Domácí násilí problém současné společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí násilí problém současné společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních věcí Domácí násilí problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Martina Mokrošová Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb Vedoucí práce: Mgr. Ivona Buryová, Ph. D. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karviné dne 30.dubna 2012 Martina Mokrošová

3 Poděkování: Děkuji Mgr. Ivoně Buryové Ph. D., za odborné vedení bakalářské práce, za její cenné připomínky a rady. Dále děkuji za ochotu a vstřícnost vedoucím zaměstnancům Domu na půli cesty Heřmánek, Domu pro matky s dětmi v tísni Sára, Azylového domu Bethel, NsP Karviná Ráj, p.o. a ČSOB, a.s., kteří mi umožnili v jejich institucích vést průzkumné šetření.

4 Anotace Tématem bakalářské práce je domácí násilí problém současné společnosti. Cílem práce je analýza vzniku a příčin domácího násilí v české společnosti. V práci jsou uvedeny informace pro oběti domácího násilí a jejich možnostech využít krizové linky, intervenčního centra, azylového domu v případě, že se rozhodnou svůj závažný problém řešit. Metodou zkoumání je průzkumné šetření u obyvatel různého věku a vzdělání a hodnocení jejich názorů na fenomén domácího násilí. Klíčová slova Domácí násilí, oběť, agresor, rodina, azylový dům, intervenční centra, bílý kruh bezpečí. Annotation The theme of this work is domestic violence - a problem of contemporary society. The aim is to analyze the origin and causes of domestic violence in the Czech society. In work provides information for victims of domestic violence and their possibilities to use the crisis line, intervention centers, shelters, if they decide to solve their a serious problem. The method of investigation is an exploratory survey of residents of all ages and education and assessing their views on the phenomenon of domestic violence. Key words Domestic violence victim, aggressor, family shelter, intervention centers, White Circle of Safety

5 Obsah Úvod 7 1 Obecná charakteristika domácího násilí Definice domácího násilí Historie domácího násilí Formy domácího násilí Stopy násilí vybraných demografických skupin Násilí páchané na ženách Násilí páchané na dětech Násilí páchané na mužích Násilí páchané na seniorech Násilí páchané na minoritách Klíčové znaky a fáze cyklu domácího násilí Mýty a předsudky domácího násilí Problematika domácího násilí v české společnosti Existence domácího násilí v české společnosti Právní ochrana před domácím násilím v České republice Instituce a organizace, poskytující pomoc Intervenční centra Azylové domy Výskyt a příčiny vzniku domácího násilí Identifikace výskytu domácího násilí Příčiny vzniku domácího násilí Jednofaktorové teorie příčin domácího násilí Multifaktorové teorie příčin domácího násilí Ekonomická závislost oběti domácího násilí Dopad domácího násilí na ekonomiku společnosti II. Praktická část Průzkumné šetření Metodika výzkumu... 41

6 4.1 Výsledky průzkumného šetření Zhodnocení výzkumu Závěr Seznam použité literatury: Přílohy....77

7 Úvod Vzájemné vztahy v rodině tvoří velmi významnou součást našeho života. Jednotlivé vztahy mezi partnery, rodiči nebo sourozenci nebývají vždy láskyplné a uspokojující, ba naopak. Častokrát je soužití v rodině velmi málo totožné s idealizovaným obrazem kýčovitých reklam v televizi. Rodina mnohdy může představovat místo, v němž panuje obrovské napětí, lidé v ní žijící mohou být zoufalí, úzkostliví a žijí s pocitem viny. Násilí páchané v rodině, tedy domácí násilí, je nejrozšířenější a nejméně kontrolovatelnou formou násilí. V běžném životě dnešní společnosti se stále častěji setkáváme s rostoucí agresivitou mezi lidmi. Neustále jsme svědky agresivního chování řidičů na silnicích, ze strany médií jsme stále více informováni o násilí páchaném na ženách a dětech. V dnešní době, kdy rodiče mají na děti stále méně času, tráví děti svůj volný čas u televize, sledují akční a kriminální filmy, což je jen utvrzuje v tom, že páchat násilí je zcela běžný jev. V souvislosti s touto skutečností, bychom se tedy měli zamyslet nad smyslem rodiny a změnit chování uvnitř ní, neboť násilí plodí jen další násilí. Domácí násilí, je společensky aktuální problém a proto jsem se rozhodla zvolit si jej jako téma své bakalářské práce. Cílem práce je Analýza výskytu a příčin vzniku domácího násilí. Bakalářská práce je strukturovaná do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je popsána historie domácího násilí, jeho druhy, formy, projevy a cykly a dále problematika páchání domácího násilí na jednotlivých skupinách osob. Ve druhé kapitole se zamýšlím nad funkcí rodiny jako základu společnosti a existence domácího násilí v české společnosti a právní ochranou vůči tomuto fenoménu dnešní doby. Třetí část je věnována výskytu a příčinám vzniku domácího násilí, ekonomické závislosti oběti na násilníkovi a dopadu domácího násilí na ekonomiku společnosti. Čtvrtá, praktická část mé bakalářské práce, je vypracovaná na základě dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zmapovat celkový přehled a povědomí respondentů různých věkových skupin, úrovně vzdělání a zcela rozličných profesí, o fenoménu domácího násilí, 7

8 o možnostech využití pomoci, pokud se oni sami, případně někdo z jejich blízkého okolí, stanou obětí týrání. Z informací, získaných tímto šetřením, se pokusím dosáhnout cíle své práce a analyzovat výskyt a příčiny vzniku domácího násilí. 8

9 I.Teoretická část 1 Obecná charakteristika domácího násilí 1.1 Definice domácího násilí Výkladů pojmu domácí násilí existuje mnoho. Rozumí se jím většinou opakované, stupňující se fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi manželi, partnery. Tento problém lze však také pojmout v širším významu a to jako násilí rodinné, které může mít různé konkrétní podoby, od týrání a zanedbávání dětí, přes týrání a trýznění seniorů, až po uvedené násilí mezi mužem a ženou. Definice domácího násilí podle Bílého kruhu bezpečí: Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manželi, druhy apod., ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah. Širší pojem násilí v rodině zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech. Domácí násilí je jednostranné, agresor a oběť si nikdy nemění role! Historie domácího násilí O násilí mezi partnery víme, že jde o traumatizující jev, který má závažný psychický dopad na celou rodinu. To znamená, že situace nepříznivě působí jak na objekt násilí, tak na další členy rodiny, zejména pokud jsou přímými svědky násilí, jakož i na samotnou osobu násilníka. 1 9

10 K rozporuplnosti a složitosti tohoto jevu patří patriarchální, civilizační a historický kontext, který vycházel ze svrchované pozice otce vůči ženám a dětem v rodině. Trestání neposlušných žen, bylo po staletí tolerováno stejně, jako je i v současné době tolerováno fyzické trestání neposlušných dětí při jejich výchově. Již v bibli v Novém zákoně byla formulována poslušnost ženy k muži. Ve středověku bylo postavení ženy ve společnosti vůči muži vtěleno do církevního a také občanského práva. Sňatkem manžel přebíral ženu z poručnictví otce a s tím i právo působit na její další výchovu, ke které patřily i výchovné tresty. Záznamy z tehdejší doby dokazují, že ženy, s metodami uplatňování práva svých mužů občas nesouhlasily a dovolávaly se spravedlnosti u soudu.v novověku vztahy mužů a žen nabývaly spíše partnerský charakter, kdy rozdíl moci a autority mužů a žen nebyl již tak výrazný. V kultuře naší společnosti, ale trval respekt k právu otce a manžela vést a řídit život členů domácnosti, i když byl vývojem emancipace postupně oslabován. Násilí mezi partnery bylo, až na extrémní případy, považováno za věc soukromou a problém okrajový a ojedinělý.teprve až feministické hnutí v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století v západní Evropě a USA potlačilo toleranci společnosti k temným stránkám lidské intimity a násilí páchané muži na ženách bylo pojmenováno celosvětovým společenským problémem. Ukázalo se totiž, že k němu dochází nejen v různých zemích světa, ale také v různých socioekonomických vrstvách. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou nejen v míře tolerance k násilí, ale také ve snaze, tuto situaci řešit. Tendence bagatelizovat a přehlížet problém nejen fyzického násilí mužů na ženách je silná. Tato forma násilí stojí totiž proti historicky a kulturně vytvořené představě v podobě moci mužů vůči ženám (Freeman, M. 2008, s.20). V opačném případě, kdy ženy páchají násilí na mužích, se z hlediska tradičního postavení žen a mužů ve společnosti, od žen očekává spíše verbální násilí a skrytý způsob projevování moci a nátlaku. Podle statistických údajů ale dochází k fyzickému násilí žen na mužích téměř výlučně v sebeobraně. Údaje o rozsahu a závažnosti tohoto jevu se ve světě různí, v české společnosti jsou ojedinělé, ale tím spíše je jim třeba věnovat pozornost, neboť i tyto mohou být utajované (Gjuričová, 2000). Jak jsem již dříve zmínila, násilí v rodině či mezi partnery vždy negativně ovlivňuje nejen samotnou oběť, ale také děti všech věkových skupin, které v ní žijí a jsou tedy nepřímo 10

11 oběťmi násilí. Je dokázáno, že přítomnost dítěte při násilném a agresívním chování rodičů, je významný rizikový faktor v možném násilném chování v jeho budoucím partnerském vztahu. 1.3 Formy domácího násilí Druhem domácího násilí se obvykle rozumí to, mezi jakými skupinami lidí, kteří jsou mezi sebou v dlouhodobém vztahovém poutě, se násilí odehrává. Mezi druhy domácího násilí je zahrnuto jak násilí mužů vůči ženám, tak násilí žen vůči mužům, rodičů vůči dětem, dětí vůči rodičům a násilí v homosexuálních vztazích (Gjurdičová 2000, s. 9, Ševčík 2011, s. 46, s. 111). Dle Ševčíka (2011, s. 47) Všechny formy domácího násilí mají zpravidla společný cíl získat moc a udržet si plnou kontrolu nad druhým. Fyzické násilí Tělesné útoky za použití rukou, předmětů, zbraní, odpírání jídla, spánku, znemožnění vstupu do bytu, ničení majetku, útoky na děti, ale také např. týrání domácích zvířat za přítomnosti členů rodin. Nucení oběti k užívání drog. Psychické násilí Neustálé ponižování, obviňování, zastrašování, vyhrožování, znevažování v soukromí na veřejnosti, které má za cíl snížit partnerovu inteligenci, jeho tělesný vzhled nebo manželské schopnosti, dále hrubé chování, ničení oblíbených věcí a vlastnictví oběti. Emocionální násilí Neustálá kontrola toho, co oběť násilníka dělá, kam chodí, s kým se stýká. Její obviňování ze svých problémů ve vztahu, zesměšňování, citové vydírání, srovnávání s jinými za účelem podkopat její sebevědomí, výhrůžky odebráním dětí, zpochybňování duševního zdraví oběti. Sociální násilí Zákaz kontaktu s rodinou a přáteli, které mají za cíl sociálně izolovat oběť. Urážky členů rodiny oběti, přátel. Stěhování se do míst, kde oběť nikoho nezná. Využívání dětí jako 11

12 prostředku nátlaku, uplatňování privilegií násilníka rozhodovat ve všech otázkách týkajících se běžného společného života. Fyzické bránění v opuštění domu, odposlouchávání telefonních hovorů, čtení pošty oběti. Sexuální násilí Vynucený sex, ubližování a ponižování při sexuálním aktu, vynucený sex bez použití ochrany proti početí či pohlavním chorobám. Zacházení s obětí jako se sexuálním objektem. Přinucení k oblékání se nebo k činnostem, které jsou ponižující, donucení k pohlavnímu styku v přítomnosti jiných lidí. Nucení k používání nebo ke sledování pornografie, použití nevhodných pomůcek při pohlavním styku. Ekonomické násilí Omezování přístupu k penězům či naprostá kontrola financí (příjmů i výdajů oběti), neposkytování finančních prostředků na společnou domácnost, neposkytnutí přístupu k bankovním účtům, případně užití celého výdělku oběti na pokrytí nákladů na domácnost. Všechny formy násilí se vzájemně prolínají, doplňují a jsou jednoduše a přehledně zobrazeny v tzv. Kole moci a kontroly (Bednářová et al. 2009) viz Příloha č. 1. V centru toho kola se nachází moc a kontrola nad druhým, což je cíl domácího násilí a týrání. 1.4 Stopy násilí vybraných demografických skupin Násilí páchané na ženách Pod pojmem násilí na ženách valné shromáždění OSN rozumí: činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě 2. Páchané násilí zanechává za sebou také viditelné stopy. Asi dvě třetiny žen bývají při domácích hádkách téměř vždy nějakým způsobem zraněné. Mívají pohmožděniny,

13 zlomeniny, popáleniny, otevřené rány. Přibližně stejné procento z nich také trpí psychicky formou depresí, strachu, poruchami příjmu potravy, často léčí tyto své stavy alkoholem nebo pokusem o sebevraždu. Vlivem této těžké situace, jsou oběti jen velmi těžko schopny zvládnout své každodenní povinnosti, svou práci a především výchovu svých dětí. Násilí postihuje oběť také materiálně a finančně. Nezřídka se stává, že týraná žena chce utéct od násilníka i za cenu toho, že ztratí sociální zázemí. Přenechá mu dům či byt, zřekne se i výživného na dítě, odškodného a bolestného jen proto, aby se s ním již nemusela setkat a nebyla tak vystavena opětovnému vyhrožování a jinému nebezpečí. Může se stát, že týraná žena zůstane izolovaná, jelikož nezná a neví, na koho se obrátit a kde žádat o pomoc. Mnohdy se stává, že dokonce i rodina, sousedé a známí se od ní odvrátí, když se jim se svým trápením svěří. U mnoha žen se také může projevit důsledek týrání posttraumatická stresová porucha, což je soubor různých poruch chování, prožívání a fyziologických reakcí (nadměrné pocení, poruchy spánku, třes, nevolnost) jako následek extrémních stresových prožitků. Tyto ženy mají omezenou adaptační schopnost a jestliže se objeví nějaká skutečnost nebo stav, který jí připomene předchozí prožitky, vyvolají se v ní stejné pocity, jakoby bezprostředně docházelo k traumatizující události. Verbální a neverbální projevy týrané ženy: Žena, která je týraná, se za svou situaci stydí, zamlčuje ji nebo také bagatelizuje. V důsledku zkušenosti s násilím očekává od lidí převážně negativní reakce. Je vůči okolí ostražitá, nedůvěřivá a podezřívavá. Velmi obtížně navazuje kontakty a při jednání s lidmi se jeví jako uzavřená. Při osobním setkání můžeme pozorovat řadu projevů, které nepůsobí věrohodně, tzn., že žena často neudržuje oční kontakt, její mimika je nezřetelná, obličej působí vyhasle a jako by byl bez výrazu, nevyjadřuje smutek ani radost. Gestikulace je minimální, má jednotvárnou intonaci hlasu. Jelikož má nízké sebevědomí, působí na své okolí nerozhodně a nejistě. Submisivní chování vyjadřuje celým svým postojem (Bednářová 2009, s. 20, Marvánová-Vargová et al. 2008, s. 50, Conwayová 2007, Ševčík 2011, s. 91). Navenek nosí jakousi masku, která skrývá skutečnost, uvnitř těla se však musí oddělit od svého niterního prožívání, aby se nezbláznila. Disociace je přirozenou reakcí 13

14 na traumatické události, která pomáhá snášet pocit bolesti a ohrožení. Lze si ji představit jako jakési odpojení od svého těla (Marvánová-Vargová et al. 2008, s. 50). Ženy, které najdou v sobě dostatek síly a odhodlání k tomu, aby ukončily soužití s násilnickým partnerem, se kterým mají děti, řeší velké dilema. Na jedné straně by chtěly dítěti zachovat úplnou rodinu, na straně druhé však stojí nutnost ochránit své psychické a fyzické zdraví a nepoškodit tak touto kritickou skutečností jeho zdravý psychický vývoj Násilí páchané na dětech Dalším aspektem domácího násilí v rodině, je týrání dětí. Může se jednat o různé formy tohoto násilí, ať už jsou děti týrány přímo bitím nebo za to, že se vůbec narodily anebo pasivní účastí, kdy jsou nuceny přihlížet tomu, jak je týrána jejich matka. I přes atmosféru napětí v rodině se ženy snaží udržet v rodině zdání, že se nic zlého neděje. Jestliže si děti všimnou znaků, provázejících násilí, např. zranění, pláče matky, modřin a ptají se na jeho původ, matka si většinou vymyslí nějaká vysvětlení, pro dítě přijatelná. Snaží se násilnické chování otce omluvit a nenarušit tak vztah dítěte k otci. Dítě cítí napjatou atmosféru, avšak příčina této situace není pojmenovaná a tudíž pro dítě nepochopitelná. V takovémto případě se však dítě nedoví, že toto násilnické chování je třeba odmítnout a že nikdo nemá právo takovýmto způsobem jednat a chovat se vůči druhému (Macková 2006). Také v případě dětí, které násilí v rodině pouze sledují a přímo se jich netýká, mají tyto situace na ně samotné velmi negativní dopad. I ony se totiž mohou stát agresivními, trpět poruchou osobnosti, depresemi, což se může vyvinout v syndrom týraného a zneužívaného dítěte syndrom CAN - Child Abuse and Neglect (Ševčík 2011, s. 121). Děti prožívají citová traumata, pocity strachu a viny. Stávají se svědky protikladného chování svých rodičů, svědky násilí, odmítání ze strany otce nebo matky a celkové citové nestálosti v rodině.vůbec nejhorší je, když děti vnímají násilnické chování jako naprosto normální a běžný jev ve svém životě. Tím u nich dochází k narušeným vztahům s vrstevníky, neboť vnímají reálný život zcela jinak. Jsou v podstatě dospělí, protože příjmají v dětském věku roli dospělého. Matka s nimi probírá situace a řeší problémy, které neodpovídají jejich věku a nejsou 14

15 na ně dostatečně sociálně a emocionálně zralé. Tyto děti jsou pak, místo otce, v postavení partnerů, od nichž matka vyžaduje pochopení. Není pochyb o tom, že pokud dítě vyrůstá v rodině, v níž je násilí běžnou součástí komunikace mezi matkou a otcem, naučí se dítě během života, že jen takovýmto způsobem může dosáhnout uspokojení svých požadavků a potřeb. Jako děti převzaly ze své původní rodiny násilné vzorce chování a nechápou, že dělají něco, co není v souladu s normami společnosti jak uvádí Bednářová (2009, s. 26) a Ševčík (2011, s ). Prožívání domácího násilí, má také za důsledek to, že si mnohá děvčata v pozdějším věku, najdou také agresivního partnera, jakým byl jejich otec, a mnoho chlapců se později chová stejně agresivně ke svým partnerkám a vlastním dětem. Domácí násilí poškozuje bezpečí rodiny. Děti nemohou nalézt klid a svou hodnotu, získávají špatnou představu o chování dospělých osob, jak řešit konflikty, jak spolu komunikovat. Cítí se mezi rodiči rozpolcené. Jestliže se matka, dlouhodobě týraná, přece jen rozhodne ze vztahu odejít, dítě, které se již na situaci v rodině adaptovalo, nechápe, proč by mělo opustit svůj domov, známé prostředí a kamarády. Proto děti, zejména staršího školního věku, odmítají odejít s matkou. Domácí násilí je rizikový faktor, negativně ovlivňující vztah mezi matkou a dítětem. Takováto situace bývá pro matku velmi strestující a téměř neřešitelná. Proto se nezřídka stává, že se rozhodne ve vztahu s násilnickým partnerem zůstat jen proto, aby neztratila děti. Dítě, které prožije traumatizující událost v podobě týrání nebo sexuálního zneužívání a není mu poskytnuta pomoc dospělé osoby, se kterou může svou těžkou situaci prodiskutovat, rozebrat ji a zpracovat, zůstává na všechno samo. Pouze pomocí disociace 3 je schopno situaci zvládnout a začlenit se do běžného života (Bednářová 2009). 3 Disociace jde o obranný mechanismus jedince, porucha osobnosti, přímo související s traumatizujícím zážitkem, jde o potlačení stresové situace do podvědomí 15

16 1.4.3 Násilí páchané na mužích Násilí páchané na mužích se, dle policejních statistik, týká zhruba 10% ohlášených případů domácího násilí.jedná se o týrání partnerkou, manželkou, ale také partnerem ve vztazích homosexuálních.může se také jednat o násilí mezi generacemi, tzv. transgenerační násilí, přiněmž dochází ke konfliktům mezi otcem a synem nebo prarodičem a vnukem. 4 Díky těmto údajům se může zdát, že muži jsou oběťmi velmi zřídka. Toto tvrzení, je ale zavádějící, muž má totiž mnohem větší hranici tolerance a bolesti, proto mu trvá mnohem déle než svou partnerku oficiálně obviní a oznámí domácí násilí na policii. Muži si tuto skutečnost a tento svůj problém velmi často nechávají pouze pro sebe i v souvislosti s postojem společnosti, která nechápe, že i oni mohou být obětí domácího násilí. Důvody, pro které muži neoznamují domácí násilí na nich páchané, lze tedy shrnout takto: Muži se nedefinují jako oběť, muži nehodnotí chování partnerky jako trestný čin, muži zažívají stud, neboť vnímají svůj problém jako okrajový fenomén, muži váhají kontaktovat policii, protože se obávají, že jim neuvěří a nakonec budou stíháni oni (Ševčík 2011, s. 97). V důsledku násilí páchaného na mužích jsou ale, ze sociálně-ekonomického hlediska, na tom muži lépe. Muži jako oběti domácího násilí mají lepší přístup k finančním zdrojům než ženy, obvykle mají zaměstnání a vlastní bydlení (Ševčík 2011, s. 97). Z tohoto tvrzení lze vyvodit, že mají lepší šanci odejít z násilnického vztahu, jelikož je větší pravděpodobnost, že si najdou rychleji zaměstnání a tudíž i zdroj financí. Ve svém obydlí se muži ve srovnání s ženami, které jsou ohroženy domácím násilím, cítí daleko bezpečněji a to i přesto, že je tato skutečnost pro muže velmi traumatizující (Ševčík 2011)

17 1.4.4 Násilí páchané na seniorech Další skupinou lidí, na které bývá pácháno domácí násilí, jsou senioři. Starší lidé totiž dlouhodobě zaujímají místo na okraji společenského zájmu. V dnešní uspěchané době, v níž se postupně vytrácejí duchovní hodnoty a nahrazuje je hektický způsob života a hromadění majetku, kdy dochází ke ztrátě úcty člověka k člověku, se postoj ke starým lidem za poměrně krátkou dobu změnil velmi dramaticky. 5 O domácím násilí páchaném na seniorech, se skutečně hovoří velmi málo. Přesto ale existuje, a to v měřítku, které není zanedbatelné. Podle odborníků se hovoří o 16% případů domácího násilí, které vyjdou najevo. Zbylé čtyři pětiny tohoto závažného jevu zůstávají utajeny. S přibývajícím věkem u této skupiny lidí, dochází k ubývání fyzických sil, senioři ztrácí přátele a sociální kontakty. Přibývají různá zdravotní omezení a také závažná onemocnění. Zcela se mění jejich vztahy k ostatním lidem. Dochází k posunu z pozice téměř samostatné a nezávislé osoby na osobu, která je více či méně nebo zcela závislá na druhých. Tato nerovnováha se může v podmínkách sociální izolace a při nerespektování lidské důstojnosti a lidských potřeb prohlubovat, a to až do stavu převahy jedné strany nad druhou. Projevy domácího násilí na seniorech mohou být vyústěním předchozích nedobrých rodinných vztahů, ale mohou se také projevit naprosto nečekaně, například právě při onemocnění seniora, který v této závažné životní situaci bude vyžadovat dlouhodobou nebo trvalou péči druhé osoby. Senioři bývají obětí všech forem domácího násilí. Mezi specifika násilí pachaného na seniorech je zejména nerespektování lidské důstojnosti, které se projevuje i v domácí péči o ně (Ševčík 2011, s. 126). Příznaky fyzického násilí páchaného na seniorech bývají podlitiny, stopy po bití, nejasné pády a úrazy, zanedbaná hygiena nebo známky špatné péče, což jsou dekubity, neošetřené rány, ale také škrábance, stopy po kurtování a opakované chybné podávání léků. Jedním z nejzávažnějších příznaků je podvýživa či dehydratace jinak zdravé oběti (Ševčík 2011, s. 127). Tyto skutečnosti mohou u týraných seniorů, podobně jako u dětí, vyústit v syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného

18 seniora EAN Elder Abuse ad Neglect (Ševčík 2011, s. 129). Senioři, kterým je doma ubližováno jejich nejbližšími, dle statistik, ze dvou třetin rodinnými příslušníky (Haškovcová 2004, s. 48), velmi těžce vycházejí s touto skutečnostína veřejnost. Mnoho z nich neví, že se proti tomuto nevhodnému chování mohou bránit. Jedním z důvodů, proč se v případě násilí páchaného na své osobě, zdráhají nebo odmítají obrátit o pomoc, bývají často obavy a strach, že se agresivita ze strany násilníka začne ještě stupňovat. Dalším důvodem bývá ten, že se stydí za chování svých dětí a vnoučat, považujíto za své selhání ve výchově a právě toto selhání považují za horší, než fyzické násilí. Tyto krizové situace v rodině tak mají nepřímý vliv na rozhodnutí, jakým způsobem se děti postarají o své rodiče - seniory (Matoušek 2003, s. 181) Násilí páchané na minoritách Domácí násilí páchané na členech minorit LGBT, což znamená lesby, gaye, bisexuály a trangenderové osoby (transsexuály).i tyto osoby žijí své životy, prožívají radosti a starosti běžného denního života jako každý z nás (Ševčík 2011). Specifika domácího násilí páchaného na LBGT spočívají v podobě: Nucení k návštěvě psychiatra, lékaře, duchovního, který by jejich sexualitu vyléčil ( Musíš s tím jít k doktorovi, s tím se musí něco udělat, takhle to nejde ). Vynucené manželství a sexuální vztahy s opačným pohlavím ( Až se oženíš a budeš mít děti, tak tě ty blbosti přejdou ). Snaha jakýmkoli způsobem z nich vymlátit jejich orientaci či identitu ( Seřežu ho jako koně a on si to příště rozmyslí. Já to z něj prostě vytřískám, i kdybych ho měl přerazit. Po tom, jak ho zmydlím, si na to už ani nevzpomene ). Emocionální vydírání ( Tohle tvoji matku zabije. Otec z toho bude mít smrt ). Vyhrožování partnerům a přátelům, naplňování těchto vhrůžek ( Já jim pořádně zavařím! ). 18

19 Povzbuzování k sebevraždě ( Taková hanba, bylo by pro všechny nejlepší, kdybys nebyl). Outování v zaměstnání, ve škole, od příbuzných, známých či přátel (Dyť se na něho podívejte na buznu! ). Sledování, pronásledování a obtěžování. (Ševčík 2011, s. 111) Domácí násilí u těchto minoritních skupin nabývá všech forem. Rizika a důsledky bývají velké. Jedním z rizik bývá ztotožnění násilí se sexuální orientací nebo identitou vůči postoji ostatních členů společnosti Dobře mu tak, buzně. A co bys chtěl, když seš teplej? (Ševčík 2011, s. 114). Dalším závažným rizikem je ztráta dětí, ať už v důsledku sexuální orientace partnera nebo rodiny, či vlivem právního systému. Proto dochází u těchto osob k popírání násilí, které je na nich pácháno. Toto ale ještě více zhoršuje jejich situaci a utvrzuje násilíky v jejich chování. Týrané osoby často hledají úniky ze své situace prostřednictvím návykových látek, jako jsou alkohol a drogy, s cílem utopit svou bolest (Ševčík 2011). Mohou být také diskriminováni, což zvyšuje jejich úzkost a strach, je narušena jejich sebeúcta a sebevědomí. Mladí lidé z obavy, nedůvěry a negativních životních zkušeností, bývají k řešení svého problému skeptičtí a proto se neobrátí na policii a u lékaře často uvádějí zcela jiný mechanismus úrazu. Obávají se neopodstatněného podezření, že jsou nositeli viru HIV. Lékaře často ani nenapadne, že by tato zranění mohla být způsobena v důsledku týrání. Tato skupina lidí se necítí společností pochopena, odvrací se od nich rodina, přátelé, příbuzní, ve většině případech jsou nuceni žít osamoceni a na ulici nebo v nuzných podmínkách. Proto se mohou rozhodnout ukončit svůj život a dobrovolně odejít z tohoto světa (Ševčík 2011, s. 118). 1.5 Klíčové znaky a fáze cyklu domácího násilí Mezi klíčové znaky domácího násilí patří jeho: Opakování a dlouhodobost - nejde o ojedinělý a jednorázový incident, i když může mít zá- 19

20 važné následky, ale o jednání mající svůj vývoj, dochází k němu opakovaně a dlouhodobě a právě v opakování a dlouhodobosti je nebezpečnost domácího násilí Eskalace - postupný nárůst intensity, jde o přechod od urážek, stupňovaný k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činů, které ohrožují zdraví a život oběti Rozdělení rolí na osoby ohrožené a osoby násilné - jde o jasné a nezpochybnitelné rozdělení, kdy se nejedná o vzájemné napadání, hádky, spory, při nichž se role násilníka a ohrožené osoby střídají, vzájemné postavení osob je nerovné a v průběhu opakovaných incident se nemění Páchání násilí v soukromí - domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, beze svědků, v soukromí Fáze cyklu domácího násilí: Jako důsledek nárůstu intenzity požadavků násilníka a snahy oběti násilníkovi vyhovět, dochází k roztočení tzv. spirály domácího násilí (Bednářová et al., 2009). Z toho vyplývá, že domácí násilí se odehrává v cyklech a má vzestupnou tendenci. V první fázi tohoto cyklu dochází k nárůstu napětí, neustálé kritice, obviňování a zastrašování oběti. Tato se snaží eskalaci násilí, ze strany agresora, předejít snahou ve všem mu vyhovět a zmírnit tak vzrůstající napětí. Zmírnění napětí se ale nedaří a nastává druhá fáze, při níž dochází k výbuchu násilí, Oběť je vystrašená, má pocit zloby a bolesti. Násilník tuší, že v této chvíli má jeho oběť největší motivaci ukončit daný vztah, chce nastalou situaci vyřešit, protože má v sobě nejvíce síly. Proto v další fázi, projeví násilník lítost nad svým jednáním a o oběť začne projevovat zvýšený zájem, jako například kupování dárků, omlouvání se slovy, že už to nikdy neudělá, v tomto konkrétním momentě se opravdu zdá, že došlo k vyrovnání sil a že se moc přechýlila na stranu oběti. Intenzita násilníkovy majetnické pozornosti vůči oběti se nezmění, ale kvalita této pozornosti se dramaticky mění. Násilník trvá na tom, že jeho despotické jednání jen dokazuje, jak zoufale ji potřebuje a jak ji miluje (Herman J.L. 2001, s. 21). Nastává tedy třetí fáze fáze líbánek s následným usmířením. Oběť násilníkovi odpustí a tím ho jen utvrdí v jeho nepřemožitelnosti a nadvládě. 20

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš!

Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! Sociologická sonda o.s. ROSA v rámci projektu Prevence kriminality Magistrátu hl.m. Prahy : To si dovolit nesmíš! 1. Násilí ve vztazích teenagerů Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi

Více

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí

Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí Konference Psychologie práce a organizace v ČR 20.-21.9.2012 Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí GA ČR P407/10/P146 Kateřina Zábrodská, Ph.D. Petr Květon, Ph.D. Psychologický ústav AVČR,

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka

Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka Násilí ásilípáchané páchanéna na seniorech Mgr. Bc. Hana Procházková Pavel Torma Jalůvka Trestné činy - zákon č. 40/2009 Sb. 13 (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče výsledky výzkumu Irena Sobotková Veronika Očenášková Katedra psychologie FF UP, Olomouc II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Dítě mezi dvěma

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více