VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/14 V České Lípě dne Mgr. Pavel Černý, ředitel školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU dne: Telefon / fax:

2 Obsah Základní údaje o škole... 4 Organizace vzdělávání a výchovy... 4 Vzdělávací programy... 4 Učební plán... 5 Nabídka volitelných předmětů:... 7 Nabídka kroužků a zájmových útvarů pro školní rok 2013/2014:... 7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 8 Věková skladba pedagogického sboru... 8 Počty pracovníků... 9 Změny v pedagogickém sboru... 9 Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Údaje o žácích Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Výchovná opatření Přehled prospěchu žáků Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/ Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy Údaje o prevenci poradenské služby Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěží a přehlídek Nové metody a formy práce: Prezentace školy na veřejnosti: Zapojení do projektů a programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Hlavní úkoly, spolupráce s partnery Východiska Předpoklady Vize a cíle Realizace hlavních úkolů Daří se: V rámci stanovených cílů se nám podařilo: Nedaří se: Spolupráce s partnery Další záměry školy Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Závěr: Seznam použitých zkratek

3 Přílohy č. 1 Přehledy prospěchu a absence č. 2 Zpráva výchovného poradce č. 3 Realizace preventivního programu č. 4 Zhodnocení programu environmentálního vzdělávání č 5 Zhodnocení programu dopravní výchovy č. 6 Zpráva o hospodaření za rok 2013 č. 7 Zpráva o činnosti družiny č. 8 Protokoly z kontrol č. 9 Zhodnocení práce tanečního kroužku Country Road č. 10 Zhodnocení práce dětského pěveckého sboru č. 11 Hodnocení výtvarné a estetické výchovy 3

4 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace. Adresa: Školní 2520, , Česká Lípa Právní forma a způsob hospodaření: Organizace je samostatnou příspěvkovou organizací s vlastními účty. Je právnickou osobou podle 18 občanského zákoníku. Organizace se zřizuje s účinností od na dobu neurčitou. Identifikační číslo organizace: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, IČO Ředitel školy: Mgr. Pavel Černý Zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Eva Jetenská Zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Jiří Vosála Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: školskou radu tvoří 6 členů. Dva zástupci jmenovaní zřizovatelem, dva zvolení zástupci z řad rodičů a dva zástupci zvoleni pedagogickými pracovníky. Volby proběhli Při škole působí sdružení rodičů a odborová organizace. Druh školy: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace je plně organizovaná základní škola s právní subjektivitou. Datum zařazení do sítě: Datum zapsání do školského rejstříku: Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 780 žáků- IZO Školní družina kapacita 130 žáků- IZO Školní jídelna kapacita 750 jídel- IZO Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací programy Ve všech ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu SEVER ŠKOLA PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky si škola v dané oblasti stanovuje ve svém plánu tyto cíle: zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny a poskytnout šanci na rozvinutí jejich vzdělanostního potenciálu v prostředí bezpečné školy, podporovat individuální vzdělávací potřeby, vytvářet podmínky pro zlepšení výsledků vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a žáků z málo podnětného rodinného prostředí, vytvářet ve škole podmínky pro multikulturalitu ve vzdělávání jako prevenci xenofobie a rasismu a předčasných odchodů ze vzdělávání, vytvářet podmínky pro zkvalitnění vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných. 4

5 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět celkem ŠVP celkem RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Náš svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem základní počet hodin Celkem disponibilní počet hodin Celkový počet hodin v ročníku

6 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelný předmět celkem ŠVP celkem RVP Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Celkem základní počet hodin Celkem disponibilní počet hodin Celkový počet hodin v ročníku

7 Nabídka volitelných předmětů: 1. Základy informatiky 2. Plavání 3. Praktika z biologie 4. Užité výtvarné činnosti 5. Anglický jazyk 6. Německý jazyk Ve školním roce 2013/14 byly předepsané osnovy a cíle školního vzdělávacího programu splněny. Rozvrh hodin vychází z daného učebního plánu se stanovenou týdenní dotací. V rozvrhu se snažíme respektovat psychohygienické a didaktické zásady. Nabídka kroužků a zájmových útvarů pro školní rok 2013/2014: Název zájmového útvaru Určen pro: ( třída ) Název zájmového útvaru Keramický kroužek 2. stupeň Plavání závodní Keramický kroužek 1. stupeň Plavání závodní Kroužek anglického jazyka Kroužek anglického jazyka Kroužek anglického jazyka 5.A Plavání Určen pro: ( třída ) dle výkonnosti II. skupina dle výkonnosti I. skupina 13 let a mladší 2. ročníky Plavecká přípravka 6 10 let 3. ročníky Sborový zpěv ročníky Kroužek anglického jazyka Kroužek anglického jazyka Hra na flétnu 5. ročníky Sportovní hry 6. ročníky Dopravní cyklistika ročníky Taneční studio Efekt Hra na flétnu ročníky Atletika Integrační kroužek žákům II.st. -cizincům Heuréka ročníky ročníky začínající skupina + chlapci ročníky stupeň 7

8 Integrační kroužek žákům I.st. -cizincům Výtvarný kroužek ročníky Country tance ročníky Turistický kroužek ročníky Základy práce s PC Tanec a dramatika ročníky ročníky Psaní všemi deseti Biologický kroužek ročníky ročníky Irské tance + clogging 2. stupeň Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0,00 2,00 9,95 7,68 0,18 19,81 z toho ženy 0,00 2,00 7,95 6,91 0,18 17,04 8

9 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v přepočtených úvazcích Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 19,81 2,72 Z toho: Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 0 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 0 školní metodik prevence 1 0 koordinátor environmentální výchovy 0,95 0 Počty pracovníků Fyzické osoby Přepočtené osoby Učitelé ZŠ 21 19,8 Učitelé MŠ 0 0 Vychovatelky 3 2,7 Ostatní zaměstnanci 11 8,9 Celkem 35 31,4 Změny v pedagogickém sboru Školní rok 2013/2014 Nastoupili 0 Odešli na jinou školu mimo školství do důchodu Platové podmínky pracovníků Rok 2012 Rok 2013 Počet pedagogických pracovníků 20,7 19,8 Počet nepedagogických pracovníků 5,8 5,4 Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických pracovníků

10 Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků Průběžné vzdělávání Specializované činnosti Celkem dlouhodobé krátkodobé Dlouhodobé: 1.,, Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy, reg. č. CZ 1.07/1.3.52/ : Správní řád v práci ředitele školy Školský zákon a jeho dopady na praxi školy Ekonomika pro neekonomy Zákoník práce v práci ředitele školy 2. Anglický jazyk Akademie J.A.K. 3. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Specializované činnosti: 1x Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů" Metodik prevence SPJ Krátkodobé: Co to tu plave? Didaktika zeměpisu a různé zajímavosti z geografie Ekonomika pro neekonomy Fuzzy logika hrou Interaktivní systémy ve výuce na ZŠ Jazykové vzdělávání pro pedagogy Komunikace pro vedoucí pracovníky Konference Mensa pro rozvoj nadání Matematika jinak Metodický seminář Zdravé zuby Mezinárodní program Globe Možnosti interaktivní výuky ve fyzice Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR Nový občanský zákoník ve školské praxi Objevy čekají na tebe Písmo Comenia Script Práce s tř. kolektivem v rámci prevence rizikového chování Profesní průprava zástupců ředitele Přemýšlení a matematika 1 aneb nebojme se učit jinak 10

11 Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na prvním stupni ZŠ Seminář Spisové služby 2013 Smart klub-konference k podpoře interaktivní výuky Software Bakaláři-Evidence školní matriky a předávání dat Správní řád v práci ředitele školy Školský zákon a jeho dopady na praxi školy Tvorba logických úloh Úvod do ekologické/environmentální výchovy Výuka anglického jazyka-praktická dílna Vzdělávání pro 21. století- nové trendy ve výuce Základy Hejného metody Základy ovládání počítače, elektr. pošta a internet Zákoník práce v práci ředitele školy Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků V závislosti na rozpočtových možnostech školy se stanoví následující priority a tím i pořadí realizace výše uvedených jednotlivých druhů forem dalšího vzdělávání: Priorita č. 1: Průběžné vzdělávání (zejména nové metody vzdělávání, projektové vyučování, práce s nadanými žáky apod.) Priorita č. 2: Studium k výkonu specializovaných činností Priorita č. 3: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Priorita č.4: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Priorita č.5: Studium k rozšíření odborné kvalifikace Údaje o žácích Základní údaje o počtu tříd a žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / stupeň ,5 21,1 20,0 18,8 2. stupeň ,7 22,0 10,4 12,2 Celkem ,7 21,5 15,2 15,2 Údaje o zápisu žáků do prvních tříd základní školy Zapsaní do 1. třídy Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet Nastoupí do Zapsaní do Počet žádostí žádostí o 1. třídy 1. třídy o odklad odklad Nastoupí do 1. třídy

12 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Rozhodnutí: počet o přijetí k základnímu vzdělávání 52 o odkladu povinné školní docházky 3 o dodatečném odkladu povinné školní docházky 3 o pokračování v základním vzdělávání 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 1 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o přestupu žáka z jiné ZŠ 41 o přeřazení žáka do vyššího ročníku 0 o povolení individuálního vzdělávání 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání 0 o přijetí ke střednímu vzdělávání 0 celkem 93 Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy jiná ocenění 0 0 napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy snížená známka z chování 5 9 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen

13 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/14 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,64 II. pololetí , ,86 Celkem školní rok , ,50 Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy Počet přijatých Typ školy žáků víceleté gymnázium (žáci 5. ročníků) 0 čtyřleté gymnázium 1 umělecká škola 1 střední odborná škola - s maturitou 9 střední odborné učiliště - s výučním listem 15 viz. příloha č. 2 Zpráva výchovného poradce Údaje o prevenci poradenské služby Poradenské služby školy prevence SPJ, výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Výchovné poradkyně se věnují dětem s SPU. Poradenství na 2. stupni se více zaměřuje na výchovné problémy v dospívání a volbu povolání. V jednotlivých případech spolupracujeme podle možností s odbory sociální péče a péče o dítě. viz. přílohy: č. 2 Zpráva výchovného poradce č. 3 Realizace preventivního programu č. 4 Zhodnocení programu environmentálního vzdělávání č 5 Zhodnocení programu dopravní výchovy 13

14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěží a přehlídek Za největší úspěchy považujeme: Vítězství v celoroční a celostátní soutěži o nejlepší zpracování terénních miniprojektů Reprezentační družstvo školy zvítězilo v okresní soutěži Mladých cyklistů v České Lípě s velkým náskokem před soupeři v kategorii staršího žactva. V následném krajském přeboru v Liberci vybojovali pěkné 6. místo. Českolipská pěnice soutěž v sólovém populárním zpěvu ZUŠ Č.Lípa: 3.místo Naši žáci se účastnili výtvarných soutěží organizovaných Městem Česká Lípa, Hasičským záchranným sborem i jinými institucemi např. ZŠ Slovanka. EVC Sněženka, Lidice galerie. Žákyně byly úspěšné v soutěži Den zdraví ve zdravém městě (téma Zdravý životní styl), kde obsadily 2. a dvě 3. místa V soutěži Požární ochrana očima dětí v okresním kole obsadili naši žáci: 1. stupeň: 1. místo 2. místo 2. stupeň: 1. místo 3. místo 4. místo Nejstarší kategorie třída: 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo V krajském kole soutěže Požární ochrana očima dětí : dvě 1. místa Pohár rozhlasu- atletika Májové štafety: tři 3. místa 1. místo skok vysoký Czech Open Mistrovství Evropy v line dance: 2. místo v kategorii partner dance youth 5. místo v kategorii social primary Tančírna Praha: 3. místo v přehlídce country tanečních skupin Celostátní setkání dětských country tanečních skupin Tábor: 1. místo v kategorii Social primary female 14

15 Mistrovství ČR v country tancích Rakovník: 3. místo v kategorii A1S a 4. místo v kategorii A5S Plavání: Severská pětka plavecký maraton: Velmi úspěšná rekord překonán Velká cena Chomutova: 3. místo 50P; Podzimní cena Kolína: 3. místo 100Z; Podzimní cena Motorletu Praha: 2. místo 200Z; Malá cena Nového Jičína: 1. místo 100VZ; 2. místo 50VZ, 200Z; 3. místo 50Z; 100P Memoriál J. Novotného Rumburk: 1. místo - 50Z, 100Z; 50P; 50M; 50VZ, 100VZ; štafeta 4x50VZ 2. místo - 50Z; 50P; 100P; 50Z; štafeta 4x50vz; 3. místo - 100P; 100Z; 50 P; 100PZ; 100VZ; Malá cena Kralup n. V.: 2. místo 100Z; štafety 4x50PZ a 4xVZ Oblastní přebor nejmladšího žactva: 1. místo 50VZ; 200P; 2. místo 100P; 50M; 200P; 400VZ; 100Z; štafeta 4x50VZ 3. místo 100P; 100Z a 100PZ; Zimní pohár ČR nejmladšího žactva Plzeň: 2. místo 200P; 3. místo 100P; 200P Mistrovství ČR družstev v plavání Severočeská oblast; družstvo mužů 5. místo družstvo žen 3. místo Nové metody a formy práce: učíme matematiku podle pana profesora Hejného učíme žáky vnímat svět v globálních souvislostech učíme žáky porozumět hodnotám učíme žáky dovednosti kooperace a komunikace vedeme žáky k aktivnímu ovlivňování a ochraně zdraví učíme žáky praktickým činnostem denního života vedeme žáky k samostatnému myšlení, jednání a vzdělávání vedeme žáky k sebepoznání, k rozvoji schopnosti přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí vedeme žáky k přímé smyslové zkušenosti a prožitku učíme žáky pracovat na projektech učíme nové písmo Comenia script 15

16 Nedílnou součástí této práce je úzká vzájemná spolupráce učitelů, shromažďování, předávání informací a zkušeností, celoroční a průběžná metodicko odborná výchovně vzdělávací činnost v předmětových a metodických orgánech. Prezentace školy na veřejnosti: - informační leták školy - webové stránky školy (www.zs-sever.cz) - den otevřených dveří - akademie školy - veřejné výstavy žákovských prací - vystoupení školního pěveckého sboru - novinové články v Mladé frontě Dnes, v Českolipském deníku, v Městských novinách Zapojení do projektů a programů Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Moderní škola dotace OP VK EU příjemce ,05 Moderní škola dotace OP VK EU ze SR příjemce ,95 Adventní koncert dětského pěveckého sboru Sever školský grant Město Česká Lípa příjemce 4000 Severáčkovo mototrophy 11.ročník školský grant Město Česká Lípa příjemce výročí založení ZŠ školský grant Město Česká Lípa příjemce Den dětí ve stylu western "Na divokém západě" školský grant Město Česká Lípa příjemce Turnaj v Kin-ballu školský grant Město Česká Lípa příjemce Bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám rozvojový program MŠMT příjemce žáků-cizinců třetích zemí Doprava žáků na veletrh dotace z rozpočtu Libereckého Educa 2013 kraje příjemce 5427 Finanční vzdělávání na projekt registrační číslo základních školách v České CZ.1.07/1.1.22/ Lípě partner OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE v rámci Operačního programu Vzdělávání partner pro konkurenceschopnost 16

17 Vzdělávací programy, akce a projekty: Zahrada Čech, podzimní výstava v Litoměřicích Den zvířat Lesní zvěř - Okresní vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Den Země Okresní vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Fascinující svět včel a hmyzu Beseda o ústní hygieně (Lékařská fakulta UK Hradec králové) Austrálie tajemství rudého kontinentu (KD Crystal ) Hygienické muzeum (Drážďany) vybraní žáci 2. stupně Já to rozlousknu netradiční podzimní sobota na ZŠ Sever Obojživelníci ve škole CHKO Jizerské hory Lesní pedagogika, Lesní koutek Ralsko stanice pro handicapované živočichy Vojenské lesy a statky ČR IQLANDIA science centrum IQ park science centrum Liberec Zdravá svačinka zásady správného stravování - Penny market Zdravá snídaně zapojení maminek do snídaně ve škole Zdravý životní styl beseda o prevenci poruchy příjmu potravy Intimní hygiena dívek Pravěký svět pod vašima nohama geologická přednáška Národní muzeum Praha Bozkovské jeskyně, Kozákov geologický výlet V měsíci červnu proběhla za podpory rodičů žáků I. stupně Severáčkovo mototrophy s ekologickou tématikou. Den cizích jazyků-projektový den Strašidelná škola Plavecký maratón Severská pětka, Městský úřad blíže dětem Českolipská píšťalka - přehlídka flétnových souborů Populární hudba 20. století Adventní koncert pěveckého sboru ZŠ Sever a Orchestru M.Ondráčka Českolipská pěnice Bolest zvaná šikana Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Žádného z odvětvových podprogramů programu celoživotního učení se neúčastníme. Hlavní úkoly, spolupráce s partnery Východiska Koncepce rozvoje školy byla sestavena na základě analýzy současného stavu školy a výsledků vlastního hodnocení školy a informací z nadnárodních dokumentů a dokumentů ČR. 17

18 Předpoklady Výchova, vzdělávání a škola stojí před velkými výzvami. Globalizace, multikulturní vzájemnost, ekologická tolerantnost a zrychlující se hospodářský a technologický rozvoj staví zcela nové požadavky na žáky, učitele i na nás všechny. Chceme-li školu dobře řídit, nestačí nám pouhé sledování vývoje a podřizování se dané situaci. Vývoj je potřeba předvídat, trendy přizpůsobovat potřebám školy a vytvářet vize, z kterých pak formulovat dlouhodobé cíle školy. Vize a cíle Na základě autoevaluace byly vybrány silné a slabé stránky naší školy, od nichž se odvíjí další strategické plánování. Vize: Škola pro život Škola s komplexní péčí o žáky, která se svým vybavením a způsobem vyučování stává nepřehlédnutelnou konkurencí ostatním základním školám i víceletým gymnáziím. Škola, v níž přátelské a inspirující klima nám umožňuje dosáhnout našich vzdělávacích i osobních cílů. Škola, která cíleně rozvíjí nadání každého, kdo o to projeví zájem. Vytváříme pro žáky, jejich rodiče i učitele příjemné a podnětné prostředí, ve kterém panuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt. Platí zde demokratická pravidla a vnitřní kázeň. K tomu je však třeba, aby všichni zúčastnění přijali za své stanovené cíle a hodnotový systém školy. Realizace hlavních úkolů Ve školním roce 2013/14 jsme si stanovili tyto dlouhodobé i krátkodobé cíle: Vytvářet podmínky pro práci s nadanými dětmi Ve škole vytváříme materiální, personální, organizační a tvůrčí podmínky pro stimulaci a rozvoj nadání a talentu. Na naší škole pracuje Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů Heuréka. Škola spolupracuje s Mensou ČR a nově i s Libereckým krajem Klub Heuréka má čtyři sekce: 1. Matematicko-přírodovědnou (logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty ) 2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika) 3. Sportovní (plavání) 4. Herní klub deskových her 18

19 Věnovat zvýšenou pozornost prevenci sociálně patologických jevů - podařilo se nám zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit (naše škola nabízí přes 40 zájmových útvarů) - zlepšila se vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou (rodiče se aktivně účastnili mnoha akcí např. Strašidelné školy, dne otevřených dveří, čtyř aktivních sobot, Severáčkova mototrophy atd.) - zkvalitnily a prohloubily se vztahy mezi pedagogy a žáky při přípravě i realizaci nejrůznějších školních akcí (Severská pětka, Den jazyků, Strašidelná škola, Vánoční koncert, Vánoční trhy v Drážďanech, Vánoční besídky, Lyžařský kurz, Ekologický pobyt Jizerka, Sportovní den, Den dětí, Severáčkovo mototrophy, školní výlety, spaní ve škole atd.) - pozitivně se projevila snaha pedagogů o upevnění třídních kolektivů a posílení empatie mezi žáky (snížil se výskyt šikany i agresivity mezi spolužáky) zejména pobytem žáků prvního stupně na škole v přírodě, ekologickým pobytem žáků sedmé třídy na Jizerce, lyžařským výcvikem pro žáky druhého stupně, spaním ve škole pro žáky prvního stupně a mnoha dalšími akcemi - školní metodik prevence úspěšně dokončil dvouleté specializační studium,,metodik prevence sociálně patologických jevů a účastnil se několika pracovních a studijních seminářů - na škole pracoval žákovský parlament, který se aktivně podílel na přípravě a realizaci mnoha školních akcí - vedli jsme děti ke zdravému životnímu stylu (naše škola je zapojena do projektu,,ovoce do škol,,,školní mléko a před časem získala osvědčení,,škola v pohybu a,,aktivní kola ) Podpora rozvoje pohybových dovedností, sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu S touto oblastí se žáci setkávají nejen v předmětech tělesná výchova a výchova ke zdraví, ale především v zájmových útvarech (plavání, basket, dopravní cyklistika, sportovní hry, kin-ball, turistický kroužek aj.) a volitelných předmětech (plavání). Naše škola se také účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či stoprocentní džusy. Žáci naší školy mají též možnost se zapojit do projektu Školní mléko a získat tak dotované mléčné výrobky. Plavání od 1. do 9. třídy Škola využívá bazén propojený s budovou, a proto se logicky zaměřujeme na výuku plavání. Na 1. stupni byl navýšen počet hodin tělesné výchovy, v nichž žáci absolvují plavecký výcvik pod vedení zkušeného trenéra. Žáci 2. stupně si mohou plavání vybrat jako jeden z volitelných předmětů. 19

20 Rozvoj estetického cítění žáků a aktivní zapojení do výtvarné tvorby Žáci se v rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností, volitelného předmětu UVČ a zájmových útvarů (hl. keramický kroužek) zúčastňují řady soutěží či projektů vyhlášených jak Městem Česká Lípa, tak i jinými organizacemi. Těší nás, že velmi často patří mezi nejlepší. Komunikace rodiny a školy Umožňujeme rodičům získat veškeré informace o dění ve škole a prospěchu žáků pomocí elektronické žákovské knížky na webových stránkách školy. Od příštího školního roku bude program Bakalář sloužit i k vedení třídních knih na 1. stupni naší školy. V oblasti public relations chceme: otevřít více školu pro veřejnost, zejména pro rodiče a zapojit je do volnočasových aktivit žáků; vybízet je ke spolupráci na rozvoji školy dbát na to, aby první dojem při vstupu do školy byl příznivý umožnit snadnou orientaci ve školní budově k propagaci školy využívat místního a regionálního tisku a rádia vážně se zabývat fundraisingem (obesílat granty, vypracovávat projekty, shánět sponzory, ) pravidelně zvát obecní zastupitele, zástupce médií, sponzory aj. na akce školy pořádat Den otevřených dveří Daří se: V rámci stanovených cílů se nám podařilo: Oblast práce s nadanými dětmi - obhájit titul Škola spolupracující s Mensou (tento titul uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi) - zapojit více jak 50% žáků do Logické olympiády - naši žáci využívají prostor pro přírodovědnou sekci (slouží pro cílenou přípravu dětí v rámci Severáčkova klubu nadaných dětí a jejich rodičů HEURÉKA ) a i díky možnostem, které jim tento prostor nabízí, zvítězili v celoroční a celostátní soutěži o nejlepší zpracování terénních miniprojektů. Oblast prevence SPJ - metodik prevence v tomto roce dokončil specializační studium Oblast sportovních aktivit - významných úspěchů dosahujeme již tradičně v plavání - naši cyklisté jsou opět nejlepší v okrese a jsou jedni z nejlepších v kraji 20

21 Oblast výchovně vzdělávací - daří se stále více zapojovat nové metody vzdělávání (skupinové práce, kooperativní metody, metody brainstormingu ) - již v pěti třídách vyučujeme matematiku podle pana profesora Hejného - třídním učitelům se daří: operativně řešit výchovné problémy úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy sledovat celkový prospěch třídy znát zdravotní problémy svých žáků a výsledky vyšetření na OPPP spolupracovat s výchovným poradcem zajišťovat řadu mimoškolních akcí či akcí spojených s výukou - rozvíjíme ekologické myšlení žáků - zlepšujeme estetické cítění žáků a aktivně je zapojujeme do výtvarné tvorby (viz úspěchy ve výtvarných soutěžích) Oblast public relations - ve velké míře využívat místní i regionální tisk či jiná média k propagaci školy - otevřeli jsme školu pro širokou veřejnost díky sobotním akcím - realizovat každoročně sobotní Den otevřených dveří - využívat dostupné granty a dotační programy a získávat tak nemalé finance pro naše záměry Nedaří se: - pokračovat v rekonstrukci školního hřiště - vyměnit nevyhovující okna, popř. zateplit budovu školy - změnit vnější vzhled budovy - rekonstruovat šatny - vytvořit odpovídající orientační systém - zapojit rodiče do volnočasových aktivit - zapojit rodiče do činnosti klubu nadaných dětí Spolupráce s partnery Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací je na velmi dobré úrovni, neboť je založena na dobrých vztazích a vzájemném respektu. Odborová organizace se výrazně podílí na zajišťování bezpečnosti práce ve škole, na čerpání fondu FKSP a na spoluorganizaci akcí pro zaměstnance školy. Toto vše zajišťuje na podkladu kolektivní smlouvy. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Na naší škole působí sdružení rodičů školy, s kterým se pravidelně setkáváme, plánujeme budoucí, hodnotíme minulé a řešíme společně konkrétní problémy. 21

22 Na škole také funguje žákovský sněm sdružující představitele jednotlivých tříd, který se pravidelně s preventistou sociálně patologických jevů a výchovným poradcem. Na některá jednání sněmu bývám já jako ředitel školy zván. Samozřejmě se také scházíme s pedagogy na pracovních poradách či pedagogických radách. Tímto způsobem získávám tři různé pohledy na věc, a to mi umožňuje daleko objektivněji hodnotit mnoho problémů a vyhledávat kompromisní řešení. Ve sdružení rodičů školy jsme nalezli účinného pomocníka a partnera školy. Scházíme se na pravidelných schůzkách a vzájemně se informujeme o životě na škole. Pomoci se nám od sdružení rodičů dostává zejména v oblasti materiální, technické a výchovné. Široké rodičovské veřejnosti a budoucím prvňáčkům byla určena akce Den otevřených dveří a celoroční plavecký výcvik pod vedením našeho trenéra Tomáše Choce nabídnutý nejbližším mateřským školám. Velmi dobrá je dále spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání v České Lípě. Žáci s vyučujícími navštěvují středisko, dostávají podrobné informace, samostatně mohou vyhledávat materiály v knihovně a i na počítači. Se školskou radou spolupracujeme v rámci její působnosti podle 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Další záměry školy Současný demografický vývoj vede k většímu počtu žáků na naší škole. Naše škola má dostatek vhodných prostor i kapacitu a tak nám to nezpůsobuje žádné problémy. Stále však vidíme problém v poloprázdném sídlišti. Velmi kladně vnímáme to, že polovina žáků v prvních třídách je z jiných obvodů. To svědčí o dobré propagaci školy, která je rodičovskou veřejností vnímána pozitivně. Hlavní cíle pro školní rok 2014/15: a) ve výchovně vzdělávací práce školy - vést žáky ke schopnosti sebehodnocení - vést žáky k porozumění podstaty jevů, schopnosti formulovat a prezentovat vlastní názory, vést je ke schopnosti uplatnit teoretické poznatky v každodenním praktickém životě - stálou pozornost věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (pravidelné projednávání problematiky na pracovních poradách a pedagogických radách) 22

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/15 V České Lípě dne 9. 10. 15 Mgr. Pavel Černý, ředitel školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU dne: Telefon / fax: 487 828 920 E-mail: zssever@volny.cz Obsah

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán a hodnocení projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Česká Lípa, Školní 2520 za šk. rok 2013-2014

Plán a hodnocení projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Česká Lípa, Školní 2520 za šk. rok 2013-2014 Plán x hodnocení 1. Výuka Plán a hodnocení projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Česká Lípa, Školní 2520 za šk. rok 2013-2014 Projektu ekologické výchovy se zúčastní všichni pedagogové

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více