to člověk, který má větší schopnost se adaptovat na konkrétní dítě, se kterým pracuje. Adaptuje se proto, aby zjistil, jaké slabé a silné stránky má student. Zatím pomocí pedagogických přístupů neutralizuje jeho slabé stránky a aktivuje silné stránky osobnosti studenta. Díky tomu se učiteli daří nacpat standardní znalosti do mozku nestandardního studenta. Na otázku, zda takové lidi potřebujeme, zní zcela jasná odpověď: ano. Ještě Arthur Schopenhauer ukázal ve svém dílu Svět jako vůle a představa (1998), že člověk je souhrnem intelektu a vůle. Ale jde o to, že dítě ještě není člověkem. Nemá rozvinutý intelekt ani vybudovanou vůli. To všechno se teprve vytváří, nachází se ve fázi formování. Rolí pedagoga je pak zabezpečení podmínek, za nichž se vůle a intelekt dítěte vybudují beze zbytečných překážek. V opačném případě riskujeme mít neplnohodnotnou osobnost bez vůle. Takový výsledek nepotěší ani rodiče, ani stát. Co se týče univerzitního vzdělávání, má také svá specifika. Podle našeho názoru, profesor je člověk pracující s dospělými lidmi, kteří už představují osobnosti. A když je to pravda, tak se profesor nemusí adaptovat na své posluchače, ale posluchači by se měli adaptovat na něho. Profesor by pak měl zadávat intelektuální, odbornou a tvořivou úroveň, kterou by nasměroval studenty. Teď by se studenti měli snažit podobat svému profesorovi a díky tomu růst a rozvíjet své intelektuální a volní vlastnosti. Misí profesora je předat další generaci soubor 1 9

10 znalostí, které získal osobně. Právě v úrovni odborných dovedností se projevuje talent univerzitního profesora. Na otázku, zda takové lidi potřebujeme, také zní zcela logická odpověď, že ano. Díky ním se vytváří skupina budoucích odborníků, kteří budou schopni vytvářet něco nového a tím zabezpečovat sociální a technologický pokrok. V opačném případě se společnost bude pomalu ve všech směrech degradovat. Tak není těžké přeměnit společnost lidí, kteří nic neumějí a nic nechtějí. Tahle varianta taky neodpovídá představám státu, proto se vzdělávání všude má podporu státu a stojí velké peníze. Když to všechno shrneme, tak středoškolský učitel (pedagog) není nosičem velkých znalostí a nevytváří je, ale umí předávat poměrně jednoduché a standardní znalosti posluchačům (dětem), což není lehký úkol. Univerzitní profesor naopak je nosičem obrovského množství odborných, složitých a originálních znalostí, jejichž část vytváří v průběhu své odborné činnosti. Jeho cílem je naučit poměrně standardní studenty nestandardním znalostem. Tím pádem se ve škole učitel adaptuje na své posluchače a na univerzitě se posluchači adaptují na profesora. Vzhledem k tomu se ve škole jedná o adaptaci přímou a na univerzitě opačnou. Výše zmíněné názory se zdají jako očividné, ale málokdo o tom mluví. To svědčí o tom, že si lidé špatně uvědomují rozdílů mezi střední a vysokou školou. To se potvrzuje tím, že občas profesoři se přizpůsobují svým studentům a snaží se jim nějakým způsobem donést probíranou látku. To se cení a studentům se moc líbí, ale je to v rozporu s posláním profesora. Ve dnešním systému vzdělávání se kryje metodologická chyba, která se spočívá v nesprávném chápání rozdílů mezi střední a vysokou školou. Vysvětlíme to také. Školský zákon definuje sekundární vzdělávání takto: Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 2 2 Zákon č. 561/2004 Sb., 57, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 10

11 Střední škola musí zamezit hromadné selekci, která vzniká kvůli odlišným výchozím životním podmínkám jedinců. Právě škola dává nějaké minimum každému studentovi. To mu pak umožňuje vstoupit do světa a konkurovat s ostatními za stejných podmínek. V tomto smyslu škola jakoby posouvá přirozený výběr do budoucna, na pozdější dobu. A proto mechanismus středoškolského vzdělání má humanistický a antiselektivní charakter. Právě proto studenta na gymnáziu nevylučují rovnou ze školy za neplnění úkolů, ale dávají mu možnost napravit situaci (například, opravit test nebo odevzdat nějakou samostatně vypracovanou práci) za nějakou odvedenou na to dobu. Na vysoké škole je to úplně jinak. Vysokoškolské vzdělávání není povinné. A proto samo o sobě vystupuje v roli sociálního filtru, v němž se provádí selekce. Tam už nejsou žádné úlevy a nejsou pedagogové, kteří se přizpůsobují ke každému studentovi. Tam jsou jen požadavky, které se musí splnit, a normy, které je potřeba dodržovat. V opačném případě je člověk vyloučen ze systému. Lepší studenti se naopak posouvají po sociálnímu žebříčku. Následně mezi absolventy vysokoškolského studia vzniká konkurence za místo na trhu práce, což vede k vytvoření mnohavrstevného konkurenčního prostředí. Když shrneme výše řečené, můžeme konstatovat, že střední škola provádí standardizaci a unifikaci žáků, při tom je připravuje k pokračování ve studiu složitějších témat a problémů. Univerzitní systém provádí výběr subjektů, kteří budou schopni se posunout odborně dopředu prostřednictvím vstřebávání nových a složitějších znalostí. Pokud se tento mechanismus naruší, pak celý sociální systém dává globální selhání. Výrazná nápomoc slabým studentům, kteří principiálně nejsou schopni a připraveni k osvojení nových specifických znalostí a povolání, tlumí informační signály, které slouží směrovačem mezi odborníky vyšší kvalifikace. To de facto znamená umělé omezení přírodního výběru na přechodné etapě a tvarování chaotických pohybů na trhu práce. V budoucnu to brzdí sociální a technologickou evoluci. V Evropě se tendence snižování kvality studia částečně eliminuje flexibilitou vzdělávacího systému. Například ve Francii se přijímání studentů provádí s velkou zásobou s tím, aby již po prvním roce studia 80% studentů mohlo být vyloučeno. Zajímavé je to, že například pro americké univerzity platí trochu odlišný systém. Bez žádného váhání přijímají kohokoliv se středoškolským vysvědčením a pak dávají možnost získat znalosti, které nemá, a tím dosáhnout požadované úrovně. Tím pádem vysoké školy 11

12 doučučují studenty a tím kompenzují mezery, získané na střední škole. Vysoké školy nevidí na tom nic zvláštního, protože to dělají taky pro sebe, univerzity na tom mají zájem. Samozřejmě by rozdíl mezi střední a vysokou školou měl být obrovský. Tady se myslí seznam předmětů vyučovaných na střední a vysoké škole. Cílem střední školy je poskytnout široký přehled znalostí (ne vždy jen základů) svým studentům. Dokonce zjišťuje reálné schopnosti a dispozice každého ze studentů. To je bezesporu nutné pro osobnostní rozvoj a stanovení své životní cesty, kterou si student sám vybere. Cílem vysoké školy je poskytnout studentům odborné znalosti podle vybrané specializace. Studium obecných předmětů by mělo být spíše úlohou gymnázia než univerzity. Střední škola představuje základní bázi člověka jak intelektuální, tak morální. Vysoká škola pak umožňuje tyto vlastnosti rozvíjet v odborném zaměření. Na univerzitě se student potkává s reálnými problémy, které musí řešit použitím získaných znalostí ze střední školy. A pokud je student zainteresován na získání nových znalostí, dovedností a obecně na odborném vzdělání, pak pro něj neexistují žádné překážky, aby toho dosáhl. Podle současného významného futurologa Tofflera 3, jedním z nejdůležitějších megatrendů dnes je proces představující kombinaci výroby a spotřeby. Jeho podstatou je to, že spotřebitel se zapojuje do cyklu výroby a realizace a tím zabezpečuje úspory na práci. Účinky toho jsou běžné. Klasickým příkladem je supermarket, za předpokladu, že koš na kolečkách nahrazuje prodavače. Skenovací zařízení umožňují vybírat peníze z kreditní karty a platit kartou, což nahrazuje pokladní a videokamery umožňují snížit počet pracovníku bezpečnostní služby. Výše uvedený příklad není překvapením, zatímco něco podobného ve vzdělávání ještě není pravidlem. Mezitím se tento trend zde začíná projevovat. V systému vysokoškolského vzdělávání již dávno existuje metodologický problém. Nikdo si nechce psát monotónní přednášky. Učení se podle takovýchto poznámek je poněkud nepříjemné. Jeden předmět může přednášet více profesorů, ale každý z nich přednáší dle svého a občas je nemožné jejich výklady kombinovat. Některé dokonce vyžadují od student umět jejich scripta nazpaměť. Stejně tak každý z nich může vyžadovat přípravu podle jejich vlastních skript, což zase studenta omezuje ve výběru kvalitní a relevantní literatury atd. Mezitím se počet studentů zvyšuje. 3 TOFFLER, Alvin. The third Wave. Toronto: Bantam Books, xv, 537 s. ISBN

13 Řešení je, kupodivu, neskutečně jednoduché. Spočívá v tom, že bychom mohli nahradit některé profesory moderními výukovými materiály, které by zahrnovaly dobře zpracované osnovy, programy a učebnice, testy na počítačích a semestrální práce. Proč by se přednášel ten stejný materiál každý rok, když můžeme to všechno shrnout do kompaktní manuálu? Proč bychom najímali spoustu neschopných profesorů, když všichni z nich mohou být nahrazeny párem dobrých učebnic? Je v tom ale problém. 1) Opravdu dobrých učebnic je stále málo a jen málokdo chce je psát souběžně s velkým úvazkem na univerzitě. Specializace profesorů by měla být jednoznačně stanovena:buď přednášet, nebo psát knihy. Kombinace těchto dvou postupů je velmi komplikovaná. 2) Tradiční systém vzdělávání klade důraz spíše na zatížení profesorů, než na jejich metodickou práci. Peníze se platí za odvedené přednášky, ne za učebnice. 3) V myslích správců a úředníků je zakořeněna mylná představa, že profesor je spíše učitelem, než odborníkem. V důsledku toho musí mluvit (tj. učit) namísto toho, aby psal (tj. vytvářeltištěný produkt). Řešením je to, že veřejné a soukromé vysoké školy již začali financovat vytvoření výkonové báze studijního procesu. Na to jsou nutné peníze a není třeba se bát do toho investovat, protože v budoucnu se to jeví jako úspora na lidské práci profesorů a zvýšování rentability univerzity. Postupně se mnoho vysokých škol začíná využívat dálkové a distanční formy studia. Nepotřebují velký počet učeben, ani profesorů, stačí jen maximalně dobré metodické zabezpečení. Díky tomu jim pak stačí jen několik hodin konzultací s profesory a odevzdání testových zadání. Západní univerzity se více a více zapojují distanční studium. Myslejí si, že takové formáty studia mají mnoho výhod, problém spočívá jen v realizaci. Pravděpodobně za nějakou dobu v časovém horizontu zhruba let vysokoškolský systém bude fungovat na principu supermaketu. Vysoké školy budou mít velký počet profesorů, omezený počet administrativních pracovníků a obrovskou zdrojovou základnu včetně odborné elektronické knihovny. Papírové a elektronické publikace vytěsní živé profesory. Zatím slabou stránkou tohoto nového systému jsou velmi omezené investice do této oblasti a nedostačující management. 13

14 Zatím není dost peněz na přeměnu současných univerzit v hromadný systém online vzdělávání, protože je málo investorů, kteří by byli ochotni do toho jít. Nicméně přechod soukromých vysokých škol na vzdělávání pomocí internetových metod je již předurčen. Kdo dřív to pochopí, ten si vydělá v nové vzdělávací ekonomice. Samozřejmě dojde k propuštění některých profesorů. Ale díky tomu, že nebudou učit na univerzitách, by mohli pracovat na nížších vzdělávacích stupních, např. na středních školách. Tím by se zvýšila přínostnost a kvalita přípravy na vysokoškolské studium absolventů středních škol. Zachování té kvality je jen na profesorovi. A je dost pravděpodobné, že se budou snažit proces výuky stále zkvalitňovat díky velkému konkursu na volná místa. 1.1 Čím se líší univerzita od střední školy? 4 Ve škole se sledují pravidla Na univerzitě se přebírá odpovědnost Rozvrh je sestavován třetí osobou. Pro zapojení do volitelných kurzů (předmětů, extra aktivit) musí student mít souhlas vedení školy. Student se může spolehat na rodiče nebo učitele, že mu připomenou o jeho povinnostech ve škole a že mu pomohou stanovit priority. Student nemusí vědět úplně všechno o veškerých formálních záležitostech týkající se úspěšného dokončení školy. Studentovi se říká, co má dělat a když to dělá špatně, tak větsinou je opraven nebo na to upozorněn. Skupiny jsou větsinou malé, studentů. Rozvrh si nastavuje student sám. Student si musí vybrat, které kurzy bude navštěvovat a jakých aktivit se bude účastnit. Student si musí sám sledovat své povinnosti a stanovovat priority. Musí prijímat morální a etická rozhodnutí, se kterými se do teď nesetkával. Povinnosti studenta jsou koplexní a složité. Líší se rok od roku. Očekává se, že student ví, co jej čeká a co všechno musí udělat pro úspěšné absolvování. Student bere na sebe zopovědnost za to, co dělá a co nedělá, a taky za důsledky svých rozhodnutí. Skupiny mohou mít 100 studentů nebo i více

15 Studentovi se říká, co si má přečíst nebo připravit, z jakých zdrojů čerpat. Učitelé kontrolují všechny domácí úkoly a sledují pokroky studenta. Učitelé připomínají studentům o neodevzdaných domácích úkolech. Učitelé nabízejí konzultace v případě, že vídí, že student potřebuje pomoc. Učitelé jsou často k dispozici pro řešení jakýchkoliv problémů do, během a po vyučování. Učitelé jsou vyučeni pedagogickým metodám v předávání znalostí studentům. Učitlelé poskytují informace studentům, pokud chyběli. Učitelé znázorňují materiál pro lepší vnímání a pochopení látky z učebnice. Učitelé často píšou veškéré informace na tabuli, které by studenti měli opsat do sešitů. Je to na stundentovi, co si bude číst. Přednášky jsou postaveny na tom, že student už má nějaký přehled v probírané problematice. Profesoři ne vždy kontrolují domácí úkoly, ale očekávají, že student bude schopen zvládnout stejné úkoly u závěrečných testů (zkoušek). Profesoři neupozorňují na neodevzdané úkoly. Profesoři jsou otevřené a rádi pomohou, ale očekávají, že v případě potřeby se na ně student obrátí sám. Profesoři (až na výjimky) jsou k dispozici jen v konzultačních hodinách. Profesoři jsou vyškoleni jako odbornícive svých specifických výzkumných oblastech. Profesoři očekávají, že student dostane poznámky od svých spolužáků. Profesoři nemusí sledovat podle učebnice. Mohou poskytovat nějaké ilustrace a podávat informace navíc nebo provádět diskuzi na probírané téma. Profesoři mohou přednášet nonstop, přičemž očekávají, že si student udělá poznámky z toho nejdůležitějšího. Informace zapsané na tabuli jsou většinou jen doplněním. 15

16 Učitelé propojují znalosti s fakty, občas malují vazby a provázejí studenty v průběhu celého myšlenkového procesu. Učitelé často upozorňují na důležité termíny. Učitelé sledují docházku každého studenta ve třídě. Testy se provádějí často a z malého množství materiálu. Opravené testy jsou často k nahlednutí. Učitelé často přizpůsobují termíny testů, aby se zamezilo veškerým problémům se školními akcemi. Učitelé provádejí opakování před testem, aby upozornili studenty na ty nejdůležitější body. Zvládnutím testů se většinou rozumí pochopení postupu řešení typických úloh podle naučeného algoritmu řešení. Profesoři očekávají od studenta, že popřemýšlí nad tématem a shrne a spojí nezávislá témata. Profesři očekávají, že si student přečte, uloží a prozkoumá syllabus kurzu, ve kterém je konkrétně uvedena náplň kurzu, termíny a veškeré požadavky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné absolvování předmětu. Profesoři nemusí sledovat docházku, ale dávají si pozor na ty, kdo chodí a kdo ne. Testy bývají zřídka a většinou zahrnují velké množství materiálu. Student si musí sám vybrat materiály pro přípravu na test. Obvykle se provádějí pouze 2 nebo 3 testy za semestr. Student zřídka má možnost se podívat do opraveného testu. Je to možné jen na požadání. Termíny zkoušek se vypisují bez ohledu na požadavky z jiných kurzů nebo další aktivity. Profesoři neprovádějí opakování učiva. Rádi to udělají jen v případě, že student přijde v konzultačních hodinách s předem připravenými otázkami. Zvládnutí testů se vnímá jako schopnost aplikovat v praxi to, co se student naučil. Hodnotí se schopnost řešit nové typy problémů. 16

17 Známky se dávají podle provedené práce. Důsledně zpracované domácí úkoly mohou zvýšit studijní průměr, i když výsledky testů byly nízké. Extra aktivity a vypracování projektů navíc taky mohou zvýšit studijní průměr. Úvodní (vstupní, rozřazovací) testy nesmí nepříznivě ovlivnit konečnou známku, obzvlášť když se nepovedly. Student prospěl, dokud má známky ze všech předmětů 4 až 1. Počítá se snaha studenta. Proto jsou kurzy koncipovány tak, aby bylo možné odměnit studenta za snahu. Známky se nedávají podle provedené práce. Známky z testů a hlavních úkolů tvoří výslednou známku na konci kurzu. Účast v extra aktivitách, většinou mluvení, nemůže zvýšit studijní průměr z předmětu. Student si musí dát pozor na první testy, protože obvykle naznačují, co se bude od studenta požadováno. Kromě toho tvoří značnou součást výsledné známky. Prvními výsledky student může být dokonce šokován. Student prospěl, dokud má známky ze všech předmětů 3 až 1. Tady 4 už nestačí. Počítají se výsledky. Snaha studenta a ochota profesorů pomoct studentovi prospět nijak neovlivní jeho konečný výsledek a známku. 1.2 Tradiční vzdělávací metody Je zřejmé, že budování budoucího specialisty probíhá v učebnách vysoké školy. Náročný proces přípravy personálu se zakládá na metodách vzdělání, na jejichž stupni efektivnosti závisí úroveň kvalifikace budoucího absolventa. Tradiční metodika předpokládá komunikaci mezi učitelem a studentem, stálou kontrolu průběhu studia ze strany vyučujícího, kontrolu zvládnutí probírané látky. Jinými slovy konečný výsledek tohoto dialogu záleží na správných řešeních následujících úloh: Stanovení cíle,budování motivace pro studenta a kontrola znalostí. Poskytnutí materiálu s konkrétním obsahem (přednášky) a jeho interpretace (cvičení). Přičemž učitel navíc řeší metodické zpracování studijních materiálů. Tento model studia má direktivní charakter. V direktivním modelu výsledek studia se považuje jako přenos hromady znalostí díky racionální organizaci obsahu studijního progresu, 17

18 když probíhá jednostranný dialog, kde v roli iniciátora toku informací vystupuje učitel. Při tom reprodukce získaných informací je pouze mechanické: aktivita studenta a zájem o přůběh studia jsou teméř nulové. Na základě nových informačních a pedagogických technologií a metod vzdělávání je možné radikálně změnit roli učetele, udělat z něj nejen nosiče znalostí, ale vedoucího, iniciátora samostatné tvořivé práce studenta. Dokonce by učitel mohl vystupovat v roli přůvodce oceánem rozmanitých informací, který pomůže studentovi samostatně vyhledat kritéria a způsoby orientace při hledání racionálního obsahu v bezdně informačního toku. Řečeno jinak, v dnešních podmínkách rozvoje trhu vzdělávacích služeb a požadavků doby informačních technologií vzdělávací metody by měly zahrnovat direktivní a moderní, novátoský, interaktivní model vzdělávání. Interaktivní model je orientován na nutnost dosažení pochopení předávaných informací. Samotný proces předání informací je postaven na principu vzájemné interakce učitele a studenta. Předpokládá totiž větší aktivitu studenta, jeho kreativní переосмысление získaných informací. Všimněme si, že oba ty zkoumané modely vzdělávání mají jak své výhody, tak nevýhody. Základní kritéria direktivního modelu: přesnost, určitost, pravdivost obsahu (tohle předpokládá velký objem přednášek); závěrečná kontrola, samostudium v mimovýukové časy, písemné práce a úkoly nejsou. Základní kritéria interaktivního modelu: možnost neformální diskuze, volné výkládání látky, menší množství přednášek, ale naopak větší počet cvičení a seminářů, iniciativa studenta, skupinové domácí úkoly, které vyžádují spolupráci spolužáků, stálá kontrola v průběhu studia, písemné práce a úkoly. Bylo by chybou se držet nějakého jednoho modelu. Rozumně by bylo kombinovat ty dva modely pro dosažení efektivity a kvality učebního procesu. Systém vysokoškolského vzdělávání v podmínkách tržní ekonomiky jako jednu z priorit pro úspěšné řešení problémů přípravy kvalifikovaných pracovníků vymezuje princip uvažující zájmy studenta. Tím pádem na učitele jsou kladeny požadavky zpracování a zavádění takových приемов a metod vzdělávání, které by byly zaměřeny na aktivaci tvořivosti studenta a jeho ochotu se učit. Při tom by se měla řešit pedagogická stránka problému tvarování osobnosti občana republiky a jeho hodnotové orientace, jelikož proces studia na VŠ je hlavní součástí vzdělávacího procesu 18

19 každého člověka. A proto v závislosti na tom, jak silně je student zapojen do procesu studia, v konečném výsledku bude záležet úroveň jeho vzdělanosti a inteligence ve všech slovasmyslech. Kromě toho globální informatizace moderní společnosti taky podstatně ovlivnila vzdělávací proces, systém vysokoškolského vzdělání v republice, a taky vyžádala radikální změny v studijních metodikách. Tím pádem reorganizace vysokoškolského systému předpokládá jako startovou bázi přechod k takovým vzdělávacím metodám, které jsou postaveny na kontruktivním a operativním přístupu místo tradičního lineárního, když se v procesu studia se znalosti předávali podle principu čím víc, tím líp. Tento paradigmální posun v systému vysokoškolského vzdělávání, předpokládající inovaci moderních pedagogických technologií, už existije. Moderní vzdělání musí odpovídat reálných potřebám a mezinárodním standardům. Podíváme se na základní aspekty možného použítí moderních vzdělávacích metod v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V rámci mé diplomové práce se podíváme na interaktivní vzdělávací metody, které zahrnují: 1. metodu problémného výkladu 2. prezentace 3. diskuze 4. case-study 5. práci ve skupinách 6. brainstorming 7. metodu kritického myšlení 8. soutěže 9. mini-výzkumy 10. manažerské hry 11. hry podle rolí 12. metodu Insert metodu individuálních poznámek, kdy studenti si píšou 10 minutové asociativní eseje. 13. metoda rychlého dotazníku (dotaz-odpověď) 14. metoda anketování a další. 19

20 Jednou z nejefektivnějších metod aktivace procesu studia se považuje metoda problémového výkladu. Při takovém přístupu přednáška se stává podobná diaglogu, učení imituje proces zkoumání (na začátku přednášky se vymezí několik klíčových pojmů vztahujících se k tématu, výklad se provádí podle principu samostatné analýzy a shrnutí studijního materiálu studenty). Tato metoda dokáže zaujmout studenta, zapojit ho do studijního procesu. Rozpory vědního poznání se rozkrývají pomocí formulování problému. Studijní problém a problémová situace jsou základními strukturnými komponentami problémového studia. Před zahájením určitého tématu se studentům stanoví problémová otázka nebo úloha na řešení nějakého problému. Tím vlastně profesor stimuluje vyřešení problému a taky zamezuje výskytu rozporu mezi předem stanoveným jeho chápáním a požadovanými znalostmi studenta. Efektivnost této mětody je v tom, že jednotlivé problémy mohou být vzneseny studenty. Hlavní úspěch této metody je v tom, že profesor požaduje od posluchačů samostatné řešení stanoveného problému. Organizace problémového studia je dost složitá a vyžaduje značné přípravy lektora. Ale při prvních krocích zavedení této metodiky lze ji použít jako doplněk k již dříve vypracovaným přednáškám a cvičením. Další efektivní metodou lze jmenovat case-study neboli metodu studijních konkrétních situací. Hlavním pojmem této metody je pojem situace, tj. množiny proměnných, kdy výběr jakékoliv z nich ovlivňuje konečný výsledek. Zásadně se odmítá existence jediné správné odpovědi. V dané metodice student se musí samostatně rozhodovat a odůvodňovat svá rozhodnutí. Tato metoda se začala využívat ještě na začátku 20. století v oblasti práca a mediciny. Velkou roli měl Harvard v šiření této metodiky. Zejména tam byly vypracované první case-study pro výuku studentů business disciplinám. Podle tvůrců metoda case-study je to taková metoda, kdy studenti a učitelé aktivně diskutují a řeší konkrétní situace a business úlohy. Tyto situace jsou většinou popsány v papírové podobě a sestaveny podle reálných faktů. Studenti je čtou, zkoumají a provadí analýzu pomocí společných diskuzí. Tyto případy představují kostru diskuze řízené učitelem. Proto metoda case-study zahrnuje taky výjimečný druh materiálů a výjimečné postupy použití těchto materiálů ve výuce. Jak tvrdí západní vědci (profesoři na vysokých školách), celkově metoda studijních konkrétních situací umožňuje: 1. správně rozhodovat v podminkách nejistoty 2. sestavovat algorytmus rozhodování 3. ovládnout dovednosti zkoumání situace 20

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Osnova Cíl a metodika práce Web Life Style Komparace edukačních konceptů Cíl a metodika práce Autoři deduktivně vybírají klíčové rozdíly vzdělávání v

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému.

PISA - LETÁK I. To vše by mělo zajímat rodiče, žáky, veřejnost a ty, kteří mohou ovlivnit podobu a funkci školského systému. PISA - LETÁK I Učení pro život Jsou mladí lidé připraveni na to, aby se vyrovnali s požadavky budoucnosti? Jsou schopni přicházet s novými myšlenkami a nápady, zdůvodňovat je a sdělovat je efektivně ostatním?

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více