PRACOVNÍ VERZE PROFE SNĚ ZA MĚŘENÉHO VZDĚLÁ VÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ VERZE PROFE SNĚ ZA MĚŘENÉHO VZDĚLÁ VÁNÍ"

Transkript

1 NÁVRH DE FINICE A CHARAKTERIST I K PROFE SNĚ ZA MĚŘENÉHO VYSOKOŠKO LSKÉHO/TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁ VÁNÍ 1

2 I. ÚVOD PRACOVNÍ VERZE Diverzifikace vysokoškolského vzdělávání je jedním z klíčových témat debat o reformě terciárního vzdělávání v České republice. Diskuze ohledně vhodného přístupu k profilaci studijních programů a jejich členění na profesní, akademické, příp. výzkumné či profilaci částí vysokých škol nejsou zcela uzavřeny, závěry by přitom měly být impulsem pro připravované legislativní změny. Hledání vhodného přístupu k diverzifikaci bylo od počátku jedním z principů zahrnutých v IPn KREDO. V těchto diskuzích je přitom zřejmé, že mnohem větší shoda panuje ohledně profilu tradičních akademických studijních programů, mnohem větší nejasnosti jsou ohledně konečné podoby a postavení studijních programů profesně zaměřených, jejich zabezpečení a institucionálního zakotvení. Jako vstup do diskuze na toto téma mohou posloužit závěry koncepčních prací v rámci EURASHE, evropské reprezentace institucí profesně zaměřeného vysokoškolského/terciárního vzdělávání, oficiálního partnera Evropské komise a Bolognského procesu, jehož je SPTV od roku 1994 členem. EURASHE se pokusilo v rámci projektu HAPHE ( Harmonisation of Approaches to Professional Higher Education in Europe, haphe.eurashe.eu) zmapovat v 18 evropských zemích aktuální stav a představy o podobě profesně zaměřeného typu terciárního vzdělávání 1, navrhnout společnou definici a vymezit sadu charakteristik specifických pro tento typ vzdělávání, jichž by bylo možno následně využít při pracích týkajících se profilace, kvality a výkonnosti příslušných institucí (např. jako podnět pro projekty U-Map či U-Multirank podporované Evropskou komisí). V současné době jsou kromě řady obecných koncepčních a politických dokumentů k dispozici i výsledky práce projektu HAPHE včetně některých specifických pohledů na českou situaci a její srovnání s evropskými trendy. Následující text představuje návrh definice a charakteristik navržených pracovní skupinou projektu HAPHE s přispěním významných evropských odborníků a osobností z oblasti vysokoškolské politiky 2. Tyto návrhy jsou stále pracovní a procházejí konzultacemi na národní úrovni v 11 státech a na úrovni reprezentace zainteresovaných partnerů na evropské úrovni. Konečná verze definice a charakteristik bude k dispozici na podzim 2014 po zohlednění získaných podnětů a připomínek. Jazyková poznámka: Pro přesnost a lepší pochopení celkového pojetí je uveden text vždy i v angličtině, překlad do češtiny je pracovní, často z pochopitelných důvodů volnější. S ohledem na české podmínky a terminologii je v dalším textu dále používán pro termín professional higher education překlad profesně zaměřené terciární vzdělávání, neboť do tohoto konceptu spadá i sektor vyššího odborného vzdělávání a potenciálně i programy krátkého cyklu odpovídající úrovni 5 Evropského kvalifikačního rámce, které v současnosti v České republice nejsou nijak upraveny. 1 Vymezení rozsahu vycházelo z šíře záběru dané Evropským vysokoškolským prostorem, tedy od úrovně EQF 5 (krátké cykly) až po EQF 8 (doktorská studia). Důraz je však na úrovně EQF 6 (bakalář) a EQF 7 (magistr). 2 K jednotlivým jednáním pracovní skupiny vybrané z partnerů projektu a EURASHE byli přizvání Guy Haug, Jiří Nantl, Ann Verreth, Regitze Kristensen, Michael Gaebel, Richard Thorn. 2

3 II. NÁVRH DEFINICE PRACOVNÍ VERZE Profesně zaměřené terciární vzdělávání představuje specifickou formu terciárního vzdělávání, která nabízí ve všech svých aspektech (včetně výuky, učení se, vědecké a tvůrčí činnosti i řízení) mimořádně intenzivní propojení na praxi ( svět práce ), a to na všech úrovních zastřešujícího rámce kvalifikací Evropského vysokoškolského prostoru. Jeho posláním je diverzifikace příležitostí ke vzdělávání, zlepšení zaměstnatelnosti absolventů, poskytnout kvalifikace a stimulovat inovace jak ku prospěchu studentů i společnosti. Praxe ( svět práce ) v tomto pojetí zahrnuje všechny podniky, neziskové organizace a instituce veřejného sektoru. Intenzita propojení s praxí je projevuje silným důrazem na aplikační stránku studia. Tento přístup spočívá v kombinaci fází práce a studia, péči o uplatnitelnost absolventů, spolupráci se zaměstnavateli, využití znalostí relevantních pro praxi i uživatelsky zaměřené výzkumné a tvůrčí činnosti. Professional Higher Education is a distinct form of Higher Education that offers a particularly intense integration with the world of work in all its aspects (including teaching, learning, research and governance) and at all levels of the overarching Qualifications Framework of the European Higher Education Area. Its function is to diversify learning opportunities, enhance employability, offer qualifications and stimulate innovation, for the benefit of learners and society. The world of work includes all enterprise, civil society organisations, and the public sector. The intensity of integration with the world of work is manifested by a strong focus on application of learning. This approach involves combining phases of work and study, a concern for employability, cooperation with employers, the use of practice-relevant knowledge and use-inspired research. 3

4 III. PRACOVNÍ VERZE RÁMEC CHARAKTERISTIK PROFESNÍHO TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S ohledem na cíl přispět k harmonizaci přístupů k profesnímu terciárnímu vzdělávání napříč Evropským vysokoškolským prostorem byl vymezen rámec klíčových charakteristik specifických pro tento typ vzdělávání. Cílem je vyjasnit a posílit úlohu profesně zaměřeného terciárního vzdělávání v kontextu celého vysokoškolského systému a tak: Lépe vzájemně provázat vzdělávání, trh práce, výzkum a inovace Podpořit rozvoj profesně zaměřeného terciárního vzdělávání Zlepšit koordinaci a spolupráci všech aktérů v rámci tohoto vzdělávacího sektoru/segmentu Rámec charakteristik profesního terciárního vzdělávání: POLITIKA A STRATEGIE VÝUKA A STUDIUM VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST 3 Propojení politiky a strategie Cíle a výsledky Regionální integrace Metody rozvoje kurikula Cíle a obsah studia Metodika učení (se) Studijní prostředí Akademičtí a pedagogičtí pracovníci a učící odborníci z praxe Výzkumná agenda Proces výzkumné činnosti Výsledky a výstupy výzkumu IV. CHARAKTERISTIKY A KRITÉRIA Rámec má několik dimenzí s dále uvedenými specifickými, klíčovými kritérii pro každou z charakteristik Charakteristika Popis Klíčová kritéria POLITIKA A STRATEGIE Jak je profesně zaměřené terciární vzdělávání zakotveno a zastoupeno v celkové politice a strategickém rámci školy Propojení politiky a strategie Zapojení praxe ( světa práce ) do rámců politiky a strategie Institucionální politiky a strategie jsou definovány ve spolupráci s praxí. Cíle a výsledky Hlavní cíle ve vztahu k výsledkům profesně zaměřeného terciárního Profesně zaměřené terciární vzdělávání se speciálně zaměřuje na posílení dovedností a kompetencí odpovídajících 3 V překladu je použit termín výzkum, výzkumná činnost ve smyslu zahrnujícím v souladu se Zákonem o vysokých školách vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, přičemž snahou je vymezit dále specifičtější prostor pro takový druh činnosti ve vazbě na profesně zaměřené terciární vzdělávání. 4

5 Charakteristika Popis Klíčová kritéria POLITIKA A STRATEGIE Jak je profesně zaměřené terciární vzdělávání zakotveno a zastoupeno v celkové politice a strategickém rámci školy vzdělávání relevantním povoláním se záměrem podpořit zaměstnatelnost studentů. Důraz se klade na výstupy z učení a profesně zaměřený výzkum. Regionální integrace Zapojení v rámci vlastního regionu Instituce profesně zaměřeného terciárního vzdělávání je silně zapojena do regionálních partnerství s praxí. Charakteristika Popis Klíčová kritéria VÝUKA A STUDIUM Jak jsou učení a studium ovlivněny specifickými charakteristikami profesně zaměřeného terciárního vzdělávání Metody rozvoje kurikula Rozvoj kurikula odkazuje na: metody učení návrh a rozvoj kurikula cíle a výstupy učení Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny akademickými pracovníky ve spolupráci se zainteresovanými partnery, především z praxe. Kurikula jsou v souladu s budoucími potřebami praxe, respektují kontext zaměstnanosti, staví na dokladovatelných faktech a informacích. Cíle studia /výstupy z učení Obsah studia Cíle studia (výstupy) odkazují na: potřeby praxe posílení dovedností odpovídajících povolání uplatnitelnost absolventů Obsah zahrnuje: pracovní metody, praktické příklady, sylaby a další materiály. Výstupy z učení zohledňují základní znalosti, dovednosti a postoje vázané na konkrétní profesní požadavky, ale neměly by být omezeny pouze na ně. Navíc studenti získají profesní a osobní dovednosti, jež jim umožní úspěšně a samostatně působit v potenciálně měnícím se pracovním prostředí. Obsah studia spojuje produktivně teorii s praxí pomocí příkladů, případových studií, problémově a projektově zaměřeného učení, poznatků z nejnovějšího výzkumu nebo trendů a odkazů na obě perspektivy praxi i 5

6 Charakteristika Popis Klíčová kritéria VÝUKA A STUDIUM Jak jsou učení a studium ovlivněny specifickými charakteristikami profesně zaměřeného terciárního vzdělávání akademické prostředí. Metodika učení (se) Studijní prostředí Tým st. programu Metodika učení (se) zahrnuje: návrh učebního procesu metody hodnocení nezbytné pro posouzení výsledků studia. Studijní prostředí odkazuje na prostředí a podmínky, v nichž studium probíhá. Do týmu podílejícího se na studijním programu patří všechny osoby, které se podílejí na návrhu, poskytování a hodnocení studia včetně hostujících lektorů, odborníků z praxe a podpůrného personálu. Metodika učení zahrnuje metody aktivního, kooperativního a samostatného učení a zároveň se soustřeďuje na aktivizující metody podporující osvojení zkušeností včetně ale ne omezené na učení založeného na simulaci(sbl), na scénářích (SceBL), problémově orientovaného (PBL). Jak formativní, tak sumativní hodnocení by měla odrážet charakter a metodiku specifického prostředí profesně zaměřeného terciárního vzdělávání. Studijní prostředí má zprostředkovávat zkušenosti jak v rámci vysokoškolské instituce, tak mimo ni, v praxi. Podstatné praktické fáze anebo jiné formy nabytí pracovní zkušenosti slouží reflexi teorie v praktických souvislostech. Na úrovni jednotlivých studijních programů prokazuje tým zodpovědný za studijní program odpovídající vyváženost relevantních zkušeností z akademického prostředí a z praxe. 6

7 Charakteristika Popis Klíčová kritéria VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST Jak je výzkumná a tvůrčí činnost začleněna do udržitelného profesně zaměřeného terciárního vzdělávání jako jeho integrální součást, při vědomí, že tato činnost může být pojímána odlišně v závislosti na úrovni terciárního vzdělávání a že není vždy na všech institucích ještě plně uskutečňována. Výzkumná agenda Výzkumná agenda vymezuje přístup k zadání a rozsah výzkumné a tvůrčí činnosti. Výzkumná agenda je ovlivněna praxí s cílem uspokojit potřeby společnosti i podnikové sféry. Proces výzkumné činnosti Výsledky a výstupy výzkumu Akademické či praktické, aplikační pojetí výzkumné činnosti. Očekávané výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti. Pracovníci ve výzkumu usilují o podněty a vstupy z praxe, cení si požadavků a příspěvků od zainteresovaných partnerů. Výzkumný proces respektuje uvedený charakter vstupů a může zahrnovat různé typy výzkumných aktivit a spolupráce, odpovídající dané úrovni Evropského kvalifikačního rámce. Výsledky odpovídající výzkumné a tvůrčí činnosti zahrnují zpravidla licence, patenty, profesní magisterské a profesní doktorské vzdělání. Cílem je, aby výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti odpovídaly požadavkům praxe. 7

8 PŮVODNÍ ANGLICKÁ VERZE 8

9 9

10 AUTOŘI: PRACOVNÍ SKUPINA PRACOVNÍ VERZE Anthony F. Camilleri (KIC Malta), Ulf Ehlers, Nicole Graf, Raimund Hudak (DHBW, Germany), Michal Karpíšek (SPTV/CASPHE). Marc Vandewalle (VLHORA), Stefan Delplace (EURASHE) KOORDINÁTOR PROJEKTU HAPHE EURASHE, European Association of Institutes in Higher Education, EU PARTNEŘI PROJEKTU HAPHE Cooperative State University Baden-Württenberg (DHBW), Germany Knowledge Innovation Centre (KIC), Malta Association of Slovene Higher Vocational Colleges (SVSŠ), Slovenia Czech Association of Schools of Professional Higher Education (CASPHE), Czech Republic Tallinna Tehnikakõrgkool University of Applied Sciences, Estonia Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), Belgium (Flanders) Association of University Institutes of Technology Directors (ADIUT), France Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Portugal Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (State Higher Vocational School in Tarnow), Poland Vijeće veleučilišta i visokih škola, Croatia Poznámka: Návrh je zatím k dispozici především v angličtině, v pracovní verzi. V dubnu až červnu 2014 probíhá validace návrhu na národní úrovni v 11 zemích EU. Po ukončení validace bude návrh revidován a k dispozici bude konečná verze. Další Informace na The HAPHE Consortium, This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 10

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ PRŮBĚH A CÍLE REFORMY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Předběžné shrnutí dokumentu pro vládu, 31. května 2011 1. Úvod a východiska České vysoké školství prošlo v průběhu posledních dvou dekád zásadní proměnou. Narostl

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level IBAR Agreement

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více