VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/14 V České Lípě dne Mgr. Pavel Černý, ředitel školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU dne: Telefon / fax:

2 Obsah Základní údaje o škole... 4 Organizace vzdělávání a výchovy... 4 Vzdělávací programy... 4 Učební plán... 5 Nabídka volitelných předmětů:... 7 Nabídka kroužků a zájmových útvarů pro školní rok 2013/2014:... 7 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 8 Věková skladba pedagogického sboru... 8 Počty pracovníků... 9 Změny v pedagogickém sboru... 9 Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Údaje o žácích Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Výchovná opatření Přehled prospěchu žáků Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/ Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy Údaje o prevenci poradenské služby Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěží a přehlídek Nové metody a formy práce: Prezentace školy na veřejnosti: Zapojení do projektů a programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Hlavní úkoly, spolupráce s partnery Východiska Předpoklady Vize a cíle Realizace hlavních úkolů Daří se: V rámci stanovených cílů se nám podařilo: Nedaří se: Spolupráce s partnery Další záměry školy Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Závěr: Seznam použitých zkratek

3 Přílohy č. 1 Přehledy prospěchu a absence č. 2 Zpráva výchovného poradce č. 3 Realizace preventivního programu č. 4 Zhodnocení programu environmentálního vzdělávání č 5 Zhodnocení programu dopravní výchovy č. 6 Zpráva o hospodaření za rok 2013 č. 7 Zpráva o činnosti družiny č. 8 Protokoly z kontrol č. 9 Zhodnocení práce tanečního kroužku Country Road č. 10 Zhodnocení práce dětského pěveckého sboru č. 11 Hodnocení výtvarné a estetické výchovy 3

4 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace. Adresa: Školní 2520, , Česká Lípa Právní forma a způsob hospodaření: Organizace je samostatnou příspěvkovou organizací s vlastními účty. Je právnickou osobou podle 18 občanského zákoníku. Organizace se zřizuje s účinností od na dobu neurčitou. Identifikační číslo organizace: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, IČO Ředitel školy: Mgr. Pavel Černý Zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Eva Jetenská Zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Jiří Vosála Adresa pro dálkový přístup: Školská rada: školskou radu tvoří 6 členů. Dva zástupci jmenovaní zřizovatelem, dva zvolení zástupci z řad rodičů a dva zástupci zvoleni pedagogickými pracovníky. Volby proběhli Při škole působí sdružení rodičů a odborová organizace. Druh školy: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace je plně organizovaná základní škola s právní subjektivitou. Datum zařazení do sítě: Datum zapsání do školského rejstříku: Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 780 žáků- IZO Školní družina kapacita 130 žáků- IZO Školní jídelna kapacita 750 jídel- IZO Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací programy Ve všech ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu SEVER ŠKOLA PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky si škola v dané oblasti stanovuje ve svém plánu tyto cíle: zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny a poskytnout šanci na rozvinutí jejich vzdělanostního potenciálu v prostředí bezpečné školy, podporovat individuální vzdělávací potřeby, vytvářet podmínky pro zlepšení výsledků vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a žáků z málo podnětného rodinného prostředí, vytvářet ve škole podmínky pro multikulturalitu ve vzdělávání jako prevenci xenofobie a rasismu a předčasných odchodů ze vzdělávání, vytvářet podmínky pro zkvalitnění vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných. 4

5 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět celkem ŠVP celkem RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Náš svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem základní počet hodin Celkem disponibilní počet hodin Celkový počet hodin v ročníku

6 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelný předmět celkem ŠVP celkem RVP Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Celkem základní počet hodin Celkem disponibilní počet hodin Celkový počet hodin v ročníku

7 Nabídka volitelných předmětů: 1. Základy informatiky 2. Plavání 3. Praktika z biologie 4. Užité výtvarné činnosti 5. Anglický jazyk 6. Německý jazyk Ve školním roce 2013/14 byly předepsané osnovy a cíle školního vzdělávacího programu splněny. Rozvrh hodin vychází z daného učebního plánu se stanovenou týdenní dotací. V rozvrhu se snažíme respektovat psychohygienické a didaktické zásady. Nabídka kroužků a zájmových útvarů pro školní rok 2013/2014: Název zájmového útvaru Určen pro: ( třída ) Název zájmového útvaru Keramický kroužek 2. stupeň Plavání závodní Keramický kroužek 1. stupeň Plavání závodní Kroužek anglického jazyka Kroužek anglického jazyka Kroužek anglického jazyka 5.A Plavání Určen pro: ( třída ) dle výkonnosti II. skupina dle výkonnosti I. skupina 13 let a mladší 2. ročníky Plavecká přípravka 6 10 let 3. ročníky Sborový zpěv ročníky Kroužek anglického jazyka Kroužek anglického jazyka Hra na flétnu 5. ročníky Sportovní hry 6. ročníky Dopravní cyklistika ročníky Taneční studio Efekt Hra na flétnu ročníky Atletika Integrační kroužek žákům II.st. -cizincům Heuréka ročníky ročníky začínající skupina + chlapci ročníky stupeň 7

8 Integrační kroužek žákům I.st. -cizincům Výtvarný kroužek ročníky Country tance ročníky Turistický kroužek ročníky Základy práce s PC Tanec a dramatika ročníky ročníky Psaní všemi deseti Biologický kroužek ročníky ročníky Irské tance + clogging 2. stupeň Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0,00 2,00 9,95 7,68 0,18 19,81 z toho ženy 0,00 2,00 7,95 6,91 0,18 17,04 8

9 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v přepočtených úvazcích Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 19,81 2,72 Z toho: Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 0 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 0 školní metodik prevence 1 0 koordinátor environmentální výchovy 0,95 0 Počty pracovníků Fyzické osoby Přepočtené osoby Učitelé ZŠ 21 19,8 Učitelé MŠ 0 0 Vychovatelky 3 2,7 Ostatní zaměstnanci 11 8,9 Celkem 35 31,4 Změny v pedagogickém sboru Školní rok 2013/2014 Nastoupili 0 Odešli na jinou školu mimo školství do důchodu Platové podmínky pracovníků Rok 2012 Rok 2013 Počet pedagogických pracovníků 20,7 19,8 Počet nepedagogických pracovníků 5,8 5,4 Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických pracovníků

10 Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků Průběžné vzdělávání Specializované činnosti Celkem dlouhodobé krátkodobé Dlouhodobé: 1.,, Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy, reg. č. CZ 1.07/1.3.52/ : Správní řád v práci ředitele školy Školský zákon a jeho dopady na praxi školy Ekonomika pro neekonomy Zákoník práce v práci ředitele školy 2. Anglický jazyk Akademie J.A.K. 3. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Specializované činnosti: 1x Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů" Metodik prevence SPJ Krátkodobé: Co to tu plave? Didaktika zeměpisu a různé zajímavosti z geografie Ekonomika pro neekonomy Fuzzy logika hrou Interaktivní systémy ve výuce na ZŠ Jazykové vzdělávání pro pedagogy Komunikace pro vedoucí pracovníky Konference Mensa pro rozvoj nadání Matematika jinak Metodický seminář Zdravé zuby Mezinárodní program Globe Možnosti interaktivní výuky ve fyzice Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR Nový občanský zákoník ve školské praxi Objevy čekají na tebe Písmo Comenia Script Práce s tř. kolektivem v rámci prevence rizikového chování Profesní průprava zástupců ředitele Přemýšlení a matematika 1 aneb nebojme se učit jinak 10

11 Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na prvním stupni ZŠ Seminář Spisové služby 2013 Smart klub-konference k podpoře interaktivní výuky Software Bakaláři-Evidence školní matriky a předávání dat Správní řád v práci ředitele školy Školský zákon a jeho dopady na praxi školy Tvorba logických úloh Úvod do ekologické/environmentální výchovy Výuka anglického jazyka-praktická dílna Vzdělávání pro 21. století- nové trendy ve výuce Základy Hejného metody Základy ovládání počítače, elektr. pošta a internet Zákoník práce v práci ředitele školy Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků V závislosti na rozpočtových možnostech školy se stanoví následující priority a tím i pořadí realizace výše uvedených jednotlivých druhů forem dalšího vzdělávání: Priorita č. 1: Průběžné vzdělávání (zejména nové metody vzdělávání, projektové vyučování, práce s nadanými žáky apod.) Priorita č. 2: Studium k výkonu specializovaných činností Priorita č. 3: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Priorita č.4: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Priorita č.5: Studium k rozšíření odborné kvalifikace Údaje o žácích Základní údaje o počtu tříd a žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele 2012/ / / / / / / / stupeň ,5 21,1 20,0 18,8 2. stupeň ,7 22,0 10,4 12,2 Celkem ,7 21,5 15,2 15,2 Údaje o zápisu žáků do prvních tříd základní školy Zapsaní do 1. třídy Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 Počet Nastoupí do Zapsaní do Počet žádostí žádostí o 1. třídy 1. třídy o odklad odklad Nastoupí do 1. třídy

12 Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Rozhodnutí: počet o přijetí k základnímu vzdělávání 52 o odkladu povinné školní docházky 3 o dodatečném odkladu povinné školní docházky 3 o pokračování v základním vzdělávání 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 1 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o přestupu žáka z jiné ZŠ 41 o přeřazení žáka do vyššího ročníku 0 o povolení individuálního vzdělávání 0 o zrušení povolení individuálního vzdělávání 0 o přijetí ke střednímu vzdělávání 0 celkem 93 Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy jiná ocenění 0 0 napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy snížená známka z chování 5 9 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen

13 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/14 omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,64 II. pololetí , ,86 Celkem školní rok , ,50 Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy Počet přijatých Typ školy žáků víceleté gymnázium (žáci 5. ročníků) 0 čtyřleté gymnázium 1 umělecká škola 1 střední odborná škola - s maturitou 9 střední odborné učiliště - s výučním listem 15 viz. příloha č. 2 Zpráva výchovného poradce Údaje o prevenci poradenské služby Poradenské služby školy prevence SPJ, výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Výchovné poradkyně se věnují dětem s SPU. Poradenství na 2. stupni se více zaměřuje na výchovné problémy v dospívání a volbu povolání. V jednotlivých případech spolupracujeme podle možností s odbory sociální péče a péče o dítě. viz. přílohy: č. 2 Zpráva výchovného poradce č. 3 Realizace preventivního programu č. 4 Zhodnocení programu environmentálního vzdělávání č 5 Zhodnocení programu dopravní výchovy 13

14 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky soutěží a přehlídek Za největší úspěchy považujeme: Vítězství v celoroční a celostátní soutěži o nejlepší zpracování terénních miniprojektů Reprezentační družstvo školy zvítězilo v okresní soutěži Mladých cyklistů v České Lípě s velkým náskokem před soupeři v kategorii staršího žactva. V následném krajském přeboru v Liberci vybojovali pěkné 6. místo. Českolipská pěnice soutěž v sólovém populárním zpěvu ZUŠ Č.Lípa: 3.místo Naši žáci se účastnili výtvarných soutěží organizovaných Městem Česká Lípa, Hasičským záchranným sborem i jinými institucemi např. ZŠ Slovanka. EVC Sněženka, Lidice galerie. Žákyně byly úspěšné v soutěži Den zdraví ve zdravém městě (téma Zdravý životní styl), kde obsadily 2. a dvě 3. místa V soutěži Požární ochrana očima dětí v okresním kole obsadili naši žáci: 1. stupeň: 1. místo 2. místo 2. stupeň: 1. místo 3. místo 4. místo Nejstarší kategorie třída: 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo V krajském kole soutěže Požární ochrana očima dětí : dvě 1. místa Pohár rozhlasu- atletika Májové štafety: tři 3. místa 1. místo skok vysoký Czech Open Mistrovství Evropy v line dance: 2. místo v kategorii partner dance youth 5. místo v kategorii social primary Tančírna Praha: 3. místo v přehlídce country tanečních skupin Celostátní setkání dětských country tanečních skupin Tábor: 1. místo v kategorii Social primary female 14

15 Mistrovství ČR v country tancích Rakovník: 3. místo v kategorii A1S a 4. místo v kategorii A5S Plavání: Severská pětka plavecký maraton: Velmi úspěšná rekord překonán Velká cena Chomutova: 3. místo 50P; Podzimní cena Kolína: 3. místo 100Z; Podzimní cena Motorletu Praha: 2. místo 200Z; Malá cena Nového Jičína: 1. místo 100VZ; 2. místo 50VZ, 200Z; 3. místo 50Z; 100P Memoriál J. Novotného Rumburk: 1. místo - 50Z, 100Z; 50P; 50M; 50VZ, 100VZ; štafeta 4x50VZ 2. místo - 50Z; 50P; 100P; 50Z; štafeta 4x50vz; 3. místo - 100P; 100Z; 50 P; 100PZ; 100VZ; Malá cena Kralup n. V.: 2. místo 100Z; štafety 4x50PZ a 4xVZ Oblastní přebor nejmladšího žactva: 1. místo 50VZ; 200P; 2. místo 100P; 50M; 200P; 400VZ; 100Z; štafeta 4x50VZ 3. místo 100P; 100Z a 100PZ; Zimní pohár ČR nejmladšího žactva Plzeň: 2. místo 200P; 3. místo 100P; 200P Mistrovství ČR družstev v plavání Severočeská oblast; družstvo mužů 5. místo družstvo žen 3. místo Nové metody a formy práce: učíme matematiku podle pana profesora Hejného učíme žáky vnímat svět v globálních souvislostech učíme žáky porozumět hodnotám učíme žáky dovednosti kooperace a komunikace vedeme žáky k aktivnímu ovlivňování a ochraně zdraví učíme žáky praktickým činnostem denního života vedeme žáky k samostatnému myšlení, jednání a vzdělávání vedeme žáky k sebepoznání, k rozvoji schopnosti přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí vedeme žáky k přímé smyslové zkušenosti a prožitku učíme žáky pracovat na projektech učíme nové písmo Comenia script 15

16 Nedílnou součástí této práce je úzká vzájemná spolupráce učitelů, shromažďování, předávání informací a zkušeností, celoroční a průběžná metodicko odborná výchovně vzdělávací činnost v předmětových a metodických orgánech. Prezentace školy na veřejnosti: - informační leták školy - webové stránky školy (www.zs-sever.cz) - den otevřených dveří - akademie školy - veřejné výstavy žákovských prací - vystoupení školního pěveckého sboru - novinové články v Mladé frontě Dnes, v Českolipském deníku, v Městských novinách Zapojení do projektů a programů Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky Moderní škola dotace OP VK EU příjemce ,05 Moderní škola dotace OP VK EU ze SR příjemce ,95 Adventní koncert dětského pěveckého sboru Sever školský grant Město Česká Lípa příjemce 4000 Severáčkovo mototrophy 11.ročník školský grant Město Česká Lípa příjemce výročí založení ZŠ školský grant Město Česká Lípa příjemce Den dětí ve stylu western "Na divokém západě" školský grant Město Česká Lípa příjemce Turnaj v Kin-ballu školský grant Město Česká Lípa příjemce Bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám rozvojový program MŠMT příjemce žáků-cizinců třetích zemí Doprava žáků na veletrh dotace z rozpočtu Libereckého Educa 2013 kraje příjemce 5427 Finanční vzdělávání na projekt registrační číslo základních školách v České CZ.1.07/1.1.22/ Lípě partner OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE v rámci Operačního programu Vzdělávání partner pro konkurenceschopnost 16

17 Vzdělávací programy, akce a projekty: Zahrada Čech, podzimní výstava v Litoměřicích Den zvířat Lesní zvěř - Okresní vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Den Země Okresní vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Fascinující svět včel a hmyzu Beseda o ústní hygieně (Lékařská fakulta UK Hradec králové) Austrálie tajemství rudého kontinentu (KD Crystal ) Hygienické muzeum (Drážďany) vybraní žáci 2. stupně Já to rozlousknu netradiční podzimní sobota na ZŠ Sever Obojživelníci ve škole CHKO Jizerské hory Lesní pedagogika, Lesní koutek Ralsko stanice pro handicapované živočichy Vojenské lesy a statky ČR IQLANDIA science centrum IQ park science centrum Liberec Zdravá svačinka zásady správného stravování - Penny market Zdravá snídaně zapojení maminek do snídaně ve škole Zdravý životní styl beseda o prevenci poruchy příjmu potravy Intimní hygiena dívek Pravěký svět pod vašima nohama geologická přednáška Národní muzeum Praha Bozkovské jeskyně, Kozákov geologický výlet V měsíci červnu proběhla za podpory rodičů žáků I. stupně Severáčkovo mototrophy s ekologickou tématikou. Den cizích jazyků-projektový den Strašidelná škola Plavecký maratón Severská pětka, Městský úřad blíže dětem Českolipská píšťalka - přehlídka flétnových souborů Populární hudba 20. století Adventní koncert pěveckého sboru ZŠ Sever a Orchestru M.Ondráčka Českolipská pěnice Bolest zvaná šikana Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Žádného z odvětvových podprogramů programu celoživotního učení se neúčastníme. Hlavní úkoly, spolupráce s partnery Východiska Koncepce rozvoje školy byla sestavena na základě analýzy současného stavu školy a výsledků vlastního hodnocení školy a informací z nadnárodních dokumentů a dokumentů ČR. 17

18 Předpoklady Výchova, vzdělávání a škola stojí před velkými výzvami. Globalizace, multikulturní vzájemnost, ekologická tolerantnost a zrychlující se hospodářský a technologický rozvoj staví zcela nové požadavky na žáky, učitele i na nás všechny. Chceme-li školu dobře řídit, nestačí nám pouhé sledování vývoje a podřizování se dané situaci. Vývoj je potřeba předvídat, trendy přizpůsobovat potřebám školy a vytvářet vize, z kterých pak formulovat dlouhodobé cíle školy. Vize a cíle Na základě autoevaluace byly vybrány silné a slabé stránky naší školy, od nichž se odvíjí další strategické plánování. Vize: Škola pro život Škola s komplexní péčí o žáky, která se svým vybavením a způsobem vyučování stává nepřehlédnutelnou konkurencí ostatním základním školám i víceletým gymnáziím. Škola, v níž přátelské a inspirující klima nám umožňuje dosáhnout našich vzdělávacích i osobních cílů. Škola, která cíleně rozvíjí nadání každého, kdo o to projeví zájem. Vytváříme pro žáky, jejich rodiče i učitele příjemné a podnětné prostředí, ve kterém panuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt. Platí zde demokratická pravidla a vnitřní kázeň. K tomu je však třeba, aby všichni zúčastnění přijali za své stanovené cíle a hodnotový systém školy. Realizace hlavních úkolů Ve školním roce 2013/14 jsme si stanovili tyto dlouhodobé i krátkodobé cíle: Vytvářet podmínky pro práci s nadanými dětmi Ve škole vytváříme materiální, personální, organizační a tvůrčí podmínky pro stimulaci a rozvoj nadání a talentu. Na naší škole pracuje Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů Heuréka. Škola spolupracuje s Mensou ČR a nově i s Libereckým krajem Klub Heuréka má čtyři sekce: 1. Matematicko-přírodovědnou (logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty ) 2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika) 3. Sportovní (plavání) 4. Herní klub deskových her 18

19 Věnovat zvýšenou pozornost prevenci sociálně patologických jevů - podařilo se nám zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit (naše škola nabízí přes 40 zájmových útvarů) - zlepšila se vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou (rodiče se aktivně účastnili mnoha akcí např. Strašidelné školy, dne otevřených dveří, čtyř aktivních sobot, Severáčkova mototrophy atd.) - zkvalitnily a prohloubily se vztahy mezi pedagogy a žáky při přípravě i realizaci nejrůznějších školních akcí (Severská pětka, Den jazyků, Strašidelná škola, Vánoční koncert, Vánoční trhy v Drážďanech, Vánoční besídky, Lyžařský kurz, Ekologický pobyt Jizerka, Sportovní den, Den dětí, Severáčkovo mototrophy, školní výlety, spaní ve škole atd.) - pozitivně se projevila snaha pedagogů o upevnění třídních kolektivů a posílení empatie mezi žáky (snížil se výskyt šikany i agresivity mezi spolužáky) zejména pobytem žáků prvního stupně na škole v přírodě, ekologickým pobytem žáků sedmé třídy na Jizerce, lyžařským výcvikem pro žáky druhého stupně, spaním ve škole pro žáky prvního stupně a mnoha dalšími akcemi - školní metodik prevence úspěšně dokončil dvouleté specializační studium,,metodik prevence sociálně patologických jevů a účastnil se několika pracovních a studijních seminářů - na škole pracoval žákovský parlament, který se aktivně podílel na přípravě a realizaci mnoha školních akcí - vedli jsme děti ke zdravému životnímu stylu (naše škola je zapojena do projektu,,ovoce do škol,,,školní mléko a před časem získala osvědčení,,škola v pohybu a,,aktivní kola ) Podpora rozvoje pohybových dovedností, sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu S touto oblastí se žáci setkávají nejen v předmětech tělesná výchova a výchova ke zdraví, ale především v zájmových útvarech (plavání, basket, dopravní cyklistika, sportovní hry, kin-ball, turistický kroužek aj.) a volitelných předmětech (plavání). Naše škola se také účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem ročníku dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či stoprocentní džusy. Žáci naší školy mají též možnost se zapojit do projektu Školní mléko a získat tak dotované mléčné výrobky. Plavání od 1. do 9. třídy Škola využívá bazén propojený s budovou, a proto se logicky zaměřujeme na výuku plavání. Na 1. stupni byl navýšen počet hodin tělesné výchovy, v nichž žáci absolvují plavecký výcvik pod vedení zkušeného trenéra. Žáci 2. stupně si mohou plavání vybrat jako jeden z volitelných předmětů. 19

20 Rozvoj estetického cítění žáků a aktivní zapojení do výtvarné tvorby Žáci se v rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností, volitelného předmětu UVČ a zájmových útvarů (hl. keramický kroužek) zúčastňují řady soutěží či projektů vyhlášených jak Městem Česká Lípa, tak i jinými organizacemi. Těší nás, že velmi často patří mezi nejlepší. Komunikace rodiny a školy Umožňujeme rodičům získat veškeré informace o dění ve škole a prospěchu žáků pomocí elektronické žákovské knížky na webových stránkách školy. Od příštího školního roku bude program Bakalář sloužit i k vedení třídních knih na 1. stupni naší školy. V oblasti public relations chceme: otevřít více školu pro veřejnost, zejména pro rodiče a zapojit je do volnočasových aktivit žáků; vybízet je ke spolupráci na rozvoji školy dbát na to, aby první dojem při vstupu do školy byl příznivý umožnit snadnou orientaci ve školní budově k propagaci školy využívat místního a regionálního tisku a rádia vážně se zabývat fundraisingem (obesílat granty, vypracovávat projekty, shánět sponzory, ) pravidelně zvát obecní zastupitele, zástupce médií, sponzory aj. na akce školy pořádat Den otevřených dveří Daří se: V rámci stanovených cílů se nám podařilo: Oblast práce s nadanými dětmi - obhájit titul Škola spolupracující s Mensou (tento titul uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi) - zapojit více jak 50% žáků do Logické olympiády - naši žáci využívají prostor pro přírodovědnou sekci (slouží pro cílenou přípravu dětí v rámci Severáčkova klubu nadaných dětí a jejich rodičů HEURÉKA ) a i díky možnostem, které jim tento prostor nabízí, zvítězili v celoroční a celostátní soutěži o nejlepší zpracování terénních miniprojektů. Oblast prevence SPJ - metodik prevence v tomto roce dokončil specializační studium Oblast sportovních aktivit - významných úspěchů dosahujeme již tradičně v plavání - naši cyklisté jsou opět nejlepší v okrese a jsou jedni z nejlepších v kraji 20

21 Oblast výchovně vzdělávací - daří se stále více zapojovat nové metody vzdělávání (skupinové práce, kooperativní metody, metody brainstormingu ) - již v pěti třídách vyučujeme matematiku podle pana profesora Hejného - třídním učitelům se daří: operativně řešit výchovné problémy úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy sledovat celkový prospěch třídy znát zdravotní problémy svých žáků a výsledky vyšetření na OPPP spolupracovat s výchovným poradcem zajišťovat řadu mimoškolních akcí či akcí spojených s výukou - rozvíjíme ekologické myšlení žáků - zlepšujeme estetické cítění žáků a aktivně je zapojujeme do výtvarné tvorby (viz úspěchy ve výtvarných soutěžích) Oblast public relations - ve velké míře využívat místní i regionální tisk či jiná média k propagaci školy - otevřeli jsme školu pro širokou veřejnost díky sobotním akcím - realizovat každoročně sobotní Den otevřených dveří - využívat dostupné granty a dotační programy a získávat tak nemalé finance pro naše záměry Nedaří se: - pokračovat v rekonstrukci školního hřiště - vyměnit nevyhovující okna, popř. zateplit budovu školy - změnit vnější vzhled budovy - rekonstruovat šatny - vytvořit odpovídající orientační systém - zapojit rodiče do volnočasových aktivit - zapojit rodiče do činnosti klubu nadaných dětí Spolupráce s partnery Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací je na velmi dobré úrovni, neboť je založena na dobrých vztazích a vzájemném respektu. Odborová organizace se výrazně podílí na zajišťování bezpečnosti práce ve škole, na čerpání fondu FKSP a na spoluorganizaci akcí pro zaměstnance školy. Toto vše zajišťuje na podkladu kolektivní smlouvy. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Na naší škole působí sdružení rodičů školy, s kterým se pravidelně setkáváme, plánujeme budoucí, hodnotíme minulé a řešíme společně konkrétní problémy. 21

22 Na škole také funguje žákovský sněm sdružující představitele jednotlivých tříd, který se pravidelně s preventistou sociálně patologických jevů a výchovným poradcem. Na některá jednání sněmu bývám já jako ředitel školy zván. Samozřejmě se také scházíme s pedagogy na pracovních poradách či pedagogických radách. Tímto způsobem získávám tři různé pohledy na věc, a to mi umožňuje daleko objektivněji hodnotit mnoho problémů a vyhledávat kompromisní řešení. Ve sdružení rodičů školy jsme nalezli účinného pomocníka a partnera školy. Scházíme se na pravidelných schůzkách a vzájemně se informujeme o životě na škole. Pomoci se nám od sdružení rodičů dostává zejména v oblasti materiální, technické a výchovné. Široké rodičovské veřejnosti a budoucím prvňáčkům byla určena akce Den otevřených dveří a celoroční plavecký výcvik pod vedením našeho trenéra Tomáše Choce nabídnutý nejbližším mateřským školám. Velmi dobrá je dále spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání v České Lípě. Žáci s vyučujícími navštěvují středisko, dostávají podrobné informace, samostatně mohou vyhledávat materiály v knihovně a i na počítači. Se školskou radou spolupracujeme v rámci její působnosti podle 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Další záměry školy Současný demografický vývoj vede k většímu počtu žáků na naší škole. Naše škola má dostatek vhodných prostor i kapacitu a tak nám to nezpůsobuje žádné problémy. Stále však vidíme problém v poloprázdném sídlišti. Velmi kladně vnímáme to, že polovina žáků v prvních třídách je z jiných obvodů. To svědčí o dobré propagaci školy, která je rodičovskou veřejností vnímána pozitivně. Hlavní cíle pro školní rok 2014/15: a) ve výchovně vzdělávací práce školy - vést žáky ke schopnosti sebehodnocení - vést žáky k porozumění podstaty jevů, schopnosti formulovat a prezentovat vlastní názory, vést je ke schopnosti uplatnit teoretické poznatky v každodenním praktickém životě - stálou pozornost věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (pravidelné projednávání problematiky na pracovních poradách a pedagogických radách) 22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více