ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA"

Transkript

1 ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi (blood alcohol concentration; BAC 1 ) povolených pøi øízení motorových vozidel. Zamìøíme se rovnìž na dùvody, z nichž stanovené limity vycházejí, a na systémy jejich prosazování a související sankce. SITUACE Alkoholické nápoje má v oblibì spousta lidí po celém svìtì a pije se pøi nespoèetných pøíležitostech. Je všeobecnì známo, že nezodpovìdná konzumace alkoholu kombinovaná s urèitými èinnostmi, napøíklad s øízením motorových vozidel, mùže vést k øadì škodlivých následkù (Grant & Litvak, 1998). Proto se mnoho zemí shoduje na nutnosti zavést pravidla zakazující øízení pod vlivem alkoholu, obzvláštì v pøípadì øízení automobilù na veøejných komunikacích. Stanovení maximální povolené koncentrace alkoholu v krvi pøedstavuje donucovací a souèasnì preventivní prostøedek. Øízení s vyšší hladinou alkoholu v krvi než je povolená koncentrace bývá oznaèováno napøíklad jako øízení pod vlivem alkoholu, øízení pod vlivem intoxikace, nebo øízení v opilosti. Je nicménì dùležité upozornit na to, že existence rùzných oznaèení ještì neznamená, že je možné je libovolnì zamìòovat. Ve skuteènosti urèité jurisdikce aplikují tato nebo další oznaèení velmi specificky v závislosti na konkrétním typu chování nebo pøestupku pøi øízení motorových vozidel po požití alkoholu. Napøíklad v Japonsku se mùže obvinìní z øízení pod vlivem intoxikace (sakeyoi unten) zakládat na pouhém subjektivním posouzení policisty, zatímco øízení pod vlivem alkoholu (syukiobi unten) se týká osoby, u níž koncentrace alkoholu v krvi pøekroèila hranici 0,5 mg/ml (Deshapriya & Iwase, 1996). Ve Švédsku se obvinìní z øízení pod vlivem alkoholu vztahuje na øidièe, u nìhož byla prokázána hladina alkoholu v krvi pøekraèující dolní hranici, stanovenou na 0,2 mg/ml, zatímco øízení pod silným vlivem alkoholu se vztahuje na øidièe, u nichž BAC pøekraèuje horní mez 1,0 mg/ml (Borchos, 2000). Nìkteré jurisdikce navíc zavedly rozlišování pojmù jako napøíklad výraznì zvýšená koncentrace alkoholu v krvi nebo nehoda pod vlivem alkoholu, která vedla ke zranìní èi úmrtí osob, a na takové situace se mohou vztahovat specifické a pøísnìjší postihy. 1 BAC pøedstavuje množství etanolu v urèitém množství krve a vyjadøuje se jako objemové množství. Nejèastìji používanými ukazateli jsou gramy etanolu na mililitr krve (g/ml), používané ve Spojených státech, a miligramy etanolu na mililitr krve (mg/ml) hojnì používané v Evropì. Napøíklad 0.05 g/ml=50 mg/ml. V tomto materiálu používáme evropský pøístup mg/ml. 1

2 Otázka konzumace alkoholu a øízení se zaèala dostávat do centra pozornosti koncem devatenáctého a poèátkem dvacátého století, což souviselo s rostoucím poètem obyvatelstva a zvyšujícím se poètem majitelù automobilù (Moskowitz a kol., 2000; Jones, 1990). První zákony zamìøené na omezování øízení pod vlivem alkoholu odrážely poèáteèní stádia rozvoje dopravy, kdy se využívaly koèáry, konì a dobytek nebo parní stroje. Pozdìji byly tyto zákony upraveny tak, aby zahrnovaly také motorová vozidla, která se stávala bìžnìjšími (Institute of Alcohol Studies, 2002). Postupnì se zvyšovaly obavy a zájem vlád i veøejnosti o tuto problematiku a subjektivní posuzování fyzických symptomù intoxikace se z hlediska práva ukázalo jako nepoužitelné. V dùsledku tohoto vývoje se poprvé zaèaly zkoumat možnosti mìøení etanolu v tìlních tekutinách jako spolehlivìjší ukazatel opilosti (Jones, 1990). Alkohol je do krevního øeèištì absorbován u rùzných jedincù rùznou rychlostí, což záleží na celkovém objemu tìlních tekutin (Thomasson, 2000), na vìku a na rozdílech mezi pohlavími (Kalant, 2000). Absorbování a metabolismus alkoholu mohou také ovlivòovat genetické prvky (ICAP, 2001) a konzumace jídla pøed nebo v prùbìhu jeho konzumace (Gentry, 2000). Nejpoužívanìjší metodou urèování koncentrace alkoholu v krvi (BAC) je mìøení množství alkoholu v dechovém vzorku. Tento údaj se pak pøevádí na úroveò BAC. Jako reakci na námitky, že množství alkoholu v dechu není spolehlivým ukazatelem množství alkoholu v krvi, zavedly nìkteré zemì, napøíklad Rakousko, Francie, Norsko, Singapur, Švédsko, Nizozemí nebo Velká Británie, v rámci své legislativy vedle pojmu BAC také specifický pojem obsah alkoholu v dechu (breath alcohol content; BrAC) (Jones, 1990). Hlavní pøedností metody dechové zkoušky je to, že je snadno proveditelná a umožòuje okamžité urèení koncentrace alkoholu v krvi. Jiné testy využívají mìøení tìlních tekutin a provádìjí se obvykle v léèebných zaøízeních. Technická pøesnost vzorku moèi trpí podobným problémem jako dechová zkouška, tj. existencí pøevodního faktoru. Navíc z hlediska prosazování pøíslušných pøedpisù mùže být používání vzorkù moèi nebo krve ménì praktické než okamžitá dechová zkouška, protože BAC pøíslušné osoby se mùže bìhem doby, potøebné k dosažení patøièného zaøízení, zmìnit. Nedávno byla vyvinuta metoda urèování BAC, která mìøí pøítomnost etanolu v kožním potu a pøevádí tento údaj na BAC. Nicménì rovnìž spolehlivost této metody je do jisté míry zpochybòována (Swift, 2000). HLADINY BAC VE SVÌTÌ Pøestože maximální povolenou hladinu BAC legislativnì vymezuje celá øada zemí, konkrétní výše se u jednotlivých zemí výraznì liší. Tabulka 1 pøedstavuje existující legislativu v oblasti BAC ve vybraných zemích s využitím údajù z øady rùzných zdrojù 2. 2 Údaje laskavì poskytly následující zdroje: Centre for Information on Beverage Alcohol, Londýn, Velká Británie; Rehn, Room & Edwards, 2001; Riley & Marshall,

3 Jak vyplývá z Tabulky 1, hranice maximální povolené BAC u øidièù se pohybuje v rozmezí od 1,0 mg/ml po nulovou toleranci (0,0 mg/ml). Nejvyšší povolenou hladinu BAC mají Spojené státy, kde v nìkterých jurisdikcích platí hranice 1,0 mg/ml. V devíti zemích je maximální povolená hladina BAC 0,8 mg/ml a v 27 zemích je to 0,5 mg/ml. Jediná Litva stanovila hranici na 0,4 mg/ml a tøi zemì (Gruzie, Moldavsko, Turkmenistán) na 0,3 mg/ml. V Norsku a Švédsku platí hranice 0,2 mg/ml a v Albánii 0,1 mg/ml. Osm zemí nepovoluje žádné stopy alkoholu v krvi øidièe, zatímco Rusko oznaèuje svou hranici pouze termínem opilost. Je tøeba øíci, že Tabulka 1 nezahrnuje všechny zemì a že øada zemí nemá legislativu upravující otázku øízení pod vlivem alkoholu, pøípadnì nemá stanovenou maximální hladinu BAC. Kromì standardních limitù BAC vztahujících se na dospìlé øidièe urèují nìkteré zemì pøísnìjší limity pro mladší nebo ménì zkušené øidièe. Mezi nì patøí Austrálie, Rakousko, Kanada, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Nový Zéland, Slovinsko, Španìlsko a Spojené státy. V tìchto zemích je pro nižší povolenou hladinu BAC urèena buï konkrétní vìková hranice nebo délka zkušební doby následující po vydání prvního øidièského prùkazu (v jakémkoli vìku) (Stewart, 2000). Tento nižší limit obvykle znamená nulovou toleranci, nicménì v praxi je èasto stanovena výše 0,2 mg/ml (Deshapriya & Iwase, 1996), aby se omezila možnost pùsobení jiných promìnných, které mohou zkreslit hodnotu BAC. TABULKA 1: STANDARDNÍ LIMITY BAC Zemì Standardní limit BAC (v mg/ml) Zemì Standardní limit BAC (v mg/ml) Albánie 0,1 Litva 0,4 Argentina 0,5 Lucembursko 0,8 Arménie 0 Malta 0,8 Austrálie 0,5 Moldavsko 0,3 Rakousko 0,5 Nizozemí 0,5 Ázerbajdžán 0 Nový Zéland 0,8 Bìlorusko 0,5 Norsko 0,2 Belgie 0,5 Peru 0,5 Bosna a 0,5 Polsko 0,5 Hercegovina Bulharsko 0,5 Portugalsko 0,5 Kanada 0,8 Rumunsko 0 Chorvatsko 0,5 Rusko opilost Èeská republika 0 Singapur 0,8 Dánsko 0,5 Slovensko 0 Estonsko 0 Slovinsko 0,5 Finsko 0,5 Jižní Afrika 0,5 Francie 0,5 Jižní Korea 0,5 Gruzie 0,3 Španìlsko 0,5 Nìmecko 0,5 Švédsko 0,2 Øecko 0,5 Švýcarsko 0,8 Maïarsko 0 Thajsko 0,5 Island 0,5 Turecko 0,5 Irsko 0,8 Turkmenistán 0,3 3

4 Izrael 0,5 Velká Británie 0,8 Itálie 0,5 Spojené státy* 0,8/1,0 Kyrgyzstán 0 Zimbabwe 0,8 Lotyšsko 0,5 *Nejvyšší povolenou hladinu BAC si v souèasné dobì urèuje každý stát samostatnì; do 1. øíjna 2003 se musí všechny státy pøizpùsobit hranici 0,8, jinak riskují ztrátu urèitých federálních dotací. Dodržování urèitých limitù BAC se nevztahuje pouze na automobilisty. Podobná pravidla mohou platit také pro øidièe dalších rekreaèních dopravních prostøedkù, napøíklad kol, motorových saní nebo osobních letadel. V øadì zemí, které mají legislativu stanovující maximální povolenou BAC, se toto omezení vztahuje na všechna motorová vozidla bez výjimek (Rehn a kol., 2001). Nìkdy jsou zákazy formulovány vágnìji, jako napøíklad ve Velké Británii, kde je zakázáno používání bicyklu osobám pod vlivem alkoholu (britské Ministerstvo dopravy, životního prostøedí a regionù, 2002). Omezení týkající se BAC naplatí pouze pro øízení osobních nebo rekreaèních vozidel. Nìkteré zemì, napøíklad Austrálie, Rakousko, Portugalsko, Španìlsko a Spojené státy, urèují stejné nebo pøísnìjší limity BAC pro øidièe urèitých typù komerèních vozidel. To se mùže vztahovat na nákladní automobily pøesahující urèitou celkovou hmotnost, na vozidla pøepravující nebezpeèné náklady nebo na dopravní prostøedky pøepravující vyšší poèet osob než urèuje stanovený limit, napøíklad na autobusy, taxíky nebo ambulance. Ve Spojených státech mùže pøekroèení limitu 0,4 mg/ml u øidièe komerèního vozidla vést k jeho odvolání ze služby na dalších 24 hodin (Stewart, 2000). Rovnìž existují limity pro øidièe jiných dopravních prostøedkù. Napøíklad ve Velké Británii se stejný limit BAC (0,8 mg/ml) vztahuje také na pracovníky drah nebo metra a na posádky komerèních plavidel (britské Ministerstvo dopravy, životního prostøedí a regionù, 2002). POLITIKY V OBLASTI BAC Urèování hladiny BAC Zemì uvedené v Tabulce 1 byly vybrány pro ilustraci širokého rozpìtí limitù BAC, jež rùzné vlády považují za pøijatelné u øidièù ve svých zemích. Stanovení tìchto limitù vychází z výsledkù klinických výzkumù prokazujících zhoršení schopnosti øídit vozidlo poèínaje urèitou hladinou BAC (Moskowitz & Fiorentino, 2000; Moskowitz a kol., 2000). K urèení pøíslušných hladin BAC byly použity také simulátory øízení, které ovšem nemusí zcela adekvátnì nahrazovat zkušenosti, k nimž dochází pøi øízení ve skuteènosti. Urèování limitu BAC zkrátka vychází z øady rùzných faktorù (Kenkel, 1998; Rehn a kol., 2001; Mann a kol., 2001), k nimž patøí také zvažování dosavadních získaných podkladù a pravdìpodobných rizik ve vztahu k veøejnému mínìní a pøijatelnosti opatøení omezujících chování jednotlivce v rámci dané kultury. Prùzkumy provedené v rùzných zemích prokázaly, že vìtšina øidièù, kteøí konzumovali alkohol, mìla hladinu BAC pod hranicí urèenou legislativou jejich zemì (Odero & Zwi, 1997; 4

5 Pentilla a kol., 2000; Gledec, 2000). Snížení pøíslušných limitù by v takové situaci mohlo být vnímáno jako nepøíjemná zmìna politiky narušující zavedené konzumaèní zvyklosti spousty lidí. Navíc by následné zvýšení poètu pravdìpodobných pøestupkù vyvolalo rùst nákladù spojených s nutností znaèeného navýšení zdrojù potøebných ke sledování a øešení tìchto pøestupkù. Od samotného vytvoøení konceptu maximální povolené hladiny BAC se objevují obecné tendence ke stanovení pøísnìjších limitù. Nicménì výzkumy sledující specifické úèinky snížení limitu BAC v rùzných jurisdikcích nepøinášejí pøesvìdèivé závìry. Údaje z Rakouska, Dánska, Nìmecka, Švédska, Spojených státù a dalších zemí prokazují, že po snížení povolené hladiny BAC došlo k poklesu poètu hlášených pøestupkù a s alkoholem spojených nehod vedoucích ke zranìní nebo úmrtí (Bartl & Esberger, 2000; Borschos, 2000; Vollrath & Krueger, 2000). Jiné výzkumy nedokázaly urèit následné snížení (Foss a kol., 2001) a v nìkterých pøípadech byl hlášen zvýšený podíl smrtelných nehod souvisejících s alkoholem (Bernhoft, 2000). Je možné, že snížení pøestupkù souvisejících s alkoholem, k nìmuž dochází po snížení právnì stanovené hladiny BAC, je do znaèné míry zpùsobeno jinými faktory, napøíklad zvýšením kontrol a úèinnìjším prosazováním pøíslušných opatøení nebo zvýšenou mírou informovanosti veøejnosti o problematice alkoholu a øízení (Mann a kol., 2001; Apsler a kol., 1999; Vollrath & Kreuger, 2001; Bartl & Esberger, 2000). Dále je možné, že takzvaní chroniètí øidièi-konzumenti a jedinci, kteøí opakovanì øídí pod vlivem alkoholu, neberou na stanovené limity BAC vùbec ohled. Výzkumy provedené ve Spojených státech a v Kanadì (Simpson a kol., 1996; Mayhew a kol., 1998) zjistily, že u 65% všech smrtelných nehod pod vlivem alkoholu a u 72% všech smrtelnì zranìných chodcù, kteøí byli pod vlivem alkoholu, pøesahovala hladina BAC 1,5 mg/ml. To je témìø dvojnásobné množství oproti stanovenému limitu platnému v Kanadì a v øadì státù USA, z èehož se dá usoudit, že tito jedinci by zøejmì nevìnovali pøíliš pozornosti ani zpøísnìným pøedpisùm. Navíc více než 20% osob usvìdèených z øízení pod vlivem alkoholu se stejného pøestupku dopustilo již døíve. Takové ignorování stanovených limitù vyvolává pochybnosti o úèinnosti minoritních zmìn v povolených hladinách BAC, pøinejmenším u tìchto skupin øidièù. Prevence a prosazování pøedpisù Legální hranice urèující, od jaké hladiny se jedná o øízení motorového vozidla pod vlivem intoxikace, není jediným aspektem problematiky BAC, který postrádá mezinárodní konsensus. Velké rozdíly existují také v otázkách prevence, prosazování pøíslušných pøedpisù, v postizích a ve zpùsobu øešení a soudního projednávání pøestupkù. Zavedení BAC slouží jednak jako právní hranice, po jejímž pøekroèení mohou být øidièi postihováni, a jednak jako pøipomínka øidièùm, že øízení pod vlivem alkoholu je nelegální. Nicménì pøestože je všeobecnì známo, že øízení pod vlivem alkoholu je potenciálnì nebezpeèné chování, existují dùkazy o tom, že nìkteøí lidé nejsou obeznámeni se stanoveným limitem, který se na nì vztahuje, ani s tím, jaké množství alkoholu mohou vypít, než takového limitu dosáhnou (The Century Council, 1998). Vzdìlávací kampanì zamìøené na zvýšení 5

6 informovanosti veøejnosti o místních limitech BAC jsou obecnì považovány za úèinný prostøedek omezování pøípadù øízení pod vlivem alkoholu a souvisejících škodlivých dùsledkù (Scheinberg & Stouffer, 1999; Bloomberg, 1992; Worden a kol., 1989). Takové kampanì byly realizovány v øadì zemí, kde je organizují vládní instituce, odvìtvové asociace nebo jiné zájmové skupiny, napøíklad Mothers Against Drunk Driving (MADD). Kromì zvyšování informovanosti se jako úèinný zastrašovací prostøedek osvìdèila vytrvalá kontrola dodržování pøedpisù a limitù BAC (Traffic Injury Research Foundation, 1998). Mezi formy takové kontroly patøí náhodné dechové zkoušky, kontroly støízlivosti, policejní hlídky a školení policistù, aby dokázali lépe rozeznat øidièe pod vlivem alkoholu (Stewart & Sweedler, 1997; British Medical Association, 1996; Karlovsek & Zlender, 1996). Austrálie bývá èasto uvádìna jako pøíklad úèinnosti zavedení a dùkladného prosazování náhodných dechových zkoušek, které vedly k omezení pøípadù øízení pod vlivem alkoholu a následných škod (Homel, 1993). Nicménì nìkteré zemì nebo jurisdikce náhodné dechové zkoušky nepovolují (Rehn a kol., 2001). Z dùslednìjšího prosazování pøedpisù mohou tìžit i jiná místa než jen veøejné komunikace. Rùzné studie provedené na lékaøských pohotovostech prokázaly, že jen nízké procento øidièù pøijatých v dùsledku automobilové nehody související s alkoholem je po propuštìní z lékaøské péèe odsouzeno, pøestože existují jasné laboratorní dùkazy, že jejich BAC pøesahuje legální hranici (Cydulka a kol., 1998; Goldman a kol., 1998). K podceòování závažnosti problému mùže vést také nedùslednost v pøístupu policistù a soudù ke stíhání osob, které øídily pod vlivem alkoholu (Jonah a kol., 1999; McCartt a kol., 1998). Tresty vymìøované osobám, které øídily pod vlivem alkoholu, se znaènì liší jak povahou, tak i pøísností. Èasté jsou penìžní pokuty, které èasto narùstají buï s nìkolikanásobným poètem stejných pøestupkù nebo s vyšší hladinou BAC. V nìkterých zemích, vèetnì Finska a Švédska, musí výše pokuty èásteènì vycházet z výše pøíjmù provinilého (Stewart, 2000). V jiných zemích mùže být pøi prvním pøestupku automaticky zadrženo øidièské oprávnìní, pokud èlovìk pøesáhne daný limit BAC nebo se testu odmítne podrobit. Tento typ postihu má èasto podobu okamžitého administrativního opatøení spíše než soudního rozhodnutí a je považován za rychlou a úèinnou reakci na veøejné ohrožení (Apsler a kol., 1999). Èasto se také využívá uvìznìní a zadržení øidièského oprávnìní, zvláštì v pøípadì opakovaných pøestupkù nebo u øidièù s obzvláštì vysokou hladinou BAC. V pøípadech nehod, u nichž došlo ke zranìním nebo úmrtím, mohou tyto sankce zahrnovat trvalé odebrání øidièského prùkazu nebo øadu let ve vìzení (Rehn a kol., 2001). Nìkde se u usvìdèených øidièù používají pouènìjší postihy, v nadìji, že jim pøíslušná zkušenost pomùže pochopit, jaké škody mohlo jejich chování zpùsobit. Ve Spojených státech mezi taková opatøení patøí návštìva márnice nebo nemocnice, kam se pøivážejí obìti dopravních nehod, a povinné sezení s obìtmi dopravních nehod souvisejících s alkoholem nebo s jejich pøíbuznými. Výsledky takových opatøení ve smyslu zmìny postoje nebo budoucího chování jsou smíšené (Kingsnorth, 1991; Fors & Rojek, 1999). Sporné výsledky má používání povinného vzdìlávacího a léèebného programu jako trestu za øízení pod vlivem alkoholu. Argumentuje se tím, že Alcoholics Anonymous a další podobné programy mohou 6

7 úèinnì pomoci zmìnit chování urèitých lidí, ale pro jiné mohou být nevhodné. Navíc øada lidí usvìdèených z øízení pod vlivem alkoholu není v jiných ohledech vhodnými kandidáty pro takový typ léèení (O Callaghan, 1990; Fillmore & Kelso, 1987). Dalším postihem je používání blokovacího zaøízení, které vyžaduje pøed nastartováním motoru provedení dechové zkoušky. Toto opatøení je zamýšleno jako prevence øízení pod vlivem alkoholu, protože takové chování pouze monitoruje a brání mu (Marques, 1999). SHRNUTÍ Zavedení maximální povolené hladiny BAC u øidièù automobilù pøedstavuje široce používanou metodu omezování øízení pod vlivem alkoholu v øadì zemí, nicménì neexistuje shoda v tom, v jaké výši by mìla být nastavena limitní hladina. Používání limitù je pravdìpodobnì nejúèinnìjší pouze jako jeden z prvkù mnohem komplexnìjších øešení (Mann a kol., 2001), k nimž patøí rozsáhlejší vzdìlávání veøejnosti v oblasti rizik spojených s øízením pod vlivem alkoholu, prosazování dodržování pøíslušných zákonù a realizace preventivních opatøení. Tato komplexní øešení také zahrnují školení obsluhy podnikù s licencemi k prodeji alkoholu tak, aby dokázala rozpoznat intoxikaci u návštìvníkù, a zajištìní alternativní dopravy, napøíklad taxislužby zdarma. Úèinným opatøením vedoucím k omezování škod jsou cílené programy zamìøené na øidièe, jejichž konzumaèní zvyklosti mohou vést k nezodpovìdnému chování. ODKAZY Apsler, R., Char, A.R., Harding, W.M., & Klein, T.M. (1999). Effects of 0.08 BAC Laws. Washington, DC: National Center for Statistics and Analysis. Blomberg, R.D. (1992). Lower BAC Limits for Youth: Evaluation of the Maryland.02 Law. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. Borschos, B. (2000). 15th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, Sweden: Sept British Medical Association (1996). Driving Impairment Through Alcohol and Other Drugs. London: BMA. Century Council (1998). Public Awareness of Blood Alcohol Concentration Levels. Washington, DC: The Century Council. Cydulka, R.K., Harmody, M.R., Barnoski, A., Fallon, W., & Emerman, C.L. (1998). Annals of Emergency Medicine, 32(3 Part 1), Department of the Environment, Transport, and the Regions, United Kingdom. Consultation Paper On Possible Legislation to Combat Alcohol Abuse At Sea. [Internet] (http://www.shipping.detr.gov.uk/consult/alcohol/index.htm). April 30, Deshapriya, E.B.R., & Iwase, N. (1996). Accident Analysis and Prevention, 28(6), European Alcohol Action Plan (1999). The Globe Magazine, 4, Fillmore, K.M., & Kelso, D. (1987). Journal of Drug Issues, 17(3), Fors, S.W., & Rojek, D.G. (1999). Journal of Studies on Alcohol, 60(4), Foss, R.D., Stewart, J.R., & Reinfurt, D.W. (2001). Accident Analysis & Prevention, 33(4), Gentry, R.T. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4),

8 Gledec, M. (2000). 15th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, Sweden: Sept Goldman, M., Harchelroad, F., & Knapp, B. (1998). Annals of Emergency Medicine, 31(3), Grant, M., & Litvak, J. (1998). Drinking Patterns and Their Consequences. Washington, DC: Taylor & Francis. Homel, R. (1993). Addiction, 88(Supplement), 27S-33S. Homel, R. (1994). Accident Analysis and Prevention, 26(2), Howland, J., Rohenson, D.J., Cote, J., Gomez, B., Mangione, T.W., & Laramie, A.K. (2001). Accident Analysis and Prevention, 33(2), Institute of Alcohol Studies. Thirty Years Of the Breath Test. [Internet] (http://www.ias.org.uk/btest/default.htm). April 30, International Center for Alcohol Policies (2001). Alcohol and Special Populations : Biological Vulnerability. Washington, DC: ICAP. Jones, A.W. (1990). Alcohol, Drugs, and Driving, 6(2), Jonah, B., Yuen, L., Au-Yeung, E., Paterson, D., Dawson, N., Thiessen, R., & Arora, H. (1999). Accident Analysis and Prevention, 31(5), Kalant, H. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4), Karlovsek, M.Z. & Zlender, B. (1996). In: Proceedings of the Conference: Road Safety in Europe and Strategic Highway Research Program (SHRP). Linkoping, Sweden: National Road and Transport Research Institute, pp Kenkel, D. (1998). Journal of Drug Issues, 28(3), Kingsnorth, R.F. (1991). Criminal Justice and Behavior, 18(3), Laposata, M. (1999). American Journal of Clinical Pathology, 112(4), Mann, R.E., Macdonald, S., Stoduto, G., Bondy, S., Jonah, B., & Shaikh, A. (2001). Accident Analysis and Prevention, 33, Marques, P.R., Voas, R.B., Tippetts, A.S., & Beirness, D.J. (1999). Addiction, 94(12), Mayhew, D.R., Brown, S.W., & Simpson, H.M. (1998). Alcohol Use Among Drivers and Pedestrians Fatally Injured In Motor Vehicle Accidents: Canada, Ottawa: Traffic Injury Research Foundation. McCartt, A.T., Rohrbaugh, J.W., & Dowling, A.M. (1998). 42nd Annual Proceedings: Association for the Advancement of Automotive Medicine. Des Plaines, IL: Association for the Advancement of Automotive Medicine, pp McCaul, K.A., & McLean, A.J. (1990). Perrine, M.W. (Ed.), Alcohol, Drugs and Traffic Safety Proceedings of the 11th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Chicago, IL: National Safety Coucil, pp Moskowitz, H., & Fiorentino, D. (2000). A Review of the Literature On the Effects of Low Doses of Alcohol on Driving-Related Skills. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. Moskowitz, H., Burns, M., Fiorentino, D., Smiley, A., & Zador, P. (2000). Driver Characteristics and Impairment At Various BACs. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. O Callaghan, J. (1990). Alcoholism Treatment Quarterly, 7(4), Odero, W., & Zwi, A.B. (1997). East African Medical Journal, 74(11), Penttila, A., Portman, M., Kuoppasalmi, K., Nevala, P., & Vala, U. (2000). 15th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, Sweden: Sept Rehn, N., Room, R., & Edwards, G. (2001). Alcohol in the European Region - Consumption, Harm, and Policies. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. Riley, L., & Marshall, M. (1999). Alcohol and Public Health in 8 Developing Countries. Geneva: World Health Organization. 8

9 Scheinberg, P.F., & Stouffer, R.E. (1999). Highway Safety: Effectiveness of State.08 Blood Alcohol Laws. Washington, DC: General Accounting Office. Simpson, H.M., Mayhew, D.R., & Beirness, D.J. (1996). Dealing With the Hard Core Drinking Driver. Ottawa: Traffic Injury Research Foundation. Stewart, K. (2000). On DWI Laws in Other Countries. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration. Stewart, K., & Sweedler, B.M. (1997). In: M. Plant, E. Single, and T. Stockwell, (Eds.), Alcohol: Minimising the Harm. What Works? New York: Free Association Books Ltd, pp Swift, R. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4), Thomasson, H. (2000). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24(4), Traffic Injury Research Foundation (1998). Drinking and Driving Prominent On the Public and Political Agenda. Ottawa: TIRF. Voas, R.B., Marques, P.R., Tippetts, A.S., & Beirness, D.J. (1999). Addiction, 94(12), Vollrath, M. & Krueger, H.P. (2000). 15th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, Sweden: Sept Wilson, R.J. (1993). Alcohol Health and Research World, 17(3), Worden, J. K., Flynn, B.S., Merrill, D.G., Waller, J.A., & Haugh, L.D. (1989). American Journal of Public Health, 79(3),

10 ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje dvanáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? Èíslo 6: Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství Èíslo 7: Odhadování nákladù spojených se zneužíváním alkoholu: vývoj smìrem k pøístupu rozlišujícímu jednotlivé skupiny Èíslo 8: Kdo jsou abstinenti? Èíslo 9: Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Èíslo 10: Alkohol a zvláštní populace : biologická citlivost 10

11 International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 11

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko)

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 2016 80. MS Mistrovství světa Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 6. května Švédsko - Lotyšsko 2:1 PP (1:0,0:0,0:1,1:0) Moskva (16.15) USA - Kanada 1:5

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Etikety upozoròující na zdravotní rizika

Etikety upozoròující na zdravotní rizika ICAP Reports 3 ZÁØÍ 1997 Etikety upozoròující na zdravotní rizika SITUACE Øada zemí vìnuje velkou pozornost prevenci zneužívání alkoholických nápojù. Vládní úøady, výzkumné instituce, specializované zájmové

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK Zdravotnictví ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK 31. 5. 2016 České zdravotnictví: Kvalitní EHCI 2015 - EuroIndex kvality zdravotní péče 1. Nizozemí 2. Švýcarsko 3. Norsko, 4,

Více

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko)

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 2011 75. MS Mistrovství světa Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 29. dubna Německo - Rusko 2:0 (0:0,1:0,1:0) Bratislava (16.15) Švýcarsko - Francie 1:0 PP (0:0,0:0,0:0,1:0) Košice

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav Centrum zdraví a životních podmínek KMVP ZPRAVODAJ Drogového informačního centra 57 ČERVEN 2008 INFORMAČNÍ CENTRUM OSN V PRAZE 25. června 2008 Mezinárodní den proti drogám: Závislost

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog

Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog Řízení pod vlivem alkoholu a jiných drog PhDr. Matúš Šucha, PhD. Katedra psychologie FF UP Olomouc Obsah 1. Definice a rozsah problému 2. Prevalence 3. Rizikové skupiny, situace (expozice) 4. Opatření

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje ICAP Reports 9 LEDEN 2001 Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Dùležitou souèástí veøejné politiky je vytváøení standardù týkajících se toho, jak soukromý sektor komunikuje informace o

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Tuberkulóza v Evropě v roce 2003 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2003 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.2.2006 3 Tuberkulóza v Evropě v roce 2003 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB Surveillance

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID BLACKBERRY WINDOWS PHONE IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentum (Cisco based)

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Tuberkulóza v Evropě v roce 2006 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2006 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 6. 2008 17 Tuberkulóza v Evropě v roce 2006 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ceny vody v roce 2017

Ceny vody v roce 2017 Ceny vody v roce 2017 Ing. Oldřich Vlasák ředitel SOVAK ČR Ing. František Barák předseda představenstva SOVAK ČR Tisková konference, 11. 1. 2017, Praha STRANA 1 90,00 80,00 Vývoj cen pro vodné a stočné

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 mezinárodní silniční doprava Mezinárodní silniční doprava aktuality. Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Více