Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda a tady jsme vám pøinesli výsledky (poøadí a body): 1. Kaluža Petr (2.B)... 45,5 2. Kuèerová Hana (2.B) Gemzová Soòa (2.C) Dittrichová Sylva (2.B)... 41,5 5. Hudcovská Jana (2.C) Tìchto prvních pìt soutìžících postupuje do okresního kola ve Frýdku-Místku, které se koná 15. bøezna Grobelný Miroslav (2.A)... 40,5 7. Maryniok Tomáš (2.C)... 40,5 8. Zabystrzanová Miroslava (2.A)... 39,5 9. Szczotka Radek (2.B) Klusová Jolana (2.B) Celkem se soutìže zúèastnilo 18 studentù z 2.A,B,C. Výbìrem se zúèastní okresního kola uskuteènìného 15. bøezna také studenti (starší), a to v zemìpisné olympiádì støedních škol. KM HVÌZDA Ta hvìzda opravdu padala! Nebylo to jen pouhé zdání! Nebyl to sen! V poslední dobì mìl snad trochu více zdání a snù, než by se mohlo zdát normální. A proto teï nemohl uvìøit, že ta hvìzda opravdu padá. Byla krásná, jasná, záøivá, teplá, pulzující Pomalu Její svìtlo záøilo, høálo Høálo na duši. Již dlouho nevidìl padat hvìzdu. Jen nevìdìl, co teï vlastnì cítí. Radost? Smutek? Lhostejnost? Èi snad zlost? Nevìdìl. Jeho vlastní život se mu bortil. Hroutil se mu pøed oèima. Padal Stejnì pomalu, jako ta hvìzda. Jeho život nic nezajímalo. Stejnì jako hvìzdu. Obojí se zøítí, a se stane, co se stane. Díval se na tu hvìzdu a cítil spokojenost. Nebortil se jen jeho život. Bortila se i ta vìèná nebeská klenba. Pomalu se zbavovala pøítìže, aby se nezbortila najednou. A pak, kromì oné zlosti, tady byla ještì radost. Když padá hvìzda, stane se pøece nìco hezkého, ne? Co se to jen dìlalo? Na co to tak vìøil, když byl ještì malý? (Nyní mu je sedmnáct.) Už ví! Øíkalo se, že když padá hvìzda, má si èlovìk pøát nìjaké pøání. Nìjaké hezké pøání. Mìlo by se urèitì vyplnit. Pøemýšlel. Usilovnì se snažil vymyslet, co by si mohl pøát. Jeho život nebyl zrovna š astný, a pøece v této chvíli nevìdìl, co by si mìl pøát. Anebo si jen prostì neumìl vybrat z èeho? Z toho množství odlišných pøání, která se mu nevyrojila v hlavì? Nebo snad z toho velkého a vìèného nic? Sakra, copak ani teï nemohl nic vymyslet? I teï ho zcela opustila fantazie? Co jen zapøíèinilo ztrátu jeho kdysi tak velkomyslného, tak originálního pøístupu ke svìtu? Podíval se zpìt na hvìzdu. Slzy v oèích, Prostorová rovina II Nejlepší výjimeèné èíslo Prostoru se vrátilo se svým pokraèováním. Prostorová rovina II vyjde pøíští mìsíc. Co se v ní doètete? - jaké byly minulé životy profesorù tøineckého gymnázia podle oficiálních propoètù získané z knížek - odhalení životù profesorù - pravdivé pøíbìhy, tìch kteøí pravdu znají - nejlepší humorné èlánky - pravda o tom, co se dìje na tøineckém gymnáziu - exklusivní rozhovor s Josefem Náhlovským a mnohem víc toho, co vás nenechá v klidu V aprílovém èísle otvíráme výjimeènì rubriku Poradna. Pokud máte nìjaký problém a to jakýkoliv, mùžete nám ho napsat a vhodit do schránky úsmìv na rtech. Opravdu nevìdìl, co dìlat. Bylo to smìšné: nemìl žádné pøání. Bylo to k pláèi: nemìl žádné pøání. Hvìzda dosvítila. Asi spadla. Možná. Byl rád. Ne proto, že hvìzda spadla. Byl rád, protože se nezbortil jeho život. Otoèil se. No co. Co by si mohl pøát? Má kde bydlet, má holku, má lásku Rozhodl se odejít. Vyšel do tøetího patra. Tam bydlela ona. Stál pøed jejími dveømi a pøedstavoval si její tváø. Pak najednou jeho ruka vycestovala ke zvonku. Pomalu pøitlaèil. Crr crr crr Zazvonil tøikrát. Tak, jak to má ve zvyku. Nemìl žádné pøání, ale usmál se. Ona mu splní všechny. I nevyslovené. I nemyšlené. Za dveømi se nìco ozvalo. Dveøe se otevøely. Ahoj, lásko. øekl. Chvíli bylo ticho. Chvíli se na sebe dívali. Chvíli pøemýšleli. Chvíli. V tomto èísle: Exklusivní rozhovor s komikem J. Mladým Rady pro budoucí vysokoškoláky Otázky: Kamil Mrázek Básnì, názory, pøipomínky sport - Florbal Prostoru. Prostorová rovina II je èasopis, který vám pøinese všechno, co nikde nezískáte... Kdo to je? ozval se zevnitø mužský hlas. Nic. Ticho. Chvíle ticha. Jen chvilièka. A pak. Ten nejkrásnìjší okamžik v jeho životì. Dveøe se zabouchly. Slyšel, jak Ona zamyká. Nadvakrát. Tak to nebyl ten nejkrásnìjší okamžik, jaký èekal. Svìsil hlavu a odešel.... Vzpomnìl si na hvìzdu. Vyplnila pøání. Jenže on žádné nemìl. H Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) Èerný Princ

2 Strana 2 PROSTOR Názory, fakta, anketa Pøátelé Mìsíc utekl jako voda a vy si urèitì øíkáte, s èím že zase pøekvapím. Pak tedy vìzte, že tento èlánek bude jen a jen o našich milovaných Pøátelích. Ano. Mám na mysli onen skvìlý seriál, který vysílala ÈT1 každé úterý v podveèer. Jistì jste si všimli ve slovì vysílat minulého èasu. Rád vám vysvìtlím, proè jsem ho použil. V brzké dobì tomu bude pøesnì mìsíc, co se my - beznadìjní závisláci - musíme bez našich kamarádù obejít. A co nás trápí nejvíce? Když pominu to, že Rachel a Ross, Monica i Chandler, dokonce i Phoebe a Joey nás navštìvovali až domù a stali se tak èleny našich rodin, když pominu to, že vždy dokázali èlovìka perfektnì zabavit (a to i ve chvílích nejtìžších depresí), když pominu i to, že jsme se mohli zcela beztrestnì dívat na krásné dívky (ne že bychom zde na škole nemohli - ale nìkdy to není beztrestné zcela) - takže když to všechno pominu, nezbývá mi nic jiného než dodat: Trápí mne, jak to všechno bude pokraèovat. Trápí mne budoucnost všech dvojic seriálu. Trápí mne to, že se teï v podstatì musím ètyøiadvacet týdnù dívat na seriál jiný. Trápí mne, že nìkdo vùbec tak skvìlý seriál stvoøil. No jen øeknìte Všichni víme, že je moc tìžké zbavit se jakékoli závislosti. Což teprve závislosti na našich pøátelích a známých? A jen tak mimochodem mne právì napadá - nezradili jste je? Nezradili jste je tím, že jste se zaèali dívat na jiný seriál? Proto vás všechny naléhavì prosím a žádám. Prosím vás jménem všech zoufalcù - nezrazujte své pøátele! Jak byste se na jejich místì cítili vy? Buïte jim i nadále vìrni jako jsem já. Jako jsme my. Buïme vìrni a neztrácejme nadìji. Pojïte pomalu se mnou odpoèítávat ty týdny, které zbývají do opìtovného vzkøíšení našich Pøátel. Pojïte. A poèítejte tiše: dvacet jedna týdnù Pepa Mauglí A Bùh stvoøil ženu Všimnìte si, prosím, nìkdy žen lépe. Jak mají na svìtì tìžký údìl. Jsou terèem posmìchu(všichni známe vtipy o blondýnkách), osahávání, harašení, násilných èinù. Hovoøí se o nich jako o vìcech, ne-li dokonce jako o vzduchu. Dáváme jim rùzné pøívlastky (blbá). Ale proè to všechno vzniká? Opravdu jenom muž mùže být pánem tvorstva a je nejchytøejší? Já myslím, že ano. Ale ono tomu tak není. Stovky a stovky žen zastávají v naší spoleènosti dùležitá místa a dìlají dùležitá rozhodnutí. O ženách se tvrdí, že jsou slabší pohlaví - ne. Dožívají se prùmìrnì delšího vìku než chlap. Mají taky položen níže práh bolesti. Muž má práh bolesti proklatì nízko, však to známe chlapi, co? Shrneme to teda. Ne každá krásná dívka je chytrá a s babou špatnì, bez ní ještì hùø. Baby jsou s námi na svìtì už tisíce let, smažme se to s nimi nìjak vydržet. I když je to èím dál tím horší a horší... Stanislav Svìt jinak Jednou veèer jsem pøemýšlela, co by se s námi stalo, kdyby 2. svìtovou válku vyhrál Hitler. Asi by vládnul rasismus. Všichni, kteøí nejsou bílí, by byli v táborech nebo ve vìzení a zacházelo by se s nimi jako s otroky. Na každé ulici by stáli policajti, naši rodièové by pracovali povinnì v továrnách. Èeština by zanikla a mluvili bychom nìmecky. Radši nad tím nebudu moc myslet, díkybohu Hitler to nevyhrál a my se mùžeme svobodnì rozhodovat. Mlechty ANKETA mini Tato anketa je pouze subjektivním názorem vzorku studentù tøineckého gymnázia Odpovìdi (holky): 1. nejhezèí profesor a profesorka Bury (15) Bury (7) Kaleta (2) Kantor (1) Gibiec (1) Gibiec (1) Jursová (12) Kaleta (1) Kuczynská (3) Kröhnová (4) Pastorková (2) Šimonová (3) Kuczynská (3) 2. nejpøísnìjší profesor a profesorka Gibiec (11) Kaleta (2) Kaleta (3) Moèkoø (2) Moèkoø (2) Bury (3) Sikora (1) Gibiec (2) Babilónová (6) Bujok (1) Dziadková (5) Šlachtová (5) Sikorová (2) Bendová (2) Olšovská (2) Dohnálová (1) Køenková (1) Olšovská (1) Bendová (1) Bruková (1) 3. nejhodnìjší profesor a profesorka Boreèek (7) Kantor (2) Kaleta (2) Vrátný (5) Bury (2) Jursová (13) Raszková (2) Wozniaková (2) Labajová (1) Odpovìdi (kluci): Bury (7) Filipec (1) Gibiec (1) Kantor (1) Wozniaková (5) Šimonová (3) Kröhnová (1) Labajová (1) 4. nejvtipnìjší profesor a profesorka Kantor (13) Kantor (6) Boreèek (2) Bury (2) Sikora (1) Bujok (1) Kaleta (1) Gibiec (1) Jursová (16) Wozniaková (4) Kröhnová (4) Cieslarová (2) Táòa Køenková

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Opìt se setkáváte s naším a vaším èasopisem Prostor. Tento mìsíc jsme pøipravili nìco také pro naše maturanty, jelikož si stìžovali, že na nì zapomínáme. Podaøilo se nám také získat rozhovory s J. Mladým a J. Náhlovským a také další texty od vás studentù. Dìkuji za celou redakci všem, kteøí odpovídali na anketu, otázky, poslali nám pøipomínky, ohlasy, názory a své texty, které nám pomohli stvoøit nejen tento èasopis. Doufám, že spolupráce s vámi ètenáøi bude nadále a lépe pokraèovat a vìøím, že stále více budete posílat své pøíspìvky. Na pøíští mìsíc pøipravujeme(už od ledna) nové èíslo Prostorové roviny. Máte se na co tìšit. Pøeji vám zajímavé ètení a plno nových informací. Kamil Mrázek (KM) Ohlasy, pøipomínky a otázky ètenáøù Se svou spolužaèkou jsme se shodly, že jsme èlánek Kopretiny (ocenìný 50,- Kè) už nìkde èetly. Neobviòujeme, možná je to náhoda. Jak zjiš ujete, že èlánky jsou opravdu dílem autora? Žádná redakce žádného èasopisu nemá takové možnosti, aby jejich redaktoøi èetli všechny jiné èasopisy a periodika. Je to absolutnì nemožné. Pokud už zjistíme, že je nám èlánek nìjak povìdomý, neotiskneme jej. Ale v tomto pøípadì ho nikdo z nás neznal. Doufáme, že èlánek nebyl opsaný a že to je jenom náhoda. redakce Kolik èlánku musíte mìsíènì vyøadit? Je to èíslo, které záleží na poètu pøíspìvkù od redaktorù a ètenáøù. Nìkdy dokonce v Prostoru místo zùstane. Èlánky se vìtšinou nevyøazují, ale pøesouvají do dalšího èísla. Vše je závislé na tom, jak je pøíspìvek dlouhý, dobrý a èeho se týká. Poèet vyøazených pøíspìvku se pohybuje do èísla tøi. Vìtšinou se ale nevyøadí žádný èlánek. redakce Piersonùv zákon: Když nemusíš šlapat, mìj se na pozoru - jedeš z kopce. (Murphy) Stáøí zaèíná od chvíle, kdy se nám všechna dìvèata zaèínají zdát hezká. XY PROSTOR Bezplatná inzerce Pomocí èasopisu mùžete poslat také nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám... Vzkazy a inzeráty vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo posílejte em. Nevíme, zda bìh pøidává roky životu. Víme však, že pøidává život rokùm. Hellerstein JJJ Pøíštì v Prostoru: Rozhovor s J. Náhlovským Minulé životy profesorù Skandální odhalení humor, zábava, zajímavosti, blbosti a mnoho toho, co vás nenechá v klidu Strana 3 Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Honza Nieboras Kateøina Kajzarová Eva Klusová Táòa Køenková Petr Šèigel Petra Drongová Petra Lancová Marie Koláøová Martin Valkus Helena Uhláøová Jana Štìpánková Natálie Bialoòová Pøepis: Ondøej Stonawski Korektor: Kamila Øímanová Grafická úprava: Kamil Mrázek vyšel: 29. února 2000 náklad: 235 výtiskù vychází každý mìsíc uzávìrka dalšího èísla: 24. bøezna 2000 další èíslo vyjde: 4. dubna 2000 Internetová adresa: Své názory, pøipomínky, myšlenky, èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovor, povídka Prostorové otázky a odpovìdi Kamil Mrázek! Jak dlouho vedeš èasopis Prostor? Co ti tato funkce dala, ba naopak vzala? Èasopis vedu od záøí 1998, kdy vznikal. Nejsem šéfredaktorem proto, aby mi nìco tato funkce dala. Vytváøíme ho spoleènì s redaktory, abychom dali nìco studentùm. Aby studenti mohli vyjadøovat své problémy a názory, aby byli dostateènì informování, aby se ve škole také pobavili a mìli možnost publikovat své texty.! Tvé jméno je známé po celé škole, ještì máš své pøátelé a nepøátelé, jak se vyrovnáváš se svou popularitou? Mì popularita nedìlá žádné problémy. Naopak jsem rád, že mì lidé znají. A jsem rád, že lidé o mnì mluví nebo píšou. Jakákoliv zmínka o Kamilu Mrázkovi mì velmi tìší a povzbudí. I když v pøípadì záporné popularity, by mìl být úèinek opaèný. Samozøejmì, že kladné zmínky týkající se mé osoby jsou lepší a proti pomluvám a lživým obvinìním se bráním.! V èem se zmìnil pøístup profesorù k tobì za tvé èinnosti v Prostoru, nadržují ti, èi pozoruješ nenávist z jejich strany za tvé výroky? Chtìl bych øíct, že profesoøi jsou také jenom lidé a každý èlovìk má jinou povahu. Urèitì se najdou lidé (nejenom profesoøi), kterým se nelíbí mé postoje, výroky nebo psané texty. Zjistil jsem, že upøímnost je špatná vlastnost. Mluvit narovinu se nevyplácí. Nikdo si to ale neuvìdomuje. Co se týèe nadržování nebo nenávistí, jsem pro spravedlnost. Uèitelé by nemìli zatahovat do klasifikace osobní pocity k danému studentovi, ale jenom to, jaké má znalosti a vìdomosti v daném pøedmìtu. Obèas si øíkám, proè profesoøi nejsou roboti? Pak by se soustøedili na znalosti studentù, nevylévali si na nich obèasnou zlost, známkovali by všechny stejnì. Nikomu by nebylo nadržováno, nikdo by nebyl špatnì oznámkován a všechno by bylo podle pravidel. Až nastane taková éra, nìkterým studentùm to ublíží a jiným se uleví. Ale nikdo si nebude stìžovat, protože poèítaèe a roboti dìlají jenom to, k èemu jsou naprogramování, èili v mém pøípadì uèí, nezatahují do toho osobní pocity. Takoví by mìli být všichni lidé, ve všech profesích. Ale znáte to, lidé jsou lidé a ti dìlají chyby.! V 5. roè. urèitì máš pøedstavy o svém dalším poèínání, vysoká škola, Prostor, anebo budeš vydìlávat ve vyšších kruzích? Mám jasné pøedstavy a plány už od svého útlého dìtství. Mùj život jsou poèítaèe. Žurnalistikou se nechci zabývat. Pouze z toho výètu v otázce bude zajisté mým dalším poèínáním vysoká škola. I když pro mne doufám ne vysoká škola v ÈR, ale za velkou louží. Vìøím, že seženu dostateèné (úplné) prostøedky jako je stipendium a jiné.! Který z problémù na gymnáziu považuješ za nejdiskutabilnìjší a proè? Problémem, o kterém by se dalo diskutovat velmi dlouho je komunikace mezi lidmi. Zdá se mi, že zvláš na naší škole upadá. Jeden z mála problému se dá vystihnout vìtou: Pokud se nezeptáš, nevíš nic?. S komunikací souvisí i nìkteré sliby nebo rozhovory a øeèi, které se nìkde ztrácejí. Kdoví kde a proè? Všechno je ale možná jenom mé zdání.! Pøipravuješ se na ukonèení støední školy, vedeš Prostor, jak tedy trávíš volný èas, pokud nìjaký zbude, balením holek nebo psaním èlánkù? Mé aktivity jsou mnohem rozsáhlejší a pøitom èasopis bych nepovažoval za tu hlavní. Pro mne vždy zùstane tím hlavním zájem o poèítaèe a veškerých aktivit s nimi spojené. Ale zpìt k otázce. Volný èas pro mne znamená nedìlat nic a u mì je nedìlat nic spát, i když spánek se mi zdá také zbyteèný. Patøím k lidem, kteøí rádi nìco dìlají. Snažím se plnì využívat veškerý èas a vždy si nìco najdu, co bych mohl dìlat.! Snad otázka pro každého muže, èím musí dívka disponovat, aby tì zaujala na první pohled, zastáváš se zøizování veøejných domù? Aby mì dívka zaujala na první pohled musí disponovat nádherným celkovým vzhledem. Povahové vlastnosti prvním pohledem zjistit nelze. Na druhou èást otázky týkající se veøejných domù, nemám názor. Nezajímám se o tyto domy a je mi to jedno.! Proè ses dal na dráhu šéfredaktora, není lepší spíše pozorovat problémy z koutku a být inkognito, než se všeho zúèastòovat a tzv. zamést? Nejsem si jist, jestli je posláním šéfredaktora nìjakých novin se všeho zúèastòovat a psát o tom. To je práce novináøù. Šéfredaktor je èlovìk, který zajiš uje správný chod novin a je jakousi oporou redaktorù. Chtìl jsem vytvoøit èasopis, ve kterém mùže zaznít díky demokracii názor všech, ve kterém se nikdo nemusí bát napsat o svém problému a názoru. Možná, že je lepší pozorovat problémy z koutku, ale ne pro mì.! Bude Prostor existovat i po tvé maturitì, posléze odchodu? Komu svìøíš vedení Prostoru, rýsuje se tvùj nástupce? Chtìl bych, aby Prostor byl èasopisem, který nikdy nezanikne. (Ostatnì to je pøání každého šéfredaktora.) Vìøím, že se najde student, který bude ochoten pøevzít, tak dùležitou a opravdu velmi nároènou úlohu v tomto èasopise. Jsem teprve v 5. roèníku a èasopis ještì bude vycházet dlouho. Do té doby se, doufám, nìkdo najde. Možná pøíští rok s nástupem nových studentù nebo ještì tento. Pokud by mìl nìkdo zájem, mùže se pøihlásit do redakce. Redaktory pøijímáme stále a z nìkterého bude i šéfredaktor. Otázky studentù:! Jsi egoista? Jsem obyèejný èlovìk, který chce dokázat vìci, které se zdají být jiným absolutnì nemožné. Jestliže takový èlovìk je egoista, pak jsem.! Buduješ si image osvoboditele školy? Jen to ne. Nevím, proè bych si takovouto image budoval. Je demokracie a každý má právo vystupovat stejnì. Nevím, co bych osvobozoval a také proè?! Èeho chceš v životì dosáhnut? Patøím k lidem, kteøí už v podstatì od narození ví, èeho chtìjí dosáhnout a èím chtìjí být. Mám velké plány a jasné cíle a rád o nich mluvím, ale zjiš uji, že pøed Èechy o nich mluvit nelze, protože i když tomu vìøím, vypadám pøed nimi jako úplný blázen. Mé jasné cíle by se dali zhruba krátce formulovat takto: Chtìl bych být èlovìkem, který za svùj život udìlá mnoho užiteèného a lidé na nìho nikdy nezapomenou. Takovíto lidé existovali a existují. No, urèitì si myslíte, že jsem blázen nebo velký snílek. Já jsem. Ale vìøte, vše se ukáže za pár let. Nejsem z lidí, kteøí mají nízké cíle jako jsou dodìlat školu a pak nìkde pracovat.! Nezdá se ti stávající poèet redaktorù velký? Poèet redaktorù závisí na tom, jak jsou redaktoøi schopní a jak hodnì píšou. Pokud budou redaktoøi, kteøí píšou hodnì a jsou pro psaní a tvoøení èasopisu více zapálení a iniciativní, pak jich staèí míò. Poèet redaktorù není stálý. Jestliže se nìkdo ze studentù, chce stát redaktorem nebo pomocníkem pøi tvoøení(kopírování, roznášení, pøepisování) Prostoru, mùže se stále pøihlásit.! Dìkuji za odpovìdi Kateøina Kajzarová

5 Rùzné PROSTOR Strana 5 Zbyteèný pøepych? Po pøeètení èlánku z víkendového vydání deníku Práva s názvem Krvavá liška už nebude strašit malé dìti jsem mìla smíšené pocity. Ne snad z toho, co nám mìl tento èlánek øíct, ale z reakce našich spoluobèanù na tento projekt. Èlánek apeluje na billboardy, které jsou umístìné po celé naší republice. Je na nich liška stažená z kùže v blátì potøísnìném krví. Nad ní je nápis Znáte jeho cenu...? a vedle je modelka odìná v kožichu právì z této lišky. Problémem probíraným v tomto èlánku je snad jediné - jak pùsobí na malé dìti? Podle psychologù mùže pohled na staženou lišku zpùsobit hlavnì citlivìjším dìtem dlouhodobìjší trauma. A co øíkají odborníci na krvavé filmy?! Dìti urèitì nejsou ve svém vìku zcela pøipraveny na takový drastický plakát, ale jaký mají pocit po zhlédnutí krvákù v televizi? Samozøejmì, že tyto filmy zhlédnout nemusí, ale pøesto. A jaké jsou reakce lidí? Jen jeden ze ètyø dotázaných se stavìl k celé vìci pozitivnì, ale ostatní tøi našli jediný název pro celý projekt vùbec - hnus. Vsadím se, že tito mají nebo mìli ve svém šatníku pravý kožich. Ten, napø. z lišky vyjde na ,- Kè i víc. U nás prý lidí ale kupují spíše ty levnìjší (ceny okolo ,- Kè!). Také frèí kožíšky z koèek! Jak se ale prodavaèi a výrobci brání? Kožíšky jsou dovážený z Austrálie a Èíny, kde jsou koèky pøemnožené! Nebylo by dobré, kdyby jednou ti, co si kupují pravé kožichy, koupili kožichy umìlé, levné a ty peníze vìnovali na dobroèinné úèely, napø. na opuštìné dìti? Myslím, že oni takoví nejsou. Pro nì je dùležité, aby se ukázali, jaký mají nádherný nový kožich... Klení Pár rad pro budoucí vysokoškoláky Nebojte se vyjádøit! Jaký má být ideální student? Mgr. Pavla Jaworská Ten, který touží po vzdìlání: samostatnì uvažující, pracovitý, cílevìdomý, všestranný, ale také èestný a zdvoøilý. (A neskromnì dodám, že jsem š astná, když se mi podaøí získat dalšího pøíznivce pro mùj pøedmìt. Mgr. Anna Jursová Studenti by mìli být pilní. Takoví jací jste. Hlavnì by mìli mít o studium zájem. Mgr. Karla Demelová Ideál neexistuje. Pøedstavuji si ho takto: Mìl by mít o studium zájem, nemìl by být pasivní (mouchy snìzte si mì), mìl by být zdvoøilý, což mnohým dnešním studentùm chybí. Kromì studia by mìl mít i jiné zájmy a mùže to být sympatický, trochu roš ák. student 2.C Má být inteligentní. nešplhat u profesorù, chodit co nejménì do školy. student 1.D Chodit minimálnì 5 minut po zvonìní. Podvádìt - psát taháky. Radit, jestliže umí. Neotravovat, když neumí. Nepodlézat profesorùm. student 3.B Inteligentní. Má být chytrý, hudebnì založený a sympatický. Petra Lancová Jak proplout pøednáškou? Zaujmi strategické místo daleko od ulièky, kterou by kantor mohl pøicházet. Seï stabilizovanì a s obìma nohama na zemi, aby pøi usnutí nedošlo k viditelnému pádu. Podepøi si hlavu dlaní tak, aby ti nebylo vidìt do (zavøených) oèí. Pohled upøi do otevøených skript nebo popsaného papíru za lavicí. V druhé ruce drž tužku a lehce s ní pohybuj spíš jako že si potrhuješ, než že píšeš. (Skuteèní mistøi umí pohybovat tužkou i v hlubokém spánku.) Vyvaruj se prudkých pohybù, které upoutávají pozornost. Jak si naklonit vrátnou z kolejí? Pøehnaná slušnost ani prùhledné fráze (Vy máte ale krásnou blùzku, paní Nováková) nefungují. Oblíbený typ paní vrátné je Sympatický dareba se srdcem ze zlata, co by se beze mne ten popleta poèal. Najdi spoleèná konverzaèní témata (Vy jste z Krumlova? Tam mám tetu!) a od zaèátku paní Novákovou dronì úkoluj (Vy jediná mì mùžete zachránit! Mùžu si u vás schovat tašku? No, vy jste, já to øíkám poøád.) Dobré vzathy s paní vrátnou jsou neocenitelné... brzy pochopíš. Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme. italské pøísloví Jak neproletìt u zkoušky? Praktické je sbalit studenta(tku) z vyššího roèníku, nìkoho z té menšiny, co si dìlá výpisky. Pøed zkouškou ti zùstane v palici to, co si pøeèteš tìsnì pøed spaním. Na zkoušce je tøeba umìt odvést øeè ze zadaného tématu na téma, které jsi se našrotil, což by ideálnì mìlo být oblíbené téma zkoušejícího. Vìtšinou ti to prokouknou, ale do té doby staèíš vychrlit kvantum vìdomostí... a výsledný dojem je, že jsi pøece jen nìco øekl, takže ze zkoušky nevyletíš. Jak sehnat chechtáky? Brigády? Opravdu chceš makat? Neblázni, jsou jiné zdroje. Dostal ses na výšku, tak mysli. Rodièe! Chtìjí MuDra (inga, JuDra), tak a klopí! Ve stáru je budeš stejnì živit ty. Navštìvuješ i ostatní pøíbuzné, tvaø se hubenì a nepohrdní ani pøipálenou zemlbábou. (Jídlo je to poslední, za co se ti bude chtít na výšce utrácet.) Kamila Mladý muž to v životì daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Churchill Stáøí je smutné, ne proto, že pøestávají všechny radosti, ale proto, že pøestává nadìje. Jean Paul

6 Strana 6 PROSTOR Exklusivní rozhovor J. Mladý má mimo svého kolegy Náhlovského také svou malou televizní spoleènost, malé studio a nakladatelství a vydavatelství Tento mìsíc pøivítali do našeho mìsta dva komici jejichž pøedstavení Tady konèí sranda, sledovali diváci v absolutních køeèích smíchu. Divadelní sál byl pøeplnìn a pøedstavení mìlo velký úspìch. Nám se podaøilo vyzpovídat oba komiky. Na aprílové èíslo si necháme J. Náhlovského a tento mìsíc vám pøinášíme rozhovor s jeho zdánlivì inteligentnìjším kolegou J. Mladým. J. Mladý odpovídá na otázky. foto: Kamil Mrázek! Jaké jste byl dítì, byl jste v kolektivu mezi vrstevníky oblíbený? Byl jsem velice tlusté, otylé dítì, které se nepohybovalo. V kolektivu jsem nebyl pøíliš oblíbený. Ne, já jsem byl normální dítì, prùmìr.! Co vaše školní docházka? Jak jste vycházel ze svými uèiteli? Vycházel jsem velmi dobøe, nerad jsem vcházel.! Byl jste dobrý nebo špatný student, co se týká klasifikace. Jaké jste mìl známky a co maturita? Já zastávám názor, že trojka je ideální známka, protože se èlovìk nemusí pøíliš uèit a probìhne to. Být pøíliš šprt nemá cenu. Maturita byla výborná, akorát jsem ještì maturoval z ruštiny a tam jsem, bohužel, maturoval jen tak s odøenýma ušima, ponìvadž ruština mi nešla! Který pøedmìt byl vašim nejoblíbenìjším a naopak na který nerad vzpomínáte? Nejoblíbenìjší mùj pøedmìt bylo takové døevìné autíèko a na ten pøedmìt nejradìji vzpomínám.! Víte o nìjakých vašich kladných a záporných vlastnostech? Prozraïte nám je. Jaký jste èlovìk? Øeknu vám pravdu, nemám záporné vlastnosti. Jsem jenom kladný a vyloženì hodný, dobrý èlovìk.! Jaký je váš vztah k ženám? Také velmi kladný, protože s nimi je tìžký život, ale bez nich by to bylo nemožné.! Kdy a kde jste pøišel nato, že dokážete rozesmát lidi a tím se i živit? Jednou jsem se podíval do zrcadla a napadlo mì to.! Vystupování v zábavných poøadech a dìlání vlastních pøedstavení je vaše jediné zamìstnání. Pokud ne èím se živíte? No tak je to moje hlavní zamìstnání a vedle toho mám ještì malou televizní spoleènost, malé studio a malé nakladatelství a vydavatelství.! Jste známý a oblíbený. Líbí se vám, že jste populární? Jaké to má výhody a nevýhody? Výhody to v podstatì má takové, že když pøijedete do nìjakého mìsta, tak lidi pøijdou. To je jediná výhoda, jinak pak už to má jenom nevýhody, protože není to z daleka tak pøíjemné, jak si lidi myslí. foto: KM! Máte nìjaké pøání, který byste chtìl aby se vám splnilo? Povìzte jaké? Kromì zdraví mých kamarádù, mé rodiny a dìtí mám jedno jediné pøání a to je eliminovat ze svého života blbce a kretény.! Co chystáte do budoucna? Pøipravujeme novej program, teï ho právì dáváme dohromady, takže pravdìpodobnì tento mìsíc bude mít už úplnì oficiální premiéru a až ho ohrajeme, tak možná zase za rok sem pøijedeme.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? A jsou rádi, že jsou studenti. A si vážej toho, že jsou mladí, a prožívaj každou vteøinu svého života, protože nikdo jim to nevrátí.! Nedávno bylo Valentýna - svátek zamilovaných, vzpomínáte si ještì na svou první lásku? Urèitì. Na svou první lásku se nesmí zapomenout. To vám všichni dají za pravdu, protože pokud zapomenete na svou první lásku, tak už ty další nemají žádný význam. Musíte si vždy stavìt nìjakou la ku a ta první je vždy nejkrásnìjší.! Vaše scénky a vystoupení se všem urèitì líbí, odkud èerpáte námìty? Ze života, vždy jste to musela vidìt.! Dìkujeme za rozhovor Kamila Øímanová Kamil Mrázek

7 Zábava, poezie PROSTOR Strana 7 POEZIE Školní kolobìh Byl pozdní den a pršelo jen. V tom z mlhy, krupobití, uèitelé do školy letí. Nezastaví je ani mráz a zima, ani tvrdá hlína Když je zlobí fakani, jsou to tvrdí tyrani. Když mì zkouší, každý už tuší, bùra budu mít, a budu nebo nebudu chtít. Mùžeš se šprtat jak chceš, jim neunikneš. Zachránit tì mùže jen Matura, a skonèí ti noèní mùra. Po prázdninách, to se vleklo, èekátì zas jiné peklo. Mlechty ONA ON Láska je jako poèasí stále se mìní A ne vždy slunce svítí do našich srdcí, proto jsou rozchody a návraty jediný, koho mám ráda, jsi právì Ty. Mou lásku nic neuhasí a nikdo nezmìní. Jsi Slunce v mém tmavém životì, nikdy už neodcházej, z celého srdce prosím Tì. SISI Jednou žít a stokrát umírat Odvyknout svým chybám v žití je dost velké umìní, když svou lásku k tobì cítím, nic se pøece nezmìní. Dával jsi mi svou kdysi zpátky, najednou už nemáš rád, promìnil jsi se za èas krátký a já toužím umírat. Nenahradí mi Tì jiný, jenom s Tebou dál chci žít, údìl plný smùly, døiny, chci svou láskou zastavit. Nemáš zájem, jsi už jiný, netoužíš dál mít mì rád, na mì všechny hážeš viny, znovu toužím umírat. Drž se pevných provázkù, co Tì s Tvojí láskou pojí, ten ji nemá, kdo se bojí, ukaž, že jsi pravý muž! Má láska se neutají, už si vrabci cvrlikají, jak v mém srdci zrají tøešnì a já se ptám: Milý, chceš mì? Stále nejde odpovìï a já tady sedím teï, píšu verše pro svou lásku, odpovím si na otázku v tichu, sama, jako vždycky myslím na Tì nekriticky, co je špatné na otázce? Bude to už skoro rok, co jsem si na Tì dìlala nárok, co se bráníš mojí lásce. TK Jsi pouhý sen nebo už bdím, takovou krásku hned tak nezøím. Ne, ty musíš být snem, který má mnoho hezkých jmen. Láska, štìstí, vìrnost. Chtìl bych zaèít známost. S kým? To otázka. Vždy spousty jmen máš. Vybrat jen to správné, ale které je to pravé? Poraï lásko, štìstí, vìrnosti už soužení mám dosti Poraï mi, má lásko... SISI Bez lásky Všichni spolu, jen já sama. I mìsíc má své hvìzdy,. rùže má trny, kluk má holku a všichni se mají rádi. Jen já! Já jsem výjimka. Už mì netrestej, nech mì být. Žít bez lásky není život, tak proè tedy žít? Lealie Vodopád Kde vodopád lesem šumí a hejno ptákù si tu povídá, jak naše láska krutá byla, a jak také skonèila. Dávno, dávno, ještì dál, tam zaèal ten náš krásný pár, který se nadevše miloval. U vodopádu jsme se scházeli a polibky jsme si dávali. Tam v tom lese u vodopádu, chytili jsme se za ruce, skoèili jsme hlavou dolù, a padali jsme a padali a k tomu jsme si ještì poslední polibek dali. Lealie Láska nikdy nekonèí Až uvidíš mìsíèek, jak po nebi pluje, vpomeò si na svou milou, která tì miluje. Posílám ti hubièku to však jenom z lásky, jestli se ti nelíbí, pošli mi jí zpátky. Poslední Poslední den a poslední noc, já ráda mám ho opravdu moc, èekám ho dnem a èekám ho nocí, on mì má stále jen ve své moci. Trápím se, šílím a nevím proè, toèí se, toèí náš kolotoè, vyhlížím, jímám okenní rám, je to má láska velká jak trám. Poslední sbohem, poslední rùže, všechno už pryè je, kdo za to mùže? Poslední polibek nestaèil dát, nestihl øíct mi, zda mìl mì rád. Poslední vzpomínka tichá jak sen, zabolí v srdíèku, bodne tam jen, v svìtì už pro mì lepšího není, tìžké a smutné je rozlouèení. Vyhlížím, sešed okenní rám, byla to láska velká jak trám, toèí se, toèí dál kolotoè, jednou vše skonèí a nevíš proè. Má vzpomínka nikde nekonèí, nebo myslím, že se s tebou nikdy nerozlouèím. XXX Katy

8 Strana 8 PROSTOR Florbalový turnaj ve Frýdku Ve ètvrtek pøed jarními prázdninami se ve Frýdku- Místku uskuteènil florbalový turnaj støedních škol, na kterém nechybìl ani výbìr našeho gymnázia. Turnaj se tìšil velkému zájmu, a tak se zde støetlo hned ètrnáct støedních škol. Našim vyšla první tøi utkání ve skupinì, kterou vyhráli bez ztráty bodu. Vítìzství ve skupinì naši vybojovali pøedevším skvìlou hrou v obranì, když soupeøe pouštìli k nebezpeèné støelbì jen sporadicky. První místo zajiš ovalo úèast ve ètvrtfinále, do kterého hoši vstupovali se skóre 4:0. Ve ètvrtfinálovém zápase si však naši vybrali smùlu, která se jim až do té doby vyhýbala. Poté, co v úvodu utkání neš astnì inkasovali, zatlaèili svého soupeøe. Dlouho to vypadalo, že se jim nepodaøí pokoøit brankáøe soupeøe, kterému obìtavì vypomáhali všichni spoluhráèi i konstrukce branky (naši nastøelili dvì bøevna). V závìru se našim pøece jen podaøilo vyrovnat a vynutit si samostatné nájezdy (za nerozhodného stavu se neprodlužovalo). V tìch však doplatili na nedostatek zkušeností a jediným, kdo svùj nájezd promìnil, byl Pavel Nìmèík. To na soupeøe nestaèilo a naši se z turnajem museli rozlouèit už v prvním utkání vyøazovacích bojù. Ze sportovních výsledkù Florbal (okresní kolo) Dorostenci bojovali v našem okresním mìstì nejdøíve ve skupinì s ISŠ F-M, SOŠ Tøinec a Gymnáziem Petra Bezruèe. Skupinu bez porážky vyhráli, ale ve ètvrtfinále smolnì prohráli na nájezdy s SSOŠ Frymos. Celkové obsadili 5. místo mezi 16 startujícími družstvy. Vrcholný výkon zøejmì pøedvedli dosud nezjištìní lapkové, kteøí stihli naši výpravu okrást o jednu hokejku, jednu rezervní èepel a jedno znaèkové trièko... Odbíjená (okresní kolo) Starší žákynì bojovaly dobøe, ze šesti družstev obsadily 2. místo. Oèekávané akce - okresní pøebor v silovém víceboji bøezna - pøebor školy v sálové kopané - pøebor školy ve skoku vysokém (budou-li zájemci) PŠ Mgr. Pavel Sikora Sport Bystøice pøekvapila se v areálu nové školy v Bystøici nad Olší uskuteènil florbalový turnaj poøádaný místním florbalovým týmem, který postavil hned dva týmy A a B. V A týmu Bystøice se pøedstavili hned tøi žáci naší školy: Jiøí Przywara, Robert Galuszka a já. Pozváni na tento turnaj pøijalo Domino Tøinec a Torpédo Havíøov. Druzí jmenovaní byli pasováni na jasného favorita turnaje. My jsme s favoritem z Havíøova hráli hned své první utkání. Pøes velký poèáteèní respekt jsme se dostali do vedení 3:0. To však v prùbìhu 12 minut hosté zlikvidovali a vyrovnali. Poslední tøetinu jsme však vyhráli 2:1 a celé utkání 5:4. To nám zvedlo sebevìdomí a ve druhém utkání jsme rozdrtili své béèko vysoko 11:1. Díky ostatním výsledkùm nám pak v posledním zápase proti tøineckému Dominu staèila k vítìzství v turnaji i remíza. V pohodovém utkání jsme soupeøe porazili 3:1 a pøipsali si vítìzství hned v prvním turnaji, kterého jsme se zúèastnili. Výsledky: Bystøice B Torpédo 1:7, Torpédo Bystøice A 4:5, Domino Bystøice B 7:1, Torpédo Domino 2:0, Bystøice A Bystøice B 11:1, Bystøice A Domino 3:1 Poøadí: 1. Bystøice A (6 bodù, skóre 19:6), 2. Torpédo (4, 13:6), 3. Domino (2, 8:6), Bystøice B (0, 3:25) PŠ Tìlocvik trochu jinak Poprvé a doufám, že ne naposledy jsem si byla zabruslit a to bìhem školního vyuèování. Jo pøesnì tak, vùbec si nedìlám legraci, jak by si nìkteøí mohli myslet. V pondìlí 7. února jsem se místo dvou hodin tìlocviku, mohla hodinku (60 minut) prohánìt po ledì na zimáku. Právì v ono pondìlí mìlo gymnázium pronajatou ledovou plochu na tøineckém zimním stadionu. Byla to vlastnì naše jediná záchrana pøed prohánìním se po chodbách. Jelikož na dané dvì hodiny TV docházejí ètyøi skupiny studentù, pak jedna skupina je vždycky navíc. Jsou totiž tøi tìlocvièné prostory. Jak jistì víte. A na jednu skupinu se nedostane, proto musí být na dvoøe. Jenže co dìlat na dvoøe v - 5 C. Fotbal - nemožné, hokej - nedostatek hokejek, atletika - zapomeòte! No, tak ten, který má být na dvoøe se pak prohání se švihadlem kolem palem a uèeben v pøízemí. (V lepším pøípadì provádí streèing ve studovnì nebo v jiné volné tøídì.) V poslední dobì se zaèala trénovat støelba ze vzduchovky ve staré posilovnì ve staré pøístavbì. Zajímavé však je, že když mají støílet holky, jako naschvál dojde støelivo. Takže proti pøíjemnému tìlocviku na ledì nikdo nic nemìl a ti, kteøí nesplašili brusle si užívali tìlocviku ve škole nebo se bavili na zimáku. Piruety a skoky profesora Sikory, laidy na x zpùsobù, ale také první kontakty s ledem nìkterých spolužákù nebyly k zahození. Všichni byli spokojeni a doufáme, že se podobné akce budou opakovat. Pozdìji by se také mohli konat jakési ledové hry v podaní gymnazistù a mohli bychom si to rozdat tøeba s obchodkou. Kamila Bez pøátel není štìstí, ale bez neštìstí nepoznáme pøátele. anglické pøísloví Být posledním nevadí, ale nikdy nesmíte být poslední dvakrát po sobì. Iacocca

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo (leden 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství Pøístup na Internet ze školy využívá pøibližnì 70 studentù.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny...

PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny... ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia Pravda, Debilita mimoøádné aprílové èíslo 2 duben (apríl 2000) / èíslo 2 cena: 1 000 000,- Kè Lež, Inteligence

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 9. èíslo (kvìten 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Pøijímací zkoušky na tøinecké gymnázium 17. dubna probìhly pøijímací zkoušky ko

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu Prosinec 2014 K O U M E S Milí ètenáøi, opìt je tu školní rok a s ním i naše nové èíslo èasopisu Koumes. S novým èíslem školního èasopisu pøichází i nìkolik zmìn. Tou první je grafická úprava a také logo

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více