Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda a tady jsme vám pøinesli výsledky (poøadí a body): 1. Kaluža Petr (2.B)... 45,5 2. Kuèerová Hana (2.B) Gemzová Soòa (2.C) Dittrichová Sylva (2.B)... 41,5 5. Hudcovská Jana (2.C) Tìchto prvních pìt soutìžících postupuje do okresního kola ve Frýdku-Místku, které se koná 15. bøezna Grobelný Miroslav (2.A)... 40,5 7. Maryniok Tomáš (2.C)... 40,5 8. Zabystrzanová Miroslava (2.A)... 39,5 9. Szczotka Radek (2.B) Klusová Jolana (2.B) Celkem se soutìže zúèastnilo 18 studentù z 2.A,B,C. Výbìrem se zúèastní okresního kola uskuteènìného 15. bøezna také studenti (starší), a to v zemìpisné olympiádì støedních škol. KM HVÌZDA Ta hvìzda opravdu padala! Nebylo to jen pouhé zdání! Nebyl to sen! V poslední dobì mìl snad trochu více zdání a snù, než by se mohlo zdát normální. A proto teï nemohl uvìøit, že ta hvìzda opravdu padá. Byla krásná, jasná, záøivá, teplá, pulzující Pomalu Její svìtlo záøilo, høálo Høálo na duši. Již dlouho nevidìl padat hvìzdu. Jen nevìdìl, co teï vlastnì cítí. Radost? Smutek? Lhostejnost? Èi snad zlost? Nevìdìl. Jeho vlastní život se mu bortil. Hroutil se mu pøed oèima. Padal Stejnì pomalu, jako ta hvìzda. Jeho život nic nezajímalo. Stejnì jako hvìzdu. Obojí se zøítí, a se stane, co se stane. Díval se na tu hvìzdu a cítil spokojenost. Nebortil se jen jeho život. Bortila se i ta vìèná nebeská klenba. Pomalu se zbavovala pøítìže, aby se nezbortila najednou. A pak, kromì oné zlosti, tady byla ještì radost. Když padá hvìzda, stane se pøece nìco hezkého, ne? Co se to jen dìlalo? Na co to tak vìøil, když byl ještì malý? (Nyní mu je sedmnáct.) Už ví! Øíkalo se, že když padá hvìzda, má si èlovìk pøát nìjaké pøání. Nìjaké hezké pøání. Mìlo by se urèitì vyplnit. Pøemýšlel. Usilovnì se snažil vymyslet, co by si mohl pøát. Jeho život nebyl zrovna š astný, a pøece v této chvíli nevìdìl, co by si mìl pøát. Anebo si jen prostì neumìl vybrat z èeho? Z toho množství odlišných pøání, která se mu nevyrojila v hlavì? Nebo snad z toho velkého a vìèného nic? Sakra, copak ani teï nemohl nic vymyslet? I teï ho zcela opustila fantazie? Co jen zapøíèinilo ztrátu jeho kdysi tak velkomyslného, tak originálního pøístupu ke svìtu? Podíval se zpìt na hvìzdu. Slzy v oèích, Prostorová rovina II Nejlepší výjimeèné èíslo Prostoru se vrátilo se svým pokraèováním. Prostorová rovina II vyjde pøíští mìsíc. Co se v ní doètete? - jaké byly minulé životy profesorù tøineckého gymnázia podle oficiálních propoètù získané z knížek - odhalení životù profesorù - pravdivé pøíbìhy, tìch kteøí pravdu znají - nejlepší humorné èlánky - pravda o tom, co se dìje na tøineckém gymnáziu - exklusivní rozhovor s Josefem Náhlovským a mnohem víc toho, co vás nenechá v klidu V aprílovém èísle otvíráme výjimeènì rubriku Poradna. Pokud máte nìjaký problém a to jakýkoliv, mùžete nám ho napsat a vhodit do schránky úsmìv na rtech. Opravdu nevìdìl, co dìlat. Bylo to smìšné: nemìl žádné pøání. Bylo to k pláèi: nemìl žádné pøání. Hvìzda dosvítila. Asi spadla. Možná. Byl rád. Ne proto, že hvìzda spadla. Byl rád, protože se nezbortil jeho život. Otoèil se. No co. Co by si mohl pøát? Má kde bydlet, má holku, má lásku Rozhodl se odejít. Vyšel do tøetího patra. Tam bydlela ona. Stál pøed jejími dveømi a pøedstavoval si její tváø. Pak najednou jeho ruka vycestovala ke zvonku. Pomalu pøitlaèil. Crr crr crr Zazvonil tøikrát. Tak, jak to má ve zvyku. Nemìl žádné pøání, ale usmál se. Ona mu splní všechny. I nevyslovené. I nemyšlené. Za dveømi se nìco ozvalo. Dveøe se otevøely. Ahoj, lásko. øekl. Chvíli bylo ticho. Chvíli se na sebe dívali. Chvíli pøemýšleli. Chvíli. V tomto èísle: Exklusivní rozhovor s komikem J. Mladým Rady pro budoucí vysokoškoláky Otázky: Kamil Mrázek Básnì, názory, pøipomínky sport - Florbal Prostoru. Prostorová rovina II je èasopis, který vám pøinese všechno, co nikde nezískáte... Kdo to je? ozval se zevnitø mužský hlas. Nic. Ticho. Chvíle ticha. Jen chvilièka. A pak. Ten nejkrásnìjší okamžik v jeho životì. Dveøe se zabouchly. Slyšel, jak Ona zamyká. Nadvakrát. Tak to nebyl ten nejkrásnìjší okamžik, jaký èekal. Svìsil hlavu a odešel.... Vzpomnìl si na hvìzdu. Vyplnila pøání. Jenže on žádné nemìl. H Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) Èerný Princ

2 Strana 2 PROSTOR Názory, fakta, anketa Pøátelé Mìsíc utekl jako voda a vy si urèitì øíkáte, s èím že zase pøekvapím. Pak tedy vìzte, že tento èlánek bude jen a jen o našich milovaných Pøátelích. Ano. Mám na mysli onen skvìlý seriál, který vysílala ÈT1 každé úterý v podveèer. Jistì jste si všimli ve slovì vysílat minulého èasu. Rád vám vysvìtlím, proè jsem ho použil. V brzké dobì tomu bude pøesnì mìsíc, co se my - beznadìjní závisláci - musíme bez našich kamarádù obejít. A co nás trápí nejvíce? Když pominu to, že Rachel a Ross, Monica i Chandler, dokonce i Phoebe a Joey nás navštìvovali až domù a stali se tak èleny našich rodin, když pominu to, že vždy dokázali èlovìka perfektnì zabavit (a to i ve chvílích nejtìžších depresí), když pominu i to, že jsme se mohli zcela beztrestnì dívat na krásné dívky (ne že bychom zde na škole nemohli - ale nìkdy to není beztrestné zcela) - takže když to všechno pominu, nezbývá mi nic jiného než dodat: Trápí mne, jak to všechno bude pokraèovat. Trápí mne budoucnost všech dvojic seriálu. Trápí mne to, že se teï v podstatì musím ètyøiadvacet týdnù dívat na seriál jiný. Trápí mne, že nìkdo vùbec tak skvìlý seriál stvoøil. No jen øeknìte Všichni víme, že je moc tìžké zbavit se jakékoli závislosti. Což teprve závislosti na našich pøátelích a známých? A jen tak mimochodem mne právì napadá - nezradili jste je? Nezradili jste je tím, že jste se zaèali dívat na jiný seriál? Proto vás všechny naléhavì prosím a žádám. Prosím vás jménem všech zoufalcù - nezrazujte své pøátele! Jak byste se na jejich místì cítili vy? Buïte jim i nadále vìrni jako jsem já. Jako jsme my. Buïme vìrni a neztrácejme nadìji. Pojïte pomalu se mnou odpoèítávat ty týdny, které zbývají do opìtovného vzkøíšení našich Pøátel. Pojïte. A poèítejte tiše: dvacet jedna týdnù Pepa Mauglí A Bùh stvoøil ženu Všimnìte si, prosím, nìkdy žen lépe. Jak mají na svìtì tìžký údìl. Jsou terèem posmìchu(všichni známe vtipy o blondýnkách), osahávání, harašení, násilných èinù. Hovoøí se o nich jako o vìcech, ne-li dokonce jako o vzduchu. Dáváme jim rùzné pøívlastky (blbá). Ale proè to všechno vzniká? Opravdu jenom muž mùže být pánem tvorstva a je nejchytøejší? Já myslím, že ano. Ale ono tomu tak není. Stovky a stovky žen zastávají v naší spoleènosti dùležitá místa a dìlají dùležitá rozhodnutí. O ženách se tvrdí, že jsou slabší pohlaví - ne. Dožívají se prùmìrnì delšího vìku než chlap. Mají taky položen níže práh bolesti. Muž má práh bolesti proklatì nízko, však to známe chlapi, co? Shrneme to teda. Ne každá krásná dívka je chytrá a s babou špatnì, bez ní ještì hùø. Baby jsou s námi na svìtì už tisíce let, smažme se to s nimi nìjak vydržet. I když je to èím dál tím horší a horší... Stanislav Svìt jinak Jednou veèer jsem pøemýšlela, co by se s námi stalo, kdyby 2. svìtovou válku vyhrál Hitler. Asi by vládnul rasismus. Všichni, kteøí nejsou bílí, by byli v táborech nebo ve vìzení a zacházelo by se s nimi jako s otroky. Na každé ulici by stáli policajti, naši rodièové by pracovali povinnì v továrnách. Èeština by zanikla a mluvili bychom nìmecky. Radši nad tím nebudu moc myslet, díkybohu Hitler to nevyhrál a my se mùžeme svobodnì rozhodovat. Mlechty ANKETA mini Tato anketa je pouze subjektivním názorem vzorku studentù tøineckého gymnázia Odpovìdi (holky): 1. nejhezèí profesor a profesorka Bury (15) Bury (7) Kaleta (2) Kantor (1) Gibiec (1) Gibiec (1) Jursová (12) Kaleta (1) Kuczynská (3) Kröhnová (4) Pastorková (2) Šimonová (3) Kuczynská (3) 2. nejpøísnìjší profesor a profesorka Gibiec (11) Kaleta (2) Kaleta (3) Moèkoø (2) Moèkoø (2) Bury (3) Sikora (1) Gibiec (2) Babilónová (6) Bujok (1) Dziadková (5) Šlachtová (5) Sikorová (2) Bendová (2) Olšovská (2) Dohnálová (1) Køenková (1) Olšovská (1) Bendová (1) Bruková (1) 3. nejhodnìjší profesor a profesorka Boreèek (7) Kantor (2) Kaleta (2) Vrátný (5) Bury (2) Jursová (13) Raszková (2) Wozniaková (2) Labajová (1) Odpovìdi (kluci): Bury (7) Filipec (1) Gibiec (1) Kantor (1) Wozniaková (5) Šimonová (3) Kröhnová (1) Labajová (1) 4. nejvtipnìjší profesor a profesorka Kantor (13) Kantor (6) Boreèek (2) Bury (2) Sikora (1) Bujok (1) Kaleta (1) Gibiec (1) Jursová (16) Wozniaková (4) Kröhnová (4) Cieslarová (2) Táòa Køenková

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Opìt se setkáváte s naším a vaším èasopisem Prostor. Tento mìsíc jsme pøipravili nìco také pro naše maturanty, jelikož si stìžovali, že na nì zapomínáme. Podaøilo se nám také získat rozhovory s J. Mladým a J. Náhlovským a také další texty od vás studentù. Dìkuji za celou redakci všem, kteøí odpovídali na anketu, otázky, poslali nám pøipomínky, ohlasy, názory a své texty, které nám pomohli stvoøit nejen tento èasopis. Doufám, že spolupráce s vámi ètenáøi bude nadále a lépe pokraèovat a vìøím, že stále více budete posílat své pøíspìvky. Na pøíští mìsíc pøipravujeme(už od ledna) nové èíslo Prostorové roviny. Máte se na co tìšit. Pøeji vám zajímavé ètení a plno nových informací. Kamil Mrázek (KM) Ohlasy, pøipomínky a otázky ètenáøù Se svou spolužaèkou jsme se shodly, že jsme èlánek Kopretiny (ocenìný 50,- Kè) už nìkde èetly. Neobviòujeme, možná je to náhoda. Jak zjiš ujete, že èlánky jsou opravdu dílem autora? Žádná redakce žádného èasopisu nemá takové možnosti, aby jejich redaktoøi èetli všechny jiné èasopisy a periodika. Je to absolutnì nemožné. Pokud už zjistíme, že je nám èlánek nìjak povìdomý, neotiskneme jej. Ale v tomto pøípadì ho nikdo z nás neznal. Doufáme, že èlánek nebyl opsaný a že to je jenom náhoda. redakce Kolik èlánku musíte mìsíènì vyøadit? Je to èíslo, které záleží na poètu pøíspìvkù od redaktorù a ètenáøù. Nìkdy dokonce v Prostoru místo zùstane. Èlánky se vìtšinou nevyøazují, ale pøesouvají do dalšího èísla. Vše je závislé na tom, jak je pøíspìvek dlouhý, dobrý a èeho se týká. Poèet vyøazených pøíspìvku se pohybuje do èísla tøi. Vìtšinou se ale nevyøadí žádný èlánek. redakce Piersonùv zákon: Když nemusíš šlapat, mìj se na pozoru - jedeš z kopce. (Murphy) Stáøí zaèíná od chvíle, kdy se nám všechna dìvèata zaèínají zdát hezká. XY PROSTOR Bezplatná inzerce Pomocí èasopisu mùžete poslat také nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám... Vzkazy a inzeráty vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo posílejte em. Nevíme, zda bìh pøidává roky životu. Víme však, že pøidává život rokùm. Hellerstein JJJ Pøíštì v Prostoru: Rozhovor s J. Náhlovským Minulé životy profesorù Skandální odhalení humor, zábava, zajímavosti, blbosti a mnoho toho, co vás nenechá v klidu Strana 3 Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Honza Nieboras Kateøina Kajzarová Eva Klusová Táòa Køenková Petr Šèigel Petra Drongová Petra Lancová Marie Koláøová Martin Valkus Helena Uhláøová Jana Štìpánková Natálie Bialoòová Pøepis: Ondøej Stonawski Korektor: Kamila Øímanová Grafická úprava: Kamil Mrázek vyšel: 29. února 2000 náklad: 235 výtiskù vychází každý mìsíc uzávìrka dalšího èísla: 24. bøezna 2000 další èíslo vyjde: 4. dubna 2000 Internetová adresa: Své názory, pøipomínky, myšlenky, èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovor, povídka Prostorové otázky a odpovìdi Kamil Mrázek! Jak dlouho vedeš èasopis Prostor? Co ti tato funkce dala, ba naopak vzala? Èasopis vedu od záøí 1998, kdy vznikal. Nejsem šéfredaktorem proto, aby mi nìco tato funkce dala. Vytváøíme ho spoleènì s redaktory, abychom dali nìco studentùm. Aby studenti mohli vyjadøovat své problémy a názory, aby byli dostateènì informování, aby se ve škole také pobavili a mìli možnost publikovat své texty.! Tvé jméno je známé po celé škole, ještì máš své pøátelé a nepøátelé, jak se vyrovnáváš se svou popularitou? Mì popularita nedìlá žádné problémy. Naopak jsem rád, že mì lidé znají. A jsem rád, že lidé o mnì mluví nebo píšou. Jakákoliv zmínka o Kamilu Mrázkovi mì velmi tìší a povzbudí. I když v pøípadì záporné popularity, by mìl být úèinek opaèný. Samozøejmì, že kladné zmínky týkající se mé osoby jsou lepší a proti pomluvám a lživým obvinìním se bráním.! V èem se zmìnil pøístup profesorù k tobì za tvé èinnosti v Prostoru, nadržují ti, èi pozoruješ nenávist z jejich strany za tvé výroky? Chtìl bych øíct, že profesoøi jsou také jenom lidé a každý èlovìk má jinou povahu. Urèitì se najdou lidé (nejenom profesoøi), kterým se nelíbí mé postoje, výroky nebo psané texty. Zjistil jsem, že upøímnost je špatná vlastnost. Mluvit narovinu se nevyplácí. Nikdo si to ale neuvìdomuje. Co se týèe nadržování nebo nenávistí, jsem pro spravedlnost. Uèitelé by nemìli zatahovat do klasifikace osobní pocity k danému studentovi, ale jenom to, jaké má znalosti a vìdomosti v daném pøedmìtu. Obèas si øíkám, proè profesoøi nejsou roboti? Pak by se soustøedili na znalosti studentù, nevylévali si na nich obèasnou zlost, známkovali by všechny stejnì. Nikomu by nebylo nadržováno, nikdo by nebyl špatnì oznámkován a všechno by bylo podle pravidel. Až nastane taková éra, nìkterým studentùm to ublíží a jiným se uleví. Ale nikdo si nebude stìžovat, protože poèítaèe a roboti dìlají jenom to, k èemu jsou naprogramování, èili v mém pøípadì uèí, nezatahují do toho osobní pocity. Takoví by mìli být všichni lidé, ve všech profesích. Ale znáte to, lidé jsou lidé a ti dìlají chyby.! V 5. roè. urèitì máš pøedstavy o svém dalším poèínání, vysoká škola, Prostor, anebo budeš vydìlávat ve vyšších kruzích? Mám jasné pøedstavy a plány už od svého útlého dìtství. Mùj život jsou poèítaèe. Žurnalistikou se nechci zabývat. Pouze z toho výètu v otázce bude zajisté mým dalším poèínáním vysoká škola. I když pro mne doufám ne vysoká škola v ÈR, ale za velkou louží. Vìøím, že seženu dostateèné (úplné) prostøedky jako je stipendium a jiné.! Který z problémù na gymnáziu považuješ za nejdiskutabilnìjší a proè? Problémem, o kterém by se dalo diskutovat velmi dlouho je komunikace mezi lidmi. Zdá se mi, že zvláš na naší škole upadá. Jeden z mála problému se dá vystihnout vìtou: Pokud se nezeptáš, nevíš nic?. S komunikací souvisí i nìkteré sliby nebo rozhovory a øeèi, které se nìkde ztrácejí. Kdoví kde a proè? Všechno je ale možná jenom mé zdání.! Pøipravuješ se na ukonèení støední školy, vedeš Prostor, jak tedy trávíš volný èas, pokud nìjaký zbude, balením holek nebo psaním èlánkù? Mé aktivity jsou mnohem rozsáhlejší a pøitom èasopis bych nepovažoval za tu hlavní. Pro mne vždy zùstane tím hlavním zájem o poèítaèe a veškerých aktivit s nimi spojené. Ale zpìt k otázce. Volný èas pro mne znamená nedìlat nic a u mì je nedìlat nic spát, i když spánek se mi zdá také zbyteèný. Patøím k lidem, kteøí rádi nìco dìlají. Snažím se plnì využívat veškerý èas a vždy si nìco najdu, co bych mohl dìlat.! Snad otázka pro každého muže, èím musí dívka disponovat, aby tì zaujala na první pohled, zastáváš se zøizování veøejných domù? Aby mì dívka zaujala na první pohled musí disponovat nádherným celkovým vzhledem. Povahové vlastnosti prvním pohledem zjistit nelze. Na druhou èást otázky týkající se veøejných domù, nemám názor. Nezajímám se o tyto domy a je mi to jedno.! Proè ses dal na dráhu šéfredaktora, není lepší spíše pozorovat problémy z koutku a být inkognito, než se všeho zúèastòovat a tzv. zamést? Nejsem si jist, jestli je posláním šéfredaktora nìjakých novin se všeho zúèastòovat a psát o tom. To je práce novináøù. Šéfredaktor je èlovìk, který zajiš uje správný chod novin a je jakousi oporou redaktorù. Chtìl jsem vytvoøit èasopis, ve kterém mùže zaznít díky demokracii názor všech, ve kterém se nikdo nemusí bát napsat o svém problému a názoru. Možná, že je lepší pozorovat problémy z koutku, ale ne pro mì.! Bude Prostor existovat i po tvé maturitì, posléze odchodu? Komu svìøíš vedení Prostoru, rýsuje se tvùj nástupce? Chtìl bych, aby Prostor byl èasopisem, který nikdy nezanikne. (Ostatnì to je pøání každého šéfredaktora.) Vìøím, že se najde student, který bude ochoten pøevzít, tak dùležitou a opravdu velmi nároènou úlohu v tomto èasopise. Jsem teprve v 5. roèníku a èasopis ještì bude vycházet dlouho. Do té doby se, doufám, nìkdo najde. Možná pøíští rok s nástupem nových studentù nebo ještì tento. Pokud by mìl nìkdo zájem, mùže se pøihlásit do redakce. Redaktory pøijímáme stále a z nìkterého bude i šéfredaktor. Otázky studentù:! Jsi egoista? Jsem obyèejný èlovìk, který chce dokázat vìci, které se zdají být jiným absolutnì nemožné. Jestliže takový èlovìk je egoista, pak jsem.! Buduješ si image osvoboditele školy? Jen to ne. Nevím, proè bych si takovouto image budoval. Je demokracie a každý má právo vystupovat stejnì. Nevím, co bych osvobozoval a také proè?! Èeho chceš v životì dosáhnut? Patøím k lidem, kteøí už v podstatì od narození ví, èeho chtìjí dosáhnout a èím chtìjí být. Mám velké plány a jasné cíle a rád o nich mluvím, ale zjiš uji, že pøed Èechy o nich mluvit nelze, protože i když tomu vìøím, vypadám pøed nimi jako úplný blázen. Mé jasné cíle by se dali zhruba krátce formulovat takto: Chtìl bych být èlovìkem, který za svùj život udìlá mnoho užiteèného a lidé na nìho nikdy nezapomenou. Takovíto lidé existovali a existují. No, urèitì si myslíte, že jsem blázen nebo velký snílek. Já jsem. Ale vìøte, vše se ukáže za pár let. Nejsem z lidí, kteøí mají nízké cíle jako jsou dodìlat školu a pak nìkde pracovat.! Nezdá se ti stávající poèet redaktorù velký? Poèet redaktorù závisí na tom, jak jsou redaktoøi schopní a jak hodnì píšou. Pokud budou redaktoøi, kteøí píšou hodnì a jsou pro psaní a tvoøení èasopisu více zapálení a iniciativní, pak jich staèí míò. Poèet redaktorù není stálý. Jestliže se nìkdo ze studentù, chce stát redaktorem nebo pomocníkem pøi tvoøení(kopírování, roznášení, pøepisování) Prostoru, mùže se stále pøihlásit.! Dìkuji za odpovìdi Kateøina Kajzarová

5 Rùzné PROSTOR Strana 5 Zbyteèný pøepych? Po pøeètení èlánku z víkendového vydání deníku Práva s názvem Krvavá liška už nebude strašit malé dìti jsem mìla smíšené pocity. Ne snad z toho, co nám mìl tento èlánek øíct, ale z reakce našich spoluobèanù na tento projekt. Èlánek apeluje na billboardy, které jsou umístìné po celé naší republice. Je na nich liška stažená z kùže v blátì potøísnìném krví. Nad ní je nápis Znáte jeho cenu...? a vedle je modelka odìná v kožichu právì z této lišky. Problémem probíraným v tomto èlánku je snad jediné - jak pùsobí na malé dìti? Podle psychologù mùže pohled na staženou lišku zpùsobit hlavnì citlivìjším dìtem dlouhodobìjší trauma. A co øíkají odborníci na krvavé filmy?! Dìti urèitì nejsou ve svém vìku zcela pøipraveny na takový drastický plakát, ale jaký mají pocit po zhlédnutí krvákù v televizi? Samozøejmì, že tyto filmy zhlédnout nemusí, ale pøesto. A jaké jsou reakce lidí? Jen jeden ze ètyø dotázaných se stavìl k celé vìci pozitivnì, ale ostatní tøi našli jediný název pro celý projekt vùbec - hnus. Vsadím se, že tito mají nebo mìli ve svém šatníku pravý kožich. Ten, napø. z lišky vyjde na ,- Kè i víc. U nás prý lidí ale kupují spíše ty levnìjší (ceny okolo ,- Kè!). Také frèí kožíšky z koèek! Jak se ale prodavaèi a výrobci brání? Kožíšky jsou dovážený z Austrálie a Èíny, kde jsou koèky pøemnožené! Nebylo by dobré, kdyby jednou ti, co si kupují pravé kožichy, koupili kožichy umìlé, levné a ty peníze vìnovali na dobroèinné úèely, napø. na opuštìné dìti? Myslím, že oni takoví nejsou. Pro nì je dùležité, aby se ukázali, jaký mají nádherný nový kožich... Klení Pár rad pro budoucí vysokoškoláky Nebojte se vyjádøit! Jaký má být ideální student? Mgr. Pavla Jaworská Ten, který touží po vzdìlání: samostatnì uvažující, pracovitý, cílevìdomý, všestranný, ale také èestný a zdvoøilý. (A neskromnì dodám, že jsem š astná, když se mi podaøí získat dalšího pøíznivce pro mùj pøedmìt. Mgr. Anna Jursová Studenti by mìli být pilní. Takoví jací jste. Hlavnì by mìli mít o studium zájem. Mgr. Karla Demelová Ideál neexistuje. Pøedstavuji si ho takto: Mìl by mít o studium zájem, nemìl by být pasivní (mouchy snìzte si mì), mìl by být zdvoøilý, což mnohým dnešním studentùm chybí. Kromì studia by mìl mít i jiné zájmy a mùže to být sympatický, trochu roš ák. student 2.C Má být inteligentní. nešplhat u profesorù, chodit co nejménì do školy. student 1.D Chodit minimálnì 5 minut po zvonìní. Podvádìt - psát taháky. Radit, jestliže umí. Neotravovat, když neumí. Nepodlézat profesorùm. student 3.B Inteligentní. Má být chytrý, hudebnì založený a sympatický. Petra Lancová Jak proplout pøednáškou? Zaujmi strategické místo daleko od ulièky, kterou by kantor mohl pøicházet. Seï stabilizovanì a s obìma nohama na zemi, aby pøi usnutí nedošlo k viditelnému pádu. Podepøi si hlavu dlaní tak, aby ti nebylo vidìt do (zavøených) oèí. Pohled upøi do otevøených skript nebo popsaného papíru za lavicí. V druhé ruce drž tužku a lehce s ní pohybuj spíš jako že si potrhuješ, než že píšeš. (Skuteèní mistøi umí pohybovat tužkou i v hlubokém spánku.) Vyvaruj se prudkých pohybù, které upoutávají pozornost. Jak si naklonit vrátnou z kolejí? Pøehnaná slušnost ani prùhledné fráze (Vy máte ale krásnou blùzku, paní Nováková) nefungují. Oblíbený typ paní vrátné je Sympatický dareba se srdcem ze zlata, co by se beze mne ten popleta poèal. Najdi spoleèná konverzaèní témata (Vy jste z Krumlova? Tam mám tetu!) a od zaèátku paní Novákovou dronì úkoluj (Vy jediná mì mùžete zachránit! Mùžu si u vás schovat tašku? No, vy jste, já to øíkám poøád.) Dobré vzathy s paní vrátnou jsou neocenitelné... brzy pochopíš. Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme. italské pøísloví Jak neproletìt u zkoušky? Praktické je sbalit studenta(tku) z vyššího roèníku, nìkoho z té menšiny, co si dìlá výpisky. Pøed zkouškou ti zùstane v palici to, co si pøeèteš tìsnì pøed spaním. Na zkoušce je tøeba umìt odvést øeè ze zadaného tématu na téma, které jsi se našrotil, což by ideálnì mìlo být oblíbené téma zkoušejícího. Vìtšinou ti to prokouknou, ale do té doby staèíš vychrlit kvantum vìdomostí... a výsledný dojem je, že jsi pøece jen nìco øekl, takže ze zkoušky nevyletíš. Jak sehnat chechtáky? Brigády? Opravdu chceš makat? Neblázni, jsou jiné zdroje. Dostal ses na výšku, tak mysli. Rodièe! Chtìjí MuDra (inga, JuDra), tak a klopí! Ve stáru je budeš stejnì živit ty. Navštìvuješ i ostatní pøíbuzné, tvaø se hubenì a nepohrdní ani pøipálenou zemlbábou. (Jídlo je to poslední, za co se ti bude chtít na výšce utrácet.) Kamila Mladý muž to v životì daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. Churchill Stáøí je smutné, ne proto, že pøestávají všechny radosti, ale proto, že pøestává nadìje. Jean Paul

6 Strana 6 PROSTOR Exklusivní rozhovor J. Mladý má mimo svého kolegy Náhlovského také svou malou televizní spoleènost, malé studio a nakladatelství a vydavatelství Tento mìsíc pøivítali do našeho mìsta dva komici jejichž pøedstavení Tady konèí sranda, sledovali diváci v absolutních køeèích smíchu. Divadelní sál byl pøeplnìn a pøedstavení mìlo velký úspìch. Nám se podaøilo vyzpovídat oba komiky. Na aprílové èíslo si necháme J. Náhlovského a tento mìsíc vám pøinášíme rozhovor s jeho zdánlivì inteligentnìjším kolegou J. Mladým. J. Mladý odpovídá na otázky. foto: Kamil Mrázek! Jaké jste byl dítì, byl jste v kolektivu mezi vrstevníky oblíbený? Byl jsem velice tlusté, otylé dítì, které se nepohybovalo. V kolektivu jsem nebyl pøíliš oblíbený. Ne, já jsem byl normální dítì, prùmìr.! Co vaše školní docházka? Jak jste vycházel ze svými uèiteli? Vycházel jsem velmi dobøe, nerad jsem vcházel.! Byl jste dobrý nebo špatný student, co se týká klasifikace. Jaké jste mìl známky a co maturita? Já zastávám názor, že trojka je ideální známka, protože se èlovìk nemusí pøíliš uèit a probìhne to. Být pøíliš šprt nemá cenu. Maturita byla výborná, akorát jsem ještì maturoval z ruštiny a tam jsem, bohužel, maturoval jen tak s odøenýma ušima, ponìvadž ruština mi nešla! Který pøedmìt byl vašim nejoblíbenìjším a naopak na který nerad vzpomínáte? Nejoblíbenìjší mùj pøedmìt bylo takové døevìné autíèko a na ten pøedmìt nejradìji vzpomínám.! Víte o nìjakých vašich kladných a záporných vlastnostech? Prozraïte nám je. Jaký jste èlovìk? Øeknu vám pravdu, nemám záporné vlastnosti. Jsem jenom kladný a vyloženì hodný, dobrý èlovìk.! Jaký je váš vztah k ženám? Také velmi kladný, protože s nimi je tìžký život, ale bez nich by to bylo nemožné.! Kdy a kde jste pøišel nato, že dokážete rozesmát lidi a tím se i živit? Jednou jsem se podíval do zrcadla a napadlo mì to.! Vystupování v zábavných poøadech a dìlání vlastních pøedstavení je vaše jediné zamìstnání. Pokud ne èím se živíte? No tak je to moje hlavní zamìstnání a vedle toho mám ještì malou televizní spoleènost, malé studio a malé nakladatelství a vydavatelství.! Jste známý a oblíbený. Líbí se vám, že jste populární? Jaké to má výhody a nevýhody? Výhody to v podstatì má takové, že když pøijedete do nìjakého mìsta, tak lidi pøijdou. To je jediná výhoda, jinak pak už to má jenom nevýhody, protože není to z daleka tak pøíjemné, jak si lidi myslí. foto: KM! Máte nìjaké pøání, který byste chtìl aby se vám splnilo? Povìzte jaké? Kromì zdraví mých kamarádù, mé rodiny a dìtí mám jedno jediné pøání a to je eliminovat ze svého života blbce a kretény.! Co chystáte do budoucna? Pøipravujeme novej program, teï ho právì dáváme dohromady, takže pravdìpodobnì tento mìsíc bude mít už úplnì oficiální premiéru a až ho ohrajeme, tak možná zase za rok sem pøijedeme.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? A jsou rádi, že jsou studenti. A si vážej toho, že jsou mladí, a prožívaj každou vteøinu svého života, protože nikdo jim to nevrátí.! Nedávno bylo Valentýna - svátek zamilovaných, vzpomínáte si ještì na svou první lásku? Urèitì. Na svou první lásku se nesmí zapomenout. To vám všichni dají za pravdu, protože pokud zapomenete na svou první lásku, tak už ty další nemají žádný význam. Musíte si vždy stavìt nìjakou la ku a ta první je vždy nejkrásnìjší.! Vaše scénky a vystoupení se všem urèitì líbí, odkud èerpáte námìty? Ze života, vždy jste to musela vidìt.! Dìkujeme za rozhovor Kamila Øímanová Kamil Mrázek

7 Zábava, poezie PROSTOR Strana 7 POEZIE Školní kolobìh Byl pozdní den a pršelo jen. V tom z mlhy, krupobití, uèitelé do školy letí. Nezastaví je ani mráz a zima, ani tvrdá hlína Když je zlobí fakani, jsou to tvrdí tyrani. Když mì zkouší, každý už tuší, bùra budu mít, a budu nebo nebudu chtít. Mùžeš se šprtat jak chceš, jim neunikneš. Zachránit tì mùže jen Matura, a skonèí ti noèní mùra. Po prázdninách, to se vleklo, èekátì zas jiné peklo. Mlechty ONA ON Láska je jako poèasí stále se mìní A ne vždy slunce svítí do našich srdcí, proto jsou rozchody a návraty jediný, koho mám ráda, jsi právì Ty. Mou lásku nic neuhasí a nikdo nezmìní. Jsi Slunce v mém tmavém životì, nikdy už neodcházej, z celého srdce prosím Tì. SISI Jednou žít a stokrát umírat Odvyknout svým chybám v žití je dost velké umìní, když svou lásku k tobì cítím, nic se pøece nezmìní. Dával jsi mi svou kdysi zpátky, najednou už nemáš rád, promìnil jsi se za èas krátký a já toužím umírat. Nenahradí mi Tì jiný, jenom s Tebou dál chci žít, údìl plný smùly, døiny, chci svou láskou zastavit. Nemáš zájem, jsi už jiný, netoužíš dál mít mì rád, na mì všechny hážeš viny, znovu toužím umírat. Drž se pevných provázkù, co Tì s Tvojí láskou pojí, ten ji nemá, kdo se bojí, ukaž, že jsi pravý muž! Má láska se neutají, už si vrabci cvrlikají, jak v mém srdci zrají tøešnì a já se ptám: Milý, chceš mì? Stále nejde odpovìï a já tady sedím teï, píšu verše pro svou lásku, odpovím si na otázku v tichu, sama, jako vždycky myslím na Tì nekriticky, co je špatné na otázce? Bude to už skoro rok, co jsem si na Tì dìlala nárok, co se bráníš mojí lásce. TK Jsi pouhý sen nebo už bdím, takovou krásku hned tak nezøím. Ne, ty musíš být snem, který má mnoho hezkých jmen. Láska, štìstí, vìrnost. Chtìl bych zaèít známost. S kým? To otázka. Vždy spousty jmen máš. Vybrat jen to správné, ale které je to pravé? Poraï lásko, štìstí, vìrnosti už soužení mám dosti Poraï mi, má lásko... SISI Bez lásky Všichni spolu, jen já sama. I mìsíc má své hvìzdy,. rùže má trny, kluk má holku a všichni se mají rádi. Jen já! Já jsem výjimka. Už mì netrestej, nech mì být. Žít bez lásky není život, tak proè tedy žít? Lealie Vodopád Kde vodopád lesem šumí a hejno ptákù si tu povídá, jak naše láska krutá byla, a jak také skonèila. Dávno, dávno, ještì dál, tam zaèal ten náš krásný pár, který se nadevše miloval. U vodopádu jsme se scházeli a polibky jsme si dávali. Tam v tom lese u vodopádu, chytili jsme se za ruce, skoèili jsme hlavou dolù, a padali jsme a padali a k tomu jsme si ještì poslední polibek dali. Lealie Láska nikdy nekonèí Až uvidíš mìsíèek, jak po nebi pluje, vpomeò si na svou milou, která tì miluje. Posílám ti hubièku to však jenom z lásky, jestli se ti nelíbí, pošli mi jí zpátky. Poslední Poslední den a poslední noc, já ráda mám ho opravdu moc, èekám ho dnem a èekám ho nocí, on mì má stále jen ve své moci. Trápím se, šílím a nevím proè, toèí se, toèí náš kolotoè, vyhlížím, jímám okenní rám, je to má láska velká jak trám. Poslední sbohem, poslední rùže, všechno už pryè je, kdo za to mùže? Poslední polibek nestaèil dát, nestihl øíct mi, zda mìl mì rád. Poslední vzpomínka tichá jak sen, zabolí v srdíèku, bodne tam jen, v svìtì už pro mì lepšího není, tìžké a smutné je rozlouèení. Vyhlížím, sešed okenní rám, byla to láska velká jak trám, toèí se, toèí dál kolotoè, jednou vše skonèí a nevíš proè. Má vzpomínka nikde nekonèí, nebo myslím, že se s tebou nikdy nerozlouèím. XXX Katy

8 Strana 8 PROSTOR Florbalový turnaj ve Frýdku Ve ètvrtek pøed jarními prázdninami se ve Frýdku- Místku uskuteènil florbalový turnaj støedních škol, na kterém nechybìl ani výbìr našeho gymnázia. Turnaj se tìšil velkému zájmu, a tak se zde støetlo hned ètrnáct støedních škol. Našim vyšla první tøi utkání ve skupinì, kterou vyhráli bez ztráty bodu. Vítìzství ve skupinì naši vybojovali pøedevším skvìlou hrou v obranì, když soupeøe pouštìli k nebezpeèné støelbì jen sporadicky. První místo zajiš ovalo úèast ve ètvrtfinále, do kterého hoši vstupovali se skóre 4:0. Ve ètvrtfinálovém zápase si však naši vybrali smùlu, která se jim až do té doby vyhýbala. Poté, co v úvodu utkání neš astnì inkasovali, zatlaèili svého soupeøe. Dlouho to vypadalo, že se jim nepodaøí pokoøit brankáøe soupeøe, kterému obìtavì vypomáhali všichni spoluhráèi i konstrukce branky (naši nastøelili dvì bøevna). V závìru se našim pøece jen podaøilo vyrovnat a vynutit si samostatné nájezdy (za nerozhodného stavu se neprodlužovalo). V tìch však doplatili na nedostatek zkušeností a jediným, kdo svùj nájezd promìnil, byl Pavel Nìmèík. To na soupeøe nestaèilo a naši se z turnajem museli rozlouèit už v prvním utkání vyøazovacích bojù. Ze sportovních výsledkù Florbal (okresní kolo) Dorostenci bojovali v našem okresním mìstì nejdøíve ve skupinì s ISŠ F-M, SOŠ Tøinec a Gymnáziem Petra Bezruèe. Skupinu bez porážky vyhráli, ale ve ètvrtfinále smolnì prohráli na nájezdy s SSOŠ Frymos. Celkové obsadili 5. místo mezi 16 startujícími družstvy. Vrcholný výkon zøejmì pøedvedli dosud nezjištìní lapkové, kteøí stihli naši výpravu okrást o jednu hokejku, jednu rezervní èepel a jedno znaèkové trièko... Odbíjená (okresní kolo) Starší žákynì bojovaly dobøe, ze šesti družstev obsadily 2. místo. Oèekávané akce - okresní pøebor v silovém víceboji bøezna - pøebor školy v sálové kopané - pøebor školy ve skoku vysokém (budou-li zájemci) PŠ Mgr. Pavel Sikora Sport Bystøice pøekvapila se v areálu nové školy v Bystøici nad Olší uskuteènil florbalový turnaj poøádaný místním florbalovým týmem, který postavil hned dva týmy A a B. V A týmu Bystøice se pøedstavili hned tøi žáci naší školy: Jiøí Przywara, Robert Galuszka a já. Pozváni na tento turnaj pøijalo Domino Tøinec a Torpédo Havíøov. Druzí jmenovaní byli pasováni na jasného favorita turnaje. My jsme s favoritem z Havíøova hráli hned své první utkání. Pøes velký poèáteèní respekt jsme se dostali do vedení 3:0. To však v prùbìhu 12 minut hosté zlikvidovali a vyrovnali. Poslední tøetinu jsme však vyhráli 2:1 a celé utkání 5:4. To nám zvedlo sebevìdomí a ve druhém utkání jsme rozdrtili své béèko vysoko 11:1. Díky ostatním výsledkùm nám pak v posledním zápase proti tøineckému Dominu staèila k vítìzství v turnaji i remíza. V pohodovém utkání jsme soupeøe porazili 3:1 a pøipsali si vítìzství hned v prvním turnaji, kterého jsme se zúèastnili. Výsledky: Bystøice B Torpédo 1:7, Torpédo Bystøice A 4:5, Domino Bystøice B 7:1, Torpédo Domino 2:0, Bystøice A Bystøice B 11:1, Bystøice A Domino 3:1 Poøadí: 1. Bystøice A (6 bodù, skóre 19:6), 2. Torpédo (4, 13:6), 3. Domino (2, 8:6), Bystøice B (0, 3:25) PŠ Tìlocvik trochu jinak Poprvé a doufám, že ne naposledy jsem si byla zabruslit a to bìhem školního vyuèování. Jo pøesnì tak, vùbec si nedìlám legraci, jak by si nìkteøí mohli myslet. V pondìlí 7. února jsem se místo dvou hodin tìlocviku, mohla hodinku (60 minut) prohánìt po ledì na zimáku. Právì v ono pondìlí mìlo gymnázium pronajatou ledovou plochu na tøineckém zimním stadionu. Byla to vlastnì naše jediná záchrana pøed prohánìním se po chodbách. Jelikož na dané dvì hodiny TV docházejí ètyøi skupiny studentù, pak jedna skupina je vždycky navíc. Jsou totiž tøi tìlocvièné prostory. Jak jistì víte. A na jednu skupinu se nedostane, proto musí být na dvoøe. Jenže co dìlat na dvoøe v - 5 C. Fotbal - nemožné, hokej - nedostatek hokejek, atletika - zapomeòte! No, tak ten, který má být na dvoøe se pak prohání se švihadlem kolem palem a uèeben v pøízemí. (V lepším pøípadì provádí streèing ve studovnì nebo v jiné volné tøídì.) V poslední dobì se zaèala trénovat støelba ze vzduchovky ve staré posilovnì ve staré pøístavbì. Zajímavé však je, že když mají støílet holky, jako naschvál dojde støelivo. Takže proti pøíjemnému tìlocviku na ledì nikdo nic nemìl a ti, kteøí nesplašili brusle si užívali tìlocviku ve škole nebo se bavili na zimáku. Piruety a skoky profesora Sikory, laidy na x zpùsobù, ale také první kontakty s ledem nìkterých spolužákù nebyly k zahození. Všichni byli spokojeni a doufáme, že se podobné akce budou opakovat. Pozdìji by se také mohli konat jakési ledové hry v podaní gymnazistù a mohli bychom si to rozdat tøeba s obchodkou. Kamila Bez pøátel není štìstí, ale bez neštìstí nepoznáme pøátele. anglické pøísloví Být posledním nevadí, ale nikdy nesmíte být poslední dvakrát po sobì. Iacocca

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt,

Více

pondìlí 5. èervence úterý 6. èervence DIVADLO KARLA PIPPICHA 11.00 (+ seminaristé) HOST MÌSTA CHRUDIMI STUNDE Teatr gumowezielone Olešnica, Polsko pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více