Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti"

Transkript

1 Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Diplomová práce Bc. Monika Doležalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Žufan Ph.D. MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

2 Master s Dissertation Proposal for training hotel employees in security management Bc. Monika Doležalová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel management and spa management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan Ph.D. MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelů v oblasti bezpečnosti zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o.... jméno a příjmení autora V Praze Dne

4 Poděkování Ráda bych poděkovala panu RNDr. Jan Žufanovi Ph.D. MBA za vedení mé diplomové práce, poskytnuté konzultace a rady. Dále také děkuji Policii České republiky, Hasičskému sboru hl. m. Prahy, Hygienické stanici hl. m. Prahy a Úřadu pro ochranu osobních údajů, kteří mi poskytli informace, které jsem použila ve své analýze.

5 Abstrakt DOLEŽALOVÁ, Monika. Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Klíčová slova: Bezpečnost, hotel, hrozby, rizika, vzdělávání zaměstnanců, školení Jak již název vypovídá, tato diplomová práce je návrhem vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti. Cílem této práce je teoretický popis možných hrozeb, rizik, krizí a krizových situací a s tím spojené krizové plánování a vzdělávání zaměstnanců. Po identifikaci nejdůležitějších a nejčastějších bezpečnostních událostí je mým cílem na základě vypracované analýzy zpracovat návrh vzdělávacího programu pro zaměstnance hotelových zařízení, který by efektivně zajistil kvalifikaci zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. V první teoreticko-metodologické části jsou popsány teoretické pojmy vztahující se k bezpečnosti a k bezpečnosti v hotelu. Dále jsou zde uvedeny metody vzdělávání pracovníků, a v neposlední řadě i jaké je ze zákona povinné vzdělávání pracovníků. Druhá, analytická část, je tvořena zpracovanými údaji, které mi byly poskytnuty Policií České republiky, Hasičským sborem hl. m. Prahy, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Úřadem pro ochranu osobních údajů a také Českou asociací bezpečnostních manažerů. Analýzu doplňují vybrané firmy, které poskytují vzdělávání v oblasti bezpečnosti a příklady jednotlivých školení. Poslední návrhová část, obsahuje samotný návrh vzdělávacích programů pro zaměstnance hotelových zařízení. Jednotlivá školení jsou zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii, ochranu osobních údajů, krizové řízení pro manažery, trénink komunikace v konfliktních situacích a v poslední řadě také zamyšlení nad vzděláváním zaměstnanců v oblasti psychologie.

6 Abstract DOLEŽALOVÁ, Monika. Proposal for training hotel employees in security management. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague : pages. Keywords: Safety, hotel, threats, risks, employee education, training As the name suggests, this thesis is a proposal for training hotel employees in security. The aim of this work is a theoretical description of possible threats, risks and security issues, crises and emergency situations and the related crisis planning and employee training. After identifying the most important and frequently dangerous situations, my aim is process and propose training for hotel employees in security management. In the first part which is the theoretical- methodological section describes the theoretical concepts related to safety and security in the hotel. Furthermore, there are methods of staff training, and last but not least, what is legally required training. The second part which is the analytical part of my work involves processing data made available by certain institutions such as by the Police of the Czech Republic, the Fire departments Prague, City Health Station Prague, and the Office for Personal Data Protection and the Czech Association of Security Managers. The analysis also take into consideration selected companies which provide safety training examples, The final part; the proposal part, contains the entire proposal of training programs for the employees of hotels. Individual training sessions are focused on health and safety at work, fire protection, hazard analysis and critical control points in gastronomy, personal data protection, crisis management for managers, communication training in conflict situations and in the midday least ponder over education employees in the field of psychology.

7 Obsah Úvod Lidská bezpečnost Hrozby a rizika Hrozba Riziko Krize a krizové řízení Krize Krizové řízení Bezpečnost hosta v hotelu Ochrana hostova soukromí Ochrana hostova majetku Ochrana hostova zdraví a života Povinné vzdělávání zaměstnanců Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Úkoly a činnosti Hasičské záchranného sboru ČR Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii (HACCP) Vzdělávání zaměstnanců Bezpečnostní události Hygienická stanice hl. m. Prahy Hasičský sbor hl. m. Prahy Česká asociace bezpečnostních manažerů Policie České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů Kamerové systémy Firmy poskytující školení v oblasti bezpečnosti Vzdělávací středisko Ivana Kubíčková T.E.P TeamPrevent-PREPO s.r.o Společnost Prevent Risk Analysis Consultants TRINANZA s.r.o Security management s.r.o... 44

8 8.1.7 Top Vision Školení HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) Kursy cz Vzdělávání v oblasti krizové řízení Shrnutí Návrh vzdělávacího programu Metodika navrhování vzdělávacích programů Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii. (HACCP) Ochrana osobních údajů Krizové řízení pro manažery Trénink komunikace v konfliktních situacích Vzdělávání zaměstnanců front office a housekeepingu v oblasti psychologie Závěr Seznam použité literatury Přílohy... 82

9 Úvod Bezpečnost je diskutované aktuální téma, které s přibývajícími léty nabírá na své intenzitě. Potřeba a pocit bezpečí je jednou z hlavních potřeb člověka. Téma bezpečnost je více rozšířené hlavně ve světě a to díky mnohem více se vyskytujícím nepředvídatelným událostem a také teroristickým útokům. Bezpečnost ale neznamená jen ochranu před teroristickým útokem či živelnou katastrofou. S bezpečností souvisí řada předpisů a právních úprav, které bezpečnost vymezují. Bezpečnost hotelu je jeden z nejvíce důležitých aspektů k tomu, aby se hosté vraceli zpět. Od bezpečnosti stavby jako takové, kterou se v této práci nezabývám, až po hostovu bezpečnost, která je jednou z nejdůležitějších, když se řekne bezpečnost hotelu. V dnešním světě plném hotelových zařízení a možností výběru hotelového zařízení si host sám vybere, který hotel navštíví. Může tak udělat také na základě recenzí, ať už zveřejněných na internetových stránkách, diskusních fórech či referencích od známých. Důležité ale je, že pokud se dozví, že hotel má špatnou pověst díky bezpečnosti, host si tento hotel nevybere pro svou budoucí návštěvu. Naopak pozitivní pověst hotelu v oblasti bezpečnosti vyvolá v hostovi dojem, že právě do tohoto hotelu může vnést své osobní věci a nemusí se bát ani o své zdraví. Tím může vzniknout pro hotel konkurenční výhoda. Důležité je předcházet narušení bezpečnosti a to také za pomocí vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Určité vzdělávání je dané ze zákona, jiné může být bráno právě jako prevence. Vzdělávání zaměstnanců jsou investice, které se později vrátí zaměstnavateli zpět v podobě dobře a kvalitně odvedené práce. Moje diplomová práce se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, se zaměřením, jak na povinné tak nepovinné vzdělávání. Ve vzdělávání jsou zahrnuty: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ochrana osobních údajů, krizové řízení se zaměřením na management, trénink komunikace v konfliktních situacích a také psychologický výcvik zaměstnanců. Při výčtu těchto údajů je tedy patrné, že se hlavně zaměřuji na ochranu hostova zdraví a jeho majetku. Samozřejmě nelze ze vzdělávání vynechat to vzdělávání, které je povinné ze zákona. 9

10 Cílem této práce je teoretický popis možných hrozeb, rizik, krizí a krizových situací a s tím spojené krizové plánování a vzdělávání zaměstnanců. Po identifikaci nejdůležitějších a nejčastějších bezpečnostních událostí je mým cílem na základě vypracované analýzy zpracovat návrh vzdělávacího programu pro zaměstnance hotelových zařízení, který by efektivně zajistil kvalifikaci zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Mojí hypotézou je, že komplexní nabídku vzdělávání v oblasti bezpečnosti hotelů na trhu neposkytuje žádná firma. Tato práce je popisného charakteru. Analýza je tvořena informacemi, které mi poskytly Policie České republiky, Hasičský sbor hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Úřad pro ochranu osobních údajů ale také Česká asociace bezpečnostních manažerů. Tyto informace se týkají především toho, v jakém počtu se v posledních třech letech vyskytovala bezpečnostní narušení v pražských hotelových zařízeních. Druhou částí byl průzkum trhu vzdělávacích zařízení, zde poukazuji na absenci celkového bezpečnostního programu, který by byl zaměřen na hotelová zařízení. Jednotlivá vzdělávací střediska poskytují převážně jednotlivé kurzy v oblasti bezpečnosti. Diplomová práce je členěna do tří hlavních částí. První část teoreticko-metodologická slouží k teoretickému výkladu pojmů lidská bezpečnost, hrozby a rizika, krize a krizové řízení. Dále také samotná bezpečnost hosta v hotelu a její dělení na ochranu hostova soukromí, majetku, zdraví a života. Na závěr teoretické části je popsán výčet povinného vzdělávání zaměstnanců, přes bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii a závěrem, jak správně zaměstnance vzdělávat, jaké jsou možnosti a metody vzdělávání. Analytická část práce, jak je uvedeno výše, je zaměřena na informace, které mi byly poskytnuty příslušnými orgány a také asociací bezpečnostních manažerů. Závěrem této části je popis jednotlivých služeb, které nabízejí vybraná vzdělávací střediska. Návrhová část mé diplomové práce se zabývá návrhem vzdělávacího programu v oblasti bezpečnosti hotelových zařízení. Důležitou součástí této návrhové části je také metodika navrhování vzdělávacích programů, tedy jak je správně tvořit a co do programů zahrnout. Jednotlivé programy se dělí na několik částí. Prvním návrhem je program zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále požární ochranu, program v oblasti systému 10

11 analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů se zaměřením na gastronomii, ochranu osobních údajů, krizové řízení pro manažery, trénink komunikace v konfliktních situacích a v poslední řadě také zamyšlení nad vzděláváním zaměstnanců v oblasti psychologie. Na závěr práce určím, zdali má hypotéza byla potvrzena, či vyvrácena. Hlavní použité informační zdroje jsou především publikace autorů: Dany Procházkové, která jako jedna z mála má velké množství publikací, které se zabývají bezpečností, Felixe Křížka a Josefa Neufuse s knihou o hotelovém managementu, která zde také řeší bezpečnost v hotelu, dále Josefa Koubka, který se zabývá vzděláváním zaměstnanců, jak správně vzdělávat a tvořit vzdělávací programy. K analýze mi nejvíce pomohly informace od Policie České republiky, Hasičského sboru hl. m. Prahy, Hygienické stanice hl. m. Prahy, Úřadu pro ochranu osobních údajů a také od České asociace bezpečnostních manažerů. 11

12 1 Lidská bezpečnost Podle Procházkové (2007) se lidská společnost zaměřuje spíše na jedince než na stát jako takový a také jde hlavně o zajištění lidské bezpečnosti jako společenství jedinců a ne jako zajištění ochrany suverenity. Jak uvádí Procházková, pojem lidská bezpečnost byl rozpracován ve zprávě OSN 1 z roku (Procházková 2007, s. 10) Koncept lidské bezpečnosti uvedený v této práci se snaží vysvětlit pocit bezpečí jako pocit bez obav a nedostatku. Ve zprávě se prosazuje, že lidskou bezpečnost nelze omezit jen na ztrátu obav ze zbraní a války, protože do ní patří také lidská důstojnost a kvalita lidského života. Zmíněná zpráva zformulovala následující základní znaky lidské bezpečnosti: 1. Lidská bezpečnost je universální / integrální 2. Složky lidské bezpečnosti jsou spojeny s jednotlivými chráněnými zájmy a jsou vzájemně závislé, tj. jsou propojené různými typy vazeb a toků. 3. Pro rozvoj lidské bezpečnosti je důležitější včasná prevence, než pozdější vysoce kvalifikovaný zásah (odezva). 4. Lidská bezpečnost je zaměřena na lidi, nikoli na zvládnutí pohrom všeho druhu a na rizika a hrozby z nich vyplývající. 5. Lidská bezpečnost je souhrnem podmínek a okolností, které nabízí institucionální prostředí, avšak není a nemůže být výsledkem pouhých administrativních opatření. Bezpečnost jako taková je také, jak Procházková dále uvádí, chápána jako opatření pro zachování a ochranu rozvoje. ( ) Koncepce zajištění rozvoje, někdy též nazývaná koncept lidské bezpečnosti, vychází z komplexního pojetí bezpečnosti s tím, že bezpečnost se chápe jako záležitost všech úřadů, všech organizací i jednotlivých občanů a informovanost o souvisejících problémech se pokládá za základní předpoklad pro jejich rozhodování.( ). (Procházková 2007, s. 13). Dále ale také Procházková uvádí, že v České republice není tato koncepce rozvinuta patřičným způsobem a je zde problém ve veřejné správě, kde nejsou často správně formulovány určité činnosti. 1 UN Human Development Report. New York

13 Nástroje řízení lidského systému jsou nástroje státu, jeho orgánů i organizací, které zajišťují bezpečnost a rozvoj systému, tj. jinými slovy ochranu a rozvoj chráněných zájmů. Základní nástroje jsou následující: management (řízení strategické, taktické i operativní) založený na kvalifikovaných datech, odborných hodnoceních a správných metodách rozhodování, územním plánování, správném umisťování, projektování, výstavbě, provozu, údržbě, opravě, a obnově objektu, technologií a infrastruktur, výchova a vzdělání občanů specifická výchova technických a řídících pracovníků, technické standardy, normy a předpisy, tj. nástroje pro regulaci procesů, které mohou nebo by mohly vést k výskytu (vzniku) pohromy nebo zesílení jejich dopadů, inspekce, výkonné složky ke zvládnutí nouzových situací, systémy ke zvládnutí kritických situací, nouzové a krizové plánování, specifické řízení pro zvládnutí kritických situací (v ČR se pro tento typ managementu často používá označení krizové řízení; ve světě se mluví o řízení odezvy nebo o řízení pohrom). (Procházková a Šesták 2007, s. 13) Řízení jako takové je založené na odborných znalostech a také zkušenostech, a proto jsou pro nouzové a kritické situace zřizovány tzv. havarijní, nouzové a krizové štáby ( ) které jsou zřízeny legislativou, která upravuje i jejich povinnosti, práva a odpovědnosti. U hlediska cílů nouzového a krizového řízení je nutné zařídit, aby tyto dočasné orgány a popř. příslušní reprezentanti státní správy (předseda vlády, ministři, hejtmani a starostové), kteří jim předsedají, rozhodovali věcně a správně podle aktuálních dat.( ) (Procházková a Šesták 2007, s. 14) 2 Hrozby a rizika 2.1 Hrozba Procházková (2004, s. 39) definuje hrozbu jako nebezpečí vzniku útoku (teroristického nebo vojenského). Je to pravděpodobnost, že vznikne nebo může vzniknout událost nebo soubor události zcela odlišných od předpokládaného stavu či vývoje chráněných zájmů 13

14 státu z hlediska jejich celistvosti a funkce. Je určena schopností útočníka, zranitelností chráněných zájmů státu (životů a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, společnosti, státu) a úmyslem útočníka. Internetový portál Management Mania (Management Mania 2013) uvádí, že hrozba je pojem, který se používá v řízení rizik a to pro označení zdroje negativní aktivity, síly či události, která chce nebo může poškodit určitou hodnotu. Hrozba má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo může zapříčinit škodu, ztrátu či změnu. Doseděl (2004, s ) uvádí, že v rámci analýzy rizik dochází k identifikaci hrozeb. A to třemi způsoby. Prvním způsobem je intuitivní vyhledávání rizik, v tomto případě je základem přemýšlení nad hrozbami, které se mohou vyskytnout. Při využívání tohoto způsobu identifikace rizik je zde velká pravděpodobnost, že se na určitá rizika zapomene. Druhým způsobem je inspirace jinými seznamy hrozeb. Tento způsob považuji za efektivnější než způsob předchozí. Je důležité, aby seznam byl aktualizován a přizpůsobován k prostředí, ve kterém se podnik nachází. Pokud se tak nestane, použití tohoto seznamu ztrácí všechnu efektivitu. Posledním způsobem je využití dotazníků. A to tak, že se vytvoří dotazníky pro určité části prostředí. Odpovědná osoba po vyplnění dotazníků prochází jednotlivé odpovědi a zhodnocuje hrozby na základě odpovědí. Doseděl uvádí, že výhodou při dobře zpracovaném dotazníku je vysoká kvalita určení rizik. Osobně se přikláním k definici z internetového portálu Management Mania, je přehledný a věcně vystihuje, co to hrozba je. Definice od Procházkové vyvolává dojem, že pokud se řekne hrozba, musí si každý představit hrozbu teroristického útoku či vojenskou. V případě identifikace hrozeb se přikláním k variantě vytvoření vlastního seznamu a následnému porovnání se seznamem z podobného prostředí. Tím by se minimalizovala možnost opomenutí hrozeb. 2.2 Riziko ( ) neboli vystavení nepříznivým okolnostem. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, že se jedná o odvahu či nebezpečí, případně že riskovat znamená odvážit se něčeho. Teprve později se objevuje i význam ve smyslu možné ztráty. 14

15 Dnes již víme, že nebezpečí představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání. ( ). Procházková a Šesták dále také definují riziko jako: Výraz riziko (risk) je vyjádřen jako pravděpodobnost výskytu událostí, při které dojde za definovaných podmínek (scénáře, expozice spod.) k dopadu na chráněné zájmy (tj. výskyt nepříznivého působení na sledované chráněné zájmy). (Procházková a Šesták 2007, s. 15) Rozdělení rizik Ministerstvo financí vydalo v roce 2004 katalog rizik 2. Procházková a Šesták (2007, s. 16) uvádí, že V tomto materiálu jsou rizika sledována s ohledem na úspěšnost PPP (Public PrivatePartneship) projektů, které se používají k budování a modernizaci infrastruktur a technologií v území. Tato rizika se dělí na: stavebně technologická a projekční rizika kreditní rizika tržní rizika vnější rizika operační rizika strategická rizika Obecně z oblasti lidské bezpečnosti jsou rizika dělena na: 1. Rizika spojená s bezpečností a rozvojem lidského systému 2. Stavebně technologická a projekční rizika. 3. Kreditní rizika. 4. Tržní rizika. 5. Vnější rizika. 6. Provozní rizika. 7. Rizika spojená s řízením a rozhodováním. 2 Katalog rizik PPP projektu, Ministerstvo financí Dostupné na: 15

16 Analýza rizik a hodnocení rizik Procházková (2010, s ) uvádí, že nejprve jde o hodnocení ohrožení a až následně poté identifikování rizik. Konkrétní analýzy, které se zabývají určením rizik, jsou: 1. Předběžná analýza rizika 2. Standardní, rychlá a méně přesná analýza rizika 3. Detailní analýza rizika v souhrnném kontextu 4. Individuální a specifická analýza rizika Přičemž jednotlivé analýzy se liší v požadavcích na informace jejich zpracování a také vyhodnocení. V praxi by se měl uplatňovat postup: 1. Sběr a validace dat pro vytvoření časové řady výskytu sledované pohromy. 2. Instalace monitoringu pro upřesnění dat. Úkoly monitoringu jsou zajištění sběru dat, systém zpracování a řízení datových toků, rozdělení informací, dokumentace, podkladů pro úřední výkony, pro plánování, dlouhodobé i krátkodobé a i pro nouzové a krizové řízení, hodnocení a předvídání. 3. Sledování výskytu pohrom v území a čase a stanovení četnosti grafu. 4. Stanovení ohrožení od pohromy. 5. Analýza rizik, která se realizuje určením možných dopadů a pravděpodobností výskytu pohrom. Je to zásadní a první krok při zajištění předcházení pohrom, při zmírnění dopadů a zvládnutí dané situace. Analýza rizik je součástí řízení bezpečnosti. Clifton (2012, Section 1) uvádí: Whether your property is in design phase recently completed, or an established destination facility, a Risk Assessment needs to be completed. A properly researched and considered Risk Assessment will not only help management plan protective measures, but also it will provide a legal defense for those measures. Tedy jak ve fázi výstavby, tak i v dokončených hotelových zařízeních musí být provedeno hodnocení rizik. Řádně vypracovaný plán rizik může pomoci nejen při řízení managementu, ale také jsou to určitá ochranná opatření. Jak dále uvádí, mnoho zavedených hotelů stále nemají provedené vyhodnocení rizik ani analýzy rizik. Vyhodnocení rizik může být provedeno bezpečnostními specialisty, inženýry 16

17 nebo manažerem rizik a to jak externím tak také interním pracovníkem. (Clifton 2012, Section 1, volný překlad autora) Fáze hodnocení rizik podle Cliftona (2012): 1. rozdělit majetek, podle rozdělení dále vyhodnotit rizika, 2. sestavit seznam hrozeb, 3. stanovit hodnocení rizik (stupnicí od 1-10), 4. určit pravděpodobnost výskytu rizika. Nedílnou součástí ve vyhodnocování rizik je podle Cliftona také, shromažďování dat o místní kriminalitě, shromažďování dat a údajů o nehodách, které se staly v okolí hotelu, shromažďování informací o incidentech na trhu, předvídat výskyt rizika a řídit předvídatelnost výskytu rizika. 3 Krize a krizové řízení 3.1 Krize Zuzák a Königová (2009, s.18) definují krizi jako: Slovo krize má původ ve starořeckém slově krino, které znamená v češtině vybírat, rozhodovat, posuzovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami, kterými byly úspěch neúspěch, právo bezpráví, život smrt. Z něho později vzniklo slovo krisis, kterým se vyjadřovala rozhodná chvíle nebo doba, rozhodnutí samo nebo nesnáze.( ) Dále uvádí rozdělní krize na krizi osobní, krizi sociální a společenskou, krizi v důsledku živelných pohrom a havárií a krizi ekonomického charakteru. Je důležité zmínit, že mezi těmito krizemi je určitá vazba, podnik neboli v tomto případě hotel není izolován od okolí a to má na něj vliv jako na celek. Vysoká pozornost je také věnována a zaměřena na udržitelný rozvoj vychází se z definice ze zprávy OSN pro životní prostředí a rozvoj z roku 1987: Definice popisuje udržitelný rozvoj jako takový, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů ( )(Zuzák a Königová 2009, s. 25). Udržitelný rozvoj není prakticky možný bez udržitelného podniku, který uspokojuje lidské potřeby. Tím, že se prostředí podniku vyvíjí, dochází k zatížení nejistotami, které následně narušují podnikání a vyvolávají ohrožení existence podniku. Situace vyvolané nejistotami jsou rizikové a vedou ke krizi. (Zuzák a Königová 2009, s. 25) 17

18 S krizí jako takovou souvisí krizové řízení. Krizové řízení považuji za metodu, která je neodmyslitelně uplatňována v každém podniku nebo hotelu. 3.2 Krizové řízení Procházková (2004, s. 1), definuje krizové řízení jako Aktivní typ strategického řízení, které je zaměřené na člověka, lidskou společnost, životní prostředí i lidmi vytvořené a na aspekty související s prvky, vazbami a toky v takto vytvořeném systému. Jeho cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. Je záležitostí správy státu na všech úrovních, soukromích organizací, nevládních organizací i všech občanů. Zahrnuje soubor postupů procedur pro hledání a řešení problémů spojených se zajištěním trvale udržitelného rozvoje společnosti ve smyslu jejich zvládání a skládá se z plánování, vedení lidí, organizace sil a prostředků, hodnocení a kontroly. Musí správně diagnostikovat či specifikovat každý problém, racionálně rozhodnout, rozhodnutí akceptovat a realizovat v daných konkrétních podmínkách. Z pohledu kybernetiky je řízení proces, jehož cílem je udržet chování systému v určitých mezích, ve kterých se realizují žádoucí cíle a potlačují nežádoucí projevy. Z hlediska typu jde o řízení bezpečnosti, které se skládá z diagnostikování možných nouzových situací, plánování preventivních opatření a opatření na zmírnění nouzových situací, zajištění připravenosti na zvládnutí nouzových situací, zajištění odezvy na nouzové situace, obnovy a nastartování dalšího rozvoje. Proto vychází z výsledků rizikové analýzy a z principů a zásad řízení bezpečnosti. Snižování jakéhokoliv rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, s nedostatkem znalostí, technických prostředků, apod. Proto se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné riziko snížit tak, aby vynaložené náklady byly ještě rozumné. Tato míra snížení rizika (určitá optimalizace) je většinou předmětem vrcholového řízení a politického rozhodování, při kterém se využívají současné vědecké a technické poznatky a zohledňují se ekonomické, sociální a další podmínky. V dnešní době se nejvíce objevuje krize ekonomického charakteru. Četnost živelných pohrom (pomineme-li záplavy) není tak vysoká jako v jiných zemích. V hotelových zařízeních je také největší pravděpodobnost, že nastane krize ekonomického charakteru. Zuzák a Königová (2009, s. 26) uvádějí, že nejdůležitějším faktorem je čas. Čím déle krize trvá, tím více se prohlubuje. K minimalizaci škod způsobených krizí se používá přístupů, opatření a metod, která se nazývají krizové řízení, nebo moderněji krizový management. 18

19 Přístup ke krizovému řízení se liší pouze v objektu a také přístupu, opatření a použité metody jsou více méně stejné. Procházková opět vysvětluje pojem z více obecnějšího pohledu. Více přehledný výklad z mého pohledu podává právě Zuzák a Königová. Podávají méně obecné teorie a vysvětlují teorii na praktických ukázkách. Souhlasím s tím, že důležitý je hlavně čas, včasné rozpoznání krize a zvolené metody postupu při řešení krize. Důležitou součástí krizového řízení je s rizikem počítat a být na něj podle možností připraven. Řízení rizika nejen identifikuje, popisuje, ale také analyzuje a vyhodnocuje a v neposlední řadě kontroluje. Jak uvádí Zuzák a Königová (2009, s. 47), rizikové řízení lze realizovat v pěti krocích: 1. Identifikace nebezpečí (zdrojů nebezpečí), např. konkurent, změny v legislativě, potencionální substituční výrobek, 2. Určení výše rizika (např. frekvence vzniku, závažnost důsledků pro podnik), 3. Vyhodnocení, např. podle uvedené matice (viz. obr.) a realizace rozhodnutí, 4. Zavedení kontrolního systému rizikem, jehož cílem je identifikace změn rizika (především zvýšení rizika), 5. Sledování vývoje rizika, vyhodnocení změn a realizace opatření. Fáze krizového řízení Základní jsou čtyři fáze prevence, připravenost, odezva, obnova. Prevence znamená předcházení pohromám nebo zmírnění dopadů. Shromáždění, vyhodnocení poznatků a zpracování možností a také nezbytné vzdělávání občanů nebo v tomto případě zaměstnanců se nazývá připravenost. Zvládnutí dopadů se nazývá odezva a poté následuje poslední fáze a to je obnova, při které se předpokládá návrat do původního stavu před pohromou. (Procházková 2004, s. 2-3) Jak najít otázku na to, kdy v podniku začíná krize, je velmi složité, protože krize má subjektivní a objektivní charakter. Proto záleží na vyhodnocení příslušného manažera podle dostupných informací. Proto je také důležité správně a včasně monitorovat případnou krizi a udělat všechna opatření, aby ke krizi vůbec nedošlo. Dále vytvořit systémy, aby ke krizi nedošlo nebo se jí za včasu podařilo identifikovat a také chápat vzniklou krizi jako možnou příležitost a podle toho k ní přistupovat. (Zuzák a Konigová 2009, s ) 19

20 4 Bezpečnost hosta v hotelu Bezpečnost hosta v hotelu je jedním z nejdůležitějších faktorů, aby se do hotelu hosté vraceli. Hotel se pro hosty stává přechodným domovem, místem pro odpočinek a tak i jako doma se cítí bezpečně, chce se v hotelu cítit stejně. Hosté si s sebou přivážejí své osobní věci, a proto je důležité zajistit, aby jim nebyly odcizeny. Narušení hostovy bezpečnosti jak již na jeho majetku, či osobě se negativně odráží na reputaci hotelu a také mnohdy zahrnuje vyrovnání s poškozeným hostem. Bezpečnost hosta v hotelu se rozděluje na ochranu hostova soukromí, majetku, života a zdraví. Bezpečnost úzce souvisí s úspěchem hotelu, může být brán jako jeden z faktorů, proč se k nám hosté budou vracet. Hosté si do hotelu přivážejí svůj majetek a hotel jako takový přitahuje velký počet lidí, ale zároveň také nežádoucích aktivit. ( ) Ochrana a bezpečnost není jen součástí majetkové stránky hotelu, ale stavem takové úrovně myšlení, ve které se také host cítí být odpovědným nositelem svého podílu na ochraně bezpečnosti. Elektronické známky, kamery a další technologie jsou předpokladem, neboť pracovníci bezpečnosti sami o sobě nejsou bezpečností. (Křížek a Neufus 2011, s. 182). Všechny informační technologie související s evakuací hotelu, požárem, bombovým ohrožením či ostatními kalamitami a hrozbami mají jako středisko obvykle recepci. Velké hotely většinou mají své vlastní bezpečnostní oddělení, ale menší hotely využívají k zajištění zákroku recepci. Každý zaměstnanec hotelu by měl myslet na bezpečí hosta. (Křížek a Neufus 2011, s. 182). Jak je již zmíněno v předchozím odstavci, bezpečí hosta v hotelu můžeme rozdělit na ochranu hostova soukromí, ochranu hostova majetku, ochranu hostova zdraví a života. 4.1 Ochrana hostova soukromí Samozřejmostí je, že provozovatel musí postupovat podle platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů (Zákon o ochraně osobní údajů č. 101/2000 sb.). Dále ale také musí dbát na odpovědnost, kterou má vůči zákazníkům, a proto i k ochraně soukromí hosta by měla být vypracována pravidla, která by měla být předložena všem pracovníkům, kteří s uvedenými informacemi přicházejí do styku. Největší zodpovědnost v této oblasti mají pracovníci recepce, nejenže musí dodržovat daný zákon o ochraně osobních údajů, ale jsou zde také další důvěrné informace, které by v žádném případě neměly být poskytovány jiným osobám. Je tedy velmi důležité seznámit 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

PaedDr. Michal Vevera 13. dubna 2012 Personalistika Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 585/2006 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf.

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Právní předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele

Právní předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele Právní předpisy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinnosti zaměstnavatele Zákoník práce (zákon 262/2006 Sb.) 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více