ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY při ZŠ Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY při ZŠ Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY při ZŠ Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Motto: Ať je září nebo červen, my máme cíl pouze jeden: kreslit, zpívat, sportovat, každý tě tu přijme rád. Kdo si s námi přijde hrát, jistě nudu nechce znát.

2 Charakteristika naší školní druţiny Naše školní družina (ŠD) se nachází hned vedle základní školy, má samostatný vchod a její prostory herny a přilehlé atrium, sociální zařízení, šatna, kuchyňka a sborovna jsou určeny pouze účelům ŠD. Je propojena chodbou přímo se školou a v téže budově se nachází i školní jídelna, takže děti nemusí vůbec opustit budovu. V naší ŠD máme dvě oddělení všestranně zaměřené. Každé oddělení má svou vlastní hernu a ještě společně využívají další prostory ŠD koutek s kočárky pro děvčata v další herně a také malou tělocvičnu vybavenou žebřinami a žíněnkami pro různé pohybové hry. Máme k dispozici také malé atrium s průlezkou a pískovištěm. Naše školní družina slouží k efektivnímu vyžití volného času dětí zaměstnaných rodičů (ve věku od 6 do 11 let) v době před vyučováním (od 6.00 hodin) a po vyučování (do hodin), včetně společného stravování ve školní jídelně. Poskytuje dětem zázemí v oblastech rekreační činnosti (pro uvolnění dětí), ale i v různých činnostech zájmových (estetická a pracovně-technická, hudební a kulturní, přírodovědná, tělovýchovná, sportovní a pohybová, dopravní a v neposlední řadě také v přípravě na vyučování, a to nejen zpracovávání domácích úkolů, ale také individuální a společná četba, didaktické a smyslové hry apod. Celou činnost ŠD provází vedení ke správným návykům a jejich uvědomění, vhodnému chování a předcházení úrazům dodržováním základních pravidel bezpečnosti, pěstování kladných vzájemných vztahů. Děti jsou vedeny k udržování pořádku a vlastnímu podílu na zvelebování naší družiny a přilehlých prostor, které užívají. Prostor školní družiny zajišťují dvě kvalifikované vychovatelky, počet dětí v oddělení je kolem 30 (během roku proměnlivé podle zájmu rodičů). Takto vysoký počet dětí je výjimkou povolen, protože malá část dětí jsou dojíždějící a brzy po obědě odchází ze ŠD a některé dny několik dětí odchází do kroužku ZŠ. Naše školní družina zabezpečuje také podle zájmu rodičů celodenní činnost v době všech prázdnin a také ve dnech mimořádného ředitelského volna. Školní družina prochází pravidelnými bezpečnostními revizemi zařízení, elektrických spotřebičů, hasicích přístrojů a také obě vychovatelky jsou pravidelně proškolovány a seznamovány s aktuálními bezpečnostními a hygienickými předpisy. Základní pravidla provozu ŠD jsou dána vnitřním řádem ŠD, který je pro všechny kdykoliv k dispozici. Děti jsou do školní družiny přijímány na základě přihlášek, v nichž jsou uvedeny základní informace o dítěti, kontakty na rodiče v případě potřeby (úraz, onemocnění, sporné situace, ) a také způsob odchodu dětí ze školní družiny (samostatně nebo v doprovodu, kdy a kam). Za pobyt ve ŠD rodiče odvádějí měsíčně úplatu 100,- Kč za dítě na účet ZŠ.

3 Klíčové kompetence ŠVP ŠD 1. Kompetence k učení: Rozvíjíme u dětí pozornost při různých činnostech, aby se uměly soustředit na dané téma, dokončily započatou práci, dokázaly získat vědomosti z různých pramenů a zdrojů a získané poznatky dávaly do souvislostí, uměly najít uplatnění svých znalostí a dovedností. 2. Kompetence k řešení problémů: Vedeme děti k všímání si dění kolem sebe, učíme je rozlišovat problémové situace, nacházet jejich příčiny a promýšlet různá řešení problémů, ověřovat si jejich správnost, nevyhýbat se nepříjemným situacím. Vedeme je k přizpůsobování se změnám, obhajování svých názorů a rozhodnutí a uvědomování si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání. 3. Komunikativní kompetence: Učíme děti ovládat řeč tak, aby své myšlenky a sdělení vyjadřovaly vhodně volenými větami, uměly říct svůj vlastní názor jasně a výstižně, stejně tak formulovaly své otázky a odpovědi. Zapojujeme je do diskuze s vrstevníky i dospělými i na veřejnosti. Vedeme děti k řešení konfliktů a schopnosti vyjádřit své pocity nejen řečí, ale i gesty, mimikou a jinou řečí těla a také písemně. Děti se učí i naslouchat a vybírat z předkládaných informací. Vedeme děti ke kultivované komunikaci. 4. Sociální a personální kompetence: Pomáháme dětem začlenit se do kolektivu, rozpoznat vhodné a nevhodné chování, uvědomit si odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. Vedeme děti ke spolupráci ve skupině, aby se dokázaly podřídit přijmout kompromis, respektovat dohodnutá pravidla, projevovat citlivost a ohleduplnost. Děti se učí být tolerantní. Vytváříme u dětí pozitivní představu o sobě samých a vedeme je k takovému chování a jednání, aby dosáhly pocitu sebeúcty a spokojenosti. 5. Občanské kompetence: Děti se učí uvědomit si svá práva i práva druhých a vnímat nespravedlnost, agresivitu a nevhodné chování, učíme je bránit se jim, chovat se zodpovědně ke zdraví svému i druhých a dbát na bezpečné prostředí. Vedeme děti k respektování sociálního a kulturního prostředí formovaného různými hodnotami okolí podmíněnými profesí, ekonomikou, etnikem. Učíme je vážit si tradic a kulturního dědictví, chránit je, vytvářet si k nim kladné postoje a vedeme je k podílu na rozvoji kvalitního životního prostředí. 6. Kompetence k trávení volného času: Umožňujeme dětem účelně trávit volný čas a pomáháme jim orientovat se v možnostech jeho smysluplného využití. Učíme děti vybrat si zájmové činnosti podle svých potřeb a dispozic jako kompenzaci jednostranné zátěže (např. škola, učení). Vedeme je k rozvoji svých zájmů v individuálních i organizovaných činnostech, učíme je odmítnout nevhodné nabídky.

4 Vzdělávací program školní druţiny Vzdělávací program školní družiny vychází z místních podmínek materiálních, prostorových i personálních. Navazuje na činnost dětí ve škole s tím, že využívá specifika práce ve školní družině a nabízené činnosti korespondují s vhodnými aktivitami pro věk dětí, jejich individuálními potřebami a zájmy, reagují na změny ročních období, významné události, dny a podobně. Prostředí ŠD, kde se uskutečňují činnosti vyplňující volný čas dětí, splňují základní předpoklady, jakými jsou bezpečnost, snadné pravidelné udržování čistoty a pořádku, nehlučnost, řádné osvětlení, dostatek prostoru a přiměřené hygienicky nezávadné vybavení včetně nábytku. Prostředí je současně esteticky příjemné, inspirující k činnostem i vzájemné komunikaci. Při strukturování ŠVP ŠD vycházíme z těchto čtyř základních pilířů: Učit se znát získávat vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, dávat do souvislostí, řešit problémy. Učit se, jak na to získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat. Učit se ţít společně rozvíjet porozumění s jinými lidmi, poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, osvojovat si pravidla společenského chování, rozvíjet empatii, společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu. Učit se být - rozvíjet kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní styl. Obsahem našeho vzdělávacího programu školní družiny jsou konkrétní činnosti, jejichž skladba je strukturována podle tematického celku Člověk a jeho svět. Jednotlivé činnosti se prolínají, nejsou nikdy osamocené a tvoří vnitřně propojený celek vedoucí k posilování kompetencí dětí.

5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. Místo, kde ţijeme poznávání nejbližšího okolí cesta do školy slavnosti města vycházky do okolí návštěvy, besedy, rozhovory regionální pověsti organizace života ve škole, tematické hry v rodině, ve společnosti, v obci tvorba kolektivního výtvarného díla motivovaného vycházkou (důležité objekty města, park, náměstí, ) dopravní výchova soutěže na dopravním hřišti práce se stavebnicí didaktické hry - poznávání dopr. značek, BESIP kreslení dopravních prostředků a značek sledování a hodnocení dopr. situací 2. Lidé kolem nás osvojování zásad vhodného osvojování a dodržování kultivovaná slovní i chování a jednání mezi lidmi základů společenského mimoslovní komunikace uvědomění si významu a podstaty tolerance, empatie, vzájemné úcty chování vhodné seznamování s lidmi, správné zdravení, oslovování zásady správného stolování rozvoj vyjadřovacích schopností (výstižné formulace názorů, otázek a odpovědí) poznávání základních práv a povinností člověka rozvoj schopnosti uznat přednosti druhých, své chyby, ohleduplnosti, ochoty vytváření kladného vztahu ke spolužákům a pozitivního klimatu v oddělení rozvoj schopnosti naslouchat a být tolerantní k odlišným názorům lidí námětové hry poznávání života v jiných prostředích návštěva dětského domova společné hry, akce podněty z médií - rozbory

6 3. Člověk a čas orientace v čase budování správného režimu dne a jeho dodržování čas jíst, čas odpočívat, čas pracovat a tvořit respektování času druhých, využívání svého vlastního smysluplné využívání volného času - vytváření správných návyků přizpůsobení činností individuálním potřebám, dispozicím poznávání historických souvislostí návštěva muzea zábavné testy prověřující návštěva známých znalosti dětí, orientaci v historických objektů v okolí prostoru a čase (hrady) 4. Rozmanitosti přírody seznámení s živou i neživou tematické vycházky do přírody využití naučných stezek přírodou (park, okolí řeky, lesy, rybníky výtvarné zpracování poznatků v okolí, ) ekologie - tvorba a ochrana životního prostředí poznávání života zvířat i rostlin poznávání života v různých teritoriích didaktické hry s přírodní tematikou testy, hádanky (prověření znalostí dětí, jejich doplnění) péče o pokojové rostliny pěstování estetického prostředí přesazování, množení, údržba výtvarná a pracovní činnost tvoření z přírodnin třídění odpadu ochrana přírody sběr plodů pro lesní zvěř (kaštany a žaludy) negativní jevy v okolí hodnocení, prevence úklid okolí družiny, atria zvelebování svého okolí spolupráce s myslivci

7 5. Člověk a jeho zdraví získávání informací o zdraví a nemocech, prevenci chorob, zodpovědnosti za své zdraví průběžná péče o osobní hygienu, získávání základních hygienických návyků prevence úrazů důležitá bezpečnost při všech činnostech znalost základních čísel na tísňové linky znalost základů 1. pomoci prověření dovedností správného poskytování 1. pomoci správnost uvádění údajů prověření znalostí správného postupu při poranění, úrazu či onemocnění rozvoj tělesné a pohybové zdatnosti dětí pohybové hry, soutěže, kolektivní hry, závodění, netradiční olympiády na hřišti nebo v tělocvičně rozvoj hrubé motoriky, soutěživosti dětí, jednání fairplay tělovýchovné chvilky při ranní činnosti, pro uvolnění mezi různými činnostmi otužování dětí využití bazénu, koupaliště hry ve sněhu v zimním období dodržování pitného režimu dětí

8 6. Umění, kultura a sport estetizace prostředí (nástěnky, herny, společné prostory) pěstování kultivovaného přednesu, vyjadřovacích schopností, orientace v textu, hledání souvislostí tvorba výkresů (kreslení a malování), výrobky z papíru, přírodnin, látek, korálků, dřeva, drátků a jiných materiálů s využitím různých technik četba individuální i společná poslech pohádek práce s dětskými časopisy rozvoj estetického cítění, jemné motoriky hodnocení výsledků práce své i druhých pěstování vztahu k hudbě zpívání - soutěže, besídky, společná vystoupení hry s jednoduchými hudebními nástroji poslech hudby taneční pohybové hry utváření příjemného prostředí udržování pořádku v hernách i společných prostorách, v atriu zpracovávání domácích úkolů rozvoj vnímání hudby, rytmu udržování svých věcí i vybavení v čistotě slušné zacházení s věcmi čištění, pletí atria

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě.

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V UHERSKÉM BRODĚ HAVŘICÍCH MOTTO: HROU ZA POZNÁNÍM Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. - 1 - 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: BOBŘÍCI Č. j. 18/08 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy 1 Předkladatel: Identifikační údaje: ŠVP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šanov, Komenského 241, 671 68 Hrabětice, okres Znojmo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Účinnost od 1. 9. 2013 č. j.:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Sportovní vybavení míče na kopanou a vybíjenou, stolní tenis, badminton, švihadla, kriketové míčky a hokejky na florbal.

Sportovní vybavení míče na kopanou a vybíjenou, stolní tenis, badminton, švihadla, kriketové míčky a hokejky na florbal. 7. Školní družina 7.1 Identifikační údaje školní družiny Charakteristika školní družiny: Školní družina je součástí Základní školy nám.míru 3. Žáci ve školní družině jsou rozděleni do oddělení. Každé oddělení

Více

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 budova Tovární 364 1 Identifikační údaje Předkladatel

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 platný od 1. 9. 2012 č. j. : TZŠ 426/2012 Mgr. Michaela Jedličková (ředitelka školy) Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní družina výchovně vzdělávací program

Školní družina výchovně vzdělávací program Školní družina výchovně vzdělávací program Motto Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Zahoď nudu za hlavu, pojď si spravit náladu. Odpočívat, sportovat, tvořit nebo jen si hrát, buď také náš

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny - 1 - 1. Identifikační údaje Název školy: 13.základní škola, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více