GEOBOTANICKÉ MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V POVODÍ LABE (MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL A INSTITUCÍ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEOBOTANICKÉ MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V POVODÍ LABE (MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL A INSTITUCÍ)"

Transkript

1 GEOBOTANICKÉ MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V POVODÍ LABE (MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL A INSTITUCÍ) MÁLKOVÁ J., WAGNEROVÁ Z. katedra biologie, Vysoká škola pedagogická, Víta Nejedlého 573, Hradec Králové, MÁLKOVÁ J. Ústav ochrany životního prostředí, Univerzita Pardubice, Doubravice Úvod Cílem výuky na katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové je kvalitní příprava budoucích učitelů biologie na základních a středních školách. Snahou je, aby studenti získali nejen požadované penzum teoretických vědomostí a praktických dovedností, ale zejména ekologický, citový a estetický přístup k přírodě, aktivní a konstruktivní postoj k ochraně a tvorbě životního prostředí (dále jen ŽP). Pro vytyčené ekologické cíle využíváme geografickou polohu fakulty na břehu Labe, jedné z největších a bohužel nejvíce znečištěných evropských řek. Dnešní ekosystémy v povodí Labe je třeba považovat za stav určité vývojové etapy, která prodělává změny pod vlivem abiotických změn v biosféře, dále pod vlivem nových biotických stavů uvnitř ekosystémů a zejména pod vlivem lidské činnosti. Řeka a říční niva představuje jeden z nejdynamičtějších krajinných fenoménů. Může být nazírána jako přirozená páteř krajiny, na níž je napojena většina aktivit přírody a člověka (rekreace, doprava, zavlažování, odběr vody pro zemědělství i průmysl aj.). Současná vegetace kulturní krajiny v povodí Labe není v drtivé většině totožná s původními přírodními společenstvy a s potenciálem ekosystémů. Při monitorování jsou postihovány klíčové změny v biodiverzitě organismů i ve funkcích ekosystémů. Na základě poznání je možné odvodit a navrhnout konkrétní management v příslušných úsecích toku pro obnovu co nejpřirozenějšího stavu společenstev. Povodí Labe může být využito jako indikátor rekonstrukce přirozených vegetačních útvarů. Cílem vyučujících i studentů na katedře biologie je přispět, ve spolupráci s odbornými institucemi, které se profesionálně zabývají ochranou a tvorbou ŽP v rámci svého rezortního zaměření, geobotanickým monitorováním k poznání a zlepšení stavu. Formy geobotanického monitoringu v povodí Labe Na katedře biologie je prováděno v povodí Labe geobotanické monitorování jednotlivých druhů, populací, ekosystémů i krajinných celků od pramene v Krkonoších až po Hřensko. Jsou monitorovány vodní, pobřežní i terestrické ekosystémy, je studována jejich struktura, rozšíření, funkce i vývoj. Monitoring se uskutečňuje na různých úrovních v rámci: - pedagogicko vzdělávacího procesu studentů v povinných i nepovinných předmětech - odborných aktivit pedagogů katedry biologie - mezinárodního vzdělávacího projektu AQUA TEMPUS Dále jsou uvedeny konkrétní příklady geobotanického monitoringu v povodí Labe ve výše uvedených úrovních a formy spolupráce škol a institucí. Monitorování životního prostředí v rámci přípravy budoucích učitelů a doktorandů Monitoring ŽP je obsažen v řadě povinných i volitelných předmětů. Z povinných disciplín je zařazen dvousemestrální předmět ekologie rostlin a živočichů, obsahující přednášky, semináře i cvičení v terénu. Po absolvování čtyř semestrů botanických disciplín studenti předkládají seminární práci, v níž zhodnotí ve vybraném území pět odlišných stanovišť po stránce botanické, fytocenologické, krajinářské i ochranářské. Ve zvolené oblasti porovnají druhovou skladbu studovaných ekosystémů, zhodnotí antropické zásahy, doporučí konkrétní ochranářská opatření ke zlepšení stavu. Součástí práce je i navržení geobotanické exkurze. Studie musí být doplněna mapami, citacemi literatury, fotodokumentací a ochranářským mapováním. Každý student vystoupí s odborným referátem dle vlastního výběru k problematice biomonitorigu ŽP, aby se posílily komunikativní dovednosti. Prvky geobotanického monitoringu jsou obsaženy i v dalších předmětech - v systematice nižších i vyšších rostlin, ve fyziologii, mikrobiologii, základech zemědělství, v didaktice biologie, zeměpise či geologii. Nejvíce studenty aktivizuje práce s konkrétním materiálem v laboratoři nebo řešení dílčích geobotanických úkolů přímo v terénu. Studenti absolvují v průběhu studia nejméně 5 týdnů prací v terénu: dvě botanická cvičení, v bloku ekologické, z geologie a geomorfologie, praxi v zemědělském a zahradnickém podniku. Cvičení jsou záměrně uskutečňována v různých vegetačních stupních od nížinného až do alpínského. Vybíráme lokality v chráněných územích (v Krkonošském národním parku dále KRNAP, v Chráněné krajinné oblasti Orlické či Železné hory), v přírodních rezervacích (např. Dubno, Babiččino údolí, Bukačka, Nemošická stráň u Pardubic). Záměrně IUAPPA Praha Section: A

2 navštěvujeme i ekosystémy různým stupněm degradované a ukazujeme rozdíly v biodiverzitě, syntetizujeme rozsah a příčiny změn. Snažíme se studentům vštěpovat neformální přístup k aktivní ochraně a tvorbě ŽP. Pokoušíme se posluchače zapojit do problémů managementu v krajině, aby své poznatky a postoje dále přenášeli do budoucí učitelské praxe. Posluchači IV. a V. ročníku si vybírají volitelné předměty - např. Životní prostředí, Užitková botanika, Ekotoxikologie, Ekologie krajiny či od roku 1998 Biologický monitoring, který vznikl v návaznosti na projekt AQUA TEMPUS - viz kapitolu 2.3 /3, 4, 14/. Při výběru témat diplomových prací (dále jen DP) volí téměř třetina studentů ekologickou problematiku, včetně geobotanického monitoringu, který je řešen na různých úrovních. 1. Výzkumy na úrovni individuí, organismů - studium autekologie a monitorování výskytu chráněných a ohrožených druhů ve vybraných stanovištích v povodí Labe (např. Výskyt Melampyrum bohemicum ve Východních Čechách, Biologie a ekologie druhu Luzula spicata a Veronica bellidioides v Krkonoších, Fenologie, ekologie a areál druhu Rubus chamaemorus, Rozšíření Salix bicolor a S. lapponum a jejich možnost využití jako náhradní dřeviny). 2. Studia na úrovni populační s uplatněním populační ekologie (např. Změny druhové skladby mechů Kotelných jam, Populační dynamika rodu Senecio, Aconitum, Mapování výskytu a početnosti vybraných chráněných druhů či naopak antropofyt na hřebenech Krkonoš). 3. Studium na úrovni společenstev s využitím poznatků synekologie, fytocenologie, geobotaniky (např. Floristické a fytocenologické změny v chráněném přírodním výtvoru Nemošická stráň u Pardubice, Geobotanický monitoring v údolí říčky Kněžná). 4. Monitoring změn v ekosystémech nebo v krajině s využitím integrované či krajinné ekologie, biogeografie atd. Vznikl soubor prací v KRNAP ve všech jeho vegetačních stupních. Jsou zde studovány vlivy abiotických i biotických faktorů na ekosystémy, změny biodiverzity vegetace pod vlivem nadměrné rekreace, rozrůstající se kleče horské, vlivem přemnožené spárkaté zvěře, chybných rekultivací, nedostatečného čištění odpadních vod. Studia probíhají v narušených turistických centrech i v zachovalých partiích přírody. Obdobně jsou monitorovány změny v biodiverzitě Orlických či Železných hor, Broumovska, v Českého středohoří aj. (Změny druhové diverzity vegetace u slepých ramen Labe mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, Ozelenění výsypek popílku u Opatovic nad Labem atd.) 5. Práce geobotanické s interdisciplinárními prvky, např. metody geologie a geomorfologie - vymapování stupně poškození vybraných lokalit regionu s uvedením příčin (např. u Labe ve Vrchlabí, Dvora Králové, v Pardubicích, na Kolínsku, v Ústí nad Labem, v oblasti přítoků - geologické zhodnocení Pojizeří, povodí Berounky, Vltavy, toků Orlických hor, Sledování stupně devastace pískovcových skalních oblastí). Jsou aplikovány i biochemické, fyziologické a chemické metody, které jsou použitelné v praktické i experimentální složce vyučování (Studium vlivu abiotických faktorů na průběh fotosyntézy řas, Studium míry eutrofizace stojatých vod v Pardubicích). Část témat je orientována do oblasti ekologie a ochrany zemědělských plodin (Studium fytotoxicity vybraných druhů pesticidů a hnojiv, Vliv postřiků na úrodnost jabloní, Studium vlivu nafty na růst a vývoj vybraných plodin). 6. Ekologicko-didaktický obsah DP, zejména je oblíbené vypracování přírodovědných naučných stezek, které slouží pro nejblíže položené školy, biologické kroužky, domy dětí a mládeže či jako průvodce pro veřejnost. Nejvíce naučných stezek vzniklo v parcích nebo v nejzachovalejších částech přírody regionu, zpravidla ve velkých městech, kde je více škol a možnost většího uplatnění výstupů (u Hradce Králové, Pardubic, Přelouče, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, podél říček Kamenice, Orlice aj). Didaktické práce jsou orientovány i na testování vědomostí z oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy. Při testování probraného učiva je důraz kladen nejen na znalosti pojmů, ale i na pochopení vztahů, na aplikaci a komunikativní dovednosti, na citlivý a estetický vztah k přírodě. Bylo uvedeno jen několik okruhů, kam směřují studentské odborné aktivity. DP jsou řešeny dvě až čtyři sezóny se snahou monitorovat dlouhodoběji změny, aby bylo možné syntetizovat příčiny a vyvodit ochranářská opatření ke zlepšení stavu. Ve všech pracech je didaktické využití poznatků a návod na jejich přenesení do učitelské praxe /5, 6, 17/. Nejlepší posluchači pokračují v postgraduálních studiích - často v geobotanice na přírodovědecké fakultě v Praze, v Brně, nebo na Univerzitě v Pardubicích na Ústavu ochrany ŽP v oboru krajinná a aplikovaná ekologie. Na posledně uvedeném pracovišti je referující autorka školitelkou. Jsou zde řešena témata: Vegetační dynamika v porostech kleče horské, Biomonitoring bryoflóry vápencových výchozů Krkonoš, Studium ekotonových společenstev podél komunikací 3. zóny KRNAP, Monitoring chráněných rostlin na antropogenně ovlivněných plochách KRNAP, Vliv abiotických faktorů na fenologii druhu Carex bigelowii. Monitoring organismů, ekosystémů i krajiny v rámci odborných aktivit pedagogů katedry biologie Členové katedry získali v posledních letech k desítce grantů i mimo resort školství od Ministerstva ŽP ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, od Ministerstva hospodářství ČR či od Grantové agentury ČR.V rámci grantů je řešen geobotanický monitoring v povodí Labe, např. s následující tématikou: Studium sukcese vegetace IUAPPA Section: A

3 pod vlivem antropické zátěže, zejména vliv turistiky na vegetaci, Rekultivace a revitalizace narušených ekosystémů v subalpinských polohách KRNAP, Studium synantropizace vegetace v KRNAP, Monitoring a management ohrožených druhů, Vegetační dynamika v porostech kleče horské v Krkonoších, Rozsah a příčiny výskytu těžkých kovů na hřebenech Krkonoš, Dynamika půdních vlastností vlivem abiotických a biotických vlivů v KRNAP, Studium fytotoxicity vybraných druhů pesticidů a listových hnojiv aj. Výběr řešených témat je konzultován s odbornými pracovníky správ chráněných území a biosférických rezervací UNESCO. Získané výsledky jsou podkladem pro vypracování ochranářského managementu např. uskutečnění konkrétních rekultivací v zájmu revitalizace narušených ekosystémů (Úpské či Pančické rašeliniště, v Modrém dole, na Luční hoře aj.), arondace alochtonních výsadeb kleče horské v unikátních tundrových ekosystémech Krkonoš (na Studniční hoře, na Labské louce atd.). Dílčími úkoly zapojujeme i studenty s cílem těsnějšího spojení teorie s praxí. Výsledky studií členů katedry biologie byly podkladem pro vyhlášení rezervací např. Nemošická stráň, Střemošice. Geobotanické výzkumy v Orlických horách nebo na Hronovsku sloužily jako podklad pro vypracování územního systému ekologické stability. Byla zpracována řada odborných posudků s ekologickou problematikou (např. posouzení výstavby vodní elektrárny ve Špindlerově Mlýně nebo na Smrčinovém potoce, revitalizace tzv. Bunkrové cesty v Krkonoších, povolení letního provozu lanové dráhy na Lysou horu, odbahnění rybníka Malý Karlov u Korunky). Závěry geobotanického monitorování byly prezentovány na řadě mezinárodních a domácích konferencích a byly odpublikovány v odborných periodicích. Monitoring vodních a pobřežních ekosystémů v povodí Labe v rámci projektu AQUA TEMPUS Ekologický vzdělávací projekt AQUA TEMPUS vznikl na základě spolupráce Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na projektu dále kooperují Univerzity v Kielu, Lüneburgu, Londýně a Helsinkách. Cílem projektu je motivace učitelů a studentů vysokých, středních i základních škol pro další vzdělávání v oblasti monitorování ŽP v povodí Labe, dále kooperace mezi školami nejen v České republice, ale i na mezinárodní úrovni. S tím bezprostředně souvisí, jako důležitá součást tohoto interdisciplinárního projektu, výuka jazyků, zaměřená především na tématiku ŽP. Podstatnou složkou projektu je počítačové zpracování databáze, získané z monitoringu a výměna informací v internetové síti /2, 9, 16/. Důležitou součástí projektu je program Školy za živé Labe, který je v úzké návaznosti na probíhající program řady německých škol Schulen für eine Lebendige Elbe /12, 13/, jehož hlavním cílem je dát podněty ke sledování a zkoumání čistoty vody v povodí Labe, přiblížit žákům a studentům některé metody biologického a chemického monitoringu a přirozenou cestou vštípit mladým lidem zásady ochrany přírody a krajiny na konkrétním příkladu biomonitoringu ekosystémů v Polabí, včetně navození možností dalšího vzdělávání v rámci ekologické výchovy. Metodiky přírodovědných pozorování vycházejí z různých stupňů obtížnosti, zejména jsou přizpůsobeny pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty středních škol. Pracovní postupy rozvíjejí především znalosti biologické, chemicko-fyzikální, hydrologické, geomorfologické a ochranářské. V rámci projektu AQUA je školám prioritně doporučeno provést pro projekt závazná přírodovědná pozorování, která jsou především zaměřena na: 1) Chemicko-fyzikální podmínky vodního ekosystému, tj. teplotu vody, její zbarvení a případný zápach, hodnotu ph, obsah kyslíku, obsah dusičnanů, amoniaku, fosforečnanů, biochemickou spotřebu kyslíku. 2) Biologický charakter vodního ekosystému s využitím ekologických bioindikačních hodnot vybraných skupin vodních bezobratlých živočichů, s cílem rozčlenění kvality vody do sedmi jakostních tříd (od kategorie: voda čistá až silně znečištěná). 3) Geomorfologický charakter vodního toku a jeho ekologické struktury /1, 7, 8, 11/. Školy spolupracují s organizacemi, které se zabývají problematikou ochrany přírody, krajiny a ŽP profesionálně či v rámci dobrovolných sdružení. Studenti jsou vedeni ke komunikaci s masmédii. Projekt je zcela otevřený i pro další aktivity, doporučuje studentům své dojmy a zážitky podchytit např. fotodokumentací, pořízením videozáznamů, výtvarnými pracemi, literárním zpracováním. Výměna zkušeností mezi zúčastněnými školami probíhá v internetové síti, získané hodnoty biomonitoringu jsou zapsány a vyhodnoceny v PC programu Atlasu životního prostředí vodstva. Výsledky jsou prezentovány na seminářích a konferencích. V ekologickém mezinárodním projektu AQUA TEMPUS je zapojeno 24 škol a mimoškolských zařízení z celého povodí Labe, od pramene Labe v Krkonoších až po Děčín. V Německu se věnuje studiu znečištění řeky Labe dle uvedeného programu 186 škol /10, 15/. Součástí projektu je rovněž zapojení zúčastněných učitelů ze všech stupňů škol do systému dalšího vzdělávání v nosných, interdisciplinárních vazbách: environmentálního vzdělávání, výuky jazyků a práce s počítačem. V rámci vytvořené sítě škol probíhají kurzy učitelů s tématikou biologického a chemického monitoringu, výpočetní techniky a německého jazyka. Studenti katedry biologie, kteří absolvovali předmět Biologický monitoring, úspěšně přebírají roli instruktorů na jednotlivých školách. Na dalším vzdělávání učitelů i studentů se významně podílí možnost studia ŽP a jazyků na mezinárodních táborech, které proběhly ve spolupráci se zahraničními partnery na Labi v Hamburku, v Barbie a v Bad Schandau, v povodí řeky Temže v okolí Londýna a dále na vodách řeky Mincio v Mantově nebo v dánském Odensee /16, 18/. IUAPPA Section: A

4 Na základě dvouletého trvání lze říci, že se projekt úspěšně uplatnil při realizaci ekologického vzdělávání na řadě základních i středních škol v povodí Labe. Prostřednictvím myšlenky Školy za živé Labe vznikla dobrá spolupráce a osobní kontakty nejen mezi školami v Čechách a v Německu, ale i s partnerskými organizacemi v povodí Labe. Spolupráce škol a institucí Členové katedry spolupracují v rámci svého pedagogicko-vědeckého zaměření s řadou výzkumných a ochranářských institucí v regionu např. se Správou KRNAP ve Vrchlabí, se správami chráněných krajinných oblastí Orlické a Železné hory, Broumovsko aj., s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Opočně, s Povodím Labe v Hradci Králové, s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Pardubicích, se státem akreditovanou laboratoří BioAnalytika Hradec Králové, s přírodovědnými odděleními regionálních muzeí, s nevládními ekologickými organizacemi (např. TEREZA, PALETA), s vysokými školami (zejména s Univerzitou Pardubice). Máme přátelské pracovní kontakty i v zahraničí, zejména v Polsku (univerzity ve Wroclawy a v Opole), v Německu (Artenschutzcentrum Jena, univerzita v Paderbornu, Lüneburgu, IPN v Kielu, Deutsche Umwelthilfe v Hamburgu), dále na univerzitách: v Itálii (Mantova), ve Finsku (Helsinky), ve Velké Británii (Londýn - Královská univerzita), v Dánsku (Odensee) a na Slovensku (Nitra, Banská Bystrica). Závěr Na katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové i na Ústavu ochrany ŽP Univerzity Pardubice probíhá geobotanický monitoring v povodí Labe formou řešených interních, státních a mezinárodních grantů. Ve spolupráci s dalšími univerzitami a odbornými institucemi nejen České republiky, ale i dalších zemí EU. Řada dílčích geobotanických problémů je řešena i v rámci pedagogicko-vzdělávacího procesu, např. formou diplomových a doktorských prací. Do všech výše uvedených odborných aktivit zapojujeme úspěšně studenty. Hlavním cílem je prohloubení výchovy mladých učitelů, zejména na úseku těsnějšího spojení teoretických vědomostí s poznatky z praktické ochrany přírody. Výstupy vědeckých studií jsou podkladem pro ochranářský management v povodí Labe. Většina získaných výsledků je průběžně prezentována na konferencích a publikována v odborné literatuře. Literatura [1] Kolektiv: Školy v akci za živé Labe AQUA TEMPUS, Pedagogická fakulta, VŠP, Hradec Králové, 1998, pp [2] Korčáková J., Málková J. et Wagnerová Z.: Mezinárodní projekt AQUA TEMPUS - příklad nového typu vzdělávání učitelů, In: Sborník VII. celostátní konference ČAPV Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu, VŠP, Hradec Králové, 1999, pp [3] Málková J.: Využití vegetace v povodí Labe ve výuce botanických a ekologických disciplín na katedře biologie VŠP v Hradci Králové, Zpravodaj botanických zahrad, MŽP ČR, Praha, 1997, 47: [4] Málková J.: Prvky ekologické výchovy na katedře biologie VŠP v Hradci Králové, In: Sborník mezinárodní konference, Inźynieria procesowa w ochronie środowiska, Opole, Polsko, 1998, pp [5] Málková J.: Konkrétní příklady ekologické výchovy posluchačů katedry biologie Pedagogické fakulty VŠP v Hradci Králové, In: Sborník mezinárodní konference: Enviromentální výchova a Česko-slovenská konference enviromentální vzdělávání a výchova na vysokých školách připravujících učitele a výchovné pracovníky, Uherské Hradiště, 1999, pp [6] Málková, J.: Využití zahrad, parků a krajiny ke zkvalitnění výuky botaniky a ekologie na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, Zahrada, park, krajina, Praha, 1999, 6: [7] Málková J. et Wagnerová Z.: Projekt TEMPUS AQUA - Školy za živé Labe, Ochrana přírody, Praha, 1998, 6: [8] Málková J. et Wagnerová Z.: Mezinárodní výchovně-vzdělávací projekt AQUA TEMPUS - Školy za živé Labe, Zpravodaj MŽP, Praha, 1998, 5:8. [9] Málková J. et Wagnerová Z.: Project Schools for a living Elbe, IUCN CCE Newsletter, Brusel, 1998, 14/27: 13. [10] Málková J. et Wagnerová Z.: Moderní metody vzdělávání učitelů biologie na příkladu biologického monitoringu mezinárodního ekologického projektu AQUA TEMPUS Školy za živé Labe, In: Sborník VII. celostátní konference ČAPV - Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu VŠP, Hradec Králové, 1999, pp [11] Málková. J., Wagnerová Z. et Kůlová A.: Mezinárodní projekt AQUA TEMPUS zakotvil v České republice, Učitelské noviny č. 14, roč. 102, Praha, , pp [12] Prigge S. et al.: Gewässer im Stadteil. Das Umweltprojekt G.R.E.E.N., FHH, Hamburg, 1994, pp IUAPPA Section: A

5 [13] Prigge S.: Schulen für eine Lebendige Elbe Eine Anleitung für die Arbeit im Projekt, Deutsche Umwelthilfe, Hamburg, 1997, pp [14] Wagnerová Z.: Využití městské zeleně ve výuce botaniky a ekologie VŠP v Hradci Králové, Zpravodaj botanických zahrad, MŽP ČR, Praha, 1997, 47: [15] Wagnerová Z.: Monitorování kvality ekosystémů na Labi mezinárodní projekt ekologické výchovy, In: Sborník mezinárodní konference, Inźynieria procesowa w ochronie środowiska, Opole, Polsko, 1998, pp [16] Wagnerová Z.: Environmentální mezinárodní projekt QAUA TEMPUS na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, In: Sborník mezinárodní konference: Enviromentální výchova a Česko-slovenská konference enviromentální vzdělávání a výchova na vysokých školách připravujících učitele a výchovné pracovníky, Uherské Hradiště, 1999, pp [17] Wagnerová Z. et Málková J.: Inovace v ekologickém a botanickém vzdělávání (Příklady nácvikových aktivit ve vzdělávání budoucích učitelů biologie VŠP HK), In: Sborník VII. celostátní konference ČAPV Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu, VŠP, Hradec Králové, 1999, pp [18] Wagnerová Z. et Málková J.: Školy za živé Labe, In: Sborník příspěvků z konference: Ekologická výchova ve školách, Ostrava, 2000, pp IUAPPA Section: A

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání 11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání Inovace ekologických disclipín na katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové (projekt FRVŠ pro rok 2003) Jitka

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Katedra ekologie krajiny Název práce Potenciální význam (zvoleného) venkovského mikroregionu svazku měst a obcí na ochraně přírody a krajiny Mgr. Karel Houdek houdek@knc.czu.cz

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing.

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing. NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH VÝZNAM A DLOUHODOBÉ VIZE Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.Ing. Přírodovědný pohled Národní parky představují nejvýznamnější přírodní fenomény ČR, které nebyly formovány

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Kód programu: 1516/E. Projekt: Z lavice do louže. Vypracoval vedoucí projektu: Mgr. Theimer Josef

Kód programu: 1516/E. Projekt: Z lavice do louže. Vypracoval vedoucí projektu: Mgr. Theimer Josef Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2015/2016 Kód programu: 1516/E

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields v České republice Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields z hlediska MŽP: Veškeré pozemky zásadně narušené činností člověka tak,

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017

Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba CZ.1.07/2.1.00/32.0017 Klíčová aktivita 01 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba Program 1. Úvod - informace o KA 01 2. Probíhající

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Zlatý pruh Polabí, o.p.s. MEMORANDUM o vzájemné spolupráci Memorandum o podpoře rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe se zahrnutím všech jejích přítoků vychází ze současného stavu s cílem přispět

Více

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007

Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Nabídka výukových programů environmentální výchovy pro školní rok 2006/2007 Velké šelmy v Beskydech Pozn. projekt je finančně podpořen MŽP. Proto cena 10,- Kč Člověk a příroda Ekologické minimum 12-18

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie 1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie 2. Obor ekologie lesa se zabývá zejména: a) vzájemnými vztahy organismů s prostředím a mezi sebou b)

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 05 VY 32 INOVACE 0115 0305 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Aktuální stav procesu EIA

Aktuální stav procesu EIA Aktuální stav procesu EIA 2005 Předloženo Oznámení EIA záměru 2005-2010 průzkumy území a prověřování variant; předložení Dokumentace EIA 05/2011 Dokumentace EIA vrácena ze strany MŽP k doplnění 05/2012

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Ing. Václav Jansa Krkonošský národní park Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Hříběcí boudy 8.10.2013 15.10.2013 1 1. Prostředí a jeho limity 2. Sledujeme cíle. 3. V Krkonoších

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Krajinná ekologie. RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Krajinná ekologie. RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Krajinná ekologie RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Teze: Studium geografie (a krajinné ekologie) Nic vás nenaučíme (téměř) Geografie věda empirická. = Terén, terén, znalosti, poznávání poznání

Více