Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Žáci 6. třídy ZŠ prof. Švejcara zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitostí Obsah 1) Poslání Společnosti...3 2) Historie Společnosti ) Lidé ve Společnosti ) Činnost Společnosti...5 5) Dárci, partneři a spolupracovníci ) Kontakty ) Finanční zpráva...20

3 1) Poslání Společnosti Vize Společnosti Škola je prostor pro kreativitu, prostor pro tvořivé a zábavné učení, prostor pro vyjádření všech zúčastněných. Tuto myšlenku podporujeme, šíříme a rozvíjíme. Mise Společnosti Posláním Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. je představovat a propagovat koncept a metody kreativního vzdělávání ve formálním i neformálním vzdělávání v České republice. Vytvářet prostředí pro otevřené a efektivní vzdělávání. Přispívat k rozvoji individuálního potenciálu a kreativity dětí a mladých lidí. Podpořit takové prostředí, které oceňuje a plně využívá schopností pedagogů. Spolupodílet se na navazování spolupráce mezi umělci a kreativními profesionály s dětmi, mladými lidmi, pedagogy a vedením škol. Cíle Společnosti Školám, pedagogům, dětem a mladým lidem v České republice chceme představit nové metody výuky, ve kterých jsou do procesu formálního i neformálního vzdělávání zapojeni umělci a profesionálové z různých oblastí (věda, podnikání, umění, kultura aj.). Podporujeme spolupráci a dlouhodobá partnerství mezi pedagogy, vedením škol a umělci a kreativně činnými osobami za účelem rozvoje interdisciplinarity ve vzdělávání, kreativního potenciálu a inovativního myšlení. Využíváme přístupy inovativních programů vzdělávání ověřené v zahraničí a vyvíjíme kreativní metody vzdělávání a tyto metody představujeme českým školám a organizacím neformálního vzdělávání. Aktivně spolupracujeme se zahraničními organizacemi i s partnery v České republice činnými v oblasti propagace kreativity ve vzdělávání a zapojování umělců a kreativních profesionálů v sociálních kontextech (vzdělávání, komunitní rozvoj atd.). Cílové skupiny aktivit Společnosti děti a mladí lidé pedagogové, vedení škol umělci, kreativní profesionálové z různých oblastí pracovního prostředí rodiče organizace a instituce zabývající se vzdělávání (pedagogické a jiné fakulty, zřizovatelé škol, výzkumné instituce aj.) 3

4 2) Historie Společnosti Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. vznikla dne 5. ledna 2010, kdy byla na základě usnesení Městského soudu v Praze č. j. F /2009, F /2009 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného jmenovaným soudem v oddílu O, číslo vložky 711. Již od svého vzniku Společnost spolupracovala se zahraničními partnery na vývoji i přenosu metod kreativních forem výuky do České republiky. Během svého fungování navázala Společnost spolupráci s mnoha organizacemi, se kterými spolupracuje na prosazování kreativního vzdělávání, podpoře rozvoje kreativity dětí a mladých lidí. Partneři a spolupracující organizace jsou vyjmenované v části Partneři a spolupracovníci. Od roku 2011 začala Společnost realizovat kreativní dílny pro děti a mladé lidi, pilotovat metody kreativního vzdělávání a aktivně propagovat myšlenky kreativního vzdělávání. V roce 2012 úspěšně zrealizovala Společnost svůj první pilotní projekt, který využívá umění jako efektivní součást vzdělávání a také se rozběhly mezinárodní projekty. V roce 2013 Společnost zahájila pilotní ověřování programu Kreativní partnerství na českých školách a úspěšně pokračovala v realizaci projektů neformálního vzdělávání. 4) činnost Společnosti Společnost byla založena s cílem představit pedagogům, vedení škol, rodičům a žákům metody kreativního vzdělávání a tím nabídnout vzdělávacím institucím atraktivní a efektivní metody práce, které podporují jednak osvojení si výukové látky, ale také rozvoj klíčových kompetencí žáků: jejich komunikační dovednosti, sociální kompetence, schopnost flexibilně reagovat na zadané úkoly, spolupracovat s ostatními dětmi v kolektivu na řešení výukových úkolů, osvojit si konstruktivní a pozitivní přístup ke vzdělávání. V roce 2013 realizovala Společnost několik projektů naplňujících tyto cíle. 3) Lidé ve Společnosti Kancelář Mgr. Marianna Sršňová ředitelka Kristýna Kratochvílová vedení volnočasových projektů Nikola Kratochvílová konzultantka, komunikace s veřejností Ing. Stanislav Kopecký finanční manažer Správní rada Tamara Kafková, M.A. předsedkyně správní rady Mgr. Josef Fiřt, LL.M. Tomáš Němec Dozorčí rada MUDr. Milena Černá Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. Mgr. Edita Kudláčová 4 Dlouhodobí dobrovolníci zapojeni do přípravy a realizace aktivit organizace: Vladimír Sršeň odborný a administrativní asistent Žáci 7. třídy ZŠ Angel zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti 5

5 Projekty Kreativní partnerství pro rovné příležitosti Zaměření projektu Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v partnerství s Městskou části Praha 12 zahájila od 1. července 2013 projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti, CZ.2.17/3.1.00/ Tento pilotní projekt se zaměřuje na adaptaci programu Creative Partnerships do českého prostředí a podpoření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), jejich individuální profilace, úspěšnosti a motivace ke vzdělávání, profesních a vzdělávacích ambicí. Projekt je realizován na 3 základních školách zřizovaných MČ Praha 12: Základní a mateřská škola ANGEL na Praze 12 Základní a mateřská škola Na Beránku na Praze 12 Základní škola profesora Švejcara Na těchto školách spolupracují s pedagogy umělci a vytváří kreativní pojetí výukových hodin tak, aby podpořili a rozvíjeli žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž se do projektu zapojí všichni žáci ve třídě. Program probíhá během běžného školního dne, jako součást vyučování. Celkem se do projektu zapojilo 7 tříd. Každá třída má stanoven specifický cíl projektu, pracuje v jiných předmětech a s umělcem (nebo umělci) z odlišných oblastí. Nabízíme stručný přehled témat jednotlivých třídních projektů: 2. třída ZŠ Na Beránku: cílem třídního projektu je zvýšit sebevědomí žáků, zlepšit jejich schopnost se otevřít-projevit-předvést-prezentovat. Projekt má zlepšit vztahy mezi dětmi (spolupráce, tolerance), probíhá v předmětech český jazyk, tělesná výchova, prvouka a zaměřuje se na téma času a lidského těla. S třídou spolupracují tanečnice. Finální prezentace projektu proběhne ve škole a také v rámci festivalu Tanec školám v divadle Ponec. 7. třída ZŠ Na Beránku: cílem třídního projektu je rozvíjet sociální kompetence žáků, zlepšit schopnost žáků veřejně vystupovat, prohloubit dobré vztahy žáků ve třídě a vést je k zodpovědnosti za své učení. Projekt probíhá v předmětech výtvarná výchova, občanská výchova, informační a komunikační výchova. Žáci pracovali na divadelním představení. 4. třída ZŠ Angel: cílem třídního projektu je najít způsob jak žáky co nejefektivněji motivovat k respektu a vzájemnému naslouchání a najít styl výuky, při kterém si žáci uchovají získané znalosti a zkušenosti pro využití v běžném životě. Projekt probíhá v oblasti Člověk a svět části zeměpisné, dějepisné a přírodovědné, výtvarné výchově a člověk a svět práce. Kombinuje témata lidského těla anatomie, architektury, dějepisu i přírodovědy. Třída spolupracuje se sochařkou. 7. třída ZŠ Angel: cílem třídního projektu je, aby žáci získali pozitivní vztah k předmětu Dějepis a také podpora začlenění žáků se SVP do třídního kolektivu. Projekt se zaměřuje na téma českého středověku gotiky a spolupráce probíhá s filmařem animátorem. 4. třída ZŠ prof. Švejcara: cílem třídního projektu je podpora samostatného a diverzifikovaného řešení zadaných úkolů přes optiku různých druhů výtvarného umění a moderních technologii. Projekt probíhá v předmětech Člověk a jeho svět, výtvarná výchova, v oblasti vlastivědy. Ve spolupráci s výtvarnou umělkyní a fotografkou je vytvářena multimediální instalace mapující rodokmen Karla IV. a vytvoření STROMU ČASU, který bude reprezentovat jednotlivé časové období, příběhy, slohy, významné osobnosti atd. 6. třída ZŠ prof. Švejcara: cílem projektu je podpořit vnitřní motivaci žáků k učení a k dalšímu vzdělávání, s důrazem na žáky se SVP, a také podpořit spolupráci žáků v kolektivu. Projekt probíhá v předmětu Zeměpis, který je v tomto ročníku náročný na představivost s přesahem do přírodopisu, občanské výchovy a výtvarné výchovy. Tématem projektu jsou sféry planety Země. Žáci pracují na filmu ve spolupráci s animátorkou scénáristkou a fotografkou. Web projektu: 8. třída ZŠ prof. Švejcara: cílem třídního projektu je podpořit samostatnost žáků, jejich vytrvalost, disciplinovanost a dosahování stanovených cílů a také podpořit spolupráci žáků ve třídě. Projekt probíhá v předmětech biologie a chemie. Žáci vytváří představení za využití fyzického divadla s prvky nového cirkusu, tance, černého divadla a stínohry. Web projektu: Projekt na školách probíhá od prosince 2013 až do ledna Příprava třídních projektů začala v prosinci 2013, práce ve třídách byla zahájena v únoru a březnu První výstupy z třídních projektů, dosahování cílů a dopadů na žáky budou k dispozici v červnu Druhé kolo přípravy třídních projektů bude započato v září a jejich realizace opět v listopadu Projekt bude uzavřen a vyhodnocen v únoru Financování projektu Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hl. města Praha. Celkové náklady na realizaci projektu Náklady Společnosti Náklady partnera MČ Praha 12 Náklady Společnosti na realizaci projektu v roce 2013 Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti tis. Kč tis. Kč 416 tis. Kč 645 tis. Kč 6 7

6 Projekt Týká se nás to Projekt Tvoříme spolu Zaměření projektu V roce 2013 zahájila Společnost v partnerství s pražským Studiem Citadela, a slovenskými organizacemi Záhrada Centrum nezávislej kultúry z Banské Bystrice a Tabačka Kulturfabrik z Košic tvůrčí projekt s názvem TÝKÁ SE NÁS TO / TÝKA SA NÁS TO! Jedná se o projekt tzv. mládežnické demokracie podpořený z evropského programu Mládež v akci, do kterého se zapojily 4 skupiny mladých lidí z České republiky a Slovenska. Každá ze skupin si zvolila vlastní aktuální témata na lokální úrovni, která zmapovala a následně zpracovala v rámci několika uměleckých workshopů pod vedením lektorů a tvůrců z oblasti hip-hop, street art/graffiti nebo slam poetry. Projekt nabídl mladým lidem, které zajímá umění ve veřejném prostoru, možnost angažovat se na změnách v jejich okolí. Cílem projektu bylo rozvíjet občanské kompetence mladých lidí, jejich zájem o veřejné dění a podporovat jejich aktivní participaci. Nástrojem pro získání zájmu mladých lidí o veřejné dění a participaci byly právě atraktivní umělecké žánry. Spolupráce s umělci se dále zaměřila na rozvoj klíčových kompetencí mladých lidí. Mezi stěžejné aktivity projektu patřily vedle vlastní tvorby mladých lidí pod vedením umělců především veřejné diskuse, mezinárodní setkání mládeže, prezentace výstupů z workshopů a závěrečný tour festival v Praze, Košicích a Banské Bystrici v červnu Společnost vedla skupinu věnující se hip-hopu. Uměleckými lektory projektu byli rappeři Bonus a Idea. Mladí lidé zpracovali hip-hopové tracky k tématům jako je možnost brigád pro mladé lidi, pasivita společnosti i jednotlivců. Zaměření projektu V roce 2013 pokračovala Společnost v realizaci projektu volnočasového vzdělávání Tvoříme spolu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy finanční částkou Kč. Projekt Tvoříme spolu byl realizován Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. v partnerství s Poradnou pro integraci, o.s. od února do prosince Projet se zaměřoval na podporu začleňování dětí cizinců do vrstevnických kolektivů, rozvoj jejich jazykových znalostí a klíčových kompetencí. Jako hlavní metodu práce projekt využíval výtvarné umění a divadelní techniky. Kroužek vedla v jarním pololetí výtvarnice a v podzimním pololetí výtvarnice ve spolupráci s divadelní umělkyní a performerkou. Díky hravé formě projektu a prostřednictvím vlastní práce na příbězích projektu se děti seznamovaly také s tématy multikulturality a občanské angažovanosti. Projekt Tvoříme spolu probíhal jako umělecko-integrační kroužek, na kterém se děti pravidelně setkávaly a pracovaly na příbězích buď výtvarnými metodami, nebo v kombinaci výtvarně-dramatických aktivit. Zároveň diskutovaly a rozhodovaly o vývoji příběhů s ohledem na témata seznámení se s procesy v demokratické společnosti, otázky lidských práv, předsudků, sociálního vyloučení a solidarity. Výstupem projektu jsou výkresy, kulisy a masky dětí i třírozměrná hlavní postava příběhu. Financování projektu Financování projektu Projekt je financován z programu Evropské komise Mládež v akci. Celkové náklady na realizaci projektu 55,3 tis. EUR (1 500 tis. Kč) Náklady Společnosti na realizaci projektu v roce tis. Kč Celkové náklady na realizaci projektu Náklady Společnosti Náklady partnera Poradna pro integraci Dotace na realizaci projektu od MŠMT Z toho čerpání: Společnost Poradna pro integraci 79,5 tis. Kč 64 tis. Kč 15,5 tis. Kč 50 tis. Kč 44 tis. Kč 6 tis. Kč

7 Projekt Training requirements and key skills for artists to work in participatory settings (TRaKSforA) Zaměření projektu Projekt Training requirements and Key Competence for Artists and Creative Practitioners to work in participatory settings nastavuje spolupráci partnerů napříč Evropou s cílem vytvořit Autoevaluační kompetenční rámec (SEKR) pro umělce a jiné kreativní profesionály, kteří pracují jako odborníci v různých organizacích a společenských oblastech (jako například školy, nemocnice, komunitní centra, mládežnická centra, kulturní domy apod.). Projekt zapojuje partnery z: Spojeného království Creativity, Culture and Education, České republiky Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Maďarska T-Tudok, Nizozemska - Cultuur-Ondernemen, Norska Opplan fylkeskommune, Švédska Drommarnas Hus, Belgie Vitamine C. Umělci se stále více uplatňují jako školitelé, inovátoři a iniciátoři komunitního rozvoje. V mnoha zemích EU však pro ně neexistuje adekvátní nabídka odborného vzdělávání a příležitostí pro profesní rozvoj. Proto se tento projekt zaměřuje na vytvoření nástroje, sebe-evaluačního kompetenčního rámce, který přesně definuje ty odborné dovednosti, které umělci potřebují rozvíjet, aby mohli úspěšně pracovat v společenských oblastech a rozvíjet klíčové kompetence osob, s nimiž pracují. SEKR bude taktéž sloužit jako referenční bod pro nabídku odborného vzdělávání a rozvoje umělců napříč členskými státy. Partneři se účastní celkem šesti mezinárodních setkání. Nejdříve definují klíčové dovednosti, které umělci potřebují pro práci s komunitami. Následuje průzkum a sdílení informací o existujících kompetenčních rámcích a příkladech dobré praxe, včetně návštěv příkladů dobré praxe a pořádání diskuzních kulatých stolů v zapojených zemích pro zajištění podkladů pro tvorbu SEKR. Na závěr proběhne testování SEKR a šíření výstupů. International Creative Education Network ICEnet Zapojení Společnosti do mezinárodní sítě kreativního vzdělávání ICEnet V roce 2013 se Společnost aktivně zapojovala do práce mezinárodní sítě kreativního vzdělávání International Creative Education network ICEnet (http://icenet.ning.com/). Cílem sítě je propojovat umělce působící v různých vzdělávacích aktivitách napříč Evropou a v dlouhodobém horizontu taktéž mimo Evropu. Síť podporuje sdílení zkušeností, vzdělávací aktivity pro umělce a pracovníky ve vzdělávání, vzájemnou inspiraci a učení mezi účastníky. ICEnet sdružuje zakládající organizace a zejména jednotlivce působící ve vzdělávání s cílem rozvíjet kreativitu dětí a mladých lidí. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání patří mezi zakládající organizace sítě. Další zakládající organizace sítě jsou tito mezinárodní partneři: Creativity, Culture and Education (Spojené království) Cultuur-Ondernemen (Nizozemsko) Den Kulturelle Skolesekken (Norsko) Drömmarnas Hus (Norsko) Interacta (Chorvatsko) T-Tudok (Maďarsko) Ugdymo plėtotės centras (Litva) Vitamine C (Belgie) Oppland (Norsko) Zètema Progetto Cultura (Itálie) Na přípravách a rozvoji sítě ICEnet se podílí také další organizace: City of Helsinki (Finsko) Norwegian Federation for Arts in Education (Norsko) Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (Německo) Financování projektu Celkové náklady na realizaci projektu Náklady Společnosti na realizaci projektu v roce ,2 tis. EUR (363 tis. Kč) 26 tis. Kč 10 Umělkyně pracuje s žáky 4. třídy ZŠ prof. Švejcara v rámci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti 11

8 Mezinárodní fórum umělců pracujících v sociálních kontextech Zaměření projektu V roce 2013 byla mezinárodní síť ICEnet oficiálně otevřena na mezinárodním fóru umělců v litevském Vilniusu, které se konalo května Fórum nabídlo množství workshopů i zajímavých přednášek. Cílem fóra bylo vzájemné učení a sdílení zkušeností mezi umělci, kteří pracují ve svých zemích ve školách, s dětmi, v sociálních oblastech apod. Fóra se účastnili i zástupci z České republiky, umělci i zástupci Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. Hlavním tématem, kolem kterého se točily aktivity fóra, bylo: Jaká je role a přínos umění pro vzdělávání a další společenské oblasti? Realizace mezinárodního fóra a účast umělců z evropských zemí i z České republiky umožnila finanční podpora Nordicko-Baltického Programu mobility pro Kulturu (Nordic-Baltic Mobility programme for Culture). Společnost byla jedním z partnerů projektu. Financování projektu Náklady Společnosti na realizaci projektu v roce tis. Kč 12 Práce žáků 4. třídy zapojených do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti 13

9 Workshopy a vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost V roce 2013 realizovala Společnost několik workshopů a veřejných prezentací zaměřených na propagaci kreativních metod vzdělávání: Workshopy realizované Společností Workshop Kreativní prvky ve vzdělávání Jeden svět v DOXu Barcamp Workshop a diskuze se konaly a představily kreativní vzdělávání jako unikátní metodu, jež dovoluje otevírat se studenty a žáky různých věkových skupin témata společného soužití, rasové diskriminace či sociálního vyloučení. Kreativní vzdělávání využívá prvky umělecké tvorby v kontextu nejmodernějších edukačních trendů v kombinaci se vzdělávacím kurikulem Rámcových vzdělávacích programů. Otevřená kreativní výuka využívá potenciál imaginace studentů, jež dovoluje rozehrávat nové scénáře sociálních situací a jejich řešení i nové perspektivy na a priori negativně či problematicky vnímaná témata. Kulaté stoly odborné veřejnosti pořádané Společností Kulatý stůl na téma Možnosti implementace programu Creative Partnerships v ČR SWOT analýza realizovatelnosti programu v českých školách V březnu 2013 se konal druhý kulatý stůl odborné veřejnosti, který se věnoval tématu implementace programu Kreativní partnerství (Creative Partnerships) do českých škol. Kulatý stůl se konal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a navazoval na diskusi z října 2012, která se věnovala potenciálu a aplikovatelnosti programu v českém prostředí. Tato diskuse se již zabývala detailnějšími aspekty implementace programu a výstupem byla SWOT analýza realizovatelnosti programu v České republice. Na přípravě kulatého stolu se podíleli partneři: Národní ústav pro vzdělávání, Institut umění Divadelní ústav, Česká hudební rada, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových, DOX Centrum pro současné umění, Městská část Praha 12, KTP Společnost pro kvalifikaci na trhu práce. Akce byla kombinací workshopu a diskuze a představila využití kreativní metody tvorby komiksu v práci s dětmi cizinci. Workshop se zaměřil na představení kreativních metod vzdělávání, které rozvíjí klíčové kompetence dětí. Účastníci se prakticky a zážitkově seznámili se způsoby využití techniky umění zacílené na seznámení dětí s vybranými tématy. Workshop vycházel z metodiky k projektu Tvoříme spolu, který podpořil rozvoj občanských kompetencí a začlenění dětí cizinců do vrstevnického kolektivu prostřednictvím práce s komiksem a různými výtvarnými technikami. Workshop Kreativitou za multikulturní společnost Společnost pro kreativitu ve vzdělávání představila kreativní metody pedagogům v rámci workshopu Kreativitou za multikulturní společnost, který se konal v DOXu Centru současného umění. Jednalo se o tematický workshop pro pedagogy základních a středních škol k výstavě Krzysztofa Wodiczka: Out/Inside(rs). Smyslem workshopu bylo představit téma multikulturní společnosti a vzdělávání, jež otevírá výstava Out/Inside(rs) amerického umělce Krzysztofa Wodiczka, rozvíjené pomocí technik kreativního vzdělávání. Využití kreativních a uměleckých metod v oblasti multikulturní výchovy dovoluje překračovat hranice klasické školní výuky a stereotypních představ o problémech multikulturní společnosti, s nimiž se žáci a studenti setkávají. Kreativní vzdělávání podporuje imaginaci a otevřené myšlení pedagogů i žáků, a napomáhá tak jejich vzájemné komunikaci nad nesnadnými tématy společného soužití. 14 Zapojení do koncepční činnosti a veřejných aktivit Společnost pro kreativitu ve vzdělávání se v roce 2013 aktivně zapojovala i do tvorby koncepčních dokumentů a veřejných diskusí pro oblast vzdělávání a kultury, např. diskusní skupina pro aktualizaci Strategického plánu hl. m. Praha. Společnost se také zapojila do kampaně neziskové organizace EDU-in Česko mluví o vzdělávání. Do kampaně zařadila kulatý stůl k realizovatelnosti programu Kreativní partnerství na českých školách a také workshop Kreativitou za multikulturní společnost. 15

10 Měsíční přehled činnosti Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání v roce 2013: Projekt TSNto Projekt TSNto Projekt TSNto Projekt ICEnet Projekt Tvoříme spolu Projet KreaPart Projekt TRaKSforA Projet KreaPart Projekt Tvoříme spolu Workshopy a diskuse Projekt TSNto Projekt Projekt Projekt Projekt TSNto Projet KreaPart Projekt TSNto Projet KreaPart TRaKSforA Tvoříme spolu Tvoříme spolu Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Únor Březen Květen Červen Červenec Srpen Zahájení projektu Tvoříme spolu a pravidelných týdenních dílen Zahájení projektu Týká se nás to První koordinační setkání projektu Týká se nás to v Praze Workshop Kreativní prvky ve vzdělávání v rámci festivalu Jeden svět v DOXu Barcamp Kulatý stůl odborné veřejnosti na téma možnosti implementace programu Creative Partnerships v ČR SWOT analýza realizovatelnosti programu v českých školách Workshop pro učitele Kreativitou za multikulturní společnost Koordinační setkání projektu Týká se nás to v Banské Bystrici Mezinárodní fórum umělců ve Vilniusu a oficiální zahájení Mezinárodní sítě kreativního vzdělávání ICEnet Ukončení jarního semestru projektu Tvoříme spolu Úvodní setkání s mladými lidmi k projektu Týká se nás to Zahájení projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti Setkání s řediteli škol zapojených do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti Zahájení projektu Training Requirements and Key Skills for Artists and other Creative Practitioners to work in participatory settings Září Říjen Listopad Prosinec Zahájení podzimního semestru pravidelného kroužku projektu Tvoříme spolu Setkání se školami a učiteli zapojenými do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti První setkání českých a britských expertů k adaptaci materiálů programu Kreativní partnerství pro přizpůsobení programu k práci na českých školách Setkání britských expertů s učiteli zapojenými do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti První workshop hip-hopové skupiny projektu Týká se nás to Mezinárodní setkání mladých lidí zapojených do projektu Týká se nás to v Banské Bystrici Druhý workshop hip-hopové skupiny projektu Týká se nás to První setkání partnerů projektu TRaKSforA v Antverpách Setkání koordinační skupiny mezinárodní sítě ICEnet v Antverpách Třetí workshop hip-hopové skupiny projektu Týká se nás to Ukončení pravidelných dílen projektu Tvoříme spolu v roce 2013 Výběr umělců pro práci na projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti na pozicích konzultantů kreativity Školení konzultantů kreativity Školení učitelů zapojených do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti Zahájení přípravní fáze třídních projektů v rámci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti Výběr umělců pro práci ve třídách 16 17

11 5) Dárci, partneři a spolupracovníci V roce 2013 získala Společnost pro kreativitu ve vzdělávání tyto finanční příspěvky (zaokrouhleno na tis.): Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační fond Praha Adaptabilita: (Hl. město Praha a Evropský sociální fond) 44 tis. Kč 645 tis. Kč Program Mládež v akci 141 tis. Kč Program celoživotního vzdělávání Leonardo Partnerství 26 tis. Kč Nordicko-baltický program mobilit Kultura 35 tis. Kč Dále Společnost podpořili finančními dary pod 10 tis. Kč a jinými dary: Jaroslav Marek advokát Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Marianna Sršňová Ali Shirwani 6) Kontakty Sídlo společnosti Haštalské náměstí 1046/ Praha 1 Kontakty E T W Právní forma obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O číslo vložky 711 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení Peněžní ústav: ČSOB a.s., nám. Republiky 7, Praha 1 Číslo účtu: /0300 V roce 2013 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. spolupracovala s organizacemi: Creativity, Culture and Education / Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové / Poradna pro integraci / Záhrada Centrum nezávislej kultúry / Studio Citadela, o.s. / Tabačka KulturFabrik / Cultuur-Ondernemen / Den Kulturelle Skolesekken / Drömmarnas Hus / Interacta / T-Tudok / Ugdymo plėtotės centras / Vitamine C / Institut umění / Národní informační a poradenské středisko pro kulturu / Národní ústav pro vzdělávání / Česká hudební rada / Městská část Praha 12 / DOX Centrum současného umění / Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových / EDUin / KTP Společnost pro kvalifikaci na trhu práce / MŠ a ZŠ Na Beránku / MŠ a ZŠ ANGEL / ZŠ prof. Švejcara / Artists group Fish Eye / Za dobrovolnickou podporu činnosti Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. v roce 2013 velice děkujeme: Vladimírovi Sršňovi Děkujeme členkám a členům správní a dozorčí rady za jejich intenzivní podporu a spolupráci na aktivitách Společnosti. 18 Žáci 7. třídy ZŠ Angel zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti 19

12 7) Finanční zpráva Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání k 31. prosinci 2013 (v celých tisících Kč) Hodnoty za činnosti Položka Text hlavní hospodářská celkem A. Náklady A.I. Spotřebované nákupy celkem A.I.1. Spotřeba materiálu A.II. Služby celkem A.II.6. Cestovné A.II.7. Náklady na reprezentaci A.II.8. Ostatní služby A.III. Osobní náklady celkem A.III.9. Mzdové náklady A.III.10. Zákonné sociální pojištění A.V. Ostatní náklady celkem A.V.21. Kurzové ztráty 5 5 A.V.24. Jiné ostatní náklady Náklady celkem Hodnoty za činnosti Položka Text hlavní hospodářská celkem B. Výnosy B.IV. Ostatní výnosy celkem B.IV.18. Jiné ostatní výnosy B.VI. Přijaté příspěvky celkem 9 9 B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) 9 9 B.VII. Provozní dotace celkem B.VII.29 Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření v před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Rozvaha pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání k 31. prosinci 2013 (v celých tisících Kč) v plném rozsahu AKTIVA Položka Položka Text Text Stav k prvnímu dni účetního období (=minulé účetní období) Stav k prvnímu dni účetního období (=minulé účetní období) Stav k poslednímu dni účetního období B. Krátkodobý majetek celkem B.II. Pohledávky celkem 6 B.II.12 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem B.II.17 Jiné pohledávky B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1 Pokladna 4 B.III.3 Účty v bankách Aktiva celkem PASIVA Stav k rozvahovému dni A. Vlastní zdroje celkem 4-13 A.I. Jmění celkem 4 A.I.1 Vlastní jmění 4 A.II. Výsledek hospodaření celkem 4-17 A.II.1 Účet výsledku hospodaření -17 A.II.2 Výsledek hospodaření v schvalovacím řízení 4 B. Cizí zdroje celkem B.II. Dlouhodobé závazky celkem 2 B.II.6 Dohadné účty pasivní 2 B.III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1 Dodavatelé 1 B.III.17 Jiné závazky 333 B.III.23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 24 B.IV. Jiná pasiva celkem 241 B.IV.2 Výnosy příštích období 241 Pasiva celkem 5 587

13 Příloha k účetní závěrce Obecné údaje Název sdružení : Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. Sídlo: Haštalské náměstí 1046/2, Praha 1 IČ: Právní forma: obecně prospěšná společnost zapsaná Usnesením Městského soudu v Praze č.j. F /2009 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 711 Činnost sdružení: cílem činnosti společnosti je vzdělávací činnost, osvětová činnost, organizace seminářů a vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, organizování kulturních a sportovních akcí, poskytování podpory umělcům, nakladatelská a vydavatelská činnost, výzkumná činnost, poradenská činnost, poskytování podpory osobám sociálně znevýhodněným a dětem, mládeži a mladým lidem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování podpory ženám, ženám samostatně výdělečně činným, ženám hledajícím zaměstnání, prosazování rovných příležitostí a principurespektu k odlišnosti ve vzdělávání i profesích a podpora systémových změn v oblasti formálního vzdělávání Statutární orgán: ředitelka společnosti Mgr. Marianna Sršňová, nar Správní rada je tvořená třemi členy. Předsedkyní byla jmenována Tamara Kafková, M.A., nar , členy Mgr.Josef Fiřt LL.M., nar a Tomáš Němec, nar Organizační jednotky: Praha Forma financování: dary, příspěvky a dotace právnických i fyzických osob Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: k Povinnost ověření účetní závěrky auditorem: dle zákona č.248/1995 Sb.o obecně prospěšných společnostech, nedošlo k naplnění zákonné povinnosti k provedení auditu společnosti z důvodu příjmu dotací ze státního rozpočtu za účetní období 2013 přesahujících 1 milion Kč. Ekonomická část Způsob zpracování účetních záznamů:. Celé období od do bylo zpracováno Ing. Ivanou Jandovou na účetním programu WinDUO. Účetní doklady jsou uloženy na pobočce v Praze. Způsoby oceňování: dle zákona o účetnictví Podíl v jiných účetních jednotkách: není Přehled závazků po splatnosti pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a daní: Sociální pojištění: nejsou Zdravotní pojištění: nejsou Finanční úřad: nejsou Počet a jmenovitá hodnota akcií a podílů: nejsou Cenné papíry: nejsou Dluhy účetní jednotky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let nebo krytých zárukou: nejsou Finanční a jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze: nejsou Výsledek hospodaření za rok 2013: ztráta ve výši ,40 Kč z hlavní činnosti, zisk/ztráta 0,00 Kč z doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření z hlavní i doplňkové činnosti je ,40 Kč. Průměrný počet zaměstnanců: nejsou, ředitelkou společnosti byla jmenována Mgr.Marianna Sršňová. Osobní náklady: mzdové náklady (vč. dohod o provedení práce) Kč Zákonné sociální pojištění Kč Zákonné sociální náklady 462 Kč Odměny a funkční požitky statutárních orgánů: ředitelce společnosti byly vyplaceny mzdy a dohody o provedení práce ve výši Kč Obchodní smlouvy s členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky: nejsou Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: nejsou Rozsah, ve kterém byl výpočet ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku: žádný 22 23

14 Základ daně a daňová povinnost: základ daně za rok 2013 vyplývající z doplňkové činnosti je 0,00 Kč. Doplňková činnost nebyla v roce 2013 provozována. V souladu se zákonem daňová povinnost nevznikla. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: Bankovní úvěry: nejsou Přijaté dotace, dary a příspěvky na rok 2013: Finanční dary 9 500,00 Kč Grant Tvoříme spolu (státní dotace) ,00 Kč Dotace Krea Part (hl.město Praha Evropské fondy) ,12 Kč Projekt Týká sa nás to ,45 Kč Projekt ICEnet ,38 Kč Projekt TRAKSforA ,00 Kč Nefinanční dary. Bezplatná služba ve výši Kč Poskytnuté dary a příspěvky: nebyly Veřejné sbírky: nebyly Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: zisk z hlavní činnosti převeden do vlastního jmění společnosti na krytí ztrát z hlavní činnosti. Ostatní údaje vyplývají přímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V Praze dne Fotka na obálce: Žáci 4. třídy ZŠ Angel zapojení do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. Zpracovala: Ing. Ivana Jandová Fotka na zadní obálce: Práce žáků 4. třídy ZŠ prof. Švejcara vytvořené během projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. Mgr. Marianna Sršňová Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s Text: Marianna Sršňová Jazykové korektury: Kristýna Kratochvílová Fotografie: Jan Pfeiffer, Veronika Daňhelová a Anna Krtičková, Matěj Smetana, Lucie Šarkadyová Grafická úprava: Tatiana Roubíčková 24

15

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2014 Obsah 1) Poslání Společnosti...1 2) Historie Společnosti... 2 3) Lidé ve Společnosti... 2 4) Činnost Společnosti... 3 5) Dárci, partneři a spolupracovníci... 14 6) Kontakty... 15 7)

Více

1) Poslání Společnosti

1) Poslání Společnosti Výroční zpráva 2011 Obsah: 1) Poslání Společnosti.. 3 2) Historie Společnosti. 4 3) Lidé ve Společnosti... 4 4) Činnost Společnosti.. 5 5) Partneři a spolupracovnící.. 10 6) Kontakty... 11 7) Finanční

Více

JAKÝ DOPAD MÁ UČENÍ UMĚNÍM?

JAKÝ DOPAD MÁ UČENÍ UMĚNÍM? praha krea%vní partnerství pro rovné příležitosti JAKÝ DOPAD MÁ UČENÍ UMĚNÍM? VÝSLEDKY EVALUACE PILOTNÍHO PROGRAMU KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ÚNOR 2015 ZHOTOVILA Bc. Kristina Němcová

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně

O nás. Členové správní rady (od 21. 2. 2014) Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových studií, předsedkyně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jsme nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně

Více

AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S.

AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S. AGENTURA ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNÍ POMOCI OLOMOUCKÉHO KRAJE, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK) Křížkovského 8 771 47 Olomouc T: 581 111

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s.

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s. [výročnízpráva] 2006 1 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více