Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.) se sídlem: Navigační 787, , Jeneč IČO zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba: PhDr. Stanislav Černý Telefon: Fax: Obsah: 1. Informace o druhu veřejné zakázky 2 2. Informace o předmětu veřejné zakázky 2 3. Lhůta pro podání nabídek 3 4. Místo pro podání nabídek 4 5. Požadavky na způsob zpracování nabídky 4 6. Požadavky na způsob zpracování ceny 4 7. Požadavky na splnění kvalifikace 5 8. Obchodní podmínky 5 9. Hodnocení nabídek Ostatní Přílohy 10 Zadavatel touto výzvou realizuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a tímto postupem nezahájil zjednodušené podlimitní řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 1/10

2 1. Informace o druhu veřejné zakázky 1.1 Předmětná zakázka je zakázkou malého rozsahu (dále jen VZMR ) na služby spojené s realizací vzdělávání zaměstnanců ŘLP ČR, s. p. 1.2 Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy pěti subjektům, jejichž předmětem podnikání je vzdělávání, k podání nabídek. 2. Informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění VZMR je uzavření smlouvy, na základě které zajistí vzdělávací společnost pro ŘLP ČR, s. p. vzdělávací služby spojené s: a) přípravou a realizací vzdělávání pro každou následující profesní skupinu zaměstnanců ŘLP ČR, s. p.: - vedoucí zaměstnanci - náměstci ředitelů, vedoucí středisek, vedoucí oddělení - asistentky a sekretářky - strážní služba - klíčoví zaměstnanci (kurzy ad hoc podle aktuálních podnikových potřeb) b) přípravou a realizací individuálního koučinku pro náměstky a ředitele ŘLP ČR, s. p. Příprava vzdělávacích služeb představuje vytvoření obsahu, zvolení vhodné formy a metody vzdělávání pro každou profesní skupinu. Realizace vzdělávacích služeb představuje: samotnou realizaci vzdělávacích služeb, vedení prezenčních listin účastníků, vyhodnocení vzdělávání každé skupiny zaměstnanců po ukončení jejich kurzů v daném roce, vyhodnocení koučinku všech koučovaných po ukončení jejich koučinku v daném roce, realizaci zpětné vazby od účastníků formou dotazníků, předkládání návrhů na zkvalitnění obsahu vzdělávacích služeb. Specifikace VZMR: Doba trvání: od do (konkrétní termíny realizace jednotlivých vzdělávacích služeb budou dohodnuty s vítězným poskytovatelem). Délka výukové hodiny: 50 minut Délka výukového bloku: a) vzdělávání profesních skupin: 8 výukových hodin b) koučink náměstků a ředitelů: 1 výuková hodina Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 2/10

3 Počet účastníků jednoho výukového bloku: a) vzdělávání profesních skupin: 6 až 20 zaměstnanců b) koučink náměstků a ředitelů: 1 zaměstnanec Předpokládaný počet výukových hodin: - nejméně: 300 výukových hodin - nejvíce: 995 výukových hodin (viz detail v tab. č. 1) Předpokládaný počet výukových hodin v době trvání VZMR představuje předpokládanou potřebu zadavatele v období plnění. Plnění jednotlivých vzdělávacích služeb bude závislé na reálné potřebě zadavatele. Tabulka č. 1 - Detail předpokládaného maximálního počtu výukových hodin v době trvání VZMR Rok Vzdělávání Počet výukových hodin 2015 náměstci ředitelů vedoucí středisek asistentky a sekretářky strážní služba klíčoví zaměstnanci (kurzy ad hoc) koučink - ředitelé koučink - náměstci ředitelů Σ vedoucí oddělení strážní služba klíčoví zaměstnanci (kurzy ad hoc) koučink - ředitelé koučink - náměstci ředitelů Σ náměstci ředitelů vedoucí středisek asistentky a sekretářky strážní služba klíčoví zaměstnanci (kurzy ad hoc) koučink - ředitelé koučink - náměstci ředitelů Σ 263 Σ 995 Místo konání: prostory ŘLP ČR, s. p. (zadavatel poskytne poskytovateli bezúplatně). 3. Lhůta pro podání nabídek Uchazeč podá svou nabídku nejpozději do do 14:00 hod. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 3/10

4 4. Místo pro podání nabídek Uchazeč je povinen doručit nabídku buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč - číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00-14:00) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na následující adresu: Řízení letového provozu ČR, s. p., Navigační 787, , Jeneč. 5. Požadavky na způsob zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat veškeré náležitosti požadované v této výzvě a bude zpracována v českém jazyce a bude podána v zapečetěné obálce s označením VZMR - Rámcové plnění vzdělávání - NEOTVÍRAT!. Nabídka musí obsahovat: 1. Krycí list podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 2. Obsah nabídky. 3. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, , fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu. 4. Čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení. 5. Dokumenty prokazující požadovanou kvalifikaci uchazeče - viz bod 7 této výzvy. 6. Vzorové dokumenty dle bodu 9.2, odst , a této výzvy. 7. Nabídkovou cenu viz bod 6 této výzvy. 8. Doplněný návrh smlouvy o rámcovém plnění vzdělávání. 6. Požadavky na způsob zpracování ceny Nabídková cena uchazeče bude pro účely hodnocení stanovena jako nejvýše přípustná (maximální) částka za realizaci jednotlivých vzdělávacích služeb ve struktuře uvedené na straně č. 3, tab. č. 1 této výzvy, která představuje předpokládanou potřebu zadavatele v období plnění předmětné VZMR. Plnění jednotlivých vzdělávacích služeb bude závislé na reální potřebě zadavatele v daném období. Uchazeč předloží v nabídce nabídkovou cenu (tzn. jednotkovou cenu), která bude vyjádřena cenou v Kč bez DPH za 1 výukovou hodinu. Dále pak celkovou nabídkovou cenu za období plnění předmětné zakázky (CNC), která bude stanovena následně: CNC = jednotková cena za 1 výukovou hodinu x 995. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo v průběhu plnění této VZMR dojít k překročení jednotkové nabídkové ceny (tj. v průběhu plnění této VZMR nelze Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 4/10

5 zvýšit jednotkovou cenu za 1 výukovou hodinu, úpravy směrem dolů zadavatel připouští) a zároveň celková cena této VZMR v době její plnění nepřekročí částku ,- Kč bez DPH. 7. Požadavky na splnění kvalifikace Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace následujícími doklady: a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) referencí, c) seznamem lektorů (školitelů) Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů: - písm. a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 90ti dnů. - písm. b) předložením seznamu minimálně 5ti subjektů zaměstnávajících průměrně 300 a více zaměstnanců, kterým v posledních 3 letech uchazeč poskytoval vzdělávací služby vytvořené na zakázku (tj. kurzy pro profesní skupiny jako jsou manažeři, sekretářky apod. a koučink top managementu) a to formou čestného prohlášení uchazeče o poskytnutí služby s uvedením jejího rozsahu, popisu a doby plnění. - písm. c) předložením seznamu, ze kterého bude zřejmé, že minimálně 5 lektorů má příslušnou kvalifikaci a odbornou praxi trvající nejméně 5 let. Požadovaná forma prokázání - čestné prohlášení. 8. Obchodní podmínky Součástí výzvy je i návrh smlouvy o rámcovém plnění vzdělávání obsahující obchodní podmínky, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy (dále jen smlouva ). Zadavatel nepřipouští uchazeči odchýlit se od platebních a obchodních podmínek vymezených v přiložené smlouvě. Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části textu smlouvy s výjimkou údajů, u nichž je možnost měnit či doplnit přímo uvedena (text zvýrazněný žlutě). V případě, že uchazeč nesplní podmínky pro zpracování smlouvy, tj. změní části, jejichž změnu zadavatel výslovně neumožnil, nebo uvede údaje, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele, nesplňuje nabídka zadávací podmínky a bude vyřazena. Dohodnutá cena je sjednána smluvními stranami jako cena pevná a je platná po celou dobu trvání smluvního vztahu. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 5/10

6 9. Hodnocení nabídek Hodnocení proběhne na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky dle následujících dílčích hodnotících kritérií: Dílčí hodnotící kritérium 1. Výše nabídkové ceny 60% 2. Kvalita nabízených kurzů 40% Celkem 100% Váha kritéria Způsob hodnocení nabídek 9.1 Výše nabídkové ceny - váha 60 % Nejlépe bude zadavatelem v rámci tohoto kritéria hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (CNC)*, této bude přiděleno 100 bodů. Ostatní nabídky budou vztaženy poměrně k nejnižší nabídkové ceně (podíl nejnižší nabídkové ceny a nabídkové ceny příslušného uchazeče) a bude jim přidělen počet bodů odpovídající výše uvedenému podílu. Získaný počet bodů v rámci CNC u jednotlivých nabídek bude násoben váhou kritéria Výše nabídkové ceny (CNC), tj. 60%. Takto vzniklá hodnota představuje bodové ohodnocení tohoto hodnotícího kritéria Výše nabídkové ceny. * Stanovení CNC viz bod 6. této výzvy. 9.2 Kvalita nabízených kurzů - váha 40 % Subkritéria : Plán vzdělávání vedoucích oddělení - 25 % Studijní materiály pro vedoucí oddělení - 25 % Ukázková výuka - 50 % Jako referenční kategorie pro toto kritérium jsou bráni v úvahu vedoucí oddělení. V rámci tohoto kritéria uchazeč předloží a bude hodnoceno: Ad Plán vzdělávání vedoucích oddělení V rámci tohoto subkritéria bude předmětem hodnocení uchazečem uvedená osnova vzdělávání s doplňujícími informacemi, tj. plán vzdělávání konkretizuje pro každý předmět nebo téma jeho: cíl, obsah, časový rozsah, nezbytný výukový materiál, metodu a způsob výuky, případné odkazy. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 6/10

7 Maximální rozsah 10 stran A4. Pro hodnocení se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvyšší počet bodů, tj. 100 bodů, v rámci tohoto subkritéria zadavatel přidělí nabídce, která zcela nejlépe naplní subkritérium Plán vzdělávání vedoucích oddělení v nejlepší kvalitě ve všech výše uvedených parametrech, tzn. soulad s výše uvedenou strukturou osnovy vzdělávání, detailnost popisu a obsahu jednotlivých témat, časová dotace na jednotlivá témata, určení vyučovací metody jednotlivých témat, popis aktivit v rámci jednotlivých témat a přehled případných odkazů na odbornou literaturu apod. Ostatním nabídkám budou v rámci tohoto hodnotícího subkritéria přiděleny body podle míry splnění výše uvedeného subkritéria k nejlépe hodnocené nabídce. Míra splnění uvedeného subkritéria představuje míru kvality a úplnost výše uvedených parametrů osnovy vzdělávání, a to následovně: 75 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. uvedená struktura osnovy vzdělávání, bude naplněno pouze z ¾, např.: osnova vzdělávání bude obsahovat konkretizaci pouze pro ¾ nabízených témat, a/nebo osnova vzdělávání bude pro každý předmět nebo téma konkretizována pouze 4 z 6 parametrů struktury osnovy, tj. např. pouze cílem, obsahem, časovým rozvrhem a nezbytným výukovým materiálem nebo jinými kombinacemi 4 parametrů osnovy vzdělávání. 50 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. uvedená struktura osnovy vzdělávání, bude naplněno pouze z poloviny, např.: a/nebo osnova vzdělávání bude obsahovat konkretizaci pouze pro polovinu nabízených témat, osnova vzdělávání bude pro každý předmět nebo téma konkretizována pouze 3 z 6 parametrů struktury osnovy, tj. např. pouze cílem, obsahem a časovým rozvrhem nebo jinými kombinacemi 3 parametrů osnovy vzdělávání. 25 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. uvedená struktura osnovy vzdělávání, bude naplněno pouze z ¼, např.: osnova vzdělávání bude obsahovat konkretizaci pouze pro ¼ nabízených témat, a/nebo osnova vzdělávání bude pro každý předmět nebo téma konkretizována pouze 2 z 6 parametrů struktury osnovy, tj. např. pouze cílem a obsahem nebo jinými kombinacemi 2 parametrů osnovy vzdělávání. 0 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. uvedená struktura osnovy vzdělávání, nebude naplněno vůbec. Získaný počet bodů v rámci tohoto subkritéria u jednotlivých nabídek bude pronásoben výše uvedenou váhou. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 7/10

8 Ad Studijní materiály pro vedoucí oddělení V rámci tohoto subkritéria budou předmětem hodnocení uchazečem uvedené vzorové studijní materiály pro vedoucí oddělení na téma typologie osobnosti pro manažery. V rámci tohoto subkritéria se budou posuzovat následující parametry: soulad se zadaným tématem, přehlednost, srozumitelnost (logická struktura), propojení na praxi, kvalita zpracování po obsahové stránce, kvalita zpracování po vizuální stránce. Nejvyšší počet bodů, tj. 100 bodů, v rámci tohoto subkritéria zadavatel přidělí nabídce, která zcela nejlépe naplní subkritérium Vzorové studijní materiály pro vedoucí oddělení v nejlepší kvalitě ve všech výše uvedených parametrech. Ostatním nabídkám budou v rámci tohoto hodnotícího subkritéria přiděleny body podle míry splnění výše uvedeného subkritéria k nejlépe hodnocené nabídce. Míra splnění uvedeného subkritéria představuje míru souladu obsahu studijních materiálů se zadaným tématem, míru kvality a úplnosti výše uvedených parametrů vzorových studijních materiálů, a to následovně: 75 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium bude naplněno pouze z ¾, např.: vzorové studijní materiály budou splňovat pouze 4 z 6 posuzovaných parametrů, tj. např. soulad se zadaným tématem, přehlednost, srozumitelnost (logická struktura), propojení na praxi nebo jiné kombinace 4 posuzovaných parametrů vzorových studijních materiálů. 50 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium bude naplněno pouze z poloviny, např.: vzorové studijní materiály budou splňovat pouze 3 z 6 posuzovaných parametrů, tj. např. soulad se zadaným tématem, přehlednost, srozumitelnost (logická struktura) nebo jiné kombinace 3 posuzovaných parametrů vzorových studijních materiálů. 25 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium bude naplněno pouze z ¼, např.: vzorové studijní materiály budou splňovat pouze 2 z 6 posuzovaných parametrů, tj. např. soulad se zadaným tématem, přehlednost nebo jiné kombinace 2 posuzovaných parametrů vzorových studijních materiálů. 0 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. uvedená struktura osnovy vzdělávání, nebude naplněno vůbec. Získaný počet bodů v rámci tohoto subkritéria u jednotlivých nabídek bude pronásoben výše uvedenou váhou. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 8/10

9 Ad Ukázková výuka V rámci tohoto subkritéria bude předmětem hodnocení kvalita ukázkové výuky v rozsahu jedné výukové hodiny (tj. 50 min.), kterou uchazeč předvede v prostorech zadavatele a to na základě uchazečem předložené osnovy a studijních materiálů ukázkové výuky na téma typologie osobnosti pro manažery. Studijní materiály pro ukázkovou výuku jsou předmětem hodnocení subkritéria Studijní materiály pro vedoucí oddělení (viz odst ). Kvalitativní hodnocení tohoto subkritéria představuje hodnocení následujících klíčových ukazatelů: soulad se zadaným tématem, souladu se strukturou osnovy vzdělávání uvedenou v odst , způsob a srozumitelnost výkladu, pestrost a vyváženost použitých výukových metod, adekvátní přístup k účastníkům, podporování aktivního zapojení účastníků. Pro hodnocení se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvyšší počet bodů, tj. 100 bodů, v rámci tohoto subkritéria zadavatel přidělí nabídce, která zcela nejlépe naplní subkritérium Ukázková výuka v nejlepší kvalitě. Ostatním nabídkám budou v rámci tohoto hodnotícího subkritéria přiděleny body podle míry splnění výše uvedeného subkritéria k nejlépe hodnocené nabídce. Míra splnění uvedeného subkritéria představuje míru kvality ukázkové výuky a to následovně: 75 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. kvalita ukázkové hodiny, bude naplněno pouze z ¾, např.: práce lektora splňuje klíčové ukazatele pouze z ¾, tj. např. soulad se zadaným tématem, soulad se strukturou osnovy vzdělávání, způsob a srozumitelnost výkladu, pestrost a vyváženost použitých výukových metod nebo jiné kombinace 4 posuzovaných klíčových ukazatelů. 50 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. kvalita ukázkové hodiny, bude naplněno pouze z poloviny, např.: práce lektora splňuje klíčové ukazatele pouze z poloviny, tj. např. soulad se zadaným tématem, soulad se strukturou osnovy vzdělávání, způsob a srozumitelnost výkladu nebo jiné kombinace 3 posuzovaných klíčových ukazatelů. 25 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. kvalita ukázkové hodiny, bude naplněno pouze z ¼, např.: práce lektora splňuje klíčové ukazatele pouze z ¼, tj. např. soulad se zadaným tématem, soulad se strukturou osnovy vzdělávání nebo jiné kombinace 2 posuzovaných klíčových ukazatelů. 0 bodů - bude přiděleno nabídce v případě, že uvedené subkritérium, tzn. kvalita ukázkové hodiny, nebude naplněno vůbec. Získaný počet bodů v rámci tohoto subkritéria u jednotlivých nabídek bude pronásoben výše uvedenou váhou. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008 9/10

10 Získané váhy v rámci těchto třech subkritérií u jednotlivých nabídek budou sečteny, vynásobeny 100 a následně vynásobeny váhou kritéria Kvalita nabízených kurzů, tj. 40%. Takto vzniklá hodnota představuje bodové ohodnocení tohoto hodnotícího kritéria Kvalita nabízených kurzů. V rámci celkového hodnocení dojde u jednotlivých nabídek k součtu výsledných bodů za obě hodnotící kritéria. Nabídky budou seřazeny sestupně. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka, která bude mít v součtu nejvyšší počet bodů. 10. Ostatní Zadavatel si vyhrazuje právo tuto VZMR zrušit. Veškeré dotazy zašlete nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 11. Přílohy Příloha č. 1 k této výzvě - Smlouva o rámcovém plnění vzdělávání V Jenči dne Ing. Miloslava Mezerová ředitelka DPERFIN Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč zaps. v obchodním rejstříku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 IČ: DIČ: CZ Držitel certfikátu jakosti ISO 9001: /10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Projekt finančního vzdělávání ČNB 2015/2016 návrh a vytvoření

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více