ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PANENSKÉ ROZHLEDY ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2011 IV. ROČNÍK SLOVO REDAKCE SLOVO STAROSTY DŮLEŽITÉ!!! VÍTĚZ OMALOVÁNKOVÉ SOUTĚŽE ZPRÁVY Z OÚ LETIŠTĚ VODOCHODY NAPSALI JSTE NÁM INFORMACE Z MŠ A ZŠ LIDÉ, ČTĚTE! NAPSALI NAŠI NEJMENŠÍ OMALOVÁNKOVÁ SOUTĚŽ

2 SLOVO REDAKCE Milí čtenáři, nejprve se zdálo, že toto číslo bude chudé na Vaše příspěvky, že budeme muset vystačit s našimi příspěvky. Věřila jsem, že to nebylo způsobeno nezájmem, ale tím, že v době sestavování časopisu byla naše Zuzka na dovolené a užívala si ještě teplého počasí. Možná některé z Vás napadlo, že pokud se budou příspěvky shromažďovat u mne, projdou cenzurou. Ubezpečuji Vás, že se tak nestalo. Uveřejnila jsem všechny příspěvky. I na zadní straně tohoto časopisu je napsáno: Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady. Každý má právo vyjádřit svůj názor. Zkrátka platí, co napsala Zuzka v letošním dubnovém čísle. Rádi Vaše příspěvky otiskneme. Přejeme všem čtenářům krásné podzimní dny. Za redakci (tentokrát) Jana Langová SLOVO STAROSTY Vážení občané, vzhledem k tomu, že byznys do politiky již neprorůstá, ale dokonale prorostl, rozhodl jsem se Vás informovat, že pravděpodobně příští týden jako starosta obce Panenské Břežany učiním následující kroky. Hospodářský podvýbor Parlamentu pro letectví a kosmonautiku již na dvou výjezdních zasedáních přizval i zástupce Penty, což je nehorázné a velmi podezřelé, v únoru 2011 na letišti Vodochody na letišti Ruzyně a vyslovil jednoznačnou podporu rozvoji Letiště Vodochody, přestože proces EIA /již po třetí/ je stále v posuzovací fázi MŽP. Předsedou podvýboru je Ing. Hojda, který na únorovém zasedání přesvědčoval starosty okolních obcí, aby záměr rozvoje letiště podpořili a na říjnovém zasedání projevil stejnou podporu Letišti Vodochody. Vzhledem k tomu, že rozvoj Letiště Vodochody není veřejným zájmem, ale pouze sobeckým záměrem firmy Penta se silnými negativními dopady na náš region, by politici měli v této situaci zaujmout jednoznačný postoj a chránit státní zájem, v tomto případě letiště Ruzyně, jelikož vznikem další nepotřebné konkurence by byl stát, resp. letiště Ruzyně, silně ekonomicky postiženo. Dokonce exministr dopravy p.schling na únorovém zasedání oznámil starostům, že o LV je již dávno rozhodnuto a bude. Z jakých zdrojů má tyto zaručené informace? Zástupci Penty na druhém zasedání dokonce prohlásili, že LV protlačí. Naskýtá se otázka s kým a za co? Proto jsem se rozhodl požádat: 1) Předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu paní Němcovou o přijetí nás starostů a občanských sdružení v její kanceláři 2 ŘÍJEN 2011

3 2) osobně požádat předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu paní Němcovou o 5 minutové vystoupení mé osoby v Parlamentu ČR Dále mám sjednanou schůzku na Ministerstvu životního prostředí s p. náměstkem Hlaváčem, ministrem vnitra Janem Kubicem a ministrem dopravy Pavlem Dobešem, v Senátu v Podvýboru Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pro důchodovou reformu a jednání v Praze v Lublaňské ulici, jehož tématem je změna ve stanovení hlukových limitů. Iniciativa Stop Letišti Vodochody zvažuje arbitráž se státem, který podporuje rozvoj Letiště Vodochody. Holík Libor DŮLEŽITÉ!!! Dopis na Úřad pro civilní letectví námitky proti návrhu ochranného hlukového pásma Spolu s časopisem je do schránek distribuován dopis na Úřad pro civilní letectví, kterým jednotlivý vlastníci nemovitostí dávají úřadu na vědomí, že budou podávat námitky proti návrhu ochranného hlukového pásma a že se budou účastnit řízení. Dopis rovněž obsahuje žádost o poskytnutí informace, zda již úřad obdržel návrh na vyhlášení ochranného hlukového pásma. Úřad má povinnost na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od obdržení žádosti. Tento dopis by měli posílat jednotliví vlastníci nemovitostí, které by leželi v ochranném hlukovém pásmu, čili je potřeba jim tento dopis distribuovat skrz obce. Čím víc jednotlivých vlastníků tento dopis pošle, tím lépe. Dopis můžete odeslat Úřadu pro civilní letectví nebo odevzdat na OÚ, který je Úřadu pro civilní letectví předá za Vás. Znění dopisu: Úřad pro civilní letectví Letiště RUZYNĚ Praha 6 Panenských Břežanech dne... K záměru vyhlášení ochranného hlukového pásma Letiště Vodochody Žádost o informace Dne byla na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje zveřejněna doplněná dokumentace o hodnocení vlivů na životního prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - Letiště Vodochody, k.ú. Vodochody, Postřižín, Zlončice, ŘÍJEN

4 Máslovice, Hoštice, Dolínek, Panenské Břežany, Klíčany a Odolena Voda, okr. Praha- východ, jejíž dopracování bylo oznamovateli uloženo Ministerstvem životního prostředí ve vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplněním dne Z předložené dokumentace EIA vyplývá, že investor zamýšlí zřídit kolem Letiště Vodochody ochranné hlukové pásmo. S vyhlášením ochranného hlukového pásma nesouhlasím. Domnívám se, že Úřad pro civilní letectví nemá v případě záměru rozšíření Letiště Vodochody specifikovaného ve výše uvedené dokumentaci pravomoc k vyhlášení ochranného hlukového pásma kolem Letiště Vodochody. Ochranná hluková pásma letišť jsou upravená v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Zákon o civilním letectví pak v 37 toliko zmiňuje hlukové pásmo jako jeden z druhů ochranných pásem leteckých staveb, zatímco zákon o ochraně veřejného zdraví v 31 stanoví, že provozovatel vojenského letiště nebo mezinárodního letiště s více než starty nebo přistáními ročně je povinen navrhnout vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště, pokud jsou překročeny hygienické limity hluku z provozu letiště. Navrhovaný záměr letiště Vodochody představuje mezinárodní letiště s méně než starty nebo přistáními ročně, kdy v současnosti nedochází k porušování hlukových limitů. K jejich porušování má dojít až na základě záměru rozšíření letiště na mezinárodní letiště, který se teď projednává před Ministerstvem životního prostředí. Při vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště musí být splněny jak podmínky stanovené zákonem o civilním letectví, tak podmínky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví. Zákon o civilním letectví v ust. 37 odst. 2 písm. f), pod kterým je jako jeden z typů ochranných pásem leteckých staveb uvedeno hlukové pásmo, odkazuje na zákon o ochraně veřejného zdraví. Zákon o civilním letectví neobsahuje žádnou další právní úpravu ochranných hlukových pásem. Z toho důvodu tedy platí, že vyhlásit ochranné hlukové pásmo letiště je možné pouze za splnění podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví. Jinými slovy, zákon o ochraně veřejného zdraví je speciální úpravou k úpravě obecné obsažené v zákoně o civilním letectví. Při vyhlašování jakýchkoliv ochranných hlukových pásem letišť je tedy třeba postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví povinnost provozovatele letiště navrhnout vydání ochranného hlukového pásma, a to pouze v případě, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky: 1. mezinárodní letiště zajišťující více než startů nebo přistání ročně nebo vojenské letiště a 2. překračování hlukových limitů. Ochranné hlukové pásmo pak vyhlásí Úřad pro civilní letectví po dohodě s krajskou hygienickou stanicí. Z tohoto zákonného ustanovení tedy vyplývá, že pokud tyto podmínky splněny nejsou, provozovatel letiště nemá povinnost navrhnout vydání ochranného hlukového pásma. Zákon ovšem nic neříká o tom, zda v případě nesplnění daných podmínek může Úřad pro civilní letectví přistoupit k vyhlášení ochranného hlukového pásma. Ochranné hlukové pásmo se vydává jako opatření obecné povahy dle správního řádu. Opatření obecné povahy jsou upravená v ust správního řádu. Klíčové je ust. 171 správního řádu, dle kterého podle této části správního řádu postupují správní orgány v případech, kdy jim zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Správní řád tedy stanoví, že správní orgány mohou 4 ŘÍJEN 2011

5 vydávat opatření obecné povahy pouze v případě, že jim to ukládá zákon. Zákon o veřejném zdraví ovšem vydání ochranného hlukového pásma u mezinárodních letišť s méně než starty ročně neukládá. Navíc tento zákon hovoří o ochranném hlukovém pásmu letiště v případech, že hlukové limity jsou překračovány, nehovoří ovšem o případech, kdy porušování hlukových limitů hrozí, nebo se teprve v budoucnu předpokládá. Ze zákona o ochraně veřejného zdraví tedy nelze dovodit pravomoc Úřadu pro civilní letectví pro vyhlášení ochranného hlukového pásma mezinárodního letiště s méně než starty nebo přistáními ročně, protože mu zákon v tomto případě tuto pravomoc neukládá. Tuto pravomoc nelze dovodit ani ze zákona o civilním letectví, protože tento jako norma obecná obsahuje pouze rámcovou úpravu ochranných pásem, ohledně hlukových pásem ovšem odkazuje na zákon o ochraně veřejného zdraví, který obsahuje konkrétní podmínky a důvody pro vyhlášení ochranných hlukových pásem letišť. Na základě výše uvedeného jsem toho názoru, že pro současné letiště ve Vodochodech, ani pro jeho potenciální rozšíření podle předložené dokumentace EIA, není možné vyhlásit ochranné hlukové pásmo, neboť nejsou splněny požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví. Pro případ, že bude zahájeno řízení o návrhu ochranného hlukového pásma Letiště Vodochody, tímto oznamuji Úřadu pro civilní letectví, že jsem účastníkem řízení o vyhlášení ochranného hlukového pásma jako opatření obecné povahy, ve smyslu ust. 172 odst. 5 správního řádu. Jsem vlastníkem nemovitosti, která se nachází v oblasti, která by se podle návrhu Letiště Vodochody měla ocitnout v ochranném hlukovém pásmu. Vyhlášením ochranného hlukového pásma by došlo k zásahu do mého vlastnického práva, neboť vyhlášení ochranného hlukového pásma by mělo za následek, že bude dotčeno mé právo nerušeně užívat nemovitost, dojde k poklesu ceny nemovitosti, a v krajním případě může dojít až k vyvlastnění stavby nacházející se v ochranném hlukovém pásmu. Jsem tudíž vlastníkem nemovitosti, jehož práva, povinnosti, nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být vyhlášením ochranného hlukového pásma přímo dotčena. Úřad pro civilní letectví má dle ust. 172 správního řádu povinnost návrh ochranného hlukového pásma zveřejnit na své úřední desce, jakož i na úředních deskách obecních úřadů obcí, které budou ochranným hlukovým pásmem dotčeny. Do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu mám právo podat proti návrhu ochranného hlukového pásma námitky, o kterých musí být řádně rozhodnuto. V případě, že bude zahájeno řízení o vydání opatření obecné povahy (ochranného hlukového pásma letiště Vodochody) se považuji za vlastníka nemovitosti, jehož práva nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčena. V této souvislosti upozorňuji Úřad pro civilní letectví, že je mě povinen umožnit v plném rozsahu uplatnit procesní práva podle správního řádu, zejména podat námitky ke zveřejněnému návrhu ochranného hlukového pásma letiště Vodochody. Dále tímto žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Úřad pro civilní letectví o poskytnutí informace, zda byl Úřadu pro civilní letectví předložen návrh na vyhlášení ochranného hlukového pásma Letiště Vodochody, a pokud ano, zda je tento návrh v současnosti projednáván s dotčenými orgány ve smyslu ust. 172 odst. 1 správního řádu. ŘÍJEN

6 Úřad pro civilní letectví je správním orgánem, a jako takový naplňuje znaky povinného subjektu dle ustanovení 2 odst. 1) zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádám Úřad pro civilní letectví o písemné zaslání informace na mou výše uvedenou adresu, ve lhůtě stanovené zákonem o svobodném přístupu k informacím, tedy 15ti dnů od doručení této žádosti. Jméno vlastníka nemovitosti podpis VÍTĚZ OMALOVÁNKOVÉ SOUTĚŽE Moc a moc musím děti pochválit. Do soutěže o omalovánku se jich zapojilo celkem 19. Takovou účast jsme ještě neměli! Šmoulinka měla úspěch a nás to velice těší. Zbyl na nás nelehký úkol zvolit jeden ze spousty moc hezkých obrázků. Vítězem se stal Tomášek Doležal, kterému jsou 4 roky. Gratulujeme! Odměnu mu předáme, až se k němu připojí ještě 2 výherci z následujících čísel. Tomášku, neboj o slavnostní předání tě neošidíme. A vy děti, které jste se tentokrát nestaly vítězem, nevěšte hlavu. Zkuste to znovu. Připravili jsme pro vás další krásný obrázek. Tak rychle, rychle, už čekám, co pěkného odevzdáte do na OÚ nebo vhodíte do poštovní schránky vedle dveří. A nezapomeňte se podepsat, napsat svůj věk, adresu nebo telefon na rodiče. J.L. 6 ŘÍJEN 2011

7 ŘÍJEN

8 ZPRÁVY Z OÚ Sběr šatstva Všem, kteří přispěli do humanitární sbírky pro Diakonii Broumov, velice děkujeme a pro ty, kteří nestihli probrat své šatníky a skříně, máme nový termín sběru šatstva. Zúčastnit se samozřejmě mohou i ti, kteří nás navštívili v září a před Vánoci ještě něco vytřídí. Ve dnech se opět pořádá pro Diakonii Broumov sbírka použitého ošacení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek větších než 1 x 1 m, domácích potřeb nádobí bílé i černé, skleniček, peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek, obuvi nepoškozené. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka se uskuteční ve dnech na OÚ Panenské Břežany v době: Po 8:00 15:30 hod a 18:00 19:30 hod Út Čt 8:00 15:30 hod Pá 8:00 13:00 hod. J.L. Krádež a vandalismus V noci ze soboty na neděli 18. září 2011 přibližně v 1 hodinu odcizil muž oba květináče s chryzantémami i s miskami, které zdobily schody vedoucí do budovy OÚ a měly zdobit kapli sv. Anny při vítání občánků. V poměrně krátké době po krádeži byla na vstupních dveřích do úřadu a na mříži ráno rozbitá syrová vejce. Zřejmě vyjádření nespokojenosti občana. J.L. Vítání občánků v kapli sv. Anny v sobotu V sobotu 8. října 2011 v 10 hodin dopoledne se sešli zástupci obecního úřadu v čele s p. starostou Holíkem k uvítání nových občánků Panenských Břežan. Pozvaných bylo 10 dětí i s rodiči. Před desátou hodinou se zdálo, že kaple zůstane prázdná. Všichni rodiče s dětmi i ostatní rodinní příslušníci postávali venku před kaplí. Pozvali jsme je tedy dovnitř a hned byla kaple plná. Přivítali jsme 9 dětiček. Jako upomínku na tento den dostaly děti jako již tradičně zlatý přívěsek s počátečním písmenem ze svého jména. Slavnostní atmosféru dotvářel zvuk 8 ŘÍJEN 2011

9 varhan a flétny. Přednést básničky přišly děti ze zdejší základní školy. Než jsme se rozloučili, došlo na přípitek a malé pohoštění. Vítání občánků se podařilo. Za jeho uskutečnění jsme obdrželi i slova chvály a poděkování, která nás velmi potěšila. J.L. Ztráty a nálezy Dne bylo nalezeno pánské kolo. Majitel se o něj může přihlásit na obecním úřadě Panenské Břežany v pondělí od 8:00 do 15:30 hod a od 18:00 do 19:30 hod, v úterý čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod, v pátek od 8:00 do 13:00 hod. ŘÍJEN

10 Produkce odpadů za rok 2009 a rok 2010 název druhu obalu rok 2009 rok 2010 procenta papírové a lepenkové obaly 16, , ,70788 plastové obaly 9, , ,6892 kompozitní obaly (tetrapak) 0,3505 0, ,428 skleněné obaly 6, , ,6905 směsný komunální odpad 181, , ,4444 nebezpečný odpad 0,62 0,3 48,3871 celkem 216, , ,7433 Pro rok 2012 dojde k navýšení jednotkových cen. Z důvodu pokračování inflace a neúprosnému nárůstu cen PHM nebude moci společnost.a.s.a. udržet cenové podmínky z roku 2010 (pro rok 2011 se cena neupravovala). Konkrétní cenové úpravy budou sjednány v průběhu podzimu tohoto roku. J.L. LETIŠTĚ VODOCHODY Obec Panenské Břežany předala připomínky k dokumentaci EIA záměru Letiště Vodochody své i občanů, kteří je doručili na OÚ V úterý předal p. starosta spolu se starosty obcí sdružených v iniciativě Stop Letišti Vodochody připomínky k dokumentaci EIA záměru Letiště Vodochody na Ministerstvo životního prostředí i hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Rathovi. Jednalo se o vyjádření obce i občanů, kteří je doručili na OÚ. Možnost podat své připomínky k dokumentaci EIA záměru Letiště Vodochody uplynula Od tohoto data má MŽP 40 dní na prostudování všech podaných připomínek. Dohromady jsme od občanů, organizací a společností v Panenských Břežanech obdrželi 450 připomínek k výše uvedené dokumentaci. Všem zúčastněným velice děkujeme. Poděkování patří i dobrovolníkům, panu M. Gerstenbergerovi, který připravil některé vzory připomínek, paní M. Matt a P. Gerstenbergerové, které vzory připomínek roznášely do Vašich schránek. J.L. 10 ŘÍJEN 2011

11 Vyjádření Sdružení za klidný domov k dokumentaci EIA Letiště Vodochody Spoluobčané, občanské sdružení Sdružení za klidný domov podalo dne vyjádření dokumentaci EIA III, ze které vám představujeme nejdůležitější body našich výhrad a požadavků. Vyjádření je zpracováno na 30 stranách včetně deseti příloh a fotodokumentace. Na závěr jsme prezentovali práce dětí z MŠ a ZŠ, které vypracovali jako vlastní aktivitu. 1. Žádáme vyloučení přílohy č. 27 z dokumentace pro možnou předpojatost. 2. Žádáme vyloučení návrhu na vytvoření ochranného hlukového pásma z dokumentace pro neobjasněnost úmyslu předkladatelů Zákona 258/2002 Sb. o jeho zavedení. 3. Žádáme, aby předkladatel záměru splnil již uvedený požadavek na zpracování záměru ve výhledu nejméně 10 let 4. Žádáme, aby všechna zdůvodnění, kde je uváděn odkaz na Veřejný příslib a příloha č. 19 byla z dokumentace vypuštěna jako jednostranné prohlášení, v tomto okamžiku nenaplňující dikci 850 Občanského zákoníku a tedy bez právní relevance. 5. Požadujeme, aby byl splněn požadavek na vypracování záměru ve více variantách, směřujících k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí a vyloučen tak negativní vliv na zdraví a zatěžování obyvatelstva hlukem 6. Požadujeme, aby předkladatel záměru upravil technická zadání tak, aby v žádné dotčených obcí nebylo riziko překročení hlukových limitů a to např. odklonem VPD, snížením plánovaného počtu pohybů letadel, vyloučením letadel s kumulovaným rozdílem nižším než 10 EPNdB kategorie 3,4, 5 apod. 7. Požadujeme neprovozování VPD 10 v měsících s výskytem desetitisícových hejn krkavcovitých ptáků ve směru přistání této dráhy a s omezením vzletů na této dráze pouze pro případy nouze z důvodů neprovedení úpravy provozních postupů, tím nemožnosti snížení nadměrných hlukových událostí pro oblast Panenské Břežany 8. Požadujeme, aby v další dokumentaci byl uveden i počet chráněných vnějších prostor, tj. pozemkových parcel, zasažených izofonami nad 55 db dle deskriptoru Ldvn včetně celkové rozlohy znehodnoceného území a aby předkladatel záměru objasnil, jakým způsobem si představuje kompenzaci snížené tržní hodnoty pozemků a staveb sám uvádí 25%, což tržní devalvaci nezohledňuje. 9. Požadujeme, aby bylo vyhověno našemu stále zdůrazňovanému požadavku na zpracování hlukových parametrů při jiném poměru využití VPD 28/10 v poměru 80/20 v závislosti na momentálních větrných proudech. 10. Opětovně požadujeme znalecký posudek a odborný názor praktikujícího pediatra k problematice možných následků hlukového stresu na dětskou populaci a to i ve vztahu na adolescenci a případné vzniklé problémy v dospělosti z narušení spánkového režimu. Rovněž požadujeme názory psychologa, příp. psychiatra s přihlédnutím i na dva roky ŘÍJEN

12 12 ŘÍJEN 2011

13 trvající psychický tlak na obyvatele dotčených obcí v důsledku možného znehodnocení jejich majetku a nemožnosti plánování případných investic do nemovitostí nyní i hrozba OHP. 11. K zamezení zdravotních následků z účinků hluku a s ohledem na zachování zdravého spánkového režimu dětí požadujeme úpravu provozu letiště takto: provozní doba 6 20 hodin s případnou možností nouzových přistání do 21 hodin, další přílety směrovat na letiště Ruzyně motorové zkoušky provádět pouze v době 6 19 hodin VPD nepoužívat v běžném provozu, pouze pro stavy životní nouze snížit počet pohybů proudových na 2850 za rok Děkujeme za iniciativu paní Marii Matt, učitelkám v MŠ a ZŠ vč. paní ředitelky a panu Mirku Lisákovi, kteří k naší práci přispěli. Na vyjádření pracovali Zina Schürrerová, Petra Gerstenbergerová, Jan Gerstenberger, Karel Schürrer, Michael Gerstenberger a za podpory pracovníků Obecního úřadu, starosty a místostarosty obce OS Sdružení za klidný domov Z tisku o letišti: Obce z iniciativy Stop Letišti Vodochody odmítají peníze od Penty Kralupy nad Vltavou (Mělnicko) Starostové 15 obcí, které jsou zapojeny do iniciativy Stop Letišti Vodochody, odmítají návrh veřejného příslibu společnosti Penta, že bude finančně kompenzovat zátěž spojenou s provozem letiště. Po dnešní tiskové konferenci to ČTK sdělili zástupci iniciativy. Požadují nová měření při reálných letových zkouškách se zatíženými letadly. Reakci Letiště Vodochody ČTK zjišťuje. Letiště Vodochody chce lidem v okolí kompenzovat zátěž spojenou s provozem. Zřídí speciální bankovní účet, na který bude poukazovat peníze, o jejichž využití budou rozhodovat dotčené obce. Za každého odlétajícího cestujícího na účet automaticky poputuje jedna koruna, sdělil nedávno ČTK mluvčí letiště Karel Hanzelka. Firma to přislíbila v přepracované studii vlivu dostavby letiště na životní prostředí (EIA). Pokud z objektivních příčin nebudou dodrženy standardní podmínky provozu, například bude-li kvůli zpoždění letadlo v provozu po 24:00, firma na účet obcí zaplatí korun. Referenda nás nevedou k tomu, abychom jednali o ceně za poškození zdraví a životních podmínek v celém okolí, uvedl starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS). Zdůraznil, že se obce z iniciativy nenechají Pentou koupit. Domnívají se, že může jít o bránu otevřenou k dalšímu porušování příslibů a k tomu, že se bude létat i vnoci. Když něco nechcete dělat a odmítáte noční lety, tak je přece nesmysl za ně v oficiálním dokumentu nabízet sazebník. Působí to nedůvěryhodně, řekl ČTK Kupka. Je to podivná hra investora. Nepůsobí to jako garance, že letiště nebude noční lety přijímat ani odtud po setmění žádné letadlo neodletí. Penta chce možná pomalu veřejnost ŘÍJEN

14 připravovat na to, jak by si to přes všechny sliby v budoucnu představovala, uvedl starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček (STAN). Podle právní analýzy, kterou mají starostové k dispozici je navíc veřejný slib zařazený do dokumentace EIA z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný. Obce požadují nová měření s tím, že letové zkoušky budou reálné. Doposud probíhaly výhradně neobsazenými letadly a ty mají jiné letové charakteristiky, včetně hlukových i emisních, tvrdí Kupka. V třetí verzi dokumentace narazili starostové opět na nesrovnalosti. Ve Zlončičích Penta pominula některé domy v nejzatíženější oblasti, přestože by je zpracovatel uvést měl, doplnil Kupka. Na připomínky mají čas do 19. října. O modernizaci letiště a rozšíření provozu ve Vodochodech se hovoří už několik let, samospráva v okolních obcích je ale vesměs proti. Letiště, ležící severně od Prahy, chce v budoucnu odbavovat ročně 3,5 milionu cestujících především nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů. Letiště má konkurovat zejména pražské Ruzyni, kde se počet cestujících pohybuje kolem 12 milionů ročně. Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá společnost Penta. STOP LETIŠTI VODOCHODY: DAVID RATH NÁS PODRAZIL Autor: Staněk. Publikováno: Souhlas kraje s rozšířením letiště Vodochody vnímáme jako podraz Davida Ratha proti lidem žijícím v okolí letiště Vodochody. D. Rath opět bohužel ukazuje, že pohrdá nejen názory lidí ve Středočeském kraji, ale i expertů, kteří vznášejí připomínky z odborného pohledu. D. Rath dokonce pohrdá i stanovisky jeho kolegů v ČSSD, neboť opakované negativní stanovisko vůči výstavbě letiště vydával Výbor pro životní prostředí a zemědělství, kde v předsednictvu jsou Ing. Dagmar Mocová (předsedkyně výboru), či JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. (místopředseda výboru) oba za ČSSD. Stanovisko D. Ratha je velmi alibistické a pramení z neznalosti aktuálních připomínek veřejnosti. Minulý a tento týden probíhají veřejné debaty k problematice letiště Vodochody, a kdyby měl D. Rath alespoň trochu zájmu o občany, své voliče, tak by věděl, že veřejnost i obce mají řadu klíčových připomínek k nově uveřejněné dokumentaci a že se záměrem letiště rozšířit nelze souhlasit. Nechci spekulovat, jaká je asi motivace D. Ratha a nechci spekulovat, z jakých peněz bude hrazena jeho příští volební kampaň. Starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS) označil rozhodnutí kraje za podraz hejtmana Davida Ratha a jím vedené krajské rady. Je to proti všem lidem, kteří v území žijí. David Rath dal najevo, že mu nezáleží na názorech Středočechů a ani na odborných názorech, řekl ČTK Kupka. I krajský výbor pro životní prostředí se podle něj opakovaně vyslovil negativní názor na záměr. Vyjádření je alibistické a nechci spekulovat, jaká je skutečná motivace Davida Ratha, co je skutečně ve hře, doplnil Kupka. I k doplněné dokumentaci mají starostové sdružení v Iniciativě stop letišti Vodochodyřadu vážných výhrad. Hejtmanovi chtějí obce připomenout, jeho slova před volbami. Tehdy záměr rovněž odmítal, uvedl Kupka. 14 ŘÍJEN 2011

15 Letiště Vodochody chce lidem v okolí kompenzovat zátěž spojenou s provozem. Zřídí speciální bankovní účet, na který bude poukazovat peníze, o jejichž využití budou rozhodovat dotčené obce. Za každého odlétajícího cestujícího na účet automaticky poputuje jedna koruna, sdělil nedávno ČTK mluvčí letiště Karel Hanzelka. Firma to přislíbila v přepracované studii vlivu dostavby letiště na životní prostředí (EIA). Pokud z objektivních příčin nebudou dodrženy standardní podmínky provozu, například bude-li kvůli zpoždění letadlo v provozu po 24:00, firma na účet obcí zaplatí korun. Referenda nás nevedou k tomu, abychom jednali o ceně za poškození zdraví a životních podmínek v celém okolí, uvedl starosta Líbeznic Martin Kupka (ODS). Zdůraznil, že se obce z iniciativy nenechají Pentou koupit. Domnívají se, že může jít o bránu otevřenou k dalšímu porušování příslibů a k tomu, že se bude létat i vnoci. Když něco nechcete dělat a odmítáte noční lety, tak je přece nesmysl za ně v oficiálním dokumentu nabízet sazebník. Působí to nedůvěryhodně, řekl ČTK Kupka. Je to podivná hra investora. Nepůsobí to jako garance, že letiště nebude noční lety přijímat ani odtud po setmění žádné letadlo neodletí. Penta chce možná pomalu veřejnost připravovat na to, jak by si to přes všechny sliby v budoucnu představovala, uvedl starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček (STAN). Podle právní analýzy, kterou mají starostové k dispozici je navíc veřejný slib zařazený do dokumentace EIA z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný. Obce požadují nová měření s tím, že letové zkoušky budou reálné. Doposud probíhaly výhradně neobsazenými letadly a ty mají jiné letové charakteristiky, včetně hlukových i emisních, tvrdí Kupka. V třetí verzi dokumentace narazili starostové opět na nesrovnalosti. Ve Zlončičích Penta pominula některé domy v nejzatíženější oblasti, přestože by je zpracovatel uvést měl, doplnil Kupka. Na připomínky mají čas do 19. října. O modernizaci letiště a rozšíření provozu ve Vodochodech se hovoří už několik let, samospráva v okolních obcích je ale vesměs proti. Letiště, ležící severně od Prahy, chce v budoucnu odbavovat ročně 3,5 milionu cestujících především nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů. Letiště má konkurovat zejména pražské Ruzyni, kde se počet cestujících pohybuje kolem 12 milionů ročně. Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá společnost Penta. PŘIPOMÍNKY K EIA PŘEDÁNY Autor: Lenka Císlerová. Publikováno: K 18. říjnu skončila pro všechny účastníky řízení ve věci Letiště Vodochody 30ti denní lhůta, během které se mohli vyjádřit k dokumentaci vlivů na životní prostředí EIA. Starostové obcí a měst regionu okolo Letiště Vodochody podpořené Občanskými sdruženími a občany se při cestě na Ministertvo Životního prostředí zastavili i na úřadě Středočeského kraje, kde chtěli deklarovat hejtmanovi kraje své negativní připomínky k EIA. Reagovali tak na fakt, kdy minulý týden hejtman i přes nedoporučení poradních výborů, veřejně vyslovil podporu rozšíření letiště ve Vodochodech. ŘÍJEN

16 POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! Omezení v ochranném hlukovém pásmu je totální zásah do vlastnických práv. Vážení obyvatelé Panenských Břežan, rekreanti i náhodní čtenáři. I když by nyní měli zbystřit pozornost zvláště obyvatelé ulic Na Pískách, K Dálnici a ostatních ulic v jižní a jihozápadní části obce, přesto se snaha společnosti Letiště Vodochody o vyhlášení ochranného hlukového pásma (OHP) týká celé obce Panenské Břežany a nejen jí. Ačkoli dopady případně vyhlášeného OHP by zcela změnilo život obyvatel žijících v tomto pásmu, přesto mám takový dojem podle účasti dotčených na informačním setkání ohledně EIA na obecním úřadu, že dopad není v budoucnu dotčenými obyvateli doceněn. Je možné, že tento zdánlivý klid je způsoben neinformovaností ohledně pravidel v OHP a dopadu na ceny nemovitostí v místě a okolí. Proto níže uvádím pár citací ze zákonů a z poslední dokumentace EIA předložené k připomínkovému řízení. Bez komentáře Vzhledem k tomu, že účelem a prvořadým cílem OHP je regulace využití území v okolí letiště, minimalizaci počtu osob vystavených nadměrnému hluku z leteckého provozu a ochrana zájmů letiště před neuváženou výstavbou v blízkém okolí a před rizikem potenciálních konfliktů do budoucna, byl předběžný rozsah OHP letiště Vodochody navržen tak, aby pro předpokládaný rozsah provozu dlouhodobě plnil tyto základní cíle: minimalizace citlivosti OHP na změny v leteckém provozu optimální využití území ochranného pásma dosažení stability prostředí pro rozvoj území i rozvoj letiště a leteckého provozu 16 ŘÍJEN 2011 Citace z dokumentace EIA str. 257 Je nutné též zmínit, že zákon dle našeho výkladu zároveň počítá i s tím, že uvnitř ochranného hlukového pásma hygienické limity hluku v ochranném venkovním prostoru u typově určených staveb (bytové domy, rodinné domy, stavby pro školní a předškolní výchovu, stavby pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby) zpravidla dodržovány nebudou, nejsou, resp. že jejich dodržování případně ani není možné zajistit. Citace z dokumentace EIA... lze však předpokládat, že hygienické limity uvnitř hlukového pásma pro venkovní prostory v případě typově určených staveb nebude možné dodržet, resp. jinak uvedeno, nebudou muset být dodržovány. Citace z dokumentace EIA

17 (3) U bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb umístěných v ochranném hlukovém pásmu je provozovatel letiště na základě odborného posudku vypracovaného na jeho náklad povinen postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly alespoň uvnitř staveb hygienické limity hluku dodrženy. U staveb uvedených ve větě první, ve kterých by podle odborného posudku protihluková opatření nezajistila dodržování hygienických limitů, může příslušný správní úřad zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění. Citace 31 ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně zdraví Provozovatel letiště nebo jiných staveb je oprávněn i mimo ochranné pásmo, po předchozím prokazatelném informování vlastníka, vstupovat na cizí pozemky za účelem zajištění provozu letišť a jiných leteckých staveb, případně odstraňování překážek omezujících provozování letišť a jiných letecký staveb. Vlastník nemovitosti je povinen strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti při výkonu těchto oprávnění. Výňatek z 42 ze zákona o letectví 49/1997 Sb. Návrh režimu v ochranném hlukovém pásmu Vychází se z těchto základních stanovisek: 1. Územní plánování musí respektovat ochranné hlukové pásmo letiště, nemůže připustitnárůst počtu staveb vyžadujících ochranu před hlukem, respektive obyvatel trvale vystavených hluku z leteckého provozu. Je nutné zabezpečit ochranu samotné letecké stavby před umísťováním nových staveb vyžadujících ochranu před hlukem v území bezprostředně dotčeném hlukovou zátěži z provozu letecké stavby. 2. Je nežádoucí do území, zatíženého hlukem z leteckého provozu, umísťovat funkční plochy, které si přirozeně generují vlastní akustické prostředí o hodnotách nižších než je specifický hluk z leteckého provozu, např. rozsáhlé obytné soubory, apod. Na území ochranného hlukového pásma letiště Vodochody budou uplatněna tato režimová opatření: a) Nové stavby v OHP budou umisťované pouze v případě souladu stavby s ustanovením 40 zákona 49/1997 Sb. v platném znění. b) Stávající stavby nejsou vyhlášením OHP nijak dotčeny a v případě změn stávajících staveb bude příslušný správní orgán postupovat dle ustanovení vztahujících se na nové stavby v odstavci a). Citace z dokumentace EIA příloha 26 str. 34 a 35 ŘÍJEN

18 V ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem. 40 ze zákona o letectví 49/1997 Sb. Komentář k výše uvedenému Vážení spoluobčané, z výše uvedených výňatků je celkem dobře patrné, že OHP má především za úkol ochranu letecké stavby čili v případě LKVO ochranu soukromého neveřejného mezinárodního letiště Vodochody před okolím. To znamená, že taková stavba je chráněna mimo jiné před žalobami z důvodu překračování limitů hluku. Uvnitř tohoto OHP nebudou muset být dodržovány hlukové limity pro venkovní chráněný prostor staveb (do vzdálenosti 2 m od fasády) a chráněného venkovního prostoru (za hranicí venkovního chráněného prostoru staveb). Pokud by se nepodařilo ani po protihlukových opatřeních zajistit dodržení hlukových limitů uvnitř budov (vnitřní chráněný prostor staveb), může být objekt prohlášen za objekt, který není určen k bydlení (možná přestavba na sklad apod.) a nebo by mohlo dojít k jeho demolici. Nové stavby rodinných domků (dále jen RD) a jiných chráněných objektů by nebyly povolovány a nebyly by povolovány ani rekonstrukce, přístavby či přestavby stávajících RD. Do tohoto spadá například přístavby zádveří, zdvižení střechy za účelem přestavby půdy na obytný prostor, stavby pevných bazénů, pergol a pod - tedy všeho, na co je potřeba stavební povolení a zhodnocuje zákonem chráněný objekt a co je v dokumentaci označováno jako neuvážená výstavba. Jinak se dá říct, že by nebyla povolována žádná výstavba, která by produkovala menší hluk, než letiště. Kovošrot tedy hlučná činnost není problém, tichý RD problémem je. Pokud by došlo k vyhlášení OHP, znamenalo by to zmrazení současného stavu a také rozvoje obce. Rovněž by to znamenalo, že nebudou povolovány rekonstrukce a přestavby stávajících domků, což by znamenalo postupné zastarání stávajícího bytového fondu. Jistě si lze představit, jaké by to mohlo mít důsledky jak pro občany, tak pro majitele pozemků a také pro obec samotnou. Objekty umístěné v tomto pásmu byly v podstatě neprodejné, a když, tak pod cenou. Dle studie EIA se odhaduje ztráta ceny nemovitostí na 25%, osobně si však myslím, že i tento odhad je hodně mírný. A to vše bez náhrady. Pro obec by vyhlášení OHP znamenalo, že by došlo k zakonzervování současného stavu a také k definitivnímu konci rozvoje obce se všemi dopady, včetně finančních. Veřejný příslib kus papíru tvářící se jako seriózní dokument Pro ty, kteří si možná říkají, že by byla obec alespoň částečně kompenzována, přináším jednu důležitou informaci. Tzv. Veřejný příslib prezentovaný Letištěm Vodochody v do- 18 ŘÍJEN 2011

19 kumentaci EIA nemá žádnou právní podstatu tedy není soudně vymahatelný. Proč? Není ve smyslu 850 Zákona č. 40/1964 Sb., i když se v Dokumentaci uvádí opak. Pokud si přečtete tento paragraf, jistě sami dojdete ke stejnému závěru, jako já. Zmíněný 850 uvádí toto : Veřejným příslibem se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu. To, co uvedený příjemce plnění má splnit za podmínky, však v tzv. Veřejném příslibu uvedeno není. Z tohoto důvodu nenaplňuje tento dokument to, co zmíněný paragraf přepokládá a je tedy neplatný. Proto by bylo zbytečné se dále rozepisovat o jednotlivých bodech toho rádoby dokumentu. Ale alespoň je krátce shrnu do dvou základních bodů. a) Co by penalizováno dle Dokumentace mělo být: počet překročení pohybů letadel zpožděné přílety * (od do 24.00) zpožděné odlety *(od do i když nejsou do EIA vůbec započítány) porušení noční uzávěry letiště *(od d 6.00 letiště nemá přijímat žádná letadla) neposkytování úplných a pravdivých informací o pohybech letadel na LKVO b) Co penalizováno dle Dokumentace nemá být (proč asi): plánování provozu po 22. hodině* porušení hlukových omezení letadel (vztahuje se pouze na letouny nad 9 t) překročení omezení velikosti letadel do rozpětí křídel 36 m na LKVO (to znamená, že by došlo k využití letadel s hmotností nad 120 t tedy letadel kategorie D, které dle Dokumentace letiště odbavovat nemůže). Dle mého zjištění však odbavení letadel kategorie D možné je. c) O čem se Dokumentace nezmiňuje a nepřichází tak v úvahu nějaká penalizace letecká nákladní přeprava tzv. Cargo Z penalizací jsou navíc zcela v některých bodech (označených *) vypuštěna nejen letadla z výrobního programu Aero Vodochody, ale také jakékoli letadla, která by s výrobním závodem měla cokoli společného tedy i zásobování tedy Cargo. Je třeba připomenout, že Letiště Vodochody je jiný právní subjekt než Aero Vodochody. Letiště již nepatří továrně a nejedná se tedy o tovární letiště a proto je nutné na tyto letouny pohlížet stejně, jako na každé jiné tedy na všechny letouny musí být nahlíženo stejně, bez ohledu na to, kdo je majitel letounu. ŘÍJEN

20 Vážení obyvatelé, prosím, nenechte se koupit, nedevalvujte své investice vložené do nemovitostí, nehandlujte se svým zdravím a zdravím vašich nejbližších. Nikdo Vám zdraví nenahradí a léky a léčení vám nikdo neproplatí, ztrátu cen nemovitostí nikdo nedorovná. Navíc na hluk z leteckého provozu se díky vládnímu nařízení z 24. srpna nelze prakticky u soudu stěžovat. Nevzdávejte tedy proto svůj boj a zajímejte se o věci, které se vás dotýkají. Máte na to právo!!! Leoš Zemek NAPSALI JSTE NÁM Každá mince má dvě strany... nikdy předtím jsem žádný článek nenapsala, tak se čtenářům omlouvám za své neprofesionální psaní. K reakci mne vybudilo mimořádné vydání Panenských rozhledů, kde si starosta stěžuje na opozici a sám sebe prezentuje jako pravdomluvného a poctivého zastupitele. Je zde však několik tvrzení, která by bylo dobré upřesnit. Starosta si stěžuje, jak se s manželi Navrátilovými vzájemně navštěvovali a oni poté na něj udělali puč. Zřejmě opomněl fakt, že s rodinou Jedličkových se také vzájemně navštěvovali a jaké bylo jeho chování po zvolení do zastupitelstva? Svrhl ji a podal na ni několik trestních oznámení. Co si má občan myslet o člověku, který si stěžuje, ale sám podobné praktiky užívá? V televizním vysílání prohlásil, že pokud nebude cítit podporu občanů odstoupí. Tuto podporu již dávno nemá. Občané ji vyjádřili peticí, která je pro něj pouhou anketou, ale petice, které sám vytváří, nebo jsou jím schválené, jsou platné. Ptám se, kde je rozdíl? Je to snad tím, že stále touží po moci a nehodlá odstoupit? Člověk by se měl podívat pravdě do očí. Takového starostu většina slušných občanů odmítá. Dalším vyjádřením v TV bylo, že za posledních 50. let se neudělalo tolik, jako za jeho panování. Má pravdu: předchozí zastupitelstva a starostové či starostky vybudovali v obci kanalizaci, vodu, plyn, oprava školy a školky, ale obecní auto nekoupili. Náklady na jeho provoz nejsou nezanedbatelné, stejně jako náklady na telefon a další... Nezbývá než se ptát, kam se podělo více než 20. mil. Kč za posledních 5 let? Na rozvoji obce to není vidět. Občané mají právo vědět, jak se hospodaří s penězi obce. Proto by bylo dobré zveřejnění jednotlivých položek nákladů, jak za letošní rok, tak za roky minulé. Za panování pana Holíka, se žádná velká, nebo větší akce neudělala. To že obec seká a udržuje čistotu v obci, mi nepřijde jako zásluha, ale jako povinnost. Bohužel i to má v naší obci stinné stránky, neboť zeleň, na kterou se dostala dotace, byla částečně posekána, a některá rovnou uschla. Z tohoto důvodu plně chápu opoziční zastupitele, kteří se nezúčastnili hlasování o dotaci na novou zeleň. Neboť podmínkou dotace je, že se o ní obec bude další roky řádně starat. V případě, že nebude o ni obec pečovat, musí se dotace vrátit. Možná si 20 ŘÍJEN 2011

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24.

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24. Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24. července 2013-1/236 - Předsedající Petr Studenovský: Vážení přítomní,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

SUCHDO L SKÉ. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18. května Posudek o vlivech záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště

SUCHDO L SKÉ. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18. května Posudek o vlivech záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště SUCHDO L SKÉ 32011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Hra bez pravidel str. 4 Nová ředitelka ZŠ M. Alše str. 6 Důchodové změny str. 10 stojí za zapsání sobota 11. 6.

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Územní rozhodnutí pro dálnici přes Suchdol zrušeno

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Územní rozhodnutí pro dálnici přes Suchdol zrušeno SUCHDO L SKÉ 52010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Výsledky komunálních voleb str. 5 Navrhovaná úsporná opatření str. 6 Memoriál Františka Malého str. 9 stojí za

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku Občan Klade Otázky Témata, která hýbou Prahou 1 Výtisk ZDARMA Prosinec 2012 Krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku Vám přejí Vaši zastupitelé ČSSD Praha 1 Nemocnice Na Františku AKTUALITY ze

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více