OBSAH. Úvod filmová a audiovizuální výchova...2 Obecné informace k programům...3. Programy pro 1. stupeň ZŠ...5 Film hrou...5. Jak se dělá film...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvod filmová a audiovizuální výchova...2 Obecné informace k programům...3. Programy pro 1. stupeň ZŠ...5 Film hrou...5. Jak se dělá film..."

Transkript

1

2 OBSAH Úvod filmová a audiovizuální výchova...2 Obecné informace k programům...3 Programy pro MŠ...4 Programy pro 1. stupeň ZŠ...5 Film hrou...5 Programy vhodné jako prevence (osobnostní a sociální rozvoj)... 6 Programy v rámci VO Český jazyk a literatura... 7 Programy v rámci VO Člověk a jeho svět... 9 Jak se dělá film Programy v rámci VO Člověk a jeho svět, průřezové téma mediální výchova...11 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia...13 Film a Film a umění Film a literatura Film a společnost Programy pro učitele...19 Naši lektoři Informace + kontakty Vážení a milí pedagogové, Filmová/Audiovizuální výchova (F/AV) v rámci základního vzdělávání byla zavedena v rámci opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010 jako Doplňující vzdělávací obor do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jako část jako F/AV pro základní vzdělávání a pro gymnázia. Jsme přesvědčení, že F/AV do vzdělávání patří. Animánie se filmovou a audiovizuální výchovou zabývá již 10 let. Nabízíme programy, které jsou praxí ověřeny a v praxi velmi dobře přijímány a hodnoceny. Vymezený vzdělávací obsah podporuje rozvoj žáků jako uživatelů filmových a obecně audiovizuálních produktů a zároveň rozvíjí jejich vnímavost a tvůrčí schopnosti prostřednictvím filmových/audiovizuálních prostředků. F/AV je koncipována jako metodické propojení několika tvůrčích činností: vlastní tvůrčí zkušenost z filmové/audiovizuální tvorby a jeho výsledku schopnost vnímat díla vytvořená audiovizuálními výrazovými prostředky a schopnost uvědomovat si jejich hodnoty potřeba zaujmout a formulovat názor na filmové/audiovizuání dílo Programy poskytují žákům příležitost lépe pochopit společný základ umění a jeho význam v životě člověka a společnosti, posiluje schopnost intenzivněji vnímat společnost a procesy, které v ní probíhají, a přispívá k rozvoji osobnosti žáka, vytvoření jeho hodnotového systému, etických postojů a aktivního vztahu ke společnosti. Doufáme, že budete s naší nabídkou spokojeni. Mgr. Martina Voráčková 2

3 OBECNÉ INFORMACE K PROGRAMŮM: Realizátorem programů v rámci projektu Animánie je OCET o.p.s. Programy zajišťují lektoři odborně vzdělaní v oblasti pedagogiky, dramatické výchovy a dalších příbuzných oborů. Délka a cena programů je odlišná - konkrétní informace naleznete u jednotlivých programů. Programy se realizují v prostorách školy ve třídě s možností projekce filmů, není-li uvedeno jinak. Didaktické pomůcky a potřebný materiál je zajištěn realizátorem programů. Programy jsou určeny vždy pro jeden třídní kolektiv. Lektoři programy přizpůsobují, upravují podle věku a počtu žáků, popř. podle specifické situace v třídním kolektivu. Pokud škola či pedagog přijde s vlastním tématem, je možné program po domluvě připravit tzv. na míru. Třídní učitel je pozorovatel, má možnost vidět třídu a chování jednotlivců v nových situacích. Pro lektory je výhodou, získáme-li o třídě informace předem a zároveň poskytne-li učitel zpětnou vazbu. Programy se objednávají přes kontaktní osobu: Mgr. Jindřiška Nováková Švecová koordinátor programů pro školy Tel.: Zde také získáte podrobné informace, odpovědi na své dotazy a můžete řešit konkrétní potřeby a přání směrem k realizaci programů. 3

4 Programy pro MŠ Barvy, tvary, čáry - oživíme čáry máry! Cílová skupina: MŠ, 4-6 let Stručný popis: Pod názvem Barvy, tvary, čáry - oživíme čáry máry se skrývá nabídka programů pro mateřské školky, které si za cíl kladou představit možnosti a postupy v práci s předškolními dětmi v rámci výtvarných činností. Jsou koncipované jako tematické mini projekty, východiskem je příběh filmový či knižní, který je v motivační části rozvíjen formou různých her využívajících principů tvořivé dramatiky. Na motivační část navazuje samotná výtvarná činnost (malba, kresba, animace, modelování, další specifické výtvarné techniky.). Důraz při realizaci programů je kladen především na rozvoj dětské fantazie a využívání zážitkových metod. Nutné pracovní oblečení u všech dětí (nejlépe i pracovní tepláčky). Cena programu: 40,-/žák 4

5 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Časová dotace každého programu jsou tři vyučovací hodiny. Jednotlivé programy koncipujeme jako samostatné celky. Realizujeme je přímo na školách, kde je možnost velkoplošné projekce (projektor na tabuli, interaktivní tabule apod.). Základem každého programu je projekce filmů (současná animovaná tvorba českých a zahraničních autorů) a aktivity vycházejí z témat v nich obsažených. Lektoři využívají metody a formy prožitkové pedagogiky (simulační hry), principy zážitkové a tvořivé dramatiky a výtvarnou tvorbu. Programy rozvíjejí u žáků klíčové kompetence - osobnostní, sociální a komunikační, posilují především schopnost spolupráce, vzájemnou toleranci, sebeuvědomění, fantazii a kreativitu. Zaměřují se na filmový a výtvarný obraz jako na prostředek sdělení a komunikace a posilují schopnost obrazy číst, obrazovému vyjádření porozumět. Na základě vlastního prožitku přibližují žákům pocity a motivaci jednání filmových hrdinů, učí pochopení důsledků jejich činů. Tím také fungují jako nespecifická primární prevence. Programy vycházejí z témat a oblastí RVP ZV. 5

6 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Programy vhodné jako prevence (osobnostní a sociální rozvoj) Neboj se, nejsi sám Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Pomocí filmového příběhu o chlapci, který se přistěhoval na venkov a nemá kamarády, pracujeme s tématy jinakosti, zařazení do kolektivu, schopnosti týmové spolupráce, přátelství a vzájemné tolerance. Důraz klademe na vlastní pocity a zážitky. Během programu je možné nahlédnout sociální klima třídy. V rámci práce s příběhem rozvíjíme schopnosti obrazového vyjádření a zpětného čtení obrazu a zároveň schopnost formulovat vlastní myšlenky. Dále trénujeme pozorovací schopnosti - soustředění na detaily příběhu a sledování posloupnosti a logiky děje. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a příroda Použité filmy: Psí historie (Režie: Břetislav Pojar) Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) Kouzelný dědeček Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Na základě tří krátkých příběhů konfrontujeme plnění možných a nemožných přání, program vede k sebepoznávání a sebehodnocení, hledání svého místa v rodině, ve skupině, ve světě a v životě. Zároveň rozvíjí schopnosti komunikace a kooperace ve skupině a schopnost formulovat myšlenku a svůj názor. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a příroda Použité filmy: Jak chtěla blecha být včelou, Jak chtěla želva být nejrychlejší, Jak chtěl pudlík být lvem animované filmy z cyklu Doktor Animo (Výtvarník a režie: Pavel Koutský) Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) 6

7 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Programy v rámci VO Český jazyk a literatura Do pohádky Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Vycházíme z klasické pohádky Perníková chaloupka - a jejích různých variant, na kterých sledujeme časovou posloupnost, logiku děje, prostředí, postavy a jejich charakteristiku i vztahy. Porovnání různých zpracování vede k nahlédnutí do rozmanitosti vidění světa a podporuje tak vzájemnou toleranci. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura Použité filmy: Perníková chaloupka kreslený animovaný film z cyklu Do pohádky (Výtvarník a režie: Pavel Koutský) Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) Báje a pověsti Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Na jedné ze známých pověstí sledujeme klíčové body příběhu, hlavní postavy, vztahy a prostředí. Forma kreslené animace umožňuje výklad české historie s humornou nadsázkou, což podporuje zájem o historii a naše předky v návaznosti na současnost. V programu také rozvíjíme schopnosti komunikace a kooperace ve skupině. Dále si všímáme neverbální komunikace a pochopení řeči těla. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Člověk a jeho svět Použité filmy: Báje - kreslený animovaný film z cyklu Dějiny udatného národa českého (Výtvarník: Lucie Seifertová, režie: Pavel Koutský) Cyklus Dějiny udatného národa českého má 90 dílů a reflektuje dějiny od počátků civilizace po konec 19. století. V případě vašeho zájmu a na základě vašich potřeb jsme schopni vytvořit program na jednotlivá témata uvedeného cyklu. Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) 7

8 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Programy v rámci VO Český jazyk a literatura KNIHA HROU Pozor na kocoura! aneb Zahrada Cílová skupina: ročník ZŠ Časová dotace programu jsou čtyři vyučovací hodiny. Na rozdíl od ostatních programů se tenhle neodehrává v prostorách školy, ale je situován do Luftovy zahrady v Plzni-Doudlevcích (v blízkosti Tyršova mostu). Vzhledem k tomu, že program probíhá venku, je realizován pouze v měsících květen, červen, září, říjen. Stručný popis: V programu se děti pomocí her, dramatizace a výtvarných aktivit ponoří do poetického příběhu plného fantazie, který je inspirován Trnkovou pohádkovou prózou Zahrada. Atmosféru tajemného prostoru zpustlé zahrady, v zapomenutém, zdí ohrazeném ostrovu uprostřed města jistě podpoří malebná Luftova zahrada, kam je program situován. Program rozvíjí u žáků kreativitu, schopnost řešení problémů, kooperaci a komunikaci ve skupině i estetické vnímání. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a příroda Místo konání: Luftova zahrada, Za rybárnou 110, Plzeň. Dostupná je z blízké zastávky MHD Tyršův most (bus č. 30 či 32, trolejbus č. 14). Cena programu: 100,-/žák nebo 4000,- za program (v případě financování školou) Počet dětí: min. 20, max. 40 (možnost spojení tříd) 8

9 Programy pro 1. stupeň ZŠ Film hrou Programy v rámci VO Člověk a jeho svět, průřezové téma mediální výchova Reklama a její vliv Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Prostřednictvím krátkých animovaných filmů, reklamních ukázek si ukážeme, jak moc nás mohou TV spoty, letáky, plakáty či obecně média ovlivnit. Děti si ujasní, jaké druhy médií máme, co je vlastně reklama a jaké prostředky využívá. Cílem je, aby si žák uvědomil, jak jeho samotného reklamy ovlivňují. Aby uvažoval o pravdivosti informací uvedených v daném médiu a slepě nedůvěřoval všemu, co kolem sebe vidí (např. v TV nebo propagačních letácích). Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět Použité filmy: For Sale, animované reklamy Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) Příběh věcí kolem nás Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Program koncipujeme tak, aby žákovi přiblížil co nejblíže a komplexně koloběh věcí/výrobků, které běžně využívá. Pomocí praktických činností a her si žák projde dlouhým a složitým procesem vzniku výrobku (těžba, výroba, reklama, nákup, spotřeba a vyhození). Porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí. Děti si tak uvědomí podmínky života a možnosti jeho ohrožení, mohou se stát vnímavější a citlivější k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví. Součástí bude praktická tvorba krátké animace (pixelace). Průřezová témata: Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví Použité filmy: Příběh věcí, Není zítra (vystřihané epizody) Cena programu: 50,-/žák nebo 1500,- za třídu (v případě financování školou) 9

10 Programy pro 1. stupeň ZŠ Jak se dělá film Celodenní programy, vhodné např. jako projektový nebo tematický den. Jsou určeny pro 1. stupeň ZŠ/jednu třídu. Časová dotace každého programu je 4 až 5 vyučovacích hodin. Jednotlivé programy jsou koncipovány jako samostatné celky, některé z nich navazují na Film hrou. Realizují se přímo na školách, ve školní třídě, případně tam, kde je možnost velkoplošné projekce (projektor na tabuli, interaktivní tabule apod.). V rámci programů je možné promítnout inspirační, motivační film a zároveň audiovizuální výsledky dílny na konci programu. V rámci programů se žáci seznámí s technikou potřebnou k animaci a naučí se ji používat (stativy, digitální fotoaparáty, notebooky a příslušný software). Techniku využíváme vlastní. Programy představí principy animace, filmové prostředky a jednu z možných animačních technik. Nabídnou praktickou možnost tvorby animovaného filmu jako ukázku využití nových médií ve výuce. Žáci zažijí kouzlo vlastní tvorby, pochopí princip filmové komunikace, tedy film = obraz, obraz = sdělení. Jednotlivé příběhy se tvoří v týmu, žáci se učí spolupráci, kooperaci, přirozenému dělení rolí v týmu. Programy rozvíjí u žáků klíčové kompetence k řešení problémů, komunikaci, sociální, personální dovednosti a kompetence pracovní. Uvedený princip programů lze přizpůsobit tématům vycházejícím z vaší aktuální výuky a můžeme tak vytvořit program na míru pro vaši třídu. Programy vychází z témat a oblastí RVP ZV. Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět Průřezová témata: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (především osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví) 10

11 Programy pro 1. stupeň ZŠ Jak se dělá film Do pohádky Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Stavebním kamenem je známý pohádkový příběh, který už byl různě a mnohokrát zpracován. Nejdříve se věnujeme pomocí metod dramatické výchovy příběhu v souvislostech (postavy, prostředí, vztahy a základní, klíčové body příběhu), poté různým variantám a vyzněním. Na základě rozboru příčin a souvislostí předchozích variant vytváří skupiny vlastní verzi příběhu, kterou zpracují pomocí techniky animace. Metody a postupy: živé obrazy, hra v rolích, dramatizace pojmu, neverbální komunikace, týmová spolupráce, kresba scénáře (storyboard), výtvarná příprava (kreslené ploškové loutky), animace, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Perníková chaloupka/ Pavel Koutský (z cyklu Do pohádky) Cena programu: 80,-/žák příp. 2000,-/třída (v případě financování školou) Báje a pověsti Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Na základě rozboru textu jedné z českých pověstí pracujeme s příběhem a jeho souvislostmi (postavy, vztahy, prostředí, klíčové body příběhu). Pomocí dramatizace příběhu formou živých obrazů se přibližujeme ke schopnosti vyjádřit děj obrazem, porozumět obrazovému vyjádření. Technika animace/pixilace - navazuje na jednotlivé klíčové živé obrazy a oživuje je pohybem. Metody a postupy: živé obrazy, hra v rolích, dramatizace, neverbální komunikace, týmová spolupráce, kresba scénáře (storyboard), výtvarná příprava (kreslené ploškové loutky), animace, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Báje/Pavel Koutský (z cyklu Dějiny udatného národa českého) Cena programu: 80,-/žák příp. 2000,-/třída (v případě financování školou) 11

12 Programy pro 1. stupeň ZŠ Jak se dělá film PROGRAMY V RÁMCI VO ČLOVĚK A JEHO SVĚT, PRůŘEZOVÉ TÉMA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Zahrada Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Program vznikl na základě literární předlohy J. Trnky Zahrada. Třídu rozdělíme na týmy, které pak pracují na vlastních variantách vycházejících z motivu zahrady (život zahrady - její rostliny, zvířata, obyvatelé, případně bytosti). V přípravné fázi jednotlivé týmy zpracovávají své nápady výtvarně a scénáristicky. Ve druhé fázi na základě principů animace oživují své postavy a tím realizují příběh. Metody a techniky: úvodní motivace prostředím, výtvarné zpracování - plastelínová loutka plošná, tvorba kresleného scénáře, technika animace - plošková (reliéfní), práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Zahrada (Břetislav Pojar na motivy knihy J. Trnky Zahrada) Cena programu: 80,-/žák příp. 2000,-/třída (v případě financování školou) Cirkus Cílová skupina: ročník ZŠ Stručný popis: Po úvodním motivačním videu třída rozdělená na týmy pracuje na vlastních variantách čísla v kouzelném cirkuse. V přípravné fázi jednotlivé týmy vytvářejí návrhy postav - kreslené ploškové loutky (cirkusové postavy, zvířata, věci - kouzla), společně v týmu řeší scénář - příběh. Na základě principů ploškové animace oživují své postavy a tvoří krátké animované etudy, jež společně vytvoří celek. Metody a techniky: úvodní motivace prostředím, výtvarné zpracování plošková loutka kreslená, kombinace s látkou, tvorba kresleného scénáře (storyboard), technika animace - plošková, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Cirkus (Jiří Trnka) Cena programu: 80,-/žák příp. 2000,-/třída (v případě financování školou) 12

13 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Programy jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ/ jednu třídu, s různou časovou dotací, některé z nich jsou vhodné např. jako projektový nebo tematický den. Jednotlivé programy jsou koncipovány jako samostatné celky, Film a umění na sebe navazují. Realizují se přímo na školách, ve školní třídě, případně tam, kde je možnost velkoplošné projekce (projektor na tabuli, interaktivní tabule apod.). V rámci programů promítáme inspirační, motivační film a u animační dílny zároveň audiovizuální výsledky na konci programu, pokud jsou. V rámci některých programů se žáci seznámí s technikou potřebnou k animaci a naučí se ji používat (stativy, digitální fotoaparáty, notebooky a příslušný software). Techniku využíváme vlastní. V praktických programech představíme principy animace, filmové prostředky a jednu z možných animačních technik jako praktickou možnost tvorby animovaného filmu a jako ukázku využití nových médií ve výuce. Žáci zažijí kouzlo vlastní tvorby, pochopí princip filmové komunikace, tedy film = obraz, obraz = sdělení. Jednotlivé příběhy se tvoří v týmu, žáci se učí spolupráci, kooperaci, přirozenému dělení rolí v týmu. Programy u žáků rozvíjejí klíčové kompetence k řešení problémů, dále kompetence komunikativní, sociální, personální a pracovní. Programy vycházejí z témat a oblastí RVP ZV. Často jednotlivé oblasti propojují, dávají do souvislostí. Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Informační technologie. Průřezová témata: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (především osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví). Jde o sérii programů (možno i jednotlivě), kdy v každém z nich představíme vývoj, podstatu a specifické rysy určitého směru moderny, který se projevil jak ve výtvarném umění, tak v kinematografii. Jedním z cílů je uvědomit si propojení filmu s uměním, podobně jako např. literatura, architektura i film vycházejí z uměleckých tendencí. Prostředkem k tomu budou praktické ukázky stěžejních výtvarných děl a promítání filmů náležících ke stejnému uměleckému směru. To bude tematickým základem pro následné aktivity, diskuzi a v neposlední řadě také možnost, aby si účastníci sami zkusili vytvořit vlastní drobné dílo, využívající principů dané umělecké tendence. 13

14 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a umění Síla emocí aneb Nespoutaný expresionismus Cílová skupina: ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Časová dotace: dvě vyučovací hodiny Stručný popis: Jak velkou roli hrají v našem životě individuální pocity? Jak moc se projevují malířovy pocity při tvorbě obrazu? A můžeme vůbec tyto pocity i po mnoha letech z obrazu vyčíst? Z obrazů expresionistických umělců (Edvard Munch, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Lovis Corinth) se pokusíme společně jejich pocity vyčíst a zjistit, zda na všechny daný obraz působí stejně. Poznáme, co nového expresionisté do výtvarného umění přinesli. Sami si také vyzkoušíme vlastní naladění výtvarně vyjádřit. Pokusíme se hledat rozdíly mezi skutečností a tím, co každý z nás vnímá. A protože právě expresionismus velice výrazně ovlivnil dějiny filmu, představí se nám kromě malířů i německý režisér Robert Wiene a jeho tajuplný Kabinet doktora Caligariho. Použité filmy: Kabinet doktora Caligariho (Robert Wiene / Německo / 1920) Cena programu: 40,-/žák příp. 1200,-/třída (v případě financování školou) Vypalte Louvre! aneb Rychlost a hluk futurismu Cílová skupina: ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Časová dotace: dvě vyučovací hodiny Stručný popis: Je krásnější antická socha Níké Samothrácké, nebo spíš řvoucí závodní automobil? Je vůbec možné zcela odvrhnout vše, co již patří minulosti? A kde, v čem všem můžeme během jednoho obyčejného dne najít něco krásného? Pomocí ukázek futuristických výtvarných děl odhalíme podstatu směru, který velebil to, co do té doby bylo považováno za zcela neslučitelné s uměním. Zjistíme také, jak futurističtí malíři zachycovali pohybující se postavy a předměty na plochu malířského plátna. A samozřejmě také navštívíme jejich kolegy od filmu třeba slavného českého režiséra Otakara Vávru. A to vše nám pomůže k tomu, abychom byli nakonec schopni oslavit krásu něčeho, co jsme dosud v žádném případě za krásné nepovažovali. Použité filmy: Světlo proniká tmou (Otakar Vávra / Československo / 1931) Cena programu: 40,-/žák příp. 1200,-/třída (v případě financování školou) 14

15 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a umění Sny vs. realita aneb Surrealistické vize Luise Bunuela a Salvadora Dalího Cílová skupina: ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Časová dotace: dvě vyučovací hodiny Stručný popis: Kde se berou sny? Jaký mají vůbec vztah s realitou? A dá se vlastně snít jen v noci? K rozvinutí diskuze nám pomohou ukázky práce dvou surrealistických souputníků filmaře Luise Bunuela a výtvarníka Salvadora Dalího. Promítneme si film Andaluský pes, dáme prostor Luisi Bunuelovi, aby nám vyprávěl prostřednictvím svých pamětí, a vytvoříme ve dvojicích vlastní surrealistický příběh na principu tvorby scénáře Andaluského psa. Použité filmy: Andaluský pes (Luis Bunuel, Salvador Dalí / Francie / 1929) Cena programu: 40,-/žák příp. 1200,-/třída (v případě financování školou) Musí to být o něčem? aneb Abstrakce ve výtvarném umění a animovaném filmu Cílová skupina: ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Časová dotace: dvě vyučovací hodiny Stručný popis: Je potřeba, aby umění bylo vždy popisné? Musí se nám obraz líbit jen proto, že na něm vidíme hezkou dívku či roztomilá štěňata? A musí mít každý dobrý film strhující děj? Na tyto a další otázky najdeme odpověď v diskuzích, v průběhu tvorby vlastního drobného abstraktního díla a při sledování animovaných filmů. Ujasníme si rozdíl mezi figurativním a nefigurativním (abstraktním) uměním. Pohrajeme si s působením uměleckého díla na naše emoce, třeba posouzením, zda hudba u jednotlivců vyvolává podobné pocity a představy. A navíc si ukážeme, jak se vůbec abstrakce zrodila a jak tomu všemu pomohl český rodák František Kupka. Použité filmy: Symfonie (Eric Oh), Transparentní pohyb (Soyeon Kim), Playground (Mirai Mizue), Aanaatt (Max Hatler), Kódovaná skutečnost (Helena Kalinová) Cena programu: 40,-/žák příp. 1200,-/třída (v případě financování školou) 15

16 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a umění Česká animace v souvislostech Cílová skupina: ročník, SŠ Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Představujeme základní znaky historického vývoje i současného stavu animované tvorby v českých zemích. Prostřednictvím základního vhledu do politických, ekonomických a společenských okolností a vlivů na český animovaný film osvětlujeme jeho podobu a způsob vzniku. Součástí programu je prezentace nejdůležitějších osobností českého animovaného filmu z hlediska jeho vývoje. Po teoretické části bude následovat praktický workshop výroby animovaného filmu. Během něj si studenti budou moci vyzkoušet zpracování díla některého z velkých českých režisérů animovaného filmu ve svou vlastní filmovou etudu. Metody a postupy: 1-2 hodiny - teoretický výklad: historické, společenské a ekonomické souvislosti tzv. zlaté éry české animace, vývoj filmové oblasti v ČR od 90. let, základní aspekty profesionální tvorby animovaného filmu dnes, zásadní osobnosti české animace; 2-3 hodiny - praktická zkouška výroby animovaného filmu, inspirace dílem některého z významných českých tvůrců animovaného filmu, technika klasické stop-motion (pookénkové) animace (animace předmětů, plošková animace, kreslená animace. Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou) 16

17 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a literatura Žánry ve filmu a literatuře Cílová skupina: ročník Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Na základě povídkového filmu analyzujeme filmové prostředky, které ovlivňují vyznění příběhu - žánr filmu (charakter postavy, prostředí, rychlost a rytmus filmu, střídání filmových záběrů střih, hudba a téma). Objevíme charakteristické prvky grotesky, romantického, akčního i válečného filmu, filmu ala Felini apod. Naučíme se vidět paralely lidských charakterů v obyčejných předmětech. Pomocí techniky vhodné pro animaci vdechneme obyčejným předmětům život, zaznamenáme jejich vztahy a příběhy. Metody a postupy: interpretační postupy při rozboru filmu, popis předmětu (charakteristika), animace s předměty, práce s technikou (stativ, digitální fotoaparát a notebook). Motivační video: animovaný film Zaniklý svět rukavic/ Jiří Barta Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou) Komiks film na papíře? Cílová skupina: ročník Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Na základě prezentace pestrého světa komiksu, společné analýzy jeho formální stránky, dramatické interakce a tvorby vlastního jednostránkového komiksu na dané téma představíme komiksové umění jako jakýsi předstupeň filmu. Zároveň jej však vymezíme jako svébytný druh umění. Studenti si zahrají na komiksové tvůrce i komiksové hrdiny. Do této dílny lze zapojit probírané učivo, projektové téma dle daného přání školy. Metody a postupy: prezentace nejstarších a současných komiksů, analýza a interpretace, dramatické metody, týmová tvorba scénáře příběhu, výtvarné postupy vycházející z kresby a práce s kompozicí práce ve skupině. Vzdělávací oblasti: mediální výchova, umění a kultura, člověk a jeho svět Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou) 17

18 Programy pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázia Film a Film a společnost Dlouhý život věcí kolem nás aneb proč ekologie? Cílová skupina: ročník Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Přibližujeme komplexně koloběh věcí/ výrobků, které běžně používáme. Pomocí praktických činností a her si žák projde dlouhým a složitým vývojem výrobku (těžba, výroba, reklama, nákup, vyhození). Zážitky a informacemi posilujeme porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí. Aktivity také vedou k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví. Cílem je, aby se žák díval na věci kolem sebe tak trochu z jiného úhlu a nebral je povrchně. Průřezové téma: Environmentální výchova Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví Metody a techniky: tvořivá a zážitková dramatika, krátká tvorba animace (pixelace), výukové hry, názorné ukázky Použité filmy: Příběh věcí, Není zítra (vystřihané epizody) Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou) 18 Reklama a její vliv II. Cílová skupina: ročník Časová dotace: tři vyučovací hodiny Stručný popis: Program navazuje a prohlubuje program pro 1. stupeň Reklama a její vliv. Žáci se naučí rozpoznávat rozdíly ve vizuálních prostředcích nejrůznějších reklam a vyzkouší si formou her jejich možnosti (v tvorbě či propagaci - předvedení). V programu se zaměříme také na vnímání reklam z pohledu spotřebitele, jaké triky v nich prodejci používají. Není bezpodmínečně nutné předem absolvovat Reklama a její vliv pro 1. stupeň. Průřezové téma: Environmentální výchova Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví Metody a techniky: tvořivá a zážitková dramatika, krátká tvorba animace (pixelace), výukové hry, názorné ukázky Cena programu: 60,-/žák nebo 1600,- za třídu (v případě financování školou)

19 AKREDITOVANÉ PROGRAMY PRO UČITELE Animace v kostce Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit Časová dotace: 16 hodin Stručný popis: Úvod do problematiky využití kreativních technik ve výuce ZŠ, gymnázií a ZUŠ. V rámci RVP se doplnila Filmová a audiovizuální výchova (F/AV) jako nový nepovinný předmět. Mnoho pedagogů využívá audiovizuální díla různého charakteru ve výuce. Tento program nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky a na možnosti využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy. Témata jsou: Úvod do F/AV a nejnovější tendence, Základní principy filmu a animace, Interpretace filmu, Druhy animačních technik, Animace ve výuce jako prostředek rozvoje klíčových kompetencí, Digitální technika a práce s ní, Ukázky prací s dětmi v rámci školní výuky, Praktické cvičení na téma. Formy výuky: Přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe. Kromě přednášek, prezentací a ukázek budete mít možnost prakticky vyzkoušet principy animace. Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda Odborný garant: PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D., vedoucí katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU Plzeň Postprodukce Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit Časová dotace: osm hodin Stručný popis: Cílem kurzu je seznámit vyučující se základy postprodukčního zpracování videozáznamu tak, aby mohli animace vytvořené během výuky dokončit a prezentovat v požadované kvalitě prostřednictvím obvyklých médií. Během kurzu se účastníci seznámí se způsoby, jak animace zpracovávat, stříhat a ozvučovat. Na ukázce profesionálního střihového programu si osvojí základní principy, které pak samostatně aplikují pomocí běžně dostupného software. Seznámí se s technikou potřebnou pro postprodukci. Pokud si přivezou techniku vlastní, lektoři jim na místě poradí s konkrétními problémy a navrhnou vhodná řešení. Kurz se věnuje nejen samotnému zpracování videozáznamu, ale i problematice ozvučení, exportům a publikování, například na youtube, sociálních sítích a podobně. Na filmových ukázkách se účastníci seznámí se základními pojmy tzv. filmového jazyka. Formy výuky: přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe. Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda Cena programu: 1000,-/osoba (min. počet účastníků je 8, Cena programu: 800,-/osoba (min. počet účastníků je 8, max. počet účastníků 15) max. počet účastníků 15) 19

20 O LEKtoreCH Mgr. Martina Voráčková Od roku 1992 učí, zprvu na základních a středních školách, v současnosti na ZUŠ. Kromě toho pořádá tematická táborová soustředění, vede semináře filmové a audiovizuální výchovy, kurzy a dílny pro děti i dospělé. Zároveň je hlavní koordinátorkou projektu Animánie a jedna ze zakladatelek společnosti OCET o.p.s. Zdeňka Vašíčková Vystudovala hudebně dramatický obor a pedagogickou nástavbu Konzervatoře Brno. Kromě herecké a loutkoherecké praxe vede mnoho let dramatické spolky na ZUŠ i mimo ni, pořádá tematická táborová soustředění, vede semináře dramatické výchovy a zasedá v porotách regionálních recitačních soutěží. Matěj Forejt Studuje FAMU. Je absolventem církevního gymnázia v Plzni. Dlouhodobě spolupracuje s Animánií, pořádá pravidelné projekce animovaných filmů pro veřejnost a podílí se také na organizaci animačních dílen v Plzni i za jejími hranicemi. Zkušenosti na poli filmu (nejen animovaného) nasbíral díky své vlastní filmové tvorbě i neutuchajícímu zájmu o klasickou i současnou kinematografii. Mgr. Lenka Žalmanová Je absolventkou PF ZČU Plzeň, věnuje se výtvarnému a filmovému umění a filmové tvorbě. Kromě toho má zkušenost s prací s dětmi jako lektorka galerijních programů. Mgr. Pavla Celerová Je absolventkou PF ZČU Plzeň, věnuje se kromě výtvarného a filmového umění dobrovolnické práci v různých neziskových organizacích, aktivní práci s dětmi v rámci letní činnosti i v rámci projektu Animánie. Mgr. Jana Ježková Od roku 2004 vyučuje výtvarný obor na ZUŠ, spoluzakladatelka projektu Animánie, výtvarnice se zájmem především o grafickou techniku linorytu. Od roku 2000 se aktivně věnuje tvůrčí práci s dětmi v rámci neziskového sektoru, školních projektů i volnočasových aktivit. 20

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertsi uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuopasdfghknrzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvnwm Vzdělání je schopnost porozumět qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyj druhým

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVANÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BRNO, KOŠINOVA

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVANÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BRNO, KOŠINOVA ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVANÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BRNO, KOŠINOVA Brno, 1. 9. 2013 OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 2.1. Velikost

Více