VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI"

Transkript

1 PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY PROBLEMATIKA PROJEKTOVÉ VÝUKY Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

2 Vhled do problematiky Projektové učení konstruktivistický přístup Zážitková pedagogika prožitek jako prostředek Projektové vyučování metoda výuky Skupinové vyučování forma výuky

3 Náročnost Klíčové kompetence schopnosti dovednosti znalosti Čas

4 Vymezení pojmu projekt Projekt je cílená a organizovaná učební činnost, intelektová i praktická, která je koncentrována na ústřední myšlenku a směřuje ke konkrétnímu cíli. Pomocí projektu se snažíme vzdělávat i vychovávat. Podněty: rychlý socioekonomický vývoj ve světě, změny charakteru práce a vědy, snadná dostupnost informací, globalizace, měnící se situace dětí a mládeže.

5 Vymezení pojmu motivace Motivace je vnitřní nebo vnější faktor, nebo soubor faktorů, vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Motivace vyjadřuje souhrn všech skutečností radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.

6 Vymezení pojmu motivace Vnitřní a vnější motivace vnitřní motivace - výsledek potřeb a zájmů člověka (potřeba poznávací, seberealizace, kulturní potřeby) vnější motivace - je určena působením vnějších podnětů (hrozba trestu, možnost odměny)

7 Historie projektového vyučování projets (I, Fr) 17. a 18. století., metoda propojení teorie s praxí USA od konce 19.stol. reformní pedagogika, kritika zaměřenosti na obsah vzdělání John Dewey ( ) pragmatická pedagogika na prvním místě pracovní činnost důraz na činnost, praxi, užitečnost učitel je poradcem, organizátorem laboratorní škola

8 Historie projektového vyučování Jádro projektu v následující posloupnosti kroků: žáci pracují na praktickém úkolu žáci narážejí na obtíže, které překonávají studiem díky teoretickému poučení žáci mohou původní úkol úspěšně dokončit

9 Historie projektového vyučování výchova má pocházet ze zájmu dítěte a jeho praktické zkušenosti výchova čerpá podněty a prostředky jak výchovné tak učební ze společenství demokratická výchova vede ke zlepšení životní, duchovní a hmotné úrovně.

10 Historie projektového vyučování přeceňování zásady aktivnosti nedoceňování znalostí nashromážděných lidstvem odmítá vedoucí úlohu učitele a jeho systematickou práci s dětmi v hodině vzdělání trpí nesystematičností a útržkovitostí

11 Historie projektového vyučování William Kilpatrick ( ) projektová metoda řešení projektu stanovení cíle, plánování, provedení, posouzení neklade důraz na jednotlivé předměty učivo se uspořádá na základě řešení konkrétního úkolu daný úkol se má co nejvíce přibližovat činnosti lidí v běžném životě

12 Historie projektového vyučování léta také v ČSR V.Příhoda, St.Velinský Český prvorepublikový reformní pedagog Stanislav Vrána definuje projekt následujícím způsobem: je to podnik je to podnik žákův je to podnik, za jehož výsledky převzal žák odpovědnost je to podnik, který jde za určitým cílem

13 Projektové vyučování poskytuje přirozený a nenásilný způsob poznávání přibližuje se myšlence J. A. Komenského škola hrou učí děti spolupracovat a komunikovat poznání je spojeno s intenzivním prožitkem a ukládá se do paměti pevněji než poznatky zprostředkované

14 Projektové vyučování žáci mají větší prostor k vlastnímu vyjadřování a formulování svých myšlenek chyba je východiskem pro hledání dalšího řešení zajišťuje multioborovost propojení oborů zprostředkuje napojení na současnost

15 Projektová metoda téma projektu zůstává v přirozeném kontextu a není vytrháváno ze souvislostí - žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na skutečných problémech projektová metoda je založena na integraci učiva - tradiční výuka dezintegruje reálný svět do jednotlivých předmětů projektová metoda vnímá svět celistvě podnikavost, aktivita a spoluzodpovědnost žáků

16 Projektová metoda projekt musí být co nejblíže reálnému životu a musí v sobě integrovat různé vědomosti, dovednosti a další složky klíčových kompetencí, které si žáci prací na projektu osvojují nebo trénují. žáci jsou nejprve vrženi do nové situace, ve které se musí zorientovat a za pomoci studia se se situací vypořádat čím větší námaha, tím lepší zapamatování. ideální projekt vychází z potřeb a zájmů žáků - iniciátory projektu by tedy měli být sami žáci. Učitel může původní nápad žáků rozšířit o další činnosti, pomocí nichž si osvojí důležité kompetence.

17 Projektová metoda aktivní zapojení všech žáků nemusí se nutně do něj ale zapojit stejnou měrou forma, rozsah i obsah projektových úkolů by měly vycházet z možností jednotlivých žáků, jejich potřeb, zájmů, talentu projekt by měl obsahovat skupinové i individuální činnosti zachována by měla být i svoboda, kterou konkrétní činnost si žák v rámci projektu vybere a udělá

18 Projektová metoda výhodou výstupu z projektu je jeho hmatatelnost - žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili efektivní motivace k práci, vidí smysl své práce. závěrečnou fází projektového vyučování by měla být vždy reflexe - cílem je shrnout, co se žáci během práce na projektu naučili, co se jim povedlo, co ne a proč, jak práci prožívali, jak vidí práci svou a ostatních.

19 Projektové vyučování - shrnutí zaměření na výsledný produkt žáci mohou ovlivňovat podobu projektu aktivní zapojení všech žáků podle jejich schopností kooperace a individualizace závěrečná reflexe

20 Výstupy projektu zaměření projektu na konkrétní výstup - knižní publikace, nástěnka, obrázek, prezentace na počítači, pomůcka pro vyučování, přístroj, plakát, mapa, umělecký výtvor, dramatické představení, výstava, jídlo, obal, počítačový software, výlet nebo třeba trh s výrobky žáků výstupem z projektu není písemka, didaktický test nebo ústní zkoušení

21 Klady a zápory Přednosti projektu ucelená motivace pro žáky, široké edukační možnosti možnost integrace žáka a předmětu učí se diskutovat, argumentovat, řešit problémy, zpracovávat informace Zápory projektu čas, možnosti žáků, zkušenosti a schopnosti učitele

22 Druhy projektů Dělení projektů dle: navrhovatele místa počtu žáků času předmětu

23 Druhy projektů Dle navrhovatele projektu spontánní projekt (nápad pochází od žáků) uměle vytvořený projekt (nápad pochází od učitele nebo z vnějšího zdroje (př. zadání soutěže) kombinované projekty (nápad je společným dílem žáků a dalších osob (učitel může doplnit nápad, upřesnit ho)

24 Druhy projektů Dle místa realizace projektu školní projekt (celý realizujeme v rámci výuky) domácí projekt (celý realizujeme mimo výuku) kombinované projekty (realizace v rámci výuky a z části mimo ni)

25 Druhy projektů Dle počtu žáků účastnících se projektu samostatný projekt (řeší ho jednotlivec) skupinový projekt (řeší ho 2 a více žáků) třídní projekt (řeší ho celá třída) celoškolní projekt

26 Druhy projektů dle času potřebného na realizaci projektu dlouhodobé projekty krátkodobé projekty dle předmětu ve kterém se projekt realizuje jednopředmětové mezipředmětové všechny předměty dle cíle zadání a realizace projektu pro získání poznatků pro opakování nabytých znalostí, dovedností, pro aplikaci nabytých znalostí, dovedností a schopností (návyků, postojů) v praxi

27 Druhy projektů - shrnutí krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé předmětové, mezipředmětové, mimopředmětové individuální, skupinové, třídní, mezitřídní, ročníkové, meziročníkové, celoškolní hodinové, vícehodinové, celodenní, vícedenní, týdenní, měsíční, víceměsíční, roční, víceleté školní, mimoškolní, domácí teoretické, praktické žákovské, vytvořené učitelem umělecké, problémové, pracovní, osobnostně rozvojové, socializační (hraní rolí) kombinované

28 Studijní materiály Coufalová, Jana: Projektové vyučování pro první stupeň základní školy, Fortuna, Praha 2006 Černá, Karla: Rok s Robinsonem, IMC, Žďár nad Sázavou 1997 Houška, Tomáš: Škola je hra, vlastním nákladem, Praha 1993 Kašová, J.: Škola trochu jinak, Projektové vyučování v teorii i praxi, Iuventa, Kroměříž 1995 Kratochvílová, Jana: Teorie a praxe projektové výuky, Masarykova univerzita, Brno 2006 Spilková, Vladimíra a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR, Portál, Praha 2005 Valenta, J. a kol.: Pohledy projektová metoda ve škole a za školou, IPOS ARTAMA, Praha 1993 Žanta, R.: Projektová metoda, Praha 1934

Projektové vyučování. Skripta ke kurzu 13. 12. 2012. Mgr. Kateřina Lojdová

Projektové vyučování. Skripta ke kurzu 13. 12. 2012. Mgr. Kateřina Lojdová Projektové vyučování Skripta ke kurzu 13. 12. 2012 Mgr. Kateřina Lojdová Obsah Úvodem... 3 1. Vymezení projektového vyučování... 4 2. Projekt v kurikulu... 5 3. Cíle projektového vyučování... 6 4. Postup

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Katedra pedagogiky. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP

Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Katedra pedagogiky. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně Katedra pedagogiky Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP Mgr. Jana Kratochvílová Ph.D kratochvilova@ped.muni.cz Dvojstupňové

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz

Studijní opora pro studenty předmětu. Pedagogika 1. 2. část. www.fpe.zcu.cz Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Studijní opora pro studenty předmětu Pedagogika 1 2. část www.fpe.zcu.cz Studijní text vytvořila Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

Srovnávací a alternativní pedagogika, letní semestr 2010 2011 (ZS 1)

Srovnávací a alternativní pedagogika, letní semestr 2010 2011 (ZS 1) 1 Srovnávací a alternativní pedagogika, letní semestr 2010 2011 (ZS 1) Studijní text: Pedagogické alternativy Vladimír Václavík Výchova a vzdělávání jsou úzce spojeny s životem člověka a jeho vývojem na

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA Anotace Příspěvek se zaměřuje na problematiku projektového vyučování jako na jednu z možností osobnostního a sociálního

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Závěrečná práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více