B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou Zpracoval: Ing.Michal Burda, Polní 1845, Varnsdorf Stupeň dok. DPS Parcela: č.445, 1727/1 k.ú. Jiřetín pod Jedlovou Investor: Obec Jiřetín pod Jedlovou, Vinařská 32, Jiřetín pod Jedlovou Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 1 z 14

2 OBSAH: A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi) A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby B.2.4 Bezbariérové užívání stavby B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby B.2.6 Základní charakteristika objektů B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.4 Dopravní řešení B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana B.7 Ochrana obyvatelstva B.8 Zásady organizace výstavby Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 2 z 14

3 A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou Stupeň dok. Parcela: DPS č.445, 1727/1 k.ú. Jiřetín pod Jedlovou A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi) Investor: Obec Jiřetín pod Jedlovou, Vinařská 32, Jiřetín pod Jedlovou A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace Zpracoval stavební PD: Ing. Michal Burda, Polní 1845, Varnsdorf ČKAIT A.2 Seznam vstupních podkladů -Digitální katastrální mapa. -Místní zaměření stávajícího stavu A.3 Údaje o území Sociální zázemí včetně prostoru na odpočinek pro turisty, pěší nebo cyklo, kteří i po vyznačených turistických trasách navštíví obec a projeví zájem o tuto službu, se bude nacházet ve stávajícím sportovním areálu vedle kempu v Jiřetíně pod Jedlovou. Sportovní areál je situován v okrajové východní části Jiřetín pod Jedlovou. Ve sportovním areálu se nachází trávníkové fotbalové hřiště, antukové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, minigolf a venkovní bazén. Součástí sportovního areálu je objekt bývalé školy, kde se v I. patře a podkroví nachází ubytovací prostory, v přízemí bar (rychlé občerstvení), zázemí pro zaměstnance a sociální zařízení. V bezprostřední blízkosti zamýšleného sociálního zařízení budou moci i stanovat. A.4 Údaje o stavbě a) Jedná se o přístavbu a nástavbu stávajícího objektu sloužícího pro sportovní areál. Půdorysné rozměry objektu budou 4,1 x 13,5 m. Výška objektu bude 6,28 m od podlahy v I.N.P. Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 3 z 14

4 b) Stavba bude sloužit v I.N.P. v jedné místnosti pro uskladnění jízdních kol a zavazadel a v té druhé bude sloužit jako sklad sportovního vybavení. V II.N.P. budou umístěny sociální zařízení pro muže, ženy a tělesně postižené. c) Jedná se o trvalou stavbu. d) Orientační náklady na stavbu činí cca: ,- Kč bez DPH A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Členění stavby: Objekt pro sociální zařízení pro kemp, úschovna jízdních kol, zavazadel a sklad sportovního vybavení B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Číslo parcely: Druh pozemku: Způsob využití: Plocha: 445 zastavěná plocha a nádvoří - 35 m /1 zahrada m 2 Všechny parcely se nacházejí v k.ú. Jiřetín pod Jedlovou a jsou ve vlastnictví obce Jiřetín pod Jedlovou. b) Výčet a závěry provedených průzkumů Nebyly provedeny žádné průzkumy c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Stavba se nenachází v ochranných a bezpečnostních pásmech. d) Poloha vzhledem k záplavovém území Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolované území. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Nedojde ke kácení dřevin. Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 4 z 14

5 e) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci lesa Dojde k záborům zemědělského půdního fondu. h) Územně technické podmínky Neřeší se. i) Věcné a časové vazby Předpokládaný začátek stavby bude cca 8/2015 a dokončení stavby cca 7/2016. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Vznikne nové zařízení, které poskytne také služby návštěvníkům naší obce, přicházejících nebo také přijíždějících k nám po značených turistických trasách. V případě, že budou hledat místo na krátkodobý případně i delší odpočinek, budou si moci v bezprostřední blízkosti postavit stany. Půjde o přístavbu a nástavbu stávajícího objektu, který bude sloužit ve II.N.P. jako sociální zařízení. Sociálky budou sloužit pro max. 30 žen a max. 30 mužů. Sociálky budou vybaveny také 1 WC, 1 sprchou a 1 umyvadlem pro tělesně postižené. Sociálky pro ženy budou mít 2 WC, 3 umyvadla a 2 sprchy. Sociálky pro muže budou mít 2 WC, 2 pisoáry, 3 umyvadla a 2 sprchy. Ženy navíc budou kapacitně využívat sociálky pro tělesně postižené. Ke všem umyvadlům a sprchám bude přivedena studená a teplá pitná vody. Teplou vodu budou zajišťovat dva elektrické boilery každý s objemem 200 l, které budou umístěny v I.N.P. ve skladu sportovního vybavení. Součást sociálek bude malá kuchyňka. Splašková kanalizace bude svedena do stávajícího kanalizačního řadu v komunikaci Školní. Vodovodní přípojka bude přivedena z vedlejšího objektu. Do sociálek bude bezbariérové přístup přes dřevěnou terasu, která bude podél objektu. Terasa bude o velikosti 2,1 x 13,5 m. Terasa bude kryta pultovou střechou z dřevěné konstrukce. Součástí terasy budou sklopné dřevěné stoly s lavicemi na posezení. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, senioři + 60 a turisté s hendikepem mobility V prostoru areálu je možné využít též zpevněné parkovací plochy. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Veškeré stavební výplně okna a dveře budou dřevěná. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Neřeší se. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Přístup do sociálek bude bezbariérový, jednou z cílových skupin jsou i turisté s hendikepem mobility. Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 5 z 14

6 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Neřeší se. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) Stavební řešení b)konstrukční a materiálové řešení Základy Základy pod přístavbou budou široké 400 a 500 mm do hloubky 1050 mm z betonu C12/15. Betonové patky pod dřevěnou konstrukcí budou o velikosti 400 x 400 mm do hloubky 1000 mm z betonu C16/20. Skladba podlahy v I.N.P.: Skladba podlahy v II.N.P.: Skladba podlahy na terase: Skladba střešního pláště : -betonový potěr C20/25 se sítí -hydroizolace -žlb. deska z betonu C16/20 se sítí tl.100 mm -hutněného štěrkopísku -rostlé země -keramické dlažby tl.10 mm -ve sprchách bude hydroizolační stěrka -betonový potěr C16/20-XF2, tl. 40 mm nad vlnu -trapézový plech 40, tl. 1,0 mm -ocelové I nosníky č.16 po 1000 mm -dřevěná prkna tl.24 mm -dřevěný rošt 80/120 mm po 500mm -falcovaný TiZn plech -pojistná hydroizolace -prkna tl.24 mm -krokve 120/200 mm po 1000 mm -tenkostěnný ocelový rošt -SDK podhled tl. 12,5 do vlhkého prostředí Skladba střešního pláště nad terasou: -falcovaný TiZn plech -pojistná hydroizolace -prkna tl.24 mm Konstrukce objektu Nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivou např. HELUZ z dutinových svislých tvárnic lepených na celoplošné lepidlo. Překlady nad okny a dveřmi jsou z keramických překladů. Překlad nad dveřmi v I.N.P. je tvořen žlb. věncem. Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 6 z 14

7 Obklady Obklady se budou skládat ze 3 barev. Základní barva se bude skládat z 50%, ostatní barvy se budou skládat z 25% + 25%. Barevnost a skladba obkladů bude upřesněna během stavby. Vnitřní příčky mezi WC Vnitřní příčky mezi WC jsou z vysoce odolné dřevotřískové desky tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání a jsou omyvatelné. Hrany jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Stěny jsou ukládány do eloxovaných AL profilů. Dveře na WC jsou ze stejného materiálu jako stěny. Podpěry jsou ze stavěcího pozinkovaného šroubu, krytý eloxovanou AL trubkou, výškově nastavitelnou. c)mechanická odolnost a stabilita Tuhost konstrukce je zajištěna 2 ks žlb.věnci v I.N.P. a ve II.N.P. Žlb. věnec je o velikosti 200 x 300 mm z betonu C16/20, věnec je vyztužen 4 ks oceli o průměru 12 mm a třmínky průměru 8 mm po 300 mm. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení Žádné technické ani technologické zařízení se nebude nacházet. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení PBŘ od paní Valkové je nedílnou součástí PD! B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Veškerá svítidla budou osazeny úspornými ekologickými LED žárovkami. B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí Viz bod B.2.1 Větrání veškerých místností na sociálním zařízení bude přímé otevíranými okny. Sprchy sociálního zařízení budou jednotlivě napojeny na žetonový automat, který zaručí optimální a ekologický provoz zařízení. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Neřeší se. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Napojení na pitnou vodu bude zajištěno vodovodní přípojkou z PE trubkou 5/4, objekt bude napojen na stávající objekt školy. Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 7 z 14

8 Napojení na kanalizační řad bude trubkou z PVC KG DN 160. Napojení na kanalizační řad bude v ulici Školní. El. přípojka bude ze stávajícího objektu bývalé školy. B.4 Dopravní řešení Vjezd do areálu je stávajícím vjezdem. Informační tabule budou umístěny v centru obce v bezprostřední blízkosti IC a na rekonstruovaném objektu v samotném areálu. Směrníky budou umístěny jednak v centru obce na náměstí, v ulici Školní a Děčínské. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Vytěžená zemina bude použita při konečných terénních úpravách ve stávajícím sportovním areálu objektu na vyrovnání terénních nerovností. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Stavba ani její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré zbytky stavebních materiálů budou likvidovány dle platných předpisů a po dokončení stavby bude likvidace řádně doložena. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny vodou ředitelnými ekologickými barvami. B.7 Ochrana obyvatelstva Neřeší se. B.8 Zásady organizace výstavby a)potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění -napojení na zdroj el.energie bude ze stávajícího objektu v areálu b)odvodnění staveniště -odvodnění staveniště bude napojeno do stávající dešťové kanalizace, která je správě obce Jiřetín pod Jedlovou c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu -neřeší se d)vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky -stavba haly nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 8 z 14

9 e)ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin -PD neřeší sanace, demolice a kácení dřevin. Na uvedených parcelách se nebudou kácet stromy. f)maximální zábory pro staveniště (dočasné a trvalé) -nedojde k záborům pro staveniště dočasné i trvalé g)maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Zbytky stavebního odpady budou odebrány odbornou firmou. Při kolaudaci musí stavební firma doložit doklady, že stavební zbytky byly ekologicky zlikvidovány. Zemina z výkopů bude deponována na pozemku investora a dále použita do násypů a při závěrečných terénních úpravách a na vyrovnání terénu. Běžný komunální odpad bude shromažďován v nádobách a pravidelně odvážen na skládku. h)bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin -neřeší se i)ochrana životního prostředí Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze stavebních strojů, zvýšené prašnosti. Nově použité materiály musí mít vydané prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálů vůči životnímu prostředí. Toto bude dokladováno investorovi. Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že: -zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby -zabrání zvýšení prašnosti -bude provádět práce mimo běžný noční klid Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad-papírové obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, odřezky izolačních materiálů, plast. Papírové obaly-papírový odpad bude soustřeďován a průběžně vyvážen do sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován. Stavební suť a výkopky budou využity na vyrovnání terénních nerovností v samotném areálu. Umělohmotné obaly a odřezky materiálů-budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. Obaly od barev, ředidel a lepidel-budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 9 z 14

10 Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadů zejména zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech ve znění následných změn. Likvidaci odpadů bude investorovi před kolaudačním řízením dodavatelem doložena. Klasifikace odpadů dle vyhlášky381/2001sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů. Likvidovány budou dle jejich škodlivosti následovně: Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: vytěžená zemina, kameny beton cihly keramika směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků-bez škodlivých příměsí Tento odpad bude použit pro terénní úpravy kolem objektu a na přilehlých pozemcích jako podklad pod zpevněné plochy sklo ocel kabely Tento odpad bude odevzdán do tříděného odpadu. j)zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezp. a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Dle Zákona č. 262/2006 Sb., 101 : (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Dle Nařízení vlády č. 561/2006, 2 : (1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem 3) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 4) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. (2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 5). Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 10 z 14

11 (3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. Dle Zákona č. 309/2006, 14 : (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor ) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Obecně platné bezpečnostní předpisy: zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 3) nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení, Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, 5) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 11 z 14

12 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a dodavatel stavby bude určen až na základě výběrového řízení, je třeba veškerá opatření k zajištění bezpečnosti práce dle této vyhlášky dohodnout až s konkrétním dodavatele určeným ve výběrovém řízení. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi na provozu. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavebních činností. -při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru je investor povinen zajistit pro pracovníky dodavatele stavebních prací další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele stavebních prací neobvyklé, -zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, -jakékoli poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, -při stavebních prací v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím, -pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení (dále jen odlehlé pracoviště ), Povinností dodavatelů stavebních prací: -dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení popř. Prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška nestanoví jinak, -dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popř. Zaučení pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů uvedených v odstavci 1 nejméně 1x za 12 měsíců, pokud provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky, ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí, Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 12 z 14

13 -stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat je po jejím získání, -dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti, -dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků, -dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce, -stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejich získání, Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: -dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, -obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních, -dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežení ohroženého prostoru, -provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi, Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky. Vyznačení inženýrských sítí: -před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek, v případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebi jiné překážky, potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací, -před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek, s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Skladování materiálu: -při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací, -skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení -podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet, apod., -skladování materiálu musí být provedeno v souladu s vyhláškou, Doprava suti a stavebního materiálu: Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 13 z 14

14 -shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy s ohledem na podmínky stavby není dovoleno, -veškerý stavební materiál bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo k jeho hromadění a byl přistaven pouze 1 kontejner, -stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu, Další souhrn povinností: -dodavatel musí splňovat požadavky na způsobilost pracovníků a jejich vybavení, -staveniště musí odpovídat části čtvrté. Zejména pak vymezení staveniště (pracoviště) a určení vnitro staveništních komunikací. Zajištění otvorů a jam. -montážní práce budou v souladu s částí osmou vyhlášky, -ostatní práce spojené se stavební výrobou budou odpovídat oddílu dvanáctém vyhlášky. Zejména manipulace, malířské a natěračské práce, svařování. Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. Při následném užívání stavby prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce. k)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb -neřeší se l)zásady pro dopravní inženýrské opatření -neřeší se m)stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějších prostředí při výstavbě apod.) -neřeší se n)postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Předpokládané zahájení stavby: 8/2015 Předpokládané dokončení stavby: 7/2016 UPOZORNĚNÍ: Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro žádost o dotaci. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro stavební povolení, provádění stavby, ani výrobní či dodavatelskou dokumentaci. Navrhované parametry použité v tomto projektu jsou v souladu s požadavky a standardy investora. Konkrétní použití zařízení, prvku a materiálu je třeba odsouhlasit s investorem a doložit dodavatelskou dokumentací. Mohou být použity jen předepsané a schválené materiály, a musí být zajištěno jejich odborné a kvalitní zpracování kvalifikovanými pracovníky oprávněného dodavatele. Stavba bude v průběhu výstavby kontrolována stavebním dozorem investora. Stavba podléhá kolaudačnímu souhlasu. Průvodní a souhrnná technická zpráva Stránka 14 z 14

DOKONČENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY Č.P. 915 ŠLUKNOV FUGNEROVA

DOKONČENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY Č.P. 915 ŠLUKNOV FUGNEROVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKONČENÍ ZATEPLENÍ FASÁDY Č.P. 915 ŠLUKNOV FUGNEROVA Investor : Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant: Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Jan Peryn Datum : Březen 2014 Zakázka

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 408 01 Rumburk Zodp. Projektant : Ing. Jiří

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Varnsdorf A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 30.10. 2014 Název stavby: Altán Místo stavby: Varnsdorf Zpracoval: Ing.Michal Burda, Polní 1845, Varnsdorf 407 47 Stupeň

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Výměna podlahy tělocvičny Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová 698806 Kraj: Pardubický Obec: Moravská Třebová Ulice: J. K. Tyla Parc.č.:

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 284, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 284, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 284, ŠLUKNOV Investor : Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant: Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : květen 2013 Zakázka : 2005261

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Oprava střechy skladu Katastrální území: Parcela č.: st. 30/2 Kraj: Pardubický Okres: Chrudim A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV Investor : Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant : Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : květen 2014

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby.

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby. B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a)charakteristika stavebního pozemku, Stavební pozemek se nachází v obci Ropice. Jedná se o částečně oplocený pozemek na konci slepé ulice. Pozemek je rovinný. Pozemek se nachází

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Na zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Na zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Obec: Obec Tršice se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice IČ: 00299588 Zastoupené: Leonou Stejskalovou, starostkou Email: ou@trsice.cz Uchazeč Vážený uchazeči, zadavatel vás,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Jedná se o pozemek zapsaný v katastru nemovitostí p.č.1746, zastavěná plocha a nádvoří 423 m 2. Jedná objekt kotelny

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více