ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA"

Transkript

1 ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi (blood alcohol concentration; BAC 1 ) povolených pøi øízení motorových vozidel. Zamìøíme se rovnìž na dùvody, z nichž stanovené limity vycházejí, a na systémy jejich prosazování a související sankce. SITUACE Alkoholické nápoje má v oblibì spousta lidí po celém svìtì a pije se pøi nespoèetných pøíležitostech. Je všeobecnì známo, že nezodpovìdná konzumace alkoholu kombinovaná s urèitými èinnostmi, napøíklad s øízením motorových vozidel, mùže vést k øadì škodlivých následkù (Grant & Litvak, 1998). Proto se mnoho zemí shoduje na nutnosti zavést pravidla zakazující øízení pod vlivem alkoholu, obzvláštì v pøípadì øízení automobilù na veøejných komunikacích. Stanovení maximální povolené koncentrace alkoholu v krvi pøedstavuje donucovací a souèasnì preventivní prostøedek. Øízení s vyšší hladinou alkoholu v krvi než je povolená koncentrace bývá oznaèováno napøíklad jako øízení pod vlivem alkoholu, øízení pod vlivem intoxikace, nebo øízení v opilosti. Je nicménì dùležité upozornit na to, že existence rùzných oznaèení ještì neznamená, že je možné je libovolnì zamìòovat. Ve skuteènosti urèité jurisdikce aplikují tato nebo další oznaèení velmi specificky v závislosti na konkrétním typu chování nebo pøestupku pøi øízení motorových vozidel po požití alkoholu. Napøíklad v Japonsku se mùže obvinìní z øízení pod vlivem intoxikace (sakeyoi unten) zakládat na pouhém subjektivním posouzení policisty, zatímco øízení pod vlivem alkoholu (syukiobi unten) se týká osoby, u níž koncentrace alkoholu v krvi pøekroèila hranici 0,5 mg/ml (Deshapriya & Iwase, 1996). Ve Švédsku se obvinìní z øízení pod vlivem alkoholu vztahuje na øidièe, u nìhož byla prokázána hladina alkoholu v krvi pøekraèující dolní hranici, stanovenou na 0,2 mg/ml, zatímco øízení pod silným vlivem alkoholu se vztahuje na øidièe, u nichž BAC pøekraèuje horní mez 1,0 mg/ml (Borchos, 2000). Nìkteré jurisdikce navíc zavedly rozlišování pojmù jako napøíklad výraznì zvýšená koncentrace alkoholu v krvi nebo nehoda pod vlivem alkoholu, která vedla ke zranìní èi úmrtí osob, a na takové situace se mohou vztahovat specifické a pøísnìjší postihy. 1 BAC pøedstavuje množství etanolu v urèitém množství krve a vyjadøuje se jako objemové množství. Nejèastìji používanými ukazateli jsou gramy etanolu na mililitr krve (g/ml), používané ve Spojených státech, a miligramy etanolu na mililitr krve (mg/ml) hojnì používané v Evropì. Napøíklad 0.05 g/ml=50 mg/ml. V tomto materiálu používáme evropský pøístup mg/ml. 1

2 Otázka konzumace alkoholu a øízení se zaèala dostávat do centra pozornosti koncem devatenáctého a poèátkem dvacátého století, což souviselo s rostoucím poètem obyvatelstva a zvyšujícím se poètem majitelù automobilù (Moskowitz a kol., 2000; Jones, 1990). První zákony zamìøené na omezování øízení pod vlivem alkoholu odrážely poèáteèní stádia rozvoje dopravy, kdy se využívaly koèáry, konì a dobytek nebo parní stroje. Pozdìji byly tyto zákony upraveny tak, aby zahrnovaly také motorová vozidla, která se stávala bìžnìjšími (Institute of Alcohol Studies, 2002). Postupnì se zvyšovaly obavy a zájem vlád i veøejnosti o tuto problematiku a subjektivní posuzování fyzických symptomù intoxikace se z hlediska práva ukázalo jako nepoužitelné. V dùsledku tohoto vývoje se poprvé zaèaly zkoumat možnosti mìøení etanolu v tìlních tekutinách jako spolehlivìjší ukazatel opilosti (Jones, 1990). Alkohol je do krevního øeèištì absorbován u rùzných jedincù rùznou rychlostí, což záleží na celkovém objemu tìlních tekutin (Thomasson, 2000), na vìku a na rozdílech mezi pohlavími (Kalant, 2000). Absorbování a metabolismus alkoholu mohou také ovlivòovat genetické prvky (ICAP, 2001) a konzumace jídla pøed nebo v prùbìhu jeho konzumace (Gentry, 2000). Nejpoužívanìjší metodou urèování koncentrace alkoholu v krvi (BAC) je mìøení množství alkoholu v dechovém vzorku. Tento údaj se pak pøevádí na úroveò BAC. Jako reakci na námitky, že množství alkoholu v dechu není spolehlivým ukazatelem množství alkoholu v krvi, zavedly nìkteré zemì, napøíklad Rakousko, Francie, Norsko, Singapur, Švédsko, Nizozemí nebo Velká Británie, v rámci své legislativy vedle pojmu BAC také specifický pojem obsah alkoholu v dechu (breath alcohol content; BrAC) (Jones, 1990). Hlavní pøedností metody dechové zkoušky je to, že je snadno proveditelná a umožòuje okamžité urèení koncentrace alkoholu v krvi. Jiné testy využívají mìøení tìlních tekutin a provádìjí se obvykle v léèebných zaøízeních. Technická pøesnost vzorku moèi trpí podobným problémem jako dechová zkouška, tj. existencí pøevodního faktoru. Navíc z hlediska prosazování pøíslušných pøedpisù mùže být používání vzorkù moèi nebo krve ménì praktické než okamžitá dechová zkouška, protože BAC pøíslušné osoby se mùže bìhem doby, potøebné k dosažení patøièného zaøízení, zmìnit. Nedávno byla vyvinuta metoda urèování BAC, která mìøí pøítomnost etanolu v kožním potu a pøevádí tento údaj na BAC. Nicménì rovnìž spolehlivost této metody je do jisté míry zpochybòována (Swift, 2000). HLADINY BAC VE SVÌTÌ Pøestože maximální povolenou hladinu BAC legislativnì vymezuje celá øada zemí, konkrétní výše se u jednotlivých zemí výraznì liší. Tabulka 1 pøedstavuje existující legislativu v oblasti BAC ve vybraných zemích s využitím údajù z øady rùzných zdrojù 2. 2 Údaje laskavì poskytly následující zdroje: Centre for Information on Beverage Alcohol, Londýn, Velká Británie; Rehn, Room & Edwards, 2001; Riley & Marshall,

3 Jak vyplývá z Tabulky 1, hranice maximální povolené BAC u øidièù se pohybuje v rozmezí od 1,0 mg/ml po nulovou toleranci (0,0 mg/ml). Nejvyšší povolenou hladinu BAC mají Spojené státy, kde v nìkterých jurisdikcích platí hranice 1,0 mg/ml. V devíti zemích je maximální povolená hladina BAC 0,8 mg/ml a v 27 zemích je to 0,5 mg/ml. Jediná Litva stanovila hranici na 0,4 mg/ml a tøi zemì (Gruzie, Moldavsko, Turkmenistán) na 0,3 mg/ml. V Norsku a Švédsku platí hranice 0,2 mg/ml a v Albánii 0,1 mg/ml. Osm zemí nepovoluje žádné stopy alkoholu v krvi øidièe, zatímco Rusko oznaèuje svou hranici pouze termínem opilost. Je tøeba øíci, že Tabulka 1 nezahrnuje všechny zemì a že øada zemí nemá legislativu upravující otázku øízení pod vlivem alkoholu, pøípadnì nemá stanovenou maximální hladinu BAC. Kromì standardních limitù BAC vztahujících se na dospìlé øidièe urèují nìkteré zemì pøísnìjší limity pro mladší nebo ménì zkušené øidièe. Mezi nì patøí Austrálie, Rakousko, Kanada, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Nový Zéland, Slovinsko, Španìlsko a Spojené státy. V tìchto zemích je pro nižší povolenou hladinu BAC urèena buï konkrétní vìková hranice nebo délka zkušební doby následující po vydání prvního øidièského prùkazu (v jakémkoli vìku) (Stewart, 2000). Tento nižší limit obvykle znamená nulovou toleranci, nicménì v praxi je èasto stanovena výše 0,2 mg/ml (Deshapriya & Iwase, 1996), aby se omezila možnost pùsobení jiných promìnných, které mohou zkreslit hodnotu BAC. TABULKA 1: STANDARDNÍ LIMITY BAC Zemì Standardní limit BAC (v mg/ml) Zemì Standardní limit BAC (v mg/ml) Albánie 0,1 Litva 0,4 Argentina 0,5 Lucembursko 0,8 Arménie 0 Malta 0,8 Austrálie 0,5 Moldavsko 0,3 Rakousko 0,5 Nizozemí 0,5 Ázerbajdžán 0 Nový Zéland 0,8 Bìlorusko 0,5 Norsko 0,2 Belgie 0,5 Peru 0,5 Bosna a 0,5 Polsko 0,5 Hercegovina Bulharsko 0,5 Portugalsko 0,5 Kanada 0,8 Rumunsko 0 Chorvatsko 0,5 Rusko opilost Èeská republika 0 Singapur 0,8 Dánsko 0,5 Slovensko 0 Estonsko 0 Slovinsko 0,5 Finsko 0,5 Jižní Afrika 0,5 Francie 0,5 Jižní Korea 0,5 Gruzie 0,3 Španìlsko 0,5 Nìmecko 0,5 Švédsko 0,2 Øecko 0,5 Švýcarsko 0,8 Maïarsko 0 Thajsko 0,5 Island 0,5 Turecko 0,5 Irsko 0,8 Turkmenistán 0,3 3

4 Izrael 0,5 Velká Británie 0,8 Itálie 0,5 Spojené státy* 0,8/1,0 Kyrgyzstán 0 Zimbabwe 0,8 Lotyšsko 0,5 *Nejvyšší povolenou hladinu BAC si v souèasné dobì urèuje každý stát samostatnì; do 1. øíjna 2003 se musí všechny státy pøizpùsobit hranici 0,8, jinak riskují ztrátu urèitých federálních dotací. Dodržování urèitých limitù BAC se nevztahuje pouze na automobilisty. Podobná pravidla mohou platit také pro øidièe dalších rekreaèních dopravních prostøedkù, napøíklad kol, motorových saní nebo osobních letadel. V øadì zemí, které mají legislativu stanovující maximální povolenou BAC, se toto omezení vztahuje na všechna motorová vozidla bez výjimek (Rehn a kol., 2001). Nìkdy jsou zákazy formulovány vágnìji, jako napøíklad ve Velké Británii, kde je zakázáno používání bicyklu osobám pod vlivem alkoholu (britské Ministerstvo dopravy, životního prostøedí a regionù, 2002). Omezení týkající se BAC naplatí pouze pro øízení osobních nebo rekreaèních vozidel. Nìkteré zemì, napøíklad Austrálie, Rakousko, Portugalsko, Španìlsko a Spojené státy, urèují stejné nebo pøísnìjší limity BAC pro øidièe urèitých typù komerèních vozidel. To se mùže vztahovat na nákladní automobily pøesahující urèitou celkovou hmotnost, na vozidla pøepravující nebezpeèné náklady nebo na dopravní prostøedky pøepravující vyšší poèet osob než urèuje stanovený limit, napøíklad na autobusy, taxíky nebo ambulance. Ve Spojených státech mùže pøekroèení limitu 0,4 mg/ml u øidièe komerèního vozidla vést k jeho odvolání ze služby na dalších 24 hodin (Stewart, 2000). Rovnìž existují limity pro øidièe jiných dopravních prostøedkù. Napøíklad ve Velké Británii se stejný limit BAC (0,8 mg/ml) vztahuje také na pracovníky drah nebo metra a na posádky komerèních plavidel (britské Ministerstvo dopravy, životního prostøedí a regionù, 2002). POLITIKY V OBLASTI BAC Urèování hladiny BAC Zemì uvedené v Tabulce 1 byly vybrány pro ilustraci širokého rozpìtí limitù BAC, jež rùzné vlády považují za pøijatelné u øidièù ve svých zemích. Stanovení tìchto limitù vychází z výsledkù klinických výzkumù prokazujících zhoršení schopnosti øídit vozidlo poèínaje urèitou hladinou BAC (Moskowitz & Fiorentino, 2000; Moskowitz a kol., 2000). K urèení pøíslušných hladin BAC byly použity také simulátory øízení, které ovšem nemusí zcela adekvátnì nahrazovat zkušenosti, k nimž dochází pøi øízení ve skuteènosti. Urèování limitu BAC zkrátka vychází z øady rùzných faktorù (Kenkel, 1998; Rehn a kol., 2001; Mann a kol., 2001), k nimž patøí také zvažování dosavadních získaných podkladù a pravdìpodobných rizik ve vztahu k veøejnému mínìní a pøijatelnosti opatøení omezujících chování jednotlivce v rámci dané kultury. Prùzkumy provedené v rùzných zemích prokázaly, že vìtšina øidièù, kteøí konzumovali alkohol, mìla hladinu BAC pod hranicí urèenou legislativou jejich zemì (Odero & Zwi, 1997; 4

5 Pentilla a kol., 2000; Gledec, 2000). Snížení pøíslušných limitù by v takové situaci mohlo být vnímáno jako nepøíjemná zmìna politiky narušující zavedené konzumaèní zvyklosti spousty lidí. Navíc by následné zvýšení poètu pravdìpodobných pøestupkù vyvolalo rùst nákladù spojených s nutností znaèeného navýšení zdrojù potøebných ke sledování a øešení tìchto pøestupkù. Od samotného vytvoøení konceptu maximální povolené hladiny BAC se objevují obecné tendence ke stanovení pøísnìjších limitù. Nicménì výzkumy sledující specifické úèinky snížení limitu BAC v rùzných jurisdikcích nepøinášejí pøesvìdèivé závìry. Údaje z Rakouska, Dánska, Nìmecka, Švédska, Spojených státù a dalších zemí prokazují, že po snížení povolené hladiny BAC došlo k poklesu poètu hlášených pøestupkù a s alkoholem spojených nehod vedoucích ke zranìní nebo úmrtí (Bartl & Esberger, 2000; Borschos, 2000; Vollrath & Krueger, 2000). Jiné výzkumy nedokázaly urèit následné snížení (Foss a kol., 2001) a v nìkterých pøípadech byl hlášen zvýšený podíl smrtelných nehod souvisejících s alkoholem (Bernhoft, 2000). Je možné, že snížení pøestupkù souvisejících s alkoholem, k nìmuž dochází po snížení právnì stanovené hladiny BAC, je do znaèné míry zpùsobeno jinými faktory, napøíklad zvýšením kontrol a úèinnìjším prosazováním pøíslušných opatøení nebo zvýšenou mírou informovanosti veøejnosti o problematice alkoholu a øízení (Mann a kol., 2001; Apsler a kol., 1999; Vollrath & Kreuger, 2001; Bartl & Esberger, 2000). Dále je možné, že takzvaní chroniètí øidièi-konzumenti a jedinci, kteøí opakovanì øídí pod vlivem alkoholu, neberou na stanovené limity BAC vùbec ohled. Výzkumy provedené ve Spojených státech a v Kanadì (Simpson a kol., 1996; Mayhew a kol., 1998) zjistily, že u 65% všech smrtelných nehod pod vlivem alkoholu a u 72% všech smrtelnì zranìných chodcù, kteøí byli pod vlivem alkoholu, pøesahovala hladina BAC 1,5 mg/ml. To je témìø dvojnásobné množství oproti stanovenému limitu platnému v Kanadì a v øadì státù USA, z èehož se dá usoudit, že tito jedinci by zøejmì nevìnovali pøíliš pozornosti ani zpøísnìným pøedpisùm. Navíc více než 20% osob usvìdèených z øízení pod vlivem alkoholu se stejného pøestupku dopustilo již døíve. Takové ignorování stanovených limitù vyvolává pochybnosti o úèinnosti minoritních zmìn v povolených hladinách BAC, pøinejmenším u tìchto skupin øidièù. Prevence a prosazování pøedpisù Legální hranice urèující, od jaké hladiny se jedná o øízení motorového vozidla pod vlivem intoxikace, není jediným aspektem problematiky BAC, který postrádá mezinárodní konsensus. Velké rozdíly existují také v otázkách prevence, prosazování pøíslušných pøedpisù, v postizích a ve zpùsobu øešení a soudního projednávání pøestupkù. Zavedení BAC slouží jednak jako právní hranice, po jejímž pøekroèení mohou být øidièi postihováni, a jednak jako pøipomínka øidièùm, že øízení pod vlivem alkoholu je nelegální. Nicménì pøestože je všeobecnì známo, že øízení pod vlivem alkoholu je potenciálnì nebezpeèné chování, existují dùkazy o tom, že nìkteøí lidé nejsou obeznámeni se stanoveným limitem, který se na nì vztahuje, ani s tím, jaké množství alkoholu mohou vypít, než takového limitu dosáhnou (The Century Council, 1998). Vzdìlávací kampanì zamìøené na zvýšení 5

6 informovanosti veøejnosti o místních limitech BAC jsou obecnì považovány za úèinný prostøedek omezování pøípadù øízení pod vlivem alkoholu a souvisejících škodlivých dùsledkù (Scheinberg & Stouffer, 1999; Bloomberg, 1992; Worden a kol., 1989). Takové kampanì byly realizovány v øadì zemí, kde je organizují vládní instituce, odvìtvové asociace nebo jiné zájmové skupiny, napøíklad Mothers Against Drunk Driving (MADD). Kromì zvyšování informovanosti se jako úèinný zastrašovací prostøedek osvìdèila vytrvalá kontrola dodržování pøedpisù a limitù BAC (Traffic Injury Research Foundation, 1998). Mezi formy takové kontroly patøí náhodné dechové zkoušky, kontroly støízlivosti, policejní hlídky a školení policistù, aby dokázali lépe rozeznat øidièe pod vlivem alkoholu (Stewart & Sweedler, 1997; British Medical Association, 1996; Karlovsek & Zlender, 1996). Austrálie bývá èasto uvádìna jako pøíklad úèinnosti zavedení a dùkladného prosazování náhodných dechových zkoušek, které vedly k omezení pøípadù øízení pod vlivem alkoholu a následných škod (Homel, 1993). Nicménì nìkteré zemì nebo jurisdikce náhodné dechové zkoušky nepovolují (Rehn a kol., 2001). Z dùslednìjšího prosazování pøedpisù mohou tìžit i jiná místa než jen veøejné komunikace. Rùzné studie provedené na lékaøských pohotovostech prokázaly, že jen nízké procento øidièù pøijatých v dùsledku automobilové nehody související s alkoholem je po propuštìní z lékaøské péèe odsouzeno, pøestože existují jasné laboratorní dùkazy, že jejich BAC pøesahuje legální hranici (Cydulka a kol., 1998; Goldman a kol., 1998). K podceòování závažnosti problému mùže vést také nedùslednost v pøístupu policistù a soudù ke stíhání osob, které øídily pod vlivem alkoholu (Jonah a kol., 1999; McCartt a kol., 1998). Tresty vymìøované osobám, které øídily pod vlivem alkoholu, se znaènì liší jak povahou, tak i pøísností. Èasté jsou penìžní pokuty, které èasto narùstají buï s nìkolikanásobným poètem stejných pøestupkù nebo s vyšší hladinou BAC. V nìkterých zemích, vèetnì Finska a Švédska, musí výše pokuty èásteènì vycházet z výše pøíjmù provinilého (Stewart, 2000). V jiných zemích mùže být pøi prvním pøestupku automaticky zadrženo øidièské oprávnìní, pokud èlovìk pøesáhne daný limit BAC nebo se testu odmítne podrobit. Tento typ postihu má èasto podobu okamžitého administrativního opatøení spíše než soudního rozhodnutí a je považován za rychlou a úèinnou reakci na veøejné ohrožení (Apsler a kol., 1999). Èasto se také využívá uvìznìní a zadržení øidièského oprávnìní, zvláštì v pøípadì opakovaných pøestupkù nebo u øidièù s obzvláštì vysokou hladinou BAC. V pøípadech nehod, u nichž došlo ke zranìním nebo úmrtím, mohou tyto sankce zahrnovat trvalé odebrání øidièského prùkazu nebo øadu let ve vìzení (Rehn a kol., 2001). Nìkde se u usvìdèených øidièù používají pouènìjší postihy, v nadìji, že jim pøíslušná zkušenost pomùže pochopit, jaké škody mohlo jejich chování zpùsobit. Ve Spojených státech mezi taková opatøení patøí návštìva márnice nebo nemocnice, kam se pøivážejí obìti dopravních nehod, a povinné sezení s obìtmi dopravních nehod souvisejících s alkoholem nebo s jejich pøíbuznými. Výsledky takových opatøení ve smyslu zmìny postoje nebo budoucího chování jsou smíšené (Kingsnorth, 1991; Fors & Rojek, 1999). Sporné výsledky má používání povinného vzdìlávacího a léèebného programu jako trestu za øízení pod vlivem alkoholu. Argumentuje se tím, že Alcoholics Anonymous a další podobné programy mohou 6

7 úèinnì pomoci zmìnit chování urèitých lidí, ale pro jiné mohou být nevhodné. Navíc øada lidí usvìdèených z øízení pod vlivem alkoholu není v jiných ohledech vhodnými kandidáty pro takový typ léèení (O Callaghan, 1990; Fillmore & Kelso, 1987). Dalším postihem je používání blokovacího zaøízení, které vyžaduje pøed nastartováním motoru provedení dechové zkoušky. Toto opatøení je zamýšleno jako prevence øízení pod vlivem alkoholu, protože takové chování pouze monitoruje a brání mu (Marques, 1999). SHRNUTÍ Zavedení maximální povolené hladiny BAC u øidièù automobilù pøedstavuje široce používanou metodu omezování øízení pod vlivem alkoholu v øadì zemí, nicménì neexistuje shoda v tom, v jaké výši by mìla být nastavena limitní hladina. Používání limitù je pravdìpodobnì nejúèinnìjší pouze jako jeden z prvkù mnohem komplexnìjších øešení (Mann a kol., 2001), k nimž patøí rozsáhlejší vzdìlávání veøejnosti v oblasti rizik spojených s øízením pod vlivem alkoholu, prosazování dodržování pøíslušných zákonù a realizace preventivních opatøení. Tato komplexní øešení také zahrnují školení obsluhy podnikù s licencemi k prodeji alkoholu tak, aby dokázala rozpoznat intoxikaci u návštìvníkù, a zajištìní alternativní dopravy, napøíklad taxislužby zdarma. Úèinným opatøením vedoucím k omezování škod jsou cílené programy zamìøené na øidièe, jejichž konzumaèní zvyklosti mohou vést k nezodpovìdnému chování. ODKAZY Apsler, R., Char, A.R., Harding, W.M., & Klein, T.M. (1999). Effects of 0.08 BAC Laws. Washington, DC: National Center for Statistics and Analysis. Blomberg, R.D. (1992). Lower BAC Limits for Youth: Evaluation of the Maryland.02 Law. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. Borschos, B. (2000). 15th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, Sweden: Sept British Medical Association (1996). Driving Impairment Through Alcohol and Other Drugs. London: BMA. Century Council (1998). Public Awareness of Blood Alcohol Concentration Levels. Washington, DC: The Century Council. Cydulka, R.K., Harmody, M.R., Barnoski, A., Fallon, W., & Emerman, C.L. (1998). Annals of Emergency Medicine, 32(3 Part 1), Department of the Environment, Transport, and the Regions, United Kingdom. Consultation Paper On Possible Legislation to Combat Alcohol Abuse At Sea. [Internet] ( April 30, Deshapriya, E.B.R., & Iwase, N. (1996). Accident Analysis and Prevention, 28(6), European Alcohol Action Plan (1999). The Globe Magazine, 4, Fillmore, K.M., & Kelso, D. (1987). Journal of Drug Issues, 17(3), Fors, S.W., & Rojek, D.G. (1999). Journal of Studies on Alcohol, 60(4), Foss, R.D., Stewart, J.R., & Reinfurt, D.W. (2001). Accident Analysis & Prevention, 33(4), Gentry, R.T. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4),

8 Gledec, M. (2000). 15th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, Sweden: Sept Goldman, M., Harchelroad, F., & Knapp, B. (1998). Annals of Emergency Medicine, 31(3), Grant, M., & Litvak, J. (1998). Drinking Patterns and Their Consequences. Washington, DC: Taylor & Francis. Homel, R. (1993). Addiction, 88(Supplement), 27S-33S. Homel, R. (1994). Accident Analysis and Prevention, 26(2), Howland, J., Rohenson, D.J., Cote, J., Gomez, B., Mangione, T.W., & Laramie, A.K. (2001). Accident Analysis and Prevention, 33(2), Institute of Alcohol Studies. Thirty Years Of the Breath Test. [Internet] ( April 30, International Center for Alcohol Policies (2001). Alcohol and Special Populations : Biological Vulnerability. Washington, DC: ICAP. Jones, A.W. (1990). Alcohol, Drugs, and Driving, 6(2), Jonah, B., Yuen, L., Au-Yeung, E., Paterson, D., Dawson, N., Thiessen, R., & Arora, H. (1999). Accident Analysis and Prevention, 31(5), Kalant, H. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4), Karlovsek, M.Z. & Zlender, B. (1996). In: Proceedings of the Conference: Road Safety in Europe and Strategic Highway Research Program (SHRP). Linkoping, Sweden: National Road and Transport Research Institute, pp Kenkel, D. (1998). Journal of Drug Issues, 28(3), Kingsnorth, R.F. (1991). Criminal Justice and Behavior, 18(3), Laposata, M. (1999). American Journal of Clinical Pathology, 112(4), Mann, R.E., Macdonald, S., Stoduto, G., Bondy, S., Jonah, B., & Shaikh, A. (2001). Accident Analysis and Prevention, 33, Marques, P.R., Voas, R.B., Tippetts, A.S., & Beirness, D.J. (1999). Addiction, 94(12), Mayhew, D.R., Brown, S.W., & Simpson, H.M. (1998). Alcohol Use Among Drivers and Pedestrians Fatally Injured In Motor Vehicle Accidents: Canada, Ottawa: Traffic Injury Research Foundation. McCartt, A.T., Rohrbaugh, J.W., & Dowling, A.M. (1998). 42nd Annual Proceedings: Association for the Advancement of Automotive Medicine. Des Plaines, IL: Association for the Advancement of Automotive Medicine, pp McCaul, K.A., & McLean, A.J. (1990). Perrine, M.W. (Ed.), Alcohol, Drugs and Traffic Safety Proceedings of the 11th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Chicago, IL: National Safety Coucil, pp Moskowitz, H., & Fiorentino, D. (2000). A Review of the Literature On the Effects of Low Doses of Alcohol on Driving-Related Skills. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. Moskowitz, H., Burns, M., Fiorentino, D., Smiley, A., & Zador, P. (2000). Driver Characteristics and Impairment At Various BACs. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. O Callaghan, J. (1990). Alcoholism Treatment Quarterly, 7(4), Odero, W., & Zwi, A.B. (1997). East African Medical Journal, 74(11), Penttila, A., Portman, M., Kuoppasalmi, K., Nevala, P., & Vala, U. (2000). 15th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, Sweden: Sept Rehn, N., Room, R., & Edwards, G. (2001). Alcohol in the European Region - Consumption, Harm, and Policies. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. Riley, L., & Marshall, M. (1999). Alcohol and Public Health in 8 Developing Countries. Geneva: World Health Organization. 8

9 Scheinberg, P.F., & Stouffer, R.E. (1999). Highway Safety: Effectiveness of State.08 Blood Alcohol Laws. Washington, DC: General Accounting Office. Simpson, H.M., Mayhew, D.R., & Beirness, D.J. (1996). Dealing With the Hard Core Drinking Driver. Ottawa: Traffic Injury Research Foundation. Stewart, K. (2000). On DWI Laws in Other Countries. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. Stewart, K., & Sweedler, B.M. (1997). In: M. Plant, E. Single, and T. Stockwell, (Eds.), Alcohol: Minimising the Harm. What Works? New York: Free Association Books Ltd, pp Swift, R. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4), Thomasson, H. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4), Traffic Injury Research Foundation (1998). Drinking and Driving Prominent On the Public and Political Agenda. Ottawa: TIRF. Voas, R.B., Marques, P.R., Tippetts, A.S., & Beirness, D.J. (1999). Addiction, 94(12), Vollrath, M. & Krueger, H.P. (2000). 15th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, Sweden: Sept Wilson, R.J. (1993). Alcohol Health and Research World, 17(3), Worden, J. K., Flynn, B.S., Merrill, D.G., Waller, J.A., & Haugh, L.D. (1989). American Journal of Public Health, 79(3),

10 ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje dvanáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? Èíslo 6: Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství Èíslo 7: Odhadování nákladù spojených se zneužíváním alkoholu: vývoj smìrem k pøístupu rozlišujícímu jednotlivé skupiny Èíslo 8: Kdo jsou abstinenti? Èíslo 9: Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Èíslo 10: Alkohol a zvláštní populace : biologická citlivost 10

11 International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 11

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje ICAP Reports 9 LEDEN 2001 Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Dùležitou souèástí veøejné politiky je vytváøení standardù týkajících se toho, jak soukromý sektor komunikuje informace o

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Centrum ALMA, o.p.s.

Centrum ALMA, o.p.s. Centrum ALMA, o.p.s. AT Konference, Seč 8. 6. 2015 AKTIVITY A VÝSTUPY V OBLASTI ALCOHOL HARM REDUCTION V EVROPSKÉ UNII VÝSTUPY Z 6. EUROPEAN ALCOHOL POLICY KONFERENCE, LISTOPAD 2014, BRUSEL AGENDA EUROCARE

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 Kdo jsou abstinenti? Tam, kde je znám alkohol, existují pravidla pro jeho užívání i pro abstinenci, obvykle rozebírající tuto otázku do nejmenších detailù. - Mandelbaum 1979

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR. Jindřich Frič, Josef Mikulík

Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR. Jindřich Frič, Josef Mikulík Bezpečná a střízlivá doprava Alcohol Interlock 2012 ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU V ČR Jindřich Frič, Josef Mikulík Již v roce 1872 byl v Anglii přijat zákon, který uváděl uvěznění jako možný trest pro toho,

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU ICAP Reports 12 LISTOPAD 2002 NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU Bìhem posledního desetiletí se zamìøuje stále vìtší pozornost na pøedvídání, zvládání a potlaèování násilí v prostorách s licencí

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více