VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání Rychlý rozvoj moderní společnosti, rozvoj vědy, techniky, technologií vyvolávají potřebu celoživotního vzdělávání obyvatelstva v celosvětovém měřítku. Celoživotní vzdělávání je tvořeno Formálním vzděláváním hierarchicky strukturovaný a řazený systém školního vzdělávání, které vede k získání formálních certifikátů a uznávaných kvalifikací Neformálním vzděláváním souhrn vzdělávacích aktivit realizovaných vzdělávacími institucemi vně i uvnitř školního systému, které vedou k řešení vzdělávacích potřeb účastníka vzdělávání Informálním vzděláváním učení se ze zkušeností, v rámci každodenní existence, komunikace a interakce se sociálním prostředím Vzdělávání dospělých v této souvislosti představuje velmi významnou a efektivní formu systematického zprostředkování informací, vědomostí, dovedností či návyků, pomáhající dospělému člověku v jeho, zejména profesním životě. V systému vzdělávání dospělých je vzdělávání zaměřeno na získání školního vzdělání, tj. vzdělání, které dospělí nezískali než se stali dospělými další vzdělání, které navazuje na vzdělávání, které dospělí získali v předchozím vzdělávání Další vzdělávání dospělých nastupuje po ukončení systematického školního vzdělávání a zpravidla souvisí s nástupem do prvního zaměstnání. Zahrnuje komplex institucionálně organizovaných i individuálních vzdělávacích aktivit, které doplňují, prohlubují nebo i nahrazují dříve získané vzdělání, záměrně rozvíjejí vědomosti a dovednosti, zájmy, hodnotový systém, osobní i sociální kvality člověka potřebné pro plnohodnotnou práci i mimopracovní život. Další vzdělávání dospělých pak zahrnuje další profesní vzdělávání občanské vzdělávání (k rodičovství, k demokracii, ke zdravému životnímu stylu), zájmové vzdělávání (umělecké, zájmové, vzdělávání seniorů) Další profesní vzdělávání lze rozdělit na kvalifikační vzdělávání (zvyšování kvalifikace, prohlubování kvalifikace, rozšiřování, inovace, zaškolení) rekvalifikační vzdělávání

2 normativní školení ( odborná způsobilost, bezpečnost práce, způsobilost k výkonu povolání) Pokud se dnes zabýváme vzděláváním dospělých, zabýváme se zpravidla vzděláváním lidí již vzdělaných. Znamená to, že proces vzdělávání se liší nejen objektem vzdělávání (dospělí účastníci vzdělávání), ale i subjektem vzdělávání (vzdělavatel dospělých) a prostředky vzdělávání (formy, metody učení). 2. Prostředky ve vzdělávání dospělých distančního vzdělávání a e-learnigu ve vzdělávání dospělých Distanční vzdělávání a E-learning jsou jednou z forem a metod vzdělávání. Jejich využití v celoživotním vzdělávání, zejména ve vzdělávání dospělých, je neodiskutovatelnou výhodou pro účastníky vzdělávání a současně i konkurenční výhodou a příležitostí pro vzdělávací instituce. Jaké jsou výhody distančního vzdělávání a E- learningu pro účastníky vzdělávání? Těmi nejvýznamnějšími je studium v prostředí studenta, studium dle osobního tempa a časových možností studenta, rychlé a včasné získávání informací ke studiu, možnost komunikace a konzultace bez časových ztrát vznikajících cestováním a možnost prezenčních setkávání. Velkou výhodou e-learningu v oblasti vzdělávání dospělých je možnost vytvoření vlastní vzdělávací cesty výběrem disciplín z nabídky vzdělávací instituce, a tím vytvoření individuálního vzdělávacího programu. 3. Subjekt ve vzdělávání dospělých požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů Subjekt ve vzdělávání dospělých, tedy vzdělavatel, lektor dospělých se liší od vzdělavatelů pedagogů. Požadavky na kvalifikační profil vzdělavatele lze rozčlenit do těchto složek. Všeobecné vzdělání Odborné vzdělání speciální vzdělání v oboru, ve kterém vzdělavatel působí Andragogické vzdělání teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti vzdělávání dospělých Osobnostní rysy (sociální inteligence, organizační schopnosti, trpělivost, vztah k lidem, aj.) Klíčové kompetence souhrnné schopnosti a dovednosti, jako jsou Komunikační dovednosti Personální a interpersonální dovednosti Schopnost diferencovat problémy a umět je řešit Schopnost používání matematických a formálně logických problémů Schopnost práce s informacemi a využívání informačních technologií

3 Na základě těchto požadavků lze určit vzdělávací program pro zvýšení úrovně lektorů, vzdělavatelů dospělých. Zvýšení úrovně lektorů a vzdělavatelů dospělých a profesionalizace lektorských a tutorských dovedností jako jednoho z klíčových momentů pro přiblížení se evropským trendům patří k základním úkolům. Certifikovaný lektor a vzdělavatel dospělých, jako jeden ze symbolů kvality, je pojem v zemích EU běžný, označuje vzdělavatele dospělých v systému celoživotního učení, který vedle své odbornosti má také přiměřenou andragogickou kvalifikaci, tato skutečnost je osvědčena certifikátem, který odborný orgán vydává na základě studia a zkoušky. AIVD ČR jako profesní sdružení spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Komenského v Bratislavě se úkolu ujímá v plné šíři a bude proces certifikace organizovat a garantovat. K výkonu procesu certifikace dosažení shody mezi definovaným profilem kvality vzdělavatele dospělých a dosaženými znalostmi, dovednostmi zjištěnými při zkoušce pověřila ustavila sekretariát pro výkon certifikace v CC Systems a.s. Vzdělávacím institutu v Brně, kde pracuje zkušební komise. 4. Vzdělávání vzdělavatelů dospělých Na základě stanovených kvalifikačních požadavků na profil vzdělavatele dospělých byl sestaven projekt vzdělávání prolektory, vzdělavatele dospělých. Cíl kurzu byl formulován ve shodě s francouzskými zkušenostmi a týmem odborníků z ČR a SR, bylo sestaveno kuricculum kurzu a zpracovány základní informace v distančních textech včetně didaktiky a metodiky vzdělávání dospělých. Dílčí cíle jsou formulovány v každém modulu obsahu studia a vychází ze struktury kvality a světového trendu včetně norem ISO Projekt vzdělávání lektorů, vzdělavatelů dospělých po několika letech realizování potřebuje inovaci a korekci. Řešitelem projektu Vzdělávání lektorů, vzdělavatelů dospělých v Olomouckém kraji se stala vzdělávací instituce Počítačová služba s.r.o., která ve spolupráci s FF UP v Olomouci a krajským zastoupením AIVD ČR Regionálním sdružením pro rozvoj lidských zdrojů zpracovala projekt do programu SROP, a ve výběrovém řízení uspěla. Projekt Vzdělávání lektorů, vzdělavatelů dospělých 4.1 Cíl kurzu Zvýšit kvalitu vzdělávání dospělých v ČR realizací kvalifikačního certifikovaného kurzu pro lektory a vzdělavatele dospělých. Zvýšit či rozšířit kompetence vzdělavatelů dospělých pro kvalifikovaný výkon lektora vzdělávání dospělých. 4.2 Cílová skupina Kurz je určen odborným lektorům a vzdělavatelům dospělých, kteří se chtějí naučit moderním formám výuky a získat andragogickou kvalifikaci, podnikovým lektorům a pracovníkům útvarů zajišťujících vzdělávací aktivity, organizátorům a metodikům vzdělávacích zařízení, pracovníkům školství, kteří chtějí rozšířit svoje pedagogickou kvalifikaci o oblast práce s dospělými. 4.3 Obsah kurzu Obsah kurzu je zaměřen na andragogické vzdělání a klíčové kompetence lektora vzdělávání dospělých.

4 Učební osnova kurzu je rozložena do 8 následujících tématických modulů: OSNOVA KURZU Počet hodin prezenčně distančně 0. Vstupní tutoriály 6 1. Psychologické základy vzdělávání dospělých Komunikační dovednosti lektora Metodika vzdělávání dospělých I Metodika vzdělávání dospělých II Hodnocení ve vzdělávání dospělých Manažerské dovednosti lektora Moderní technologie ve vzdělávání dospělých Závěrečné zkoušky 8 8 Celkem Celkem prezenční + distanční 128 Podrobné rozpracování osnovy tématických celků Psychologické základy VD Osobnost dospělého člověka Člověk a učení Předpoklady úspěšného učení Sociální kontext učení a vzdělávání Komunikační dovednosti Člověk je tvor společenský Komunikační předpoklady lektorské činnosti Než začnete s tréninkem Podstata komunikace Přehled dějin rétoriky Sociální komunikace Komunikace a mezilidské vztahy Vybrané druhy slovních projevů Metodika vzdělávání dospělých Co je třeba znát o učení se dospělého Učební cíle Obsah vzdělávání, jeho výběr a členění Metody vzdělávání dospělých Ukázka vyučovací jednotky Hodnocení ve vzdělávání dospělých Teorie vzdělávání dospělých Možné přístupy k hodnocení Metody hodnocení

5 Plánování procesu hodnocení a jeho účinnost Manažerské dovednosti lektora Osobnost lektora Cílový a time management Řízení změn Tým, týmová spolupráce Sebeřízení Vedení lidí Moderní formy a technologie ve vzdělávání Distanční vzdělávání, e-learning Multimédia ve vzdělávání 4.4 Forma a metody výuky Kurz je koncipován jako jednosemestrální studium distančního charakteru. Studium je řízeno prostřednictvím internetového prostředí LMS Unifor, které slouží zároveň pro studium, poskytování zpětné vazby a komunikaci studentů a tutorů. V distanční formě je projektováno 72 hodin, v prezenční formě výuky je plánováno 56 hodin. Prezenční výuka ve formě tří povinných dvoudenních soustředění a jednoho nepovinného konzultačního dne. V kurzu v prezenčním charakteru výuky jsou především zařazeny metody dialogické, ilustrativní, výkladové. V tréninku potom hraní rolí, brainstorming, případové studie, inscenační metody a moderační techniky. Při nácviku dovedností je použito videotechniky pro rozbor prezentace lektora kamera ve zpětné vazbě. Každý modul v prezenční výuce je doplněn souborem kontrolních otázek a úkolů, které řeší účastník kurzu distančně. Vybraná cvičení jsou doplněna metodickými pokyny k realizaci a kontrole. 4.5 Způsob ukončení kurzu Kurz je ukončen zkouškou, která je složena z obhajoby písemné práce, krátké prezentace a ústního pohovoru. Zkušební komise je jmenována výkonnými výbory AIVD ČR a SR a je složena ze špičkových odborníků, jmenovaných oběma zúčastněnými Univerzitami a oběma Asociacemi. Rozsah písemné práce je stanoven do 10 stran textu a obsah upravuje informace k bodu 7.6. Zkušebního řádu. Proces ukončení studia včetně přihlašovacího řízení ke zkoušce, výkonu zkoušky a další skutečnosti spojené se závěrem studia upravuje Zkušební řád. Úspěšným absolventům bude vydán certifikát Univerzitou Palackého v Olomouci, popř. Komenského Univerzita v Bratislavě. 4.6 Odborný garant kurzu Za odbornou a obsahovou náplň odpovídá: V ČR RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, ředitelka Střediska distančního vzdělávání, Katedra sociologie a andragogiky FF UP Olomouc V SR Doc. PhDr. Viera Prusáková, CSc., Katedra andragogiky FF UK Bratislava

6 5. Využití E-learningu v distančním kurzu pro vzdělávání vzdělavatelů (zkušenosti Střediska distančního vzdělávání) V současné době patří mezi progresivní metody ve vzdělávání dospělých i E-learning, který v sobě zahrnuje v širším smyslu využití informačních technologií ve vzdělávání. Je efektivní metodou sebevzdělávání a jedním z nástrojů distančního vzdělávání. Představa, že E-learning nahradí většinu kurzů, se již teď ukazuje jako nereálná. Nejedná se jen o problémy technologické povahy (kapacita sítě, rychlost přenosu), ale hlavně o problémy motivace studentů. Proto je elektronická výuka doplňována výukou face to face, zařazováním synchronních prvků (on-line diskuze), aj. a vzniká tzv. blended learning. Středisko distančního vzdělávání využívá již třetím rokem jako nástroje pro zefektivnění distanční formy výuky internetový vzdělávací a řídící systém LMS Unifor. V rámci tohoto systému je vytvořena hlavní přístupová brána s webovým rozhraním pro studenty, tutory a manažery studia. Podsystémem LMS je vzdělávací portál, kde jsou evidovány všechny dostupné disciplíny seřazené do modulů a kurzů. Každá disciplína obsahuje informace o studiu, anotace a hlavně speciálně připravené studijní texty, případně sylaby a průvodce ke studiu. Ke studijním textům a k disciplínám lze samostatně evidovat doporučenou literaturu a odkazy na Internet, přidávat soubory obsahující videosekvence, zvukové soubory, Flash animace, Shockwave apod. Součástí vzdělávacího portálu je knihovna studijních materiálů, odborné literatury a článků. Výhodou je možnost vyhledávání v celém vzdělávacím portálu systému Unifor. Každý student má v rámci disciplíny přidělen svého tutora, který vedle povinností studijních plní i roli konzultanta a poradce studenta. Tutor v rámci své disciplíny vyhlašuje tutoriály, na které se prostřednictvím systému studenti přihlašují. Stejným způsobem je řešeno přihlašování na určené způsoby atestace. Systém obsahuje testovací subsystém, ve kterém lze vytvářet a využívat testy na ověření znalostí, případně i definovat zkušební testy. LMS Unifor má vypracovaný systém odesílání a evidování samostatných prací studentů, včetně vyjadřovacího a schvalovacího řetězce od tutorů. Samostatné práce studentů jsou zde řešeny ve dvou úrovních, krátké úkoly přímo ve studijním textu a dlouhé úkoly, na které student odpovídá formou textových a jiných dokumentů. Součástí systému je i několik způsobů provázané komunikace, interkom, chat, online komunikace, zprávy a novinky. Systém umožňuje sledování uživatelské činnosti pro následnou evaluaci jak tutorů a autorů textů, tak i administrátorů studia. Obsahuje i odkazy na evaluaci studia (studijních textů, tutorů, zajištění studia), tak aby byla zajištěna anonymita studentů při zasílání vyplněných evaluačních dotazníků. Nezanedbatelnou částí systému je podsystém archivace. Nejen že jsou archivovány vybrané zprávy a vyjádření a hodnocení tutorů v průběhu studia, ale jsou archivovány i všechny schválené práce studentů. Student má kdykoli možnost nahlédnout do svých textů a dále s nimi pracovat, případně je využívat pro další studium. Velkou předností LMS Unifor je systém šablon pro MS Word pro psaní distančních textů. Šablony jsou zpracovány dle požadavků na strukturu distančních textů, zavádí jednotný styl psaní textů pro jednotlivé disciplíny, umožňují vyhledávání v textu a řeší problém převodu dat s podoby od tutorů do podoby pro Internet. Středisko distančního vzdělávání využívá e-learningu v 90% programů distanční formy studia. V tomto internetovém prostředí je k dispozici 177 disciplín, obsahující speciální studijní texty, vybrané části doporučené literatury, odborné články a informace ke studiu. Systému LMS Unifor aktivně využívá 812 studentů řádného kombinovaného studia a 237 studujících v různých programech celoživotního vzdělávání. V systému je zapojeno 158 tutorů, ovšem v různých úrovních využívání jednotlivých nástrojů tohoto systému.

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger Motivace v e-learningu Ludvík Eger Anotace Motivace v e-learningu patří k základním pedagogickým problémům. V zahraničí se v souvislosti s e-elarningem velmi využívá konstruktivismu. Příspěvek upozorní

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více