Domácí násilí problém současné společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí násilí problém současné společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních věcí Domácí násilí problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Martina Mokrošová Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb Vedoucí práce: Mgr. Ivona Buryová, Ph. D. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karviné dne 30.dubna 2012 Martina Mokrošová

3 Poděkování: Děkuji Mgr. Ivoně Buryové Ph. D., za odborné vedení bakalářské práce, za její cenné připomínky a rady. Dále děkuji za ochotu a vstřícnost vedoucím zaměstnancům Domu na půli cesty Heřmánek, Domu pro matky s dětmi v tísni Sára, Azylového domu Bethel, NsP Karviná Ráj, p.o. a ČSOB, a.s., kteří mi umožnili v jejich institucích vést průzkumné šetření.

4 Anotace Tématem bakalářské práce je domácí násilí problém současné společnosti. Cílem práce je analýza vzniku a příčin domácího násilí v české společnosti. V práci jsou uvedeny informace pro oběti domácího násilí a jejich možnostech využít krizové linky, intervenčního centra, azylového domu v případě, že se rozhodnou svůj závažný problém řešit. Metodou zkoumání je průzkumné šetření u obyvatel různého věku a vzdělání a hodnocení jejich názorů na fenomén domácího násilí. Klíčová slova Domácí násilí, oběť, agresor, rodina, azylový dům, intervenční centra, bílý kruh bezpečí. Annotation The theme of this work is domestic violence - a problem of contemporary society. The aim is to analyze the origin and causes of domestic violence in the Czech society. In work provides information for victims of domestic violence and their possibilities to use the crisis line, intervention centers, shelters, if they decide to solve their a serious problem. The method of investigation is an exploratory survey of residents of all ages and education and assessing their views on the phenomenon of domestic violence. Key words Domestic violence victim, aggressor, family shelter, intervention centers, White Circle of Safety

5 Obsah Úvod 7 1 Obecná charakteristika domácího násilí Definice domácího násilí Historie domácího násilí Formy domácího násilí Stopy násilí vybraných demografických skupin Násilí páchané na ženách Násilí páchané na dětech Násilí páchané na mužích Násilí páchané na seniorech Násilí páchané na minoritách Klíčové znaky a fáze cyklu domácího násilí Mýty a předsudky domácího násilí Problematika domácího násilí v české společnosti Existence domácího násilí v české společnosti Právní ochrana před domácím násilím v České republice Instituce a organizace, poskytující pomoc Intervenční centra Azylové domy Výskyt a příčiny vzniku domácího násilí Identifikace výskytu domácího násilí Příčiny vzniku domácího násilí Jednofaktorové teorie příčin domácího násilí Multifaktorové teorie příčin domácího násilí Ekonomická závislost oběti domácího násilí Dopad domácího násilí na ekonomiku společnosti II. Praktická část Průzkumné šetření Metodika výzkumu... 41

6 4.1 Výsledky průzkumného šetření Zhodnocení výzkumu Závěr Seznam použité literatury: Přílohy....77

7 Úvod Vzájemné vztahy v rodině tvoří velmi významnou součást našeho života. Jednotlivé vztahy mezi partnery, rodiči nebo sourozenci nebývají vždy láskyplné a uspokojující, ba naopak. Častokrát je soužití v rodině velmi málo totožné s idealizovaným obrazem kýčovitých reklam v televizi. Rodina mnohdy může představovat místo, v němž panuje obrovské napětí, lidé v ní žijící mohou být zoufalí, úzkostliví a žijí s pocitem viny. Násilí páchané v rodině, tedy domácí násilí, je nejrozšířenější a nejméně kontrolovatelnou formou násilí. V běžném životě dnešní společnosti se stále častěji setkáváme s rostoucí agresivitou mezi lidmi. Neustále jsme svědky agresivního chování řidičů na silnicích, ze strany médií jsme stále více informováni o násilí páchaném na ženách a dětech. V dnešní době, kdy rodiče mají na děti stále méně času, tráví děti svůj volný čas u televize, sledují akční a kriminální filmy, což je jen utvrzuje v tom, že páchat násilí je zcela běžný jev. V souvislosti s touto skutečností, bychom se tedy měli zamyslet nad smyslem rodiny a změnit chování uvnitř ní, neboť násilí plodí jen další násilí. Domácí násilí, je společensky aktuální problém a proto jsem se rozhodla zvolit si jej jako téma své bakalářské práce. Cílem práce je Analýza výskytu a příčin vzniku domácího násilí. Bakalářská práce je strukturovaná do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je popsána historie domácího násilí, jeho druhy, formy, projevy a cykly a dále problematika páchání domácího násilí na jednotlivých skupinách osob. Ve druhé kapitole se zamýšlím nad funkcí rodiny jako základu společnosti a existence domácího násilí v české společnosti a právní ochranou vůči tomuto fenoménu dnešní doby. Třetí část je věnována výskytu a příčinám vzniku domácího násilí, ekonomické závislosti oběti na násilníkovi a dopadu domácího násilí na ekonomiku společnosti. Čtvrtá, praktická část mé bakalářské práce, je vypracovaná na základě dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zmapovat celkový přehled a povědomí respondentů různých věkových skupin, úrovně vzdělání a zcela rozličných profesí, o fenoménu domácího násilí, 7

8 o možnostech využití pomoci, pokud se oni sami, případně někdo z jejich blízkého okolí, stanou obětí týrání. Z informací, získaných tímto šetřením, se pokusím dosáhnout cíle své práce a analyzovat výskyt a příčiny vzniku domácího násilí. 8

9 I.Teoretická část 1 Obecná charakteristika domácího násilí 1.1 Definice domácího násilí Výkladů pojmu domácí násilí existuje mnoho. Rozumí se jím většinou opakované, stupňující se fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi manželi, partnery. Tento problém lze však také pojmout v širším významu a to jako násilí rodinné, které může mít různé konkrétní podoby, od týrání a zanedbávání dětí, přes týrání a trýznění seniorů, až po uvedené násilí mezi mužem a ženou. Definice domácího násilí podle Bílého kruhu bezpečí: Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manželi, druhy apod., ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah. Širší pojem násilí v rodině zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech. Domácí násilí je jednostranné, agresor a oběť si nikdy nemění role! Historie domácího násilí O násilí mezi partnery víme, že jde o traumatizující jev, který má závažný psychický dopad na celou rodinu. To znamená, že situace nepříznivě působí jak na objekt násilí, tak na další členy rodiny, zejména pokud jsou přímými svědky násilí, jakož i na samotnou osobu násilníka. 1 9

10 K rozporuplnosti a složitosti tohoto jevu patří patriarchální, civilizační a historický kontext, který vycházel ze svrchované pozice otce vůči ženám a dětem v rodině. Trestání neposlušných žen, bylo po staletí tolerováno stejně, jako je i v současné době tolerováno fyzické trestání neposlušných dětí při jejich výchově. Již v bibli v Novém zákoně byla formulována poslušnost ženy k muži. Ve středověku bylo postavení ženy ve společnosti vůči muži vtěleno do církevního a také občanského práva. Sňatkem manžel přebíral ženu z poručnictví otce a s tím i právo působit na její další výchovu, ke které patřily i výchovné tresty. Záznamy z tehdejší doby dokazují, že ženy, s metodami uplatňování práva svých mužů občas nesouhlasily a dovolávaly se spravedlnosti u soudu.v novověku vztahy mužů a žen nabývaly spíše partnerský charakter, kdy rozdíl moci a autority mužů a žen nebyl již tak výrazný. V kultuře naší společnosti, ale trval respekt k právu otce a manžela vést a řídit život členů domácnosti, i když byl vývojem emancipace postupně oslabován. Násilí mezi partnery bylo, až na extrémní případy, považováno za věc soukromou a problém okrajový a ojedinělý.teprve až feministické hnutí v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století v západní Evropě a USA potlačilo toleranci společnosti k temným stránkám lidské intimity a násilí páchané muži na ženách bylo pojmenováno celosvětovým společenským problémem. Ukázalo se totiž, že k němu dochází nejen v různých zemích světa, ale také v různých socioekonomických vrstvách. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou nejen v míře tolerance k násilí, ale také ve snaze, tuto situaci řešit. Tendence bagatelizovat a přehlížet problém nejen fyzického násilí mužů na ženách je silná. Tato forma násilí stojí totiž proti historicky a kulturně vytvořené představě v podobě moci mužů vůči ženám (Freeman, M. 2008, s.20). V opačném případě, kdy ženy páchají násilí na mužích, se z hlediska tradičního postavení žen a mužů ve společnosti, od žen očekává spíše verbální násilí a skrytý způsob projevování moci a nátlaku. Podle statistických údajů ale dochází k fyzickému násilí žen na mužích téměř výlučně v sebeobraně. Údaje o rozsahu a závažnosti tohoto jevu se ve světě různí, v české společnosti jsou ojedinělé, ale tím spíše je jim třeba věnovat pozornost, neboť i tyto mohou být utajované (Gjuričová, 2000). Jak jsem již dříve zmínila, násilí v rodině či mezi partnery vždy negativně ovlivňuje nejen samotnou oběť, ale také děti všech věkových skupin, které v ní žijí a jsou tedy nepřímo 10

11 oběťmi násilí. Je dokázáno, že přítomnost dítěte při násilném a agresívním chování rodičů, je významný rizikový faktor v možném násilném chování v jeho budoucím partnerském vztahu. 1.3 Formy domácího násilí Druhem domácího násilí se obvykle rozumí to, mezi jakými skupinami lidí, kteří jsou mezi sebou v dlouhodobém vztahovém poutě, se násilí odehrává. Mezi druhy domácího násilí je zahrnuto jak násilí mužů vůči ženám, tak násilí žen vůči mužům, rodičů vůči dětem, dětí vůči rodičům a násilí v homosexuálních vztazích (Gjurdičová 2000, s. 9, Ševčík 2011, s. 46, s. 111). Dle Ševčíka (2011, s. 47) Všechny formy domácího násilí mají zpravidla společný cíl získat moc a udržet si plnou kontrolu nad druhým. Fyzické násilí Tělesné útoky za použití rukou, předmětů, zbraní, odpírání jídla, spánku, znemožnění vstupu do bytu, ničení majetku, útoky na děti, ale také např. týrání domácích zvířat za přítomnosti členů rodin. Nucení oběti k užívání drog. Psychické násilí Neustálé ponižování, obviňování, zastrašování, vyhrožování, znevažování v soukromí na veřejnosti, které má za cíl snížit partnerovu inteligenci, jeho tělesný vzhled nebo manželské schopnosti, dále hrubé chování, ničení oblíbených věcí a vlastnictví oběti. Emocionální násilí Neustálá kontrola toho, co oběť násilníka dělá, kam chodí, s kým se stýká. Její obviňování ze svých problémů ve vztahu, zesměšňování, citové vydírání, srovnávání s jinými za účelem podkopat její sebevědomí, výhrůžky odebráním dětí, zpochybňování duševního zdraví oběti. Sociální násilí Zákaz kontaktu s rodinou a přáteli, které mají za cíl sociálně izolovat oběť. Urážky členů rodiny oběti, přátel. Stěhování se do míst, kde oběť nikoho nezná. Využívání dětí jako 11

12 prostředku nátlaku, uplatňování privilegií násilníka rozhodovat ve všech otázkách týkajících se běžného společného života. Fyzické bránění v opuštění domu, odposlouchávání telefonních hovorů, čtení pošty oběti. Sexuální násilí Vynucený sex, ubližování a ponižování při sexuálním aktu, vynucený sex bez použití ochrany proti početí či pohlavním chorobám. Zacházení s obětí jako se sexuálním objektem. Přinucení k oblékání se nebo k činnostem, které jsou ponižující, donucení k pohlavnímu styku v přítomnosti jiných lidí. Nucení k používání nebo ke sledování pornografie, použití nevhodných pomůcek při pohlavním styku. Ekonomické násilí Omezování přístupu k penězům či naprostá kontrola financí (příjmů i výdajů oběti), neposkytování finančních prostředků na společnou domácnost, neposkytnutí přístupu k bankovním účtům, případně užití celého výdělku oběti na pokrytí nákladů na domácnost. Všechny formy násilí se vzájemně prolínají, doplňují a jsou jednoduše a přehledně zobrazeny v tzv. Kole moci a kontroly (Bednářová et al. 2009) viz Příloha č. 1. V centru toho kola se nachází moc a kontrola nad druhým, což je cíl domácího násilí a týrání. 1.4 Stopy násilí vybraných demografických skupin Násilí páchané na ženách Pod pojmem násilí na ženách valné shromáždění OSN rozumí: činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě 2. Páchané násilí zanechává za sebou také viditelné stopy. Asi dvě třetiny žen bývají při domácích hádkách téměř vždy nějakým způsobem zraněné. Mívají pohmožděniny,

13 zlomeniny, popáleniny, otevřené rány. Přibližně stejné procento z nich také trpí psychicky formou depresí, strachu, poruchami příjmu potravy, často léčí tyto své stavy alkoholem nebo pokusem o sebevraždu. Vlivem této těžké situace, jsou oběti jen velmi těžko schopny zvládnout své každodenní povinnosti, svou práci a především výchovu svých dětí. Násilí postihuje oběť také materiálně a finančně. Nezřídka se stává, že týraná žena chce utéct od násilníka i za cenu toho, že ztratí sociální zázemí. Přenechá mu dům či byt, zřekne se i výživného na dítě, odškodného a bolestného jen proto, aby se s ním již nemusela setkat a nebyla tak vystavena opětovnému vyhrožování a jinému nebezpečí. Může se stát, že týraná žena zůstane izolovaná, jelikož nezná a neví, na koho se obrátit a kde žádat o pomoc. Mnohdy se stává, že dokonce i rodina, sousedé a známí se od ní odvrátí, když se jim se svým trápením svěří. U mnoha žen se také může projevit důsledek týrání posttraumatická stresová porucha, což je soubor různých poruch chování, prožívání a fyziologických reakcí (nadměrné pocení, poruchy spánku, třes, nevolnost) jako následek extrémních stresových prožitků. Tyto ženy mají omezenou adaptační schopnost a jestliže se objeví nějaká skutečnost nebo stav, který jí připomene předchozí prožitky, vyvolají se v ní stejné pocity, jakoby bezprostředně docházelo k traumatizující události. Verbální a neverbální projevy týrané ženy: Žena, která je týraná, se za svou situaci stydí, zamlčuje ji nebo také bagatelizuje. V důsledku zkušenosti s násilím očekává od lidí převážně negativní reakce. Je vůči okolí ostražitá, nedůvěřivá a podezřívavá. Velmi obtížně navazuje kontakty a při jednání s lidmi se jeví jako uzavřená. Při osobním setkání můžeme pozorovat řadu projevů, které nepůsobí věrohodně, tzn., že žena často neudržuje oční kontakt, její mimika je nezřetelná, obličej působí vyhasle a jako by byl bez výrazu, nevyjadřuje smutek ani radost. Gestikulace je minimální, má jednotvárnou intonaci hlasu. Jelikož má nízké sebevědomí, působí na své okolí nerozhodně a nejistě. Submisivní chování vyjadřuje celým svým postojem (Bednářová 2009, s. 20, Marvánová-Vargová et al. 2008, s. 50, Conwayová 2007, Ševčík 2011, s. 91). Navenek nosí jakousi masku, která skrývá skutečnost, uvnitř těla se však musí oddělit od svého niterního prožívání, aby se nezbláznila. Disociace je přirozenou reakcí 13

14 na traumatické události, která pomáhá snášet pocit bolesti a ohrožení. Lze si ji představit jako jakési odpojení od svého těla (Marvánová-Vargová et al. 2008, s. 50). Ženy, které najdou v sobě dostatek síly a odhodlání k tomu, aby ukončily soužití s násilnickým partnerem, se kterým mají děti, řeší velké dilema. Na jedné straně by chtěly dítěti zachovat úplnou rodinu, na straně druhé však stojí nutnost ochránit své psychické a fyzické zdraví a nepoškodit tak touto kritickou skutečností jeho zdravý psychický vývoj Násilí páchané na dětech Dalším aspektem domácího násilí v rodině, je týrání dětí. Může se jednat o různé formy tohoto násilí, ať už jsou děti týrány přímo bitím nebo za to, že se vůbec narodily anebo pasivní účastí, kdy jsou nuceny přihlížet tomu, jak je týrána jejich matka. I přes atmosféru napětí v rodině se ženy snaží udržet v rodině zdání, že se nic zlého neděje. Jestliže si děti všimnou znaků, provázejících násilí, např. zranění, pláče matky, modřin a ptají se na jeho původ, matka si většinou vymyslí nějaká vysvětlení, pro dítě přijatelná. Snaží se násilnické chování otce omluvit a nenarušit tak vztah dítěte k otci. Dítě cítí napjatou atmosféru, avšak příčina této situace není pojmenovaná a tudíž pro dítě nepochopitelná. V takovémto případě se však dítě nedoví, že toto násilnické chování je třeba odmítnout a že nikdo nemá právo takovýmto způsobem jednat a chovat se vůči druhému (Macková 2006). Také v případě dětí, které násilí v rodině pouze sledují a přímo se jich netýká, mají tyto situace na ně samotné velmi negativní dopad. I ony se totiž mohou stát agresivními, trpět poruchou osobnosti, depresemi, což se může vyvinout v syndrom týraného a zneužívaného dítěte syndrom CAN - Child Abuse and Neglect (Ševčík 2011, s. 121). Děti prožívají citová traumata, pocity strachu a viny. Stávají se svědky protikladného chování svých rodičů, svědky násilí, odmítání ze strany otce nebo matky a celkové citové nestálosti v rodině.vůbec nejhorší je, když děti vnímají násilnické chování jako naprosto normální a běžný jev ve svém životě. Tím u nich dochází k narušeným vztahům s vrstevníky, neboť vnímají reálný život zcela jinak. Jsou v podstatě dospělí, protože příjmají v dětském věku roli dospělého. Matka s nimi probírá situace a řeší problémy, které neodpovídají jejich věku a nejsou 14

15 na ně dostatečně sociálně a emocionálně zralé. Tyto děti jsou pak, místo otce, v postavení partnerů, od nichž matka vyžaduje pochopení. Není pochyb o tom, že pokud dítě vyrůstá v rodině, v níž je násilí běžnou součástí komunikace mezi matkou a otcem, naučí se dítě během života, že jen takovýmto způsobem může dosáhnout uspokojení svých požadavků a potřeb. Jako děti převzaly ze své původní rodiny násilné vzorce chování a nechápou, že dělají něco, co není v souladu s normami společnosti jak uvádí Bednářová (2009, s. 26) a Ševčík (2011, s ). Prožívání domácího násilí, má také za důsledek to, že si mnohá děvčata v pozdějším věku, najdou také agresivního partnera, jakým byl jejich otec, a mnoho chlapců se později chová stejně agresivně ke svým partnerkám a vlastním dětem. Domácí násilí poškozuje bezpečí rodiny. Děti nemohou nalézt klid a svou hodnotu, získávají špatnou představu o chování dospělých osob, jak řešit konflikty, jak spolu komunikovat. Cítí se mezi rodiči rozpolcené. Jestliže se matka, dlouhodobě týraná, přece jen rozhodne ze vztahu odejít, dítě, které se již na situaci v rodině adaptovalo, nechápe, proč by mělo opustit svůj domov, známé prostředí a kamarády. Proto děti, zejména staršího školního věku, odmítají odejít s matkou. Domácí násilí je rizikový faktor, negativně ovlivňující vztah mezi matkou a dítětem. Takováto situace bývá pro matku velmi strestující a téměř neřešitelná. Proto se nezřídka stává, že se rozhodne ve vztahu s násilnickým partnerem zůstat jen proto, aby neztratila děti. Dítě, které prožije traumatizující událost v podobě týrání nebo sexuálního zneužívání a není mu poskytnuta pomoc dospělé osoby, se kterou může svou těžkou situaci prodiskutovat, rozebrat ji a zpracovat, zůstává na všechno samo. Pouze pomocí disociace 3 je schopno situaci zvládnout a začlenit se do běžného života (Bednářová 2009). 3 Disociace jde o obranný mechanismus jedince, porucha osobnosti, přímo související s traumatizujícím zážitkem, jde o potlačení stresové situace do podvědomí 15

16 1.4.3 Násilí páchané na mužích Násilí páchané na mužích se, dle policejních statistik, týká zhruba 10% ohlášených případů domácího násilí.jedná se o týrání partnerkou, manželkou, ale také partnerem ve vztazích homosexuálních.může se také jednat o násilí mezi generacemi, tzv. transgenerační násilí, přiněmž dochází ke konfliktům mezi otcem a synem nebo prarodičem a vnukem. 4 Díky těmto údajům se může zdát, že muži jsou oběťmi velmi zřídka. Toto tvrzení, je ale zavádějící, muž má totiž mnohem větší hranici tolerance a bolesti, proto mu trvá mnohem déle než svou partnerku oficiálně obviní a oznámí domácí násilí na policii. Muži si tuto skutečnost a tento svůj problém velmi často nechávají pouze pro sebe i v souvislosti s postojem společnosti, která nechápe, že i oni mohou být obětí domácího násilí. Důvody, pro které muži neoznamují domácí násilí na nich páchané, lze tedy shrnout takto: Muži se nedefinují jako oběť, muži nehodnotí chování partnerky jako trestný čin, muži zažívají stud, neboť vnímají svůj problém jako okrajový fenomén, muži váhají kontaktovat policii, protože se obávají, že jim neuvěří a nakonec budou stíháni oni (Ševčík 2011, s. 97). V důsledku násilí páchaného na mužích jsou ale, ze sociálně-ekonomického hlediska, na tom muži lépe. Muži jako oběti domácího násilí mají lepší přístup k finančním zdrojům než ženy, obvykle mají zaměstnání a vlastní bydlení (Ševčík 2011, s. 97). Z tohoto tvrzení lze vyvodit, že mají lepší šanci odejít z násilnického vztahu, jelikož je větší pravděpodobnost, že si najdou rychleji zaměstnání a tudíž i zdroj financí. Ve svém obydlí se muži ve srovnání s ženami, které jsou ohroženy domácím násilím, cítí daleko bezpečněji a to i přesto, že je tato skutečnost pro muže velmi traumatizující (Ševčík 2011)

17 1.4.4 Násilí páchané na seniorech Další skupinou lidí, na které bývá pácháno domácí násilí, jsou senioři. Starší lidé totiž dlouhodobě zaujímají místo na okraji společenského zájmu. V dnešní uspěchané době, v níž se postupně vytrácejí duchovní hodnoty a nahrazuje je hektický způsob života a hromadění majetku, kdy dochází ke ztrátě úcty člověka k člověku, se postoj ke starým lidem za poměrně krátkou dobu změnil velmi dramaticky. 5 O domácím násilí páchaném na seniorech, se skutečně hovoří velmi málo. Přesto ale existuje, a to v měřítku, které není zanedbatelné. Podle odborníků se hovoří o 16% případů domácího násilí, které vyjdou najevo. Zbylé čtyři pětiny tohoto závažného jevu zůstávají utajeny. S přibývajícím věkem u této skupiny lidí, dochází k ubývání fyzických sil, senioři ztrácí přátele a sociální kontakty. Přibývají různá zdravotní omezení a také závažná onemocnění. Zcela se mění jejich vztahy k ostatním lidem. Dochází k posunu z pozice téměř samostatné a nezávislé osoby na osobu, která je více či méně nebo zcela závislá na druhých. Tato nerovnováha se může v podmínkách sociální izolace a při nerespektování lidské důstojnosti a lidských potřeb prohlubovat, a to až do stavu převahy jedné strany nad druhou. Projevy domácího násilí na seniorech mohou být vyústěním předchozích nedobrých rodinných vztahů, ale mohou se také projevit naprosto nečekaně, například právě při onemocnění seniora, který v této závažné životní situaci bude vyžadovat dlouhodobou nebo trvalou péči druhé osoby. Senioři bývají obětí všech forem domácího násilí. Mezi specifika násilí pachaného na seniorech je zejména nerespektování lidské důstojnosti, které se projevuje i v domácí péči o ně (Ševčík 2011, s. 126). Příznaky fyzického násilí páchaného na seniorech bývají podlitiny, stopy po bití, nejasné pády a úrazy, zanedbaná hygiena nebo známky špatné péče, což jsou dekubity, neošetřené rány, ale také škrábance, stopy po kurtování a opakované chybné podávání léků. Jedním z nejzávažnějších příznaků je podvýživa či dehydratace jinak zdravé oběti (Ševčík 2011, s. 127). Tyto skutečnosti mohou u týraných seniorů, podobně jako u dětí, vyústit v syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného

18 seniora EAN Elder Abuse ad Neglect (Ševčík 2011, s. 129). Senioři, kterým je doma ubližováno jejich nejbližšími, dle statistik, ze dvou třetin rodinnými příslušníky (Haškovcová 2004, s. 48), velmi těžce vycházejí s touto skutečnostína veřejnost. Mnoho z nich neví, že se proti tomuto nevhodnému chování mohou bránit. Jedním z důvodů, proč se v případě násilí páchaného na své osobě, zdráhají nebo odmítají obrátit o pomoc, bývají často obavy a strach, že se agresivita ze strany násilníka začne ještě stupňovat. Dalším důvodem bývá ten, že se stydí za chování svých dětí a vnoučat, považujíto za své selhání ve výchově a právě toto selhání považují za horší, než fyzické násilí. Tyto krizové situace v rodině tak mají nepřímý vliv na rozhodnutí, jakým způsobem se děti postarají o své rodiče - seniory (Matoušek 2003, s. 181) Násilí páchané na minoritách Domácí násilí páchané na členech minorit LGBT, což znamená lesby, gaye, bisexuály a trangenderové osoby (transsexuály).i tyto osoby žijí své životy, prožívají radosti a starosti běžného denního života jako každý z nás (Ševčík 2011). Specifika domácího násilí páchaného na LBGT spočívají v podobě: Nucení k návštěvě psychiatra, lékaře, duchovního, který by jejich sexualitu vyléčil ( Musíš s tím jít k doktorovi, s tím se musí něco udělat, takhle to nejde ). Vynucené manželství a sexuální vztahy s opačným pohlavím ( Až se oženíš a budeš mít děti, tak tě ty blbosti přejdou ). Snaha jakýmkoli způsobem z nich vymlátit jejich orientaci či identitu ( Seřežu ho jako koně a on si to příště rozmyslí. Já to z něj prostě vytřískám, i kdybych ho měl přerazit. Po tom, jak ho zmydlím, si na to už ani nevzpomene ). Emocionální vydírání ( Tohle tvoji matku zabije. Otec z toho bude mít smrt ). Vyhrožování partnerům a přátelům, naplňování těchto vhrůžek ( Já jim pořádně zavařím! ). 18

19 Povzbuzování k sebevraždě ( Taková hanba, bylo by pro všechny nejlepší, kdybys nebyl). Outování v zaměstnání, ve škole, od příbuzných, známých či přátel (Dyť se na něho podívejte na buznu! ). Sledování, pronásledování a obtěžování. (Ševčík 2011, s. 111) Domácí násilí u těchto minoritních skupin nabývá všech forem. Rizika a důsledky bývají velké. Jedním z rizik bývá ztotožnění násilí se sexuální orientací nebo identitou vůči postoji ostatních členů společnosti Dobře mu tak, buzně. A co bys chtěl, když seš teplej? (Ševčík 2011, s. 114). Dalším závažným rizikem je ztráta dětí, ať už v důsledku sexuální orientace partnera nebo rodiny, či vlivem právního systému. Proto dochází u těchto osob k popírání násilí, které je na nich pácháno. Toto ale ještě více zhoršuje jejich situaci a utvrzuje násilíky v jejich chování. Týrané osoby často hledají úniky ze své situace prostřednictvím návykových látek, jako jsou alkohol a drogy, s cílem utopit svou bolest (Ševčík 2011). Mohou být také diskriminováni, což zvyšuje jejich úzkost a strach, je narušena jejich sebeúcta a sebevědomí. Mladí lidé z obavy, nedůvěry a negativních životních zkušeností, bývají k řešení svého problému skeptičtí a proto se neobrátí na policii a u lékaře často uvádějí zcela jiný mechanismus úrazu. Obávají se neopodstatněného podezření, že jsou nositeli viru HIV. Lékaře často ani nenapadne, že by tato zranění mohla být způsobena v důsledku týrání. Tato skupina lidí se necítí společností pochopena, odvrací se od nich rodina, přátelé, příbuzní, ve většině případech jsou nuceni žít osamoceni a na ulici nebo v nuzných podmínkách. Proto se mohou rozhodnout ukončit svůj život a dobrovolně odejít z tohoto světa (Ševčík 2011, s. 118). 1.5 Klíčové znaky a fáze cyklu domácího násilí Mezi klíčové znaky domácího násilí patří jeho: Opakování a dlouhodobost - nejde o ojedinělý a jednorázový incident, i když může mít zá- 19

20 važné následky, ale o jednání mající svůj vývoj, dochází k němu opakovaně a dlouhodobě a právě v opakování a dlouhodobosti je nebezpečnost domácího násilí Eskalace - postupný nárůst intensity, jde o přechod od urážek, stupňovaný k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činů, které ohrožují zdraví a život oběti Rozdělení rolí na osoby ohrožené a osoby násilné - jde o jasné a nezpochybnitelné rozdělení, kdy se nejedná o vzájemné napadání, hádky, spory, při nichž se role násilníka a ohrožené osoby střídají, vzájemné postavení osob je nerovné a v průběhu opakovaných incident se nemění Páchání násilí v soukromí - domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, beze svědků, v soukromí Fáze cyklu domácího násilí: Jako důsledek nárůstu intenzity požadavků násilníka a snahy oběti násilníkovi vyhovět, dochází k roztočení tzv. spirály domácího násilí (Bednářová et al., 2009). Z toho vyplývá, že domácí násilí se odehrává v cyklech a má vzestupnou tendenci. V první fázi tohoto cyklu dochází k nárůstu napětí, neustálé kritice, obviňování a zastrašování oběti. Tato se snaží eskalaci násilí, ze strany agresora, předejít snahou ve všem mu vyhovět a zmírnit tak vzrůstající napětí. Zmírnění napětí se ale nedaří a nastává druhá fáze, při níž dochází k výbuchu násilí, Oběť je vystrašená, má pocit zloby a bolesti. Násilník tuší, že v této chvíli má jeho oběť největší motivaci ukončit daný vztah, chce nastalou situaci vyřešit, protože má v sobě nejvíce síly. Proto v další fázi, projeví násilník lítost nad svým jednáním a o oběť začne projevovat zvýšený zájem, jako například kupování dárků, omlouvání se slovy, že už to nikdy neudělá, v tomto konkrétním momentě se opravdu zdá, že došlo k vyrovnání sil a že se moc přechýlila na stranu oběti. Intenzita násilníkovy majetnické pozornosti vůči oběti se nezmění, ale kvalita této pozornosti se dramaticky mění. Násilník trvá na tom, že jeho despotické jednání jen dokazuje, jak zoufale ji potřebuje a jak ji miluje (Herman J.L. 2001, s. 21). Nastává tedy třetí fáze fáze líbánek s následným usmířením. Oběť násilníkovi odpustí a tím ho jen utvrdí v jeho nepřemožitelnosti a nadvládě. 20

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA ČERNÁ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA ČERNÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA ČERNÁ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Domácí násilí páchané na ženách Přiblížení

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í D o m á c í n á s i l í p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í profem, o. p. s. konzultační středisko pro ženské projekty Tato publikace vychází za podpory

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Dítě ohrožené domácím násilím

Dítě ohrožené domácím násilím Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Dítě ohrožené domácím násilím Denisa Fikrlová 2011/2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Dítě ohrožené domácím

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Dilemata pracovníků terénní pečovatelské služby v CPOS Město Touškov při řešení problému domácího násilí páchaného na seniorech DIPLOMOVÁ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce: Eva Komosná Právní administrativa

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Domácí násilí páchané na ženách

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Domácí násilí páchané na ženách Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Domácí násilí páchané na ženách Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Pavla Fraňková Vypracovala: Tereza Stolariková Čelákovice,

Více

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN)

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN) Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe trestního a správního procesu Katedra právní teorie Bakalářská práce Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty)

Více

SENIOŘI JAKO OBĚTI TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ SENIORS AS VICTIMS OF MALTREATMENT, ABUSE, NEGLECT

SENIOŘI JAKO OBĚTI TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ SENIORS AS VICTIMS OF MALTREATMENT, ABUSE, NEGLECT Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky SENIOŘI JAKO OBĚTI TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ SENIORS AS VICTIMS OF MALTREATMENT, ABUSE, NEGLECT Bakalářská diplomová

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Palackého Olomouc Univerzita Palackého Olomouc Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Petra Kopetková, DiS. 3. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Incestní zneužívání

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání Monika Miličková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou týraného a zneužívaného

Více

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí

Bankovní institut vysoká škola Praha. Šikana ve školním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Šikana ve školním prostředí Bakalářská práce Autor: Soňa Topolánková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více