Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán, CSc. Praha duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Bc. Kristina Novikova

3 Poděkování Ráda bych poděkovala všem, kteří mi pomáhali při vypracování mé diplomové práce. Na prvním místě patří mé poděkování vedoucímu diplomové práce, doc. Ing. Josefu Palánovi, CSc., kterému děkuji za jeho připomínky, trpělivost, ochotu a všestrannou pomoc. Dále děkuji své rodině, kolegům z práce a přátelům, kteří mi při vytváření mé práce byli oporou.

4 Anotace Diplomová práce na téma Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání se zaměřuje na porovnání středního a vysoké vzdělávání, a dále na popis současných vzdělávacích platforem a systémů. Cílem mé práce je posoudit efektivnost internetové vzdělávací metody. V práci se zabývám obecným pojetím vzdělávacího procesu, vzděláváním a vývojem vzdělávacích metod využívajících Internet. Dále charakterizuji jednotlivé internetové metody. Definuji pojem efektivnost a hodnotím, zda je internetová vzdělávací metoda efektivní. Klíčová slova: vzdělávání, vzdělávací systém, online studium, technologie, efektivnost. Annotation The thesis on Modern Internet Methods of University Education focuses on comparing secondary and high education and the description of the current educational platforms and systems. The aim of my work is to evaluate the effectiveness of online learning methods. In this thesis I deal with a general concept of the learning process, the education and development of educational methods that use the Internet. I also describe the various Internet methods. I define the term of efficiency and evaluate whether Internet learning method is effective. Key words: education, educational system, online learning, technology, effectiveness.

5 Obsah Úvod... 6 Struktura diplomové práce... 7 Cíle diplomové práce... 7 Metodika zpracování diplomové práce Univerzitní vzdělávání vs. střední vzdělávání Čím se líší univerzita od střední školy? Tradiční vzdělávací metody Současné moderní internetové metody Porovnání tří vybraných metod (Coursera, NovoEd a OpenEdX) Ochrana proti podvodům Současnost a budoucnost online vzdělávání Metodika zpracování Efektivnost vybrané internetové metody univerzitního vzdělávání Výhody a nevýhody online vzdělávání Efektivnost interaktivního online systému z pohledu studenta Efektivnost interaktivního online systému z pohledu učitele Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam obrázků Seznam tabulek

6 Úvod Současné světové tendence jsou charakteristické zvýšenou rolí univerzitního vzdělávání ve společnosti. Na jednu stranu podle mnoha parametrů vysoké vzdělání určuje kvalitu a úroveň života, sociální pokrok společnosti. Na jinou stranu značným způsobem ovlivňuje ekonomický růst a zvyšování konkurenceschopnosti země. Zlepšení kvality vzdělávání a efektivnosti fungování vysoké školy se stává jedním z nejdůležitějších problémů, který by stát měl vyřešit. Vývoj trhu vzdělávacích služeb výrazně zvyšuje konkurenci mezi institucemi. Toto vyvolává potřebu efektivnějšího řízení a využívání jejich materiálních, technických, lidských a finančních zdrojů. Možnost rozhodování managementu stejně, jako řešení strategických a taktických problémů vysokých škol, určuje nutnost sebereflexe vysokoškolských zařízení. Za těchto podmínek se zvyšuje význam posouzení efektivity vzdělávacích aktivit. Složitost takového posouzeníse samo o sobě spočívá v tom, že současné vysoké školy jsou státními organizacemi, které jsou ale zároveň propojeny tržními vztahy. A proto vzniká potřeba uvažování o sociálních a ekonomických efektech činností vysokých škol. Posouzení sociálně-ekonomické efektivnosti vzdělávacích činností je důležitým prvkem analýzy fungování vysokých škol. Na tom, jak jsou ekonomicky zajištěna přijímaná rozhodnutí a jak jsou potvrzena dokumenty, záleží konečný výsledek jejich realizace. Informace získané na základě takového posouzení mohou být použity na všech stadiích rozhodovacího procesu, jak při plánování, tak i při vyhodnocení výsledků provedené práce za předchozí období. Význam výzkumu moderních metod výuky využívajících internet je obrovský. Především se to vysvětluje neochotou účastníků vzdělávacího procesu se učit novým věcem. Nejsou připraveni na odehrávající se změny v vysokoškolském systému, jež vyžadují pochopení a zvládnutí moderních pedagogických a informačních technologií pro organizaci vzdělávacího procesu pomocí distančního studia. Školský zákon definuje distanční vzdělávání jako samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. Distační studium ale nemusí být samostatné, i když ve většině případů tomu tak je. O tom se pobavíme v dalších kapitolách. 6

7 Navíc taky působí tendence k vytvoření módy na termín "distanční vzdělávání". A proto se k němu přizpůsobují jakékoliv další formy vzdělávání. Je vidět snaha ukázat distanční studium jen jako orientaci na individuální potřeby studenta, nějaký individuálně zaměřený osobnostní rozvoj. Skutečně pedagogický obsah tohoto pojmu zajímá velmi málo lidí. Hlavní se stává obchodní stránka problému. To je důvod, proč je důležité se zaměřit na teoretické základy distančního vzdělávání. Informační a vzdělávací prostředí je systematicky uspořádaný soubor datových komunikací, informačních zdrojů, komunikačních protokolů, hardware a software a organizačně metodické zabezpečení, zaměřené na uspokojování vzdělávacích potřeb uživatelů. Charakteristickými rysy distančního studia jsou: flexibilita modularita, ekonomická efektivnost, nová role učitele, specializovaná kontrola kvality vzdělání. Aktuálnost a nedostatek vypracování teoretických základů týkajících se online vzdělávání určily téma mé diplomové práce: Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání. Struktura diplomové práce Tato diplomová práce se skládá ze čtyř částí. V první kapitole se zabývám porovnáním středního a vysokého vzdělávání. Ve druhé kapitole popisuji jednotlivé internetové metody. V třetí kapitole shrnuji seznam veškerých použitých metod pro zpracování poslední části o posouzení efektivnosti vybrané internetové metody. Cíle diplomové práce Cílem práce je posouzení efektivnosti vybrané internetové metody univerzitního vzdělávání. Předmět studie: interaktivní online studium, distanční studium, studium přes Internet. Předmět výzkumu: online vzdělávání a používané metody. Hypotéza: interaktivní online výuka je účinnější než klasická denní forma vzdělávání. 7

8 V souladu s cílem a hypotézou diplomové práce byly definovány následující dodatečné cíle této práce: popsat moderní internetové metody univerzitního vzdělávání, definovat pojem "efektivnost", identifikovat výhody a nevýhody online vzdělávání, posoudit efektivnost interaktivního online studia z pohledu studenta, posoudit efektivnost interaktivního online studia z pohledu učitele (profesora) posoudit efektivnost interaktivního online studia ve srovnání s klasickou výukou. Metodika zpracování diplomové práce Pro zpracování této práce byly použity metody sběru dat a informací. Jelikož neexistuje téměř žádná literatura uceleně zkoumající problematiku online vzdělávání jako životaschopný interaktivní a účelný systém, vycházela jsem taky ze svých vlastních zkušeností. Z důvodů rozšíženého množsví různých vzdělávacích platforem byl sběr informací jednou z nejdůležitějších metod zpracování. Těžištěm získaných informací byly články z různých výzkumů a výňatky z disertačních prácí zabývajících touto problématikou. Velkou pomocí taky byly taky následující metody: studium literatury, analýza, syntéza a metody teoretického zobecnění. 8

9 1. Univerzitní vzdělávání vs. střední vzdělávání Především se pokusíme zjistit, v čem spočívá rozdíl mezí střední školou a vysokou školou, tj. univerzitou. Začneme tím, čím se zabývá učitel a čím profesor. Samozřejmě se jedná o předávání informací a znalostí. Ten a ten druhý předávají svým studentům znalosti, které mají. Kromě toho, budují ideologii a vytvářejí jakési intelektuální normy u studentů. Tímto jejich podoba končí a začínají rozdíly. Podle Balackého 1 rozdíl mezí středoškolským učitelem a vysokoškolským profesorem se spočívá ve formě podání znalostí a odráží konfrontaci mezi pedagogikou a odbornou přípravou. Vysvětlíme to. Kdo je pedagog a na co ho potřebujeme? Jedná se o člověka, který pracuje s dětmi, ne dospělými lidmi. Z toho následuje, že je to člověk, který má větší schopnost se adaptovat na konkrétní dítě, se kterým pracuje. Adaptuje se proto, aby zjistil, jaké slabé a silné stránky má student. Zatím pomocí pedagogických přístupů neutralizuje jeho slabé stránky a aktivuje silné stránky osobnosti studenta. Díky tomu se učiteli daří nacpat standardní znalosti do mozku nestandardního studenta. Na otázku, zda takové lidi potřebujeme, zní zcela jasná odpověď: ano. Ještě Arthur Schopenhauer ukázal ve svém dílu Svět jako vůle a představa (1998), že člověk je souhrnem intelektu a vůle. Ale jde o to, že dítě ještě není člověkem. Nemá rozvinutý intelekt ani vybudovanou vůli. To všechno se teprve vytváří, nachází se ve fázi formování. Rolí pedagoga je pak zabezpečení podmínek, za nichž se vůle a intelekt dítěte vybudují beze zbytečných překážek. V opačném případě riskujeme mít neplnohodnotnou osobnost bez vůle. Takový výsledek nepotěší ani rodiče, ani stát. Co se týče univerzitního vzdělávání, má také svá specifika. Podle našeho názoru, profesor je člověk pracující s dospělými lidmi, kteří už představují osobnosti. A když je to pravda, tak se profesor nemusí adaptovat na své posluchače, ale posluchači by se měli adaptovat na něho. Profesor by pak měl zadávat intelektuální, odbornou a tvořivou úroveň, kterou by nasměroval studenty. Teď by se studenti měli snažit podobat svému profesorovi a díky tomu růst a rozvíjet své intelektuální a volní vlastnosti. Misí profesora je předat další generaci soubor 1 9

10 znalostí, které získal osobně. Právě v úrovni odborných dovedností se projevuje talent univerzitního profesora. Na otázku, zda takové lidi potřebujeme, také zní zcela logická odpověď, že ano. Díky ním se vytváří skupina budoucích odborníků, kteří budou schopni vytvářet něco nového a tím zabezpečovat sociální a technologický pokrok. V opačném případě se společnost bude pomalu ve všech směrech degradovat. Tak není těžké přeměnit společnost lidí, kteří nic neumějí a nic nechtějí. Tahle varianta taky neodpovídá představám státu, proto se vzdělávání všude má podporu státu a stojí velké peníze. Když to všechno shrneme, tak středoškolský učitel (pedagog) není nosičem velkých znalostí a nevytváří je, ale umí předávat poměrně jednoduché a standardní znalosti posluchačům (dětem), což není lehký úkol. Univerzitní profesor naopak je nosičem obrovského množství odborných, složitých a originálních znalostí, jejichž část vytváří v průběhu své odborné činnosti. Jeho cílem je naučit poměrně standardní studenty nestandardním znalostem. Tím pádem se ve škole učitel adaptuje na své posluchače a na univerzitě se posluchači adaptují na profesora. Vzhledem k tomu se ve škole jedná o adaptaci přímou a na univerzitě opačnou. Výše zmíněné názory se zdají jako očividné, ale málokdo o tom mluví. To svědčí o tom, že si lidé špatně uvědomují rozdílů mezi střední a vysokou školou. To se potvrzuje tím, že občas profesoři se přizpůsobují svým studentům a snaží se jim nějakým způsobem donést probíranou látku. To se cení a studentům se moc líbí, ale je to v rozporu s posláním profesora. Ve dnešním systému vzdělávání se kryje metodologická chyba, která se spočívá v nesprávném chápání rozdílů mezi střední a vysokou školou. Vysvětlíme to také. Školský zákon definuje sekundární vzdělávání takto: Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 2 2 Zákon č. 561/2004 Sb., 57, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 10

11 Střední škola musí zamezit hromadné selekci, která vzniká kvůli odlišným výchozím životním podmínkám jedinců. Právě škola dává nějaké minimum každému studentovi. To mu pak umožňuje vstoupit do světa a konkurovat s ostatními za stejných podmínek. V tomto smyslu škola jakoby posouvá přirozený výběr do budoucna, na pozdější dobu. A proto mechanismus středoškolského vzdělání má humanistický a antiselektivní charakter. Právě proto studenta na gymnáziu nevylučují rovnou ze školy za neplnění úkolů, ale dávají mu možnost napravit situaci (například, opravit test nebo odevzdat nějakou samostatně vypracovanou práci) za nějakou odvedenou na to dobu. Na vysoké škole je to úplně jinak. Vysokoškolské vzdělávání není povinné. A proto samo o sobě vystupuje v roli sociálního filtru, v němž se provádí selekce. Tam už nejsou žádné úlevy a nejsou pedagogové, kteří se přizpůsobují ke každému studentovi. Tam jsou jen požadavky, které se musí splnit, a normy, které je potřeba dodržovat. V opačném případě je člověk vyloučen ze systému. Lepší studenti se naopak posouvají po sociálnímu žebříčku. Následně mezi absolventy vysokoškolského studia vzniká konkurence za místo na trhu práce, což vede k vytvoření mnohavrstevného konkurenčního prostředí. Když shrneme výše řečené, můžeme konstatovat, že střední škola provádí standardizaci a unifikaci žáků, při tom je připravuje k pokračování ve studiu složitějších témat a problémů. Univerzitní systém provádí výběr subjektů, kteří budou schopni se posunout odborně dopředu prostřednictvím vstřebávání nových a složitějších znalostí. Pokud se tento mechanismus naruší, pak celý sociální systém dává globální selhání. Výrazná nápomoc slabým studentům, kteří principiálně nejsou schopni a připraveni k osvojení nových specifických znalostí a povolání, tlumí informační signály, které slouží směrovačem mezi odborníky vyšší kvalifikace. To de facto znamená umělé omezení přírodního výběru na přechodné etapě a tvarování chaotických pohybů na trhu práce. V budoucnu to brzdí sociální a technologickou evoluci. V Evropě se tendence snižování kvality studia částečně eliminuje flexibilitou vzdělávacího systému. Například ve Francii se přijímání studentů provádí s velkou zásobou s tím, aby již po prvním roce studia 80% studentů mohlo být vyloučeno. Zajímavé je to, že například pro americké univerzity platí trochu odlišný systém. Bez žádného váhání přijímají kohokoliv se středoškolským vysvědčením a pak dávají možnost získat znalosti, které nemá, a tím dosáhnout požadované úrovně. Tím pádem vysoké školy 11

12 doučučují studenty a tím kompenzují mezery, získané na střední škole. Vysoké školy nevidí na tom nic zvláštního, protože to dělají taky pro sebe, univerzity na tom mají zájem. Samozřejmě by rozdíl mezi střední a vysokou školou měl být obrovský. Tady se myslí seznam předmětů vyučovaných na střední a vysoké škole. Cílem střední školy je poskytnout široký přehled znalostí (ne vždy jen základů) svým studentům. Dokonce zjišťuje reálné schopnosti a dispozice každého ze studentů. To je bezesporu nutné pro osobnostní rozvoj a stanovení své životní cesty, kterou si student sám vybere. Cílem vysoké školy je poskytnout studentům odborné znalosti podle vybrané specializace. Studium obecných předmětů by mělo být spíše úlohou gymnázia než univerzity. Střední škola představuje základní bázi člověka jak intelektuální, tak morální. Vysoká škola pak umožňuje tyto vlastnosti rozvíjet v odborném zaměření. Na univerzitě se student potkává s reálnými problémy, které musí řešit použitím získaných znalostí ze střední školy. A pokud je student zainteresován na získání nových znalostí, dovedností a obecně na odborném vzdělání, pak pro něj neexistují žádné překážky, aby toho dosáhl. Podle současného významného futurologa Tofflera 3, jedním z nejdůležitějších megatrendů dnes je proces představující kombinaci výroby a spotřeby. Jeho podstatou je to, že spotřebitel se zapojuje do cyklu výroby a realizace a tím zabezpečuje úspory na práci. Účinky toho jsou běžné. Klasickým příkladem je supermarket, za předpokladu, že koš na kolečkách nahrazuje prodavače. Skenovací zařízení umožňují vybírat peníze z kreditní karty a platit kartou, což nahrazuje pokladní a videokamery umožňují snížit počet pracovníku bezpečnostní služby. Výše uvedený příklad není překvapením, zatímco něco podobného ve vzdělávání ještě není pravidlem. Mezitím se tento trend zde začíná projevovat. V systému vysokoškolského vzdělávání již dávno existuje metodologický problém. Nikdo si nechce psát monotónní přednášky. Učení se podle takovýchto poznámek je poněkud nepříjemné. Jeden předmět může přednášet více profesorů, ale každý z nich přednáší dle svého a občas je nemožné jejich výklady kombinovat. Některé dokonce vyžadují od student umět jejich scripta nazpaměť. Stejně tak každý z nich může vyžadovat přípravu podle jejich vlastních skript, což zase studenta omezuje ve výběru kvalitní a relevantní literatury atd. Mezitím se počet studentů zvyšuje. 3 TOFFLER, Alvin. The third Wave. Toronto: Bantam Books, xv, 537 s. ISBN

13 Řešení je, kupodivu, neskutečně jednoduché. Spočívá v tom, že bychom mohli nahradit některé profesory moderními výukovými materiály, které by zahrnovaly dobře zpracované osnovy, programy a učebnice, testy na počítačích a semestrální práce. Proč by se přednášel ten stejný materiál každý rok, když můžeme to všechno shrnout do kompaktní manuálu? Proč bychom najímali spoustu neschopných profesorů, když všichni z nich mohou být nahrazeny párem dobrých učebnic? Je v tom ale problém. 1) Opravdu dobrých učebnic je stále málo a jen málokdo chce je psát souběžně s velkým úvazkem na univerzitě. Specializace profesorů by měla být jednoznačně stanovena:buď přednášet, nebo psát knihy. Kombinace těchto dvou postupů je velmi komplikovaná. 2) Tradiční systém vzdělávání klade důraz spíše na zatížení profesorů, než na jejich metodickou práci. Peníze se platí za odvedené přednášky, ne za učebnice. 3) V myslích správců a úředníků je zakořeněna mylná představa, že profesor je spíše učitelem, než odborníkem. V důsledku toho musí mluvit (tj. učit) namísto toho, aby psal (tj. vytvářeltištěný produkt). Řešením je to, že veřejné a soukromé vysoké školy již začali financovat vytvoření výkonové báze studijního procesu. Na to jsou nutné peníze a není třeba se bát do toho investovat, protože v budoucnu se to jeví jako úspora na lidské práci profesorů a zvýšování rentability univerzity. Postupně se mnoho vysokých škol začíná využívat dálkové a distanční formy studia. Nepotřebují velký počet učeben, ani profesorů, stačí jen maximalně dobré metodické zabezpečení. Díky tomu jim pak stačí jen několik hodin konzultací s profesory a odevzdání testových zadání. Západní univerzity se více a více zapojují distanční studium. Myslejí si, že takové formáty studia mají mnoho výhod, problém spočívá jen v realizaci. Pravděpodobně za nějakou dobu v časovém horizontu zhruba let vysokoškolský systém bude fungovat na principu supermaketu. Vysoké školy budou mít velký počet profesorů, omezený počet administrativních pracovníků a obrovskou zdrojovou základnu včetně odborné elektronické knihovny. Papírové a elektronické publikace vytěsní živé profesory. Zatím slabou stránkou tohoto nového systému jsou velmi omezené investice do této oblasti a nedostačující management. 13

14 Zatím není dost peněz na přeměnu současných univerzit v hromadný systém online vzdělávání, protože je málo investorů, kteří by byli ochotni do toho jít. Nicméně přechod soukromých vysokých škol na vzdělávání pomocí internetových metod je již předurčen. Kdo dřív to pochopí, ten si vydělá v nové vzdělávací ekonomice. Samozřejmě dojde k propuštění některých profesorů. Ale díky tomu, že nebudou učit na univerzitách, by mohli pracovat na nížších vzdělávacích stupních, např. na středních školách. Tím by se zvýšila přínostnost a kvalita přípravy na vysokoškolské studium absolventů středních škol. Zachování té kvality je jen na profesorovi. A je dost pravděpodobné, že se budou snažit proces výuky stále zkvalitňovat díky velkému konkursu na volná místa. 1.1 Čím se líší univerzita od střední školy? 4 Ve škole se sledují pravidla Na univerzitě se přebírá odpovědnost Rozvrh je sestavován třetí osobou. Pro zapojení do volitelných kurzů (předmětů, extra aktivit) musí student mít souhlas vedení školy. Student se může spolehat na rodiče nebo učitele, že mu připomenou o jeho povinnostech ve škole a že mu pomohou stanovit priority. Student nemusí vědět úplně všechno o veškerých formálních záležitostech týkající se úspěšného dokončení školy. Studentovi se říká, co má dělat a když to dělá špatně, tak větsinou je opraven nebo na to upozorněn. Skupiny jsou větsinou malé, studentů. Rozvrh si nastavuje student sám. Student si musí vybrat, které kurzy bude navštěvovat a jakých aktivit se bude účastnit. Student si musí sám sledovat své povinnosti a stanovovat priority. Musí prijímat morální a etická rozhodnutí, se kterými se do teď nesetkával. Povinnosti studenta jsou koplexní a složité. Líší se rok od roku. Očekává se, že student ví, co jej čeká a co všechno musí udělat pro úspěšné absolvování. Student bere na sebe zopovědnost za to, co dělá a co nedělá, a taky za důsledky svých rozhodnutí. Skupiny mohou mít 100 studentů nebo i více

15 Studentovi se říká, co si má přečíst nebo připravit, z jakých zdrojů čerpat. Učitelé kontrolují všechny domácí úkoly a sledují pokroky studenta. Učitelé připomínají studentům o neodevzdaných domácích úkolech. Učitelé nabízejí konzultace v případě, že vídí, že student potřebuje pomoc. Učitelé jsou často k dispozici pro řešení jakýchkoliv problémů do, během a po vyučování. Učitelé jsou vyučeni pedagogickým metodám v předávání znalostí studentům. Učitlelé poskytují informace studentům, pokud chyběli. Učitelé znázorňují materiál pro lepší vnímání a pochopení látky z učebnice. Učitelé často píšou veškéré informace na tabuli, které by studenti měli opsat do sešitů. Je to na stundentovi, co si bude číst. Přednášky jsou postaveny na tom, že student už má nějaký přehled v probírané problematice. Profesoři ne vždy kontrolují domácí úkoly, ale očekávají, že student bude schopen zvládnout stejné úkoly u závěrečných testů (zkoušek). Profesoři neupozorňují na neodevzdané úkoly. Profesoři jsou otevřené a rádi pomohou, ale očekávají, že v případě potřeby se na ně student obrátí sám. Profesoři (až na výjimky) jsou k dispozici jen v konzultačních hodinách. Profesoři jsou vyškoleni jako odbornícive svých specifických výzkumných oblastech. Profesoři očekávají, že student dostane poznámky od svých spolužáků. Profesoři nemusí sledovat podle učebnice. Mohou poskytovat nějaké ilustrace a podávat informace navíc nebo provádět diskuzi na probírané téma. Profesoři mohou přednášet nonstop, přičemž očekávají, že si student udělá poznámky z toho nejdůležitějšího. Informace zapsané na tabuli jsou většinou jen doplněním. 15

16 Učitelé propojují znalosti s fakty, občas malují vazby a provázejí studenty v průběhu celého myšlenkového procesu. Učitelé často upozorňují na důležité termíny. Učitelé sledují docházku každého studenta ve třídě. Testy se provádějí často a z malého množství materiálu. Opravené testy jsou často k nahlednutí. Učitelé často přizpůsobují termíny testů, aby se zamezilo veškerým problémům se školními akcemi. Učitelé provádejí opakování před testem, aby upozornili studenty na ty nejdůležitější body. Zvládnutím testů se většinou rozumí pochopení postupu řešení typických úloh podle naučeného algoritmu řešení. Profesoři očekávají od studenta, že popřemýšlí nad tématem a shrne a spojí nezávislá témata. Profesři očekávají, že si student přečte, uloží a prozkoumá syllabus kurzu, ve kterém je konkrétně uvedena náplň kurzu, termíny a veškeré požadavky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné absolvování předmětu. Profesoři nemusí sledovat docházku, ale dávají si pozor na ty, kdo chodí a kdo ne. Testy bývají zřídka a většinou zahrnují velké množství materiálu. Student si musí sám vybrat materiály pro přípravu na test. Obvykle se provádějí pouze 2 nebo 3 testy za semestr. Student zřídka má možnost se podívat do opraveného testu. Je to možné jen na požadání. Termíny zkoušek se vypisují bez ohledu na požadavky z jiných kurzů nebo další aktivity. Profesoři neprovádějí opakování učiva. Rádi to udělají jen v případě, že student přijde v konzultačních hodinách s předem připravenými otázkami. Zvládnutí testů se vnímá jako schopnost aplikovat v praxi to, co se student naučil. Hodnotí se schopnost řešit nové typy problémů. 16

17 Známky se dávají podle provedené práce. Důsledně zpracované domácí úkoly mohou zvýšit studijní průměr, i když výsledky testů byly nízké. Extra aktivity a vypracování projektů navíc taky mohou zvýšit studijní průměr. Úvodní (vstupní, rozřazovací) testy nesmí nepříznivě ovlivnit konečnou známku, obzvlášť když se nepovedly. Student prospěl, dokud má známky ze všech předmětů 4 až 1. Počítá se snaha studenta. Proto jsou kurzy koncipovány tak, aby bylo možné odměnit studenta za snahu. Známky se nedávají podle provedené práce. Známky z testů a hlavních úkolů tvoří výslednou známku na konci kurzu. Účast v extra aktivitách, většinou mluvení, nemůže zvýšit studijní průměr z předmětu. Student si musí dát pozor na první testy, protože obvykle naznačují, co se bude od studenta požadováno. Kromě toho tvoří značnou součást výsledné známky. Prvními výsledky student může být dokonce šokován. Student prospěl, dokud má známky ze všech předmětů 3 až 1. Tady 4 už nestačí. Počítají se výsledky. Snaha studenta a ochota profesorů pomoct studentovi prospět nijak neovlivní jeho konečný výsledek a známku. 1.2 Tradiční vzdělávací metody Je zřejmé, že budování budoucího specialisty probíhá v učebnách vysoké školy. Náročný proces přípravy personálu se zakládá na metodách vzdělání, na jejichž stupni efektivnosti závisí úroveň kvalifikace budoucího absolventa. Tradiční metodika předpokládá komunikaci mezi učitelem a studentem, stálou kontrolu průběhu studia ze strany vyučujícího, kontrolu zvládnutí probírané látky. Jinými slovy konečný výsledek tohoto dialogu záleží na správných řešeních následujících úloh: Stanovení cíle,budování motivace pro studenta a kontrola znalostí. Poskytnutí materiálu s konkrétním obsahem (přednášky) a jeho interpretace (cvičení). Přičemž učitel navíc řeší metodické zpracování studijních materiálů. Tento model studia má direktivní charakter. V direktivním modelu výsledek studia se považuje jako přenos hromady znalostí díky racionální organizaci obsahu studijního progresu, 17

18 když probíhá jednostranný dialog, kde v roli iniciátora toku informací vystupuje učitel. Při tom reprodukce získaných informací je pouze mechanické: aktivita studenta a zájem o přůběh studia jsou teméř nulové. Na základě nových informačních a pedagogických technologií a metod vzdělávání je možné radikálně změnit roli učetele, udělat z něj nejen nosiče znalostí, ale vedoucího, iniciátora samostatné tvořivé práce studenta. Dokonce by učitel mohl vystupovat v roli přůvodce oceánem rozmanitých informací, který pomůže studentovi samostatně vyhledat kritéria a způsoby orientace při hledání racionálního obsahu v bezdně informačního toku. Řečeno jinak, v dnešních podmínkách rozvoje trhu vzdělávacích služeb a požadavků doby informačních technologií vzdělávací metody by měly zahrnovat direktivní a moderní, novátoský, interaktivní model vzdělávání. Interaktivní model je orientován na nutnost dosažení pochopení předávaných informací. Samotný proces předání informací je postaven na principu vzájemné interakce učitele a studenta. Předpokládá totiž větší aktivitu studenta, jeho kreativní переосмысление získaných informací. Všimněme si, že oba ty zkoumané modely vzdělávání mají jak své výhody, tak nevýhody. Základní kritéria direktivního modelu: přesnost, určitost, pravdivost obsahu (tohle předpokládá velký objem přednášek); závěrečná kontrola, samostudium v mimovýukové časy, písemné práce a úkoly nejsou. Základní kritéria interaktivního modelu: možnost neformální diskuze, volné výkládání látky, menší množství přednášek, ale naopak větší počet cvičení a seminářů, iniciativa studenta, skupinové domácí úkoly, které vyžádují spolupráci spolužáků, stálá kontrola v průběhu studia, písemné práce a úkoly. Bylo by chybou se držet nějakého jednoho modelu. Rozumně by bylo kombinovat ty dva modely pro dosažení efektivity a kvality učebního procesu. Systém vysokoškolského vzdělávání v podmínkách tržní ekonomiky jako jednu z priorit pro úspěšné řešení problémů přípravy kvalifikovaných pracovníků vymezuje princip uvažující zájmy studenta. Tím pádem na učitele jsou kladeny požadavky zpracování a zavádění takových приемов a metod vzdělávání, které by byly zaměřeny na aktivaci tvořivosti studenta a jeho ochotu se učit. Při tom by se měla řešit pedagogická stránka problému tvarování osobnosti občana republiky a jeho hodnotové orientace, jelikož proces studia na VŠ je hlavní součástí vzdělávacího procesu 18

19 každého člověka. A proto v závislosti na tom, jak silně je student zapojen do procesu studia, v konečném výsledku bude záležet úroveň jeho vzdělanosti a inteligence ve všech slovasmyslech. Kromě toho globální informatizace moderní společnosti taky podstatně ovlivnila vzdělávací proces, systém vysokoškolského vzdělání v republice, a taky vyžádala radikální změny v studijních metodikách. Tím pádem reorganizace vysokoškolského systému předpokládá jako startovou bázi přechod k takovým vzdělávacím metodám, které jsou postaveny na kontruktivním a operativním přístupu místo tradičního lineárního, když se v procesu studia se znalosti předávali podle principu čím víc, tím líp. Tento paradigmální posun v systému vysokoškolského vzdělávání, předpokládající inovaci moderních pedagogických technologií, už existije. Moderní vzdělání musí odpovídat reálných potřebám a mezinárodním standardům. Podíváme se na základní aspekty možného použítí moderních vzdělávacích metod v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V rámci mé diplomové práce se podíváme na interaktivní vzdělávací metody, které zahrnují: 1. metodu problémného výkladu 2. prezentace 3. diskuze 4. case-study 5. práci ve skupinách 6. brainstorming 7. metodu kritického myšlení 8. soutěže 9. mini-výzkumy 10. manažerské hry 11. hry podle rolí 12. metodu Insert metodu individuálních poznámek, kdy studenti si píšou 10 minutové asociativní eseje. 13. metoda rychlého dotazníku (dotaz-odpověď) 14. metoda anketování a další. 19

20 Jednou z nejefektivnějších metod aktivace procesu studia se považuje metoda problémového výkladu. Při takovém přístupu přednáška se stává podobná diaglogu, učení imituje proces zkoumání (na začátku přednášky se vymezí několik klíčových pojmů vztahujících se k tématu, výklad se provádí podle principu samostatné analýzy a shrnutí studijního materiálu studenty). Tato metoda dokáže zaujmout studenta, zapojit ho do studijního procesu. Rozpory vědního poznání se rozkrývají pomocí formulování problému. Studijní problém a problémová situace jsou základními strukturnými komponentami problémového studia. Před zahájením určitého tématu se studentům stanoví problémová otázka nebo úloha na řešení nějakého problému. Tím vlastně profesor stimuluje vyřešení problému a taky zamezuje výskytu rozporu mezi předem stanoveným jeho chápáním a požadovanými znalostmi studenta. Efektivnost této mětody je v tom, že jednotlivé problémy mohou být vzneseny studenty. Hlavní úspěch této metody je v tom, že profesor požaduje od posluchačů samostatné řešení stanoveného problému. Organizace problémového studia je dost složitá a vyžaduje značné přípravy lektora. Ale při prvních krocích zavedení této metodiky lze ji použít jako doplněk k již dříve vypracovaným přednáškám a cvičením. Další efektivní metodou lze jmenovat case-study neboli metodu studijních konkrétních situací. Hlavním pojmem této metody je pojem situace, tj. množiny proměnných, kdy výběr jakékoliv z nich ovlivňuje konečný výsledek. Zásadně se odmítá existence jediné správné odpovědi. V dané metodice student se musí samostatně rozhodovat a odůvodňovat svá rozhodnutí. Tato metoda se začala využívat ještě na začátku 20. století v oblasti práca a mediciny. Velkou roli měl Harvard v šiření této metodiky. Zejména tam byly vypracované první case-study pro výuku studentů business disciplinám. Podle tvůrců metoda case-study je to taková metoda, kdy studenti a učitelé aktivně diskutují a řeší konkrétní situace a business úlohy. Tyto situace jsou většinou popsány v papírové podobě a sestaveny podle reálných faktů. Studenti je čtou, zkoumají a provadí analýzu pomocí společných diskuzí. Tyto případy představují kostru diskuze řízené učitelem. Proto metoda case-study zahrnuje taky výjimečný druh materiálů a výjimečné postupy použití těchto materiálů ve výuce. Jak tvrdí západní vědci (profesoři na vysokých školách), celkově metoda studijních konkrétních situací umožňuje: 1. správně rozhodovat v podminkách nejistoty 2. sestavovat algorytmus rozhodování 3. ovládnout dovednosti zkoumání situace 20

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Osnova Cíl a metodika práce Web Life Style Komparace edukačních konceptů Cíl a metodika práce Autoři deduktivně vybírají klíčové rozdíly vzdělávání v

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1

Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1 Dotazníkové šetření předmětu ZMAT1 WORKSHOP 13. 6. 2012 Mgr. Jan Sedláček Dotazníkového šetření studentů předmětu ZMAT1: Opakované dotazníkové šetření proběhlo ve dnech 5. až 8. 3. 2012. Byl zachován (až

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více