Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti"

Transkript

1 Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Diplomová práce Bc. Monika Doležalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Žufan Ph.D. MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

2 Master s Dissertation Proposal for training hotel employees in security management Bc. Monika Doležalová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel management and spa management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan Ph.D. MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelů v oblasti bezpečnosti zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o.... jméno a příjmení autora V Praze Dne

4 Poděkování Ráda bych poděkovala panu RNDr. Jan Žufanovi Ph.D. MBA za vedení mé diplomové práce, poskytnuté konzultace a rady. Dále také děkuji Policii České republiky, Hasičskému sboru hl. m. Prahy, Hygienické stanici hl. m. Prahy a Úřadu pro ochranu osobních údajů, kteří mi poskytli informace, které jsem použila ve své analýze.

5 Abstrakt DOLEŽALOVÁ, Monika. Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Klíčová slova: Bezpečnost, hotel, hrozby, rizika, vzdělávání zaměstnanců, školení Jak již název vypovídá, tato diplomová práce je návrhem vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti. Cílem této práce je teoretický popis možných hrozeb, rizik, krizí a krizových situací a s tím spojené krizové plánování a vzdělávání zaměstnanců. Po identifikaci nejdůležitějších a nejčastějších bezpečnostních událostí je mým cílem na základě vypracované analýzy zpracovat návrh vzdělávacího programu pro zaměstnance hotelových zařízení, který by efektivně zajistil kvalifikaci zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. V první teoreticko-metodologické části jsou popsány teoretické pojmy vztahující se k bezpečnosti a k bezpečnosti v hotelu. Dále jsou zde uvedeny metody vzdělávání pracovníků, a v neposlední řadě i jaké je ze zákona povinné vzdělávání pracovníků. Druhá, analytická část, je tvořena zpracovanými údaji, které mi byly poskytnuty Policií České republiky, Hasičským sborem hl. m. Prahy, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Úřadem pro ochranu osobních údajů a také Českou asociací bezpečnostních manažerů. Analýzu doplňují vybrané firmy, které poskytují vzdělávání v oblasti bezpečnosti a příklady jednotlivých školení. Poslední návrhová část, obsahuje samotný návrh vzdělávacích programů pro zaměstnance hotelových zařízení. Jednotlivá školení jsou zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii, ochranu osobních údajů, krizové řízení pro manažery, trénink komunikace v konfliktních situacích a v poslední řadě také zamyšlení nad vzděláváním zaměstnanců v oblasti psychologie.

6 Abstract DOLEŽALOVÁ, Monika. Proposal for training hotel employees in security management. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague : pages. Keywords: Safety, hotel, threats, risks, employee education, training As the name suggests, this thesis is a proposal for training hotel employees in security. The aim of this work is a theoretical description of possible threats, risks and security issues, crises and emergency situations and the related crisis planning and employee training. After identifying the most important and frequently dangerous situations, my aim is process and propose training for hotel employees in security management. In the first part which is the theoretical- methodological section describes the theoretical concepts related to safety and security in the hotel. Furthermore, there are methods of staff training, and last but not least, what is legally required training. The second part which is the analytical part of my work involves processing data made available by certain institutions such as by the Police of the Czech Republic, the Fire departments Prague, City Health Station Prague, and the Office for Personal Data Protection and the Czech Association of Security Managers. The analysis also take into consideration selected companies which provide safety training examples, The final part; the proposal part, contains the entire proposal of training programs for the employees of hotels. Individual training sessions are focused on health and safety at work, fire protection, hazard analysis and critical control points in gastronomy, personal data protection, crisis management for managers, communication training in conflict situations and in the midday least ponder over education employees in the field of psychology.

7 Obsah Úvod Lidská bezpečnost Hrozby a rizika Hrozba Riziko Krize a krizové řízení Krize Krizové řízení Bezpečnost hosta v hotelu Ochrana hostova soukromí Ochrana hostova majetku Ochrana hostova zdraví a života Povinné vzdělávání zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Úkoly a činnosti Hasičské záchranného sboru ČR Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii (HACCP) Vzdělávání zaměstnanců Bezpečnostní události Hygienická stanice hl. m. Prahy Hasičský sbor hl. m. Prahy Česká asociace bezpečnostních manažerů Policie České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů Kamerové systémy Firmy poskytující školení v oblasti bezpečnosti Vzdělávací středisko Ivana Kubíčková T.E.P TeamPrevent-PREPO s.r.o Společnost Prevent Risk Analysis Consultants TRINANZA s.r.o Security management s.r.o... 44

8 8.1.7 Top Vision Školení HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) Kursy cz Vzdělávání v oblasti krizové řízení Shrnutí Návrh vzdělávacího programu Metodika navrhování vzdělávacích programů Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii. (HACCP) Ochrana osobních údajů Krizové řízení pro manažery Trénink komunikace v konfliktních situacích Vzdělávání zaměstnanců front office a housekeepingu v oblasti psychologie Závěr Seznam použité literatury Přílohy... 82

9 Úvod Bezpečnost je diskutované aktuální téma, které s přibývajícími léty nabírá na své intenzitě. Potřeba a pocit bezpečí je jednou z hlavních potřeb člověka. Téma bezpečnost je více rozšířené hlavně ve světě a to díky mnohem více se vyskytujícím nepředvídatelným událostem a také teroristickým útokům. Bezpečnost ale neznamená jen ochranu před teroristickým útokem či živelnou katastrofou. S bezpečností souvisí řada předpisů a právních úprav, které bezpečnost vymezují. Bezpečnost hotelu je jeden z nejvíce důležitých aspektů k tomu, aby se hosté vraceli zpět. Od bezpečnosti stavby jako takové, kterou se v této práci nezabývám, až po hostovu bezpečnost, která je jednou z nejdůležitějších, když se řekne bezpečnost hotelu. V dnešním světě plném hotelových zařízení a možností výběru hotelového zařízení si host sám vybere, který hotel navštíví. Může tak udělat také na základě recenzí, ať už zveřejněných na internetových stránkách, diskusních fórech či referencích od známých. Důležité ale je, že pokud se dozví, že hotel má špatnou pověst díky bezpečnosti, host si tento hotel nevybere pro svou budoucí návštěvu. Naopak pozitivní pověst hotelu v oblasti bezpečnosti vyvolá v hostovi dojem, že právě do tohoto hotelu může vnést své osobní věci a nemusí se bát ani o své zdraví. Tím může vzniknout pro hotel konkurenční výhoda. Důležité je předcházet narušení bezpečnosti a to také za pomocí vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Určité vzdělávání je dané ze zákona, jiné může být bráno právě jako prevence. Vzdělávání zaměstnanců jsou investice, které se později vrátí zaměstnavateli zpět v podobě dobře a kvalitně odvedené práce. Moje diplomová práce se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, se zaměřením, jak na povinné tak nepovinné vzdělávání. Ve vzdělávání jsou zahrnuty: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ochrana osobních údajů, krizové řízení se zaměřením na management, trénink komunikace v konfliktních situacích a také psychologický výcvik zaměstnanců. Při výčtu těchto údajů je tedy patrné, že se hlavně zaměřuji na ochranu hostova zdraví a jeho majetku. Samozřejmě nelze ze vzdělávání vynechat to vzdělávání, které je povinné ze zákona. 9

10 Cílem této práce je teoretický popis možných hrozeb, rizik, krizí a krizových situací a s tím spojené krizové plánování a vzdělávání zaměstnanců. Po identifikaci nejdůležitějších a nejčastějších bezpečnostních událostí je mým cílem na základě vypracované analýzy zpracovat návrh vzdělávacího programu pro zaměstnance hotelových zařízení, který by efektivně zajistil kvalifikaci zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Mojí hypotézou je, že komplexní nabídku vzdělávání v oblasti bezpečnosti hotelů na trhu neposkytuje žádná firma. Tato práce je popisného charakteru. Analýza je tvořena informacemi, které mi poskytly Policie České republiky, Hasičský sbor hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Úřad pro ochranu osobních údajů ale také Česká asociace bezpečnostních manažerů. Tyto informace se týkají především toho, v jakém počtu se v posledních třech letech vyskytovala bezpečnostní narušení v pražských hotelových zařízeních. Druhou částí byl průzkum trhu vzdělávacích zařízení, zde poukazuji na absenci celkového bezpečnostního programu, který by byl zaměřen na hotelová zařízení. Jednotlivá vzdělávací střediska poskytují převážně jednotlivé kurzy v oblasti bezpečnosti. Diplomová práce je členěna do tří hlavních částí. První část teoreticko-metodologická slouží k teoretickému výkladu pojmů lidská bezpečnost, hrozby a rizika, krize a krizové řízení. Dále také samotná bezpečnost hosta v hotelu a její dělení na ochranu hostova soukromí, majetku, zdraví a života. Na závěr teoretické části je popsán výčet povinného vzdělávání zaměstnanců, přes bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii a závěrem, jak správně zaměstnance vzdělávat, jaké jsou možnosti a metody vzdělávání. Analytická část práce, jak je uvedeno výše, je zaměřena na informace, které mi byly poskytnuty příslušnými orgány a také asociací bezpečnostních manažerů. Závěrem této části je popis jednotlivých služeb, které nabízejí vybraná vzdělávací střediska. Návrhová část mé diplomové práce se zabývá návrhem vzdělávacího programu v oblasti bezpečnosti hotelových zařízení. Důležitou součástí této návrhové části je také metodika navrhování vzdělávacích programů, tedy jak je správně tvořit a co do programů zahrnout. Jednotlivé programy se dělí na několik částí. Prvním návrhem je program zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále požární ochranu, program v oblasti systému 10

11 analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii, ochranu osobních údajů, krizové řízení pro manažery, trénink komunikace v konfliktních situacích a v poslední řadě také zamyšlení nad vzděláváním zaměstnanců v oblasti psychologie. Na závěr práce určím, zdali má hypotéza byla potvrzena, či vyvrácena. Hlavní použité informační zdroje jsou především publikace autorů: Dany Procházkové, která jako jedna z mála má velké množství publikací, které se zabývají bezpečností, Felixe Křížka a Josefa Neufuse s knihou o hotelovém managementu, která zde také řeší bezpečnost v hotelu, dále Josefa Koubka, který se zabývá vzděláváním zaměstnanců, jak správně vzdělávat a tvořit vzdělávací programy. K analýze mi nejvíce pomohly informace od Policie České republiky, Hasičského sboru hl. m. Prahy, Hygienické stanice hl. m. Prahy, Úřadu pro ochranu osobních údajů a také od České asociace bezpečnostních manažerů. 11

12 1 Lidská bezpečnost Podle Procházkové (2007) se lidská společnost zaměřuje spíše na jedince než na stát jako takový a také jde hlavně o zajištění lidské bezpečnosti jako společenství jedinců a ne jako zajištění ochrany suverenity. Jak uvádí Procházková, pojem lidská bezpečnost byl rozpracován ve zprávě OSN 1 z roku (Procházková 2007, s. 10) Koncept lidské bezpečnosti uvedený v této práci se snaží vysvětlit pocit bezpečí jako pocit bez obav a nedostatku. Ve zprávě se prosazuje, že lidskou bezpečnost nelze omezit jen na ztrátu obav ze zbraní a války, protože do ní patří také lidská důstojnost a kvalita lidského života. Zmíněná zpráva zformulovala následující základní znaky lidské bezpečnosti: 1. Lidská bezpečnost je universální / integrální 2. Složky lidské bezpečnosti jsou spojeny s jednotlivými chráněnými zájmy a jsou vzájemně závislé, tj. jsou propojené různými typy vazeb a toků. 3. Pro rozvoj lidské bezpečnosti je důležitější včasná prevence, než pozdější vysoce kvalifikovaný zásah (odezva). 4. Lidská bezpečnost je zaměřena na lidi, nikoli na zvládnutí pohrom všeho druhu a na rizika a hrozby z nich vyplývající. 5. Lidská bezpečnost je souhrnem podmínek a okolností, které nabízí institucionální prostředí, avšak není a nemůže být výsledkem pouhých administrativních opatření. Bezpečnost jako taková je také, jak Procházková dále uvádí, chápána jako opatření pro zachování a ochranu rozvoje. ( ) Koncepce zajištění rozvoje, někdy též nazývaná koncept lidské bezpečnosti, vychází z komplexního pojetí bezpečnosti s tím, že bezpečnost se chápe jako záležitost všech úřadů, všech organizací i jednotlivých občanů a informovanost o souvisejících problémech se pokládá za základní předpoklad pro jejich rozhodování.( ). (Procházková 2007, s. 13). Dále ale také Procházková uvádí, že v České republice není tato koncepce rozvinuta patřičným způsobem a je zde problém ve veřejné správě, kde nejsou často správně formulovány určité činnosti. 1 UN Human Development Report. New York

13 Nástroje řízení lidského systému jsou nástroje státu, jeho orgánů i organizací, které zajišťují bezpečnost a rozvoj systému, tj. jinými slovy ochranu a rozvoj chráněných zájmů. Základní nástroje jsou následující: management (řízení strategické, taktické i operativní) založený na kvalifikovaných datech, odborných hodnoceních a správných metodách rozhodování, územním plánování, správném umisťování, projektování, výstavbě, provozu, údržbě, opravě, a obnově objektu, technologií a infrastruktur, výchova a vzdělání občanů specifická výchova technických a řídících pracovníků, technické standardy, normy a předpisy, tj. nástroje pro regulaci procesů, které mohou nebo by mohly vést k výskytu (vzniku) pohromy nebo zesílení jejich dopadů, inspekce, výkonné složky ke zvládnutí nouzových situací, systémy ke zvládnutí kritických situací, nouzové a krizové plánování, specifické řízení pro zvládnutí kritických situací (v ČR se pro tento typ managementu často používá označení krizové řízení; ve světě se mluví o řízení odezvy nebo o řízení pohrom). (Procházková a Šesták 2007, s. 13) Řízení jako takové je založené na odborných znalostech a také zkušenostech, a proto jsou pro nouzové a kritické situace zřizovány tzv. havarijní, nouzové a krizové štáby ( ) které jsou zřízeny legislativou, která upravuje i jejich povinnosti, práva a odpovědnosti. U hlediska cílů nouzového a krizového řízení je nutné zařídit, aby tyto dočasné orgány a popř. příslušní reprezentanti státní správy (předseda vlády, ministři, hejtmani a starostové), kteří jim předsedají, rozhodovali věcně a správně podle aktuálních dat.( ) (Procházková a Šesták 2007, s. 14) 2 Hrozby a rizika 2.1 Hrozba Procházková (2004, s. 39) definuje hrozbu jako nebezpečí vzniku útoku (teroristického nebo vojenského). Je to pravděpodobnost, že vznikne nebo může vzniknout událost nebo soubor události zcela odlišných od předpokládaného stavu či vývoje chráněných zájmů 13

14 státu z hlediska jejich celistvosti a funkce. Je určena schopností útočníka, zranitelností chráněných zájmů státu (životů a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, společnosti, státu) a úmyslem útočníka. Internetový portál Management Mania (Management Mania 2013) uvádí, že hrozba je pojem, který se používá v řízení rizik a to pro označení zdroje negativní aktivity, síly či události, která chce nebo může poškodit určitou hodnotu. Hrozba má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo může zapříčinit škodu, ztrátu či změnu. Doseděl (2004, s ) uvádí, že v rámci analýzy rizik dochází k identifikaci hrozeb. A to třemi způsoby. Prvním způsobem je intuitivní vyhledávání rizik, v tomto případě je základem přemýšlení nad hrozbami, které se mohou vyskytnout. Při využívání tohoto způsobu identifikace rizik je zde velká pravděpodobnost, že se na určitá rizika zapomene. Druhým způsobem je inspirace jinými seznamy hrozeb. Tento způsob považuji za efektivnější než způsob předchozí. Je důležité, aby seznam byl aktualizován a přizpůsobován k prostředí, ve kterém se podnik nachází. Pokud se tak nestane, použití tohoto seznamu ztrácí všechnu efektivitu. Posledním způsobem je využití dotazníků. A to tak, že se vytvoří dotazníky pro určité části prostředí. Odpovědná osoba po vyplnění dotazníků prochází jednotlivé odpovědi a zhodnocuje hrozby na základě odpovědí. Doseděl uvádí, že výhodou při dobře zpracovaném dotazníku je vysoká kvalita určení rizik. Osobně se přikláním k definici z internetového portálu Management Mania, je přehledný a věcně vystihuje, co to hrozba je. Definice od Procházkové vyvolává dojem, že pokud se řekne hrozba, musí si každý představit hrozbu teroristického útoku či vojenskou. V případě identifikace hrozeb se přikláním k variantě vytvoření vlastního seznamu a následnému porovnání se seznamem z podobného prostředí. Tím by se minimalizovala možnost opomenutí hrozeb. 2.2 Riziko ( ) neboli vystavení nepříznivým okolnostem. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, že se jedná o odvahu či nebezpečí, případně že riskovat znamená odvážit se něčeho. Teprve později se objevuje i význam ve smyslu možné ztráty. 14

15 Dnes již víme, že nebezpečí představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání. ( ). Procházková a Šesták dále také definují riziko jako: Výraz riziko (risk) je vyjádřen jako pravděpodobnost výskytu událostí, při které dojde za definovaných podmínek (scénáře, expozice spod.) k dopadu na chráněné zájmy (tj. výskyt nepříznivého působení na sledované chráněné zájmy). (Procházková a Šesták 2007, s. 15) Rozdělení rizik Ministerstvo financí vydalo v roce 2004 katalog rizik 2. Procházková a Šesták (2007, s. 16) uvádí, že V tomto materiálu jsou rizika sledována s ohledem na úspěšnost PPP (Public PrivatePartneship) projektů, které se používají k budování a modernizaci infrastruktur a technologií v území. Tato rizika se dělí na: stavebně technologická a projekční rizika kreditní rizika tržní rizika vnější rizika operační rizika strategická rizika Obecně z oblasti lidské bezpečnosti jsou rizika dělena na: 1. Rizika spojená s bezpečností a rozvojem lidského systému 2. Stavebně technologická a projekční rizika. 3. Kreditní rizika. 4. Tržní rizika. 5. Vnější rizika. 6. Provozní rizika. 7. Rizika spojená s řízením a rozhodováním. 2 Katalog rizik PPP projektu, Ministerstvo financí Dostupné na: 15

16 Analýza rizik a hodnocení rizik Procházková (2010, s ) uvádí, že nejprve jde o hodnocení ohrožení a až následně poté identifikování rizik. Konkrétní analýzy, které se zabývají určením rizik, jsou: 1. Předběžná analýza rizika 2. Standardní, rychlá a méně přesná analýza rizika 3. Detailní analýza rizika v souhrnném kontextu 4. Individuální a specifická analýza rizika Přičemž jednotlivé analýzy se liší v požadavcích na informace jejich zpracování a také vyhodnocení. V praxi by se měl uplatňovat postup: 1. Sběr a validace dat pro vytvoření časové řady výskytu sledované pohromy. 2. Instalace monitoringu pro upřesnění dat. Úkoly monitoringu jsou zajištění sběru dat, systém zpracování a řízení datových toků, rozdělení informací, dokumentace, podkladů pro úřední výkony, pro plánování, dlouhodobé i krátkodobé a i pro nouzové a krizové řízení, hodnocení a předvídání. 3. Sledování výskytu pohrom v území a čase a stanovení četnosti grafu. 4. Stanovení ohrožení od pohromy. 5. Analýza rizik, která se realizuje určením možných dopadů a pravděpodobností výskytu pohrom. Je to zásadní a první krok při zajištění předcházení pohrom, při zmírnění dopadů a zvládnutí dané situace. Analýza rizik je součástí řízení bezpečnosti. Clifton (2012, Section 1) uvádí: Whether your property is in design phase recently completed, or an established destination facility, a Risk Assessment needs to be completed. A properly researched and considered Risk Assessment will not only help management plan protective measures, but also it will provide a legal defense for those measures. Tedy jak ve fázi výstavby, tak i v dokončených hotelových zařízeních musí být provedeno hodnocení rizik. Řádně vypracovaný plán rizik může pomoci nejen při řízení managementu, ale také jsou to určitá ochranná opatření. Jak dále uvádí, mnoho zavedených hotelů stále nemají provedené vyhodnocení rizik ani analýzy rizik. Vyhodnocení rizik může být provedeno bezpečnostními specialisty, inženýry 16

17 nebo manažerem rizik a to jak externím tak také interním pracovníkem. (Clifton 2012, Section 1, volný překlad autora) Fáze hodnocení rizik podle Cliftona (2012): 1. rozdělit majetek, podle rozdělení dále vyhodnotit rizika, 2. sestavit seznam hrozeb, 3. stanovit hodnocení rizik (stupnicí od 1-10), 4. určit pravděpodobnost výskytu rizika. Nedílnou součástí ve vyhodnocování rizik je podle Cliftona také, shromažďování dat o místní kriminalitě, shromažďování dat a údajů o nehodách, které se staly v okolí hotelu, shromažďování informací o incidentech na trhu, předvídat výskyt rizika a řídit předvídatelnost výskytu rizika. 3 Krize a krizové řízení 3.1 Krize Zuzák a Königová (2009, s.18) definují krizi jako: Slovo krize má původ ve starořeckém slově krino, které znamená v češtině vybírat, rozhodovat, posuzovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami, kterými byly úspěch neúspěch, právo bezpráví, život smrt. Z něho později vzniklo slovo krisis, kterým se vyjadřovala rozhodná chvíle nebo doba, rozhodnutí samo nebo nesnáze.( ) Dále uvádí rozdělní krize na krizi osobní, krizi sociální a společenskou, krizi v důsledku živelných pohrom a havárií a krizi ekonomického charakteru. Je důležité zmínit, že mezi těmito krizemi je určitá vazba, podnik neboli v tomto případě hotel není izolován od okolí a to má na něj vliv jako na celek. Vysoká pozornost je také věnována a zaměřena na udržitelný rozvoj vychází se z definice ze zprávy OSN pro životní prostředí a rozvoj z roku 1987: Definice popisuje udržitelný rozvoj jako takový, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů ( )(Zuzák a Königová 2009, s. 25). Udržitelný rozvoj není prakticky možný bez udržitelného podniku, který uspokojuje lidské potřeby. Tím, že se prostředí podniku vyvíjí, dochází k zatížení nejistotami, které následně narušují podnikání a vyvolávají ohrožení existence podniku. Situace vyvolané nejistotami jsou rizikové a vedou ke krizi. (Zuzák a Königová 2009, s. 25) 17

18 S krizí jako takovou souvisí krizové řízení. Krizové řízení považuji za metodu, která je neodmyslitelně uplatňována v každém podniku nebo hotelu. 3.2 Krizové řízení Procházková (2004, s. 1), definuje krizové řízení jako Aktivní typ strategického řízení, které je zaměřené na člověka, lidskou společnost, životní prostředí i lidmi vytvořené a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. Je záležitostí správy státu na všech úrovních, soukromích organizací, nevládních organizací i všech občanů. Zahrnuje soubor postupů procedur pro hledání a řešení problémů spojených se zajištěním trvale udržitelného rozvoje společnosti ve smyslu jejich zvládání a skládá se z plánování, vedení lidí, organizace sil a prostředků, hodnocení a kontroly. Musí správně diagnostikovat či specifikovat každý problém, racionálně rozhodnout, rozhodnutí akceptovat a realizovat v daných konkrétních podmínkách. Z pohledu kybernetiky je řízení proces, jehož cílem je udržet chování systému v určitých mezích, ve kterých se realizují žádoucí cíle a potlačují nežádoucí projevy. Z hlediska typu jde o řízení bezpečnosti, které se skládá z diagnostikování možných nouzových situací, plánování preventivních opatření a opatření na zmírnění nouzových situací, zajištění připravenosti na zvládnutí nouzových situací, zajištění odezvy na nouzové situace, obnovy a nastartování dalšího rozvoje. Proto vychází z výsledků rizikové analýzy a z principů a zásad řízení bezpečnosti. Snižování jakéhokoliv rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, s nedostatkem znalostí, technických prostředků, apod. Proto se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné riziko snížit tak, aby vynaložené náklady byly ještě rozumné. Tato míra snížení rizika (určitá optimalizace) je většinou předmětem vrcholového řízení a politického rozhodování, při kterém se využívají současné vědecké a technické poznatky a zohledňují se ekonomické, sociální a další podmínky. V dnešní době se nejvíce objevuje krize ekonomického charakteru. Četnost živelných pohrom (pomineme-li záplavy) není tak vysoká jako v jiných zemích. V hotelových zařízeních je také největší pravděpodobnost, že nastane krize ekonomického charakteru. Zuzák a Königová (2009, s. 26) uvádějí, že nejdůležitějším faktorem je čas. Čím déle krize trvá, tím více se prohlubuje. K minimalizaci škod způsobených krizí se používá přístupů, opatření a metod, která se nazývají krizové řízení, nebo moderněji krizový management. 18

19 Přístup ke krizovému řízení se liší pouze v objektu a také přístupu, opatření a použité metody jsou více méně stejné. Procházková opět vysvětluje pojem z více obecnějšího pohledu. Více přehledný výklad z mého pohledu podává právě Zuzák a Königová. Podávají méně obecné teorie a vysvětlují teorii na praktických ukázkách. Souhlasím s tím, že důležitý je hlavně čas, včasné rozpoznání krize a zvolené metody postupu při řešení krize. Důležitou součástí krizového řízení je s rizikem počítat a být na něj podle možností připraven. Řízení rizika nejen identifikuje, popisuje, ale také analyzuje a vyhodnocuje a v neposlední řadě kontroluje. Jak uvádí Zuzák a Königová (2009, s. 47), rizikové řízení lze realizovat v pěti krocích: 1. Identifikace nebezpečí (zdrojů nebezpečí), např. konkurent, změny v legislativě, potencionální substituční výrobek, 2. Určení výše rizika (např. frekvence vzniku, závažnost důsledků pro podnik), 3. Vyhodnocení, např. podle uvedené matice (viz. obr.) a realizace rozhodnutí, 4. Zavedení kontrolního systému rizikem, jehož cílem je identifikace změn rizika (především zvýšení rizika), 5. Sledování vývoje rizika, vyhodnocení změn a realizace opatření. Fáze krizového řízení Základní jsou čtyři fáze prevence, připravenost, odezva, obnova. Prevence znamená předcházení pohromám nebo zmírnění dopadů. Shromáždění, vyhodnocení poznatků a zpracování možností a také nezbytné vzdělávání občanů nebo v tomto případě zaměstnanců se nazývá připravenost. Zvládnutí dopadů se nazývá odezva a poté následuje poslední fáze a to je obnova, při které se předpokládá návrat do původního stavu před pohromou. (Procházková 2004, s. 2-3) Jak najít otázku na to, kdy v podniku začíná krize, je velmi složité, protože krize má subjektivní a objektivní charakter. Proto záleží na vyhodnocení příslušného manažera podle dostupných informací. Proto je také důležité správně a včasně monitorovat případnou krizi a udělat všechna opatření, aby ke krizi vůbec nedošlo. Dále vytvořit systémy, aby ke krizi nedošlo nebo se jí za včasu podařilo identifikovat a také chápat vzniklou krizi jako možnou příležitost a podle toho k ní přistupovat. (Zuzák a Konigová 2009, s ) 19

20 4 Bezpečnost hosta v hotelu Bezpečnost hosta v hotelu je jedním z nejdůležitějších faktorů, aby se do hotelu hosté vraceli. Hotel se pro hosty stává přechodným domovem, místem pro odpočinek a tak i jako doma se cítí bezpečně, chce se v hotelu cítit stejně. Hosté si s sebou přivážejí své osobní věci, a proto je důležité zajistit, aby jim nebyly odcizeny. Narušení hostovy bezpečnosti jak již na jeho majetku, či osobě se negativně odráží na reputaci hotelu a také mnohdy zahrnuje vyrovnání s poškozeným hostem. Bezpečnost hosta v hotelu se rozděluje na ochranu hostova soukromí, majetku, života a zdraví. Bezpečnost úzce souvisí s úspěchem hotelu, může být brán jako jeden z faktorů, proč se k nám hosté budou vracet. Hosté si do hotelu přivážejí svůj majetek a hotel jako takový přitahuje velký počet lidí, ale zároveň také nežádoucích aktivit. ( ) Ochrana a bezpečnost není jen součástí majetkové stránky hotelu, ale stavem takové úrovně myšlení, ve které se také host cítí být odpovědným nositelem svého podílu na ochraně bezpečnosti. Elektronické známky, kamery a další technologie jsou předpokladem, neboť pracovníci bezpečnosti sami o sobě nejsou bezpečností. (Křížek a Neufus 2011, s. 182). Všechny informační technologie související s evakuací hotelu, požárem, bombovým ohrožením či ostatními kalamitami a hrozbami mají jako středisko obvykle recepci. Velké hotely většinou mají své vlastní bezpečnostní oddělení, ale menší hotely využívají k zajištění zákroku recepci. Každý zaměstnanec hotelu by měl myslet na bezpečí hosta. (Křížek a Neufus 2011, s. 182). Jak je již zmíněno v předchozím odstavci, bezpečí hosta v hotelu můžeme rozdělit na ochranu hostova soukromí, ochranu hostova majetku, ochranu hostova zdraví a života. 4.1 Ochrana hostova soukromí Samozřejmostí je, že provozovatel musí postupovat podle platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů (Zákon o ochraně osobní údajů č. 101/2000 sb.). Dále ale také musí dbát na odpovědnost, kterou má vůči zákazníkům, a proto i k ochraně soukromí hosta by měla být vypracována pravidla, která by měla být předložena všem pracovníkům, kteří s uvedenými informacemi přicházejí do styku. Největší zodpovědnost v této oblasti mají pracovníci recepce, nejenže musí dodržovat daný zákon o ochraně osobních údajů, ale jsou zde také další důvěrné informace, které by v žádném případě neměly být poskytovány jiným osobám. Je tedy velmi důležité seznámit 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Krizový management ve školství

Krizový management ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Krizový management ve školství WWW.OPPA.CZ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC Martina Königová Anotace: Právní rámec stanovuje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY studie č. 37 Vytvořeno pro projekt registrační číslo: CZ 1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Objednatel: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Konfederace zaměstnavatelských

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více